Podmínky účasti v našem partnerském programu

Velmi nás těší, že máte zájem o náš partnerský program WordPress .

§ 1 Oblast působnosti

 1. Tyto podmínky účasti platí mezi registrovaným uživatelem a RAIDBOXES GmbH.
 2. Podmínky účasti jsou určeny jak podnikatelům, tak spotřebitelům za předpokladu, že jsou starší 18ti let a jsou plně schopni podnikat ve smyslu německého občanského zákoníku (BGB). Rádi bychom vás upozornili na to, že příjmy z programu musí být daňově uplatněny a že odpovědnost za to nesete výhradně vy.

§ 2 Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je účast v partnerském programu, jehož cílem je zvýšit prodej našich výrobků prostřednictvím našich webových stránek. Účast v partnerském programu je pro vás bezplatná.
 2. Za uplatnění a úspěšné zprostředkování transakcí (např. objednávek) obdržíte zprostředkující provizi, která závisí na zvolené smlouvě koncového zákazníka. Informace o provizích lze nalézt zde.
 3. Partnerský program nevytváří žádný jiný smluvní vztah mezi stranami nad rámec této smlouvy.

§ 3 Reklamní materiál a online reklamní média

 1. Reklamní materiál umožňuje odkaz mezi vaším online reklamním médiem a RAIDBOXES prostřednictvím hypertextového odkazu, jehož prostřednictvím se návštěvníci vaší stránky, kteří kliknou na příslušný reklamní materiál, dostanou na webové stránky RAIDBOXES.
 2. Formáty a design reklamních materiálů jsou definovány a zpřístupněny výhradně od RAIDBOXES a nesmí být měněny.

§ 4 Registrace/uzavření smlouvy

 1. Využití našeho partnerského programu je možné pouze po předchozí registraci v našem panelu. Nabídku účasti v partnerském programu pak můžete podat písemně nebo telefonicky. Odesláním nabídky můžeme předpokládat, že jste si tyto podmínky účasti přečetli a souhlasíte s nimi. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když oznámíme přijetí nabídky tím, že vás aktivujeme jako partnera.
 2. Údaje zadané při registraci musí být pravdivé. V případě, že se tyto údaje změní, jste povinni záznamy neprodleně opravit. Pokud při registraci uvedete nesprávné údaje nebo neprovedete opravu, můžete být vyloučeni z dalšího využívání našeho partnerského programu.
 3. Na účast v partnerském programu a na uzavření smlouvy s námi není žádný nárok. Jednotlivé partnery můžeme kdykoli odmítnout bez udání důvodu. Vyhrazujeme si zejména právo kdykoli ukončit spolupráci s partnery, kteří již byli aktivováni, a to bez dodržení výpovědní lhůty.

§ 5 Provize

 1. Obdržíte od nás provizi dle výkonu.
 2. Právo na výplatu vzniká za těchto podmínek:
 1. prostřednictvím vaší reklamní aktivity vznikla mezi koncovým zákazníkem a námi BOX smlouva,
 2. prodej byl námi zaznamenán ("tracking"),
 3. prodej byl námi schválen a potvrzen a
 4. nedochází ke zneužití ve smyslu § 8 těchto podmínek.
 1. Prodej je objednávka provedená na našich webových stránkách koncovým zákazníkem, která byla také zaplacena v plné výši koncovým zákazníkem. Zrušení z jakéhokoli důvodu se nepovažuje za prodej, pokud konečný zákazník nezaplatil nebo pokud jsou platby jím provedené proplaceny. Koncový zákazník musí být i nadále aktivním zákazníkem po pevně stanovenou dobu v závislosti na příslušném modelu provize (minimální zákaznická věrnost). Objednávky, které jste udělali vy, vaši příbuzní nebo zaměstnanci RAIDBOXES GmbH nebudou brány zřetel.
 2. Výše odměny závisí na smluvním tarifu zvoleném koncovým zákazníkem a na úrovni vašeho partnera. Základní tabulku si můžete prohlédnout zde.
 3. Všechny uvedené provize jsou bez DPH a jsou vypláceny s DPH. Nesete výhradní odpovědnost za řádné zdanění příjmů a odpočet příspěvků na sociální zabezpečení. U veškerých následných tvrzení orgánu veřejné moci vyplývajících z nesprávných informací poskytnutých partnerem bude RAIDBOXES požadovat navrácení.
 4. Pouze první smlouva uzavřená koncovým zákazníkem je odměňována. Pokud tato smlouva nesplňuje požadovanou minimální zákaznickou věrnost, nárok propadá.
  1. Pokud je smlouva zvolená koncovým zákazníkem změněna na dražší tarif (upgrade) v období minimální zákaznické věrnosti, bude provedeno vyplacení za podmínek smlouvy, která byla uzavřena jako první.
  2. Pokud je smlouva zvolená koncovým zákazníkem změněna na levnější tarif (downgrade) v období minimální zákaznické věrnosti, dochází k vyplacení za podmínek nové smlouvy.
 5. Právo vyplacení provize zaniká po uplynutí jednoho roku.

