Raidboxes duurzaamheidsworkshop deel 2

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Meer algemeen welzijn graag! Dit was het onderwerp van onze eerste impulsworkshop over het onderwerp bedrijfsvisie. Op de tweede dag van de workshop namen we vier uur de tijd om de bijdrage van Raidboxes aan meer algemeen welzijn uit te werken. Volg het voorbeeld!

De gevolgen van klimaatverandering worden nu ook voor onze eigen deur gevoeld, bijvoorbeeld door enorme droogte, overstromingen, stormen of bosbranden. De politiek zal het probleem niet alleen kunnen oplossen. Iedereen wordt daartoe opgeroepen! Vooral bedrijven kunnen met hun grote invloed een bijzondere rol spelen.

Daarom hebben we in 2018 veel nagedacht over hoe we stap voor stap meer betekenis kunnen geven aan Raidboxes en nog meer kunnen doen voor het algemeen belang. De eerste stap was onze impulsworkshop, waardoor iedereen meer betrokken wilde raken. Het volgende artikel laat zien hoe je ook in jouw bedrijf het onderwerp zinsoriëntatie en algemeen belang oriëntatie als workshop kunt ontwikkelen.  

De workshop in vijf stappen

  • Plaats de context en leg het "waarom" uit
  • Werken aan de missie
  • Gemeenschappelijk Goed / Overschot Controle
  • Het formuleren van de visie
  • doelverklaring

Stap 1: Bepaal de context en leg uit waarom | 20 min.

Voor de workshopleider - in dit geval ik - is het heel nuttig om duurzaamheid en doelgerichtheid al behandeld te hebben. Om jezelf vertrouwd te maken, raad ik de lectuur aan die ik aan het eind van deel 1 heb opgesomd.

Het is immers de taak van de leider om de context van de workshop te bepalen en uit te leggen waarom hij het onderwerp überhaupt aanpakt. Je kunt niet zomaar verwachten dat alle deelnemers gemotiveerd zijn als niet duidelijk is wat de algemene context is.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Het is belangrijk dat de workshop de begrippen concreet maakt. Er worden hier meestal veel dingen door elkaar gehaald. Het is belangrijk om uit te leggen hoe je het in je bedrijf opvat. Naar mijn mening is het belangrijk om een goed evenwicht te hebben. Onder de voorwaarden begrijp ik het volgende:

De omzet - als symbool voor een economisch kengetal - is bijzonder belangrijk voor investeerders, werknemers, oprichters en leveranciers. Een bedrijf zonder aanzienlijke omzet kan niet duurzaam opereren. Daarom is het vanuit mijn oogpunt absoluut legitiem, zelfs onmisbaar, om je op deze figuur te concentreren, vooral in het begin. Omzet en winstgevendheid scheppen de basis en de noodzakelijke zekerheid om duurzaam te kunnen handelen.

De missie is vooral gericht op de klant. Onze missie is het creëren van vrijheid voor onze klanten, partners en medewerkers. De maatschappij heeft hier niets aan. Tegelijkertijd kunnen beslissingen voor de missie slecht zijn in puur economische termen, als alleen rekening wordt gehouden met winst op korte termijn.

Naar mijn mening is de visie bijna volledig gericht op de samenleving. In het artikel over Workshop Deel 1 leg ik de criteria voor een goede visie uit.

Het doel combineert de missie en de visie in een gemeenschappelijke verklaring. Naar mijn mening zijn bepaalde doelverklaringen meer een missie. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat je met de termen bedoelt.

Belangrijk: Naar mijn mening kan een organisatie zich altijd verder ontwikkelen om in de eindfase de samenleving in hoge mate te dienen. Dit vereist echter dat de onderneming een hoge waarde creëert voor haar klanten (missie) en dat zij bereid zijn daar geld aan uit te geven (omzet). Als organisatie moet men dus altijd een zekere afweging maken en kan men niet volledig in één richting doorslaan (bijv. alleen het algemeen belang).

