Algemene voorwaarden RAIDBOXES

Inhoud van het online aanbod

A. Algemene voorschriften

§1 Toepassingsgebied, wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze AGB gelden voor alle diensten van RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (hierna "de onderneming" genoemd). RAIDBOXES ).
  Voor zover het begrip "klant(en)" hierna wordt genoemd, geldt dit zowel voor consumenten in de zin van § 13 BGB als voor ondernemers in de zin van § 14 BGB.
 2. RAIDBOXES alle diensten uitsluitend op basis van deze AV verleent, ook al wordt er niet expliciet naar verwezen. Dit geldt in het bijzonder als de klant zijn eigen algemene voorwaarden gebruikt en deze bevatten voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van de hier vermelde voorwaarden. Ook de voorwaarden van RAIDBOXES de algemene voorwaarden, indien RAIDBOXES voert de bestelling zonder voorbehoud uit in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van de hier vermelde voorwaarden.
 3. In aanvulling op deze algemene voorwaarden RAIDBOXES gelden voor individuele producten, in het bijzonder voor domeinen, aanvullende bijzondere voorwaarden, die hier beschikbaar zijn. Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het betreffende product slechts een onderdeel is van een door de klant geboekt pakket, dat ook andere diensten omvat.
 4. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Als de klant geen bezwaar maakt tegen de wijziging binnen een van RAIDBOXES wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd. RAIDBOXES stelt de klant in de wijzigingsverklaring op de hoogte van het feit dat de wijziging van kracht wordt als hij niet binnen de gestelde termijn bezwaar aantekent. In geval van een tijdig, formeel bezwaar blijft de vorige AV van toepassing in de relatie tussen de partijen; in dit geval zijn zowel de klant als RAIDBOXES heeft het recht om de overeenkomst binnen twee weken na kennisgeving van de AV buitengewoon te beëindigen in het kader van een bijzonder opzeggingsrecht.

§ 2 Voorwerp van de overeenkomst, gratis verleende diensten, wijzigingen van de overeenkomst

 1. RAIDBOXES biedt Software as a Service (SaaS) diensten aan om inhoud toegankelijk te maken via het internet. Hiervoor wordt de klant voorzien van systeembronnen op een server. De klant kan tot op zekere hoogte inhoud op deze server opslaan. Op de server wordt de inhoud ter beschikking gesteld voor opvraging via het internet onder een aan de klant toegewezen internetdomein. De exacte reikwijdte vloeit voort uit de Dienstomschrijving van de door RAIDBOXES het bedrijf aangeboden tarieven.
 2. Het concrete object van het contract is een zogenaamde "RAIDBOXES -Account" (hierna uniform gebruikt voor het klantenmenu en het gehele contract), waarin de klant één of meerdere "BOXES" (hierna ook "BOX"), domeinen en add-ons kan aanmaken en beheren.
  BOXES zijn systeembronnen die ter beschikking van de klant worden gesteld om snel en gebruiksvriendelijk nieuwe installaties van het Open Source Content Management System (CMS) te installeren. WordPress te creëren. Het maximaal mogelijke aantal KADEREN per contract vloeit voort uit de dienstbeschrijving van de aanvullende diensten die worden geleverd door RAIDBOXES aangeboden tarieven. In overeenstemming met de respectievelijke servicebeschrijving wordt aan de klant een vergoeding in rekening gebracht voor opslagruimte, rekenkracht (in de vorm van CPU en RAM) en het type server, evenals andere aanbodspecifieke instelmogelijkheden op de servers die worden aangeboden door RAIDBOXES systeembronnen ter beschikking gesteld. Aanbod-specifieke instelopties betekenen functies die RAIDBOXES op serverniveau. Dit omvat in het bijzonder schrijfrechten voor bestanden en mappen van de WordPress -kernsoftware, webserverinstellingen en back-ups en RAIDBOXES Add-on diensten.
 3. RAIDBOXES mag gebruik maken van onderaannemers voor de toewijzing van opslagruimte en serverbronnen. Het gebruik van onderaannemers geeft vrij RAIDBOXES niet van haar enige verplichting tegenover de klant om de overeenkomst volledig uit te voeren.
 4. De inhoud van de voor de klant bestemde opslagruimte wordt RAIDBOXES regelmatig ondersteund door (back-ups). De details van de frequentie en de procedures voor het vastzetten zijn in het lastenboek opgenomen. De klant heeft geen aanspraak op de overgave van een van de back-up media, maar alleen op de heroverdracht van de beveiligde inhoud naar de server.
 5. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor om de diensten uit te breiden en verbeteringen aan te brengen indien deze de technische vooruitgang dienen, noodzakelijk blijken te zijn om misbruik te voorkomen of indien de aanbieder wettelijk verplicht is dit te doen. Andere wijzigingen in de inhoud van de overeenkomst, waaronder deze voorwaarden, kunnen worden aangebracht door RAIDBOXES - met toestemming van de klant - mits de wijziging wordt doorgevoerd met inachtneming van de belangen van RAIDBOXES is redelijk voor de klant. Onaanvaardbaar is met name elke wijziging van het contract die de belangrijkste contractuele diensten van RAIDBOXES ...met als gevolg dat... Instemming met de wijziging van de overeenkomst wordt geacht te zijn gegeven indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging. RAIDBOXES verbindt zich ertoe de klant in de loop van de kennisgeving van de wijziging op de hoogte te brengen van de gevolgen van het uitblijven van een bezwaar.
 6. Voor zover het gebruik door de klant of redenen van RAIDBOXES het noodzakelijk maken, blijft RAIDBOXES behouden zich het recht voor om de gegevens van de klant over te dragen naar een andere serveromgeving (gegevensmigratie). Het doel is altijd een verbetering van de prestaties in termen van beschikbaarheid, prestaties of omvang van de diensten. Hierbij RAIDBOXES ervoor te zorgen dat de gegevensmigratie wordt uitgevoerd met inachtneming van de belangen van RAIDBOXES is redelijk voor de klant.
 7. Vrijwillige, onbetaalde diensten en voordelen van RAIDBOXES die uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid en geen deel uitmaken van de beschrijving van de dienst, kunnen zijn RAIDBOXES kan op elk moment gestopt worden. RAIDBOXES zal rekening houden met de legitieme belangen van de klant bij het aanbrengen van wijzigingen en het stopzetten van gratis diensten en prestaties.
 8. Registratie van domeinen
  Als de klant de provider opdracht geeft om een domein te registreren, wordt het contract uitsluitend gesloten tussen de klant en de betreffende registrar. RAIDBOXES zal handelen voor de klant in het kader van een agentschapsrelatie. RAIDBOXES heeft geen invloed op de toewijzing van het domein door de registry. RAIDBOXES controleert ook niet of de registratie inbreuk maakt op de rechten van derden. RAIDBOXES heeft het recht om het domein van de klant vrij te geven na beëindiging van het contract.

