Raidboxes Algemeen welzijn Duurzaamheid

Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Meer gemeenschappelijk goed, alsjeblieft! Dit was het onderwerp van onze eerste impulsworkshop over het onderwerp bedrijfsvisie. Op de tweede dag van de workshop hebben we vier uur de tijd genomen om de bijdrage van Raidboxes aan meer algemeen welzijn uit te werken. Volg het voorbeeld!

Met zijn enorme droogte en hoge temperaturen was 2018 helaas weer een een recordjaarzodat de gevolgen van de klimaatverandering ook op onze eigen stoep voelbaar zijn. De politiek zal het probleem niet alleen kunnen oplossen. Iedereen wordt hiertoe opgeroepen! Vooral ondernemingen, met hun grote invloed, kunnen een bijzondere rol spelen.

Daarom hebben we in 2018 goed nagedacht over hoe we Raidboxes stap voor stap meer betekenis kunnen geven en nog meer kunnen doen voor het algemeen belang. De eerste stap was onze Impuls Werkplaatswaardoor iedereen meer betrokken wilde raken. Het volgende artikel laat zien hoe u het thema zingevingsgerichtheid en oriëntatie op het algemeen belang ook als workshop in uw bedrijf kunt ontwikkelen.

De workshop bestaat in totaal uit vijf hoofdonderdelen:

  • Plaats de context en leg uit waarom
  • Werk aan de missie
  • Algemeen belang / Overschotcontrole
  • Het formuleren van de visie
  • doelverklaring

Download het workshopmateriaal nu gratis en voel je vrij om het aan te passen aan je behoeften.

Stap 1: Zet de context uiteen en leg uit waarom. 20 min.

Voor de workshopleider is het erg nuttig om zich al met duurzaamheid en doelgerichtheid bezig te hebben gehouden. Om vertrouwd te raken met het onderwerp, raad ik aan enkele van de boeken te lezen die ik aan het eind van deel 1 aan het eind van deel 1.

Het is immers de taak van de workshopleider om de context te schetsen en uit te leggen waarom u het onderwerp in de eerste plaats behandelt. Hier kun je niet verwachten dat alle deelnemers gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan als niet duidelijk is wat de algemene context is.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 1

Het is belangrijk dat de workshop de termen concretiseert. Er wordt hier meestal met veel dingen gesmeten. Het is belangrijk dat u uitlegt hoe u het in uw bedrijf ziet. Naar mijn mening is het belangrijk om een goed evenwicht te hebben. Door de voorwaarden begrijp ik het volgende:

Verkoop - als symbool voor een economische sleutelfiguur - zijn bijzonder belangrijk voor investeerders, werknemers, oprichters en leveranciers. Een onderneming zonder aanzienlijke omzet kan niet duurzaam functioneren. Daarom is het mijns inziens absoluut legitiem, ja zelfs onontbeerlijk, zich op deze parameter te concentreren, vooral in het begin. Omzet en winstgevendheid creëren de basis en de noodzakelijke zekerheid om duurzaam te kunnen handelen.

De missie is in de eerste plaats gericht op de klant. Onze missie is het creëren van vrijheid voor onze klanten, partners en medewerkers. Hier, heeft de maatschappij er nog steeds niets van. Tegelijkertijd kunnen beslissingen voor de missie slecht zijn in zuiver economische termen, indien alleen rekening wordt gehouden met de winst op korte termijn.

De Vision is, naar mijn mening, bijna geheel gericht op de maatschappij. In deel 1 Ik leg de criteria uit voor een goed visioen.

De Doel combineert de missie en de visie in een gemeenschappelijke verklaring. Naar mijn mening vertegenwoordigen bepaalde doelverklaringen meer een missie. Het is belangrijk dat u duidelijk maakt wat u met deze termen bedoelt.

Belangrijk: Vanuit mijn perspectief kan een organisatie zich altijd ontwikkelen om in de eindfase de samenleving in hoge mate te dienen. Dit vereist echter dat u een hoge waarde creëert voor uw klanten (missie) en dat zij bereid zijn daar geld voor uit te geven (inkomsten). Als organisatie moet je dus altijd een zekere afweging maken en kun je niet volledig in één richting doorslaan (b.v. alleen het algemeen belang).

