Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich údajů nám leží na srdci! Proto dodržujeme právní předpisy o ochraně údajů (GDPR) a také uděláme vše, co je v našich silách, abychom chránili vaše údaje. Zodpovědným ve smyslu obecného nařízení O ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů členských států Evropské unie (EU) a jiných ustanovení o ochraně údajů je:

Níže vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využitím naší online nabídky.


Odpovědná společnost

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

E-mail: datenschutz@raidboxes.de


Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na:

Özlem Adaslik

E-mail: datenschutz@raidboxes.de


Pověřenec pro ochranu údajů

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

E-mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Doba uložení

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo nejsou jinak zpracovávány.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, pak v případě, že svůj souhlas odvoláte a nebude-li existovat žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, tak je vymažeme.

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují-li žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu či s ním souvisejícího profilování.

Pokud smazání není možné, protože zpracování je stále nezbytné pro splnění právní povinnosti (zákonné doby uchovávání apod.), které se na nás vztahují, nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků, omezíme zpracování vašich osobních údajů.

Další informace o době ukládání dat naleznete také v následujících pasážích.

2. Vaše práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:
– Právo na informace
– Právo na opravu
– Právo na smazání
– Právo na omezení zpracování
– Právo vznést námitku proti zpracování
– Právo na přenositelnost údajů

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě článku 6 odst.1 písm. e nebo písm. f GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Vaše osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodou, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Vaše osobní údaje pak již pro tyto účely nebudeme zpracovávat.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud jste nám takový souhlas udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na zpracování vašich osobních údajů z naší strany.

3. Poskytnutí vašich osobních údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů není v zásadě vyžadováno ani právně, ani smluvně a není nezbytné pro uzavření smlouvy. V zásadě nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud by tomu tak přesto mělo být, upozorníme vás na to samostatně při shromažďování vašich osobních údajů (například označením povinných polí pro vstupní formuláře).

Neposkytování vašich osobních údajů obvykle znamená, že vaše osobní údaje nezpracováváme pro jeden z níže popsaných účelů a vy nemůžete využít nabídky související s příslušným zpracováním (příklad: Bez uvedení své e-mailové adresy nebudete dostávat náš newsletter).

Pro webhosting využíváme externí služby. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v souvislosti s používáním naší online nabídky. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

Amazon Web Services
Poskytovatel: Amazon Web Services EMEA SARL, Lucembursko.
Internetová stránka: https://aws.amazon.com
Další informace a ochrana údajů: https://aws.amazon.com/de/legal/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

4. Web hosting

DigitalOcean
Poskytovatel: DigitalOcean, LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.digitalocean.com
Další informace a ochrana údajů: https://www.digitalocean.com/legal/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

5. Soubory protokolu webového serveru

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli zobrazit naši online nabídku a zajistit stabilitu a bezpečnost naší online nabídky. Informace (např. požadovaný prvek, navštívená adresa URL, operační systém, datum a čas požadavku, typ a verze použitého prohlížeče, IP adresa, použitý protokol, množství přenesených dat, uživatelský agent, url odkazujícího serveru, rozdíl časového pásma oproti greenwichskému střednímu času (GMT) a/nebo stavový kód HTTP) jsou uloženy v takzvaných protokolových souborech (přístupový protokol, protokol chyb atd.).

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správné zobrazení naší online nabídky a záruka stability a bezpečnosti naší online nabídky.

6. Bezpečnost

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu vašich osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu používáme šifrování na naší doméně. Poznáte to v řádku prohlížeče podle řetězce "https://" a symbolu zámku.

Kromě toho používáme dvoufaktorovou autentizaci, abychom zajistili prokázání totožnosti uživatele pomocí kombinace dvou různých identifikačních prvků.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vaše jedinečná identifikace, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pro dvoufázovou autentizaci využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Authy
Poskytovatel: Twilio Ireland Limited, Irsko.
Webové stránky: https://www.twilio.com/de/authy-static
Další informace a ochrana údajů: https://www.twilio.com/legal/tos a https://www.twilio.com/legal/privacy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

7. Kontaktování

Pokud nás kontaktujete, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli zpracovat váš kontakt.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpracování vašeho kontaktu. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Používáme externí služby k poskytování a udržování našich kanálů pro kontakt a komunikaci. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v souvislosti s kontaktováním nás. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v dalších informacích o službách, které využíváme, a pod odkazy zde uvedenými:

Aircall
Poskytovatel: Aircall SAS, Francie.
Webové stránky: https://aircall.io/de/
Další informace a ochrana údajů: https://aircall.io/privacy/ a https://aircall.io/security/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Gmail
Poskytovatel: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Webové stránky: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o tom a informace o odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Zde naleznete kopii standardních smluvních doložek EU.