§3. sluiting van het contract

 1. De op de website beschreven diensten RAIDBOXES vormen geen bindend aanbod van de aanbieder, maar dienen als basis voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.
 2. De klant kan gebruik maken van het aanbod, dat beschikbaar is op de website van RAIDBOXES het online bestelformulier in te dienen. Om een offerte te kunnen indienen is een voorafgaande registratie noodzakelijk. Voor de registratie wordt de klant gevraagd zijn naam en e-mail adres op te geven. De daardoor ontstane RAIDBOXES rekening is gratis voor de klant.
  Indien de klant gebruik wenst te maken van onze diensten, moeten tijdens het bestelproces na de keuze van het tarief verdere gegevens worden verstrekt die nodig zijn voor het afsluiten van het contract. Meer informatie kan worden verkregen bij onze Privacyverklaring kan worden verwijderd. Na afloop van het bestelproces doet de klant een bindend aanbod in de zin van §§ 145 f. door te klikken op de knop "Bestelling met kosten" (= intentieverklaring van de klant om de overeenkomst te sluiten). BGB.
  Dit aanbod kan RAIDBOXES binnen 2 dagen worden aanvaard
 1. door het creëren of omzetten van de BOXof
 2. door het sturen van een schriftelijke orderbevestiging via e-mail.
 1. Indien er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, wordt het contract gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. Indien RAIDBOXES het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn wordt aanvaard, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
 2. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt aan het einde van de derde dag na verzending van het aanbod.
 3. Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van RAIDBOXES de tekst van het contract wordt vervangen door RAIDBOXES en naar de klant gestuurd na het versturen van zijn bestelling in tekstvorm via e-mail. De tekst van het contract kan door de klant niet worden gewijzigd na verzending van zijn bestelling via de website van RAIDBOXES kan worden opgehaald.
  Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van RAIDBOXES de klant kan deze zijn gegevens voortdurend corrigeren. Bovendien worden alle invoergegevens nog eens in een bevestigingsvenster voor de bindende indiening van de bestelling weergegeven en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd.
 4. Voor het sluiten van het contract zijn de nederlandse, Spaanse en Engelse taal beschikbaar.
 5. De orderverwerking en het contact gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mail adres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat het e-mail adres dat gebruikt wordt door RAIDBOXES verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van spamfilters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verstuurd door RAIDBOXES of e-mails die door deze derde partij in opdracht zijn gegeven voor de orderverwerking.

§4. testfase (DEMO-BOX)

 1. Voor het sluiten van het contract heeft de klant de mogelijkheid om een gratis DEMO--BOX en om ze te creëren en te gebruiken. Deze testfase begint met de creatie van de eerste BOX op de RAIDBOXES rekening. Al tijdens de testfase heeft de klant de mogelijkheid om de gratis DEMO--BOX in een oplaadbare BOX en om een of meer betaalde KADEREN te creëren en te gebruiken naast deze een of meer KADEREN.
 2. De klant moet zorgen voor de juistheid van de gegevens voor het gezamenlijke contract. Om de gratis DEMO te gebruiken. BOX in een oplaadbare BOX of om een andere om te zetten met kosten BOX de klant moet een overeenkomstige verklaring afleggen in het dashboard en de nodige informatie verstrekken voor de verwerking van de contractuele relatie (naam, een oproepbaar postadres (geen postbus of andere anonieme adressen), e-mail adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, bankgegevens). De klant verzekert dat alle gegevens die worden verzonden naar RAIDBOXES verzonden gegevens juist en volledig zijn. In geval van wijzigingen moet de klant de gegevens onmiddellijk meedelen via het dashboard of door een bericht te sturen naar RAIDBOXES per post, chat of e-mail. Aan het einde van de testfase wordt de gratis DEMO-BOX verwijderd, als de klant het niet voor het einde van de testfase in een oplaadbare versie omzet. BOX is getransformeerd. Als de klant nog steeds de gratis DEMO BOX niet in een oplaadbare BOX dit zal worden omgezet BOX van RAIDBOXES automatisch en onherroepelijk verwijderd.
 3. Als de klant geen van beide de demo heeft ontvangen BOX in een oplaadbare BOX omgerekend nog steeds naast deze nog steeds aansprakelijk voor de kosten BOX dan eindigt het contract automatisch een week na het einde van de testfase, zonder dat de klant of RAIDBOXES de klant hoeft op te zeggen. Het automatisch verwijderen van de BOX de klant wordt voor het einde van de testfase op de hoogte gebracht. Ook na afloop van de testfase ontvangt de klant binnen een week - met redelijke tussenpozen - twee keer een notitie van deze strekking op het door hem opgegeven e-mailadres.
 4. Voor meer informatie over de DEMO BOXen, zie sectie B.

§5 Omvang van de dienstverlening/beschikbaarheid

 1. RAIDBOXES biedt de klant voor de duur van het contract een gratis "RAIDBOXES -Account" in de respectievelijke huidige versie. De huidige reeks functies en diensten van de "RAIDBOXES -Rekeningen" vloeit voort uit de huidige dienstbeschrijving op de website van RAIDBOXES .
 2. De online dienst van RAIDBOXES wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 100% is technisch niet haalbaar en kan daarom RAIDBOXES kan niet worden gegarandeerd. Door de gedecentraliseerde structuur van het internet RAIDBOXES is slechts verantwoordelijk voor de toegankelijkheid voor zover de onbeschikbaarheid te wijten is aan het deel van het netwerk dat door hem, de webserver zelf of een van zijn plaatsvervangers wordt geëxploiteerd. De servers die ten grondslag liggen aan onze diensten worden beheerd door Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. en dogado GmbH. Hetzner garandeert een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis (punt 3.2 van de Hetzner Algemene Voorwaarden), Digitale Oceaan een beschikbaarheid van 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) en dogado tussen 99%-99,99% afhankelijk van de component. RAIDBOXES wil deze waarden zeer graag behouden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het volgende gegarandeerd RAIDBOXES een beschikbaarheid van haar diensten die via het internet worden aangeboden van gemiddeld ten minste 99% op jaarbasis. De beschikbaarheid wordt gegeven als de middelen en diensten van het systeem in wezen bedrijfsklaar zijn. De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de tijd die is toegewezen aan de desbetreffende kalendermaand in de contractperiode, verminderd met de hieronder gedefinieerde onderhoudsperioden. RAIDBOXES zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover mogelijk, uitvoeren tijdens periodes van laag gebruik.
 4. RAIDBOXES zal onmiddellijk alle softwarefouten elimineren in overeenstemming met de technische mogelijkheden. Een fout wordt geacht te bestaan indien de RAIDBOXES -Account vervult niet de functies die in de servicebeschrijving zijn gespecificeerd, levert foutieve resultaten of functioneert op een andere manier niet goed, zodat het gebruik van de "RAIDBOXES -rekeningen" is onmogelijk of beperkt. RAIDBOXES is voor de levering van de dienst afhankelijk van infrastructuren die door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) worden geëxploiteerd, en die zijn RAIDBOXES heeft geen invloed. Daarom kunnen er storingen of beperkingen optreden die hun oorzaak hebben buiten de invloedssfeer van RAIDBOXES vooral verstoringen van het internet of door overmacht.
 5. RAIDBOXES is voor de levering van de dienst afhankelijk van infrastructuren die door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) worden geëxploiteerd. RAIDBOXES heeft geen invloed. Daarom kunnen er storingen of beperkingen optreden die hun oorzaak hebben buiten de invloedssfeer van RAIDBOXES vooral verstoringen van het internet of door overmacht.
  De volgende omstandigheden worden niet beschouwd als operationele verstoringen:
 • Onderbrekingen van de bereikbaarheid als gevolg van storingen in het gebied van derden, waarop RAIDBOXES geen invloed heeft
 • onderbrekingen door overmacht
 • kortstondige onderbrekingen van de werkzaamheden die nodig zijn om concrete dreigingen van mogelijk misbruik door derden te voorkomen of te vermijden (zogenaamde exploits) (bijvoorbeeld door middel van updates)
 1. Om de efficiëntie van de gebruikte technologie te behouden RAIDBOXES regelmatig onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren. Voor zover deze werkzaamheden betrekking hebben op storingen in de dienstverlening, zal de klant RAIDBOXES indien mogelijk, plaats ze in tijden van meestal lage vraag.
 2. Om een hoog niveau van veiligheid te handhaven, worden regelmatig software-updates geïnstalleerd. Dit kan van invloed zijn op de omvang en het ontwerp van de software die wordt geleverd door RAIDBOXES de geleverde diensten te wijzigen. Het kan niet worden uitgesloten dat dit ook wijzigingen van de door de klant gedeponeerde inhoud of door de klant geïnstalleerde applicaties vereist. Voor zover mogelijk RAIDBOXES informeer de klant hierover vooraf. Indien een dergelijke systeemupdate wijzigingen vereist die onredelijk zijn voor de klant, kan de klant het contract buitengewoon opzeggen.
 3. Tijdens de looptijd van een contract is een wijziging van een tarief met meer prestatie (upgrade) of minder prestatie (downgrade) op elk moment mogelijk op verzoek van de klant. Eventuele kosten voor de wijziging moeten worden opgevraagdRAIDBOXES . Zodra de wijziging is voltooid, begint een nieuw contract op basis van de servicebeschrijving en algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de wijziging en, indien van toepassing, met een nieuwe minimumtermijn. In het geval van een wijziging naar een hoger tarief, zullen alle ongebruikte betalingen van de klant voor het oude tarief worden terugbetaald.
 4. De klant heeft niet het recht om voor de gehele contractperiode hetzelfde IP-adres aan de server toe te wijzen.

