Online winkelen in het buitenland WooCommerce

Online handel in het buitenland - Als winkelier moet u aan de volgende eisen voldoen

In de onlinehandel (e-commerce) gelden bijzondere belastingrichtsnoeren en -verplichtingen voor grensoverschrijdende verzending. Als u met uw onlineshop goederen in het buitenland (in de EU) verkoopt, moet u deze voorschriften kennen en naleven. Maximilian van hellotax legt uit waar u bij internationale online handel rekening mee moet houden en wat er in de toekomst op dit gebied zal veranderen.

65 miljard euro - dat is de bruto omzet die in 2018 in de online retail is behaald. De industrie groeit en groeit en er is geen einde in zicht. Vooral de beslissing om nationaal of internationaal te verkopen kan vaak bepalend zijn voor succes of mislukking bij postorderverkoop.

Dit betekent natuurlijk niet dat verkopen in het buitenland altijd de beste oplossing is. Het hangt af van de individuele omstandigheden. Een uitbreiding van de afzetmarkt is op zich wenselijk, maar grensoverschrijdende verzending gaat ook gepaard met een groot aantal verplichtingen en richtsnoeren die moeten worden nageleefd. 

In dit artikel leest u wat deze zijn, hoe u ze onder de knie krijgt en wat er in de toekomst zal veranderen. Aangezien met name de btw het leven van een onlinehandelaar ingewikkelder kan maken, hebben wij dit gebied speciaal onder de loep genomen. 

online handel in het buitenland x

Grensoverschrijdende postorder

Wie besluit online handel te drijven in het buitenland, wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de verschillende voorschriften en eisen van de diverse landen. Deze zijn vaak vergelijkbaar, althans binnen de Europese Unie, maar alleen vaak.

Hier moeten productspecifieke eisen en richtlijnen in acht worden genomen om een vlotte handel mogelijk te maken. Immers, niet alles kan in elk land op dezelfde manier worden verkocht - althans niet altijd.

Hier is een doorsnede van de mogelijke verschillende gebieden:

 • Veiligheidsspecificaties en -normen
 • Verordeningen en verbodsbepalingen
 • Verpakkingsrichtlijnen (recyclingvoorschriften)
 • Garantieverplichting
 • Verplichte etikettering
 • Beleid inzake terugzending van goederen

Deze eisen, die soms verschillend zijn geregeld, moeten per land, bedrijfstak en product worden bekeken en aangepast. Dit gebeurt meestal betrekkelijk snel en een eenmalige overweging en aanpassing is vaak voldoende.

De situatie is anders op fiscaal gebied. Hier moet voortdurend met bepaalde aspecten rekening worden gehouden, en de BTW is voor vele handelaren een bijzonder hoofdpijndossier.

Belastingtaken voor onlinehandelaren in het buitenland

De handel in Europa leidt in de EU tot diverse fiscale taken in binnen- en buitenland. 

Of het nu gaat om douanerechten, het verkrijgen van een nieuw belastingnummer of aanverwante documentatie: vooral wanneer u grensoverschrijdend gaat verkopen, moet u zich bewust zijn van het belang van de verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Evenals de extra administratieve last.

Naast de indiening van diverse verslagen en belastingaangiften moet ook worden gezorgd voor een correcte belastingheffing en geldige BTW-registraties in alle nodige landen. 

Niet-naleving kan leiden tot zware straffen en andere gevolgen, zoals uitsluiting van een verkoopplatform.

BTW: Wanneer registreren?

De btw is een verbruiksbelasting die wordt geheven op alle diensten en goederen binnen de EU en die bedoeld is om op Europees niveau voor een eerlijke deal te zorgen. 

Andere soorten accijnzen zijn:

 • de tabaksaccijns,
 • de belasting op minerale oliën en
 • de alcoholbelasting.

In principe is elke onderneming die in een EU-lidstaat is gevestigd, BTW-plichtig. De uitzondering op deze regel zijn ondernemingen die gebruik maken van de "small business regulation".

Onder bepaalde voorwaarden moet echter, naast het belastingnummer dat reeds beschikbaar is in het land van oorsprong, ook een BTW-nummer worden aangevraagd in de landen waarnaar of van waaruit wordt verkocht.

Wanneer is registratie in het buitenland dan nodig? In het kort, speel hier 

 1. de opslag van de goederen en 
 2. het bereiken van de leveringsdrempel speelt de beslissende rol.

Opslag van goederen in het buitenland

Opslag in andere EU-landen leidt tot een verplichting om zich ter plaatse voor BTW-doeleinden te laten registreren. Dit heeft vooral gevolgen voor Amazon-handelaren die hun goederen in maximaal 7 verschillende landen binnen de EER kunnen opslaan.

Met Fulfilment by Amazon (FBA) kunnen onlinehandelaren opslag en verzending tegen een overeenkomstige vergoeding aan de e-commercereus overlaten. 

Belangrijk: de registratie van een btw-nummer in het buitenland leidt ook altijd tot lopende administratieve taken.