Pro podporu zpracování vašeho kontaktu používáme systémy podpory (rezervační systémy schůzek, živé chaty, systémy vstupenek nebo helpdesky atd.) a k tomuto účelu využíváme externí služby. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány, když nás kontaktujete prostřednictvím systému podpory. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v doplňujících informacích o službách, které využíváme, a pod odkazy zde uvedenými:

Calendly

Poskytovatel: Calendly, LLC, Spojené státy americké. Webové stránky: https://calendly.com/de

Další informace a ochrana údajů: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security a https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Interkom Business Messenger 

Poskytovatelé: Intercom, Inc., Spojené státy americké, a Intercom R&D Unlimited Company, Irsko.

Webové stránky: https://www.intercom.com/de

Další informace a ochrana údajů: https://www.intercom.com/legal/privacy a https://www.intercom.com/legal/security-policy

Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

8. Soubory cookie a podobné technologie

Jsou používány soubory cookie. Cookies jsou textové informace, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Rozlišuje se mezi soubory cookie relace, které jsou smazány ihned po zavření prohlížeče, a trvalými soubory cookie, které jsou smazány až po určité době.

Kromě souborů cookie mohou být také použity podobné technologie (sledovací pixely, webové majáky atd.). Následující vysvětlení k souborům cookie se vztahují také na podobné technologie. Tato prohlášení se vztahují také na další zpracování v souvislosti se soubory cookie a podobnými technologiemi (analýza a marketing atd.). To platí zejména pro jakýkoli souhlas, který jste udělili pro používání souborů cookie. To se zároveň vztahuje i na další technologie a na další zpracování v souvislosti se soubory cookie a podobnými technologiemi.

Soubory cookie mohou umožnit používání určitých funkcí. Lze je také použít k měření dosahu naší online nabídky, k jejímu navrhování podle potřeb a zájmů, a tím i k optimalizaci naší online nabídky a našeho marketingu. Soubory cookie mohou být používány námi a externími službami.

Ke správě používaných souborů cookie a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro vyjádření souhlasu. Podrobnosti o používaných souborech cookie (účel, doba uložení, případně externí služba atd.) a nástroj pro souhlas naleznete v následujících pasážích a nástroji pro souhlas, který používáme.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  Naším oprávněným zájmem je správa používaných cookies a souvisejících souhlasů. V závislosti na účelu zpracování lze naše oprávněné zájmy nalézt v následujících pasážích.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, pod kterými najdete další informace o tom, jak spravovat nastavení souborů cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
– Chrom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
– Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Další možnosti námitek naleznete na následujících odkazech: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, může to narušit správné fungování naší online nabídky. Pokud vymažete všechny soubory cookie, výše uvedená nastavení budou také ztracena a budete je muset provést znovu.

Můžete také povolit funkci "Do Not Track" v prohlížeči, která signalizuje, že nechcete být sledováni. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, pod kterými naleznete další informace o nastavení "Do-Not-Track":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
– Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
– Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
– Safari již od února 2019 nepodporuje funkci "Do Not Track". Následující odkaz může zabránit sledování mezi weby v Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Můžete také odvolat, resp. upravit svůj souhlas se soubory cookie používanými v našem nástroji pro udělení souhlasu, který zde používáme.

9. Registrace a objednávka

Pokud se zaregistrujete kvůli bezplatnému zkušebnímu období nebo zadáte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli dokončit vaši objednávku a přitom dodržet z ní vyplývající práva a povinnosti. V rámci registrace nebo objednávky je nutné, abyste si vytvořili zákaznický účet a mohli jste využívat naše služby. Naše smluvní texty vám poskytujeme digitálně a umožňujeme vám je podepisovat elektronickým podpisem. 

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpracování a zpracování vaší registrace nebo vaší objednávky. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Příjemci vašich osobních údajů mohou být třetí strany (poskytovatelé přepravních služeb, banky, daňoví poradci, právníci, úřady atd.), pokud je to nezbytné pro zpracování vaší registrace nebo objednávky a souvisejících práv a povinností.