§6. overtredingen van de voorschriften

 1. fouten heeft RAIDBOXES in het kader van de technische en operationele mogelijkheden. De klant is verplicht, RAIDBOXES om eventuele voor hem herkenbare fouten onmiddellijk aan te geven ("storingsmelding"). Indien de fout niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen, zal de klant RAIDBOXES om een redelijke gratieperiode in te stellen (meestal een week). De instelling van een respijtperiode moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien de storing niet binnen deze termijn wordt verholpen, heeft de klant recht op vergoeding van de geleden schade. Deze vordering is niet van toepassing op schade veroorzaakt door RAIDBOXES aangeboden bètafuncties, vrijwillige gratis diensten en DEMO BOXES.
 2. Indien de functionaliteit van de KADEREN wordt beperkt door inhoud die niet in overeenstemming is met het contract of door een gebruik dat het contractueel vastgelegde gebruik overschrijdt, kan de klant geen rechten doen gelden met betrekking tot storingen die hierop gebaseerd zijn. In geval van overmacht is de klant RAIDBOXES ontheven van de verplichting tot nakoming.
 3. Apparaat RAIDBOXES in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen, heeft de klant alleen het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken indien RAIDBOXES zich niet houdt aan een redelijke, door de klant vastgestelde respijtperiode. De instelling van een respijtperiode moet schriftelijk worden vastgelegd. Het schriftelijke formulier kan worden vervangen door een elektronisch formulier indien de klant zijn naam aan de verklaring toevoegt en het elektronische document voorziet van een gekwalificeerde elektronische handtekening overeenkomstig de Wet Digitale Handtekening. De respijtperiode moet ten minste twee weken bedragen.

§7. wijzigingen in de diensten

 1. RAIDBOXES behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of om andere diensten aan te bieden, tenzij dit niet redelijk is voor de klant.
 2. RAIDBOXES behoudt zich tevens het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of verschillende diensten aan te bieden,
 • voor zover wij daartoe verplicht zijn als gevolg van een wijziging in de juridische situatie;
 • voor zover wij daarmee gehoor geven aan een rechterlijke uitspraak of een tegen ons gerichte beslissing van de autoriteiten;
 • voor zover de desbetreffende wijziging nodig is om de bestaande veiligheidslacunes te dichten;
 • als de wijziging alleen voordelig is voor de klant; of
 • als de wijziging louter technisch of procedureel van aard is en geen significante gevolgen heeft voor de klant.
 1. Veranderingen met slechts een onbeduidende invloed op de diensten van de aanbieder vormen geen veranderingen in diensten in de zin van dit hoofdstuk. Dit geldt met name voor veranderingen van puur grafische aard en de loutere wijziging van de indeling van de functies.

§8. herroepingsinstructie

 1. Indien de klant als consument in de zin van § 13 BGB moet worden beschouwd, kan de gesloten overeenkomst binnen veertien dagen (herroepingstermijn) zonder opgave van redenen worden herroepen. Volgens § 13 BGB is een consument "iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn of die geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen". Of er al dan niet een consumentenkenmerk aanwezig is, ligt in de bepaling van RAIDBOXES .
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de verkoper in kennis stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel RAIDBOXES van een duidelijke verklaring (bv. een brief of een e-mail per post). Het bijgevoegde modelformulier voor herroeping kan hiervoor worden gebruikt, maar is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn wordt verzonden.
 3. Gevolgen van de herroeping
  Na succesvolle herroeping worden de tot dan toe gedane betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van dit contract teruggestort. RAIDBOXES is ontvangen. Gebruikt voor deze verlossing RAIDBOXES hetzelfde betaalmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
 4. Voorbeeld herroepingsformulier: (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

——
Naar RAIDBOXES LLC
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
Datum (*)
——

§9. contractduur, beëindiging

 1. De contractperiode wordt bepaald door het door de klant gekozen betalingsinterval. Wanneer de contractperiode afloopt, wordt deze automatisch verlengd met de periode van het eerder gekozen betalingsinterval.
 2. Het contract kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden opgezegd aan het einde van het contract.
 3. Opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan per brief of via de beveiligde online administratie (RAIDBOXES dashboard). Beëindiging per e-mail is toegestaan als het door de afzender gebruikte e-mail adres wordt opgeslagen voor het klantenaccount. De opzegging moet de essentiële elementen van het contract vermelden (naam, voornaam, klantnummer, contractnummer, BOX contractnummer).
 4. Indien een klant meerdere KOXES bezit, is het noodzakelijk dat in de opzegging specifiek wordt vermeld welke BOXen welk contract wordt opgezegd.
 5. Als niet wordt aangegeven wanneer de opzegging plaatsvindt, wordt de datum van afloop van het contract vastgesteld.
 6. In geval van opzegging door de klant moet de klant aangeven wat er met de voor hem geregistreerde domeinen moet gebeuren. Indien de klant in dit verband ook kennisgeving doet op verzoek van RAIDBOXES geen tijdige instructies, is RAIDBOXES heeft het recht om de domeinen te verwijderen (Sluiten). Als de annulering wordt gedaan door RAIDBOXES het voorgaande is dienovereenkomstig van toepassing, op voorwaarde dat RAIDBOXES moet de klant vragen om instructies te geven bij de opzegging.
 7. Het recht van beide partijen om de contractuele relatie zonder opzeggingstermijn om gegronde redenen te beëindigen, blijft onaangetast. Een belangrijke reden voor beëindiging door RAIDBOXES wordt met name in de volgende gevallen gegeven:
 1. De klant is in gebreke met de betaling van de overeengekomen vergoeding of een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding voor twee opeenvolgende data, of de klant is in gebreke met de betaling van de vergoeding voor een periode die zich uitstrekt over meer dan twee data in een bedrag dat overeenkomt met de vergoeding voor twee maanden.
 2. De klant is insolvent of er is een insolventieaanvraag ingediend tegen zijn vermogen of de aanvraag voor een insolventieprocedure is afgewezen wegens gebrek aan vermogen.
 3. De klant schendt essentiële contractuele verplichtingen en stopt deze schending niet onmiddellijk, ondanks een waarschuwing of kennisgeving van de blokkering van de inhoud, door RAIDBOXES deze niet onmiddellijk te stoppen.

