Všeobecné obchodní podmínky RAIDBOXES®

Obsah online nabídky

A. Obecná nařízení

Oblast působnosti 1. Oblast působnosti, změna VOP

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny služby poskytované společností RAIDBOXES GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (dále jen RAIDBOXES).
  Pokud se v následujícím textu používá pojem "zákazník (zákazníci)", jedná se jak o spotřebitele ve smyslu § 13 BGB, tak o podnikatele ve smyslu § 14 BGB.
 2. RAIDBOXES poskytuje všechny služby výhradně na základě těchto VOP, i když na ně není uveden žádný výslovný odkaz. To platí zejména v případě, že zákazník používá své vlastní všeobecné obchodní podmínky a tyto protichůdné nebo odchylující se obchodní podmínky od zde uvedených podmínek. Rovněž pouze v případě, že RAIDBOXES obchodní podmínky, pokud RAIDBOXES s vědomím protichůdných nebo odchylujících se podmínek zákazníka, bez výhrad.
 3. Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek RAIDBOXES zvláštní podmínky platí pro jednotlivé produkty, zejména domény, které naleznete zde. Tyto dodatečné obchodní podmínky platí také v případě, že odpovídající produkt je pouze součástí balíčku rezervované zákazníkem, který zahrnuje i další služby.
 4. RAIDBOXES vyhrazuje si právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit v souladu s přiměřenou výpovědní lhůtou. Pokud zákazník nemá námitky proti změně v rámci jednoho z RAIDBOXES se změna považuje za schválenou. RAIDBOXES v oznámení o změně bude zákazník informován, že změna nabývá účinnosti, pokud ve stanovené lhůtě vznést námitku. V případě včasných, účinných protichůdcích budou ve vztahu stran nadále platit předchozí obchodní podmínky; v tomto případě jak zákazník, tak RAIDBOXES právo vypovědět smlouvu do dvou týdnů od oznámení VOP v rámci zvláštního práva na odstoupení od smlouvy.

Předmět smlouvy, služby zdarma, změny smlouvy

 1. RAIDBOXES Software jako služba (SaaS) poskytuje služby pro zpřístupnění obsahu přes internet. Za tímto účelem jsou systémové prostředky zpřístupněny zákazníkovi na serveru. Zákazník může obsah na tomto serveru do určité míry ukládat. Na serveru je obsah k dispozici pro načtení přes Internet v rámci internetové domény přiřazené zákazníkovi. Přesný rozsah je určen popisem služby RAIDBOXES nabízené tarify.
 2. Specifickým předmětem smlouvy je tzv. RAIDBOXES (dále jen "BOXY" (dále jen "BOXY" (dále jen " BOX "), vytvářet a spravovat domény a doplňky.
  BOXEN jsou systémové prostředky, které jsou zákazníkovi zpřístupněny pro rychlé a uživatelsky přívětivé nové instalace open source systému pro správu obsahu (CMS) WordPress k vytvoření. Maximální možný počet BOXŮ na smlouvu je určen servisním popisem RAIDBOXES nabízené tarify. Podle příslušného popisu služby je zákazníkovi poskytnut úložný prostor, výpočetní výkon (ve formě CPU a RAM) a typ serveru, jakož i další nastavení specifická pro napájení na RAIDBOXES systémových prostředků. Nastavení specifická pro nabídku zahrnují funkce, které RAIDBOXES na úrovni serveru. To zahrnuje zejména práva k zápisu do souborů a složek WordPress základní software, nastavení a zálohování webových serverů, jakož i RAIDBOXES Doplňkové služby.
 3. RAIDBOXES umožňuje zahrnutí subdodavatelů do vymazání místa na disku a prostředků serveru. Používání subdodavatelů zmírňuje RAIDBOXES z jeho výhradní povinnosti vůči zákazníkovi plnit celou smlouvu v plné výši.
 4. Obsah úložného prostoru určeného pro zákazníka je RAIDBOXES pravidelné zálohování( zálohy). Podrobnosti o četnosti a postupech zálohování naleznete v popisu služby. Zákazník nemá nárok na uvolnění žádného záložního média, ale pouze na přenos zabezpečeného obsahu zpět na server.
 5. RAIDBOXES vyhrazuje si právo rozšířit služby a provést zlepšení, pokud slouží technickému pokroku, jeví se jako nezbytné k zabránění zneužití nebo je poskytovatel povinen tak učinit ze zákona. Další změny obsahu Smlouvy, včetně těchto Podmínek, mohou být RAIDBOXES se souhlasem zákazníka za předpokladu, že změna bude provedena s ohledem na zájmy RAIDBOXES přiměřené pro zákazníka. Zejména jakákoli změna smlouvy, která snižuje hlavní smluvní služby RAIDBOXES vést k tomu, že Souhlas se změnou smlouvy se považuje za udělený, pokud zákazník proti změně do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně nic nenamítá. RAIDBOXES se zavazuje informovat zákazníka o důsledcích nepronesení námitky v průběhu oznámení o změně.
 6. Pokud je použití zákazníka nebo důvody na RAIDBOXES nezbytné, zůstává RAIDBOXES vyhrazuje si právo přenášet údaje zákazníka do jiného serverového prostředí (migrace dat). Cílem je vždy zlepšit výkon z hlediska dostupnosti, výkonu nebo rozsahu služeb. Přitom se RAIDBOXES zajistit, aby migrace údajů s přihlédnutím k zájmům RAIDBOXES přiměřené pro zákazníka.
 7. Dobrovolné, bezplatné služby a služby RAIDBOXES , které jsou jako takové výslovně označeny a nejsou součástí popisu služby, mohou být RAIDBOXES být kdykoli nastaveny. RAIDBOXES zohlední oprávněné zájmy zákazníka v případě změn a ukončení bezplatných služeb a služeb.
 8. Registrace domén
  Pokud zákazník pověří poskytovatele registrací domény, je smlouva uzavřena výhradně mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. RAIDBOXES jedná pro zákazníka v souvislosti se vztahem mezi obchodními zakázkami. RAIDBOXES nemá žádný vliv na přiřazení domény registrem. RAIDBOXES také nekontroluje, zda registrace porušuje práva třetích stran. RAIDBOXES je oprávněn uvolnit doménu zákazníka po ukončení smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