Externí služby využíváme pro digitální poskytování textů našich smluv a možnost jejich spolupodpisu elektronickým podpisem. Vaše osobní údaje předáváme těmto službám, pokud je to nezbytné pro elektronický podpis. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

Ke zpracování plateb využíváme externí služby. Vaše osobní údaje předáváme těmto službám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

PAYONE
Poskytovatel: PAYONE GmbH, Německo.
Webové stránky: https://www.payone.com/
Další informace a ochrana údajů: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ a https://www.payone.com/dsgvo-haendler/

Chargebee
Dodavatel: CHARGEBEE INC., Spojené státy americké.
Webové stránky: https://www.chargebee.com/
Další informace a ochrana údajů: https://www.chargebee.com/privacy/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

GoCardless
Poskytovatel: GoCardless Ltd., Velká Británie.
Webové stránky: https://gocardless.com/de-de/
Další informace a ochrana údajů: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_DE.docx.pdf
Odpovídající úroveň ochrany údajů pro předávání osobních údajů do Spojeného království: Rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise.

DocuSign
Poskytovatel: DocuSign, Inc., Spojené státy americké.
Webové stránky: https://www.docusign.de/
Další informace a ochrana údajů: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

10. E-mailová schránka

Externí služby využíváme k poskytování a údržbě dalších e-mailových schránek, které lze rezervovat za poplatek. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v rámci navázání kontaktu s námi. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v dalších informacích o službách, které využíváme, a v odkazech zde uvedených:

Mailbox.org
Poskytovatel: Heinlein Hosting GmbH, Německo
Webové stránky: https://mailbox.org/
Další informace a ochrana údajů: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Newsletter

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, zpracujeme vaši e-mailovou adresu pro e-mailový marketing a případně další osobní údaje, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Obsah e-mailového marketingu je výslovně popsán při získání vašeho souhlasu. Kromě toho e-mailový marketing obsahuje informace o nás, našem zboží a službách.

Používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení, abychom zabránili možnému zneužití vašich osobních údajů. Za tímto účelem vám po shromáždění vaší e-mailové adresy zašleme e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že skutečně chcete e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je právně vyhovující implementace e-mailového marketingu.

Zaznamenáváme čas udělení vašeho souhlasu a čas vašeho potvrzení, jakož i vaši IP adresu a obsah vašeho prohlášení o souhlasu, abychom mohli prokázat právně vyhovující získání vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je právně vyhovující implementace e-mailového marketingu.

Pro e-mailový marketing využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Chcete-li odvolat svůj souhlas, můžete použít odkaz uvedený pro tento účel v e-mailech nebo nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud jste svůj souhlas odvolali, vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údaje v tzv. blacklistu, abychom zajistili, že v souvislosti s těmito osobními údaji nebude v budoucnu probíhat žádný další e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhnout se nežádoucímu e-mailovému marketingu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci sledování nebo měření výkonu, abychom mohli měřit dosah našeho e-mailového marketingu, navrhovat jej s ohledem na vaše potřeby a zájmy, a tím optimalizovat náš e-mailový marketing. To může také vést k profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace našeho e-mailového marketingu. Samostatné odvolání vašeho souhlasu nebo námitky týkající se sledování nebo měření výkonu bohužel není možné. Museli byste využít výše uvedených možností k odvolání souhlasu nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu jako celku.

ActiveCampaign
Poskytovatel: ActiveCampaign, LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.activecampaign.com/de/
Další informace a ochrana údajů: https://www.activecampaign.com/de/legal a https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Mailgun
Poskytovatel: Mailgun Technologies, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.mailgun.com
Další informace a ochrana údajů: https://www.mailgun.com/gdpr/ a https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Woodpacker
Poskytovatel: Woodpecker.co S.A., Polsko.
Webové stránky: https://woodpecker.co
Další informace a ochrana údajů: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ a https://woodpecker.co/privacy-policy/

12. Marketing pro stávající zákazníky – reklama e-mailem

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitky, zpracujeme vaši e-mailovou adresu za účelem provedení e-mailového marketingu pro naše vlastní podobné zboží nebo služby a v případě potřeby další osobní údaje, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

Pro e-mailový marketing využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na zprostředkování podle základních tarifů. Vaše osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat pro účely e-mailového marketingu. Chcete-li vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, můžete použít odkaz uvedený pro tento účel v e-mailech nebo nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údaje v tzv. blacklistu, abychom mohli v budoucnu zajistit, že v souvislosti s těmito osobními údaji nebude probíhat žádný další e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhnout se nežádoucímu e-mailovému marketingu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci sledování nebo měření výkonu, abychom mohli měřit dosah našeho e-mailového marketingu, navrhovat jej podle vašich potřeb a zájmů a tím optimalizovat náš e-mailový marketing. To může také vést k profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace našeho e-mailového marketingu. Samostatné odvolání vašeho souhlasu nebo námitky týkající se sledování nebo měření výkonu bohužel není možné. Museli byste využít výše uvedených možností k odvolání souhlasu nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu jako celku.

