Genderinclusief taalgebruik bij Raidboxes

Gendergevoelig taalgebruik: tussen waan en zin

Het debat over gendering is al enkele jaren controversieel: Sommigen vinden sekse-eigen taalgebruik overbodig, anderen uiterst belangrijk. Waarom polariseert het onderwerp zo? Hoe kunnen we taal zo eerlijk mogelijk maken? En kan taal ons denken en dus ons gedrag veranderen?

Bij Raidboxes hebben wij ons intensief beziggehouden met het thema genderbewust en niet-discriminerend taalgebruik. En dat is precies waar dit artikel over gaat: Waarom en hoe gender moet worden gebruikt – of niet. 

Gendering wordt verondersteld een alternatief te bieden voor het generieke mannelijke. Maar maakt gender-adequaat taalgebruik de wereld echt eerlijker? Er zijn genoeg argumenten voor en tegen gendering. Voordat we ze nader bekijken, moeten we een paar basisprincipes verduidelijken.

Wat betekent gendering? 

Laten we beginnen met het belangrijkste: wat is gendering eigenlijk?

Het online woordenboek definieert gendering als "het toepassen van gendermainstreaming (op iets)". Gendermainstreaming verwijst naar de "verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, rekening houdend met genderspecifieke levensomstandigheden en belangen".

Gendering betekent met andere woorden alle mensen taalkundig kunnen benoemen, hen kunnen integreren - en hen dus op een bepaalde manier kunnen respecteren. Het doel is om iedereen aan te spreken en erbij te betrekken. 

In de praktijk betekent gendering dat alle of beide geslachten in het taalgebruik worden vermeld, en niet langer alleen de mannelijke vorm. Zo wordt lezer niet langer als de gebruikelijke vorm gebruikt, maar vervangen door neutrale zinnen als Lesende

Als u correct wilt seksen, kunt u kiezen uit een groot aantal mogelijkheden, daar komen we nu op.

Overzicht van gebruikelijke spellingen

In het Duits, zijn er verschillende manieren om te seksen. In geschreven vorm kan gendering gebeuren door het woord te markeren met een dubbele punt, een asterisk, enz.

Deze zogenaamde geslachtstekens zijn bedoeld om typografisch tot uitdrukking te brengen dat persoons- of beroepsnamen de mannelijke, vrouwelijke en diverse vormen omvatten. Sommige van deze schrijfwijzen hebt u waarschijnlijk al eens gezien, bijvoorbeeld "Mitarbeiter:innen", "Expert*innen " of "KundInnen ". In gesproken vorm wordt een langere pauze gelaten tussen de stam en de uitgang.

Laten we eens kijken naar de populairste varianten, met de lezer als voorbeeld.

1e mogelijkheid: geslachtsaanduiding

Bij het schrijven kunt u een dubbele punt, een sterretje of een onderstrepingsteken plaatsen tussen reader en inside. Of je kunt de I van binnenuit kapitaliseren: 

 • Lezers: binnen
 • Lezers
 • Lezers
 • Lezers
Geslachtsteken
Geslachtstekens in een oogopslag op genderleicht.de

2e mogelijkheid: dubbele nominatie

Door beiden of paarsgewijs te noemen, richt u zich tot mensen die zich als man en vrouw identificeren:

 • Lezers

3e mogelijkheid: Neutrale formulering

Of u kunt een genderneutrale formulering gebruiken. Merk echter op dat dit niet voor alle woorden goed werkt:

 • Lezen 

Hebben we geen andere problemen? 

genderinclusieve-taal
Fragment uit een videobijdrage van psychologeek

Tot nu toe gaat alles goed. Misschien vraagt u zich nu ten laatste af: Welk probleem hebben we eigenlijk? En vooral: is dit überhaupt een probleem? En is deze kwestie echt zo belangrijk?

Er is een fenomeen waarnaar auteur Caroline Criado-Perez in haar non-fictie boek Invisible Women verwijst als "mannelijk tenzij anders aangegeven". Dit betekent dat we de meeste termen als mannelijk lezen, tenzij duidelijk is aangegeven dat ze niet mannelijk zijn. Wij nemen taalkundig een standaardvorm aan, en dat is onbetwist de mannelijke vorm.

