Všeobecné obchodní podmínky RAIDBOXES

Obsah on-line nabídky

A. Obecná nařízení

Oblast působnosti 1. Oblast působnosti, změna VOP

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny služby RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (dále jen RAIDBOXES ).
  Pokud je uvedeno níže "zákazníky", vztahuje se to jak na spotřebitele v bodě 13 německého občanského zákoníku, tak na podnikatele v souladu s § 14 německého občanského zákoníku(BGB).
 2. RAIDBOXES poskytuje veškeré služby výhradně na základě těchto VOP, a to i v případě, že na ně není výslovně uveden žádný odkaz. To platí zejména v případě, že zákazník používá své vlastní všeobecné obchodní podmínky a tyto protichůdné nebo odchylující se podmínky od zde uvedených podmínek. Také v případě, že RAIDBOXES podmínky, pokud RAIDBOXES s vědomím protichůdných nebo odchylujících se podmínek zákazníka, bez výhrad.
 3. Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek RAIDBOXES zvláštní podmínky platí pro jednotlivé produkty, zejména domény, které naleznete zde. Tyto dodatečné podmínky platí také v případě, že odpovídající produkt je pouze součástí balíčku rezervovaného zákazníkem, který zahrnuje i další služby.
 4. RAIDBOXES vyhrazuje si právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit v souladu s přiměřenou výpovědní lhůtou. Pokud zákazník nevznese námitku proti změně v rámci jednoho z RAIDBOXES změna se považuje za schválenou. RAIDBOXES v oznámení o změně bude zákazník informován, že změna vstoupí v platnost, pokud ve stanovené lhůtě nevznese námitku. V případě včasné, formě účinné námitky, předchozí Podmínky budou nadále platit ve vztahu stran; v tomto případě jak zákazník, tak RAIDBOXES vypovědět smlouvu do dvou týdnů od oznámení VOP v rámci zvláštního práva na odstoupení od smlouvy.

Předmět smlouvy, bezplatné služby, změny smlouvy

 1. RAIDBOXES Software jako služba (SaaS) poskytuje služby pro zpřístupnění obsahu prostřednictvím internetu. Za tímto účelem jsou systémové prostředky zpřístupněny zákazníkovi na serveru. Zákazník může do určité míry ukládat obsah na tomto serveru. Na serveru je obsah k dispozici pro vyhledávání prostřednictvím Internetu v rámci internetové domény přiřazené zákazníkovi. Přesný rozsah je určen Specifikace z RAIDBOXES nabízených tarifů.
 2. Specifickým předmětem smlouvy je tzv. RAIDBOXES účet" (dále jen pro zákaznické menu a celkovou smlouvu), ve kterém má zákazník jednu nebo více "BOXŮ" (dále jen " BOX "), vytvářet a spravovat domény a doplňky.
  BOXEN jsou systémové prostředky, které jsou zákazníkovi k dispozici pro rychlé a uživatelsky přívětivé nové instalace Open Source Content Management System (CMS) WordPress vytvořit. Maximální možný počet BOXŮ na zakázku je určen popisem služby RAIDBOXES nabízených tarifů. Podle příslušného popisu služby je zákazníkovi poskytnut úložný prostor, výpočetní výkon (ve formě CPU a RAM) a typ serveru, jakož i další nastavení specifická pro danou dodávku na RAIDBOXES systémových prostředků. Nastavení specifická pro nabídku zahrnují funkce, které RAIDBOXES na úrovni serveru. To zahrnuje zejména práva na zápis do souborů a složek WordPress -core software, nastavení webového serveru a zálohy, stejně jako RAIDBOXES Doplňkové služby.
 3. RAIDBOXES umožňuje zahrnutí subdodavatelů při vymazání místa na disku a prostředků serveru. Použití subdodavatelů zmírňuje RAIDBOXES povinnost vůči zákazníkovi plnit celou smlouvu v plném rozsahu.
 4. Obsah úložného prostoru určeného pro zákazníka je RAIDBOXES pravidelně zabezpečeny (Zálohy). Podrobnosti o četnosti a postupech zálohování naleznete v popisu služby. Zákazník nemá nárok na uvolnění žádného záložního média, ale pouze na přenos zabezpečeného obsahu zpět na server.
 5. RAIDBOXES vyhrazuje si právo rozšířit služby a provést zlepšení, pokud slouží technickému pokroku, považují se za nezbytné k zabránění zneužití, nebo je poskytovatel povinen tak učinit ze zákona. Další změny obsahu smlouvy, včetně těchto Podmínek, mohou být RAIDBOXES se souhlasem zákazníka, za předpokladu, že ke změně dochází s ohledem na zájmy zákazníka RAIDBOXES přiměřené pro zákazníka. Zejména jakákoli změna smlouvy, která snižuje hlavní smluvní služby RAIDBOXES vést k tomu, že Souhlas se změnou smlouvy se považuje za udělený, pokud zákazník nevznese proti změně námitku do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. RAIDBOXES zavazuje se informovat zákazníka o důsledcích nevznesení vznést námitku v průběhu oznámení o změně.
 6. Pokud je použití zákazníka nebo důvody ze strany RAIDBOXES nezbytné, zůstává RAIDBOXES si vyhrazuje právo přenést údaje zákazníka do jiného serverového prostředí (migrace dat). Cílem je vždy zlepšit výkon z hlediska dostupnosti, výkonu nebo rozsahu služeb. Přitom se RAIDBOXES zajistit, aby migrace údajů, s přihlédnutím k zájmům RAIDBOXES přiměřené pro zákazníka.
 7. Dobrovolné, bezplatné služby a služby RAIDBOXES , které jsou jako takové výslovně označeny a nejsou součástí popisu služby, mohou být RAIDBOXES kdykoli nastavit. RAIDBOXES v případě změn a přerušení bezplatných služeb a služeb zohlední oprávněné zájmy zákazníka.
 8. Registrace domén
  Svěří-li zákazník poskytovateli registraci domény, je smlouva uzavřena výhradně mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. RAIDBOXES jednat za zákazníka v souvislosti se vztahem k obchodnímu zásobování. RAIDBOXES nemá žádný vliv na přiřazení domény registrem. RAIDBOXES také nekontroluje, zda registrace porušuje práva třetích stran. RAIDBOXES je oprávněn uvolnit doménu zákazníka po ukončení smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

