Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich údajů nám leží na srdci! Proto dodržujeme právní předpisy o ochraně údajů (GDPR) a také uděláme vše, co je v našich silách, abychom chránili vaše údaje. Zodpovědným ve smyslu obecného nařízení O ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů členských států Evropské unie (EU) a jiných ustanovení o ochraně údajů je:

Níže vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využitím naší online nabídky.

Odpovědná společnost

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Pověřenec pro ochranu údajů

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Doba uložení

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo nejsou jinak zpracovávány.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho poskytli, vaše osobní údaje vymažeme, pokud svůj souhlas odvoláte a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo souvisejícího profilování.

Pokud smazání není možné, protože zpracování je stále nezbytné pro splnění právní povinnosti (zákonné doby uchovávání apod.), které se na nás vztahují, nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků, omezíme zpracování vašich osobních údajů.

Další informace o době ukládání dat naleznete také v následujících pasážích.

2. Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

- Právo na informace

- Právo na opravu

- Právo na zrušení

- Právo na omezení zpracování

- Právo vznést námitku proti zpracování

- Právo na přenositelnost údajů

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí. Vaše osobní údaje pak již nebudeme pro tyto účely zpracovávat.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud jste nám takový souhlas udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na zpracování vašich osobních údajů z naší strany.

3. Poskytnutí vašich osobních údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů není v zásadě vyžadováno ani právně, ani smluvně a není nezbytné pro uzavření smlouvy. V zásadě nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud by tomu tak přesto mělo být, upozorníme vás na to samostatně při shromažďování vašich osobních údajů (například označením povinných polí pro vstupní formuláře).

Neposkytování vašich osobních údajů obvykle znamená, že vaše osobní údaje nezpracováváme pro jeden z níže popsaných účelů a vy nemůžete využít nabídky související s příslušným zpracováním (příklad: Bez uvedení své e-mailové adresy nebudete dostávat náš newsletter).

4. Web hosting

Pro webhosting využíváme externí služby. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v souvislosti s používáním naší online nabídky. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

Webové služby Amazon

Poskytovatel: Amazon Web Services EMEA SARL, Lucemburk.

Webové stránky: https: //aws.amazon.com

Další informace a ochrana údajů: https: //aws.amazon.com/de/legal/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

DigitalOcean

Poskytovatel: DigitalOcean, LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.digitalocean.com

Další informace a ochrana údajů: https: //www.digitalocean.com/legal/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

5. soubory protokolu webového serveru

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli zobrazit naši online nabídku a zajistit stabilitu a bezpečnost naší online nabídky. Informace (např. požadovaný prvek, navštívená adresa URL, operační systém, datum a čas požadavku, typ a verze použitého prohlížeče, IP adresa, použitý protokol, množství přenesených dat, uživatelský agent, url odkazujícího serveru, rozdíl časového pásma oproti greenwichskému střednímu času (GMT) a/nebo stavový kód HTTP) jsou uloženy v takzvaných protokolových souborech (přístupový protokol, protokol chyb atd.).

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné zobrazení naší online nabídky a zajištění stability a bezpečnosti naší online nabídky.

6. Bezpečnost

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu vašich osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu používáme šifrování na naší doméně. Poznáte to v řádku prohlížeče podle řetězce "https://" a symbolu zámku.

Kromě toho používáme dvoufaktorovou autentizaci, abychom zajistili prokázání totožnosti uživatele pomocí kombinace dvou různých identifikačních prvků.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zde vaše jednoznačná identifikace, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování rovněž čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pro dvoufázovou autentizaci využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Authy

Poskytovatel: Twilio Ireland Limited, Irsko.

