Genderinclusief taalgebruik bij Raidboxes

Gendergevoelig taalgebruik: tussen waan en zin

Het debat over gendering is al enkele jaren omstreden: Sommigen vinden geslachtsgebonden taal overbodig, anderen uiterst belangrijk. Waarom polariseert het onderwerp zo? Hoe kunnen we taal zo eerlijk mogelijk maken? En kan taal ons denken en dus ons gedrag veranderen?

Bij Raidboxes hebben wij ons intensief beziggehouden met het thema genderbewust en niet-discriminerend taalgebruik. En dat is precies waar dit artikel over gaat: Waarom en hoe gender moet worden gebruikt – of niet. 

Gendering wordt verondersteld een alternatief te bieden voor het generieke mannelijke. Maar wordt de wereld echt eerlijker door geslachtsgebonden taalgebruik? Er zijn genoeg argumenten voor en tegen gendering. Voordat we ze nader bekijken, moeten we een paar basisprincipes verduidelijken.

Wat betekent gendering? 

Laten we beginnen met het belangrijkste: wat is gendering eigenlijk?

Het online woordenboek definieert gendering als "het toepassen van gender mainstreaming (op iets)". Gendermainstreaming verwijst naar de "verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, rekening houdend met genderspecifieke levensomstandigheden en belangen".

Met andere woorden, gendering gaat erom alle mensen taalkundig te kunnen benoemen, te integreren - en dus op een bepaalde manier te respecteren. Het doel is om iedereen aan te spreken en erbij te betrekken. 

In de praktijk betekent gendering het noemen van alle of beide geslachten in het taalgebruik, en niet meer alleen de mannelijke vorm. Bijvoorbeeld, lezer wordt niet meer als gangbare vorm gebruikt, maar vervangen door neutrale zinnen als Lesende

Als je juist wilt seksen, kun je kiezen uit een groot aantal mogelijkheden, daar komen we nu op.

Overzicht van veel voorkomende schrijfwijzen

In het Duits zijn er verschillende manieren om te seksen. In geschreven vorm kan gendering plaatsvinden door het woord te markeren met een dubbele punt, sterretje, enz.

Deze zogenaamde gendertekens zijn bedoeld om typografisch uit te drukken dat persoonlijke of professionele namen de mannelijke, vrouwelijke en diverse vormen omvatten. Sommige van deze schrijfwijzen heb je waarschijnlijk al eerder gezien, bijvoorbeeld "Mitarbeiter:innen", "Expert*innen " of "KundInnen ". In gesproken vorm wordt een langere pauze gelaten tussen de stam en de uitgang.

Laten we eens kijken naar de populairste varianten met de reader als voorbeeld.

1e mogelijkheid: Geslachtskenmerk

Bij het schrijven kun je een dubbele punt, een sterretje of een onderstrepingsteken zetten tussen lezer en binnenkant. Of je kunt de I van binnenuit kapitaliseren: 

 • Lezers:binnen
 • Lezers
 • Lezers
 • Lezers
Geslachtskenmerk
Gendertekens in één oogopslag op genderleicht.de

2e mogelijkheid: dubbele nominatie

Door beide of in paren te noemen, spreek je mensen aan die zich identificeren als man en vrouw:

 • Lezers

3e optie: neutrale formulering

Of je kunt een geslachtsneutrale formulering gebruiken. Merk echter op dat dit niet voor alle woorden goed werkt:

 • Lezen 

Hebben we geen andere problemen? 

gender-inclusieve-taal
Fragment uit een videobijdrage van psychologeek

Tot nu toe gaat het goed. Misschien vraag je je nu ten laatste af: Welk probleem hebben we eigenlijk? En vooral: Is dit überhaupt een probleem? En is deze kwestie echt zo belangrijk?

Er is een verschijnsel waar auteur Caroline Criado-Perez in haar non-fictie boek Onzichtbare vrouwen naar verwijst als "mannelijk tenzij anders aangegeven". Dit betekent dat we de meeste termen lezen als mannelijk, tenzij ze duidelijk gemarkeerd zijn als niet mannelijk. Taalkundig nemen we een standaardvorm aan, en dat is onbetwist de mannelijke vorm.