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 2

Bovendien is er in onze samenleving een structureel probleem met het kapitalisme. Dit is al zeer lang bekend in de economie en is al eeuwenlang een onderwerp. Vaak maken particuliere actoren winst ten koste van het grote publiek. Negatieve externe effecten, zoals klimaatverandering, worden betaald door het grote publiek, bijvoorbeeld met miljarden aan subsidies voor oogstverliezen in 2018. Deze zouden eigenlijk moeten worden ingeprijsd en de winsten aanzienlijk verminderen.

Voorbeeld Lufthansa

Het voorbeeld van Lufthansa illustreert dit enigszins. Ik wil Lufthansa in het bijzonder geen rechtstreeks verwijt maken. Het probleem bestaat in de gehele luchtvaartindustrie en in andere sectoren.

Terwijl gewone benzine en diesel voor auto's en vrachtwagens met ten minste 30% worden belast, is er geen belasting op kerosine. geen belasting op kerosine! Bovendien is de handel in emissierechten voor langeafstandsvluchten, die verantwoordelijk zijn voor de grootste CO2-uitstoot, opgeschort.

Aangezien kerosine, naast personeel en afschrijvingen, een van de belangrijkste kostenfactoren is, kan gemakkelijk worden berekend wat er met de winst van 3,3 miljard euro zou gebeuren indien deze kostenfactor 20-30% duurder zou worden. Het zal zeker minder worden, zelfs met bepaalde prijsstijgingen. De consumenten zouden op hun beurt "correcte" prijzen betalen.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 3

Als de luchtvaart hier een negatief voorbeeld is, kan men zich voorstellen wat er zou gebeuren als elk bedrijf niet alleen zijn klanten en directe belanghebbenden zou bedienen, maar ook het grote publiek. Wat zou er gebeuren als het maatschappelijk gewenst is dat bedrijven het algemeen belang dienen en dit niet slechts een vrijwillig neveneffect is?

Als samenleving aanvaarden wij dat de onzichtbare hand het algemeen welzijn in eigen handen neemt. Het zou beter zijn als iedereen verplicht werd zich daarvoor in te zetten.

Het resultaat zou zijn dat ondernemingen en een brede massa van kleine en middelgrote ondernemingen zouden bijdragen tot positieve verandering in plaats van door politici te worden gedwongen om alstublieft de negatieve effecten enigszins te verminderen.

Workshop To-Dos

Hier komt de economie van het algemeen belang om de hoek kijken, die relevant wordt in deel 3 van de workshop. Als workshopleider moet u in staat zijn dit onderwerp in een korte lezing te presenteren. Ter voorbereiding hierop, raad ik u aan het boek te lezen Economie van algemeen belang door Christian Felber.

Stap 2: Werk aan de missie. 1 uur.

In het oprichtersteam hebben we vaak in kleine kring over onze missie nagedacht. Maar we hebben het er nooit als team over gehad.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 4

De eerste vraag was dus of iedereen zich emotioneel kon vinden in de missie om "creatieven meer vrijheid te geven" en er hetzelfde onder verstond.

De discussie was hier open en ik, als leider van de workshop, kon ook uitspraken doen. Als workshopleider bent u echter in de eerste plaats verantwoordelijk voor het streven naar consensus en, indien nodig, het synchroniseren van verschillende woorden die hetzelfde kunnen betekenen.

Resultaten van het workshop-gedeelte

Na onze bespreking werd onze missie als volgt gewijzigd:

Om je meer ruimte te geven

Het team kon zich duidelijk meer inleven in de vrije ruimte dan in de term "vrijheid" en wij hebben de onduidelijke betekenis van "creatief", die voor ons toch al erg ruim was, vervangen door het woord "jij". Goed wetende dat dit ook betrekking heeft op ons als team.

Missie tot leven brengen

Wat is een missie op papier waard als er niet naar geleefd wordt? De volgende vraag in de ronde is dus:

Zijn er ooit situaties geweest waarin we onze missie hebben gekozen?

Deze vraag is uiterst belangrijk. Want als er na een missie geen beslissingen worden genomen, is ze niets waard.

Schrijf deze vraag op een flip-over en verzamel voorbeelden. Ik was zelf positief verrast hoeveel zaken samenkwamen. Het beste voorbeeld in ons geval is de implementatie van "Domeinen"en "e-mails". Deze functies zijn altijd gewenst geweest door onze klanten om meer vrijheid te krijgen. Puur economisch gezien zijn deze echter nogal ongunstig voor ons.