 1. Informace na internetových stránkách RAIDBOXES popsané služby nepředstavují závazné nabídky ze strany poskytovatele, ale slouží jako základ pro předložení závazné nabídky zákazníkem.
 2. Zákazník může učinit nabídku, jejímž prostřednictvím RAIDBOXES online objednávkový formulář. Pro označení nabídky je nutná předchozí registrace. Pro registraci je zákazník požádán, aby poskytl své jméno a e-mailovou adresu. Výsledná RAIDBOXES účet je pro zákazníka zdarma.
  Pokud si zákazník přeje využít našich služeb, musí být po výběru tarifu poskytnuty další údaje potřebné pro uzavření smlouvy v rámci objednávkového procesu. Pro více informací se prosím obraťte na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů lze odebrat z Po dokončení objednávkového procesu učiní zákazník závaznou nabídku § 145 f. BGB kliknutím na tlačítko "Objednat za poplatek" (= prohlášení o záměru zákazníka uzavřít smlouvu).
  Tuto nabídku lze RAIDBOXES Přijmout do 2 dnů
 1. vytvořením nebo převedením BOX Nebo
 2. zasláním písemného potvrzení objednávky e-mailem.
 1. Je-li k dispozici několik z výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy k jedné z výše uvedených alternativ dojde. Trvá RAIDBOXES nabídky zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky, takže zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.
 2. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí na konci třetího dne po odeslání nabídky.
 3. Při podání nabídky prostřednictvím on-line objednávkového formuláře od RAIDBOXES znění smlouvy je RAIDBOXES a zasláno zákazníkovi v textové podobě e-mailem po odeslání objednávky. Text smlouvy však již nemůže být zákazníkem zaslán prostřednictvím webových stránek RAIDBOXES Načíst.
  Před odesláním objednávky prostřednictvím on-line objednávkového formuláře RAIDBOXES zákazník může průběžně opravovat své záznamy. Kromě toho jsou všechny položky před závazným odesláním objednávky znovu zobrazeny v potvrzovacím okně a mohou být také opraveny.
 4. K uzavření smlouvy jsou k dispozici německý, španělský a anglický jazyk.
 5. Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, je správná, takže na této adrese, která je poskytována RAIDBOXES e-maily. Zejména při používání filtrů nevyžádané pošty musí zákazník zajistit, aby RAIDBOXES nebo e-maily zaslané touto třetí stranou pověřenou zpracováním objednávky.

4. Zkušební fáze (DEMO BOX )

 1. Před uzavřením smlouvy má zákazník možnost využít bezplatné DEMO na zkušební dobu, která je určena zvoleným tarifem. BOX a používat jej. Tato zkušební fáze začíná vytvořením prvního BOX In RAIDBOXES Účet. Již během testovací fáze má zákazník možnost využít bezplatnou DEMO BOX do placeného BOX a kromě toho vytvářet a používat jeden nebo více placených BOXŮ.
 2. Zákazník musí zajistit správnost údajů pro společnou smlouvu. Za účelem získání bezplatného demo BOX do placeného BOX nebo učinit zpoplatněný další BOX zákazník musí učinit odpovídající prohlášení na palubní desce a poskytnout potřebné informace (jméno, poštovní adresu (bez poštovní schránky nebo jiné anonymní adresy) e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně bankovní údaje) nezbytné pro zpracování smluvního vztahu. Zákazník ujišťuje, že všechny RAIDBOXES přenášených údajů jsou správné a úplné. V případě změn zákazník neprodleně přenese údaje prostřednictvím přístrojové desky nebo oznámením RAIDBOXES poštou, chatem nebo e-mailem. Na konci zkušební fáze se zdarma BOX pokud je zákazník neumístí do placeného BOX se změnila. Pokud má zákazník také bezplatnou DEMO BOX ne v placeném BOX převedeny, bude to BOX Ze 1. RAIDBOXES automaticky neodvolatelně smazán.
 3. Pokud zákazník nemá ani demo BOX do placeného BOX kromě toho převedeny, poplatek-založené další BOX smlouva automaticky končí jeden týden po skončení zkušební fáze bez jakéhokoli oznámení o ukončení ze strany zákazníka nebo RAIDBOXES Potřebovat. Při automatickém vypuštění BOX zákazník informován před koncem zkušební fáze. I po skončení zkušební fáze obdrží zákazník dvakrát do jednoho týdne – v přiměřené vzdálenosti – oznámení o jím poskytnuté e-mailové adrese.
 4. Více informací o DEMO BOXECH naleznete v sekci B.

5. Rozsah služeb/dostupnost

 1. RAIDBOXES poskytuje zákazníkovi zdarma "RAIDBOXES "účet" v aktuální verzi. Aktuální nabídka funkcí a služeb RAIDBOXES účty" je výsledkem aktuálního popisu služby na internetových stránkách RAIDBOXES .
 2. On-line služba RAIDBOXES v závislosti na dostupnosti. 100% dostupnost není technicky proveditelná, a proto ji lze RAIDBOXES nelze zaručit. Vzhledem k decentralizované struktuře internetu RAIDBOXES odpovědnost za přístupnost pouze v rozsahu, v jakém je nenačtení způsobeno částí sítě, kterou provozuje, samotným webovým serverem nebo jedním z jeho zástupců. Servery, na kterých jsou naše služby založeny, jsou provozovány společnostmi Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. a dogado GmbH. Společnost Hetzner zaručuje 99,9 % ročního průměru (bod 3.2 Hetzner GTC), má digital ocean 99,99 % (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) a dogado mezi 99%-99.99% v závislosti na složce. RAIDBOXES je velmi odhodlána tyto hodnoty zachovat.
 3. Není-li dohodnuto jinak, RAIDBOXES dostupnost svých služeb nabízených prostřednictvím internetu ve výši nejméně 99 % za ročně. Dostupnost je uvedena, pokud jsou systémové prostředky a služby v podstatě funkční. Dostupnost se vypočítá na základě času přiděleného příslušnému kalendářnímu měsíci během smluvního období po odečtení níže definovaných časů údržby. RAIDBOXES provádět údržbářské práce v co největší míře v době nízkého používání.
 4. RAIDBOXES okamžitě eliminuje všechny softwarové chyby v souladu s technickými možnostmi. K chybě dojde, když RAIDBOXES účet neplní funkce uvedené v popisu služby, poskytuje chybné výsledky nebo jinak nefunguje správně, takže použití "RAIDBOXES účty" je nemožné nebo omezené. RAIDBOXES na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) pro poskytování služby a na RAIDBOXES nemá žádný vliv. To může vést k poruchám nebo poruchám, které je způsobují mimo sféru vlivu RAIDBOXES narušení internetu nebo prostřednictvím vyšší moci.
 5. RAIDBOXES na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) za účelem poskytování služby a na RAIDBOXES nemá žádný vliv. To může vést k poruchám nebo poruchám, které je způsobují mimo sféru vlivu RAIDBOXES narušení internetu nebo prostřednictvím vyšší moci.
  Za poruchy provozu se nepovažují tyto okolnosti:
 • přístupnosti v důsledku narušení v oblasti třetích osob, k nimž dochází RAIDBOXES nemá žádný vliv
 • Přerušení z důvodu vyšší moci
 • krátkodobé přerušení provozu, které je nezbytné k zabránění nebo zabránění konkrétním nebezpečím z možného zneužití třetími stranami (tzv.
 1. Zachování výkonnosti použité technologie RAIDBOXES údržbu a servisní práce. Pokud jsou s touto prací spojeny selhání služeb, RAIDBOXES pokud je to možné, v době obvykle nízké poptávky.
 2. V zájmu zachování vysoké úrovně zabezpečení jsou pravidelně implementovány aktualizace softwaru. To může snížit rozsah a koncepci RAIDBOXES poskytovaných služeb. Nelze vyloučit, že to také vyžaduje změny obsahu uloženého zákazníkem nebo aplikacemi nainstalovanými zákazníkem. Pokud je to možné, RAIDBOXES informovat zákazníka předem. Pokud taková aktualizace systému vyžaduje pro zákazníka nepřiměřené změny, může zákazník smlouvu mimořádně vypovědět.
 3. Po dobu trvání smlouvy je na žádost zákazníka kdykoliv na žádost zákazníka možná změna tarifu s větším výkonem (upgrade) nebo menším výkonem (downgrade). Veškeré poplatky vzniklé za změnu jsou RAIDBOXES se zeptat. Se změnou provozu začíná nová smlouva na základě specifikací služby a VOP použitelných v době změny a v případě potřeby s novou minimální dobou trvání. V případě změny tarifu vyšší kvality budou vráceny nevyužité platby od zákazníka za starý tarif.
 4. Zákazník nemá nárok na to, aby mu byla na server přiřazena stejná IP adresa po celou dobu trvání smlouvy.