ActiveCampaign
Poskytovatel: ActiveCampaign, LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.activecampaign.com/de/
Další informace a ochrana údajů: https://www.activecampaign.com/de/legal a https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Mailgun
Poskytovatel: Mailgun Technologies, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.mailgun.com
Další informace a ochrana údajů: https://www.mailgun.com/gdpr/ a https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Woodpacker
Poskytovatel: Woodpecker.co S.A., Polsko.
Webové stránky: https://woodpecker.co
Další informace a ochrana údajů: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ a https://woodpecker.co/privacy-policy/

13. Analýza a marketing

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem měření dosahu naší online nabídky, jejího návrhu podle potřeb a zájmů, a tím optimalizace naší online nabídky a marketingu.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a marketingu.

Pro analýzu a marketing využíváme externí služby. To může také vést k profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování a případně informace o použité logice či o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete na konci tohoto článku a v odkazech, které zde uvádíme.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, pod kterými najdete další informace o tom, jak spravovat nastavení souborů cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
– Chrom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
– Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Další možnosti námitek naleznete na následujících odkazech: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, může to narušit správné fungování naší online nabídky. Pokud vymažete všechny soubory cookie, výše uvedená nastavení budou také ztracena a budou muset být provedena znovu.

Můžete také povolit funkci "Do Not Track" v prohlížeči, která signalizuje, že nechcete být sledováni. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, pod kterými naleznete další informace o nastavení "Do-Not-Track":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
– Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
– Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
– Safari již od února 2019 nepodporuje funkci "Do Not Track". Následující odkaz může zabránit sledování mezi weby v Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB
Poskytovatel: Albacross Nordic AB, Švédsko.
Webové stránky: https://albacross.com/
Další informace a ochrana údajů: https://albacross.com/privacy-policy a https://albacross.com/cookie-policy/

Amplituda
Poskytovatel: Amplitude Inc., USA.
Webové stránky: https://amplitude.com
Další informace a ochrana údajů: záruka https://amplitude.com/privacy: standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Facebook Pixel s vlastními okruhy uživatelů
Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, Irsko. Facebook Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Facebook, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494
Další informace a ochrana údajů: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp a https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Google Ads Conversion-Tracking
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://ads.google.com/intl/de_de/home/
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Google AdSense
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Google Analytics
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Optimalizace Google
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/
Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Google Remarketing
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Google Tag Manager

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Web: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o tom a o odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU naleznete zde.

Google Universal Analytics
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de
Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Hotjar

Poskytovatel: Hotjar Limited, Malta.

Webové stránky: https://www.hotjar.com/

Další informace a ochrana údajů: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Advertising
Poskytovatel: Microsoft Corporation, Spojené státy americké.
Webové stránky: https://about.ads.microsoft.com/de-de
Další informace a ochrana údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/ a https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Rollbar
Dodavatel: Rollbar Inc., Spojené státy americké.
Webové stránky: https://rollbar.com/#
Další informace a ochrana údajů: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy a https://rollbar.com/compliance/gdpr/#
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Twitter Analytics
Poskytovatel: Pokud žijete v Evropské unii, zemích ESVO nebo ve Spojeném království, správcem je twitter International Company, Irsko. Pokud žijete ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné zemi mimo Evropskou unii, země ESVO nebo Spojené království, správcem je společnost Twitter, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://analytics.twitter.com/about
Další informace a ochrana údajů: https://twitter.com/de/privacy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Userfeed.io
Poskytovatel: Ad Reform LLC, Spojené státy americké.
Webové stránky: https://www.userfeed.io/
Další informace a ochrana údajů: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

UserVoice
Poskytovatel: UserVoice Inc., Spojené státy americké.
Webové stránky: https://uservoice.com/
Další informace a ochrana údajů: https://uservoice.com/privacy a https://uservoice.com/gdpr-compliance2
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Wootric
Poskytovatel: InMoment, Inc., Spojené státy americké.
Webové stránky: https://inmoment.com/wootric/
Další informace a ochrana údajů: https://inmoment.com/privacy-policy/ a https://inmoment.com/gdpr/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Leadinfo

Poskytovatel: Leadinfo B.V., Nizozemsko

Webové stránky: https://www.leadinfo.com/en/

Další informace a ochrana údajů: https://www.leadinfo.com/en/privacy/ a https://help.leadinfo.com/en/gdpr

