Algemene voorwaarden RAIDBOXES®

Inhoud van het online-aanbod

A. Algemeen reglement

1. toepassingsgebied, wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle diensten van RAIDBOXES GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (hierna RAIDBOXES).
  Voor zover in het navolgende de term "klant(en)" wordt gebruikt, worden daaronder zowel consumenten in de zin van § 13 BGB als ondernemers in de zin van § 14 BGB verstaan.
 2. RAIDBOXES verleent alle diensten uitsluitend op basis van deze AV, zelfs indien er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Dit geldt in het bijzonder ook indien de klant zijn eigen algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden voorwaarden bevatten die in strijd zijn met of afwijken van de hier opgesomde voorwaarden. De door RAIDBOXES verstrekte AV zijn ook uitsluitend van toepassing indien RAIDBOXES de bestelling zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van voorwaarden van de klant die strijdig zijn met of afwijken van de hier vermelde voorwaarden.
 3. In aanvulling op deze algemene voorwaarden van RAIDBOXES gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, aanvullende bijzondere voorwaarden, die hier kunnen worden geraadpleegd. Deze aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing indien het desbetreffende product slechts een onderdeel vormt van een door de klant geboekt pakket, dat ook andere diensten omvat.
 4. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de klant niet binnen een door RAIDBOXES vastgestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd. RAIDBOXES wijst de klant er in de wijzigingsaankondiging op dat de wijziging van kracht wordt, indien hij niet binnen de gestelde termijn tegenspreekt. In het geval van een tijdig, formeel bezwaar, blijven de voorgaande AV van toepassing in de relatie tussen de partijen; in dit geval hebben zowel de klant als RAIDBOXES het recht om het contract buitengewoon te beëindigen binnen twee weken na kennisgeving van de AV in het kader van een bijzonder recht van beëindiging.

§2 Voorwerp van de overeenkomst, prestaties om niet, wijzigingen van de overeenkomst

 1. RAIDBOXES biedt Software as a Service (SaaS)-diensten aan voor het beschikbaar stellen van inhoud via het internet. Daartoe worden op een server systeembronnen ter beschikking van de klant gesteld. De klant kan inhoud tot een bepaalde grootte op deze server opslaan. De inhoud wordt op de server beschikbaar gesteld onder een aan de klant toegewezen internetdomein voor opvraging via internet. Het precieze toepassingsgebied vloeit voort uit de beschrijving van de dienst van de door RAIDBOXES aangeboden tarieven.
 2. Het concrete voorwerp van het contract is een zogenaamd "RAIDBOXES-Account " (hierna uniform gebruikt voor klantenmenu en algemeen contract), waarin de klant een of meer " BOXES " (hierna ook "BOX"), domeinen en add-ons kan aanmaken en beheren.
  BOXES zijn systeemhulpmiddelen die aan de Klant worden verstrekt om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier nieuwe installaties van het Open Source Content Management Systeem (CMS) WordPress te creëren. Het maximaal mogelijke aantal BOXES per contract vloeit voort uit de dienstbeschrijving van de door RAIDBOXES aangeboden tarieven. Overeenkomstig de respectieve dienstbeschrijving wordt de klant voorzien van opslagruimte, rekenkracht (in de vorm van CPU en RAM) en het type server, alsook verdere aanbodspecifieke instellingsopties voor de door RAIDBOXES ter beschikking gestelde systeembronnen. Met aanbodspecifieke instellingsmogelijkheden worden functies bedoeld, die RAIDBOXES op serverniveau biedt. Dit omvat in het bijzonder schrijftoegang tot bestanden en mappen van de WordPress core software, webserverinstellingen en back-ups, alsook RAIDBOXES add-on diensten.
 3. RAIDBOXES mag onderaannemers inschakelen bij de toekenning van opslagruimte en serverresources. Het gebruik van onderaannemers ontslaat RAIDBOXES niet van zijn enige verplichting jegens de klant om het contract volledig uit te voeren.
 4. Van de inhoud van de voor de klant bestemde opslagruimte wordt regelmatig een back-up gemaaktvia RAIDBOXES . Bijzonderheden over de frequentie en de procedure van de back-ups zijn te vinden in de beschrijving van de dienst. De klant heeft geen aanspraak op de teruggave van een van de back-upmedia, maar alleen op de teruggave van de geback-upte inhoud aan de server.
 5. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor diensten uit te breiden en verbeteringen aan te brengen indien deze de technische vooruitgang dienen, noodzakelijk blijken om misbruik te voorkomen, of indien de aanbieder hiertoe verplicht is op grond van wettelijke voorschriften. Andere wijzigingen in de inhoud van de overeenkomst, waaronder deze voorwaarden, kunnen door RAIDBOXES - met instemming van de klant - worden aangebracht, mits de wijziging redelijk is voor de klant, gelet op de belangen van RAIDBOXES . In het bijzonder is elke wijziging van het contract die leidt tot een vermindering van de voornaamste contractuele diensten van RAIDBOXES onredelijk. De instemming met de wijziging van het contract wordt geacht te zijn gegeven, indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging. RAIDBOXES verbindt zich ertoe de klant in het kader van de kennisgeving van de wijziging te informeren over de gevolgen van het niet maken van bezwaar.
 6. Voor zover het gebruik van de klant of redenen aan de zijde van RAIDBOXES dit noodzakelijk maken, behoudt RAIDBOXES zich het recht voor om de gegevens van de klant over te zetten naar een andere serveromgeving (datamigratie). Het doel is hier altijd een verbetering van de prestaties in termen van beschikbaarheid, prestaties of omvang van de diensten. Daarbij zorgt RAIDBOXES ervoor dat de gegevensmigratie redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van RAIDBOXES .
 7. Vrijwillige, gratis diensten en voordelen van RAIDBOXES, die uitdrukkelijk als dusdanig worden aangeduid en geen deel uitmaken van de beschrijving van de dienst, kunnen op elk moment door RAIDBOXES worden stopgezet. RAIDBOXES zal rekening houden met de legitieme belangen van de klant bij het aanbrengen van wijzigingen en het stopzetten van gratis diensten en voordelen.
 8. Registratie van domeinen
  Indien de klant de provider opdracht geeft voor de registratie van een domein, komt het contract uitsluitend tot stand tussen de klant en de desbetreffende registry (registrar). RAIDBOXES treedt voor de klant op in het kader van een agentschapsrelatie. RAIDBOXES heeft geen invloed op de domeintoewijzing door het register. RAIDBOXES controleert ook niet of de registratie inbreuk maakt op de rechten van derden. RAIDBOXES heeft het recht om het domein van de klant vrij te geven na beëindiging van het contract.

