Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons! Daarom houden wij ons aan de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) en stellen wij alles in het werk om uw gegevens te beschermen. De persoon die verantwoordelijk is op grond van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke:

RAIDBOXES GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

De interne functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is:

De heer Jan Hornung

E-mail: datenschutz@raidboxes.io

Telefoon: 0251 1498 2005

I. Inleiding

De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons! Daarom houden wij ons aan de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en stellen wij alles in het werk om uw gegevens te beschermen.

Als u uw cookie-instellingen wilt controleren, klik dan op hier.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u als klant of geïnteresseerde een gedetailleerd overzicht te geven van hoe en in welke mate uw gegevens door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt, doorgegeven en verzonden wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. We willen u ook een overzicht geven van de privacy-maatregelen die we hebben genomen en de mogelijkheden die we u bieden wanneer u onze site bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

Om de bescherming van uw gegevens ook in de toekomst te waarborgen, met name in overeenstemming met nieuwe wettelijke voorschriften en technische ontwikkelingen, is het van essentieel belang dat deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij raden u daarom aan onze informatie en notities over gegevensverwerking met regelmatige tussenpozen te lezen.

Bij het opstellen van deze privacyverklaring hebben we getracht zoveel mogelijk afstand te nemen van juridische formuleringen om ervoor te zorgen dat niet-juristen alles begrijpen. Als er op sommige plaatsen verwijzingen naar de wetstekst voorkomen, dan is dat uitsluitend te wijten aan de volledigheid. Als secties niet begrijpelijk zijn, laat het ons dan weten, zodat we de betreffende sectie kunnen herzien.

Het is echter zeer moeilijk gebleken om een privacybeleid te schrijven dat aan de ene kant transparant, begrijpelijk en volledig is en aan de andere kant de lezer niet overweldigt door zijn lengte. We hebben daarom besloten om u eerst een algemeen overzicht te geven, dat u vervolgens kunt uitbreiden in de rest van het privacybeleid. Neemt u alstublieft even de tijd om dit privacybeleid op uw gemak door te lezen. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming Jan Hornung .

1. om welke gegevens gaat het?

Als we het over gegevensverwerking hebben, bedoelen we altijd uw persoonlijke gegevens. Deze AVG worden in artikel 4, lid 1, gedefinieerd als gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent alle gegevens die direct of indirect met u te maken hebben, bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adressen, e-mail adressen, gebruikersgedrag, enz. Informatie die wordt verzameld in verband met online websites of diensten die geen eigendom zijn van of niet door ons worden gecontroleerd, maakt geen deel uit van deze privacyverklaring. Websites of diensten van andere RAIDBOXES klanten zijn ook uitgesloten.

2. waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Ten eerste, je kunt er niet omheen: Om een contract met ons af te sluiten is het absoluut noodzakelijk om uw stamgegevens te kennen. Anderzijds willen we u als klant de best mogelijke gebruikerservaring bieden en streven we daarom altijd naar een optimale dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat de gegevens alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming beschikbaar is. In het bijzonder als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de levering van onze contractuele diensten of voor het gebruik of de online diensten of als dit wettelijk verplicht is. Bovendien verwerken we gegevens als we uw toestemming hebben of als we een legitiem belang hebben bij de verwerking ervan (bijv. belang bij de analyse, optimalisatie, economische werking, veiligheid van ons online-aanbod, met name bij het meten van het bereik, het opstellen van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden en het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van de diensten van derden. In het tweede deel, "Diepgaand: cookies en andere technologieën", geven we u een uitgebreid overzicht van het gebruik en de toepassing ervan.

3 Wanneer en in welke mate verwerken wij persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van alle processen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt. Een meer gedetailleerde beschrijving vindt u hier.

3.1 Voor het verlenen van contractuele diensten/registratie

Wij verwerken inventarisatiegegevens en contractgegevens om onze contractuele verplichtingen en diensten te kunnen nakomen. (Artikel 6, lid 1, onder bAVG))

3.2 Contact maken

Als je per e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens verwerkt voor zover dat nodig is om jouw vragen te beantwoorden. Het contact via onze livechat verloopt via de diensten van Intercom. Meer informatie hierover vind je onder het kopje "Ter verdieping: Cookies en andere technologieën".