Webové stránky: https: //www.twilio.com/de/authy-static

Další informace a ochrana údajů: https://www.twilio.com/legal/tos a https://www.twilio.com/lega l/privacy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Sentry

Poskytovatel: Spojené státy americké

Webové stránky: https: //sentry.io/welcome/

Další informace a ochrana údajů: ttps://sentry.io/privacy/ a https://sentry.io/legal/Garantie:standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

7. Kontaktování

Pokud nás kontaktujete, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli zpracovat váš kontakt.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpracování vašeho kontaktu. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování rovněž čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Používáme externí služby k poskytování a udržování našich kanálů pro kontakt a komunikaci. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v souvislosti s kontaktováním nás. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v dalších informacích o službách, které využíváme, a pod odkazy zde uvedenými:

Aircall

Poskytovatel: Aircall SAS, Francie.

Webové stránky: https: //aircall.io/de/

Další informace a ochrana údajů: https://aircall.io/privacy/ a https://a ircall.io/security/

Gmail

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.google.com/intl/de/gmail/about/

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Tam si můžete prohlédnout kopii standardních smluvních doložek EU.
Společnost Google se připojila k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Pro podporu zpracování vašeho kontaktu používáme systémy podpory (rezervační systémy schůzek, živé chaty, systémy vstupenek nebo helpdesky atd.) a k tomuto účelu využíváme externí služby. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány, když nás kontaktujete prostřednictvím systému podpory. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v doplňujících informacích o službách, které využíváme, a pod odkazy zde uvedenými:

Calendly

Poskytovatel: Calendly, LLC, Spojené státy americké. 

Webové stránky: https: //calendly.com/de

Další informace a ochrana údajů: https: //calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security a https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 .

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Interkom Business Messenger 

Poskytovatelé: Intercom, Inc., Spojené státy americké, a Intercom R&D Unlimited Company, Irsko.

Webové stránky: https://www.intercom.com/de

Další informace a ochrana údajů: https://www.intercom.com/legal/privacy a https://www.intercom.com/legal/security-policy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Soubory cookie a podobné technologie

Jsou používány soubory cookie. Cookies jsou textové informace, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Rozlišuje se mezi soubory cookie relace, které jsou smazány ihned po zavření prohlížeče, a trvalými soubory cookie, které jsou smazány až po určité době.

Kromě souborů cookie mohou být také použity podobné technologie (sledovací pixely, webové majáky atd.). Následující vysvětlení k souborům cookie se vztahují také na podobné technologie. Tato prohlášení se vztahují také na další zpracování v souvislosti se soubory cookie a podobnými technologiemi (analýza a marketing atd.). To platí zejména pro jakýkoli souhlas, který jste udělili pro používání souborů cookie. To se zároveň vztahuje i na další technologie a na další zpracování v souvislosti se soubory cookie a podobnými technologiemi.

Soubory cookie mohou umožnit používání určitých funkcí. Lze je také použít k měření dosahu naší online nabídky, k jejímu navrhování podle potřeb a zájmů, a tím i k optimalizaci naší online nabídky a našeho marketingu. Soubory cookie mohou být používány námi a externími službami.

Ke správě používaných souborů cookie a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro vyjádření souhlasu. Podrobnosti o používaných souborech cookie (účel, doba uložení, případně externí služba atd.) a nástroj pro souhlas naleznete v následujících pasážích a nástroji pro souhlas, který používáme.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a souvisejících souhlasů. V závislosti na účelu zpracování lze naše oprávněné zájmy nalézt v následujících pasážích.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, kde najdete další informace o správě nastavení souborů cookie:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Další možnosti námitek naleznete na následujících odkazech: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, může to narušit správné fungování naší online nabídky. Pokud vymažete všechny soubory cookie, výše uvedená nastavení budou také ztracena a budete je muset provést znovu.

Můžete také aktivovat funkci "Do-Not-Track" ve svém prohlížeči a dát tak najevo, že si nepřejete být sledováni. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, kde najdete další informace o nastavení funkce "Do-Not-Track":

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari od února 2019 nepodporuje funkci "Do-Not-Track". Následující odkaz lze použít k zabránění sledování mezi stránkami v prohlížeči Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac.

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Můžete také odvolat, resp. upravit svůj souhlas se soubory cookie používanými v našem nástroji pro udělení souhlasu, který zde používáme.