14. Přítomnost na sociálních médiích

Jsme přítomni na sociálních médií externích služeb, abychom mohli komunikovat s uživateli, a optimalizovat tak naši online nabídku a marketing.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na následující prezentace na sociálních médiích:
https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/firma/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a marketingu.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Facebook
Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, Irsko. Facebook Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Facebook, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.facebook.com
Poskytovatel a my jsme společně zodpovědní. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu. Můžete si od nás vyžádat kopii smlouvy.
Další informace a ochrana údajů: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp a https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Instagram
Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, Irsko. Facebook Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Facebook, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.instagram.com
Další informace a ochrana údajů: https://help.instagram.com/581066165581870 a https://help.instagram.com/519522125107875
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

LinkedIn
Poskytovatel: Pokud se nacházíte v EU, Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, bude tato služba poskytována LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irsko. Pokud se nacházíte mimo EU, Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarsko, bude tuto službu poskytovat LinkedIn Corporation, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.linkedin.com
Další informace a ochrana údajů: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy a https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Záruka: Standardní smluvní doložky EU.Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Twitter
Poskytovatel: Pokud žijete v Evropské unii, zemích ESVO nebo ve Spojeném království, správcem je Twitter International Company, Irsko. Pokud žijete ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné zemi mimo Evropskou unii, země ESVO nebo Spojené království, správcem je společnost Twitter, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.twitter.com
Další informace a ochrana údajů: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies a https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Xing
Poskytovatel: New Work SE, Německo.
Webové stránky: https://www.xing.de
Další informace a ochrana údajů: https://privacy.xing.com/de a https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu
Poskytovatel: New Work SE, Německo.
Webové stránky: https://www.kununu.com
Další informace a ochrana údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

15. Obsah / pluginy sociálních médií

Používáme obsah / pluginy sociálních médií od externích služeb, abychom vám mohli zobrazovat obsah a funkce externích služeb, a optimalizovat tak naši online nabídku a náš marketing.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a marketingu.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Používáme Shariff k ochraně vašich osobních údajů.

Další informace o službě Shariff naleznete na https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Facebook
Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, Irsko. Facebook Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Facebook, Inc., Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.facebook.com
Další informace a ochrana údajů: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp a https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

16. Písmové fonty a skripty

Používáme písmové fonty a skripty od externích služeb, abychom vám mohli zobrazit naši online nabídku a zajistit, aby písma a skripty byly vždy aktuální.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správné zobrazení naší online nabídky a záruka aktuálních písem a skriptů.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Font Awesome
Poskytovatel: Fonticons, Inc., Spojené státy americké.
Web: https://www.fontawesome.com
Další informace a ochrana údajů: https://fontawesome.com/privacy

Google Fonts
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://fonts.google.com/
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

jQuery
Poskytovatel: The OpenJS Foundation, Spojené státy americké.
Webové stránky: https://openjsf.org/
Další informace a ochrana údajů: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

17. Mapy

Používáme mapy z externích služeb, abychom vám ukázali naši polohu a umožnili používání dalších funkcí těchto externích služeb v kontextu map.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zjednodušené používání map.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Google Maps
Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.
Internetová stránka: https://www.google.de/maps
Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de
Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o této a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Můžete si od nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

18. Aplikace

Pokud se na nás obrátíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provedení procesu žádosti a rozhodnutí o založení pracovního poměru. Po dokončení procesu žádosti omezíme zpracování vašich osobních údajů a vymažeme nebo zničíme je nejpozději do 6 měsíců od obdržení odmítnutí z vaší strany nebo vám vrátíme dokumenty žádosti a vymažeme nebo zničíme veškeré kopie, pokud jste nesouhlasili s tím, že můžeme nadále používat vaše osobní údaje.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné provedení procesu podávání žádostí a v případě potřeby obrana proti nárokům z důvodu zamítnutí žádosti. Pokud je zpracování nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru, právním základem pro zpracování je také § 26 odst. 1 věta 1 Německého federálního zákon o ochraně údajů (BDSG).

19. Komentáře

Pokud zanecháte komentáře prostřednictvím funkcí poskytovaných k tomuto účelu (na příspěvcích blogu, produktech atd.), zpracujeme vaše osobní údaje, abychom mohli zobrazit vaše komentáře a zabránit jakémukoli zneužití.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás nepožádali o souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správné zobrazení vašich připomínek a zabránění zneužití.

20. Smlouva o zpracování osobních údajů

Pokud nám hodláte při používání našich produktů předávat osobní údaje, můžete s námi online uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. S touto smlouvou můžete svým zákazníkům legálně potvrdit bezpečnost dat na našich serverech.