3.3 Bezoek aan onze website

Als u onze website, diensten of berichtenfuncties gebruikt, kunnen wij of onze geautoriseerde serviceproviders gebruik maken van cookies of soortgelijke technologieën. De informatie die op deze manier wordt verzameld, helpt ons om onze diensten beter aan te passen aan de behoeften van onze klanten, om ze beter en sneller te maken en vooral om ze nog veiliger te maken. Ze dienen ook voor reclamedoeleinden. Meer informatie vindt u hier.

4. de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder bAVG), als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, geldt artikel 6, lid 1, onder cAVG), als wettelijke basis. Indien vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder dAVG), als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder fAVG), als rechtsgrond voor de verwerking.

5. Wissen en bewaren van gegevens

De bij ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Tenzij de gebruikersgegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen. Volgens de wettelijke voorschriften is de opslag voor 6 jaar volgens § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige vouchers, etc.) en voor 10 jaar volgens § 147 lid 1 AO (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige vouchers, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, etc.).

6. kunnen minderjarigen gebruik maken van onze diensten?

Kortom: Nee. Onze website en diensten mogen niet gebruikt worden door personen die nog niet meerderjarig zijn. We verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen of andere personen die wettelijk niet in staat zijn om onze diensten te gebruiken. Als we weten dat we persoonlijke gegevens van minderjarigen hebben verzameld, zullen we deze onmiddellijk verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u vermoedt dat we per ongeluk of per ongeluk informatie van een minderjarige hebben verzameld.

7. hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We implementeren fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie adequaat te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, data-encryptie, autorisatiecontroles voor de toegang tot gegevens en we selecteren onze serverlocaties zeer zorgvuldig. Wij zetten ons in voor de beveiliging van onze systemen en diensten.

U bent echter verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en uw accountprofiel of registratiegegevens. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of de persoonlijke informatie die wij over u hebben accuraat en up-to-date is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die wij aan derden doorgeven op basis van een door u geautoriseerde accountlink.

8. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

8.1 Frankfurt

Een ouder deel van de servers die ten grondslag liggen aan de hostingdienst bevindt zich in de datacenters van Interxion in Frankfurt. De ruimte in het datacenter is gehuurd van Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean exploiteert daar een cloud platform voor virtuele servers, dat door ons wordt gebruikt als platform voor hosting. Met Digital Ocean is een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Digital Ocean heeft met ons de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-commissie afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen en is bovendien gecertificeerd volgens de voorschriften van de EU-VS Privacy Shield Agreement. Dit datacenter is mogelijk alleen relevant voor klanten die voor 01.01.2019 zijn opgericht. Alle websites die na deze datum worden gemaakt of zullen worden gemaakt, worden uitsluitend gehost op de in 8.2 en 8.3 genoemde datacenters.

8.2 Falkenstein / Neurenberg

Een ander deel, de server waarop de hostingdienst is gebaseerd en ook de servers voor onze eigen infrastructuur en gegevensverwerking (dashboard, monitoring, configuratiebeheer, back-ups etc.) bevinden zich in de datacenters van Hetzner, Hetzner Online GmbH, in Falkenstein en Neurenberg. Hetzner biedt op deze locaties dedicated servers te huur aan, die wij gebruiken als platform voor hosting. Deze gebruiken we ook voor onze eigen infrastructuur en de automatische back-ups van de door ons gehoste websites. Met Hetzner is een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten. Hetzner is ook onderworpen aan de voorschriften van de basisverordening inzake gegevensbescherming. Hetzner Online GmbH is geassocieerd met de ISO-certificaat 27001 Uitstekend. U kunt meer informatie vinden over de locatie van de server hier.

8.3 Düsseldorf en Taucha

Naast de in 8.1 en 8.2 beschreven datacenters worden ook twee datacenters van de firma dogado GmbH gebruikt voor de levering van de webservers. Een van de computercentra, het computercentrum in Düsseldorf, wordt door dogado zelf geëxploiteerd. Het tweede computercentrum bevindt zich in Taucha, Duitsland, en wordt beheerd door envia TEL GmbH in opdracht van dogado GmbH.