 1. Informace na internetových stránkách RAIDBOXES popsané služby nepředstavují závazné nabídky ze strany poskytovatele, ale slouží jako základ pro podání závazné nabídky zákazníkem.
 2. Zákazník může učinit nabídku, prostřednictvím které jsou internetové stránky RAIDBOXES poskytnutý online objednávkový formulář. Pro označení nabídky je nutná předchozí registrace. Pro registraci je zákazník požádán o poskytnutí svého jména a e-mailové adresy. Výsledná RAIDBOXES účet je pro zákazníka zdarma.
  Pokud si zákazník přeje využít našich služeb, musí být po výběru tarifu poskytnuty další údaje nezbytné pro uzavření smlouvy v rámci objednávky. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Po dokončení procesu objednávání zákazník učiní závaznou nabídku § 145 f. BGB kliknutím na tlačítko "Objednat za poplatek" (= prohlášení o záměru zákazníka uzavřít smlouvu).
  Tuto nabídku lze RAIDBOXES Přijmout do 2 dnů
 1. vytvořením nebo převodem BOX Nebo
 2. zasláním písemného potvrzení objednávky e-mailem.
 1. Je-li k dispozici několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavírá v době, kdy se poprvé objeví jedna z výše uvedených alternativ. Trvá RAIDBOXES nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky, takže zákazník již není vázán prohlášením o záměru.
 2. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí na konci třetího dne po odeslání nabídky.
 3. Při odeslání nabídky prostřednictvím online objednávky od RAIDBOXES znění smlouvy je RAIDBOXES a zaslány zákazníkovi v textové podobě e-mailem po odeslání objednávky. Znění smlouvy však již nemůže zákazník zasílát prostřednictvím internetových stránek RAIDBOXES Načíst.
  Před odesláním objednávky prostřednictvím online objednávky RAIDBOXES zákazník může své příspěvky průběžně opravovat. Kromě toho jsou všechny položky před závazným odesláním objednávky znovu zobrazeny v potvrzovacím okně a mohou být také opraveny tam.
 4. K uzavření smlouvy jsou k dispozici německý, španělský a anglický jazyk.
 5. Zpracování a kontaktování objednávek obvykle probíhá e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávek. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl ke zpracování objednávky, byla správná, aby na této adrese, která je uvedena RAIDBOXES odeslané e-maily. Zejména při používání filtrů nevyžádané pošty musí zákazník zajistit, aby všechny RAIDBOXES nebo e-maily zaslané touto třetí stranou pověřené zpracováním objednávky.

4. Zkušební fáze (DEMO BOX )

 1. Před uzavřením smlouvy má zákazník možnost použít bezplatné DEMO na zkušební dobu, která je určena vybraným tarifem. BOX a použít ji. Tato zkušební fáze začíná vytvořením prvního BOX In RAIDBOXES Účet. Již během testovací fáze má zákazník možnost využít bezplatné DEMO BOX do placeného BOX a kromě toho vytvořit a používat jeden nebo více placených boxů.
 2. Zákazník musí zajistit správnost údajů pro společnou smlouvu. Chcete-li získat zdarma DEMO BOX do placeného BOX nebo dále zpřísnět poplatky BOX zákazník musí učinit odpovídající prohlášení na řídicím panelu a poskytnout potřebné informace (jméno, poštovní adresu (bez poštovní schránky nebo jiné anonymní adresy) e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně bankovní údaje) nezbytné pro zpracování smluvního vztahu. Zákazník ujišťuje, že všechny RAIDBOXES přenášené údaje jsou správné a úplné. V případě změn zákazník neprodleně předá údaje prostřednictvím řídicího panelu nebo oznámením RAIDBOXES poštou, chatem nebo e-mailem. Na konci zkušební fáze je zdarma DEMO BOX pokud je zákazník neumistuje do placeného BOX se změnila. Pokud má zákazník také zdarma DEMO BOX ne v placeném BOX převedena, bude BOX Z RAIDBOXES automaticky neodvolatelně vymazány.
 3. Pokud zákazník nemá ani ukázku BOX do placeného BOX převedeny, což je dále založeno na poplatku BOX smlouva automaticky končí jeden týden po skončení zkušební fáze bez předchozího oznámení o ukončení ze strany zákazníka nebo RAIDBOXES Potřebovat. Při automatickém vymazání BOX zákazník je informován před koncem zkušební fáze. I po skončení zkušební fáze obdrží zákazník dvakrát do jednoho týdne – v přiměřené vzdálenosti – oznámení na e-mailovou adresu, kterou poskytl.
 4. Více informací o DEMO BOXECH naleznete v sekci B.

5. Rozsah služeb/dostupnost

 1. RAIDBOXES poskytuje zákazníkovi zdarma "RAIDBOXES "účet" v aktuální verzi. Aktuální nabídka funkcí a služeb RAIDBOXES účty" je výsledkem aktuálního popisu služby na internetových stránkách RAIDBOXES .
 2. On-line služba RAIDBOXES je nabízena podle dostupnosti. 100% dostupnost není technicky proveditelná, a proto může být RAIDBOXES nelze zaručit. Vzhledem k decentralizované struktuře internetu RAIDBOXES pouze odpovědný za přístupnost v rozsahu, v jakém je nevysílování způsobeno částí sítě, kterou provozuje, samotným webovým serverem nebo jedním z jeho zástupných zástupců. Servery, na nichž jsou naše služby podkladové, jsou provozovány společnostmi Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. a dogado GmbH. Hetzner zaručuje roční průměrnou dostupnost 99,9% (bod 3.2 hetzner AGB),Digital Ocean dostupnost99.99%(https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla ) a dogado mezi 99%-99,99% v závislosti na složce. RAIDBOXES je mimořádně odhodlán tyto hodnoty udržovat.
 3. Není-li dohodnuto jinak, RAIDBOXES dostupnost svých služeb nabízených přes internet ve výši nejméně 99 % ročně. Dostupnost je dána v případě, že jsou systémové prostředky a služby v zásadě funkční. Dostupnost se vypočítá na základě času přiděleného příslušnému kalendářnímu měsíci během smluvního období po odečtení níže definovaných časů údržby. RAIDBOXES bude provádět údržbu v co nejdále v době nízkého používání.
 4. RAIDBOXES okamžitě eliminuje všechny softwarové chyby v souladu s technickými možnostmi. K chybě dojde, když RAIDBOXES účet neplní funkce uvedené v popisu služby, poskytuje chybné výsledky nebo jinak nefunguje správně, takže použití "RAIDBOXES účty" je nemožné nebo omezené. RAIDBOXES na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) pro poskytování služby a na RAIDBOXES nemá žádný vliv. To může vést k poruchám nebo poruchám, které je způsobují mimo sféru vlivu RAIDBOXES narušení internetu nebo prostřednictvím vyšší moci.
 5. RAIDBOXES závisí na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) za poskytováním služby a na RAIDBOXES nemá žádný vliv. To může mít za následek poruchy nebo poruchy, které je způsobují mimo sféru vlivu RAIDBOXES narušení internetu nebo vyšší mocí.
  Za narušení provozu se nepovažují tyto okolnosti:
 • přerušení přístupnosti v důsledku narušení v oblasti třetích stran, kterým RAIDBOXES nemá žádný vliv
 • Přerušení z důvodu vyšší moci
 • krátkodobá přerušení provozu, která jsou nezbytná k prevenci nebo prevenci konkrétních rizik možného zneužití třetími stranami (tzv. zneužití) (např.B. aktualizacemi)
 1. Zachování výkonu použité technologie RAIDBOXES údržba a servisní práce pravidelně. Pokud jsou selhání služeb spojena s touto prací, RAIDBOXES pokud je to možné, v době obvykle nízké poptávky.
 2. Pro udržení vysoké úrovně zabezpečení jsou pravidelně implementovány aktualizace softwaru. To může omezit rozsah a design RAIDBOXES poskytovaných služeb. Nelze vyloučit, že to také vyžaduje změny obsahu uloženého zákazníkem nebo aplikací nainstalovaných zákazníkem. Pokud je to možné, RAIDBOXES předem informovat zákazníka. Pokud taková aktualizace systému vyžaduje pro zákazníka nepřiměřené změny, může zákazník smlouvu mimořádně ukončit.
 3. Během doby plnění smlouvy je na žádost zákazníka kdykoli možná změna tarifu s vyšší výkonností (upgrade) nebo nižší výkonností (downgrade). Veškeré poplatky vzniklé za změnu jsou RAIDBOXES zeptat se. Se změnou provozu začíná nová smlouva na základě specifikací služeb a VOP platných v době změny a v případě potřeby s novou minimální dobu. V případě změny tarifu vyšší kvality budou za starý tarif vráceny nepoužené platby od zákazníka.
 4. Zákazník nemá nárok na přiřazení stejné IP adresy serveru po celou dobu trvání smlouvy.