§3 Sluiting van de overeenkomst

 1. De op de website van RAIDBOXES beschreven diensten vormen geen bindend aanbod van de aanbieder, maar dienen als basis voor de indiening van een bindend aanbod door de klant.
 2. De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier op de website van RAIDBOXES . Om een offerte te kunnen indienen, is voorafgaande registratie noodzakelijk. Voor de registratie wordt de klant verzocht zijn naam en e-mailadres op te geven. De in dit proces gecreëerde RAIDBOXES account is gratis voor de klant.
  Indien de klant van onze diensten gebruik wenst te maken, moeten verdere gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst, worden verstrekt tijdens het bestelproces nadat het tarief is gekozen. Meer informatie hierover is te vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming. Na het doorlopen van het bestelproces klikt de klant op de knop "Bestelling met kosten" (= intentieverklaring van de klant gericht op het sluiten van de overeenkomst) en doet hij een bindend aanbod in de zin van §§ 145 f. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
  Dit aanbod kan worden aanvaard door RAIDBOXES binnen 2 dagen.
 1. door het creëren of omzetten van de BOX of
 2. door het sturen van een schriftelijke orderbevestiging per e-mail.
 1. Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien RAIDBOXES het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.
 2. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de derde dag na de verzending van het aanbod.
 3. Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van RAIDBOXES wordt de tekst van de overeenkomst door RAIDBOXES opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm per e-mail aan de klant toegezonden. De tekst van het contract kan echter niet meer door de klant worden opgevraagd via de website van RAIDBOXES nadat hij zijn bestelling heeft verzonden.
  Alvorens een bindende bestelling te doen via het online bestelformulier van RAIDBOXES , kan de klant zijn gegevens voortdurend corrigeren. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende indiening van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen ook daar worden gecorrigeerd.
 4. Voor de sluiting van het contract zijn de nederlandse, de Spaanse en de Engelse taal beschikbaar.
 5. De orderverwerking en het contact gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mail adres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat het e-mail adres dat gebruikt wordt door RAIDBOXES verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van spamfilters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verstuurd door RAIDBOXES of e-mails die door deze derde partij in opdracht zijn gegeven voor de orderverwerking.

§4. testfase (DEMO-BOX)

 1. Voorafgaand aan het sluiten van het contract heeft de klant de mogelijkheid om een gratis DEMO-BOX aan te maken en te gebruiken gedurende een testperiode - de duur is afhankelijk van het gekozen tarief. Deze testfase begint met de creatie van de eerste BOX in de RAIDBOXES rekening. Reeds tijdens de testfase heeft de klant de mogelijkheid om de door hem gecreëerde DEMO-BOX om te zetten in een betalingsverplichting BOX en om daarnaast één of meer betalingsverplichtingen BOXES te creëren en te gebruiken.
 2. De klant moet zorgen voor de juistheid van de gegevens voor het gezamenlijke contract. Om de gratis DEMO te gebruiken. BOX in een oplaadbare BOX of om een andere om te zetten met kosten BOX de klant moet een overeenkomstige verklaring afleggen in het dashboard en de nodige informatie verstrekken voor de verwerking van de contractuele relatie (naam, een oproepbaar postadres (geen postbus of andere anonieme adressen), e-mail adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, bankgegevens). De klant verzekert dat alle gegevens die worden verzonden naar RAIDBOXES verzonden gegevens juist en volledig zijn. In geval van wijzigingen moet de klant de gegevens onmiddellijk meedelen via het dashboard of door een bericht te sturen naar RAIDBOXES per post, chat of e-mail. Aan het einde van de testfase wordt de gratis DEMO-BOX verwijderd, als de klant het niet voor het einde van de testfase in een oplaadbare versie omzet. BOX is getransformeerd. Als de klant nog steeds de gratis DEMO BOX niet in een oplaadbare BOX dit zal worden omgezet BOX van RAIDBOXES automatisch en onherroepelijk verwijderd.
 3. Als de klant geen van beide de demo heeft ontvangen BOX in een oplaadbare BOX omgerekend nog steeds naast deze nog steeds aansprakelijk voor de kosten BOX dan eindigt het contract automatisch een week na het einde van de testfase, zonder dat de klant of RAIDBOXES de klant hoeft op te zeggen. Het automatisch verwijderen van de BOX de klant wordt voor het einde van de testfase op de hoogte gebracht. Ook na afloop van de testfase ontvangt de klant binnen een week - met redelijke tussenpozen - twee keer een notitie van deze strekking op het door hem opgegeven e-mailadres.
 4. Voor meer informatie over de DEMO BOXES, zie deel B.

§5. omvang van de diensten/beschikbaarheid

 1. RAIDBOXES stelt de klant een gratis "RAIDBOXES-Account" ter beschikking in de respectievelijke actuele versie voor de duur van het contract. De respectieve huidige omvang van functies en diensten van de "RAIDBOXES-Account" vloeit voort uit de huidige dienstbeschrijving op de website van RAIDBOXES.
 2. De online dienst van RAIDBOXES wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 100% is technisch niet haalbaar en kan derhalve niet worden gegarandeerd door RAIDBOXES . Door de gedecentraliseerde structuur van het internet is RAIDBOXES slechts verantwoordelijk voor de toegankelijkheid voor zover de niet-beschikbaarheid te wijten is aan het door haar beheerde deel van het netwerk, de webserver zelf of een van haar plaatsvervangers. De servers waarop onze diensten zijn gebaseerd worden beheerd door Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. en dogado GmbH. Hetzner garandeert een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis gemiddeld (punt 3.2 van de Hetzner AGB's), Digital Ocean een beschikbaarheid van 99,99%(https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) en dogado tussen 99%-99,99%, afhankelijk van het bestanddeel. RAIDBOXES is uiterst bezorgd om het behoud van deze waarden.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, garandeert RAIDBOXES een beschikbaarheid van haar via internet aangeboden diensten van ten minste 99% op jaarbasis gemiddeld. Er is sprake van beschikbaarheid wanneer de systeembronnen en -diensten in essentie gereed zijn voor gebruik. De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de tijd die is toegewezen aan de respectieve kalendermaand in de contractperiode, verminderd met de hieronder gedefinieerde onderhoudstijden. RAIDBOXES zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, uitvoeren in perioden van laag gebruik.
 4. RAIDBOXES dient alle softwarefouten onmiddellijk te verhelpen overeenkomstig de technische mogelijkheden. Er is sprake van een fout als de " RAIDBOXES account " de in de beschrijving van de dienst vermelde functies niet vervult, onjuiste resultaten oplevert of anderszins niet naar behoren functioneert, zodat het gebruik van de "RAIDBOXES account " onmogelijk of beperkt is. RAIDBOXES is afhankelijk van infrastructuren, die worden beheerd door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) en waarop RAIDBOXES geen invloed heeft, om de dienst te kunnen leveren. Er kunnen zich dus storingen of onderbrekingen voordoen die hun oorzaak buiten de invloedssfeer van RAIDBOXES vinden, met name storingen van het internet of door overmacht.
 5. RAIDBOXES vertrouwt op infrastructuren die worden beheerd door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) om de dienst te leveren en RAIDBOXES heeft hier geen invloed op. Er kunnen zich dus storingen of onderbrekingen voordoen die hun oorzaak buiten de invloedssfeer van RAIDBOXES vinden, met name storingen van het internet of door overmacht.
  De volgende omstandigheden gelden niet als bedrijfsstoringen:
 • Onderbrekingen van de bereikbaarheid door storingen in de omgeving van derden, waarop RAIDBOXES geen invloed heeft.
 • Onderbrekingen door overmacht
 • Kortstondige onderbrekingen van de werking, die noodzakelijk zijn om concrete gevaren door een mogelijk misbruik door derden (zogenaamde exploits) te voorkomen of te vermijden (bv. door updates).
 1. Om de prestaties van de gebruikte technologie op peil te houden, voert RAIDBOXES regelmatig onderhouds- en servicewerkzaamheden uit. Voor zover deze werkzaamheden gepaard gaan met dienstonderbrekingen, zal RAIDBOXES deze, indien mogelijk, plannen op tijdstippen waarop de vraag gewoonlijk laag is.
 2. Om een hoog niveau van beveiliging te handhaven, worden regelmatig software-updates geïnstalleerd. Dit kan de reikwijdte en de opzet van de door RAIDBOXES geleverde diensten wijzigen. Het valt niet uit te sluiten dat hierdoor ook de door de klant opgeslagen inhoud of de door de klant geïnstalleerde toepassingen moeten worden gewijzigd. In de mate van het mogelijke zal RAIDBOXES de klant hierover vooraf inlichten. Indien een dergelijke systeemupdate onaanvaardbare veranderingen voor de klant met zich meebrengt, kan de klant het contract buitengewoon opzeggen.
 3. Tijdens de looptijd van een contract kan op verzoek van de klant op elk moment worden overgeschakeld op een tarief met meer (upgrade) of minder (downgrade) prestaties. Eventuele kosten voor de verandering moeten worden opgevraagd bij RAIDBOXES . Met de voltooide wijziging begint een nieuw contract op basis van de dienstbeschrijving en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de wijziging en, indien van toepassing, met een nieuwe minimumtermijn. In geval van wijziging naar een hoger tarief worden alle ongebruikte betalingen van de klant voor het oude tarief terugbetaald.
 4. De klant heeft er geen recht op dat aan de server hetzelfde IP-adres wordt toegewezen voor de gehele duur van het contract.