Zowel de exploitanten van de datacenters als de datacenters zijn gecertificeerd volgens o.a. ISO 27001; er is een contractafwikkelingsovereenkomst gesloten met dogado. Bovendien zijn zowel dogado als envia TEL GmbH onderworpen aan de voorschriften van de basisverordening inzake gegevensbescherming.

8.4 Amsterdam

Vanaf het begin zijn er nog maar weinig websites in de datacenters van Equinix Amsterdam. De serverlocatie is onder andere ISO 27001 gecertificeerd. U kunt meer informatie vinden over het datacenter hier. De parkeerplaatsen in het datacenter zijn gehuurd van Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Back-ups

Onze back-ups worden opgeslagen in de datacenters van Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, kortom: AWS. We hebben gekozen voor Frankfurt als serverlocatie. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, hebben we een AV met AWS en de zogenaamde "security". Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. AWS neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield programma. De serverlocatie is onder andere in overeenstemming met ISO 27001 gecertificeerd. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op hier.

8.6 SMTP-relais (verzending per e-mail)

Voor het verzenden van transactie-e-mails werken we samen met de dienstverlener Mailgun Technologies, Inc. (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). De volgende gegevens worden opgeslagen:

- Online Marketing "van

- Online Marketing "naar

- Inhoud van de e-mail

- Domein van de BOX, die de post verstuurt

Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Mailgun de zogenaamde "veiligheidsovereenkomst" met ons gesloten. Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie en een AV met ons gesloten. Het doel van de verwerking is het nakomen van contractuele verplichtingen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder bAVG) . De gegevens worden door Mailgun gedurende 15 dagen opgeslagen. De mails zelf worden 7 dagen lang BOX opgeslagen op de.

9. wanneer delen we uw informatie?

Allereerst willen we u verzekeren dat we uw persoonlijke gegevens niet verkopen, uitlenen of verhuren. Gegevens worden alleen doorgegeven als dit bijvoorbeeld onontbeerlijk is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, als we een legitiem belang hebben of als we uw toestemming hebben. Elk van onze contractuele partners is zorgvuldig en zorgvuldig geselecteerd en wij verplichten hen om alle gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Om deze reden sluiten wij ook een contract voor gegevensverwerking in opdracht van de verwerker in overeenstemming met artikel 28AVG.

10. links

Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders voor wiens inhoud wij, de RAIDBOXES Gmbh, niet verantwoordelijk zijn en waartoe deze gegevensbeschermingsverklaring niet strekt.

11. uw rechten

Zodra persoonlijke gegevens door jou worden verwerkt, ben je een betrokkene in de zin van de AVG en staan jou de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke toe (d.w.z. tegen ons):

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of schrapping,
 • Recht om de verwerking te beperken,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensdraagbaarheid.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Meer informatie vindt u hier.

II. in meer detail: cookies, tracking en andere technologieën

Het volgende gedeelte is bedoeld om u een beter inzicht te geven in de verschillende technologieën die we gebruiken en hoe ze worden gebruikt. Als u onze website, diensten of berichtenfuncties gebruikt, kunnen wij of onze geautoriseerde serviceproviders gebruik maken van cookies of soortgelijke technologieën. De informatie die op deze manier wordt verzameld, helpt ons om onze diensten beter aan te passen aan de behoeften van onze klanten, om ze beter en sneller te maken en vooral om ze nog veiliger te maken. Ze dienen ook voor reclamedoeleinden.

1. terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

1.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder fAVG).

1.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet uw IP-adres voor de duur van de sessie bewaard blijven. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder fAVG).

1.4 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. In het geval van gegevensopslag in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

1.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.  