De generische mannelijke

Zoals reeds gezegd, is er iets in onze taal dat bepaalde mensen kan uitsluiten: het zogenaamde generieke mannelijke. Alle personen omvatten, hoewel grammaticaal alleen mannen bedoeld zijn - deze bewering lijkt niet te werken. Het is dus vaak allesbehalve duidelijk dat werkelijk iedereen bedoeld wordt. 

Wat is de generische mannelijke vorm?

Generiek mannelijk is het gebruik van het mannelijk geslacht om te verwijzen naar groepen van gemengd geslacht. Wanneer het geslacht niet bekend is of wanneer we een groep van meerdere personen van verschillend geslacht bedoelen, gebruiken we in het Duits het generieke mannelijk: die Zuhörer.

De wereldtalen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën naar geslacht:

 1. Talen met een geslacht, zoals Spaans, Frans en Duits (waar zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden een geslacht hebben).
 2. geslachtsloze talen zoals Mandarijn, Hongaars en Fins (waar zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden geen uitgesproken geslacht hebben) en 
 3. Talen van natuurlijk geslacht , zoals het Engels (met geslachtsbepaalde voornaamwoorden en geslachtsloze zelfstandige naamwoorden).

Uit studies blijkt echter dat landen die geslachtsloze talen gebruiken, niet noodzakelijk ver voorop lopen wat gelijkheid betreft.

De generieke mannelijke vorm komt ook in het Engels voor: Het Engels kent wel het achtervoegsel female - bijvoorbeeld in de huidige modewoorden als vrouwelijk leiderschap, vrouwelijke oprichter, enzovoort. Het achtervoegsel mannelijk wordt echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Schrijfster Caroline Criado-Perez verwoordt dit principe als volgt: "Het mannelijk geslacht is vanzelfsprekend"

Gendering - Waar gaat het eigenlijk over?

Uit verschillende studies blijkt dat het generisch mannelijk niet neutraal, maar overwegend mannelijk wordt gelezen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het hele genderdebat.

In Invisible Women geeft de auteur een klein maar belangrijk voorbeeld: emoji's. Toen emoji's voor het eerst werden geïntroduceerd, ontwierpen en codeerden alle platforms hun emoji's alleen als mannelijke emoji's - zonder dat de Unicode-norm dit specificeerde.

Een woord als loper werd uitsluitend gelezen als mannelijke loper. Dit voorbeeld toont aan dat zelfs neutrale zinnen in onze samenleving mannelijke associaties oproepen. Unicode heeft hierop gereageerd en bepaald dat alle emoji's van een geslacht moeten zijn voorzien. Vrouwenemoji's volgden eerst, en later werden genderneutrale emoji's toegevoegd. 

Kritische stemmen over gendering in deze zin pleiten er vaak voor dat we liever genderneutrale termen invoeren in plaats van alle geslachten te benoemen.

De waarheid is dat het afschaffen van het generieke mannelijke slechts de helft van de strijd zou zijn: mannelijke vooroordelen zijn zo stevig in onze psyche verankerd dat zelfs echt genderneutrale woorden als mannelijk worden gelezen.

Caroline Criado-Perez

Het citaat maakt het duidelijk: als we in plaats van drie genderspecifieke emoji's slechts één gendnerneutrale emoji zouden gebruiken, zou dat geen oplossing zijn. De reden is dat de meeste mensen dit symbool nog steeds zouden lezen als een mannelijke jogger.

Waarom gendering (niet) totale onzin is

Uit een recente opiniepeiling onder 2.000 respondenten blijkt dat minder dan 30% van de Duitse bevolking gendergelijkwaardig taalgebruik belangrijk vindt. De rest is ertegen of haalt zijn schouders op:

Enquête-gender-inclusieve-taal
INSA-enquête: Hoe belangrijk is gendering?

Zoals reeds gezegd, zijn er genoeg argumenten tegen gendering. Bijvoorbeeld dat de leesbaarheid en begrijpelijkheid van teksten kan worden aangetast. Tegendraadse teksten zijn langer, bevatten vreemde speciale tekens in het midden van woorden en leiden mogelijk af van de eigenlijke inhoud van de tekst. Maar vernietigt gendering echt onze taal?

Kritiek #1 

Moeten we ons, met alle grote wereldproblemen van deze tijd, echt met zoiets banaals bezighouden?