6. Poruchy výkonu

 1. Závady byly RAIDBOXES v rámci technických a provozních možností. Zákazník je povinen: RAIDBOXES okamžitě ("Oznámení poruchy"). Není-li odstranění závady provedeno v přiměřené lhůtě, musí zákazník RAIDBOXES stanovit přiměřenou lhůtu odkladu (obvykle jeden týden). Lhůta odkladu musí být provedena písemně. Není-li závada v této lhůtě napravena, má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla. Toto tvrzení se nevztahuje na RAIDBOXES možnosti beta verze, dobrovolné bezplatné služby a DEMO BOXY.
 2. Pokud je funkčnost BOXŮ omezena z důvodu mimosmluvního obsahu nebo z důvodu použití nad rámec smluvně požadovaného použití, nemůže zákazník uplatnit žádná práva s ohledem na jakékoli narušení založené na tomto. V případě vyšší moci RAIDBOXES osvobozeny od povinnosti vykonávat.
 3. Zařízení RAIDBOXES v případě neplnění povinností je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud: RAIDBOXES přiměřenou lhůtu stanovenou zákazníkem. Lhůta musí být stanovena písemně. Písemnou formu lze nahradit elektronickou formou, pokud zákazník do prohlášení dodá své jméno a poskytne elektronickému dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem o podpisu. Lhůta odkladu musí být nejméně dva týdny.

7. Změny ve výkonnosti

 1. RAIDBOXES si vyhrazuje právo změnit nabízené služby nebo nabízet různé služby, pokud to pro zákazníka není přiměřené.
 2. RAIDBOXES kromě toho si vyhrazuje právo změnit nabízené služby nebo nabízet odchýlené služby,
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit změnou právní situace;
 • v rozsahu, v jakém dodržujeme rozhodnutí protiodvolacího soudu nebo rozhodnutí vlády;
 • do té míry, do jaké je příslušná změna nezbytná k zamezení stávajících bezpečnostních nedostatků;
 • pokud je změna pro zákazníka prospěšná pouze; Nebo
 • pokud je změna čistě technické nebo procedurální povahy, aniž by to mělo významný dopad na zákazníka.
 1. Změny, které mají pouze zanedbatelný vliv na služby poskytovatele, nepředstavují změny ve výkonnosti ve smyslu této části. To platí zejména pro změny čistě grafické povahy a pouhou změnu uspořádání funkcí.

8. Pokyny ke zrušení

 1. Má-li být zákazník považován za spotřebitele ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), může být uzavřená smlouva zrušena do čtrnácti dnů (lhůta pro odstoupení od smlouvy) bez udání důvodu. Podle § 13 německého občanského zákoníku je spotřebitel "fyzickou osobou, která uzavírá právní transakci pro účely, které nelze přičíst především jeho obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti". To, zda existuje status spotřebitele, je určeno RAIDBOXES .
 2. Aby bylo možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí RAIDBOXES prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.  K tomuto účelu lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Pro dodržení ochranné lhůty postačí, pokud je oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Důsledky zrušení
  Po úspěšném zrušení budou dosud zaplacené platby vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo oznámeno vaše zrušení této smlouvy. RAIDBOXES byla přijata. Používá se pro toto splacení RAIDBOXES stejný platební prostředek použitý v původní transakci, není-li výslovně dohodnuto jinak; za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky za toto vrácení.
 4. Formulář pro odběr vzorku: (Odstranit nepřesné.)

——
Chcete-li RAIDBOXES Gmbh
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
I/my (*) tímto ruším smlouvu, kterou jsem uzavřel (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitele) (pouze v případě sdělení na papíře)
Datum (*)
——

9. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Termín smlouvy je určen platebním intervalem vybraným zákazníkem. Na konci smluvního období je toto období automaticky prodlouženo o období dříve zvoleného intervalu platby.
 2. Smlouva může být kdykoli ukončena, bez dodržení lhůty, na konci smlouvy.
 3. Ukončení může být provedeno pouze písemně dopisem nebo prostřednictvím zabezpečené oblasti správy on-line ( RAIDBOXES palubní desky). Zrušení e-mailem je povoleno, pokud je e-mailová adresa používaná odesílatelem uložena pro zákaznický účet. Ukončení musí mít za následek základní součásti smlouvy (jméno, jméno, číslo zákazníka, číslo smlouvy, BOX číslo).
 4. Pokud má zákazník více než jeden BOX, je nezbytné, aby ukončení konkrétně naznačovalo, které BOX a která smlouva má být ukončena.
 5. Má-li dojít ke dni ukončení smlouvy, zvolí se datum skončení platnosti smlouvy.
 6. V případě ukončení ze strany zákazníka musí zákazník uvést, co by se mělo stát s doménami registrovanými pro něj. V tomto ohledu zákazník rovněž na žádost RAIDBOXES žádné včasné pokyny, je RAIDBOXES smazání domén (Zavřít). Je-li ukončení provedeno RAIDBOXES se v souladu s tím použije výše uvedené za předpokladu, že: RAIDBOXES s ukončením vydávat pokyny.
 7. Právo obou stran ukončit smluvní vztah bez předchozího upozornění z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitým důvodem pro ukončení RAIDBOXES je přítomen zejména v těchto případech:
 1. Zákazník je v prodlení po dobu dvou po sobě jdoucích termínů s platbou sjednané odměny nebo nezanedbatelnou část odměny nebo zákazník je v období, které trvá více než dvě data s platbou odměny nedoplatky odpovídající odměně za dva měsíce.
 2. Zákazník je v platební neschopnosti nebo byla podána insolvenční žaloba na jeho majetek nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 3. Zákazník poruší základní smluvní závazky a navzdory varování nebo oznámení o zablokování obsahu RAIDBOXES ne okamžitě.