2. cookies

2.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser te identificeren wanneer u terugkeert naar de website. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Deze stellen ons in staat om uw acties te koppelen tijdens die specifieke browsersessie. Andere cookies (zogenaamde permanente cookies) blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer afleveren.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser zelfs na een paginawissel kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden in deze technisch noodzakelijke cookies opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen
 • Aanmeldingsinformatie

We maken ook gebruik van cookies op onze website, die ons in staat stellen om het surfgedrag van de gebruikers te analyseren. Deze worden gebruikt om anoniem gebruikersgedrag op de website te monitoren, bijvoorbeeld om het aantal bezoeken per pagina te registreren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de optimalisatie van de prestaties en het ontwerp van deze website. Deze cookies zijn in de meeste gevallen cookies van derden (bijv. Google Analytics). De gegevens worden echter in anonieme vorm verzameld en uitsluitend door ons gebruikt. Als u als gebruiker een website oproept, kan er een cookie op uw besturingssysteem worden opgeslagen. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Gebruik van websitefuncties (Intercom, OneSignal)
 • Gebruikersgedrag (Crazy Egg, Google Analytics)
 • Toewijzing van de bron van de website-oproepen (eigen cookie)
 • Opdracht aan een affiliate / reclamepartner (eigen cookie)
 • Frequentie van paginaweergaven (Google Analytics)
 • Ingevoerde zoektermen (Google Analytics)

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij u informeren over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en zal uw toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens worden verkregen. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. Meer informatie over cookies vindt u in de volgende paragrafen.

2.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder fAVG). De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder aAVG).

2.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend. We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Overdracht van taalinstellingen
 • Zoektermen onthouden

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

2.4 Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op uw computer opgeslagen en doorgestuurd naar onze site. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt. Als u bezwaar wilt maken tegen de cookies die wij, de RAIDBOXES GmbH, plaatsen, schrijf ons dan gewoon, of verander uw Wijzig de privacyinstellingen.

3de inschrijving  

3.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door het invoeren van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Online Marketing

Als u een betaald contract met ons aangaat, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om de rechten en plichten die aan dat contract verbonden zijn, na te komen.

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen derden zijn (verzend- of vervoersdienstverleners, banken, belastingadviseurs, advocaten, overheden, etc.), voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en afhandeling van het contract en de daarmee samenhangende rechten en plichten.

We maken gebruik van externe diensten om betalingen te verwerken. Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan deze diensten voor zover dit nodig is voor de verwerking van de betalingen. Nadere informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten komen kijken, vindt u hieronder.

PAYONE

Provider: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland.

Website: https://www.payone.com/

Verdere informatie en gegevensbescherming: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ en https://www.payone.com/dsgvo-haendler/“.

3.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, onder aAVG). Indien het doel van de registratie de uitvoering is van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b AVG.

3.3 Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is vereist voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

3.4 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Dit is het geval voor gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld met het oog op de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het afsluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Voortdurende verplichtingen vereisen de opslag van persoonsgegevens tijdens de contractperiode. Bovendien moeten de garantietermijnen in acht worden genomen en moeten de gegevens voor fiscale doeleinden worden opgeslagen. Welke opslagperioden in dit verband in acht moeten worden genomen, kan niet op forfaitaire basis worden vastgesteld, maar moet worden bepaald voor de respectieve gesloten contracten en contractpartijen in elk afzonderlijk geval.

3.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde zelf wijzigen of verwijderen via de gebruikersinterfaceRAIDBOXES . Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die een verwijdering in de weg staan.

4. gebruik van een e-mailaccount

Wij bieden u de mogelijkheid om betaalde e-mailaccounts toe te voegen binnen uw contract. Om u deze service te kunnen aanbieden, werken wij samen met mailbox.org (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlijn) binnen een reseller contract. U kunt het privacybeleid van mailbox.org hier vinden: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

4.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u een e-mail box aanmaakt, worden de volgende gegevens opgevraagd en opgeslagen: voornaam, achternaam, RAIDBOXES klantnummer, e-mail adressen die bij de box horen en de bijbehorende domeinnamen.

4.2 Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag

De invoer van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In dit verband dient artikel 6, lid 1, onder bAVG), als rechtsgrondslag.

4.3 Duur van de opslag

Wanneer uw mailbox contract met RAIDBOXES mailbox.org eindigt, zal uw link naar mailbox.org worden verwijderd, op voorwaarde dat het het laatste mailbox contract was. Dit omvat ook de links van de domeinen die u bij mailbox.org heeft gedeponeerd. De DNS-instellingen blijven na beëindiging onaangetast. 60 dagen na het verwijderen van de mailbox, zal mailbox.org alle gegevens verwijderen.