§ 6 Vyrovnání

 1. Pokud jste nás úspěšně zprostředkovali, máte nárok na žádost o platbu v rámci vrácení reklamních výdajů. Vytvořený kredit bude zaslán na vaši uloženou e-mailovou adresu ve formátu PDF. Toto vyrovnání musí být okamžitě zkontrolováno. Pokud existují námitky proti vyrovnání, musí být tyto proti nám vzneseny písemně do čtyř týdnů. Po uplynutí této lhůty se vyrovnání považuje za správné.
 2. Nároky na odškodnění jsou splatné nejpozději jeden měsíc po uplynutí minimální zákaznické věrnosti.
 3. Platba se provádí bankovním převodem nebo platbou PayPal s účinkem zmírnění dluhu na vaše bankovní údaje, které jste zadal ve svém zákaznickém kontě, nebo na váš PayPal účet. Veškeré poplatky (např. za bankovní spojení do zahraničí, poplatky za PayPal) ponesete vy.
 4. Vyrovnání bude vypracováno 15. dne v měsíci a poté okamžitě vyplaceno.

§ 7 Naše povinnosti

 1. Na základě vlastního uvážení vám poskytneme výběr reklamních materiálů (např. reklamní bannery, textové odkazy a obrázky).
 2. Vhodným způsobem sledujeme návštěvníky, kteří navštíví naše webové stránky, prostřednictvím reklamních materiálů, které jste na svých webových stránkách integrovali, a přiřazujeme je k vašemu účtu.
 3. Provozujeme naše webové stránky a služby, které jsou na ní nabízeny, jako je poskytování produktových údajů, podle našeho uvážení, v rámci technických prostředků, které máme k dispozici. V této souvislosti nerazučujeme u webové stránky bezchybnou a/nebo nepřerušovanou dostupnost. Kvalita a správnost produktů a reklamních materiálů nabízených na našich webových stránkách je na našem výhradním uvážení.
 4. Zavazujeme se uhradit odměnu v souladu s § 5 těchto obchodních podmínek za podmínek v nich stanovených.