6. Poruchy výkonu

 1. Závady mají RAIDBOXES v rámci technických a provozních možností. Zákazník je povinen: RAIDBOXES okamžitě ("Oznámení o závadě"). Není-li odstranění závady provedeno v přiměřené lhůtě, musí zákazník RAIDBOXES stanovit přiměřenou lhůtu odkladu (obvykle jeden týden). Stanovení lhůty odkladu musí být učiněno písemně. Není-li zavinění v této lhůtě napraveno, má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla. Toto tvrzení se nevztahuje na RAIDBOXES nabízené beta funkce, dobrovolné bezplatné služby a DEMO BOXY.
 2. Pokud je funkčnost BOXŮ omezena z důvodu mimosmluvního obsahu nebo z důvodu použití nad rámec smluvně požadovaného použití, zákazník nemůže uplatnit žádná práva v souvislosti s jakýmkoli narušením na základě tohoto. V případě vyšší moci RAIDBOXES osvobozeny od povinnosti plnit.
 3. Zařízení RAIDBOXES v případě neplněné povinnosti je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud: RAIDBOXES přiměřenou lhůtu odkladu stanovenou zákazníkem. Lhůta odkladu musí být stanovena písemně. Písemná forma může být nahrazena elektronickou formou, pokud zákazník přidá své jméno k prohlášení a poskytne elektronickému dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem o podpisu. Lhůta odkladu musí být nejméně dva týdny.

7. Změny výkonu

 1. RAIDBOXES vyhrazuje si právo změnit nabízené služby nebo nabídnout různé služby, pokud to není pro zákazníka rozumné.
 2. RAIDBOXES kromě toho si vyhrazuje právo změnit nabízené služby nebo nabízet odchylující se služby,
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit změnou právní situace;
 • v rozsahu, v jakém jsme v souladu s rozhodnutím soudu proti odvolání nebo rozhodnutím vlády;
 • v rozsahu, v jakém je příslušná změna nezbytná k zacelní stávajících bezpečnostních mezer;
 • pokud je změna prospěšná pouze pro zákazníka; Nebo
 • pokud je změna čistě technické nebo procesní povahy bez významného dopadu na zákazníka.
 1. Změny, které mají pouze zanedbatelný vliv na služby poskytovatele, nepředstavují změny ve výkonu ve smyslu tohoto oddílu. To se týká zejména změn čistě grafické povahy a pouhé změny uspořádání funkcí.

8. Pokyny ke zrušení

 1. Má-li být zákazník považován za spotřebitele ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), může být uzavřená smlouva bez udílně zrušena do čtrnácti dnů (lhůta pro odstoupení od smlouvy). Podle § 13 německého občanského zákoníku je spotřebitelem "každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci pro účely, které nelze přičíst především její obchodní nebo samostatně výdělečně činné profesní činnosti". To, zda existuje status spotřebitele, je určeno RAIDBOXES .
 2. Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel RAIDBOXES prostřednictvím jasného prohlášení (např.B dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o jeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.  K tomuto účelu lze použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Za účelem splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, je-li oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Důsledky zrušení
  Po úspěšném zrušení budou dosud vyplacené platby vráceny okamžitě, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo oznámení o vašem zrušení této smlouvy RAIDBOXES byla přijata. Používá se pro tuto splátku RAIDBOXES stejné platební prostředky použité v původní transakci, není-li výslovně dohodnuto jinak; za žádné okolnosti nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.
 4. Vzorový formulář pro výběr: (Odstranit nepřesné.)

——
Na RAIDBOXES GmbH
Hafenstraße 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).
Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
Datum (*)
——

9. Doba platnosti smlouvy, ukončení

 1. Smluvní období je určeno platebním intervalem vybraným zákazníkem. Na konci smluvního období se toto období automaticky prodlouží o dobu dříve zvoleného platebního intervalu.
 2. Smlouva může být ukončena kdykoli, bez dodržení lhůty, na konci smlouvy.
 3. Ukončení lze pro zápis pouze písemně nebo prostřednictvím zabezpečené oblasti online správy ( RAIDBOXES palubní desky). Zrušení e-mailem je povoleno, pokud je e-mailová adresa používaná odesílatelem uložena pro účet zákazníka. Ukončení musí mít za následek základní součásti smlouvy (jméno, jméno, číslo zákazníka, číslo smlouvy, BOX číslo).
 4. Pokud má zákazník více než jeden BOX, je nezbytné, aby ukončení konkrétně BOX a která smlouva má být ukončena.
 5. Má-li probíhat den ukončení smlouvy, volí se datum skončení platnosti smlouvy.
 6. V případě ukončení zákazníkem musí zákazník uvést, co by se mělo stát s doménami, které jsou pro něj registrovány. V tomto ohledu zákazník rovněž uděluje na žádost RAIDBOXES žádné včasné pokyny, je RAIDBOXES chcete-li odstranit domény (Zavřít). Je-li ukončení RAIDBOXES , použije se proto uvedené ustanovení za předpokladu, že: RAIDBOXES zákazníkem s ukončením vydání pokynů.
 7. Právo obou stran ukončit smluvní vztah bez předchozího oznámení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitým důvodem pro ukončení RAIDBOXES je přítomen zejména v těchto případech:
 1. Zákazník je nedoplatky po dvě po sobě jdoucí data s platbou sjednané odměny nebo nezastavitelné části odměny nebo se zákazník nedoplatky s platbou odměny ve výši částky odpovídající odměně za dva měsíce v období, které přesahuje více než dvě data.
 2. Zákazník je v platební neschopnosti nebo byl podán insolvenční návrh na insolvenci jeho majetku nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 3. Zákazník porušuje základní smluvní závazky a navzdory varování nebo oznámení o blokování obsahu, RAIDBOXES ne okamžitě.