Als er te weinig voorbeelden zijn, vraag uw workshopdeelnemers dan waarom dit zo is en wat er in het dagelijks leven aan gedaan zou kunnen worden.

Bespreking van een reëel voorbeeld

Het meest doeltreffende middel is echter het bespreken van een voorbeeld uit de praktijk waarbij een deel van het team tegen de missie kan hebben besloten.

Bij ons in het bijzonder:

"Moet een klant zijn betalingsinterval zelf naar beneden kunnen bijstellen van, zeg, zes maanden naar drie maanden?"

Bedrijfseconomie heeft hier een duidelijk antwoord en in een discussie in een kleinere groep vóór de workshop had dit perspectief gewonnen. De klant moet niet de mogelijkheid krijgen, omdat dit betekent dat het bedrijf minder geld ter beschikking heeft.

Onmiddellijk nadat wij ons hier meer bewust waren geworden van onze missie, was het antwoord in de groep duidelijk: "Natuurlijk willen wij onze klant de vrijheid geven om zelf te bepalen welk betalingsinterval hij kiest."

Waarschijnlijk onze belangrijkste conclusie voor het dagelijks leven

Elke Raidboxes werknemer kan onze missie als argument gebruiken.

Na dit workshoponderdeel kende iedereen onze missie. Belangrijker nog, iedereen had nu toestemming om met haar in discussie te gaan als het ging om zakelijke beslissingen.  

Kort daarna hadden we de discussie over de procedure voor PHP-updates. Is het de verantwoordelijkheid van elke klant om dit zelf te doen en zijn zij hiertoe verplicht? Dit zou zeker de makkelijkere oplossing voor ons zijn.

Gezien onze opdracht was het resultaat dat wij een controlemechanisme voor de PHP-update ontwikkelden, dat na een auto-update automatisch controleert en zo nodig de oude versie terugspeelt. Tegelijkertijd krijgt elke klant de vrijheid om zijn oude, enigszins onveilige PHP-versie te behouden in geval van problemen.

Pauze

Pauzes zijn een must. Het is belangrijk om na een bepaalde hoeveelheid input en uitputtende discussies even op adem te kunnen komen.  

Stap 3: Common Good and Surplus Check | 1 uur.

Het volgende deel van de workshop gaat over het sensibiliseren van het team voor de verschillende gebieden van duurzaamheid. De balans van het algemeen belang is in dit verband een uitstekend instrument, omdat zij een 360 graden-beeld van een organisatie geeft en tegelijkertijd een open, maar zeer goed ontwikkeld instrument is om duurzaamheid te evalueren.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 5


Dit is een welkome afwisseling voor de deelnemers, aangezien het workshopformaat verschuift van discussie naar groepswerk.

Workshop To-Dos

De procedure is als volgt:

  1. Briefing over de balans van het gemeenschappelijk goed en toelichting van de categorieën
  2. Evaluatie van het gemeenschappelijk goed Snelle test in groepen van 2-3 met evaluatie van de status quo en verbeteringsmaatregelen
  3. Korte presentatie van de resultaten in de groep

Als extra ondersteuning voor het groepswerk was er de gemeenschappelijk goede balans van een agentschap, waarmee een zeer beknopt overzicht kon worden gemaakt. Voor de details was er ook het werkboek van het gemeenschappelijk goed evenwicht.

Hier nogmaals de volledige workshop presentatie en alle middelen om te downloaden.

Eerste resultaten van het workshop-gedeelte

Over het geheel genomen heeft dit aspect geleid tot een eerste bewustwording van de problematiek.

Bijzonder positief: De workshop resulteerde in de eerste inzamelingsactie van het team voor kansarme gezinnen tijdens de kerstperiode. Daarnaast is op initiatief van Leefke en Virginia onze BiteBox, die individueel verpakte snacks bevat, vervangen door grote snoeppotten, die we vullen met gezonde snacks van de groothandelsmarkt om verpakkingsafval te besparen. Bovendien gebruiken we nu toiletpapier van Goldeimer. Dit is een jonge onderneming die samen met Viva con Agua sanitatieprojecten van de Welthungerhilfe steunt.