§ 8 Práva a povinnosti partnera

 1. Reklamní materiály můžete zahrnout pouze na partnerské webové stránky. Je výslovně zakázáno provádět změny v reklamních materiálech. Reklamní materiály mohou být použity pouze pro účely stanovené v této smlouvě.
 2. Jste zodpovědní za obsah a každodenní provoz vašich partnerských webových stránek. Je zakázáno umisťovat během doby platnosti této Smlouvy obsah, který porušuje platné zákony, morálku nebo práva třetích stran a/nebo může poškodit naši pověst. Jsme oprávněni, ale nejsme povinni kontrolovat partnerské webové stránky.
  Zejména je zakázáno distribuovat obsah, který
 1.  rasismus
 2. glorifikace násilí a extremismus všeho druhu,
 3. výzvy a podněcování ke spáchání trestných činů a/nebo porušení zákona, vyhrůžky nebo ohrožení života nebo majetku,
 4. nenávistivé projevy vůči osobám nebo společnostem,
 5. prohlášení, která ublíží osobám, pomluvy, poškození cti a pomluvy ze strany uživatelů a třetích stran, jakož i porušení zákona o spravedlnosti,
 6. obsah porušující vlastnická práva nebo jiné porušování práv duševního vlastnictví nebo
 7. sexuálního obtěžování uživatelů a třetích stran. Takový obsah nesmí být integrován na samotných partnerských webových stránkách, ani nesmí být spojen s takovým obsahem na jiných webových stránkách vašeho partnera.
 1. Jakákoli forma zneužití, tj. generování potenciálních zákazníků a/nebo prodej nekalými metodami nebo nepřípustnými prostředky, které porušují platné zákony a/nebo tyto Podmínky účasti, je zakázána.
  Zejména zakazuje pokusy o generování zájemců a/nebo prodej prostřednictvím jedné nebo více z následujících praktik nebo zajištění toho, aby byl prodej přiřazen Partnerovi prostřednictvím jedné nebo více z následujících praktik:
 1. předstírání leads marketingu nebo prodeje, který se ve skutečnosti neuskutečnil, například poskytnutím neoprávněných údajů třetích stran nebo poskytnutím nesprávných nebo neexistujících údajů při objednávání zboží na našich webových stránkách,
 2. používání reklamních forem, které sice umožňují sledování, ale nezobrazují reklamní materiály, nepostřehnutelné nebo v jinak než stanovené formě a/nebo velikosti,
 3. Cookie Dropping: Cookies nesmí být nastaveny při návštěvě webových stránek, ale pouze v případě, že uživatel webových stránek vašeho partnera dříve dobrovolně a vědomě klikl na reklamní médium,
 4. jiné formy affiliate podvodů (zejména cookie spamování, nucené kliknutí, affiliate hopping), stejně jako použití layer, add-ons, iFrames a Postview technologie, která vede k zvýšení leads marketingu,
 5. Použití zákonem chráněných výrazů pro nás nebo třetí strany, zejména zákon o ochranných známkách, například ve vyhledávačích, reklamách nebo propagaci partnerských webových stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu. Zejména je zakázáno poskytovat webové stránky na internetu, které mohou vést k nebezpečí záměny s námi nebo produkty, které nabízíme. Zejména od nás nesmíte kopírovat naše webové stránky, vstupní stránky nebo jiné vystoupení nebo od nás převzít grafiku, texty nebo jiný obsah. Je důležité vyhnout se dojmu, že je vaše partnerská webová stránka náš projekt nebo že jeho operátor je s námi ekonomicky spojen způsobem, který přesahuje affiliate program a tuto smlouvu. Jakékoli použití materiálů nebo obsahu z našich webových stránek, stejně jako naše loga nebo značky partnerem vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.
 1. Je povinností provozovat vaše partnerské webové stránky v souladu s platnými právními předpisy a zejména udržovat správné impressum.
 2. E-mailová reklama, která obsahuje reklamní materiály nebo jinak inzeruje pro nás, se může uskutečnit pouze v případě, že byla dříve schválena námi a pokud všichni adresáti dali svůj výslovný souhlas s reklamou e-mailem a bylo provedeno a zdokumentováno ověření e-mailové adresy dvojitým opt-in postupem.
 3. Všechny reklamní materiály musí být i nadále okamžitě odstraněny za předpokladu, že to RAIDBOXES určí.
 4. Jakékoli elektronické útoky na náš sledovací systém a/nebo webové stránky jsou zakázány. Jako elektronické útoky se rozumí zejména pokusy o překonání, obcházení nebo jiné přepsání bezpečnostních mechanismů sledovacího systému, používání počítačových programů k automatickému čtení dat, aplikaci a/nebo distribuci virů, červů, trojských koní, útoků hrubou silou, spamu nebo použití jiných odkazů, programů nebo postupů, které mohou poškodit sledovací systém, affiliate program nebo jednotlivé zúčastněné strany affiliate programu.
 5. Kromě toho je zakázáno vyplácet zcela nebo zčásti koncovým zákazníkům provize, které jsou od RAIDBOXES.