§10. betalingsvoorwaarden

 1. Het bedrag van de door de klant RAIDBOXES te betalen vergoedingen en de respectievelijke facturatieperiode worden bepaald door de servicebeschrijving van het door de klant gekozen tarief.
 2. Facturen worden over het algemeen online uitgegeven door de factuur in het dashboard te plaatsen als een downloadbaar en afdrukbaar bestand.
  De online-factuur wordt geacht door de klant te zijn ontvangen wanneer deze in het dashboard voor hem kan worden opgevraagd en zo zijn terrein heeft betreden. Dit geldt ook als RAIDBOXES de factuur ook als PDF-document per e-mail naar de klant wordt gestuurd.
 3. RAIDBOXES biedt de klant de mogelijkheid om de opgebouwde bedragen te betalen via domiciliëring, factuur of kredietkaart. De resulterende factureringsperiode komt overeen met de contractperiode. De betalingen zijn altijd vooraf verschuldigd.
 1. Betaling op factuur: Indien de betalingsmethode factuur wordt geselecteerd, zijn de op het gebruik gebaseerde vergoedingen vooraf verschuldigd voor de geselecteerde contractperiode. Facturen moeten binnen 10 dagen worden betaald.
 2. Betaling via SEPA-domiciliëring: Voor betalingen via de SEPA-incasso wordt de gebruiksonafhankelijke vergoeding aan de klant in rekening gebracht. De klant geeft hierbij toestemming voor RAIDBOXES de door de klant te verrichten betalingen te innen van een door de klant opgegeven rekening. Hiervoor geeft de klant de volgende zaken aan RAIDBOXES een domiciliëringsmandaat (SEPA) dat op elk moment kan worden herroepen. Wij accepteren momenteel automatische incasso-opdrachten uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende dekking op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking door de respectieve bank, indien hij hiervoor verantwoordelijk is. De klant heeft het recht om te bewijzen dat RAIDBOXES er is geen of aanzienlijk minder schade ontstaan. De klant krijgt hiervoor een herinnering toegestuurd, die wordt overgedragen. Een automatische verdere inning van deze vordering zal niet plaatsvinden.
 3. Betaling met creditcard: Voor betalingen met een creditcard wordt de klant vooraf gedebiteerd met de gebruiksonafhankelijke vergoeding. Hiervoor moet de klant zijn creditcardgegevens in het dashboard invoeren. Indien debiteringen door de betreffende betalingsdienstaanbieder worden geweigerd (bijv. vanwege verouderde creditcardgegevens) of indien debiteringen door technische omstandigheden niet mogelijk zijn, behouden wij ons het recht voor om het volledige bedrag aan de klant in rekening te brengen. RAIDBOXES vooraleer over te schakelen naar de betaalmethode op rekening (letter a. hierboven) of de SEPA-domiciliëring (letter b. hierboven). De klant wordt geïnformeerd door RAIDBOXES zal tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele problemen met de automatische incasso en zal in de gelegenheid worden gesteld om zijn creditcardgegevens of factuurgegevens binnen een redelijke termijn voor de overgang bij te werken.
 1. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling RAIDBOXES heeft het recht om de diensten te weigeren nadat een aanmaning is afgegeven. Dit wordt meestal gedaan door het blokkeren van de BOX. De betalingsverplichting van de klant wordt hierdoor niet beïnvloed. Het recht op buitengewone opzegging zonder voorafgaande kennisgeving door RAIDBOXES blijft onaangetast.
 2. Indien de klant in gebreke blijft bij de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding voor twee opeenvolgende maanden of, in een periode van meer dan twee maanden, voor een bedrag dat overeenkomt met een maandelijkse vergoeding, kan RAIDBOXES de contractuele relatie zonder opzeggingstermijn worden opgezegd.
 3. Zoals bij elke dienst die op permanente basis wordt verleend, worden de diensten die worden verleend door RAIDBOXES de kosten van de geleverde diensten te wijzigen als gevolg van veranderingen in de juridische en economische context (bijvoorbeeld door een verhoging van de energie- en telecommunicatiekosten). RAIDBOXES behoudt zich daarom het recht voor om de prijzen aan het begin van een nieuwe factuurperiode te wijzigen met een wijzigingsperiode van zes weken. De klant heeft recht op een buitengewone opzegging op het moment dat de prijswijziging van kracht wordt. Indien de klant dit recht niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving uitoefent, wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd; daarna wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd. RAIDBOXES de aandacht van de klant uitdrukkelijk te vestigen.
 4. RAIDBOXES heeft het recht om de vergoedingen op passende wijze te verhogen. In ieder geval is een jaarlijkse verhoging van niet meer dan 10% in dit verband passend. Voor de verhoging van de tarieven is de toestemming van de klant vereist. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de verhoging. RAIDBOXES is verplicht de klant te informeren over de gevolgen van het uitblijven van een bezwaar in de kennisgeving van de wijziging.