§6. prestatieverstoringen

 1. Storingen moeten worden verholpen door RAIDBOXES binnen de technische en operationele mogelijkheden. De klant is verplicht alle voor hem herkenbare gebreken onmiddellijk aan RAIDBOXES te melden ("storingsmelding"). Indien de opheffing van de storing niet binnen een passende termijn plaatsvindt, moet de klant RAIDBOXES een passende termijn stellen (in de regel een week). De termijn van respijt moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien de storing niet binnen deze termijn wordt verholpen, heeft de klant recht op vergoeding van de geleden schade. Deze claim is niet van toepassing op bètafuncties die worden aangeboden door RAIDBOXES , vrijwillige gratis diensten en DEMO BOXES.
 2. Indien de functionaliteit van de BOXES wordt beperkt door een inhoud die niet in overeenstemming is met het contract of door een gebruik dat verder gaat dan het contractueel veronderstelde gebruik, kan de klant geen rechten doen gelden met betrekking tot storingen die hierop gebaseerd zijn. In geval van overmacht is RAIDBOXES ontheven van de verplichting tot nakoming.
 3. Indien RAIDBOXES in gebreke is met de nakoming van zijn prestatieverplichtingen, heeft de klant alleen het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken indien RAIDBOXES zich niet houdt aan een door de klant gestelde redelijke respijttermijn. De termijn van respijt moet schriftelijk worden vastgelegd. De schriftelijke vorm kan worden vervangen door een elektronische vorm indien de klant zijn naam aan de verklaring toevoegt en het elektronische document voorziet van een gekwalificeerde elektronische handtekening overeenkomstig de handtekeningenwet. De aflossingsvrije periode moet ten minste twee weken bedragen.

§7 Veranderingen in de prestaties

 1. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden, tenzij dit voor de klant niet redelijk is.
 2. Bovendien behoudtRAIDBOXES zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden,
 • voor zover wij daartoe verplicht zijn als gevolg van een wijziging in de wettelijke situatie;
 • voor zover wij daarmee gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak of een officiële beslissing die tegen ons is gericht;
 • voor zover de betrokken wijziging nodig is om bestaande leemten in de beveiliging op te vullen;
 • indien de verandering alleen voordelig is voor de klant; of
 • indien de wijziging van louter technische of procedurele aard is en geen significante gevolgen heeft voor de klant.
 1. Wijzigingen die slechts een onbeduidende invloed hebben op de diensten van de dienstverrichter, vormen geen wijziging van de diensten in de zin van deze afdeling. Dit geldt met name voor wijzigingen van louter grafische aard en de loutere wijziging van de rangschikking van functies.

§8 Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de klant als consument in de zin van § 13 BGB moet worden beschouwd, kan de gesloten overeenkomst binnen veertien dagen (herroepingstermijn) zonder opgave van redenen worden herroepen. Volgens § 13 BGB is een consument "iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch overwegend commercieel noch overwegend zelfstandig zijn". Of er sprake is van een consumentenstatus is een zaak voor RAIDBOXES om te bepalen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument RAIDBOXES door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt toegezonden.
 3. Gevolgen van de herroeping
  Na succesvolle herroeping zullen de tot dan toe gedane betalingen onmiddellijk worden terugbetaald en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door RAIDBOXES is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt RAIDBOXES hetzelfde betaalmiddel dat voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
 4. Voorbeeld van een annuleringsformulier: (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

——
Naar RAIDBOXES GmbH
Hafenstraße 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
Datum (*)
——

§9 Contractsduur, beëindiging

 1. De contractduur vloeit voort uit het door de klant gekozen betalingsinterval. Na het verstrijken van de contracttermijn wordt deze automatisch verlengd met de periode van het eerder gekozen betalingsinterval.
 2. Het contract kan te allen tijde, zonder opzegtermijn, worden opgezegd tegen het einde van het contract.
 3. Opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan per brief of via de beveiligde online administratie (RAIDBOXES dashboard). Beëindiging per e-mail is toegestaan als het door de afzender gebruikte e-mail adres wordt opgeslagen voor het klantenaccount. De opzegging moet de essentiële elementen van het contract vermelden (naam, voornaam, klantnummer, contractnummer, BOX contractnummer).
 4. Indien een klant meerdere BOXES bezit, is het absoluut noodzakelijk dat in de opzegging specifiek wordt vermeld welke BOX en welk contract wordt opgezegd.
 5. Indien de datum van beëindiging niet is gespecificeerd, wordt de datum van het verstrijken van de overeenkomst gekozen.
 6. In geval van opzegging door de klant, dient de klant aan te geven wat er met de voor hem geregistreerde domeinen moet gebeuren. Indien de klant hieromtrent geen tijdige instructies verstrekt, zelfs niet op verzoek van RAIDBOXES , is RAIDBOXES gerechtigd de domeinen te verwijderen (Sluiten). Indien de opzegging geschiedt door RAIDBOXES, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat RAIDBOXES de klant dient te verzoeken bij de opzegging instructies te verstrekken.
 7. Het recht van beide partijen om de contractuele relatie om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, blijft onverlet. Een goede reden voor opzegging door RAIDBOXES bestaat met name in de volgende gevallen:
 1. De klant is in gebreke met de betaling van de overeengekomen vergoeding of een niet onaanzienlijk deel daarvan gedurende twee opeenvolgende periodes of de klant is in gebreke met de betaling van de vergoeding voor een bedrag dat overeenkomt met de vergoeding gedurende twee maanden in een periode die zich uitstrekt over meer dan twee periodes.
 2. De klant is insolvabel of er is een aanvraag voor een insolventieprocedure tegen zijn vermogen ingediend of de aanvraag voor een insolventieprocedure is afgewezen wegens gebrek aan vermogen.
 3. De klant schendt essentiële contractuele verplichtingen en maakt niet onmiddellijk een einde aan deze schending ondanks een waarschuwing of kennisgeving van de blokkering van de inhoud door RAIDBOXES .