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Verder is er in onze samenleving een structureel probleem met het kapitalisme. Dit is in de economie al heel lang bekend en is al eeuwenlang een onderwerp. Particuliere actoren maken vaak winst ten koste van het grote publiek. Negatieve externaliteiten zoals klimaatverandering worden betaald door het grote publiek, bijvoorbeeld met miljarden aan subsidies voor oogstverliezen in 2018. Die zouden eigenlijk ingeprijsd moeten worden en de winsten aanzienlijk verlagen.

Voorbeeld Lufthansa

Het voorbeeld van Lufthansa illustreert dit enigszins. Ik wil Lufthansa in het bijzonder geen rechtstreeks verwijt maken. Het probleem bestaat in de gehele luchtvaartindustrie en in andere sectoren.

Terwijl er minstens 30% belasting is op gewone benzine en diesel voor auto's en vrachtwagens, is er geen belasting op paraffine. Bovendien is de emissiehandel voor langeafstandsvluchten, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor CO2, opgeschort.

Aangezien paraffine een van de belangrijkste kostenfactoren is, samen met personeel en afschrijvingen, is het eenvoudig uit te rekenen wat er met de winst van 3,3 miljard euro zou gebeuren als deze kostenfactor 20-30 procent duurder zou worden. Het zal zeker minder worden, zelfs met bepaalde prijsverhogingen. De consumenten zouden op hun beurt "correcte" prijzen betalen.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Als de luchtvaart hier een negatief voorbeeld is, kan men zich voorstellen wat er zou gebeuren als elk bedrijf niet alleen zijn klanten en directe belanghebbenden zou bedienen, maar ook het grote publiek. Wat zou er gebeuren als het maatschappelijk gewenst is dat bedrijven het algemeen belang dienen en dit niet slechts een vrijwillige bijkomstigheid is?

Als samenleving aanvaarden wij dat de onzichtbare hand het algemeen welzijn in eigen handen neemt. Het zou beter zijn als iedereen verplicht werd zich daarvoor in te zetten.

Het resultaat zou zijn dat ondernemingen en een brede massa van kleine en middelgrote ondernemingen zouden bijdragen tot positieve verandering in plaats van door politici te worden gedwongen om alstublieft de negatieve effecten enigszins te verminderen.

Workshop To-Do's

Hier komt de economie van het algemeen belang om de hoek kijken, die relevant wordt in deel 3 van de workshop. Als workshopleider moet je dit onderwerp in een korte lezing kunnen presenteren. Ter voorbereiding hierop raad ik aan het boek Gemeinwohl-Ökonomie van Christian Felber te lezen.

Stap 2: Werk aan de missie | 1 uur.

In het oprichtersteam hebben we vaak in kleine kring nagedacht over onze missie. We hebben het echter nooit als team besproken.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

De vraag was daarom allereerst of iedereen zich emotioneel wel op zijn gemak voelde bij de missie "creatieven meer vrijheid geven" en er hetzelfde onder verstond.

De discussie was hier open en ik, als workshopleider, kon ook uitspraken doen. Als workshopleider ben je echter in de eerste plaats verantwoordelijk voor het werken aan een consensus en het synchroniseren van verschillende woorden die hetzelfde kunnen betekenen.

Resultaten van de workshop eenheid

Na onze discussie werd onze missie als volgt gewijzigd:

Om je meer ruimte te geven

Het team kon duidelijk meer begrijpen van vrije ruimte dan de term "vrijheid" en we vervingen de onduidelijke betekenis van "creatief", die voor ons toch al erg ruim was, door het woord "jij". Heel goed wetend dat dit ook slaat op ons als team.

Missie tot leven brengen

Wat is een missie op papier waard als er niet naar geleefd wordt? De volgende vraag in de ronde is dus:

Zijn er ooit situaties geweest waarin we onze missie hebben gekozen?

Deze vraag is uiterst belangrijk. Want als er na een missie geen beslissingen worden genomen, is die missie niets waard.

Schrijf deze vraag op een flip-over en verzamel voorbeelden. Zelf was ik positief verrast over hoeveel zaken bij elkaar kwamen. Het beste voorbeeld voor ons is de implementatie van"domeinen" en "e-mails". Onze klanten hebben deze functies altijd gewild om meer vrijheid te krijgen. Puur economisch gezien zijn deze echter nogal ongunstig voor ons.