9. Registrace a objednávka

Pokud se zaregistrujete kvůli bezplatnému zkušebnímu období nebo zadáte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli dokončit vaši objednávku a přitom dodržet z ní vyplývající práva a povinnosti. V rámci registrace nebo objednávky je nutné, abyste si vytvořili zákaznický účet a mohli jste využívat naše služby. Naše smluvní texty vám poskytujeme digitálně a umožňujeme vám je podepisovat elektronickým podpisem. 

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpracování a vyřízení vaší registrace nebo objednávky. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti, je právním základem pro zpracování rovněž čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Příjemci vašich osobních údajů mohou být třetí strany (poskytovatelé přepravních služeb, banky, daňoví poradci, právníci, úřady atd.), pokud je to nezbytné pro zpracování vaší registrace nebo objednávky a souvisejících práv a povinností.

Externí služby využíváme pro digitální poskytování textů našich smluv a možnost jejich spolupodpisu elektronickým podpisem. Vaše osobní údaje předáváme těmto službám, pokud je to nezbytné pro elektronický podpis. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích o službách, které využíváme, na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

Ke zpracování plateb využíváme externí služby. Vaše osobní údaje předáváme těmto službám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete v dalších informacích na konci této pasáže a pod odkazy, které jsou zde uvedeny.

PAYONE

Poskytovatel: PAYONE GmbH, Německo.

Web: https://www.payone.com/

Další informace a ochrana údajů: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/GDPR / a https://www.payone.com/GDPR -haendler/.

Chargebee

Dodavatel: , Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.chargebee.com/

Další informace a ochrana údajů: https: //www.chargebee.com/privacy/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

GoCardless

Poskytovatel GoCardless Ltd, Velká Británie.

Webové stránky: https: //gocardless.com/de-de/

Další informace a ochrana údajů: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf

Záruka: Rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

DocuSign

Poskytovatel: DocuSign, Inc, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.docusign.de/

Další informace a ochrana údajů: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutzGarantie: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU. Dále: Zpracování jako zpracovatel a správce probíhá na základě schválených závazných interních předpisů o ochraně osobních údajů, které zajišťují úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR ("závazná podniková pravidla", čl. 47 GDPR): https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code.

10. E-mailová schránka

Externí služby využíváme k poskytování a údržbě dalších e-mailových schránek, které lze rezervovat za poplatek. Tyto služby mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v rámci navázání kontaktu s námi. Další informace o využívaných službách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb naleznete níže v dalších informacích o službách, které využíváme, a v odkazech zde uvedených:

Mailbox.org

Poskytovatel: Heinlein Hosting GmbH, Německo

Webové stránky: https: //mailbox.org/

Další informace a ochrana údajů: https: //mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Newsletter

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu za účelem provádění e-mailového marketingu a v případě potřeby i další osobní údaje, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Obsah e-mailového marketingu je konkrétně popsán při získání vašeho souhlasu. E-mailový marketing obsahuje také informace o nás, našem zboží a službách.

Používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení, abychom zabránili možnému zneužití vašich osobních údajů. Za tímto účelem vám po shromáždění vaší e-mailové adresy zašleme e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že skutečně chcete e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je právně vyhovující implementace e-mailového marketingu.

Zaznamenáváme čas udělení vašeho souhlasu a čas vašeho potvrzení, jakož i vaši IP adresu a obsah vašeho prohlášení o souhlasu, abychom mohli prokázat právně vyhovující získání vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je právně vyhovující implementace e-mailového marketingu.

Pro e-mailový marketing využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Chcete-li odvolat svůj souhlas, můžete použít odkaz uvedený pro tento účel v e-mailech nebo nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud jste svůj souhlas odvolali, vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údaje v tzv. blacklistu, abychom zajistili, že v souvislosti s těmito osobními údaji nebude v budoucnu probíhat žádný další e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhnout se nežádoucímu e-mailovému marketingu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti se sledováním nebo měřením výkonu, abychom mohli měřit dosah našeho e-mailového marketingu, navrhovat jej v souladu s vašimi potřebami a zájmy a optimalizovat tak náš e-mailový marketing. To může zahrnovat i profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování může probíhat také napříč službami a zařízeními. Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám jej udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace našeho e-mailového marketingu. Bohužel není možné odvolat souhlas nebo vznést námitku proti sledování nebo měření výkonu samostatně. Museli byste využít výše uvedené možnosti odvolání souhlasu nebo vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu jako celku.