§11. plichten en verantwoordelijkheden van de klant

 1. De klant heeft de mogelijkheid om alle bestanden en software-instellingen handmatig te back-uppen via de back-upfunctie. Passende back-up opties zijn beschikbaar in het dashboard. Niettegenstaande de verplichting om reservekopieën te RAIDBOXES maken, is de klant verplicht om op eigen verantwoordelijkheid regelmatig reservekopieën te maken.
 2. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die de klant BOXopslaat of ter beschikking stelt om op te halen. In het kader van zijn verplichting om de wettelijke en contractuele voorschriften na te leven, is de klant ook verantwoordelijk voor het gedrag van derden die in zijn naam handelen, in het bijzonder zijn plaatsvervangers en assistenten. Dit geldt ook voor andere derden aan wie hij bewust noodzakelijke toegangsgegevens verstrekt. RAIDBOXES is niet in staat om de inhoud van de klantenpagina's te controleren op mogelijke overtredingen. Bovendien dient de klant ervoor te zorgen dat door hem geïnstalleerde programma's, scripts of dergelijke geen afbreuk doen aan de werking van de server of het communicatienetwerk van RAIDBOXES of de veiligheid en integriteit van anderen op de servers van RAIDBOXES brengt de opgeslagen gegevens niet in gevaar.
 3. De inhoud die door de klant op de voor hem bestemde opslagruimte wordt opgeslagen, kan door het auteursrecht en de wetten op de gegevensbescherming worden beschermd. De klant verleent RAIDBOXES het recht om de door hem op de server opgeslagen inhoud bij vragen via het internet toegankelijk te maken, in het bijzonder om deze voor dit doel te kopiëren en door te geven en om deze te kunnen reproduceren voor het maken van gegevensback-ups. De klant controleert op eigen verantwoordelijkheid of het gebruik van persoonsgegevens door hem voldoet aan de eisen van gegevensbescherming.
 4. De veilige omgang met wachtwoorden is de verantwoordelijkheid van de klant. wijst er RAIDBOXES uitdrukkelijk op dat onder andere op het internet voortdurend wordt geprobeerd om toegangswachtwoorden te raden door middel van geautomatiseerde pogingen. Het is de plicht van de klant om zijn BOXES te beschermen tegen dergelijke aanvallen en om wachtwoorden zo te kiezen dat ze niet in gevaar worden gebracht door deze scanpogingen.
 5. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn wachtwoorden. Alleen wachtwoorden die tijdens de controle als zeer sterk worden geclassificeerd, moeten worden gekozen. De klant verbindt zich ertoe de wachtwoorden te gebruiken die zijn afgegeven door RAIDBOXES om de ontvangen wachtwoorden voor de toegang strikt vertrouwelijk te houden en RAIDBOXES zodra hij/zij er zich van bewust is dat het wachtwoord bij onbevoegde derden bekend is. De klant zal ook RAIDBOXES zodra hij bewijs heeft dat derden zijn server zonder toestemming gebruiken.
 6. De klant is verplicht om bij de registratie correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele RAIDBOXES wijzigingen in deze gegevens.
 7. De klant dient te zorgen voor RAIDBOXES van alle vorderingen die derden kunnen doen gelden tegen RAIDBOXES tegen de klant voor schending van hun rechten als gevolg van inhoud die door de klant op de server is opgeslagen. De klant neemt de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging voor zijn rekening, met inbegrip van alle gerechts- en advocaatkosten voor een passend bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de schending van rechten. De klant is verplicht, RAIDBOXES in geval van een vordering van derden, onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.
 8. In geval van een dreigende of daadwerkelijke schending van bovengenoemde verplichtingen en in geval van het instellen van vorderingen door derden tegen RAIDBOXES door de inhoud die is opgeslagen op de server is RAIDBOXES heeft het recht om, mede gelet op de gerechtvaardigde belangen van de klant, de aansluiting van deze inhoud op het internet tijdelijk geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te schorten. RAIDBOXES zal de klant onverwijld op de hoogte brengen van deze maatregel.
 9. Breng door de klant geïnstalleerde programma's, scripts of dergelijke de werking van de server of het communicatienetwerk van de klant in gevaar of belemmerden deze. RAIDBOXES of de veiligheid en integriteit van anderen op de servers van RAIDBOXES opgeslagen gegevens, dan RAIDBOXES deze programma's, scripts, enz. uitschakelen of verwijderen. Als het verwijderen van de dreiging of de aantasting dit vereist, wordt de RAIDBOXES heeft ook het recht om de verbinding van de op de server opgeslagen inhoud met het internet te onderbreken. RAIDBOXES zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van deze maatregel.
 10. De klant moet het gebruik van het serversysteem van RAIDBOXES overmatige belasting. Een overmatige belasting kan vooral worden veroorzaakt door scripts die niet zijn opgenomen in de programmabibliotheek van RAIDBOXES zijn inbegrepen. In het geval dat de inhoud van de klant de functionaliteit, de veiligheid of de beschikbaarheid van het serversysteem in het gedrang komt of acuut in het gedrang komt RAIDBOXES het recht om de rekening van de klant te verwijderen

§12. naleving van wettelijke voorschriften en verboden gebruik

 1. De klant kan zijn medewerkers/afgevaardigden toestaan BOXom één van deze middelen geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 2. De klant is verplicht zich te houden aan alle wettelijke voorschriften, in het bijzonder om de door TMG en DS-GVO vereiste informatie op een website te verstrekken. In het bijzonder mogen opvraagbare inhoud, opgeslagen gegevens, getoonde banners en de trefwoorden die in de zoekmachine-ingangen worden gebruikt, niet in strijd zijn met de wet of de rechten van derden (in het bijzonder handelsmerken, naam en auteursrecht).
  Als bijzonder ernstige inbreuken worden beschouwd
 • Overtredingen van de regels voor de bescherming van minderjarigen
 • Aanzienlijke inbreuken op het auteursrecht die voortvloeien uit het opslaan en/of terughalen van inhoud, met name muziek, foto's, video's, software, enz.
 • Strafbare spionage of manipulatie van de gegevens van RAIDBOXES en/of andere klanten van RAIDBOXES .
 1. Het is de klant contractueel verboden om
 1. het aanbieden van pornografische inhoud en diensten met het oog op het maken van winst, of het laten aanbieden daarvan, die pornografische en/of erotische inhoud (bijv. naaktfoto's, peepshows, enz.) als onderwerp hebben,
 2. om phishingsites te exploiteren,
 3. het exploiteren van openbare gokactiviteiten die onder het Staatsverdrag inzake gokken vallen of het exploiteren van sites waar reclame wordt gemaakt voor gokken of waar gokken wordt vergeleken,
 4. om inhoud te bieden die oorlog, terreur en andere gewelddaden tegen mensen of dieren verheerlijkt of bagatelliseert,
 5. om inhoud aan te bieden die kinderen of jongeren moreel ernstig in gevaar kan brengen,
 6. inhoud te bieden die mensen op een manier weergeeft die de menselijke waardigheid schendt en/of werkelijke gebeurtenissen weergeeft zonder dat er een dwingend gerechtvaardigd belang bij deze vorm van verslaglegging bestaat,
 7. Voornoemde verplichtingen gelden dienovereenkomstig voor verwijzingen ("hyperlinks") van de klant naar dergelijke op de website geplaatste inhoud van derden,
 8. om niet-transactionele inhoud te versturen bij het verzenden van e-mails via het RAIDBOXES meegeleverde SMTP-relais. Met name het versturen van nieuwsbrieven, spam en malware is ten strengste verboden.
 1. De werking van downloadportalen of een vergelijkbaar gebruik van opslagruimte voor de massaverdeling van bestanden als downloads, evenals de installatie van software of het overmatig afspelen van video's, waarvan de gegevensoverdracht (verkeer) niet standaard wordt gemeten (standaard gemeten is: WWW-verkeer, mailverkeer en FTP-verkeer). In geval van een overtreding heeft de klant het RAIDBOXES recht om zijn account te verwijderen.
 2. Het verzenden van spam e-mails via de in het systeem BOXgeïnstalleerde software is niet toegestaan als het niet alleen gaat om het verzenden van e-mails naar ontvangers in individuele gevallen zonder hun toestemming en als de toestemming van de betreffende ontvanger niet beschikbaar is, hoewel dit wel vereist is ("spam"). Het is niet RAIDBOXES de verantwoordelijkheid van de klant om de toestemming van de betreffende ontvanger te bewijzen (zie § 7 lid 2 UWG). Het is de klant ook verboden om reclame te maken voor de inhoud van BOX door middel van spam e-mails die via andere aanbieders worden verstuurd. Het is de klant ook verboden om zogenaamde "Paidmails" of e-mails te versturen waarmee een "Referral System" wordt geadverteerd.
 3. Voor zover de klant niet als consument handelt RAIDBOXES in geval van een inbreuk op de verplichtingen van deze AV waarvoor de klant verantwoordelijk is, een contractuele boete van maximaal 5.000,00 EUR te eisen, waarvan het bedrag als volgt zal zijn RAIDBOXES moet worden bepaald in het individuele geval en het bedrag dat de klant juridisch kan laten beoordelen. Het bezwaar van een voortzetting van de inbreuk is uitgesloten; bij aanhoudende inbreuken op de wet wordt ten minste elke maand als een zelfstandige inbreuk beschouwd. De bewering van verdere schade blijft onaangetast door de contractuele boete.
 4. Van schade die RAIDBOXES als gevolg van een schending van wettelijke bepalingen of de rechten van derden, zal de klant RAIDBOXES vrij, voor zover hij in gebreke blijft. Indien ontheffing niet mogelijk is, is de klant een vergoeding voor de schade verschuldigd. De vergoeding omvat ook de redelijke kosten van een noodzakelijk juridisch verweer van de kant van RAIDBOXES . RAIDBOXES informeert de klant onmiddellijk als er claims worden ingediend door derden en stelt de klant in de gelegenheid om commentaar te geven.