Oddíl 10. Platební podmínky

 1. Výše RAIDBOXES poplatky, které mají být zaplaceny, a příslušné zúčtovací období jsou výsledkem servisního popisu tarifu zvoleného zákazníkem.
 2. Fakturace se obvykle provádí online nastavením faktury na řídicím panelu jako souboru ke stažení a tisknutelného souboru.
  Má se za to, že on-line fakturu obdržel zákazník, pokud je pro něj k dispozici na přístrojové desce, a proto vstoupil do jeho likvidační oblasti. To platí i v případě, že: RAIDBOXES faktura jako dokument PDF je zákazníkovi zaslána také e-mailem.
 3. RAIDBOXES nabízí zákazníkovi možnost zaplatit veškeré částky vzniklé inkasem, fakturou nebo kreditní kartou. Výsledná doba vypořádání odpovídá době platnosti smlouvy. Platby jsou vždy splatné předem.
 1. Platba fakturou: Pokud je zvolena faktura způsobu platby, kde jsou poplatky související s použitím splatné předem po dobu vybraného smluvního období. Faktury musí být zaplaceny do 10 dnů.
 2. Platba SEPA inkasem: V případě plateb SEPA inkasem bude zákazníkovi účtován nepoužívatelný poplatek. Zákazník přitom povoluje RAIDBOXES vybírat platby, které má zákazník provádět na úkor účtu určeného zákazníkem. Za tímto účelem zákazník RAIDBOXES odvolatelný mandát k inkasu (SEPA). V současné době přijímáme mandáty k inkasu z Německa, Rakouska a Nizozemska. Není-li inkaso uplatněno z důvodu nedostatečného krytí účtu nebo z důvodu uvedení nesprávného bankovního účtu nebo pokud zákazník proti inkasu vznese námitku, i když na to není oprávněn, nese zákazník poplatky vzniklé v souvislosti s chargebackem příslušné úvěrové instituce, je-li za to odpovědný. Zákazník je ponechán, aby dokázal, že RAIDBOXES nedošlo k žádnému nebo výrazně menšímu poškození. Zákazníkovi bude zaslána upomínka k odeslání. K automatickému dalšímu vymáhání tohoto nároku již nebude.
 3. Platba kreditní kartou: V případě plateb kreditní kartou bude zákazníkovi předem účtován nepouživatelný poplatek. K tomu musí zákazník uložit údaje o své kreditní kartě na řídicí panel. Pokud příslušný poskytovatel platebních služeb poplatky odmítne (např.B. z důvodu zastaralých údajů o kreditní kartě) nebo z důvodu technických okolností, vyhrazujete si právo na úrok. RAIDBOXES před převodem způsobu platby na fakturu (výše (a.) nebo SEPA inkaso (výše b.). Zákazník je RAIDBOXES včas informován o problémech s debetní kartou a bude moci aktualizovat údaje o vaší kreditní kartě nebo fakturační údaje v přiměřené lhůtě před změnou.
 1. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, RAIDBOXES odmítnout služby po vydání upomínky. To se obvykle provádí blokováním BOX . Tím není dotčena povinnost zákazníka platit. Právo na mimořádné ukončení bez předchozího upozornění RAIDBOXES zůstává nedotčena.
 2. Je-li zákazník v prodlení po dobu dvou po sobě následujících měsíců s úhradou nevýznamné části odměny nebo po dobu delší než dva měsíce s částkou rovnající se měsíčnímu poplatku, RAIDBOXES ukončit smluvní vztah bez předchozího upozornění z dobrého důvodu.
 3. Stejně jako u každé služby poskytované na trvalé a trvalé úrovni RAIDBOXES služby, které mění náklady změnou právního a hospodářského kontextu (např. zvýšením nákladů na energii a telekomunikace). RAIDBOXES vyhrazuje si proto právo měnit ceny na začátku nového zúčtovací lhůty se změnou lhůty šesti týdnů. Zákazník má nárok na mimořádné ukončení v době nabývá účinnosti změny ceny. Pokud toho zákazník nevyužisí do čtyř týdnů od obdržení oznámení, považuje se změna za schválenou; na kterém je RAIDBOXES výslovně si všimnout zákazníka.
 4. RAIDBOXES je oprávněn poplatky odpovídajícím způsobem zvýšit. V každém případě je v tomto ohledu vhodné roční zvýšení o více než 10 %. Zvýšení poplatku vyžaduje souhlas zákazníka. Souhlas se považuje za udělený, pokud zákazník nemá námitky proti zvýšení do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. RAIDBOXES je povinen informovat zákazníka o důsledcích neuvážení námitky s oznámením o změně.

