Quick Fixes fra 2020: Begyndelsen på den store EU-momsreform

Dominik Larcher Senest opdateret den 21. oktober 2020
7 Min.
hurtige løsninger EU moms
Senest opdateret den 21. oktober 2020

Mellem 2022 og 2024 vil EU indføre en holistisk momsreform. For at sikre større klarhed om serietransaktioner, flytninger inden for Fællesskabet og forsendelseslagre vil de såkaldte "hurtige løsninger" blive anvendt som øjeblikkelige foranstaltninger.

Hvad er disse hurtige løsninger?

EU's nuværende momsordninger er kun en midlertidig løsning for EU - selv om de har eksisteret i årtier. Med en eu-handlingsplan, de såkaldte quick fixes, ønsker den nu at opfylde de nye krav til internationalt netværkssamarbejde og digitalisering - og i øvrigt at skabe et enklere princip for moms i Europa, som har til formål at reducere misbruget. I denne artikel vil vi vise dig, hvad dette betyder, hvilke trin der er nødvendige, og hvordan du i sidste ende kan drage fordel af det.

Forud for Quick Fixes for 2020 var der allerede en ændring i loven for online platforme og tyske detailhandlere pr. 1. januar 2019: Siden da er onlineplatformen ikke længere ansvarlig for ubetalt omsætningsafgift. Som følge heraf vil Amazon, eBay &co. i fremtiden kræve et certifikat i overensstemmelse med § 22f, hvilket beviser, at forhandlerne betaler moms korrekt.

En af de ting, der påvirkes af den kommende reform, er princippet om bestemmelsesland. Dette skal ændres, for så vidt som der ikke længere er nogen afgiftsfritagelse i oprindelseslandet for en levering inden for EU (eller inden for Fællesskabet). I stedet genereres momsen i det land, hvor det firma, der modtager servicen, er. Med hensyn til tredjelande er de nuværende regler imidlertid stadig gældende.

Hurtige løsninger som en øjeblikkelig foranstaltning mod misbrug

Quick Fixes er kun et første skridt i retning af nye, endelige momsregler i Europa. De træder i kraft den 1. januar 2020 i form af nødforanstaltninger. I årene 2022-2024 skal alle foranstaltninger træde i kraft, og de ensartede love bliver juridisk bindende.

Hovedformålet med nødforanstaltningerne er at forebygge svig og misbrug. Navnlig bør handelen med varer inden for Fællesskabet nyde godt af ændringerne ved at forenkle og vanskeliggjort misbruget.

Fra og med 2020 vil der således være mange nyskabelser med hensyn til det europæiske momssystem, f.eks. serietransaktioner, leverancer inden for Fællesskabet og forsendelseslagre. Jeg vil forklare Dem, hvad det betyder.

Hvilke hurtige løsninger vil snart være tilgængelige?

I det følgende opsummerer vi ændringerne i reformen for dig. Vi vil gerne give dig et overblik over, hvad du skal overveje i din virksomhed fra 1. januar 2020 – så du kan

 1. Skatter spare,
 2. kan arbejde lovligt sikkert og
 3. du kan selv gemme indsatsen for at studere den nye retspraksis.

EU-dækkende direktiver om serietransaktioner

linjeinfoboks

Definition: Serie forretning
I en serietransaktion er det ikke kun to virksomheder, der er involveret i en levering. Derudover hjælper en mellemmand med transport af varerne. Det kaldes en serievirksomhed, når den samme vare leveres den ene efter den anden og transporteres direkte fra den første leverandør til den sidste køber.

linje blå
Hvad er en serievirksomhed?
Dette illustrerer en serie forretning.

For første gang vil quick fixes indføre et EU-dækkende direktiv om beskatning af mellemstore virksomheder. Indtil videre er skatterne gået forskelligt sammen afhængigt af EU's medlemsstat på trods af den samme situation.