5. nieuwsbrief, e-mailmarketing en productinformatie

Wij bieden u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van al het nieuws WordPress en onze producten. Zo bieden wij u bijvoorbeeld onze gratis nieuwsbrief aan. We willen hier graag uitleggen hoe, wanneer en waar we gegevens opslaan:

5.1 Actieve campagne LLC

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven. Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mail adres in te vullen. Daarnaast worden tijdens de registratie de volgende gegevens verzameld:

 • Je e-mail adres
 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • geografische gegevens (lengte- en breedtegraad)

Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het registratieproces. Dit zal door ons worden opgenomen. De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met buitenlandse e-mail adressen. Nieuwsbriefregistraties worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendserviceprovider worden geregistreerd.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de Active Campaign service van ActiveCampaign, LLC. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Active Campaign de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

5.2 Intercom

We gebruiken de intercomdiensten van Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA om u per e-mail berichten te sturen om u te informeren over ons product en over eventuele storingen. In deze doeleinden ligt ook ons legitiem belang bij de gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG. Aangezien Intercom zijn hoofdkwartier en zijn servers in de VS heeft, worden persoonlijke gegevens naar de VS overgedragen wanneer u onze support-chat gebruikt. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

5.3 E-mailmarketing naar bestaande klanten

Als u diensten op onze website aanschaft en uw e-mail adres invult, kunnen wij dit vervolgens gebruiken om u productinformatie toe te sturen. In dat geval worden de mailings alleen gebruikt voor het versturen van directe reclame voor de eigen gelijksoortige producten of diensten.

In verband met de gegevensverwerking worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

5.4 Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, art. 6 lid 1 lit. a AVG. De rechtsgrond voor het verzenden van direct marketing e-mails als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7 (3) UWG. Het gebruik van de serviceproviders Active Campaign en Intercom is gebaseerd op ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f AVG.

5.5 Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mail adres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief of direct mails te versturen. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig mailingsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

5.6 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Uw e-mail adres wordt opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Uw postadres voor direct marketingmaatregelen wordt opgeslagen zolang u een van onze bestaande klanten bent.

5.7 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief of onze direct marketingmaatregelen te allen tijde opzeggen of herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link voor annulering. Na de annulering worden uw gegevens verwijderd, met uitzondering van het e-mail adres. Het e-mail adres wordt opgeslagen in een zwarte lijst en wordt alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mail adres sturen.

6. contactformulieren, contact e-mail, live chat

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er zijn formulieren op onze website die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker gebruik maakt van deze optie, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Online Marketing van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens zal jouw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het door ons opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. Je kunt ook contact met ons opnemen via de livechat-functie. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Intercom. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

6.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1, onder aAVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder fAVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

Het gebruik van de intercom van de serviceprovider is gebaseerd op ons rechtmatige belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder fAVG).

6.3 Intercom

Voor de levering van onze live-supportchat en voor de verzending van support-mails vertrouwen wij op de service "Intercom" van het bedrijf Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Aangezien Intercom zijn hoofdkwartier en zijn servers in de VS heeft, worden persoonlijke gegevens naar de VS overgedragen wanneer u onze support-chat gebruikt. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend. In het geval van de intercom is het doel van de gegevensverwerking het verlenen van klantenondersteuning en dit is ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f AVG. Meer informatie kan worden gevonden hier.

6.4 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van de totstandkoming van het contact. In het geval dat u contact met ons opneemt via e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

6.5 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd. Eventuele aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

6.6 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de intrekking van de toestemming en het bezwaar van de opslag mogelijk wordt gemaakt. Alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

7e RAIDBOXES tijdschrift "wp unboxed" commentaarfunctie

Onder https://raidboxes.*/blog/ kunt u ons tijdschrift "wp unboxed" vinden. In dit magazine willen we u WordPress informeren over allerlei onderwerpen.