Indien goederen vervolgens in deze opslagplaatsen worden opgeslagen (afhankelijk van de gekozen FBA-dienst), dan is BTW-registratie in elk van deze opslaglanden verplicht.

online handel met het buitenland

Voorbeeld: Met het Centraal-Europa-programma biedt Amazon onlinehandelaren die al in Duitsland verkopen en van daaruit willen gaan verkopen of daarmee willen beginnen, de mogelijkheid om daarnaast ook in Polen en Tsjechië te gaan verkopen.

Dit kan de moeite waard zijn vanwege de lagere kosten voor fulfilment en opslag. In verband met de opslag aldaar zijn BTW-registratie in Duitsland en BTW-nummers in Polen en Tsjechië echter verplicht.

Overschrijding van de leveringsdrempel

Het bereiken van een jaarlijkse leveringsdrempel voor postorderbedrijven kan ook leiden tot de verplichting zich te registreren en een BTW-nummer in het land van bestemming verplicht te stellen.

Deze drempel kan worden bereikt door grensoverschrijdende postorderverkoop aan de eindverbruiker binnen één kalenderjaar. Elk land heeft zijn eigen leveringsdrempel. Dit is meestal rond de 35.000 euro.

Voor het bereiken van deze leveringsdrempel wordt de netto-omzet in een bepaald land in aanmerking genomen. Dit geldt echter alleen voor B2C-verkopen, d.w.z. verkopen aan de eindafnemer. Hier is overeenkomstig § 3 van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UStG) de postorderverordening van toepassing, die bepaalt dat zendingen binnen de EER belastbaar zijn in het land van de ontvanger.

Verkopen tussen bedrijven, d.w.z. B2B (business to business), spelen daarentegen geen rol voor de leveringsdrempel en kunnen veilig buiten beschouwing worden gelaten.

Kennisgevingen: Intrastat & Co

De intra-handelsstatistieken van de Europese Unie, of kortweg Intrastat, worden gebruikt om het goederenverkeer tussen de lidstaten te registreren. Het gaat echter niet uitsluitend om gekochte en verkochte goederen, maar ook goederen die om een andere reden zijn verplaatst, worden in Intrastat geregistreerd.

Wie moet deze verslagen indienen?

Elke in de EU voor BTW geregistreerde onderneming die goederen over de grens met andere EU-landen verhandelt, moet Intrastat-aangiften indienen.

Belangrijk: Welke en hoeveel informatie moet worden verstrekt, hangt af van de waarde van de goederen.

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht

Er zijn ook drempelwaarden die in acht moeten worden genomen voor Intrastat-aangiften, vergelijkbaar met de BTW-registratie. De manier waarop het werkt is in principe ook hetzelfde.

Bedrijven zijn vrijgesteld van de rapportageplicht als hun zendingen naar andere EU-landen in het voorgaande jaar de waarde van 500.000 euro niet overschreden. Zo niet, dan geldt de meldingsplicht.

IDEV/IDES-procedure

IDEV staat voor Internet Data Collection in the Network en maakt het mogelijk om Intrastat-aangiften online te doen. IDES is een gratis software die door het Federaal Bureau voor de Statistiek wordt aangeboden om Intrastat-aangiften offline te creëren. Deze kunnen dan achteraf worden geüpload. 

online handel met het buitenland

Douanevoorschriften voor e-handel in het buitenland

Er kunnen douanerechten verschuldigd zijn wanneer goederen naar een land buiten de EU worden gezonden. Uiteraard moet dit van tevoren worden verduidelijkt en moeten, indien nodig, de met de douane verband houdende extra kosten ook in de prijs worden opgenomen en duidelijk worden aangegeven.

De MADB van de Europese Unie kan worden gebruikt om na te gaan welke goederen door de douane moeten worden ingeklaard en welke niet.

EORI-nummer

Het EORI-nummer is een identificatienummer dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen de marktdeelnemers en de douaneadministratie.

Aangezien dit nummer in heel Europa wordt gebruikt, kunnen de gegevens efficiënter worden verzameld. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, omdat deze gegevens ook voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Dit is bedoeld om de douaneafhandeling tussen de EU-lidstaten te vereenvoudigen. Het EORI-nummer moet in een groot aantal documenten worden vermeld, vooral bij de correspondentie met de autoriteiten. Na registratie duurt het maximaal 3 dagen voordat het EORI-nummer in uw e-mail inbox belandt.

Het nummer zelf bestaat uit 17 tekens, waarbij de eerste twee tekens in de meeste gevallen staan voor de landcode.

Belangrijk: particulieren hebben geen EORI-nummer nodig

Internationale online handel: B2B vs. B2C

Hoewel alle EU-bedrijven in principe een btw-nummer moeten hebben, moet worden opgemerkt dat de btw niet altijd verplicht wordt toegepast. Naast de uitsluiting als gevolg van de verordening inzake kleine ondernemingen, moet in beginsel worden opgemerkt dat de plaats van vestiging en het soort afnemer doorslaggevend zijn.