11. Povinnosti a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má možnost zálohovat všechny soubory a nastavení softwaru ručně pomocí funkce zálohování. Na řídicím panelu jsou k dispozici příslušné možnosti zálohování. Aniž je dotčena povinnost RAIDBOXES pro pořizovat záložní kopie je zákazník povinen provést pravidelné záložní kopie sám.
 2. Odpovědnost za obsah nese zákazník. Pro veškerý obsah, který má zákazník BOX uložen nebo k dispozici pro vyzvednutí, je zodpovědný pouze on sám. V rámci své povinnosti dodržovat zákonné a smluvní předpisy odpovídá zákazník také za chování třetích osob jednajících jeho jménem, zejména zástupných zástupců a zástupců. To platí i pro další třetí strany, kterým vědomě poskytuje nezbytné přístupové údaje. RAIDBOXES není v pozici, aby mohl zkontrolovat obsah zákaznických stránek kvůli možným porušením. Zákazník rovněž zajistí, aby programy, skripty atd. instalované zákazníkem zajistily, že provoz serveru nebo komunikační sítě RAIDBOXES nebo bezpečnost a integritu ostatních na serverech RAIDBOXES uložených údajů.
 3. Obsah uložený zákazníkem na úložném prostoru, který je pro něj určen, může být chráněn autorským právem a zákonem o ochraně údajů. Zákazník vymaže RAIDBOXES právo zpřístupnit obsah uložený na serveru během dotazů přes internet, zejména reprodukovat a přenášet za tímto účelem a být schopen jeho reprodukci za účelem ochrany údajů. Zákazník na vlastní odpovědnost kontroluje, zda jeho používání osobních údajů splňuje požadavky na ochranu osobních údajů.
 4. Za bezpečné nakládání s hesly odpovídá zákazník. RAIDBOXES poukazuje na to, že na internetu se mimo jiné neustále snaží uhodnout přístupová hesla automatizovaným testováním. Je povinností zákazníka chránit své boxy před takovými útoky a zvolit hesla tak, aby nebyla těmito pokusy o skenování ohrožena.
 5. Je povinností zákazníka měnit hesla v pravidelných intervalech. Měla by být vybrána pouze hesla, která jsou během ověřování hodnocena jako velmi silná. Zákazník se zavazuje dodržovat RAIDBOXES udržovat hesla přijatá pro přístup k přísně tajným kódům a RAIDBOXES jakmile se dozví, že o hesle vědí neoprávněné třetí strany. Stejně tak zákazník RAIDBOXES jakmile má náznaky, že třetí strany používají jeho server bez povolení.
 6. Zákazník je povinen poskytnout své osobní údaje, správně a zcela, při registraci a RAIDBOXES změny těchto údajů neprodleně.
 7. Zákazník poskytuje RAIDBOXES ze všech tvrzení, že třetí strany RAIDBOXES z důvodu porušení jejich práv v důsledku obsahu uloženého zákazníkem na serveru. Zákazník nese náklady na nezbytnou právní obranu, včetně všech soudních a právních poplatků ve vhodné výši. To neplatí, pokud protiprávní jednání není předem ušlou akcí zákazníka. Zákazník je povinen: RAIDBOXES v případě nároku třetí strany poskytnout neprodleně, pravdivě a zcela veškeré informace nezbytné pro posouzení nároků a obhajobu.
 8. V případě bezprostředního nebo bezprostředního porušení výše uvedených povinností a uplatnění zjevně neopodstatněných nároků třetích stran vůči RAIDBOXES vzhledem k obsahu uloženému na serveru RAIDBOXES oprávněn, s přihlédnutím k oprávněným zájmům zákazníka, dočasně ukončit připojení tohoto obsahu k internetu zcela nebo zčásti s okamžitým účinkem. RAIDBOXES neprodleně informuje zákazníka o tomto opatření.
 9. Ohrozit nebo narušit provoz serveru nebo komunikační sítě zákazníka, programů, skriptů atd. RAIDBOXES nebo bezpečnost a integritu ostatních na serverech RAIDBOXES uložených údajů, je možné RAIDBOXES zakázat nebo odinstalovat tyto programy, skripty atd. Vyžaduje-li to odstranění nebezpečí nebo poškození, RAIDBOXES také oprávněn přerušit připojení obsahu uloženého na serveru k internetu. RAIDBOXES neprodleně informuje zákazníka o tomto opatření.
 10. Zákazník se musí vyvarovat používání serverového systému RAIDBOXES nadměrnou zátěž. Nadměrné zatížení může být způsobeno zejména skripty, které nejsou zahrnuty v programové knihovně RAIDBOXES jsou zahrnuty v ceně. V případě, že obsah zákazníka narušuje fungování, zabezpečení nebo dostupnost serverového systému nebo je akutně ohrožen, RAIDBOXES odstranění účtu odběratele

12. Dodržování zákonných požadavků a zakázané používání

 1. Zákazník nesmí BOX zaměstnancům/asistentům k použití zcela nebo zčásti.
 2. Zákazník je povinen dodržovat všechny právní předpisy, zejména na webových stránkách, aby poskytl informace požadované TMG a GDPR. Zejména načítatelný obsah, uložená data, zobrazené bannery a klíčová slova používaná při registraci ve vyhledávačích nesmí porušovat zákon nebo práva třetích stran (zejména ochranných známek, jména a autorských práv).
  Obzvláště závažná protiprávní jednání jsou považována za
 • Porušení pravidel ochrany nezletilých osob
 • Významná porušení autorských práv vyplývající z ukládání a/nebo vyhledávání obsahu, zejména hudby, obrázků, videí, softwaru atd.,
 • Trestné špehování nebo manipulace s údaji RAIDBOXES a/nebo jiných zákazníků RAIDBOXES .
 1. Zákazník je smluvně zakázán
 1. nabízet nebo nabízet ziskový pornografický obsah a služby, které se zabývají pornografickým a/nebo erotickým obsahem (např. .B nahé obrázky, peepshows atd.),
 2. phishingové stránky,
 3. zapojit se do veřejných hazardních her, na které se vztahuje Smlouva o hazardních hrách, nebo provozovat stránky propagují nebo porovnávají hazardní hry;
 4. nabízet obsah, který oslavuje nebo zlehčuje válku, teror a jiné násilné činy páchané na lidech nebo zvířatech,
 5. nabízet obsah, který by mohl vážně ohrozit děti nebo dospívající;
 6. poskytovat obsah, který zastupuje lidi způsobem, který porušuje lidskou důstojnost a/nebo odráží skutečnou událost, bez níž existuje převažující oprávněný zájem na této formě podávání zpráv;
 7. Výše uvedené povinnosti se vztahují na odkazy zákazníka ("hypertextové odkazy") na takový obsah třetích stran nastavený na webových stránkách,
 8. při odesílání e-mailů prostřednictvím RAIDBOXES Přenos SMTP pro odesílání neakčního obsahu. Zejména zasílání zpravodajů, spamu a malwaru je přísně zakázáno.
 1. Není povoleno provozovat portály pro stahování nebo používat úložný prostor podobným způsobem k distribuci souborů jako stahování, stejně jako k instalaci softwaru nebo přehrávání videí, jejichž přenos dat (provoz) není ve výchozím nastavení měřen (měřeno ve výchozím nastavení: provoz NA WWW, poštovní provoz a provoz FTP). V případě protiprávního jednání RAIDBOXES a odstraňte účet zákazníka.
 2. Zasílání nevyžádaných e-mailů prostřednictvím BOX nainstalovaný software není povolen, pokud zahrnuje zasílání e-mailů příjemcům bez jejich souhlasu případ od případu a neexistuje žádný souhlas příslušného příjemce, i když je to nezbytné ("spam"). Důkaz o souhlasu (viz § 7 (2) UWG) příslušného příjemce není odpovědností příslušného příjemce RAIDBOXES , ale zákazníkovi. Zákazníkovi je také zakázáno propagovat obsah BOXŮ prostřednictvím spamových e-mailů zasílaných prostřednictvím jiných poskytovatelů. Zákazníkovi je také zakázáno posílat tzv. "Placenémaily" nebo e-maily inzerující "doporučující systém".
 3. Pokud zákazník neuvádí jako spotřebitel, RAIDBOXES v případě porušení povinností podle těchto VOP, za které je zákazník odpovědný, požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 5 000,00 EUR, jejíž výše je RAIDBOXES v jednotlivých případech a jejíž výši si zákazník může nechat zkontrolovat soudy. Námitka kontextu pokračování je vyloučena; v případě trvalých protiprávních jednání se nejméně každý měsíc považuje za nezávislé protiprávní jednání. Uplatnění další škody zůstává smluvní pokutou nedotčeno.
 4. Škody způsobené RAIDBOXES vyplývající z porušení zákonných předpisů nebo práv třetích stran, je zákazník po RAIDBOXES pokud je na vině. Není-li výjimka možná, dluží zákazník náhradu škody. Náhrada škody rovněž kryje přiměřené náklady na nezbytnou právní obhajobu ze strany RAIDBOXES . RAIDBOXES neprodleně informuje zákazníka, pokud jsou nároky vzneseny třetími stranami, a dává zákazníkovi možnost se vyjádřit.