10. betalingsvoorwaarden

 1. Het bedrag van de door de klant aan RAIDBOXES te betalen vergoedingen en de respectieve factureringsperiode vloeien voort uit de beschrijving van de dienst van het door de klant gekozen tarief.
 2. Facturering gebeurt meestal online door de factuur op het dashboard te plaatsen als een downloadbaar en afdrukbaar bestand.
  De onlinefactuur wordt geacht door de klant te zijn ontvangen wanneer zij door de klant in het dashboard kan worden opgeroepen en dus voor hem beschikbaar is. Dit geldt ook als RAIDBOXES de factuur ook als PDF-document per e-mail naar de klant stuurt.
 3. RAIDBOXES biedt de klant de mogelijkheid om verschuldigde bedragen te betalen via automatische incasso, factuur of creditcard. De resulterende factureringsperiode komt overeen met de contractperiode. De betalingen zijn altijd vooraf verschuldigd.
 1. Betaling op factuur: Als de betalingsmethode factuur wordt geselecteerd, zijn de gebruiksafhankelijke vergoedingen vooraf verschuldigd voor de geselecteerde contractperiode. Facturen dienen binnen 10 dagen betaald te worden.
 2. Betaling via SEPA-incasso: Bij betalingen via SEPA-incasso wordt de gebruiksonafhankelijke vergoeding aan de klant in rekening gebracht. De klant machtigt RAIDBOXES om de door de klant te verrichten betalingen van een door de klant opgegeven rekening af te schrijven. Daartoe verleent de klant aan RAIDBOXES een domiciliëringsmandaat (SEPA) dat op elk moment kan worden herroepen. Wij aanvaarden momenteel domiciliëringsmandaten uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de desbetreffende kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De klant heeft het recht te bewijzen dat RAIDBOXES geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk minder is. Daartoe wordt een herinnering gestuurd naar de klant, die moet worden overgedragen. Een automatische verdere inning van deze vordering vindt niet plaats.
 3. Betaling met kredietkaart: Bij betaling met kredietkaart wordt de klant vooraf de gebruiksafhankelijke vergoeding in rekening gebracht. Daartoe moet de klant zijn kredietkaartgegevens in het dashboard invoeren. Indien afboekingen door de desbetreffende betalingsdienstaanbieder worden geweigerd (bijv. wegens verouderde creditcardgegevens) of door technische omstandigheden niet mogelijk zijn, behoudt RAIDBOXES zich het recht voor de betalingswijze te wijzigen in factuur (boven letter a.) of SEPA-incasso (boven letter b.). De klant zal via RAIDBOXES tijdig op de hoogte worden gebracht van problemen met het debet en zal de gelegenheid krijgen om zijn kredietkaartgegevens of factureringsinformatie binnen een redelijke termijn vóór de omschakeling bij te werken.
 1. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft RAIDBOXES het recht om de diensten te weigeren na het versturen van een herinnering. Dit wordt gewoonlijk gedaan door het blokkeren van de BOX. De betalingsverplichting van de klant wordt hierdoor niet aangetast. Het recht op buitengewone beëindiging zonder opzegtermijn door RAIDBOXES blijft onverlet.
 2. Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding niet betaalt of gedurende een periode van meer dan twee maanden een bedrag dat overeenstemt met een maandelijkse vergoeding niet betaalt, kan RAIDBOXES de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigen wegens een gegronde reden.
 3. Zoals bij elke dienst die op permanente basis wordt verleend, kunnen de kosten van de door RAIDBOXES verleende diensten veranderen als gevolg van veranderingen in de juridische en economische context (zoals stijgingen van energie- en telecommunicatiekosten). RAIDBOXES behoudt zich derhalve het recht voor de prijzen te wijzigen aan het begin van een nieuwe factureringsperiode met een wijzigingsperiode van zes weken. De klant heeft recht op buitengewone opzegging op het moment dat de prijswijziging van kracht wordt. Indien de klant hiervan geen gebruik maakt binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving, wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd; RAIDBOXES zal de klant hier uitdrukkelijk op wijzen.
 4. RAIDBOXES heeft het recht de vergoedingen dienovereenkomstig te verhogen. In ieder geval is een jaarlijkse verhoging van ten hoogste 10% passend. Voor de verhoging van de vergoeding is de toestemming van de klant vereist. De goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van wijziging bezwaar maakt tegen de verhoging. RAIDBOXES is verplicht de klant op de hoogte te brengen van de gevolgen van het niet maken van bezwaar wanneer hij van de wijziging in kennis wordt gesteld.