Het algemene mannelijke

Zoals gezegd is er iets in onze taal dat bepaalde mensen kan uitsluiten: het zogenaamde generieke mannelijke. Alle personen omvatten, hoewel grammaticaal alleen mannen worden bedoeld - deze bewering lijkt niet te werken. Het is dus vaak allesbehalve duidelijk dat echt iedereen bedoeld wordt. 

Wat is het algemene mannelijke?

Generiek mannelijk is het gebruik van het mannelijke geslacht om te verwijzen naar groepen van gemengd geslacht. Als het geslacht niet bekend is of als we een groep van meerdere mensen van verschillend geslacht bedoelen, gebruiken we in het Duits het algemene mannelijk: die Zuhörer.

Globale talen kunnen qua geslacht in drie categorieën worden verdeeld:

 1. Genderspecifieke talen zoals Spaans, Frans en Duits (waar zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden een geslacht hebben).
 2. geslachtloze talen zoals Mandarijn, Hongaars en Fins (waar zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden geen gemarkeerd geslacht hebben) en 
 3. Natuurlijke geslachtstalen zoals het Engels (met geslachtsgebonden voornaamwoorden en geslachtloze zelfstandige naamwoorden).

Studies tonen echter aan dat landen die genderloze talen gebruiken niet noodzakelijkerwijs ver vooruit zijn in termen van gelijkheid.

Het generieke mannelijk komt ook in het Engels voor: Het Engels kent wel het achtervoegsel female - bijvoorbeeld in huidige modewoorden als vrouwelijk leiderschap, vrouwelijke oprichter enzovoort. Het achtervoegsel mannelijk wordt echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Schrijfster Caroline Criado-Perez verwoordt dit principe in een notendop: "Het mannelijk geslacht spreekt voor zich"

Gendering - Waar gaat het eigenlijk om?

Verschillende studies tonen aan dat het generieke mannelijk niet neutraal gelezen wordt, maar overwegend mannelijk. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het hele genderdebat.

In Invisible Women geeft de auteur een klein maar belangrijk voorbeeld: emoji's. Toen emoji's voor het eerst werden geïntroduceerd, ontwierpen en codeerden alle platforms hun emoji's alleen mannelijk - zonder dat de Unicode-standaard dit voorschreef.

Een woord als loper werd uitsluitend gelezen als mannelijke loper. Dit voorbeeld laat zien dat zelfs neutrale zinnen in onze samenleving mannelijke associaties oproepen. Unicode reageerde hierop en bepaalde dat alle emoji's geslachtsgebonden moeten zijn. Vrouwelijke emoji's volgden eerst, en later werden genderneutrale emoji's toegevoegd. 

Kritische stemmen over gendering in deze zin pleiten er vaak voor om liever genderneutrale termen in te voeren in plaats van alle geslachten te benoemen.

De waarheid is dat het schrappen van het algemene mannelijke slechts de helft van de strijd zou zijn: mannelijke vooroordelen zijn zo stevig in onze psyche verankerd dat zelfs echt genderneutrale woorden als mannelijk worden gelezen.

Caroline Criado-Perez

Het citaat maakt duidelijk: Als we in plaats van drie geslachtsspecifieke emoji's slechts één ggenderneutrale emoji zouden gebruiken, zou dat geen oplossing zijn. De reden is dat de meeste mensen dit symbool toch zouden lezen als een mannelijke jogger.

Waarom gendering (niet) totale onzin is

Uit een recente opiniepeiling met 2.000 respondenten bleek dat minder dan 30 procent van de Duitse bevolking gendergelijkheid van taal belangrijk vindt. De rest is ertegen of haalt zijn schouders op:

Enquête-gender-inclusief-taal
INSA-onderzoek: Hoe belangrijk is gendering?

Zoals gezegd zijn er genoeg argumenten tegen gendering. Bijvoorbeeld dat de leesbaarheid en begrijpelijkheid van teksten kan worden aangetast. Contra-genderteksten zijn langer, bevatten vreemde speciale tekens in het midden van woorden en leiden mogelijk af van de eigenlijke inhoud van de tekst. Maar maakt gendering onze taal echt kapot?

Kritiek #1 

Met alle grote mondiale problemen van deze tijd - moeten we ons echt bezighouden met zoiets banaals?