Als er te weinig voorbeelden zijn, vraag de deelnemers aan je workshop dan waarom dit zo is en wat er in het dagelijks leven aan gedaan zou kunnen worden.

Bespreking van een echt voorbeeld

Het meest effectieve middel is echter het bespreken van een voorbeeld uit de praktijk waarbij een deel van het team misschien tegen de missie heeft besloten.

Bij ons in het bijzonder:

"Moet een klant het betalingsinterval naar beneden kunnen bijstellen, bijvoorbeeld van zes naar drie maanden?

Bedrijfseconomie heeft hier een duidelijk antwoord en in een discussie in een kleinere groep vóór de workshop had dit perspectief gewonnen. De klant mag de optie niet krijgen, want dan heeft het bedrijf minder geld ter beschikking.

Meteen nadat we ons hier meer bewust werden van onze missie, was het antwoord in de groep duidelijk: "Natuurlijk willen we onze klanten de vrijheid geven om zelf te bepalen welk betalingsinterval ze willen kiezen".

Waarschijnlijk onze belangrijkste conclusie voor het dagelijks leven: Ieder Raidboxes teamlid kan onze missie gebruiken als argument voor beslissingen!

Na deze sessie van de workshop kende iedereen onze missie. Belangrijker is dat iedereen nu toestemming had om er ruzie mee te maken als het ging om zakelijke beslissingen.  

Kort daarna hadden we een discussie over de procedure voor PHP-updates. Zijn de klanten zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze updates en zijn ze daartoe verplicht? Dit zou voor ons beslist de gemakkelijkere oplossing zijn.

Rekening houdend met onze missie was het resultaat dat we een controlemechanisme voor de PHP update ontwikkelden dat automatisch controleert na een auto-update en zo nodig de oude versie herstelt. Tegelijkertijd krijgen onze klanten de vrijheid om hun oude, enigszins onveilige PHP-versie te behouden in geval van problemen.

Pauze

Pauzes zijn een must. Het is belangrijk om na een bepaalde hoeveelheid input en uitputtende discussies even op adem te kunnen komen.  

Stap 3: Algemeen welzijn en overschotcontrole | 1 uur.

Het volgende workshopdeel gaat over het sensibiliseren van het team voor de verschillende gebieden van duurzaamheid. De common good balans is in dit verband een uitstekend instrument, omdat het een 360 graden beeld geeft van een organisatie en tegelijkertijd een open maar zeer goed ontwikkeld instrument is om duurzaamheid te beoordelen.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid


Dit is een welkome afwisseling voor de deelnemers, aangezien het workshopformaat verschuift van discussie naar groepswerk.

Workshop To-Do's

De procedure is als volgt:

  • Briefing over de balans van het gemeenschappelijk goed en uitleg over de categorieën
  • Evaluatie van het gemeenschappelijk goed Snelle test in groepen van 2-3 met evaluatie van de status quo en verbeteringsmaatregelen
  • Korte presentatie van de resultaten in de groep

Als extra ondersteuning voor het groepswerk was er de gemeenschappelijk goede balans van een agentschap, waarmee een zeer beknopt overzicht kon worden gemaakt. Voor de details was er ook het werkboek van het gemeenschappelijk goed evenwicht.

Eerste resultaten van de workshop eenheid

In het algemeen heeft dit aspect geleid tot een eerste bewustwording van de problematiek.

Bijzonder positief is dat de workshop heeft geleid tot de eerste inzamelingsactie van het team voor kansarme gezinnen tijdens de kerstperiode. Daarnaast is op initiatief van Leefke en Virginia onze BiteBox, die individueel verpakte kleine snacks bevat, vervangen door grote snoeppotten, die we vullen met gezonde snacks uit de groothandel om te besparen op verpakkingsafval. Wij gebruiken nu toiletpapier van Goldeimer. Goldeimer is een jong bedrijf dat samenwerkt met Viva con Agua om sanitatieprojecten van Welthungerhilfe te ondersteunen.