§11. plichten en verantwoordelijkheden van de klant

 1. De klant heeft de mogelijkheid om handmatig een back-up te maken van alle bestanden en software-instellingen met behulp van de back-upfunctie. De overeenkomstige back-upopties zijn beschikbaar in het dashboard. Niettegenstaande de verplichting van RAIDBOXES om reservekopieën te maken, is de klant verplicht om op eigen verantwoordelijkheid regelmatig reservekopieën te maken.
 2. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die de klant opslaat of beschikbaar stelt voor opvraging op BOX . In het kader van zijn verplichting tot naleving van de wettelijke en contractuele voorschriften is de klant ook verantwoordelijk voor het gedrag van derden die voor zijn rekening handelen, in het bijzonder van plaatsvervangende agenten en assistenten. Dit geldt ook voor andere derden aan wie hij willens en wetens noodzakelijke toegangsgegevens verstrekt. RAIDBOXES is niet in staat de inhoud van de pagina's van de klant te controleren op mogelijke schendingen. Verder is de klant er verantwoordelijk voor dat door hem geïnstalleerde programma's, scripts en dergelijke de werking van de server of het communicatienetwerk van RAIDBOXES of de veiligheid en integriteit van andere op de servers van RAIDBOXES opgeslagen gegevens niet in gevaar brengen.
 3. De door de klant op de voor hem bestemde opslagruimte opgeslagen inhoud kan beschermd zijn door het auteursrecht en de wet op de gegevensbescherming. De klant verleent RAIDBOXES het recht om de door hem op de server opgeslagen inhoud toegankelijk te maken in geval van opzoekingen via het internet, met name om deze voor dit doel te reproduceren en door te geven en om deze te kunnen reproduceren ten behoeve van gegevensback-up. De klant moet op eigen verantwoordelijkheid nagaan of het gebruik van persoonsgegevens door hem voldoet aan de eisen inzake gegevensbescherming.
 4. Het veilig omgaan met wachtwoorden is de verantwoordelijkheid van de klant. RAIDBOXES wijst er uitdrukkelijk op dat op internet voortdurend pogingen worden ondernomen om onder meer toegangswachtwoorden te raden door geautomatiseerde peiling. Het is de plicht van de klant zijn BOXES tegen dergelijke aanvallen te beschermen en de wachtwoorden zo te kiezen dat zij door deze scanpogingen niet in gevaar worden gebracht.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Alleen wachtwoorden die bij verificatie als zeer sterk worden geclassificeerd, mogen worden gekozen. De klant verbindt zich ertoe de wachtwoorden die hij van RAIDBOXES heeft ontvangen met het oog op de toegang strikt vertrouwelijk te houden en RAIDBOXES onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra hij vaststelt dat onbevoegde derden het wachtwoord kennen. Evenzo zal de klant RAIDBOXES onmiddellijk op de hoogte brengen zodra hij aanwijzingen heeft dat derden zijn server zonder toestemming gebruiken.
 6. De klant is verplicht om bij registratie correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken en om RAIDBOXES onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze gegevens.
 7. De klant vrijwaart RAIDBOXES tegen alle vorderingen die derden tegen RAIDBOXES instellen wegens inbreuk op hun rechten als gevolg van inhoud die door de klant op de server is opgeslagen. De klant neemt de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich, met inbegrip van alle gerechts- en advocaatkosten voor een passend bedrag. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering door een derde is de klant verplicht om RAIDBOXES onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.
 8. In het geval van een dreigende of daadwerkelijke schending van de bovenstaande verplichtingen, alsmede het doen gelden van niet kennelijk ongegronde aanspraken van derden jegens RAIDBOXES op basis van de op de server opgeslagen content, is RAIDBOXES gerechtigd, mede rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de klant, de verbinding van deze content met het internet geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten. RAIDBOXES zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van deze maatregel.
 9. Indien door de klant geïnstalleerde programma's, scripts en dergelijke de werking van de server of het communicatienetwerk van RAIDBOXES of de veiligheid en integriteit van andere op de servers van RAIDBOXES opgeslagen gegevens in gevaar brengen of belemmeren, kan RAIDBOXES deze programma's, scripts en dergelijke deactiveren of verwijderen. Indien de opheffing van het gevaar of de aantasting zulks vereist, heeft RAIDBOXES eveneens het recht de verbinding van de op de server opgeslagen inhoud met het internet te onderbreken. RAIDBOXES zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van deze maatregel.
 10. De klant moet voorkomen dat het serversysteem van RAIDBOXES overmatig wordt belast. Een buitensporige belasting kan met name worden veroorzaakt door dergelijke scripts, die niet in de programmabibliotheek van RAIDBOXES zijn opgenomen. In het geval dat de inhoud van de klant de functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid van het serversysteem aantast of acuut in gevaar brengt, heeft RAIDBOXES het recht om de account van de klant te verwijderen.

§12. naleving van de wet en verboden gebruik

 1. De klant mag zijn werknemers/plaatsvervangers BOX geheel of gedeeltelijk laten gebruiken.
 2. De klant is verplicht alle wettelijke voorschriften na te leven, in het bijzonder ook om de door de TMG en de DS-GVO voorgeschreven informatie op een website te verstrekken. Met name de opvraagbare inhoud, de opgeslagen gegevens, de weergegeven banners en de trefwoorden die in de vermeldingen in zoekmachines worden gebruikt, mogen niet in strijd zijn met de wet of de rechten van derden (met name handelsmerken, naamrechten en auteursrechten).
  De volgende overtredingen worden als bijzonder ernstig beschouwd
 • inbreuken op de wet ter bescherming van minderjarigen
 • Belangrijke inbreuken op het auteursrecht die worden veroorzaakt door het opslaan en/of voor download beschikbaar stellen van inhoud, met name muziek, beelden, video's, software, enz.
 • Criminele spionage of manipulatie van de gegevens van RAIDBOXES en/of andere klanten van RAIDBOXES.
 1. Het is de klant contractueel verboden om
 1. pornografische inhoud alsmede op het maken van winst gerichte diensten met pornografische en/of erotische inhoud (b.v. naaktfoto's, peepshows, enz.) als onderwerp aan te bieden of te laten aanbieden,
 2. Phishing sites,
 3. om openbare kansspelen te exploiteren die onder het Staatsverdrag inzake kansspelen vallen of om sites te exploiteren waarop kansspelen worden aangeprezen of vergeleken,
 4. Inhoud aanbieden die oorlog, terreur en andere gewelddaden tegen mensen of dieren verheerlijkt of bagatelliseert,
 5. inhoud aan te bieden die de zeden van kinderen of jongeren ernstig in gevaar kan brengen,
 6. om inhoud te verstrekken die mensen portretteert op een wijze die de menselijke waardigheid aantast en/of een feitelijke gebeurtenis weergeeft, zonder dat er een hoger legitiem belang is bij juist deze vorm van verslaggeving,
 7. De voornoemde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op verwijzingen ("hyperlinks") die door de klant op de website worden geplaatst naar dergelijke inhoud van derden,
 8. om niet-transactionele inhoud via de SMTP-relay van RAIDBOXES te verzenden bij het verzenden van e-mails. Met name het versturen van nieuwsbrieven, spam en malware is ten strengste verboden.
 1. De exploitatie van downloadportalen of een vergelijkbaar gebruik van de opslagruimte voor de massale verspreiding van bestanden als downloads, alsmede de installatie van software of het overmatig afspelen van video's waarvan de gegevensoverdracht (verkeer) niet standaard wordt gemeten (standaard gemeten: WWW-verkeer, e-mailverkeer en FTP-verkeer), is niet toegestaan. In geval van schending is RAIDBOXES gerechtigd de account van de klant te verwijderen.
 2. Het verzenden van spam-mails via software die geïnstalleerd is op de BOX is illegaal, voor zover het niet alleen gaat om het verzenden van e-mails aan ontvangers zonder hun toestemming en de toestemming van de respectieve ontvanger niet beschikbaar is, hoewel deze wel vereist is ("spam"). De bewijslast van de toestemming (cf. art. 7 (2) UWG) van de respectieve ontvanger ligt niet bij RAIDBOXES, maar bij de klant. Het is de klant tevens verboden reclame te maken voor de inhoud van de BOXES door middel van spam-mails die via andere aanbieders worden verzonden. Het is de klant ook verboden zogenaamde "betaalde e-mails" te verzenden of e-mails waarin reclame wordt gemaakt voor een "verwijzingssysteem".
 3. Voor zover de klant niet als consument handelt, kan RAIDBOXES in geval van een door de klant te verantwoorden niet-nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden betaling eisen van een contractuele boete van maximaal EUR 5.000,00, waarvan het bedrag in elk afzonderlijk geval door RAIDBOXES wordt bepaald en waarvan de klant het bedrag in rechte kan laten toetsen. Het middel van voortzetting van de inbreuk is uitgesloten; in geval van voortdurende inbreuken op de wet wordt ten minste elke maand als een zelfstandige inbreuk beschouwd. De vordering van verdere schadevergoeding wordt door de contractuele boete niet beïnvloed.
 4. RAIDBOXES De klant vrijwaart RAIDBOXES voor schade die voortvloeit uit een schending van wettelijke bepalingen of rechten van derden, voor zover de klant hieraan schuld heeft. Indien schadeloosstelling niet mogelijk is, is de klant vergoeding van de schade verschuldigd. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten van een noodzakelijke verdediging in rechte van de kant van RAIDBOXES. RAIDBOXES informeert de klant onmiddellijk wanneer door derden vorderingen worden ingediend en geeft de klant de gelegenheid hierop te reageren.