Oddíl 10. Platební podmínky

 1. Výše RAIDBOXES poplatky, které mají být zaplaceny, a příslušné zúčtovací období jsou výsledkem popisu služby tarifu zvoleného zákazníkem.
 2. Fakturace se obvykle provádí online nastavením faktury na řídicím panelu jako souboru ke stažení a tisku.
  On-line faktura se považuje za obdrženou zákazníkem, pokud je pro něj k dispozici na palubní desce, a tak vstoupila do jeho likvidační oblasti. To platí i v případě, že: RAIDBOXES faktura jako dokument PDF je také zaslána zákazníkovi e-mailem.
 3. RAIDBOXES nabízí zákazníkovi možnost uhradit veškeré částky vzniklé inkasem, fakturou nebo kreditní kartou. Výsledná doba vypořádání odpovídá době trvání smlouvy. Platby jsou vždy splatné předem.
 1. Platba fakturou: Pokud je zvolena faktura způsobu platby, kde jsou poplatky související s využitím splatné předem za vybrané smluvní období. Faktury musí být zaplaceny do 10 dnů.
 2. Platba inkasem SEPA: V případě plateb inkasem SEPA bude zákazníkovi účtován poplatek za nepoužití. Přitom zákazník autorizuje RAIDBOXES k výběru plateb, které má zákazník provést na úkor účtu určeného zákazníkem. Za tímto účelem je zákazník po RAIDBOXES odvolatelný mandát k inkasu (SEPA). V současné době přijímáme zmocnění k inkasu z Německa, Rakouska a Nizozemska. Není-li inkaso uplatněno z důvodu nedostatečného pokrytí účtu nebo z důvodu uvedení nesprávného bankovního účtu, nebo pokud zákazník vznese námitky proti inkasu, i když k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky vzniklé vrácením platby příslušné úvěrové instituce, je-li za to odpovědný. Zákazník je poponechán, aby prokázal, že RAIDBOXES nedošlo k žádnému nebo podstatně menšímu poškození. Zákazníkovi bude zasláno připomenutí, které má být odesláno. Nebude žádné automatické další vymáhání tohoto nároku.
 3. Platba kreditní kartou: V případě plateb kreditní kartou bude zákazníkovi předem účtován poplatek za nepoužití. Za tímto účelem musí zákazník uložit údaje o své platební kartě na řídicí panel. Pokud příslušnému poskytovateli platebních služeb poplatky zamítnou (např. z důvodu zastaralých údajů o kreditní kartě) nebo nejsou možné z důvodu technických okolností, RAIDBOXES před převedením způsobu platby na fakturu (výše (a.) nebo SEPA inkaso (výše (b.). Zákazník je RAIDBOXES včas informováni o problémech s debetním má čemiž a budou moci aktualizovat údaje o vaší kreditní kartě nebo fakturační údaje v přiměřené lhůtě před změnou.
 1. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, RAIDBOXES odmítnout služby po vydání upomínky. To se obvykle provádí blokováním BOX . Tím není dotčena povinnost zákazníka zaplatit. Právo na mimořádné ukončení bez předchozího upozornění RAIDBOXES zůstává nedotčena.
 2. Je-li zákazník v prodlení po dobu dvou po sobě následujících měsíců s platbou nezanedbatelné části odměny nebo po dobu delší než dva měsíce s částkou rovnající se měsíčnímu poplatku, RAIDBOXES smluvní vztah bez předchozího upozornění z dobrého důvodu.
 3. Stejně jako u každé služby poskytované na trvalé a trvalé úrovni RAIDBOXES služby, které mění náklady změnou právního a hospodářského kontextu (např. zvýšením nákladů na energii a telekomunikace). RAIDBOXES proto si vyhrazuje právo změnit ceny na začátku nového zúčtovacího období se změnou období šesti týdnů. Zákazník má nárok na mimořádné ukončení v okamžiku, kdy změna ceny nabude účinnosti. Pokud zákazník tuto možnost nevyužije do čtyř týdnů od obdržení oznámení, považuje se změna za schválenou; na kterém je RAIDBOXES zákazníka.
 4. RAIDBOXES je oprávněn přiměřeně zvýšit poplatky. V každém případě je v tomto ohledu vhodné roční zvýšení nejvýše o 10 %. Zvýšení poplatku vyžaduje souhlas zákazníka. Souhlas se považuje za udělený, pokud zákazník nevznese námitku proti zvýšení do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. RAIDBOXES je povinen informovat zákazníka o důsledcích nevznesení námitky s oznámením o změně.