Ja, inderdaad, er zijn dingen die belangrijker zijn. We hebben problemen die dringender en belangrijker zijn, vooral in 2021. Maar dat is niet echt waar gendering over gaat. Wanneer we het algemene mannelijke gebruiken, heeft dat gevolgen voor de manier waarop we denken en waarnemen, waarover later meer.

Het genderdiscussie toont nog meer aan: als we er niet eens in slagen zoiets banaals als gendering in te voeren, hoe kunnen we dan verdere stappen zetten op weg naar gelijkheid? Onze taal is een betrekkelijk gemakkelijke uitlaatklep die alle mensen op zichzelf kunnen gebruiken.

Kritiek #2

Gendering verpest de taal en is grammaticaal onjuist.

Orthografie, correcte grammatica, leesbaarheid en begrijpelijkheid hebben prioriteit. Maar grammatica is door de mens gemaakt en kan ook door ons mensen worden veranderd. Vandaag spreken en schrijven we niet meer zoals vroeger.

Net zoals we hebben vastgesteld dat aan het begin hoofdletters worden gebruikt, kunnen we ook nieuwe regels vaststellen. Bijvoorbeeld, dat het grammaticaal correct is om geslacht - in welke vorm dan ook.

Taal is nooit in steen gehouwen en taal blijft evolueren, vooral door culturele en sociale invloeden. Oude termen worden voortdurend vervangen door nieuwe.

Overigens is gendergelijk taalgebruik aan sommige universiteiten al verplicht gesteld.

Kritiek #3

Dit is allemaal veel te uitgebreid en ingewikkeld voor mij met gendering. 

Gendering brengt verandering teweeg. Het is tot op zekere hoogte begrijpelijk dat men er gemakshalve van afziet. Tegen-genderwoorden klinken misschien ingewikkeld, onbekend en zelfs een beetje hobbelig. In het begin hadden we er evenveel moeite mee en moesten we warmlopen voor deze manier van spreken. Gendering is een kwestie van gewenning - als je er aan wilt wennen. 

Anderzijds is het voor mensen die een genderneutrale of genderloze taal als moedertaal hebben geleerd, moeilijk om Duits te leren. Dat komt omdat het taalkundig iets nieuws is. Mensen die bekend zijn met de Duitse taal moeten zich er maar in verdiepen.

Kritiek #4

Er is geen linguïstische discriminatie van niet-mannelijke personen, want het generieke mannelijk omvat iedereen.

Onze hele taal is geslachtsgebonden. Het generieke mannelijke is ook een vorm van gendering, zij het een zeer saaie. Wie zegt dat vrouwen altijd gewoon worden meegerekend, maakt het zichzelf gemakkelijk. We zijn gesocialiseerd om altijd eerst aan de man te denken. Bij de meerderheid denken velen alleen aan mannen - ook al is dat onbewust.

Daar zijn veel studies over. Bijna allemaal concluderen zij dat het generieke mannelijke de associatie mannelijk versterkt. Ten eerste, omdat we het gebruiken om te verwijzen naar mannen in het algemeen. Ten tweede, omdat we de geslachtsspecifieke vorm bedoelen. Vrouwelijke vormen daarentegen kunnen niet noodzakelijkerwijs voor mannen worden gebruikt. Dit creëert een asymmetrie die mannen bevoordeelt.

In deze geest wordt nu ook de online Duden tegengendered: Alle 12.000 persoonlijke en professionele termen worden momenteel aangepast. In de toekomst zullen er in plaats van één lidwoord, twee zijn - één voor de mannelijke en één voor de vrouwelijke vorm.

Hoe taal de werkelijkheid creëert

Het is duidelijk dat gendering alleen niet tot gelijkheid zal leiden. Woorden alleen zullen niet ieders houding veranderen, natuurlijk. Door alleen maar te genderen, lossen we niet al onze wereldproblemen op. Maar door gender-equivalent taalgebruik te normaliseren, kunnen we kinderen die nu en in de toekomst leren spreken, bewuster maken.

In een onderzoek uit 2015 werden aan bijna 600 basisschoolkinderen verschillende functietitels met beschrijvingen voorgelezen. Ofwel werden de beroepen aan de kinderen voorgelezen in geslachtsgelijk taalgebruik, ofwel in het algemeen mannelijk taalgebruik.