§13 Aansprakelijkheid van RAIDBOXES®.

 1. RAIDBOXES is aansprakelijk voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het kader van de schuldaansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is RAIDBOXES, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bv. zorgvuldigheid in eigen zaken, onbeduidend plichtsverzuim, enz.), slechts aansprakelijk voor
 1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, en
 2. voor schade ten gevolge van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In dit geval is de aansprakelijkheid van RAIDBOXES echter beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, typisch optredende schade. In geval van verlies van gegevens is de aansprakelijkheid van RAIDBOXES beperkt tot de kosten voor het dupliceren van de gegevens op basis van de door de klant te maken reservekopieën en voor het herstellen van de gegevens die verloren zouden zijn gegaan, zelfs indien van de gegevens naar behoren een reservekopie was gemaakt.

2. de uit lid 1 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld RAIDBOXES ingevolge de wettelijke voorschriften aansprakelijk is. Zij zijn niet van toepassing voor zover RAIDBOXES op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie heeft verondersteld en voor vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet.

§14. gebruiksbeperkingen (blokkeren van de BOX, versturen van e-mails).

 1. RAIDBOXES heeft het recht de BOXES zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren indien op grond van objectieve feiten het vermoeden bestaat dat een BOX in aanzienlijke mate door derden wordt misbruikt (bijv. hackeraanval). Evenzo heeft RAIDBOXES het recht om zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren als een andere significante en duidelijke (evidente) schending van wetten of rechten van derden uitgaat van een BOX .
 2. Over de blokkering RAIDBOXES informeer de klant onmiddellijk. RAIDBOXES voldoet aan zijn meldingsplicht als hij de melding per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mail adres stuurt.
 3. Als de blokkering plaatsvindt vanwege een wettelijke en/of contractuele overtreding, kan RAIDBOXES de opheffing van de blokkering afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de klant de onwettige omstandigheid opheft en, om het risico van herhaling uit te sluiten, een verklaring van staking van de blokkering indient bij RAIDBOXES , waarop een contractuele boete staat, alsmede een passende zekerheid stelt. Het bedrag van de contractuele boetetoezegging en van de zekerheid is gebaseerd op de ernst van de overtreding. Om een inbreuk te verhelpen, kan het nodig zijn dat RAIDBOXES de blokkering tijdelijk opheft. Over het algemeen zal RAIDBOXES dit als volgt afhandelen: De klant moet eerst een schriftelijke verklaring afgeven dat hij de inbreuk wenst op te heffen. Daarna zal RAIDBOXES de blokkering tijdelijk opheffen om herstelmaatregelen te nemen en de klant daarvan in kennis stellen.
 4. RAIDBOXES is tevens gerechtigd BOXES te blokkeren indien de klant in gebreke is met de betaling. Zodra de klant zijn achterstallige betaling heeft voldaan, wordt zijn BOX weer gedeblokkeerd.
 5. Nieuwe BOXES kunnen ook worden geblokkeerd voor validatiedoeleinden. Nadat de nieuwe klant zijn identiteit heeft bevestigd, wordt de validatie BOX ontgrendeld.
 6. In geval van malware-infectie van BOX , heeft RAIDBOXES het recht om de geïnfecteerde BOX onmiddellijk te blokkeren. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van het systeem en ook als bescherming voor de BOX-eigenaar, aangezien hij geen straf zal krijgen van zoekmachines en de bezoekers van zijn BOX niet in gevaar zal brengen.
 7. Evenzo heeft RAIDBOXES het recht de verzending van e-mails via de door RAIDBOXES ter beschikking gestelde SMTP relay te verhinderen indien RAIDBOXES hierom wordt verzocht door de dienstverlener waarop de dienst is gebaseerd.

§15. gegevensbescherming

 1. RAIDBOXES verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de klant. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid.
 2. RAIDBOXES wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming bij datatransmissie in open netwerken, zoals het internet, volgens de huidige stand van de techniek niet volledig kan worden gegarandeerd. De klant weet dat de aanbieder het op de webserver opgeslagen pagina-aanbod en eventueel ook andere daar opgeslagen gegevens van de klant uit technisch oogpunt te allen tijde kan inzien. Ook andere deelnemers aan het Internet zijn onder omstandigheden technisch in staat om ongeoorloofd in de netveiligheid in te grijpen en het berichtenverkeer te controleren. De klant is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de back-up van de gegevens die hij naar het internet verzendt en op webservers opslaat.

§16 Bevoegdheid, toepasselijk recht

 1. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de contractuele relatie tussen de contractanten voortvloeien, in het bijzonder met betrekking tot het sluiten, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst is - voor zover de klant een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is - Münster in Westfalen, arrondissement Münster. RAIDBOXES kan de klant ook aanklagen in de algemene bevoegde rechtbank van de klant.
 2. Op de door RAIDBOXES op basis van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende vorderingen, ongeacht de aard daarvan, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

§17 Overige bepalingen

 1. De klant kan alleen met vorderingen van RAIDBOXES ons verrekenen voor zover deze onbestraald zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht te doen gelden op grond van tegenvorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de aanbieder.
 2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van het contract in zijn geheel aan.

B. Bijzondere voorwaarden

§1. bijzondere voorwaarden voor back-ups

 1. Wij bieden onze klanten automatische back-ups als onderdeel van onze service. Deze worden dagelijks automatisch gemaakt vanaf 3:00 uur MEST, afhankelijk van de grootte van de backup, kan het een paar uur duren om te maken. Onze back-ups worden opgeslagen in de datacenters van Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, kortweg: AWS. Wij hebben Frankfurt als serverlocatie gekozen. Als een backup wordt gemaakt, wordt de BOX gespiegeld in zijn actuele versie op de server om 3:00 uur. Een inhoudelijke en functionele controle van de pagina van onze kant is niet gemaakt.
 2. Elke automatisch gemaakte backup wordt 30 dagen bewaard. Na het verstrijken van de 30 dagen wordt de desbetreffende backup onherroepelijk gewist.
 3. Indien een van RAIDBOXES onafhankelijke backupPlugin wordt gebruikt, kan RAIDBOXES de volledigheid en functionaliteit van de door ons gemaakte backup niet garanderen.
 4. RAIDBOXES biedt de mogelijkheid van een handmatige back-up aan de klant. Een manueel aangemaakte backup wordt gewist van zodra de klant zijn BOX annuleert en verwijdert. Het aantal mogelijke back-ups hangt af van het tarief en kan uit de productbeschrijving worden gehaald.
 5. De staging omgeving (database en bestandssysteem) maakt geen deel uit van de back-up op RAIDBOXES.