11. Povinnosti a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má možnost zálohovat všechny soubory a nastavení softwaru ručně pomocí funkce zálohování. Na řídicím panelu jsou k dispozici vhodné možnosti zálohování. Aniž je dotčena povinnost RAIDBOXES aby se záložní kopie, zákazník je povinen provést pravidelné zálohováníkopie na vlastní pěst.
 2. Odpovědnost za obsah nese zákazník. Pro veškerý obsah, který zákazník BOX uloženy nebo k dispozici pro vyhledávání, je sám zodpovědný. V rámci své povinnosti dodržovat zákonné a smluvní předpisy je zákazník rovněž odpovědný za jednání třetích osob jednajících jeho jménem, zejména zástupců a zástupců. To platí i pro další třetí strany, kterým vědomě poskytuje nezbytné přístupové údaje. RAIDBOXES není schopen kontrolovat obsah stránek zákazníka z hlediska možného porušení. Zákazník musí také zajistit, aby programy, skripty apod. RAIDBOXES nebo bezpečnost a integritu ostatních na serverech RAIDBOXES uložená data.
 3. Obsah uložený zákazníkem na úložném prostoru, který mu byl určen, může být chráněn autorským právem a zákonem o ochraně osobních údajů. Zákazník vymaže RAIDBOXES právo zpřístupnit obsah uložený na serveru během dotazů přes internet, zejména jej reprodukovat a přenášet za tímto účelem a být schopen jej reprodukovat za účelem ochrany údajů. Zákazník na vlastní odpovědnost kontroluje, zda jeho použití osobních údajů splňuje požadavky na ochranu osobních údajů.
 4. Za bezpečnou manipulaci s hesly odpovídá zákazník. RAIDBOXES poukazuje na to, že na internetu se mimo jiné neustále objevují pokusy odhadnout přístupová hesla prostřednictvím automatizovaného testování. Je povinností zákazníka chránit své BOXY před takovými útoky a zvolit hesla takovým způsobem, aby nebyla těmito pokusy o skenování ohrožena.
 5. Je odpovědností zákazníka měnit svá hesla v pravidelných intervalech. Měla by být vybrána pouze hesla, která jsou během ověřování hodnocena jako velmi silná. Zákazník se zavazuje dodržovat RAIDBOXES zachovat hesla přijatá pro přístup k přísně tajným a RAIDBOXES jakmile se dozví, že o hesle vědí neoprávněné třetí strany. Stejně tak bude zákazník RAIDBOXES jakmile bude mít náznaky, že třetí strany používají jeho server bez povolení.
 6. Zákazník je povinen poskytnout své osobní údaje, správně a úplně, při registraci a registraci RAIDBOXES změny těchto údajů.
 7. Zákazník poskytuje RAIDBOXES ze všech nároků, které třetí strany RAIDBOXES z důvodu porušení jejich práv v důsledku obsahu uloženého zákazníkem na serveru. Zákazník nese náklady na nezbytnou právní obhajobu, včetně všech soudních a právních poplatků v příslušné výši. To neplatí, pokud protiprávní jednání není ušlé jednání zákazníka. Zákazník je povinen: RAIDBOXES v případě nároku třetí strany poskytnout neprodleně, pravdivě a zcela veškeré informace nezbytné pro posouzení nároků a obhajobu.
 8. V případě bezprostředního nebo bezprostředního porušení výše uvedených povinností a uplatnění nezjevně neopodstatněných nároků třetích osob vůči RAIDBOXES vzhledem k obsahu uloženému na serveru se RAIDBOXES s přihlédnutím k oprávněným zájmům zákazníka dočasně ukončit připojení tohoto obsahu k internetu zcela nebo zčásti s okamžitým účinkem. RAIDBOXES neprodleně informovat zákazníka o tomto opatření.
 9. Ohrozit nebo narušit provoz serveru nebo komunikační sítě zákazníka, programy, skripty atd. RAIDBOXES nebo bezpečnost a integritu ostatních na serverech RAIDBOXES uložená data, je možné RAIDBOXES zakázat nebo odinstalovat tyto programy, skripty, atd. Pokud to vyžaduje odstranění nebezpečí nebo poškození, RAIDBOXES rovněž oprávněnpřerušit připojení obsahu uloženého na serveru k internetu. RAIDBOXES neprodleně informovat zákazníka o tomto opatření.
 10. Zákazník se musí vyhnout používání serverového systému RAIDBOXES nadměrnou zátěž. Nadměrné zatížení může být způsobeno zejména skripty, které nejsou zahrnuty v knihovně programů RAIDBOXES jsou zahrnuty. V případě, že obsah zákazníka narušuje fungování, zabezpečení nebo dostupnost serverového systému nebo je akutně ohrožen, RAIDBOXES smazání účtu zákazníka

12. Dodržování zákonných požadavků a zakázané používání

 1. Zákazník nesmí BOX zaměstnancům/asistentům k použití zcela nebo zčásti.
 2. Zákazník je povinen dodržovat všechny právní předpisy, zejména na webových stránkách, aby poskytl informace požadované TMG a GDPR. Zejména retrievable obsah, uložená data, zobrazené bannery a klíčová slova použitá při registraci ve vyhledávačích nesmí porušovat zákon nebo práva třetích stran (zejména ochranné známky, jméno a autorská práva).
  Obzvláště závažná porušení jsou považována za
 • Porušení pravidel na ochranu nezletilých osob
 • Významná porušení autorských práv vyplývající z ukládání a/nebo načítání obsahu, zejména hudby, obrázků, videí, softwaru atd.,
 • Kriminální špionáž nebo manipulace s údaji RAIDBOXES a/nebo jiných zákazníků RAIDBOXES .
 1. Zákazník je smluvně zakázán
 1. nabízet nebo nabízet ziskový pornografický obsah, jakož i služby zaměřené na zisk, které souvisejí s pornografickým a/nebo erotickým obsahem (např. nahé obrázky, peepshow atd.),
 2. phishingové weby,
 3. zapojit se do veřejných hazardních her, na něž se vztahuje Státní smlouva o hazardních hrách, nebo provozovat stránky, které propagují nebo porovnávají hazardní hry;
 4. nabízet obsah, který oslavuje nebo zlehčuje válku, teror a jiné násilné činy na lidech nebo zvířatech,
 5. nabízet obsah, který by mohl vážně ohrozit děti nebo dospívající;
 6. poskytovat obsah, který zastupuje lidi způsobem, který porušuje lidskou důstojnost a/nebo odráží skutečnou událost, bez níž existuje převažující oprávněný zájem na této samotné formě podávání zpráv;
 7. Výše uvedené povinnosti se vztahují na odkazy zákazníka ("hypertextové odkazy") na takový obsah třetích stran zřízené na webových stránkách,
 8. při odesílání e-mailů prostřednictvím RAIDBOXES SMTP relé pro odesílání netransakčního obsahu. Zejména zasílání newsletterů, spamu a malwaru je přísně zakázáno.
 1. Není dovoleno provozovat download portály nebo používat úložný prostor podobným způsobem k distribuci souborů jako stahování, stejně jako k instalaci softwaru nebo k přehrávání videí, jejichž přenos dat (provoz) se ve výchozím nastavení neměří (měřeno standardně: WWW provoz, poštovní provoz a FTP provoz). V případě protiprávního jednání RAIDBOXES smazání účtu zákazníka.
 2. Zasílání nevyžádaných e-mailů prostřednictvím BOX nainstalovaný software není povolen, pokud zahrnuje zasílání e-mailů příjemcům bez jejich souhlasu případ od případu a neexistuje žádný souhlas příslušného příjemce, i když je to nezbytné ("spam"). Doklad o souhlasu (viz oddíl 7 (2) UWG) příslušného příjemce není odpovědností RAIDBOXES , ale zákazníkovi. Zákazníkovi je také zakázáno propagovat obsah BOXŮ prostřednictvím nevyžádaných e-mailů zaslaných prostřednictvím jiných poskytovatelů. Zákazníkovi je také zakázáno posílat takzvané "Placené maily" nebo e-maily inzerující "systém doporučení".
 3. Pokud zákazník nejedná jako spotřebitel, RAIDBOXES v případě porušení povinností vyplývajících z těchto VOP, za které je zákazník odpovědný, požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 5 000,00 EUR, jejíž výše je RAIDBOXES v jednotlivých případech a jehož výši může zákazník soudy zkontrolovat. Námitka kontextu pokračování je vyloučena; v případě trvajícího protiprávního jednání se alespoň každý měsíc považuje za nezávislé protiprávní jednání. Uplatnění další škody zůstává smluvní pokutou nedotčeno.
 4. Škody způsobené RAIDBOXES v důsledku porušení zákonných předpisů nebo práv třetích osob, je zákazník potojen RAIDBOXES pokud je na vině. Není-li osvobození možné, dluží zákazník náhradu škody. Náhrada škody rovněž pokryje přiměřené náklady na nezbytnou právní obhajobu ze strany RAIDBOXES . RAIDBOXES neprodleně informuje zákazníka, pokud jsou nároky vzneseny třetími stranami a dává zákazníkovi možnost se vyjádřit.