§13 Odpovědnost společnosti RAIDBOXES®.

 1. Náhrada škody je odpovědná RAIDBOXES , z jakéhokoli právního důvodu v rámci odpovědnosti za úmysl a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti RAIDBOXES , s výhradou zákonných omezení odpovědnosti (např.B. péče ve vlastních záležitostech, nevýznamné porušení povinností atd.), pouze
 1. škody způsobené zraněním na životě, těle nebo zdraví a
 2. za škody vzniklé porušením základní smluvní povinnosti (závazek, jehož splnění umožňuje řádné plnění smlouvy v první řadě a na jehož dodržování smluvní partner pravidelně důvěřuje a může se dovolovat). V tomto případě je odpovědnost za RAIDBOXES náhradu za předvídatelnou, typicky vzniklou škodu. V případě ztráty dat je odpovědnost za RAIDBOXES omezeny na náklady na duplikaci dat ze záložních zákopů, které má zákazník vytvořit, a na obnovení dat, která by byla ztracena, i kdyby byla data řádně zálohována.

2. Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavce 1 se použijí rovněž v případě porušení povinnosti osobami, jejichž zavinění RAIDBOXES v souladu s právními předpisy. Nevztahují se v rozsahu, v jakém: RAIDBOXES podvodně zatajil vadu nebo převzal záruku a nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

Oddíl 14. Omezení používání (blokování BOX , e-mail)

 1. RAIDBOXES je oprávněn zablokovat BOXY bez předchozího upozornění, pokud objektivní skutečnosti prokazuje podezření, že BOX zneužity třetími stranami (např. .B útok hackerů). Podobně RAIDBOXES k zablokování bez předchozího upozornění, pokud BOX jiné významné a zřejmé (zřejmé) porušení zákonů nebo práv třetích osob.
 2. Blokování se používá k RAIDBOXES neprodleně informovat zákazníka. RAIDBOXES postačuje ke splnění své povinnosti oznámit, že oznámení zašle e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 3. Pokud je zablokování způsobeno stavem, který není v zákoně a/nebo smlouvě, RAIDBOXES podmínit zrušení pozastavení tím, že zákazník ujedná protiprávní situaci, a aby se vyloučilo riziko opakování, prohlášení o zdržení se jednání proti RAIDBOXES a poskytuje odpovídající zabezpečení. Výše smluvního příslibu pokuty i jistota jsou založeny na důležitosti porušení. K nápravě protiprávního jednání může být nezbytné: RAIDBOXES dočasně zvedne zavěšení. Zpravidla RAIDBOXES vyřešte to následovně: Zákazník musí nejprve učinit písemné prohlášení, že chce protiprávní jednání napravit. Potom, RAIDBOXES pozastavení k odstranění dočasně pozastaví a informuje o tom zákazníka.
 4. RAIDBOXES je rovněž oprávněn zablokovat BOXEN, pokud je zákazník v prodaře se svou platbou. Jakmile zákazník vyhověne své výchozí platbě, BOX znovu odemčeno.
 5. Nové boxy lze také zablokovat pro účely ověření. Jakmile nový zákazník potvrdí svou totožnost, BOX Odemknout.
 6. V případě napadení malwarem BOX Je RAIDBOXES oprávněn používat zamořené BOX Okamžitě. To se provádí pro bezpečnost systému a také jako ochrana BOX majitel, protože to neudělí žádnou pokutu od vyhledávačů a poskytne návštěvníkům jeho BOX vás nevytvádí do nebezpečí.
 7. Podobně RAIDBOXES oprávněn používat informace RAIDBOXES SMTP, aby se zabránilo odesílání e-mailů, za předpokladu, že RAIDBOXES poskytovatele služeb, na kterém je služba založena.

Oddíl 15. Ochrana údajů

 1. RAIDBOXES shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka. Další informace o zpracování údajů a ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 2. RAIDBOXES výslovně upozorňuje zákazníka, že ochranu údajů pro přenos dat v otevřených sítích, jako je internet, nelze plně zaručit podle současného stavu techniky. Zákazník ví, že poskytovatel si může kdykoliv z technického hlediska prohlédnout cenovou nabídku stránky uloženou na webovém serveru a případně i další data zákazníka, která jsou zde uložena. Ostatní internetoví předplatitelé mohou být také technicky schopni bez povolení zasahovat do zabezpečení sítě a řídit provoz zpráv. Zákazník je plně odpovědný za bezpečnost a zabezpečení dat, která předává na internet a ukládá na webové servery.

16. Místo soudní příslušnosti, rozhodné právo

 1. Místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající ze smluvních vztahů mezi stranami, zejména pokud jde o uzavření, ukončení nebo ukončení smlouvy, je – pokud je zákazník úplným obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem podle veřejného práva – Münster ve Vestfálsku, okres Münster. RAIDBOXES může zákazníka případně žalovat i v místě jeho obecné příslušnosti.
 2. Pro RAIDBOXES smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek a nároky z nich vyplývající jakéhokoli druhu se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení Sjednocené úmluvy OSN o prodeji zboží (CISG).

Oddíl 17. Ostatní ustanovení

 1. S nároky od RAIDBOXES zákazník je může kompenzovat pouze v případě, že jsou nespolepeni nebo právně usazeni. Zákazník je oprávněn uplatnit právo na zadržení pouze z důvodu protinávrhovek vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem.
 2. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku.

B. Zvláštní podmínky

Oddíl 1. Zvláštní podmínky pro zálohování

 1. Našim zákazníkům nabízíme automatické zálohování v rámci naší nabídky. Ty jsou vytvářeny automaticky od 3:00 MEST každý den, v závislosti na velikosti zálohy může vytvoření trvat několik hodin. Naše zálohy jsou uloženy v datových centrech Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené státy americké, zkratka: AWS. Jako umístění serveru jsme vybrali Frankfurt. Při vytvoření zálohy se BOX zrcadlená ve své verzi, která je na serveru ve 3:00 .m. a je skutečně používána. Obsah a funkční kontrola strany naší strany se neuvádí.
 2. Každá automaticky vytvořená záloha je uložena po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů bude příslušná záloha trvale odstraněna.
 3. Pokud je RAIDBOXES nezávislé zálohování Plugin použitý, může RAIDBOXES nezaručují úplnost a funkčnost zálohy, kterou vytváříme.
 4. RAIDBOXES nabízí zákazníkovi možnost ručního zálohování. Ručně vytvořená záloha je odstraněna, jakmile zákazník BOX oznamuje a smazá. Počet možných záloh závisí na tarifu a lze jej nalézt v popisu produktu.
 5. Tá Staging prostředí (databáze a souborový systém) není součástí zálohy pro RAIDBOXES .