ActiveCampaign

Poskytovatel: Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.activecampaign.com/de/

Další informace a ochrana údajů: https://www.activecampaign.com/de/legal a https://www.a ctivecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mailgun

Poskytovatel: , Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.mailgun.com

Další informace a ochrana údajů: https://www.mailgun.com/gdpr/ a https://www.ma ilgun.com/privacy-policy/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Datel

Poskytovatel: Woodpecker.co S.A., Polsko.

Webové stránky: https: //woodpecker.co

Další informace a ochrana údajů: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ a https://woodpecker.co/priva cy-policy/

12. Marketing pro stávající zákazníky – reklama e-mailem

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitky, zpracujeme vaši e-mailovou adresu za účelem provedení e-mailového marketingu pro naše vlastní podobné zboží nebo služby a v případě potřeby další osobní údaje, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

Pro e-mailový marketing využíváme externí služby. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na zprostředkování podle základních tarifů. Vaše osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat pro účely e-mailového marketingu. Chcete-li vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, můžete použít odkaz uvedený pro tento účel v e-mailech nebo nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu, vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údaje v tzv. blacklistu, abychom mohli v budoucnu zajistit, že v souvislosti s těmito osobními údaji nebude probíhat žádný další e-mailový marketing. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhnout se nežádoucímu e-mailovému marketingu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti se sledováním a měřením výkonu, abychom mohli měřit dosah našeho e-mailového marketingu, navrhovat jej v souladu s vašimi potřebami a zájmy a optimalizovat tak náš e-mailový marketing. To může zahrnovat i profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování může probíhat také napříč službami a zařízeními. Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám jej udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace našeho e-mailového marketingu. Samostatné odvolání souhlasu nebo námitka v souvislosti se sledováním nebo měřením výkonu bohužel nejsou možné. Pro odvolání souhlasu nebo námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu jako celku byste museli využít výše uvedené možnosti.

ActiveCampaign

Poskytovatel: Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.activecampaign.com/de/

Další informace a ochrana údajů: https://www.activecampaign.com/de/legal a https://www.a ctivecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Interkom Business Messenger 

Poskytovatelé: Intercom, Inc., Spojené státy americké, a Intercom R&D Unlimited Company, Irsko.

Webové stránky: https://www.intercom.com/de

Další informace a ochrana údajů: https://www.intercom.com/legal/privacy a https://www.intercom.com/legal/security-policy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.
Poskytovatel se připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mailgun

Poskytovatel: , Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.mailgun.com

Další informace a ochrana údajů: https://www.mailgun.com/gdpr/ a https://www.ma ilgun.com/privacy-policy/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

13. další marketingová opatření

Speedtest

Pokud jsme vaši e-mailovou adresu obdrželi v souvislosti s prováděním testu rychlosti a vy jste proti tomu nevznesli námitku, budeme vaši e-mailovou adresu zpracovávat za účelem provádění e-mailového marketingu pro naše vlastní podobné zboží nebo služby a v případě potřeby i další osobní údaje, abychom vás mohli osobně oslovit. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme pro naše vlastní podobné zboží nebo služby a případně další osobní údaje za účelem vašeho osobního oslovení. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

E-knihy

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo v souvislosti s poskytováním našich e-knih a vy jste proti tomu nevznesli námitku, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu za účelem provádění e-mailového marketingu pro naše vlastní podobné zboží nebo služby a případně další osobní údaje za účelem vašeho osobního oslovení. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

14. analýza a marketing

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem měření dosahu naší online nabídky, jejího návrhu podle potřeb a zájmů, a tím optimalizace naší online nabídky a marketingu.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a našeho marketingu.