§2 Bijzondere voorwaarden voor gratis BOXES (DEMO BOXES)

De hier beschreven bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op en concretisering van de in deel A, punt 4, uiteengezette voorschriften.
1. afwijkende regelgeving
Voor gratis BOXES tijdens de testfase zijn de in Afdeling A § 5 vermelde diensten niet volledig van toepassing.
2. inhoud van de dienst

 1. RAIDBOXES biedt DEMO BOXES aan voor elk te kiezen tarief. MINI en STARTER kunnen 14 dagen gratis worden getest, High Traffic BOXES 4 dagen. De exacte demotijden worden weergegeven wanneer u de DEMO-BOX selecteert.
 2. Voor gratis BOXES tijdens de testfase heeft de klant geen aanspraak op de levering van het volledige gamma functies van het gewone product.

3. verwijdering van de gegevens

 1. Als de klant de gratis BOX account niet heeft omgezet in een betaalde BOX account en ook geen betaalde account heeft aangemaakt naast de gratis account, eindigt het contract automatisch zonder dat opzegging van de kant van de klant of RAIDBOXES nodig is na het einde van de testfase. De gratis RAIDBOXES account zal blijven bestaan.

3. bijzondere voorwaarden voor het "VOLLEDIG BEHEERDE" tarief

 1. In het FULLY-MANAGED tarief bieden wij automatische Plugin- (ondersteunende WordPress software) en Theme- (WordPress design templates) updates voor het CMS WordPress .

1. procedure voor het bijwerken van Plugins en Themes

 1. Een updateproces vereist altijd een dagelijkse back-up. Na het updateproces wordt de website gecontroleerd op toegankelijkheid. Een volledige controle van de website op functionaliteit en ontwerp wordt niet uitgevoerd. Door de talrijke Plugin updates die moeten worden uitgevoerd, wordt de klant niet op de hoogte gebracht van Plugin updates die zijn uitgevoerd. De klant moet dus ten minste eenmaal per week zijn website controleren.
 2. Dit omvat geen pagina's die noch toegankelijk zijn, noch correct gelinkt. Er vindt hier geen automatische update plaats. In dit geval wordt de klant gecontacteerd via RAIDBOXES het e-mail adres dat in zijn account is opgeslagen.

2. hoe om te gaan met problemen

 1. Als een pagina na een update niet meer toegankelijk is, zal RAIDBOXES proberen de eerder gemaakte backup terug te zetten.
 2. Als de klant problemen met zijn website vaststelt, kan de website op elk moment worden teruggezet naar de eerder gemaakte back-up. Als er een fout wordt ontdekt op de website door een Plugin- of Theme-Update door RAIDBOXES , wordt de eerder gemaakte back-up teruggezet op BOX en wordt de klant op de hoogte gebracht. Samen kan dan worden afgesproken of een update voorlopig moet worden opgeschort of dat een beroep moet worden gedaan op een aanvullende, betalende ondersteuningsdienst.

3. disclaimer

 1. RAIDBOXES is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Plugin- of Theme-updates. In het bijzonder heeft de klant niet het recht te beweren dat problemen met Plugin- en Theme-updates zullen worden opgelost door RAIDBOXES .

§4 Bijzondere voorwaarden voor domeincontracten

 1. Indien een domein wordt geregistreerd via RAIDBOXES , wordt het contract rechtstreeks gesloten tussen de klant en de desbetreffende registrar. RAIDBOXES treedt ten opzichte van de klant op als tussenpersoon, internet service provider (ISP), in het kader van een betaalde agentschapsrelatie (§675 BGB). Daarom zijn de registratievoorwaarden en richtsnoeren van het desbetreffende register van toepassing. Voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden van RAIDBOXES , hebben de respectieve registratievoorwaarden en richtlijnen voorrang op de Algemene Voorwaarden van RAIDBOXES. Een overzicht van de richtsnoeren en registratievoorwaarden kan hier worden geraadpleegd.
 2. De registratie van domeinen vindt plaats in een geautomatiseerd proces. RAIDBOXES heeft geen invloed op de domeintoewijzing. Daarom garandeert RAIDBOXES niet dat de domeinen die namens de klant worden aangevraagd, kunnen worden toegewezen (gedelegeerd), op lange termijn zullen blijven bestaan en vrij zijn van rechten van derden.
 3. De klant is verplicht om op redelijke wijze mee te werken aan de registratie, overdracht en schrapping van domeinen, alsmede aan de wijziging van vermeldingen in de databases van de registries.
 4. De klant garandeert dat zijn domeinen en de inhoud die daar toegankelijk is, niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Afhankelijk van het soort domein of het doel van de bijbehorende inhoud, moeten als het ware andere nationale rechtsstelsels in acht worden genomen.
 5. Indien derden op geloofwaardige wijze beweren dat domeinen of inhoud inbreuk maken op hun rechten, of indien een inbreuk op rechten op grond van objectieve omstandigheden waarschijnlijk wordt geacht voor de veroordeling van RAIDBOXES , kunnen wij de inhoud tijdelijk blokkeren en maatregelen nemen om het domein in kwestie ontoegankelijk te maken.
 6. De klant vrijwaart RAIDBOXES tegen schadeclaims van derden die gebaseerd zijn op het ongeoorloofde gebruik van een internetdomein of de bijbehorende inhoud.
 7. Als de klant afstand doet van een domein bij het betreffende register, zal hij RAIDBOXES onmiddellijk informeren.
 8. De beëindiging van de contractuele relatie met RAIDBOXES heeft geen invloed op het registratiecontract voor een domein dat bestaat tussen de klant en het register of de registrator. Annuleringsopdrachten met betrekking tot de registratieverhouding moeten niettemin worden gericht aan RAIDBOXES , aangezien deze laatste het domein voor de domeinhouder beheert en kennisgevingen van de domeinhouder, met inbegrip van contractannuleringen, regelmatig via de provider aan de respectieve registry of het register moeten worden doorgegeven.
 9. De beëindiging door de klant van de contractuele relatie met RAIDBOXES vereist daarom de uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van de klant dat het domein (ook) is opgezegd en kan worden gewist, zodat de registratie relatie voor een domein tegelijkertijd geldig kan worden beëindigd. Indien de klant niet tevens de domeineigenaar is, is voor de opdracht tot beëindiging of verwijdering de schriftelijke toestemming van de domeineigenaar of beheerder vereist.
 10. De termijn voor domeinbeëindigingsverzoeken RAIDBOXES is vier weken tot het einde van de looptijd van de registratierelatie voor alle domeinen in verband met de topleveldomeinen .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, en drie maanden voor alle andere domeinen.
 11. Late aanvragen voor domeinopzegging worden onmiddellijk doorgestuurd naar het register via RAIDBOXES . Er wordt echter verduidelijkt dat indien de klant niet tijdig een opdracht tot annulering van het domeinregistratiecontract geeft en de termijn van de domeinregistratie bijgevolg ten aanzien van het register of de registrator wordt verlengd, de betalingsverplichting van de klant voor de duur van de verlenging van kracht blijft.
 12. Indien de klant de contractuele relatie met RAIDBOXES maar maakt geen enkele uitdrukkelijke beschikking, die niet compatibel is met de RAIDBOXES de verplichting om vergoedingen voor de domeinen te betalen blijft ook van kracht tot nader order. Na een mislukt verzoek aan de klant, dat naar het door de klant opgegeven e-mail adres wordt gestuurd, om binnen een redelijke termijn een schriftelijke verklaring over de domeinen af te leggen, is de klant verplicht om RAIDBOXES heeft het recht om de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het betreffende register of om de domeinen op naam van de klant vrij te geven. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig in geval van beëindiging van de contractuele relatie met de klant door RAIDBOXES.
 13. Indien domeinen niet uiterlijk op de einddatum van de agentuurovereenkomst inzake de administratie van het domein tussen de klant en RAIDBOXES door de klant in de administratie van een andere provider worden geplaatst, is RAIDBOXES gerechtigd de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het desbetreffende register of de domeinen namens de klant vrij te geven. Dit geldt met name ook voor het geval dat de klant een opdracht heeft gegeven met betrekking tot de overdracht van het domein naar een nieuwe provider, maar deze niet tijdig wordt uitgevoerd.