§13. aansprakelijkheid van RAIDBOXES

 1. Aansprakelijkheid voor schade RAIDBOXES ongeacht de rechtsgrond, in het kader van de aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid RAIDBOXES onder voorbehoud van wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid (bv. zorg voor eigen zaken, lichte plichtsverzuim, enz.), enkel
 1. voor schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid en
 2. voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In dit geval is de aansprakelijkheid van RAIDBOXES is echter beperkt tot de vergoeding van de te verwachten, typisch optredende schade. In geval van verlies van gegevens is de aansprakelijkheid van RAIDBOXES zijn beperkt tot de kosten voor het dupliceren van de gegevens uit de door de klant te maken reservekopieën en voor het herstellen van de gegevens die verloren zouden zijn gegaan, zelfs als er een behoorlijke back-up van de gegevens was gemaakt.

2. De uit lid 1 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op plichtsverzuim door of ten gunste van personen wier fout RAIDBOXES is verantwoordelijk volgens de wettelijke voorschriften. Zij zijn niet van toepassing voor zover RAIDBOXES een gebrek frauduleus heeft verzwegen of een garantie heeft aangenomen en voor aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

§14. beperkingen van het gebruik (blokkeren van deBOX, e-mail verzending)

 1. RAIDBOXES heeft het recht om de KADEREN te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving indien objectieve feiten aanleiding geven tot het vermoeden dat een BOX wordt in aanzienlijke mate misbruikt door derden (bijvoorbeeld een hackersaanval). Ook RAIDBOXES het recht om te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval dat een BOX er sprake is van enige andere significante en duidelijke (kennelijke) schending van wetten of rechten van derden.
 2. Over de blokkering RAIDBOXES informeer de klant onmiddellijk. RAIDBOXES voldoet aan zijn meldingsplicht als hij de melding per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mail adres stuurt.
 3. Indien de blokkering te wijten is aan een onwettige en/of contract-ontduikende voorwaarde, kan de klant RAIDBOXES de opheffing van de blokkade afhankelijk te maken van de klant die de illegale situatie opheft en, om het risico van herhaling uit te sluiten, een verklaring van staking af te geven met een contractuele boete RAIDBOXES en biedt voldoende zekerheid. De hoogte van de contractuele boetebelofte en de zekerheid is gebaseerd op het belang van de overtreding. Voor het elimineren van een overtreding kan het nodig zijn dat RAIDBOXES verwijdert de blokkade tijdelijk. In de regel RAIDBOXES handel dit als volgt af: De klant moet eerst een schriftelijke verklaring afleggen dat hij de overtreding wil elimineren. Daarna RAIDBOXES de blokkering voor tijdelijke verwijdering en informeert de klant hierover.
 4. RAIDBOXES is ook gerechtigd BOXEN te blokkeren indien de klant in gebreke blijft met de betaling. Zodra de klant aan zijn betalingsverzuim heeft voldaan, wordt hij BOXgereactiveerd.
 5. Nieuwe BOXES kunnen ook worden geblokkeerd voor validatiedoeleinden. Nadat de nieuwe klant zijn identiteit heeft bevestigd, wordt de validatie BOX ontgrendeld.
 6. In het geval van een malware-infectie van de BOX heeft het RAIDBOXES recht om de besmette BOX ...om onmiddellijk op te sluiten. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van het systeem en ook als bescherming voor de BOX-eigenaar, aangezien hij geen straf krijgt van zoekmachines en de bezoekers van zijn BOX ...om in gevaar te komen.
 7. Ook RAIDBOXES heeft het recht gebruik te maken van de informatie die wordt verstrekt door RAIDBOXES SMTP-relais, om het verzenden van e-mails te voorkomen, op voorwaarde dat RAIDBOXES wordt gevraagd door de dienstverlener waarop de dienst is gebaseerd.

§15 Gegevensbescherming

 1. RAIDBOXES verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant. Meer informatie over gegevensverwerking en -bescherming vindt u in ons Privacyverklaring.
 2. RAIDBOXES wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming voor gegevensoverdracht in open netwerken, zoals het internet, volgens de huidige stand van de techniek niet volledig kan worden gegarandeerd. De klant is zich ervan bewust dat de aanbieder de op de webserver opgeslagen website en eventueel ook andere daar opgeslagen klantgegevens op elk moment vanuit technisch oogpunt kan bekijken. Andere deelnemers aan het internet kunnen ook technisch in staat zijn om zonder toestemming in te grijpen in de netwerkbeveiliging en het communicatieverkeer te controleren. De klant is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van de gegevens die hij naar het internet stuurt en op de webservers opslaat.

§16 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

 1. De bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de partijen bij de overeenkomst, in het bijzonder met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, is - voor zover de klant een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is - Münster in Westfalen, district Münster.RAIDBOXES
 2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden worden gesloten RAIDBOXES en op de daaruit voortvloeiende vorderingen, ongeacht hun aard, met uitsluiting van de bepalingen van het Uniform VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

§17 Overige bepalingen

 1. De klant kan alleen met vorderingen van RAIDBOXES ons verrekenen voor zover deze onbestraald zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht te doen gelden op grond van tegenvorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de aanbieder.
 2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract in zijn geheel.

B. Specifieke voorwaarden

§1. speciale voorwaarden voor back-ups

 1. Wij bieden onze klanten automatische back-ups aan als onderdeel van onze service. Deze worden dagelijks automatisch aangemaakt vanaf 3:00 uur MEST, afhankelijk van de grootte van de backup kan de aanmaak enkele uren duren. Onze back-ups worden opgeslagen in de datacenters van Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, kortom: AWS. We hebben gekozen voor Frankfurt als serverlocatie. Wanneer een back-up wordt gemaakt, wordt de BOXeigenlijke versie op de server om 3:00 uur gespiegeld. Een inhoudelijke en functionele controle van de site wordt door ons niet uitgevoerd.
 2. Elke automatisch gemaakte back-up wordt 30 dagen lang opgeslagen. Na 30 dagen wordt de betreffende back-up onherroepelijk gewist.
 3. Als een van RAIDBOXES onafhankelijke backup-Plugin gebruikt, kan worden RAIDBOXES kan de volledigheid en functionaliteit van de door ons gemaakte back-up niet garanderen.
 4. RAIDBOXES biedt de klant de mogelijkheid van een handmatige back-up. Een handmatig aangemaakte backup wordt verwijderd zodra de klant deze BOXannuleert en verwijdert. Het aantal mogelijke back-ups is afhankelijk van het tarief en is te vinden in de productbeschrijving.
 5. De Staging omgeving (database en bestandssysteem) maakt geen deel uit van de back-up voor RAIDBOXES .