7.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking/het doel van de verwerking

Ons tijdschrift "wp unboxed" bevat een commentaarfunctie, waarmee u commentaar kunt geven op artikelen van ons. Om deze commentaarfunctie te gebruiken, moet u uw e-mail adres en uw naam invoeren. Alle andere details, zoals uw website, zijn optioneel. Het invoeren van een e-mail adres is noodzakelijk, zodat als uw opmerking bezwaarlijk is, deze naar u kan worden doorgestuurd en u ook de mogelijkheid heeft om commentaar te geven. Als u bij de publicatie van uw commentaar uw achternaam en/of voornaam opgeeft, wordt deze gepubliceerd. Uw e-mail adres en alle andere vrijwillige gegevens, evenals het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, worden WordPress opgeslagen in, niet doorgegeven aan onbevoegde derden en alleen verwerkt voor het doel van de commentaarfunctie. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen met beledigende, bedreigende of racistische inhoud te verwijderen.

7.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

Als uw persoonlijke gegevens aan ons worden meegedeeld via de commentaarfunctie, gebeurt de bekendmaking van deze gegevens altijd op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder aAVG).

7.3 Duur van de opslag/intrekking en verwijdering

De gegevens worden opgeslagen totdat u de verwerking herroept. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Alle persoonlijke gegevens die door u in het kader van de commentaarfunctie zijn opgeslagen, worden bij herroeping onmiddellijk gewist. Dit betekent dat alle reacties van u op ons magazine ook zullen worden verwijderd.

8. googleanalyse

8.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software stelt een cookie in op de computer van de gebruiker (voor cookies zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
 • De benaderde website
 • De website van waaruit de gebruiker toegang heeft gekregen tot de geraadpleegde website (verwijzer)
 • De subpagina's die worden aangeroepen vanaf de opgeroepen webpagina
 • De tijd die op de website wordt doorgebracht
 • De frequentie van het bezoek aan de website

Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. 

Wij gebruiken Google Analytics alleen met de beschikbare IP maskingprocedures, d.w.z. met pseudonimisering van het IP-adres door middel van verkorting. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Over het algemeen worden in het kader van onze websiteanalyse geen duidelijke gebruikersgegevens (bijv. e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Noch Google, noch wij kennen de werkelijke identiteit van de gebruikers, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun door Google Analytics gecreëerde profielen.

De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruiker kan ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens die verband houden met het gebruik van het online aanbod van Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door te klikken op de link die op volgende link beschikbare browsersPlugin te downloaden en te installeren. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en oppositiemogelijkheden vindt u op de webpagina's van Google ".Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"“, „Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"“, „Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen“. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online aanbod en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

8.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Bovendien gebruiken wij Google Analytics op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

8.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die door de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties in lijn zijn met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend zijn.

8.4 Duur van de opslag

Sessies en campagnes eindigen na een bepaalde tijd. Standaard eindigen sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De termijn voor campagnes kan maximaal twee jaar zijn. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Of bezoek https://policies.google.com/.

8.5 Annulerings- en verwijderingsopties

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. deze browser add-on en installeer het.

Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens over verschillende apparaten verzamelt, moet u Opt-out uitvoeren op alle systemen die in gebruik zijn.

9. Google-marketing en remarketingdiensten

9.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mail-Adresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns im Rahmen sogenannten “A/B-Testings” nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfährst du auf der Overzicht paginahet privacybeleid van Google is hier beschikbaar.

9.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken we de Google re-marketingdiensten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

9.3 Doel van de verwerking

De Google marketing diensten bieden ons de mogelijkheid om advertenties voor ons en op onze website doelgerichter weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk aansluiten bij hun interesses.

9.4 Duur van de opslag

De door Google verzamelde loggegevens worden volgens eigen informatie geanonimiseerd door een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen. U kunt meer informatie vinden hier.

9.5 Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

Als u zich wilt afmelden voor op rente gebaseerde reclame via Google-marketingservices, kunt u gebruik maken van het Privacybeleid van Google om zich af te melden voor op rente gebaseerde reclame die door Google wordt aangeboden. Opt-out mogelijkheden gebruiken.