§5 Bijzondere voorwaarden voor aanvullingen

1. prestatie-eisen

 1. Binnen zijn contract heeft de klant de mogelijkheid om extra add-ons te boeken.
 2. De omvang van de diensten van de door ons aangeboden add-ons kunt u vinden in de desbetreffende dienstbeschrijving.

2 Sluiting van het contract, uitvoering van het contract, opzegging

 1. Voor elke BOX kunnen één of meerdere add-on(s) worden geboekt. De add-on wordt automatisch gekoppeld aan het contract waarin de BOX zich bevindt.
 2. Als de BOX wordt geannuleerd, wordt de bijbehorende add-on automatisch ook geannuleerd.
 3. Elke add-on kan onafhankelijk van BOX en het contract worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tot het einde van het contract.

3. betalingsvoorwaarden

 1. Elke add-on wordt gefactureerd samen met het contract waarin de BOX zich bevindt. De synchronisatie van de betalingsmethode en de betalingsinterval verloopt automatisch.
 2. De betalingswijze stemt overeen met die welke in het eerder gesloten contract werd gekozen.
 3. Als de begindatum van het contract van de add-on verschilt van de begindatum van het contract dat gekoppeld is aan BOX , zal de add-on onafhankelijk gefactureerd worden op een pro-rata basis voor de overeenkomstige periode.

§6 Bijzondere voorwaarden voor het "FREE DEV" programma

 1. RAIDBOXES biedt zijn klanten een gratis ontwikkelingsomgeving. Daarbinnen kunnen ontwikkelaars 90 dagen lang gratis websites maken op 3 DEMO BOXES tegen STARTER tariefservices. Na voltooiing van de webpagina wordt deze binnen een eigendomsoverdracht doorgegeven aan de opdrachtgever van de klant en pas dan omgezet in een betalingsverplichting voor de kosten BOX . Het doorgeven aan de klant kan extra gehonoreerd worden binnen het Affiliate systeem van RAIDBOXES . Meer informatie over ons affiliate programma vindt u hier.
 2. Dit aanbod is uitsluitend gericht op webontwikkelaars. Om geactiveerd te worden voor het FREE DEV programma is een voorafgaande registratie noodzakelijk. Dit kan worden gedaan door het invullen van een formulier tijdens het aan boord gaan. Als alternatief kan een activering worden gedaan door contact op te nemen met onze chatsupport.
 3. Na succesvolle toegang tot het FREE DEV programma krijgt RAIDBOXES de klant tot 3 DEMO BOXES voor 90 dagen per stuk gratis. Na het verstrijken van de 90 dagen worden ze BOX automatisch verwijderd.
 4. Na verzending van het formulier kan de klant het FREE DEV programma binnen 3 dagen RAIDBOXES activeren of zonder opgaaf van redenen weigeren.
 5. RAIDBOXES heeft het recht om de klant op elk moment uit te sluiten van deelname aan het FREE DEV programma, indien feiten de veronderstelling rechtvaardigen dat er sprake is van misbruik van het programma of andere overtredingen volgens § 12 van de algemene voorwaarden van deze voorwaarden.

§7. bijzondere voorwaarden voor e-maildiensten

 1. Klanten van RAIDBOXES hebben de mogelijkheid om binnen hun contract extra e-mailboxen te reserveren. Om e-maildiensten te kunnen aanbieden, werkt RAIDBOXES samen met mailbox.org binnen een reseller-contract.
 2. De omvang van de diensten vloeit voort uit de dienstbeschrijving van het geselecteerde pakket.
 3. Een e-mail box kan alleen worden aangemaakt als een domein beschikbaar is voor toegang. Dit moet worden gekoppeld binnen het bestelproces.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat belangrijke back-ups van e-mail worden gemaakt.

5. contractduur/ beëindiging

 1. De contractperiode van de e-mail box komt overeen met die van het toegewezen contract.
 2. De e-mailbox kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden opgezegd, onafhankelijk van het contract aan het einde van het toegewezen contract.
 3. Als het contract waaraan de e-mail box is toegewezen, wordt beëindigd, wordt de e-mail box automatisch beëindigd en aan het einde van de contractperiode verwijderd.

6. betalingsvoorwaarden

 1. Elke e-mail box wordt gefactureerd samen met het toegewezen contract.
 2. De betalingswijze stemt overeen met die welke in het eerder gesloten contract werd gekozen.
 3. Als de begindatum van het contract voor de postbus afwijkt van de begindatum van het contract voor de postbus die bij BOX hoort, wordt de postbus voor de overeenkomstige periode pro rata gefactureerd.

§8. Bijzondere voorwaarden voor de optie "Content Delivery Network" (CDN-optie)

 1.  Klanten van RAIDBOXES hebben de mogelijkheid om de wereldwijde beschikbaarheid van hun website te verhogen door gebruik te maken van een Content Distribution Network via de CDN-optie. Om deze dienst aan te bieden, werkt RAIDBOXES samen met proinity LLC (https://www.keycdn.com/) in het kader van een reseller-contract. De omvang van de diensten vloeit voort uit de beschrijving van de dienst.
 2. De CDN-optie kan op elk moment aan een bestaand contract worden toegevoegd of worden geannuleerd. Annulering van het toegewezen contract leidt automatisch tot annulering van de CDN-optie. De facturering geschiedt volgens de voorwaarden van het toegewezen contract.
 3. Voor de terbeschikkingstelling van de CDN-optie zijn onze algemene voorwaarden voor beschikbaarheid (zie hierboven A § 5) en voor de aansprakelijkheid van RAIDBOXES (zie hierboven A § 13) van overeenkomstige toepassing.

§9. Bijzondere voorwaarden voor de Multisite-optie

 1. Klanten van RAIDBOXES hebben de mogelijkheid om verschillende WordPress subdirectories of WordPress websites te beheren op één WordPress instance via Multisite. De omvang van de diensten vloeit voort uit de beschrijving van de dienst.
 2. In vergelijking met WordPress Single Sites kan geen gebruik worden gemaakt van het volledige scala van diensten van RAIDBOXES . De huidige prestatiestatus kan op elk moment worden bekeken in de prestatiebeschrijving "Multisite" op de website RAIDBOXES.

Geldig vanaf 20 november 2019