§ 13. RAIDBOXES

 1. Náhrada škody je odpovědná RAIDBOXES , z jakéhokoli právního důvodu, v rámci odpovědnosti za úmysl a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti RAIDBOXES , s výhradou právních omezení odpovědnosti (např. péče ve vlastních záležitostech, nevýznamné porušení povinností atd.), pouze
 1. za škody způsobené zraněním na životě, těle nebo zdraví a
 2. za škody vyplývající z porušení základní smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění umožňuje v první řadě řádný výkon smlouvy a na jehož plnění smluvní partner pravidelně důvěřuje a může se dovolávat). V tomto případě je odpovědnost RAIDBOXES odškodnění za předvídatelné, obvykle se vyskytující škody. V případě ztráty dat je odpovědnost RAIDBOXES omezena na náklady na duplikaci dat ze záložních kopií, které má zákazník provést, a na obnovu dat, která by byla ztracena, i kdyby byla data řádně zálohována.

2. Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavce 1 se rovněž použijí v případě porušení povinnosti osobami, jejichž zavinění RAIDBOXES v souladu s právními předpisy. Nevztahují se na ně v rozsahu, v jakém: RAIDBOXES podvodně zatajil vadu nebo převzal záruku a za nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

Oddíl 14. Omezení používání (blokování BOX , e-mail)

 1. RAIDBOXES je oprávněn a bez předchozího upozornění zablokovat boxy, pokud objektivní skutečnosti prokáží podezření, že BOX třetích stran (např. hackerský útok). Podobně RAIDBOXES aby blok bez předchozího upozornění, pokud BOX jiné významné a zjevné (zjevné) porušení zákonů nebo práv třetích stran.
 2. Blokování se používá RAIDBOXES neprodleně informovat zákazníka. RAIDBOXES postačuje k dodržení své oznamovací povinnosti, pokud zašle oznámení e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 3. Pokud je zablokování způsobeno státem, který není v právní a/nebo smluvní smlouvě, RAIDBOXES zrušení pozastavení podmínit tím, že zákazník omavnou protiprávní situaci a za účelem vyloučení rizika opětovného výskytu prohlášení o soudním příkazu proti RAIDBOXES a poskytuje dostatečnou bezpečnost. Výše slibu smluvní pokuty, stejně jako bezpečnost je založena na důležitosti porušení. K nápravě protiprávního jednání může být nezbytné: RAIDBOXES dočasně zvedne odpružení. Zpravidla RAIDBOXES vyřizovat takto: Zákazník musí nejprve učinit písemné prohlášení, že chce protiprávní jednání napravit. Poté RAIDBOXES dočasně pozastavit pozastavení pro odstranění a informuje o tom zákazníka.
 4. RAIDBOXES je rovněž oprávněn zablokovat BOXEN, pokud je zákazník v prodlení se svou platbou. Jakmile zákazník dodrží svou výchozí platbu, jeho BOX znovu odemčeny.
 5. Nové boxy mohou být také blokovány pro účely ověření. Jakmile nový zákazník potvrdí svou totožnost, BOX Odemknout.
 6. V případě napadení malwarem BOX Je RAIDBOXES oprávněni používat zamořené BOX Okamžitě. To se provádí z důvodu zabezpečení systému a také jako ochrana BOX majitele, protože to neudělí žádnou sankci od vyhledávačů a poskytne návštěvníkům jeho BOX vás neohrožuje.
 7. Podobně RAIDBOXES oprávněni používat informace RAIDBOXES smtp, aby se zabránilo odesílání e-mailů, za předpokladu, že RAIDBOXES poskytovatele služeb, na němž je služba založena.

Oddíl 15. Ochrana osobních údajů

 1. RAIDBOXES shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka. Další informace o zpracování a ochraně údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 2. RAIDBOXES výslovně upozorňuje zákazníka, že ochranu údajů pro přenos dat v otevřených sítích, jako je internet, nelze plně zaručit v souladu s aktuálním stavem techniky. Zákazník ví, že poskytovatel může zobrazit stránku nabídky uložené na webovém serveru a případně i další data zákazníka, které jsou zde uloženy kdykoliv z technického hlediska. Ostatní internetoví předplatitelé mohou být také technicky schopni zasahovat do provozu zpráv o zabezpečení sítě a řídit je bez povolení. Zákazník je plně zodpovědný za bezpečnost a zabezpečení dat, která přenáší na internet a ukládají na webových serverech.

16. Místo soudní příslušnosti, rozhodné právo

 1. Místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající ze smluvních vztahů mezi stranami, zejména pokud jde o uzavření, ukončení nebo ukončení smlouvy, je – pokud je zákazník plnohodnotným obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondem – Münster ve Vestfálsku, okres Münster. RAIDBOXES může také volitelně žalovat zákazníka v jeho obecném místě jurisdikce.
 2. Pro RAIDBOXES smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek a nároků z nich vyplývajících se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení Jednotné neširoké úmluvy o prodeji zboží (CISG).

§ 17.

 1. S nároky od RAIDBOXES zákazník je může kompenzovat pouze tehdy, jsou-li nesporné nebo právně usazené. Zákazník je oprávněn uplatnit právo na zadržení pouze z důvodu protinároků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem.
 2. Jsou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku.

B. Zvláštní podmínky

1. Zvláštní podmínky pro zálohování

 1. Nabízíme našim zákazníkům automatické zálohování jako součást naší nabídky. Ty jsou vytvářeny automaticky od 3: 00 am MEST každý den, v závislosti na velikosti zálohy, vytvoření může trvat několik hodin. Naše zálohy jsou uloženy v datových centrech Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené státy americké, krátké: AWS. Jako umístění serveru jsme vybrali Frankfurt. Po vytvoření zálohy se BOX zrcadlené ve své verzi, která je na serveru ve 3:00 a je skutečně použita. Obsah a funkční kontrola strany naší strany se neprovádí.
 2. Každá automaticky vytvořená záloha je uložena po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů bude příslušná záloha trvale smazána.
 3. Je-li RAIDBOXES nezávislé zálohování Plugin použity, může RAIDBOXES nezaručuje úplnost a funkčnost zálohy, kterou vytvoříme.
 4. RAIDBOXES nabízí zákazníkovi možnost ručního zálohování. Ručně vytvořená záloha je odstraněna, jakmile zákazník BOX oznamuje a smaže. Počet možných záloh závisí na tarifu a lze jej nalézt v popisu produktu.
 5. Tá Staging prostředí (databázový a souborový systém) není součástí zálohy pro RAIDBOXES .