Pro analýzu a marketing využíváme externí služby. To může také vést k profilování (pro účely reklamy, personalizovaných informací atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování a případně informace o použité logice či o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete na konci tohoto článku a v odkazech, které zde uvádíme.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, kde najdete další informace o správě nastavení souborů cookie:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Další možnosti námitek naleznete na následujících odkazech: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, může to narušit správné fungování naší online nabídky. Pokud vymažete všechny soubory cookie, výše uvedená nastavení budou také ztracena a budou muset být provedena znovu.

Můžete také aktivovat funkci "Do-Not-Track" ve svém prohlížeči a dát tak najevo, že si nepřejete být sledováni. Níže uvádíme typické odkazy na prohlížeče, kde najdete další informace o nastavení funkce "Do-Not-Track":

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari od února 2019 nepodporuje funkci "Do-Not-Track". Následující odkaz lze použít k zabránění sledování mezi stránkami v prohlížeči Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac.

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB

Poskytovatel: Albacross Nordic AB, Švédsko.

Webové stránky: https://albacross.com/

Další informace a ochrana údajů: https://albacross.com/privacy-policy/ a https://a lbacross.com/cookie-policy/

Facebook pixel s vlastním publikem

Poskytovatel: Poskytovatel: Meta Platforms Ireland Limited, Irsko. Meta Platforms Ireland Limited je dceřinou společností Meta Platforms, Inc, Spojené státy americké. 

Website: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Weitere Informationen & Datenschutz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp und https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Sledování konverzí v reklamách Google Ads

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Informace o společné odpovědnosti

Raidboxes používá Google Ads Remarketing ve spolupráci s dalšími níže uvedenými společnostmi.

team.blue Skupina. Všechny společnosti ve skupině vystupují při zpracování jako společní správci. Na adrese

znamená, že Raidboxes může zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím této služby od jiných společností ve skupině.

pro vlastní účely remarketingu. Každá společnost ve skupině informuje své vlastní

uživatelů o zpracování osobních údajů v rámci společné odpovědnosti. Uživatelé mohou informovat své

Uplatnit práva na ochranu údajů prostřednictvím @{this_application} nebo jakékoli jiné společnosti ve skupině.

team.blue společnosti jednající jako společní správci:

team.blue N.V., Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgie - Zásady ochrany osobních údajů.

iubenda s.r.l., via San Raffaele 1, 20121 Milán, Itálie - Ochrana osobních údajů.

LeadInfo B.V., Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nizozemsko - Ochrana osobních údajů.

Hypernode B.V., Herenstraat 49 A, 3911JB Rhenen, Nizozemsko - Zásady ochrany osobních údajů.

Google AdSense

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Google Analytics

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Optimalizace Google

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/

Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Remarketing Google

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //support.google.com/google-ads/answer/2453998

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Google Tag Manager

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Web: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a vztahuje se na různé standardní smluvní doložky EU za předpokladu, že jsou nabízeny společností Google. Další informace o tom a o odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU naleznete zde.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

Google Universal Analytics

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Další informace a ochrana údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

FullStory

Poskytovatel:
Webové stránky: https://www.fullstory.com/
Další informace a ochrana údajů: https://help.fullstory.com/hc/en-us/articles/360020624254-Security-Overview a https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy/
Záruka: Standardní smluvní doložky EU. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Poskytovatel se přihlásil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů(https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

uppr GmbH
Poskytovatel: uppr GmbH, Německo
Webové stránky: https://www.uppr.rocks/
Další informace a ochrana údajů: https://netzwerk.uppr.de/privacy-policy.do a https://www.uppr.rocks/imprint-page-0.

Optinmonster

Poskytovatel: , Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //optinmonster.com/

Další informace a ochrana údajů: https://optinmonster.com/privacy/ a https://optinmonster.com/gdpr/

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

RUMvision

Poskytovatel:
Webové stránky: https://www.rumvision.com/
Další informace a ochrana údajů: https: //www.rumvision.com/statements/terms-and-conditions/ a https://www.rumvision.com/statements/privacy-policy/.