§ 9 Nezávislost smluvních stran

Účastí v našem partnerském programu nevzniká společná firma nebo společenství, ani pracovní poměr či smlouva o obchodním zastoupení. Webové stránky RAIDBOXES a inzerenta jsou provozovány nezávisle na sobě.

§ 10 Ručení

 1. RAIDBOXES nese bez omezení zodpovědnost v případě úmyslu, klamu a hrubé nedbalosti, jakož i v případě zranění osob.
 2. RAIDBOXES je zodpovědný za škodu v případě mírného nedbalostního porušení věcného smluvního závazku (základního závazku) omezeného na výši typické, předvídatelné škody. V tomto případě RAIDBOXES neručí za zisk, nepřímé škody, následné škody a nároky třetích stran. Zásadní povinnosti ve smyslu tohoto nařízení zahrnují nejen hlavní smluvní závazky, ale také povinnosti, jejichž plnění v první řadě umožňuje řádné plnění smlouvy.
 3. Neneseme žádnou širší zodpovědnost.
 4. Výše uvedené omezení zodpovědnosti se vztahuje také na osobní zodpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a orgánů.

§ 11 Nárok na uvolnění/smluvní pokuta

 1. V případě nároku na údajné nebo skutečné porušení zákona a/nebo porušení práv třetích stran opatřeními přijatými partnerem v souvislosti s affiliate programem je RAIDBOXES, jakož i všichni zaměstnanci ze všech nároků třetích stran osvobozen. Veškeré náklady, které nám vznikly v důsledku takového použití třetími stranami, uhradíte vy. Způsobilé náklady zahrnují náklady na přiměřenou právní obhajobu.
 2. Pokud porušíte některou z podmínek zneužití uvedených v § 8 těchto závazků týkajících se účasti, jste povinni zaplatit smluvní pokutu, kterou určíme podle našeho přiměřeného uvážení v případě sporu. Další nároky na náhradu škody zůstávají tímto ustanovením nedotčeny.

§ 12 Ochrana údajů

 1. RAIDBOXES se zavazuje, že bude dbát a dodržovat platná pravidla ochrany údajů GDPR.
 2. RAIDBOXES bude shromažďovat osobní údaje výhradně v rámci účelu smlouvy a oprávněných ekonomických zájmů.

§ 13 Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

 1. Smlouva běží na dobu neurčitou a může být kdykoli ukončena oběma stranami bez dodržení výpovědní lhůty a uvedení důvodů.
 2. Kromě toho zůstává nedotčeno právo stran ukončit smluvní vztah mimořádným ukončením ze závažného důvodu.
 3. Výpověď lze provést e-mailem. Ukončení můžeme také deklarovat omezením přístupu k účtu zákazníka. Partner může také deklarovat ukončení odstraněním účtu zákazníka. Smlouva bude ukončena po obdržení výpovědi.
 4. Po ukončení smlouvy musí být všechny reklamní materiály a další odkazy a obsah okamžitě odstraněny z webových stránek vašeho partnera. To platí i pro webové stránky nebo jiná reklamní média, do kterých byly reklamní materiály nebo odkazy integrovány, aniž by existovalo oprávnění.
 5. Leads a/nebo prodeje vytvořené po ukončení smlouvy nevedou k odměně.

§ 14 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud smlouva obsahuje neúčinná ustanovení, zůstávají ostatní ustanovení a platnost smlouvy nedotčena.
 2. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit. Veškeré změny budou partnerovi sděleny e-mailem. Pokud se změnami nesouhlasíte, máte právo nás informovat do čtyř týdnů ode dne obdržení oznámení o změně. V tomto případě máme zvláštní právo na ukončení. Není-li toto oznámení učiněno v této lhůtě, považují se změny za přijaté a vstoupí v platnost na konci této lhůty.
 3. Na tuto smlouvu se vztahuje pouze německé právo.
 4. Je-li partnerem obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva, je dohodnut Münster jako místo soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluv mezi námi a partnerem nebo v souvislosti s nimi.