Oddíl 2. Speciální podmínky pro boxy zdarma (DEMO BOXES)

Zvláštní podmínky popsané v tomto dodatku doplňují a upřesní ustanovení uvedená v oddíle A bodě 4.
1. Odchylující se regulace
Pro bezplatnou boxen během zkušebního období se služby uvedené v oddíle A oddílu 5 nevztahují v plném rozsahu.
2. Obsah výkonu

 1. RAIDBOXES nabízí DEMO-BOXEN pro každý volitelný tarif. MINI a STARTER lze testovat po dobu 14 dnů zdarma, boxy s vysokým provozem po dobu 4 dnů. Při výběru demoverzí se zobrazí přesné demo časy BOX Zobrazí.
 2. Zdarma BOXEN během zkušebního období není zákazník oprávněn poskytovat plnou funkčnost běžného produktu.

3. Výmaz údajů

 1. Pokud zákazník nemá ani BOX převedena na placenou, kromě toho je k dispozici dodatečná BOX smlouva končí automaticky bez předchozího oznámení o ukončení ze strany zákazníka nebo RAIDBOXES po skončení zkušební fáze. Bezplatné RAIDBOXES účet zůstane.

Oddíl 3. Zvláštní podmínky pro tarif "FULLY MANAGED"

 1. V plně spravovaném tarifu nabízíme automatické Plugin - (podpora WordPress softwaru) a Theme - ( WordPress Šablony návrhu) Aktualizace pro CMS WordPress Objemových

1. Postup aktualizace Plugins A Themes

 1. Proces aktualizace vždy vyžaduje denní zálohování. Po procesu aktualizace je web zkontrolován na přístupnost. Kompletní kontrola funkčnosti a designu webových stránek se provádí. Vzhledem k četným Plugin aktualizace, nebude zákazník moci používat Plugin Aktualizace. Zákazník je proto povinen kontrolovat své webové stránky alespoň jednou týdně.
 2. To neplatí pro stránky, které nejsou přístupné ani správně propojené. Zde není k dispozici žádná automatická aktualizace. V takovém případě bude zákazník RAIDBOXES kontaktován prostřednictvím své uložené e-mailové adresy.

2. Jak se vypořádat s problémy

 1. Pokud stránka již není po aktualizaci přístupná, RAIDBOXES se pokusí obnovit dříve vytvořenou zálohu.
 2. Pokud si zákazník všimne problémů na svých webových stránkách, lze web kdykoli obnovit na dříve vytvořenou zálohu. Pokud je chyba na webu způsobena Plugin - nebo Theme aktualizovat podle RAIDBOXES být zjištěna, zobrazí se dříve vytvořená záloha na BOX a zákazník je informován. Společně se pak můžete rozhodnout, zda má být aktualizace nejprve pozastavena nebo zda má být použita další placená služba podpory.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. RAIDBOXES nenese odpovědnost za škody způsobené Plugin - nebo Theme Aktualizace. Zákazník zejména není oprávněn mít nárok na Plugin - a Theme -Aktualizace podle RAIDBOXES být opraveny.

Oddíl 4. Zvláštní podmínky pro doménové smlouvy

 1. Pokud RAIDBOXES doména je registrována, smlouva je uzavřena přímo mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. RAIDBOXES jedná ve vztahu k zákazníkovi jako zprostředkovateli, poskytovateli internetových služeb (ISP), v rámci placeného obchodního zadávacího vztahu (§ 675 německého občanského zákoníku). Proto platí podmínky registrace a pokyny příslušného registrátora nebo rejstříku. Pokud jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami RAIDBOXES příslušné registrační podmínky a pokyny mají přednost před podmínkami RAIDBOXES . Přehled zásad a registračních podmínek naleznete zde.
 2. Domény jsou registrovány v automatizovaném procesu. RAIDBOXES nemá žádný vliv na přiřazení domény. RAIDBOXES proto nepředpokládá žádnou záruku, že domény požadované pro zákazníka mohou být přiděleny (delegovány), budou trvat dlouhodobě a nebudou mít práva třetích stran.
 3. Zákazník je povinen přiměřeně spolupracovat při registraci, převodu a výmazu domén, jakož i při úpravách záznamů v databázích zadavatelů.
 4. Zákazník zaručuje, že jeho domény a níže dostupný obsah neporušují právní předpisy ani neporušují práva třetích stran. V závislosti na typu domény nebo směru souvisejícího obsahu musí být dodrženy jiné vnitrostátní právní systémy.
 5. Pokud se třetí strany domnívají, že domény nebo obsah porušují jejich práva, nebo pokud se porušení zákona považuje za RAIDBOXES vzhledem k objektivním okolnostem, které jsou pravděpodobné, můžeme obsah dočasně zablokovat a přijmout opatření, aby byla náhodná doména nedosažitelná.
 6. Zákazník je v případě nároků na náhradu škody třetími stranami, které jsou založeny na nesprávném používání internetové domény nebo jejího souvisejícího obsahu, RAIDBOXES Osvobozeny.
 7. Pokud se zákazník vzdá domény příslušnému registrátorovi nebo rejstříku, bude o tom informován RAIDBOXES Okamžitě.
 8. Ukončení smluvního vztahu s RAIDBOXES registrační smlouva pro doménu mezi zákazníkem a .dem registrátorem není v každém případě dotčena. Příkazy k ukončení týkající se registračního vztahu však musí být RAIDBOXES vzhledem k tomu, že doména je spravována pro vlastníka domény, a komunikace od vlastníka domény, včetně ukončení smlouvy, mají být pravidelně předány prostřednictvím poskytovatele příslušnému registrátorovi nebo registru.
 9. Ukončení zákazníka s ohledem na smluvní vztah RAIDBOXES proto vyžaduje výslovné písemné prohlášení zákazníka, že doména bude (spolu)ukončena a může být odstraněna. Pokud zákazník není také vlastníkem domény, vyžaduje příkaz ke zrušení nebo zrušení písemný souhlas vlastníka domény nebo správce.
 10. Lhůta pro vydání příkazů k ukončení domény RAIDBOXES pro všechny domény ve spojení s doménami nejvyšší úrovně .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu je čtyři týdny na konci období registračního vztahu, pro všechny ostatní domény tři měsíce.
 11. Pozdní příkazy k ukončení domény jsou RAIDBOXES neprodleně vedoucímu soudní kanceláře. Je však vyjasněno, že pokud zákazník nevydá příkaz k ukončení smlouvy o registraci domény včas, .dem proto je doba registrace domény rozšířena na registrátora nebo registrátora, zůstává v platnosti povinnost zákazníka platit po dobu obnovení.
 12. I když zákazník ukončí smluvní vztah se společností RAIDBOXES , však nevydá žádný výslovný příkaz, který by byl v souladu RAIDBOXES dříve registrované domény, povinnost platit domény zůstane v platnosti až do odvolání. po neprůkazné žádosti zákazníka, která je zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem, aby v přiměřené lhůtě písemně deklarovat domény, RAIDBOXES převést domény na přímou správu příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. Totéž platí v případě ukončení smluvního vztahu se zákazníkem RAIDBOXES .
 13. Pokud zákazník nevydá domény nejpozději ke konci smlouvy o správě podniku pro správu domény mezi zákazníkem a zákazníkem RAIDBOXES do správy jiného poskytovatele, musí být RAIDBOXES převést domény na přímou správu příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. To platí zejména v případě, že zákazník dal pokyn týkající se převodu domény na nového poskytovatele, který však není implementován včas.