In het algemeen heeft dit aspect geleid tot een eerste bewustwording van de problematiek.

Naar mijn mening laat dit heel goed zien dat het belangrijk is om vanaf het managementniveau duidelijk te maken dat duurzaamheid uitdrukkelijk gewenst is en mag worden doorgevoerd.

Maar ook grotere gebieden, zoals de invoering van een werknemersparticipatieprogramma, alsmede de registratie van de arbeidstijd voor documentatie en de vermindering van overwerk, werden ingevoerd.

Overwerk was een punt van discussie, vooral bij de beoordeling van de balans van het algemeen belang, want de consensus van het team was dat het normaal is om veel te werken in een start-up. Hoewel dit waar kan zijn, vermindert het nog steeds de waarde van het saldo van het gemeenschappelijk goed en moeten er maatregelen worden genomen om op dit gebied op korte tot middellange termijn verbetering te brengen.

Stap 4: Een visie formuleren | 45 min.

Het laatste onderdeel van de workshop was een korte sessie in individueel werk.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Hier kon iedereen de bovenstaande vragen schriftelijk beantwoorden. Vooral voor de ontwikkeling van een bedrijfsvisie kunnen geleide meditaties ook helpen om zich emotioneel te laten meevoeren naar de toekomst. Het is belangrijk dat u zich mentaal in een verre toekomst plaatst, minstens 10 jaar.

De tweede vraag, "Welke punten kunnen we vandaag uitvoeren om de eerste stappen te zetten?", vind ik even belangrijk. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal punten reeds daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Aan het eind schreef iedereen zijn visie om in een gezamenlijk document en presenteerde die aan de groep.

Resultaten van de workshop eenheid

Over het geheel genomen leverde dit onderdeel van de workshop de minste concrete resultaten op die in het dagelijks leven merkbaar zijn. Naar mijn mening is het daarom noodzakelijk dat de directie verder werkt aan de concretisering van de visie en deze ook opneemt in de bedrijfsstrategie.

In ons specifieke geval betekent dit:

Hoe dragen wij bij tot meer gelijke kansen met Raidboxes?

De beknopte verklaring komt uit deel 1 van de workshop. Deel 2 hielp om verschillende manieren te laten zien om dit mogelijk te maken.

In het bijzonder was er overeenstemming om gratis hosting aan te bieden aan initiatieven en verenigingen zonder winstoogmerk om bij te dragen aan meer gelijke kansen. Op dit gebied bestaan al enkele sponsorschappen, maar dit moet verder worden ontwikkeld.

Stap 5: Doelstelling formuleren

Helaas zijn we door tijdgebrek niet aan de laatste stap toegekomen en pakken we het dit jaar pas weer op.

Al met al was de planning al erg sportief en vergde het actieve matiging van mij als workshopleider. De sessies zouden in theorie over een periode van vier weken elk een uur kunnen duren, dan met een herhaling van vijf minuten van het eerste deel.

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

De doelomschrijving combineert naar mijn mening heel mooi het klant- en het maatschappijperspectief in één beknopte verklaring. Dit maakt een betere communicatie tussen alle deelnemers mogelijk en zorgt, net als de missie, voor een verwijzing ernaar in het dagelijks leven.

Conclusie: Walk the talk

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Deze foto werd terecht belachelijk gemaakt door mijn collega's. Niettemin denk ik dat het duidelijk maakt waar het om gaat. Je redt de wereld niet in vier uur. Ook niet in vier dagen. Het is belangrijk om de eerste stappen te zetten en door te gaan. Het is een marathon!

We hebben alle doelstellingen van de workshop bereikt en het heeft ons dagelijks leven al positief beïnvloed. Dit is al een groot succes. Tegelijkertijd gaf de workshop ons een idee van hoe we vorm kunnen geven aan positieve verandering naarmate ons bedrijf groeit. En dit maakt dat we meer willen doen en geeft ons werk nog diepere betekenis.

Conclusie: kopiëren en imiteren nadrukkelijk aangemoedigd! Als je vragen of feedback hebt, laat dan een reactie achter.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.