Reklama společnosti Microsoft

Poskytovatel: Microsoft Corporation, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //about.ads.microsoft.com/de-de

Další informace a ochrana údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/ a https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/priva cy

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU. Poskytovatel se přihlásil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Rollbar 

Poskytovatel: Rollbar Inc, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //rollbar.com/ 

Další informace a ochrana údajů: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy a https://rollba r.com/compliance/gdpr/#

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU. Záruka: Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Analytika Twitteru

Poskytovatel: Pokud žijete na území Evropské unie, států ESVO nebo Spojeného království, je správcem Twitter International Unlimited Company, Irsko. Pokud žijete ve Spojených státech amerických nebo v jiné zemi mimo Evropskou unii, státy ESVO nebo Spojené království, je správcem X Corp, Spojené státy americké. 

Webové stránky: https: //analytics.twitter.com/about

Další informace a ochrana údajů: https: //twitter.com/de/privacy 

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU. Záruka: Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Leadinfo

Poskytovatel: Leadinfo B.V., Nizozemsko

Webové stránky: https://www.leadinfo.com/en/

Další informace a ochrana údajů: https://www.leadinfo.com/en/privacy/ a https://help.leadinfo.com/en/gdpr

15. přítomnost na sociálních sítích

Jsme přítomni na sociálních médií externích služeb, abychom mohli komunikovat s uživateli, a optimalizovat tak naši online nabídku a marketing.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na následující sociální sítě:

https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a našeho marketingu.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Facebook

Poskytovatel: Poskytovatel: Meta Platforms Ireland Limited, Irsko. Meta Platforms Ireland Limited je dceřinou společností Meta Platforms, Inc, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.facebook.com

Poskytovatel a my neseme společnou odpovědnost. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu. Kopii smlouvy si můžete vyžádat u nás.

Další informace a ochrana údajů: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp a https://de-de.facebook.com/help/568137493302217.

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Instagram

Poskytovatel: Poskytovatel: Meta Platforms Ireland Limited, Irsko. Meta Platforms Ireland Limited je dceřinou společností Meta Platforms, Inc, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.instagram.com

Další informace a ochrana údajů: https://help.instagram.com/581066165581870 a https://help.insta gram.com/519522125107875

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Poskytovatel se připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

LinkedIn

Poskytovatel: Pokud se nacházíte v EU, Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, tuto službu poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irsko. Pokud se nacházíte mimo EU, Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarsko, tuto službu poskytuje společnost LinkedIn Corporation, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.linkedin.com

Další informace a ochrana údajů: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? trk=homepage-basic_footer-privacy-policy a https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.

Záruka: Standardní smluvní doložky EU Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

X Corp (dříve: Twitter)

Poskytovatel: Pokud žijete na území Evropské unie, států ESVO nebo Spojeného království, je správcem Twitter International Company, Irsko. Pokud žijete ve Spojených státech amerických nebo v jiné zemi mimo Evropskou unii, státy ESVO nebo Spojené království, je správcem Twitter, Inc, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.twitter.com

Další informace a ochrana údajů: https: //twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies a https://help.twitter.com/de/safety-and-security.

Záruka: standardní smluvní doložky EU. Můžete si u nás vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Xing

Poskytovatel: New Work SE, Německo.

Webové stránky: https: //www.xing.de

Další informace a ochrana údajů: https://privacy.xing.com/de a https://priva cy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu

Kununu

Poskytovatel: New Work SE, Německo.

Webové stránky: https: //www.kununu.com

Další informace a ochrana údajů: https: //privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

16. další nástroje/zásuvné moduly

Používáme nástroje k integraci používaných webových aplikací a k automatizaci pracovních postupů, abychom optimalizovali naši online nabídku.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky.

Další informace o službách, které používáme, najdete na konci této pasáže pod uvedenými odkazy.