Inderdaad, er zijn dingen die belangrijker zijn. We hebben problemen die dringender en belangrijker zijn, vooral in 2021. Maar dat is niet echt waar gendering over gaat. Als we het algemene mannelijke gebruiken, heeft dat gevolgen voor de manier waarop we denken en waarnemen, waarover later meer.

Het genderdebat laat nog meer zien: als we er niet eens in slagen om iets zogenaamd banaals als gendering in te voeren, hoe kunnen we dan verdere stappen zetten in de richting van gelijkheid? Onze taal is een relatief gemakkelijke uitlaatklep die alle mensen op zichzelf kunnen gebruiken.

Kritiek #2

Genderen verpest de taal en is grammaticaal verkeerd.

Orthografie, correcte grammatica, leesbaarheid en begrijpelijkheid hebben prioriteit. Maar grammatica is door de mens gemaakt en kan ook door ons mensen veranderd worden. We spreken en schrijven tegenwoordig niet meer zoals vroeger.

Net zoals we hebben vastgesteld dat kapitalisatie aan het begin wordt gebruikt, kunnen we ook nieuwe regels opstellen. Bijvoorbeeld dat het grammaticaal correct is om te seksen - in welke vorm dan ook.

Taal is nooit in steen gebeiteld en taal blijft zich ontwikkelen, vooral door culturele en sociale invloeden. Oude termen worden voortdurend vervangen door nieuwe.

Overigens is gendergelijk taalgebruik op sommige universiteiten al verplicht gesteld.

Kritiek #3

Dit is me allemaal veel te uitgebreid en ingewikkeld met gendering. 

Gendering brengt verandering teweeg. Het is tot op zekere hoogte begrijpelijk om er gemakshalve van af te zien. Tegenwoorden kunnen ingewikkeld, onbekend en zelfs een beetje hobbelig klinken. In het begin hadden we er evenveel moeite mee en moesten we wennen aan deze manier van spreken. Genderen is een kwestie van wennen - als je eraan wilt wennen. 

Anderzijds is het voor mensen die een genderneutrale of genderloze taal als moedertaal hebben geleerd moeilijk om Duits te leren. Dit komt omdat het taalkundig iets nieuws is. Mensen die vertrouwd zijn met de Duitse taal moeten zich er gewoon in verdiepen.

Kritiek #4

Er is geen taalkundige discriminatie van niet-mannelijke personen, want het generieke mannelijk omvat iedereen.

Onze hele taal is gegenderd. Het algemene mannelijke is ook een vorm van gendering, zij het een hele saaie. Wie zegt dat vrouwen altijd gewoon inbegrepen zijn, maakt het zichzelf gemakkelijk. We zijn gesocialiseerd om altijd eerst aan de man te denken. Als het om de meerderheid gaat, denken velen alleen aan mannen - ook al is dat onbewust.

Daar zijn veel studies over. Bijna allemaal concluderen ze dat het generieke mannelijk de associatie mannelijk versterkt. Ten eerste omdat we het gebruiken om mannen in het algemeen aan te duiden. Ten tweede omdat we de geslachtsspecifieke vorm bedoelen. Vrouwelijke vormen daarentegen kunnen niet per se voor mannen gebruikt worden. Hierdoor ontstaat een asymmetrie die in het voordeel is van mannen.

In deze geest wordt nu ook de online Duden gecontrasigneerd: Alle 12.000 persoonlijke en professionele termen worden momenteel aangepast. In plaats van één woordartikel komen er voortaan twee - één voor de mannelijke en één voor de vrouwelijke vorm.

Hoe taal de werkelijkheid schept

Het is duidelijk dat met gendering alleen geen gelijkheid wordt bereikt. Woorden alleen zullen natuurlijk niet ieders houding veranderen. Alleen door te generen lossen we niet al onze wereldproblemen op. Maar door genderevenwichtig taalgebruik te normaliseren, kunnen we kinderen die nu en in de toekomst leren spreken, bewuster maken.

In een onderzoek uit 2015 kregen bijna 600 basisschoolkinderen verschillende functietitels met beschrijvingen voorgelezen. Ofwel werden de beroepen aan de kinderen voorgelezen in gendergelijke taal, ofwel in het generieke mannelijk.