Dit betekent: Het hangt af van het respectieve in- en uitvoerland en van het soort zakenpartner - d.w.z. of het een ander bedrijf of een privé-persoon is.

Ter illustratie volgen hier mogelijke scenario's en hoe zij van invloed zijn op de btw en de drempels voor leveringen en de bijbehorende rapportageverplichting.

Levering van goederen binnen de EU: B2B

Wanneer een onderneming aan een andere onderneming binnen de EU verkoopt, wordt zij belast in het land van bestemming volgens de toepasselijke wetgeving. Daarom kan een factuur zonder BTW worden uitgereikt. 

De afnemer, het bedrijf in het land van bestemming, moet dan zelf de BTW betalen, de zogenaamde verleggingsregeling. Daarom is het zo belangrijk het BTW-nummer op de factuur te vermelden.

Levering van goederen binnen de EU: B2C

Voor B2C-verkoop tussen de lidstaten van de EU geldt de zogenaamde postorderverordening voor alle intracommunautaire leveringen.

De postorderverordening maakt deel uit van de regel inzake de plaats van levering voor BTW-doeleinden en heeft tot gevolg dat zendingen aan particulieren binnen de EU belastbaar zijn in het land van de ontvanger, zolang een bepaalde drempel niet wordt overschreden met betrekking tot intracommunautaire leveringen.

In het algemeen hangt de belastbaarheid in Duitsland ook af van de respectieve leveringsdrempel in het land van bestemming. Wordt dit binnen een kalenderjaar overschreden, dan verandert de belastbaarheid - maar alleen als het werkelijk om een intracommunautaire overdracht gaat overeenkomstig §3c lid 3 UStAE.

Belangrijk:

Intracommunautaire leveringen moeten worden opgenomen in de BTW-aangifte en driemaandelijks in de lijst.

Leveringen van goederen aan niet-EU-landen

Last but not least: verkoop vanuit de EU aan niet-EU-landen.

Onlinehandelaren die aan niet-EU-landen verkopen, kunnen hun facturen doorgaans zonder btw opstellen. De vrijstelling van BTW moet echter op de factuur worden vermeld.

Belangrijk: Als handelaar moet u bewijzen dat de goederen in een niet-EU-land zijn aangekomen.

Eventuele belastingen en inklaringskosten zijn voor rekening van de klant in zijn eigen land. 

Veranderingen en snelle oplossingen 2020

Aangezien de fiscale taken voor onlinehandelaren regelmatig veranderen en niet-naleving ervan tot ernstige problemen kan leiden, volgt hier een kleine vooruitblik op het komende jaar. Wat zal er veranderen en welke maatregelen moeten handelaren die in het buitenland verkopen nemen?

Waar wordt aan gewerkt?

De Europese Commissie wil de belemmeringen voor e-handelaren wegnemen, zodat consumenten volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die bedrijven in de EU online aanbieden. Deze omvatten:

 • de herziene richtlijn betalingsdiensten en de nieuwe regels die reeds van kracht zijn voor grensoverschrijdende pakketdiensten;
 • nieuwe regels om ongerechtvaardigde geo-blocking te voorkomen;
 • herziene regelgeving inzake consumentenbescherming die in 2020 van kracht wordt;
 • nieuwe btw-voorschriften voor de onlineverkoop van goederen en diensten, die in 2021 in werking zullen treden.

Het wegnemen van ongegronde grensoverschrijdende belemmeringen, het faciliteren van goedkope grensoverschrijdende pakketbezorging, het beschermen van consumentenrechten en het bevorderen van grensoverschrijdende toegang tot online-inhoud zijn hoekstenen van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. 

Meer gedetailleerde informatie over het onderwerp "snelle oplossingen" vindt u in dit artikel.

Conclusie voor online handel in het buitenland

Handelaren die hun goederen in meer dan één land willen verkopen, moeten zich eerst op de hoogte stellen van de verplichtingen, eisen en administratieve lasten. Natuurlijk is het aanboren van nieuwe markten altijd een lucratieve optie, maar het leidt ook tot een grote verscheidenheid aan taken, vooral op het gebied van de BTW.

Er zijn veel verschillende processen en uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit wordt verder bemoeilijkt door het feit dat zeer weinig voorschriften in alle landen identiek zijn. Zo worden de in aanmerking te nemen waarden en bedragen, alsmede de vereiste documentatie, in elk land vaak een beetje anders behandeld.

De keuze van een betrouwbare dienstverlener en het gebruik van bepaalde hulpmiddelen kan uw totale werklast verlichten en is daarom sterk aan te bevelen.

Want op den duur is handel drijven in het buitenland verbonden met een vloed van taken voor de winkeliers. Wie echter de juiste partners vindt en zijn processen grotendeels kan automatiseren, is niet alleen op alle eventualiteiten voorbereid - hij heeft ook meer tijd voor wat echt belangrijk is.

Afbeeldingen: rupixen | unsplash, hellotax

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.