Dit toont volgens mij heel goed aan dat het belangrijk is om vanaf het managementniveau duidelijk te maken dat duurzaamheid uitdrukkelijk gewenst is en mag worden doorgevoerd.

Maar ook grotere gebieden, zoals de invoering van een werknemersparticipatieprogramma, alsmede de registratie van de arbeidstijd voor documentatie en de vermindering van overwerk, werden ingevoerd.

Overwerk was een punt van discussie, vooral bij de beoordeling van het evenwicht tussen gemeenschappelijk goed en kwaad, aangezien de consensus van het team was dat het normaal is om veel te werken in een startup. Dit mag dan wel waar zijn, maar het vermindert nog steeds de score voor het gemeenschappelijk belang en er moeten maatregelen worden genomen om op dit gebied op korte tot middellange termijn verbetering te brengen.

Stap 4: Formuleren van een visie | 45 min.

Het laatste deel van de workshop was een korte sessie in individueel werk.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 6

Hier kon iedereen de bovenstaande vragen schriftelijk beantwoorden. Vooral voor de ontwikkeling van een bedrijfsvisie kunnen geleide meditaties ook helpen om zich emotioneel te laten meevoeren naar de toekomst. Het is belangrijk dat u zich mentaal in een verre toekomst plaatst, minstens 10 jaar.

De tweede vraag, "Welke punten kunnen we vandaag uitvoeren om de eerste stappen te zetten?", vind ik even belangrijk. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal punten reeds daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Aan het eind schreef iedereen zijn visie om in een gezamenlijk document en presenteerde die aan de groep.

Resultaten van het workshop-gedeelte

Over het geheel genomen heeft dit deel van de workshop de minste concrete resultaten opgeleverd die in het dagelijks leven merkbaar zijn. Mijns inziens is het daarom noodzakelijk dat de directie verder werkt aan de concretisering van de visie en deze ook laat doorvloeien in de bedrijfsstrategie.

In ons specifieke geval betekent dit:

Hoe dragen wij bij tot meer gelijke kansen met Raidboxes?

De kernachtige verklaring komt van Deel 1 van de workshop. Deel 2 heeft geholpen om een aantal manieren te laten zien waarop dit mogelijk is.

Er werd met name overeengekomen gratis hosting aan te bieden aan initiatieven en verenigingen zonder winstoogmerk om bij te dragen tot meer gelijke kansen. Op dit gebied bestaan reeds enkele sponsoringprogramma's, maar deze moeten verder worden ontwikkeld.

Stap 5: Doelstelling formuleren

Helaas zijn we door tijdgebrek niet tot de laatste stap gekomen en pakken we het dit jaar pas weer op.

Over het geheel genomen is de timing al zeer sportief en vereist actieve matiging van de workshopleider. De sessies zouden theoretisch over een periode van vier weken van elk een uur kunnen worden gehouden, met vervolgens een herhaling van vijf minuten van het eerste deel.

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 7

De "Purpose Statement" combineert, denk ik, heel mooi het perspectief van de klant en de maatschappij in één beknopte verklaring. Dit maakt een betere communicatie tussen alle betrokken partijen mogelijk en creëert, net als de missie, een verwijzing ernaar in het dagelijks leven.

Download het workshopmateriaal nu gratis en voel je vrij om het aan te passen aan je behoeften.

Conclusie: de daad bij het woord voegen

Raidboxes Gemeenschappelijk Goed Workshop Slide 8

Deze foto werd terecht belachelijk gemaakt door mijn collega's. Toch denk ik dat het duidelijk maakt waar het om gaat. Je gaat de wereld niet redden in vier uur. Ook niet in vier dagen. Het is belangrijk om de eerste stappen te zetten en door te gaan. Het is een marathon.

We hebben alle doelstellingen van de workshop bereikt en het heeft ons dagelijks leven al positief beïnvloed. Dit is al een groot succes. Tegelijkertijd gaf de workshop ons een idee van hoe we vorm kunnen geven aan positieve verandering naarmate ons bedrijf groeit. En dit maakt dat we meer willen doen en geeft ons werk nog diepere betekenis.

Conclusie: Imitatie en kopiëren uitdrukkelijk gewenst! Als je vragen of feedback hebt, voel je vrij om een reactie achter te laten.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.