Situationen er en anden, hvis formidlerens transport finder sted på vegne af den første eller den sidste erhvervsdrivende: i dette tilfælde tilskrives forsendelsen af varerne den første eller sidste erhvervsdrivende.

Hvad betyder det for dig og din online butik?

Onlineforhandlere bør gennemgå virksomhedens interne processer og processer i forhold til de kommende ændringer. Skal der foretages interne justeringer? Skal det internationale salg genberegnes på grund af reformen?

Samlet set er quick fixes beregnet til at gøre momsbehandling mere omkostningseffektiv og lettere for onlineforhandlere. Og hvis du informerer dig selv i god tid, kan du helt sikkert drage fordel af det.

Hvordan leveringer inden for Fællesskabet er fritaget for afgift

linjeinfoboks

Definition: Forsyning inden for Fællesskabet
En levering inden for Fællesskabet er en grænseoverskridende levering af varer og produkter inden for EU. Dette er fritaget for moms.

linje blå

I fremtiden vil der gælde strengere betingelser for fritagelse for afgifter på leveringer inden for Fællesskabet. De materielle betingelser for fritagelse for disse leverancer suppleres således:

 • Køberens moms-id er tilgængeligt.
 • Køberen er momsregistreret i en ANDEN EU-medlemsstat end det land, hvor forsendelsen har oprindelse.
 • Moms-id'et registreres i MIAS-systemet (også kendt som VIES-systemet).
 • Leveringen opsummeres korrekt.

Hvis der ikke findes et gyldigt moms-id for køberen, bliver leveringen inden for Fællesskabet straks afgiftspligtig. I øjeblikket er det stadig sådan, at der kun skal betales bøder, hvis reglerne ikke overholdes. Dette skaber endnu ikke en skattepligt.

Hvad betyder det helt konkret?

For dig som operatør af en B2B-onlinebutik betyder det, at du nu skal være sikker, når du forespørger på moms-id'et. Hvis der begås fejl her, trues du med en skattepligt – og dermed et reelt tab af penge. For at alle oplysninger kan være korrekte i resuméet af leverancerne inden for Fællesskabet, kan det være nødvendigt med nye interne strukturer og processer - f.eks. WooCommerce Og German Market at foretage en sikker og regelmæssig forespørgsel af køberens VÆRDI-told-id.

Dokumentation fra involverede parter

Desuden skal begge parter ifølge hurtige løsninger fremlægge dokumentation for en forsyning inden for Fællesskabet. Det siger sig selv, at de ikke må modsige hinanden. Dette bevis kan være af en række forskellige slags: det være sig CMR regninger, speditør regninger, konnossementer eller luftfragt regninger.

Erstatningsdokumenter for bevismateriale

Hvis der imidlertid kun foreligger ét bevis, kan følgende dokumenter bruges som erstatning for det andet bevis:

 • Bankdokumenter, der beviser, at forsendelsen er betalt for, eller en forsikringspolice til forsendelse.
 • Officielle dokumenter, e.B. fra en notar, der bekræfter, at varerne er ankommet til bestemmelsesmedlemsstaten.
 • En kvittering, der er underskrevet af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring.

Fordele og ulemper ved innovation

Fordelene og ulemperne ved den nye forordning har følgende fordele og ulemper for tyske virksomheder:

Den øgede administrative indsats er negativ, da der vil være behov for to dokumenter eller beviser i fremtiden.

På den anden side betyder en harmonisering af reglerne, at lovgivningen i de enkelte EU-medlemsstater ikke længere behøver at blive undersøgt. I stedet er der en enklere, samlet løsning. Skattesvig kan også bekæmpes, og et retfærdigt marked kan fremmes.