§2 Bijzondere voorwaarden voor gratis BOXES (DEMO BOXES)

De hier beschreven bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op en concretisering van de in hoofdstuk A, § 4, genoemde voorschriften.
1. afwijkende bepaling
Voor gratis BOXES tijdens de testfase zijn de in deel A, § 5, genoemde diensten niet volledig van toepassing.
2. de inhoud van de dienst

 1. RAIDBOXES biedt DEMO-BOXES voor elk selecteerbaar tarief. MINI en STARTERkan gratis worden getest gedurende 14 dagen, High Traffic BOXES gedurende 4 dagen. De exacte demotijden worden weergegeven bij het selecteren van de DEMO-BOX.
 2. Voor gratis BOXES tijdens de testfase heeft de klant geen recht op de levering van het volledige functionele assortiment van het reguliere product.

3. verwijdering van de gegevens

 1. Als de klant geen van beide de gratis BOX om te zetten in een oplaadbare, noch naast deze elkaar oplaadbare BOX dan eindigt het contract automatisch, zonder enige opzegging door de klant of RAIDBOXES na het einde van de testfase. De vrije RAIDBOXES -rekening zal blijven bestaan.

§3. bijzondere voorwaarden voor het "FULLY-MANAGED"-tarief

 1. In het tarief FULLY-MANAGED bieden wij automatische Plugin- (ondersteunende WordPress software) en Theme- (WordPress ontwerpsjablonen) Updates voor het CMS WordPress op.

1. procedure voor het bijwerken Pluginsen Themes

 1. Voor een updateproces is altijd een dagelijkse back-up nodig. Na het updateproces wordt de website gecontroleerd op toegankelijkheid. Een volledige controle van de website op functionaliteit en design wordt niet uitgevoerd. Door de vele Plugin-updates, zal de klant niet worden geïnformeerd over uitgevoerd Plugin-updates. De klant is daarom verplicht zijn website ten minste eenmaal per week te controleren.
 2. Dit omvat geen pagina's die noch toegankelijk zijn, noch correct gelinkt. Er vindt hier geen automatische update plaats. In dit geval wordt de klant gecontacteerd via RAIDBOXES het e-mail adres dat in zijn account is opgeslagen.

2. aanpak van problemen

 1. Als een pagina niet meer toegankelijk is nadat een update is uitgevoerd, zal worden RAIDBOXES geprobeerd de eerder gemaakte back-up te herstellen.
 2. Indien de klant problemen ondervindt met zijn website, kan de website te allen tijde worden gereset naar de eerder gemaakte back-up. Als een fout op de website wordt RAIDBOXES gedetecteerd door een PluginThemeupdate, wordt de eerder gemaakte back-up BOXhersteld en wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens kan gezamenlijk worden afgesproken of een update voorlopig moet worden opgeschort of dat er gebruik moet worden gemaakt van een extra, in rekening te brengen ondersteuningsdienst.

3. afwijzing van aansprakelijkheid

 1. RAIDBOXES is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Plugin- of Theme-updates worden veroorzaakt. In het bijzonder heeft de klant niet het recht om te beweren dat problemen met Plugin- en Theme-updates door RAIDBOXES kan worden gerepareerd.

§4 Bijzondere voorwaarden voor domeincontracten

 1. Zal worden gepubliceerd via RAIDBOXES een domein registreert, wordt het contract rechtstreeks tussen de klant en de respectievelijke registrar gesloten. RAIDBOXES handelt in relatie tot de klant als tussenpersoon, een Internet Service Provider (ISP), in het kader van een agentschapsrelatie tegen betaling (§675 BGB). Daarom zijn de registratievoorwaarden en -richtlijnen van het desbetreffende register of de respectieve registers van toepassing. Voor zover deze tegenstrijdig zijn met de huidige AGB van RAIDBOXES de respectieve registratievoorwaarden en -richtlijnen hebben voorrang op de algemene voorwaarden van RAIDBOXES . Een overzicht van de richtlijnen en registratievoorwaarden kan zijn hier kan worden geïnspecteerd.
 2. De registratie van domeinen gebeurt in een geautomatiseerde procedure. RAIDBOXES heeft geen invloed op de toewijzing van domeinen. RAIDBOXES garandeert dus niet dat de aangevraagde domeinen namens de klant kunnen worden toegewezen (gedelegeerd), permanent zijn en vrij zijn van rechten van derden.
 3. De klant is verplicht om op een redelijke manier mee te werken aan de registratie, overdracht en verwijdering van domeinen, alsook aan het wijzigen van de inschrijvingen in de databanken van de registers.
 4. De klant garandeert dat zijn domeinen en de inhoud ervan niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Afhankelijk van het type domein of het doel van de bijbehorende inhoud moeten andere nationale rechtsstelsels in acht worden genomen.
 5. Indien een derde partij het geloofwaardig maakt dat domeinen of inhoud hun rechten schenden, of indien een schending van de wet door objectieve omstandigheden waarschijnlijk RAIDBOXES wordt geacht, kunnen wij de inhoud tijdelijk blokkeren en maatregelen nemen om het betreffende domein ontoegankelijk te maken.
 6. De klant RAIDBOXES vrijwaart en stelt zich schadeloos voor schadeclaims van derden die gebaseerd zijn op het ongeoorloofde gebruik van een internetdomein of de bijbehorende inhoud.
 7. Indien de klant afstand doet van een domein ten opzichte van het betreffende register of de betreffende registry, dient hij het register of de registry hiervan onverwijld RAIDBOXES op de hoogte te stellen.
 8. De beëindiging van de contractuele relatie met RAIDBOXES heeft geen fundamentele invloed op de bestaande registratieovereenkomst voor een domein tussen de klant en het register of de registrar. Annuleringsopdrachten met betrekking tot de registratierelatie dienen niettemin te worden verstuurd naar RAIDBOXES aangezien deze laatste het domein beheert namens de Domeinnaamhouder en alle mededelingen van de Domeinnaamhouder, met inbegrip van contractbeëindigingen, moeten regelmatig worden doorgestuurd via de Aanbieder naar het betreffende register of de betreffende registry.
 9. De beëindiging van de klant met betrekking tot de contractuele relatie met een domein RAIDBOXES vereist voor de gelijktijdige effectieve beëindiging van de registratierelatie voor een domein daarom de uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van de klant dat het domein (mede) is beëindigd en kan worden verwijderd. Als de klant niet ook de eigenaar van het domein is, vereist het annulerings- of verwijderingsverzoek de schriftelijke toestemming van de domeineigenaar of -beheerder.
 10. De termijn voor domeinbeëindigingsverzoeken RAIDBOXES is vier weken tot het einde van de looptijd van de registratierelatie voor alle domeinen in verband met de topleveldomeinen .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, en drie maanden voor alle andere domeinen.
 11. Uitgestelde aanvragen voor domeinbeëindiging worden onverwijld RAIDBOXES doorgestuurd naar het register. Er wordt echter verduidelijkt dat indien de klant niet tijdig een bevel tot beëindiging van de domeinnaamregistratieovereenkomst indient en de termijn van de domeinnaamregistratie dus wordt verlengd ten aanzien van het register of de registrar, de verplichting van de klant om de vergoedingen voor de periode van de verlenging te betalen, van kracht blijft.
 12. Indien de klant de contractuele relatie met RAIDBOXES maar maakt geen enkele uitdrukkelijke beschikking, die niet compatibel is met de RAIDBOXES de verplichting om vergoedingen voor de domeinen te betalen blijft ook van kracht tot nader order. Na een mislukt verzoek aan de klant, dat naar het door de klant opgegeven e-mail adres wordt gestuurd, om binnen een redelijke termijn een schriftelijke verklaring over de domeinen af te leggen, is de klant verplicht om RAIDBOXES heeft het recht om de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het betreffende register of om de domeinen op naam van de klant vrij te geven. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig in geval van beëindiging van de contractuele relatie met de klant door RAIDBOXES.
 13. Indien domeinen niet uiterlijk op de beëindigingsdatum van de agentuurovereenkomst over het beheer van het domein tussen de klant en RAIDBOXES wordt geplaatst in de administratie van een andere aanbieder RAIDBOXES heeft het recht om de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het betreffende register of om de domeinen op naam van de klant vrij te geven. Dit geldt in het bijzonder wanneer de klant een instructie heeft gegeven met betrekking tot de overdracht van het domein aan een nieuwe provider, maar deze instructie niet tijdig wordt uitgevoerd.