Oddíl 2. Speciální podmínky pro boxy zdarma (DEMO BOXES)

Zde popsané zvláštní podmínky doplňují a upřesňují ustanovení uvedená v oddíle A odst.
1. Odchylné nařízení
Pro bezplatné BOXEN během zkušebního období se služby uvedené v oddíle A oddílu 5 nevztahují v plném rozsahu.
2. Výkonový obsah

 1. RAIDBOXES nabízí DEMO-BOXEN pro každý volitelný tarif. MINI a STARTER lze testovat po dobu 14 dnů zdarma, vysoká návštěvnost BOXY po dobu 4 dnů. Přesné demo časy jsou zobrazeny při výběru DEMO BOX Zobrazí.
 2. Zdarma BOXEN během zkušebnídoby není zákazník oprávněn poskytnout plnou funkčnost běžného výrobku.

3. Výmaz údajů

 1. Pokud zákazník nemá ani volné BOX převedeny na placenou, kromě toho je třeba BOX smlouva končí automaticky bez jakéhokoli vypovězení ze strany zákazníka nebo RAIDBOXES po skončení zkušební fáze. Volný RAIDBOXES účet zůstane.

Oddíl 3. Zvláštní podmínky pro tarif "FULLY MANAGED"

 1. V tarifu PLNĚ MANAGED nabízíme automatické Plugin - (podpora WordPress softwaru) a Theme - ( WordPress Návrhové šablony) Aktualizace pro CMS WordPress Do.

1. Postup aktualizace Plugins A Themes

 1. Proces aktualizace vždy vyžaduje denní zálohování. Po procesu aktualizace je na webu zkontrolována přístupnost. Úplná kontrola funkčnosti a designu na webových stránkách se neprovádí. Vzhledem k četným Plugin aktualizace, zákazník nebude moci používat Plugin Aktualizace. Zákazník je proto povinen kontrolovat své webové stránky alespoň jednou týdně.
 2. To se nevztahuje na stránky, které nejsou přístupné ani správně propojené. Neexistuje zde žádná automatická aktualizace. V takovém případě bude zákazník RAIDBOXES prostřednictvím uložené e-mailové adresy.

2. Jak se vypořádat s problémy

 1. Pokud stránka již není přístupná po provedení aktualizace, RAIDBOXES pokusí se obnovit dříve vytvořenou zálohu.
 2. Pokud zákazník zjistí problémy na svých webových stránkách, může být web kdykoli resetován na dříve vytvořenou zálohu. Pokud je chyba na webových stránkách způsobena Plugin - nebo Theme aktualizovat podle RAIDBOXES zjistí, zobrazí se dříve vytvořená záloha na BOX a zákazník je informován. Společně se pak můžete rozhodnout, zda má být aktualizace nejprve pozastavena nebo zda má být použita další placená služba podpory.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. RAIDBOXES neodpovídá za škody způsobené Plugin - nebo Theme Aktualizace. Zákazník zejména není oprávněn Plugin - a Theme -Aktualizace podle RAIDBOXES být opraveny.

Oddíl 4. Zvláštní podmínky pro smlouvy o doméně

 1. Pokud RAIDBOXES domény, je smlouva uzavřena přímo mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. RAIDBOXES jedná ve vztahu k zákazníkovi jako zprostředkovateli, poskytovateli internetových služeb (ISP) v rámci placeného obchodního zásobování (§ 675 německého občanského zákoníku). Proto platí registrační podmínky a pokyny příslušného registrátora nebo rejstříku. Pokud jsou v rozporu se současnými Všeobecnými obchodními podmínkami RAIDBOXES příslušné registrační podmínky a pokyny mají přednost před podmínkami RAIDBOXES . Přehled zásad a registračních podmínek lze zde lze zobrazit.
 2. Domény jsou registrovány v automatizovaném procesu. RAIDBOXES nemá žádný vliv na přiřazení domény. RAIDBOXES proto nepředpokládá žádnou záruku, že domény požadované pro zákazníka mohou být přiděleny (delegovány), budou trvat dlouhodobě a budou bez práv třetích stran.
 3. Zákazník je povinen přiměřeně spolupracovat při registraci, převodu a výmazu domén, jakož i při úpravách záznamů v databázích zadavatelů.
 4. Zákazník zaručuje, že jeho domény a obsah, který je k dispozici níže, neporušují právní předpisy ani práva třetích stran. V závislosti na typu domény nebo směru souvisejícího obsahu musí být dodrženy jiné vnitrostátní právní systémy.
 5. Pokud se třetí strany domnívají, že domény nebo obsah porušují jejich práva, nebo pokud je porušení zákona považováno za RAIDBOXES vzhledem k pravděpodobným objektivním okolnostem můžeme dočasně zablokovat obsah a přijmout opatření, aby byla dotyčná doména nedosažitelná.
 6. Zákazník je poodstoupit v případě nároků třetích stran na náhradu škody, které jsou založeny na nesprávném použití internetové domény nebo jejího souvisejícího obsahu, RAIDBOXES Osvobozeny.
 7. Pokud se zákazník vzdá domény příslušnému registrátorovi nebo rejstříku, bude o této skutečnosti informován RAIDBOXES Okamžitě.
 8. Ukončení smluvního vztahu s RAIDBOXES smlouva o registraci domény, která existuje mezi zákazníkem a registrátorem nebo registrátorem, není v zásadě dotčena. Příkazy k ukončení týkající se registračního vztahu však musí být RAIDBOXES vzhledem k tomu, že doména je spravována pro vlastníka domény a komunikace od vlastníka domény, včetně ukončení smlouvy, musí být pravidelně předávána prostřednictvím poskytovatele příslušnému registrátorovi nebo registru.
 9. Ukončení klienta s ohledem na smluvní vztah s RAIDBOXES proto vyžaduje výslovné písemné prohlášení zákazníka, že doména bude (spolu)ukončena a může být odstraněna. Pokud zákazník není také vlastníkem domény, příkaz ke zrušení nebo zrušení vyžaduje písemný souhlas vlastníka nebo správce domény.
 10. Lhůta pro vydání příkazů k ukončení domény RAIDBOXES pro všechny domény ve spojení s doménami nejvyšší úrovně .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu je čtyři týdny na konci registračního období, pro všechny ostatní domény tři měsíce.
 11. Pozdní příkazy k ukončení domény jsou RAIDBOXES neprodleně k vedoucímu soudní kanceláře. Je však objasněno, že pokud zákazník včas nevystaví příkaz k ukončení smlouvy o registraci domény, a proto je doba registrace domény rozšířena na registrátora nebo registrátora, povinnost zákazníka zaplatit náhradu za dobu obnovení zůstává v platnosti.
 12. I když zákazník ukončí smluvní vztah se společností RAIDBOXES , nečiní však žádný výslovný soudní příkaz, který je v souladu RAIDBOXES dříve registrovaných domén, povinnost platit domény zůstane v platnosti i do odvolání. Po neprůkazné žádosti zákazníkovi, která je zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem, písemně ohlásit o doménách v přiměřené lhůtě, RAIDBOXES převést domény na přímou správu příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. Totéž platí v případě ukončení smluvního vztahu se zákazníkem RAIDBOXES .
 13. Pokud domény nejsou vydány zákazníkem nejpozději ke koncovému datu smlouvy o obchodním řízení pro správu domény mezi zákazníkem a RAIDBOXES do správy jiného poskytovatele, RAIDBOXES převést domény na přímou správu příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. To platí zejména v případě, že zákazník dal pokyn týkající se převodu domény na nového poskytovatele, ale to není provedeno včas.