Lager

Ensartede regler for forsendelseslejer

Hvis vi ser på det grænseoverskridende udstyr fra forsendelseslagre,støder vi på forskellige regler og verifikationskrav i hele Europa.

linjeinfoboks

Definition: Forsendelseslagersted
Forsendelseslagre er lagre i nærheden (dvs. i det mindste i samme tilstand som) hos kunderne. Her forbliver varerne på sælgers lager, indtil kunden fjerner dem.

linje blå

Med indførelsen af quick fixes på momsområdet i 2020 vil et nyt europæisk direktiv træde i kraft, hvilket vil udelukke konkurrenceforvridninger i fremtiden og tegne et klarere og enklere billede af reglerne. Uanset i hvilken medlemsstat i Den Europæiske Union en erhvervsdrivende er beliggende.

F.eks. har der været uløste spørgsmål med hensyn til fastlæggelsen af beregningsgrundlaget for et køb inden for Fællesskabet og efterfølgende levering.

Hvad vil ændre sig?

Takket være de nye love vil leverandøren i bestemmelseslandet blive fritaget af nogle registrerings- og erklæringsforpligtelser. Leveringer inden for Fællesskabet kan i fremtiden accepteres under følgende omstændigheder:

 • Varerne leveres til et forsendelseslager i en anden medlemsstat og derfra til en anden erhvervsdrivende.
 • Leverandøren er ikke etableret i en bestemmelsesmedlemsstat eller i etableringen af et fast driftssted, hvortil produkterne transporteres.
 • Leverandøren er allerede bekendt med kundens identitet og ændringsafgiftsidentifikationsnummer.
 • Leverandøren og kunden har hver især et enkelt kasseapparat.
 • Varerne skal leveres til kunden senest et år efter oplagringen på forsendelseslageret.

I så fald finder levering og anskaffelse inden for Fællesskabet først sted, når varerne er taget fra forsendelseslageret. Dette gør det muligt at omgå en momsregistrering af den første iværksætter i bestemmelseslandet.

Antag, at varerne returneres til lagerlandet inden for en periode på 12 måneder, og processen registreres i overensstemmelse hermed: i dette tilfælde er der ingen overførsel, selvom kravene til dette er opfyldt. Dette fastsætter udsættelsesperioden mellem opbevaring og outsourcing af varerne til tolv måneder.

Derudover er det nu muligt at erstatte kunden med en anden kunde – sagen er, at denne ændring er indført i registret, og de øvrige betingelser er også opfyldt.

I sidste ende er det derfor fordelagtigt, at de berørte parter kan handle mere fleksibelt og juridisk sikkert, hvis de ønsker at vurdere forsendelseslageret for moms.

Fordele og ulemper ved skattereform?

Fordele

 • Strengere straffe for skattesvig
 • Fair konkurrence
 • Højere leveringstærskler
 • Klar definition af forsendelseslagre og serieposteringer

Ulemper

 • Administrativ indsats
 • Mere kontrol og beviser

Dom: Quick Fixes ikke slutningen endnu

Sammenfattende betyder det, at de hurtige løsninger på moms nu giver klare betingelser i hele EU: ikke længere lang forskning, når man arbejder med en ny EU-medlemsstat, ingen dyre juridiske råd og en betydeligt reduceret risiko i løsningen.

Når alt kommer til alt, er de nuværende love fra Tyskland kendt og gældende i hele Europa.

Det står imidlertid lige så klart, at quick fixes kun er et første skridt i momsreformen og endnu ikke afslutningen. EU sigter mod en meget ensartet reform for årene 2022-2024. Indtil da viser quick fixes, i hvilken retning den går - uanset i hvilken medlemsstat.

Desværre er emnet Quick Fixes ret kompliceret, især i begyndelsen, og kræver en vis viden om skatteområdet. Hvis du har yderligere spørgsmål eller noget er stadig uklart, så lad mig en kommentar!

Foto: Hej Jeg er Nik | Unsplash, hellotax

Dominik arbejder som content manager hos hellotax. Han elsker struktureret indhold af høj kvalitet samt dybdegående forskning i emnerne skatter og Amazon.

Lignende artikler

Kommentarer til denne artikel

Skriv svar på en

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret med *.