§5. speciale voorwaarden voor toevoegingen

1. prestatiebeschrijving

 1. Binnen zijn contract heeft de klant de mogelijkheid om extra Add-Ons te boeken.
 2. De omvang van de diensten van de door ons aangeboden add-ons vindt u in de betreffende servicebeschrijving.

2. sluiting van het contract, uitvoering van het contract, opzegging

 1. Aan elk BOX een of meer Add-On(s) kunnen worden toegevoegd. De add-on is automatisch gekoppeld aan het contract waarin de BOX liegt.
 2. Als dit wordt BOXgeannuleerd, wordt ook de bijbehorende add-on automatisch geannuleerd.
 3. Elke Add-On kan worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand tot het einde van het contract, onafhankelijk van het BOXcontract.

3. betalingsvoorwaarden

 1. Elke add-on wordt gefactureerd samen met het contract waarin deze BOXis opgenomen. De synchronisatie van het type betaling en het betalingsinterval verloopt automatisch.
 2. De betalingsmethode komt overeen met die welke in het eerder gesloten contract is gekozen.
 3. Als het begin van het contract van de add-on samenvalt met het begin van het contract van de add-onBOX, wordt de add-on onafhankelijk van elkaar gefactureerd voor de overeenkomstige periode.

§6 Bijzondere voorwaarden voor het "FREE DEV" programma

 1. RAIDBOXES biedt haar klanten een vrije ontwikkelingsomgeving. Binnen deze omgeving kunnen ontwikkelaars 90 dagen lang gratis websites maken op 3 DEMO-BOXES tegen een STARTERtarief van 1.000 euro. Na voltooiing van de website wordt deze in het kader van een eigendomsoverdracht doorgegeven aan de klant en pas daarna omgezet in een betaalde BOXwebsite. De overdracht aan de klant kan worden gedaan binnen het affiliate systeem van RAIDBOXES zal extra worden geëerd. Meer informatie over ons affiliatieprogramma kunt u vinden op hier kan worden geïnspecteerd.
 2. Dit aanbod is uitsluitend gericht op webontwikkelaars. Om geactiveerd te worden voor het FREE DEV programma is een voorafgaande registratie noodzakelijk. Dit kan worden gedaan door het invullen van een formulier tijdens het aan boord gaan. Als alternatief kan een activering worden gedaan door contact op te nemen met onze chatsupport.
 3. Na succesvolle toegang tot het FREE DEV programma krijgt RAIDBOXES de klant tot 3 DEMO BOXES voor 90 dagen per stuk gratis. Na het verstrijken van de 90 dagen worden ze BOX automatisch verwijderd.
 4. Na verzending van het formulier kan de klant het FREE DEV programma binnen 3 dagen RAIDBOXES activeren of zonder opgaaf van redenen weigeren.
 5. RAIDBOXES heeft het recht om de klant op elk moment uit te sluiten van deelname aan het FREE DEV programma, indien feiten de veronderstelling rechtvaardigen dat er sprake is van misbruik van het programma of andere overtredingen volgens § 12 van de algemene voorwaarden van deze voorwaarden.

§7 Bijzondere voorwaarden voor e-maildiensten

 1. cliënten van RAIDBOXES de mogelijkheid hebben om brievenbussen te boeken binnen hun contract. Om e-maildiensten te kunnen aanbieden RAIDBOXES binnen een reseller contract met mailbox.org samen.
 2. De omvang van de diensten vloeit voort uit de servicebeschrijving van het geselecteerde pakket.
 3. Een e-mail mailbox kan alleen worden aangemaakt als er een domein beschikbaar is voor toegang. Dit moet binnen het bestelproces worden gekoppeld.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat belangrijke back-ups van e-mails worden gemaakt.

5. contractperiode/termijn

 1. De contractperiode van de e-mailinbox komt overeen met die van het toegewezen contract.
 2. Het e-mailaccount kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden beëindigd, ongeacht het contract tot het einde van het contract van het toegewezen contract.
 3. Als het contract waaraan de e-mail box is toegewezen, wordt beëindigd, wordt de e-mail box automatisch beëindigd en aan het einde van de contractperiode verwijderd.

6. betalingsvoorwaarden

 1. Elke e-mailpostbus wordt samen met het toegewezen contract gefactureerd.
 2. De betalingsmethode komt overeen met die welke in het eerder gesloten contract is gekozen.
 3. Indien het begin van het contract voor de postbus samenvalt met het begin van het contract voor het BOXovereenkomstige contract, wordt de postbus onafhankelijk gefactureerd naar rato van de overeenkomstige periode.

§8 Bijzondere voorwaarden voor de optie Content Delivery Network (CDN)

 1.  Klanten van RAIDBOXES de mogelijkheid hebben om de CDN-optie te gebruiken om de wereldwijde beschikbaarheid van uw website te vergroten door gebruik te maken van een Content Distribution Network. Om deze dienst te kunnen verlenen RAIDBOXES binnen een wederverkoperscontract met proinity LLC (https://www.keycdn.com/). De omvang van de diensten vloeit voort uit de beschrijving van de dienst.
 2. De CDN-optie kan te allen tijde worden toegevoegd aan of verwijderd uit een bestaand contract. Een annulering van het toegewezen contract leidt automatisch tot de annulering van de CDN-optie. De afrekening wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het toegewezen contract.
 3. Voor het aanbieden van de CDN-optie zijn onze algemene voorwaarden voor beschikbaarheid (zie A § 5 hierboven) en voor de aansprakelijkheid van (zie RAIDBOXES A § 13 hierboven) van overeenkomstige toepassing.

§9 Bijzondere voorwaarden voor de Multisite optie

 1. Klanten RAIDBOXES hebben de mogelijkheid om de Multisite te gebruiken op een WordPress -Instantvolume WordPress -subdirectories of WordPress -websites. De omvang van de diensten vloeit voort uit de beschrijving van de dienst.
 2. Vergeleken met WordPress afzonderlijke sites is de volledige omvang van de diensten van RAIDBOXES kan worden gebruikt. De huidige prestatiestatus kan op elk moment worden gecontroleerd in de prestatiebeschrijving "Multisite" op de RAIDBOXES -website kan worden bekeken.

Geldig vanaf 20 november 2019