De kinderen werd gevraagd te antwoorden of zij zich konden voorstellen in dit beroep te werken. Het bleek dat meisjes die werden geconfronteerd met gender-equivalente benamingen veel meer vertrouwen hadden in een bèta/technisch beroep - dat wil zeggen op het gebied van wiskunde, informatica, natuurwetenschappen en technologie.

Ook al is gender-adequaat taalgebruik belangrijk, het lost het probleem van vrouwelijke en diverse rolmodellen niet op. Vooral in bèta/technische beroepen is er vaak een gebrek aan rolmodellen. Gendering kan echter een belangrijke stap in de goede richting zijn.

Als wij weten dat mensen zich niet discriminerend mogen uitlaten, is het misschien normaal dat wij ook op andere gebieden van het leven niet discrimineren.

Misschien zullen kinderen zich dan ook afvragen of alleen mannen ingenieur kunnen worden en alleen vrouwen onderwijzer. Kinderen leren dat niet alleen jongens kunnen programmeren. En meisjes hebben meer vertrouwen in beroepen als ook de vrouwelijke vorm wordt vermeld, zoals ook blijkt uit de korte film Redraw the Balance.

Conclusie

De maatschappij verandert, de taal verandert: net zoals we steeds meer Engelse termen in gebruik nemen en ze grammaticaal aanpassen, kunnen we ook gendering invoeren. Het is niet moeilijk en zeker niet eng. 

Bij Raidboxes hebben we ervoor gekozen om met een dubbele punt te schrijven. Ten eerste omdat deze vorm machineleesbaar is en meer omvattend: spraakuitvoerprogramma's lezen de dubbele punt automatisch als een pauze. Ten tweede, omdat de dubbele punt visueel verbindt in plaats van scheidt.

We weten dat de spelling niet perfect is. Maar dat hoeft het niet te zijn. Wij zien de dubbele punt meer als een instrument op weg naar een meer rechtvaardige taal. Gendering is ongelooflijk belangrijk omdat taal ons denken en onze perceptie van de wereld bepaalt.

"Talen zijn natuurlijk levende wezens die we kunnen bezitten en veranderen naar gelang van onze behoeften" - verduidelijkt Caroline Criado-Perez. En we hebben een behoefte op dit moment: de gelijkheid van alle geslachten.

Natuurlijk is gendering niet de enige factor voor gelijkheid. Niettemin moet met deze kwestie rekening worden gehouden. Vooral omdat de verhouding tussen inspanning en doeltreffendheid betrekkelijk laag is. Wat overblijft is: oefening baart kunst - en de meesters.

Verdere lectuur

 • Onzichtbare Vrouwen
  In haar boek vol feiten legt auteur Caroline Criado-Perez het fenomeen van de genderkloof uit. Ze laat zien waar onze wereld gemaakt is voor mannen en waarom dit gevaarlijk kan zijn voor vrouwen - een zoektocht naar gender rechtvaardigheid in het dagelijks leven.
 • Hoe taal onze manier van denken bepaalt
  Er worden in de wereld ongeveer 7.000 talen gesproken. Maar geven ze ook vorm aan de manier waarop we denken? Cognitief wetenschapper Lera Boroditsky deelt taalkundige voorbeelden en mogelijke antwoorden in haar TED Talk.
 • Genderleicht.de en geschicktgendern.de
  De websites Genderleicht en Geschickt Gendern bieden u vele nuttige tips en hulpmiddelen voor niet-discriminerend schrijven en spreken.
 • WordPress Gedragscode
  Wees attent, respectvol en werk samen - dit zijn slechts een paar van de gedragsregels uit de WordPress Gedragscode voor de gemeenschap. Zij staan allen voor gemeenschappelijke waarden en respectvolle, op samenwerking gerichte interactie.
 • Raidboxes Gedragscode
  Onze eigen richtlijnen gaan onder meer over het creëren van bewustzijn voor een divers team - ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, bekwaamheid of beperking, afkomst, etniciteit, religie (of het ontbreken daarvan), leeftijd, sociale of economische status.

Uw vragen over geslacht

Wat is jouw mening over gendergelijk taalgebruik? Helpen nieuwe spellingen? Laat het ons weten in de commentaren! Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op Raidboxes? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze Nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.