Oddíl 5. Zvláštní podmínky pro doplňky

1. Specifikace služeb

 1. V rámci své smlouvy má zákazník možnost přidat další doplňky.
 2. Rozsah námi nabízených doplňků naleznete v příslušném popisu služby.

2. Ukončení smlouvy, zpracování smlouvy, ukončení

 1. Ke každému BOX lze přidat jeden nebo více doplňků. Doplněk je automaticky spojen se smlouvou, ve které BOX Je.
 2. Pokud je BOX automaticky zruší odpovídající doplněk.
 3. Každý doplněk může být ukončen s dobou jednoho měsíce do konce smlouvy nezávisle na BOX smlouvy ukončena.

3. Platební podmínky

 1. Každý doplněk se účtuje společně se smlouvou, ve které BOX Je. Synchronizace způsobu platby a intervalu platby se spustí automaticky.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému ve smlouvě, která byla dříve uzavřena.
 3. Pokud se zahájení smlouvy o doplňku shoduje se zahájením smlouvy BOX smlouvy, je doplněk účtován nezávisle na odpovídajícím období.

Oddíl 6. Zvláštní podmínky pro program "FREE DEV"

 1. RAIDBOXES nabízí svým zákazníkům volné vývojové prostředí. V rámci tohoto, vývojáři mohou přistupovat 3 DEMO BOXY zdarma po dobu 90 dnů. STARTER -Plán služby vytvářet webové stránky. Po dokončení webových stránek bude tato možnost předána klientovi zákazníka v rámci změny vlastnictví a teprve poté bude umístěna do placeného BOX Převedeny. Převod na klienta může být proveden v rámci partnerského systému RAIDBOXES dodatečně odměněn. Pro více informací o našem partnerském programu, prosím zde lze zobrazit.
 2. Tato nabídka je zaměřena výhradně na webové vývojáře. Aby bylo možné aktivovat program FREE-DEV, je nutná předchozí registrace. To lze provést vyplněním formuláře jako součást iontování. Případně lze aktivaci provést kontaktováním naší podpory chatu.
 3. Po úspěšném přijetí do programu FREE-DEV RAIDBOXES k dispozici zákazníkovi až do 3 DEMO BOXŮ po dobu 90 dnů zdarma. Na konci 90 dnů BOX automaticky smazány.
 4. Po odeslání formuláře můžete RAIDBOXES odemknutí zákazníka do 3 dnů pro program FREE-DEV nebo jej bez udání důvodů odmítnout.
 5. RAIDBOXES je oprávněn kdykoli vyloučit zákazníka z účasti programu FREE DEV za předpokladu, že skutečnosti odůvodňují přijetí zneužití programu nebo pokud dojde k jinému porušení v souladu s oddílem 12 Všeobecných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Oddíl 7. Zvláštní podmínky pro e-mailové služby

 1. Zákazníci RAIDBOXES možnost rezervovat si e-mailové schránky v rámci své smlouvy. Aby bylo možné nabízet e-mailové služby, RAIDBOXES v rámci smlouvy s mailbox.org prodejce.
 2. Rozsah služeb je určen popisem služby vybraného balíčku.
 3. E-mailovou schránku lze vytvořit pouze v případě, že je doména přístupná. To musí být propojeno v rámci procesu objednávání.
 4. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby byly provedeny důležité zálohy e-mailů.

5. Termín smlouvy/ ukončení

 1. Doba trvání smlouvy e-mailové schránky je stejná jako u přidružené smlouvy.
 2. E-mailovou schránku lze kdykoli vypovědět bez dodržení termínu, bez ohledu na smlouvu na konci smlouvy na konci související smlouvy.
 3. Pokud je smlouva, ke které je e-mailová schránka přidružena, ukončena, je e-mailová schránka automaticky ukončena a odstraněna na konci smluvního období.

6. Platební podmínky

 1. Každá e-mailová schránka se účtuje s přidruženou smlouvou.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému ve smlouvě, která byla dříve uzavřena.
 3. Pokud se zahájení smlouvy o poštovní schránce shoduje se zahájením smlouvy BOX smlouvy, poštovní schránka se účtuje nezávisle na odpovídajícím období.

8. Zvláštní podmínky pro možnost "Síť pro doručování obsahu" (možnost CDN)

 1.  Zákazníci RAIDBOXES možnost zvýšit celosvětovou dostupnost vašich webových stránek prostřednictvím možnosti CDN pomocí distribuční sítě obsahu. Aby bylo možné tuto službu poskytovat, RAIDBOXES v rámci smlouvy s prodejcem s proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Rozsah služeb je určen popisem služby.
 2. Možnost CDN lze kdykoli přidat nebo odhlásit od stávající smlouvy. Ukončení přidružené smlouvy automaticky vede k ukončení možnosti CDN. Fakturace se provádí podle podmínek přidružené smlouvy.
 3. Pro poskytnutí možnosti CDN, naše všeobecné podmínky dostupnosti (viz výše A. 5) a odpovědnost RAIDBOXES (viz výše a, oddíl 13).

9. Zvláštní podmínky pro možnost Více pracem

 1. Zákazníci RAIDBOXES mít možnost používat vícemístné WordPress například několik WordPress -Podadresáře nebo WordPress Webové stránky. Rozsah služeb je určen popisem služby.
 2. Ve srovnání s WordPress Jednotlivé stránky nemohou využívat celou škálu služeb RAIDBOXES používat. Aktuální úroveň výkonu lze kdykoli použít v popisu služby "Multisite" na RAIDBOXES Webové stránky.

Platnost od listopadu 20, 2019