De kinderen werd gevraagd te antwoorden of ze zich konden voorstellen in dit beroep te werken. Het bleek dat meisjes die geconfronteerd werden met gendergelijke benamingen veel meer vertrouwen hadden in het nastreven van een bèta/technisch beroep - dat wil zeggen op het gebied van wiskunde, informatica, natuurwetenschappen en technologie.

Ook al is gendergeschikt taalgebruik belangrijk, het lost het probleem van vrouwelijke en diverse rolmodellen niet op. Vooral in bèta/technische beroepen is er vaak een gebrek aan rolmodellen. Gendering kan echter een belangrijke stap in de goede richting zijn.

Als we weten dat mensen zich niet discriminerend mogen uiten, is het misschien normaal dat we op andere terreinen van het leven niet discrimineren.

Misschien zullen kinderen zich dan ook afvragen of alleen mannen ingenieur kunnen worden en alleen vrouwen opvoeder. Kinderen leren dat niet alleen jongens kunnen programmeren. En meisjes hebben meer vertrouwen in beroepen als ook de vrouwelijke vorm wordt vermeld, zoals ook de korte film Redraw the Balance laat zien.

Conclusie

De maatschappij verandert, de taal verandert: net zoals we steeds meer Engelse termen in gebruik nemen en grammaticaal aanpassen, kunnen we ook gendering invoeren. Het is niet moeilijk en zeker niet eng. 

Bij Raidboxes hebben we ervoor gekozen om met een dubbele punt te schrijven. Ten eerste omdat deze vorm machineleesbaar is en meer omvattend: spraakuitvoerprogramma's lezen de dubbele punt automatisch als een pauze. Ten tweede, omdat de dubbele punt visueel verbindt in plaats van scheidt.

We weten dat de spelling niet perfect is. Maar dat hoeft niet. Wij zien de dubbele punt meer als een hulpmiddel op weg naar een rechtvaardiger taal. Gendering is ongelooflijk belangrijk omdat taal ons denken vormt en hoe we de wereld waarnemen.

"Talen zijn natuurlijk levende dingen die we kunnen bezitten en veranderen naar onze behoeften" - verduidelijkt Caroline Criado-Perez. En we hebben nu een behoefte: de gelijkheid van alle geslachten.

Natuurlijk is gendering niet de enige factor voor gelijkheid. Toch moet er rekening mee worden gehouden. Vooral omdat de verhouding tussen inspanning en effectiviteit relatief laag is. Wat overblijft is: oefening baart kunst - en de meesters.

Verder lezen

 • Onzichtbare vrouwen
  In haar boek vol feiten legt auteur Caroline Criado-Perez het verschijnsel van de gender data gap uit. Ze laat zien waar onze wereld gemaakt is voor mannen en waarom dit gevaarlijk kan zijn voor vrouwen - een zoektocht naar genderrechtvaardigheid in het dagelijks leven.
 • Hoe taal ons denken vormt
  Er worden wereldwijd ongeveer 7.000 talen gesproken. Maar vormen ze ook de manier waarop we denken? Cognitief wetenschapper Lera Boroditsky deelt taalkundige voorbeelden en mogelijke antwoorden in haar TED Talk.
 • Genderleicht.de en geschicktgendern.de
  De websites Genderleicht en Geschickt Gendern geven je veel nuttige tips en hulpmiddelen voor niet-discriminerend schrijven en spreken.
 • Gedragscode van WordPress
  Wees attent, respectvol en werk samen - dit zijn slechts enkele van de gedragsregels uit de Gedragscode van de WordPress Community. Ze staan allemaal voor gemeenschappelijke waarden en respectvolle, coöperatieve interactie.
 • Raidboxes Gedragscode
  Onze eigen richtlijnen gaan onder andere over het creëren van bewustzijn van een divers team - ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, vermogen of beperking, afkomst, etniciteit, religie (of gebrek daaraan), leeftijd, sociale of economische status.

Jouw vragen over geslacht

Wat is jouw mening over gendergelijk taalgebruik? Helpen nieuwe spellingen? Laat het ons weten in de commentaren! Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op Raidboxes? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze Nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.