Zapier
Provider: Zapier, Inc., Spojené státy americké
Webové stránky: https://zapier.com
Další informace a ochrana údajů: https://zapier.com/legal/terms-of-service a https://zapier.com/privacy
Záruka: Poskytovatel se přihlásil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů
(https://www.dataprivacyframework.gov ), který zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

17. skripta

Abychom vám mohli zobrazit naši online nabídku, používáme skripty externích služeb a zajišťujeme, aby byly skripty vždy aktuální.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné zobrazení naší online nabídky a garance aktuálních písem a skriptů.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

jQuery

Poskytovatel: The OpenJS Foundation, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //openjsf.org/WeitereInformace a ochrana údajů: https://images.prismic.io/openjsf/ba00b254-685f-4e54-b1ca-17984b0f3e55_OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

18. karty

Používáme mapy z externích služeb, abychom vám ukázali naši polohu a umožnili používání dalších funkcí těchto externích služeb v kontextu map.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zjednodušené používání map.

V rámci využívání externích služeb může také dojít k profilování (pro reklamní účely, personalizované informace atd.). Profilování lze také provádět napříč službami a zařízeními. Další informace o využívaných službách, o rozsahu zpracování údajů a o technologiích a postupech používaných při využívání příslušných služeb, jakož i o tom, zda při využívání příslušných služeb dochází k profilování, a případně informace o použité logice, jakož i o významu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás naleznete v dalších informacích o službách na konci tohoto článku a v části odkazy, které jsou zde uvedeny.

Google Maps

Poskytovatelé: V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Limited, Irsko. Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC, Spojené státy americké.

Webové stránky: https: //www.google.de/maps

Další informace a ochrana údajů: https://policies.google.com/?hl=de

Přenos osobních údajů do třetích zemí závisí na příslušné službě Google a podléhá různým standardním smluvním doložkám EU, pokud je společnost Google nabízí. Další informace o této problematice a odpovědnosti společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://business.safety.google/gdpr/. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat u nás.

Společnost Google se připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA(https://www.dataprivacyframework.gov), který na základě rozhodnutí Evropské komise zaručuje dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů.

19. ratingové platformy

Používáme hodnotící platformy a zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli vyhodnocovat naše služby a optimalizovat tak naši online nabídku a náš marketing.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a našeho marketingu.

Pokud jsme vás my nebo námi používané platformy pro recenze požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, budeme my nebo námi používané platformy pro recenze zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám připomněli, že máte recenzi odeslat. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o námi používaných ratingových platformách, rozsahu zpracování údajů a technologiích a postupech při používání příslušných ratingových platforem naleznete v dalších informacích o námi používaných ratingových platformách na konci této pasáže a pod tam uvedenými odkazy.

Důvěryhodné obchody
Poskytovatel:
Webové stránky: https://www.trustedshops.de/bewertungen/
Další informace a zásady ochrany osobních údajů: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

20. aplikace

Pokud se na nás obrátíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provedení procesu žádosti a rozhodnutí o založení pracovního poměru. Po dokončení procesu žádosti omezíme zpracování vašich osobních údajů a vymažeme nebo zničíme je nejpozději do 6 měsíců od obdržení odmítnutí z vaší strany nebo vám vrátíme dokumenty žádosti a vymažeme nebo zničíme veškeré kopie, pokud jste nesouhlasili s tím, že můžeme nadále používat vaše osobní údaje.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné provedení řízení o žádosti a v případě potřeby obrana proti nárokům vyplývajícím ze zamítnutí žádosti. Pokud je zpracování nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru, je právním základem pro zpracování také § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.

21. komentáře

Pokud zanecháte komentáře prostřednictvím funkcí poskytovaných k tomuto účelu (na příspěvcích blogu, produktech atd.), zpracujeme vaše osobní údaje, abychom mohli zobrazit vaše komentáře a zabránit jakémukoli zneužití.

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste nám ho udělili, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jsme vás o souhlas nepožádali, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je řádné zobrazení vašich komentářů a prevence zneužití.

22. Smlouva o zpracování osobních údajů

Pokud nám hodláte při používání našich produktů předávat osobní údaje, můžete s námi online uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. S touto smlouvou můžete svým zákazníkům legálně potvrdit bezpečnost dat na našich serverech.