Oddíl 5. Zvláštní podmínky pro doplňky

1. Specifikace služeb

 1. V rámci smlouvy má zákazník možnost přidat další doplňky.
 2. Rozsah námi nabízených doplňků naleznete v příslušném popisu služby.

2. Ukončení smlouvy, zpracování smlouvy, ukončení

 1. Každému BOX lze přidat jeden nebo více doplňků. Doplněk je automaticky spojen se smlouvou, ve které je BOX Je.
 2. Pokud je BOX automaticky zruší odpovídající doplněk.
 3. Každý doplněk může být ukončen s obdobím jednoho měsíce do konce smlouvy nezávisle na BOX smlouvy.

3. Platební podmínky

 1. Každý doplněk se fakturuje společně se smlouvou, ve které BOX Je. Synchronizace platební metody a intervalu platby se spustí automaticky.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému v dříve uzavřené smlouvě.
 3. Pokud se zahájení smlouvy o doplňku shoduje se zahájením smlouvy BOX související smlouvy se doplněk fakturuje nezávisle za odpovídající období.

Oddíl 6. Zvláštní podmínky pro program "FREE DEV"

 1. RAIDBOXES nabízí svým zákazníkům bezplatné vývojové prostředí. V rámci toho mají vývojáři přístup k 3 DEMO BOXŮM zdarma po dobu 90 dnů. STARTER - Plánování služeb vytváří webové stránky. Po dokončení webových stránek bude tato stránka předána klientovi zákazníka v rámci změny vlastnictví a teprve poté bude umístěna do placeného BOX Převedeny. Převod na klienta může být provedena v rámci přidruženého systému RAIDBOXES dodatečně odměněn. Více informací o našem partnerském programu naleznete zde.
 2. Tato nabídka je zaměřena výhradně na webové vývojáře. Pro aktivaci programu FREE-DEV je nutná předchozí registrace. Toho lze provést vyplněním formuláře jako součásti onboardingu. Alternativně lze aktivaci aktivovat kontaktováním naší podpory chatu.
 3. Po úspěšném přijetí do programu FREE-DEV RAIDBOXES k dispozici zákazníkovi do 3 DEMO-BOXŮ po dobu 90 dnů zdarma. Na konci 90 dnů BOX automaticky odstraněny.
 4. Po odeslání formuláře můžete RAIDBOXES odemkněte zákazníka ve lhůtě 3 dnů pro program FREE-DEV nebo jej bez udatelně odmítněte.
 5. RAIDBOXES je oprávněn kdykoli vyloučit zákazníka z účasti na programu FREE DEV za předpokladu, že skutečnosti odůvodňují přijetí zneužití programu nebo pokud dojde k jinému porušení v souladu s § 12 obecných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Oddíl 7. Zvláštní podmínky pro e-mailové služby

 1. Zákazníci RAIDBOXES mají možnost rezervovat si e-mailové schránky v rámci své smlouvy. Aby bylo možné nabízet e-mailové služby, RAIDBOXES v rámci smlouvy s prodejcem se mailbox.org.
 2. Rozsah služeb je určen popisem služby vybraného balíčku.
 3. E-mailovou schránku lze vytvořit pouze v případě, že je doména přístupná. To musí být propojeno v rámci procesu objednávání.
 4. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby byly provedeny důležité zálohy e-mailů.

5. Smluvní doba/ ukončení

 1. Smluvní doba e-mailové schránky je stejná jako u přidružené smlouvy.
 2. E-mailovou schránku lze kdykoli vypovědět bez dodržení termínu bez ohledu na smlouvu na konci smlouvy na konci přidružené smlouvy.
 3. Pokud je smlouva, ke které je e-mailová schránka přidružena, ukončena, je e-mailová schránka automaticky ukončena a odstraněna na konci smluvního období.

6. Platební podmínky

 1. Každá e-mailová schránka se bude účtovat s přidruženou smlouvou.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému v dříve uzavřené smlouvě.
 3. Pokud se zahájení smlouvy o poštovní schránce shoduje se zahájením smlouvy BOX související smlouvy se poštovní schránka fakturuje nezávisle za odpovídající období.

8. Zvláštní podmínky pro možnost "Síť pro doručování obsahu" (možnost CDN)

 1.  Zákazníci RAIDBOXES máte možnost zvýšit celosvětovou dostupnost vašich webových stránek prostřednictvím možnosti CDN pomocí distribuční sítě obsahu. Aby bylo možné tuto službu poskytovat, musí být RAIDBOXES v rámci smlouvy s prodejcem s proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Rozsah služeb je určen popisem služby.
 2. Možnost CDN lze kdykoli přidat nebo odhlásit z odběru existující smlouvy. Ukončení přidružené smlouvy automaticky vede k ukončení možnosti CDN. Fakturace se vyúčtuje podle podmínek přidružené smlouvy.
 3. Pro poskytnutí možnosti CDN, našich všeobecných podmínek dostupnosti (viz výše A. 5) a odpovědnosti RAIDBOXES (viz výše A oddíl 13).

9. Zvláštní podmínky pro možnost Multisite

 1. Zákazníci RAIDBOXES mít možnost použít víceúčelový WordPress instance několik WordPress -podadresáře nebo WordPress Webové stránky. Rozsah služeb je určen popisem služby.
 2. Ve srovnání s WordPress Jednotlivé lokality nemohou využívat celou škálu služeb RAIDBOXES být použity. Aktuální úroveň výkonu lze kdykoli použít v popisu služby "Multisite" na RAIDBOXES Webové stránky.

Platí od 20. listopadu 2019