10. bing-marketing en remarketingdiensten

10.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de Microsoft Marketing en Remarketing Services (kortweg Microsoft Advertising) van Microsoft Online, Inc, 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (kortweg Microsoft). Microsoft Advertising stelt ons in staat om advertenties voor onze website weer te geven in onder andere de Bing zoekresultaten en in de Microsoft-zoeknetwerk op zodanige wijze dat zij optimaal aansluiten bij de potentiële belangen van de gebruiker. Zo kunnen we bijvoorbeeld advertenties tonen aan gebruikers voor producten die ze eerder op een van onze websites hebben bekeken - dit staat bekend als "remarketing". Voor deze doeleinden voert Microsoft, wanneer een gebruiker onze website of andere websites waar Microsoft Advertising Services actief zijn bezoekt, onmiddellijk code uit om marketing- of remarketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "Web beacons" genoemd) op de website te embedden. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen die behoren tot de Microsoft Zoeknetwerk bing.com, aol.com en yahoo.com, onder andere, en de zogenaamde consortium search partners van Microsoft en Yahoo, waaronder MSN. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen hij heeft aangeklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij de Microsoft Advertising Services alleen gebruiken met behulp van de beschikbare IP-maskeringsprocedure, d.w.z. met behulp van een pseudoniemering van de IP-adressen door middel van verkorting. Deze gegevens kunnen door Microsoft worden samengevoegd met andere gegevens van de gebruiker. In het bijzonder als de gebruiker is ingelogd op zijn Microsoft-account ten tijde van het bezoek aan de pagina. Als de gebruiker niet is ingelogd, geeft Microsoft aan dat er geen data-aggregatie zal plaatsvinden. Microsoft kan bovenstaande informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan hij op maat gemaakte advertenties te zien krijgen. De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Microsoft. Dit betekent dat Microsoft bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookie-basis verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Microsoft worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Microsoft expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De informatie die Microsoft Advertising verzamelt over gebruikers wordt naar Microsoft verzonden en opgeslagen op Microsoft-servers in de regio waar de gebruikersgegevens vandaan komen. Voor een gebruiker uit Duitsland betekent dit dat de gegevens hoogstwaarschijnlijk in een Duits datacenter worden opgeslagen. Het kan niet worden uitgesloten dat deze gegevens ook worden overgebracht naar servers in de VS of naar servers in andere delen van de wereld waar Microsoft datacenters exploiteert. De Microsoft Advertising Services die we gebruiken zijn onder andere de functies 'target group targeting' en 'universal event tracking (UET)'. In het geval van zoekmachinereclame op het Microsoft-zoeknetwerk ontvangt elke gebruiker een andere "conversiecookie". Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van Microsoft Advertising. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Microsoft Advertising-campagnes waarbij het bijhouden van de conversie actief is. De Microsoft Advertising-client leert het totale aantal gebruikers die op zijn advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversie-tracking-tag. We kunnen ook zien of een gebruiker een specifieke actie heeft ondernomen, zoals het doen van een aankoop, op de conversietracking pagina. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Microsoft Advertising voor marketingdoeleinden kunt u terecht bij de Overzichtspagina van Microsoft. De Microsoft-privacybeleid is hier oproepbaar.

10.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij gebruiken Microsoft Advertising ook op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 sub f. AVG.

10.3 Doel van de verwerking

Microsoft Advertising biedt ons de mogelijkheid om advertenties in de zoekresultaten van het Bing zoeknetwerk doelgerichter te focussen en dus alleen advertenties van gebruikers te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses.

10.4 Duur van de opslag

Volgens haar eigen verklaringen worden de door Microsoft Advertising verzamelde loggegevens anoniem gemaakt door een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen. U kunt meer informatie vinden hier.

10.5 Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

Als u zich wilt afmelden voor op rente gebaseerde reclame via Microsoft Advertising, kunt u gebruik maken van de opt-out en opt-in opties van Microsoft. 

Als u een Microsoft-account heeft, kunt u uw Microsoft-profielinstellingen Definieer precies hoe Microsoft met uw informatie moet omgaan, of er cookies moeten worden geplaatst en of u al dan niet instemt met het samenvoegen van gegevens voor promotionele doeleinden. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Ook zonder Microsoft-account kunt u natuurlijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden. U kunt de Uitschakelen van de pagina van het netwerkadvertentie-initiatiefbestand (NAI). U kunt dit ook doen via de Amerikaanse kant van de zogenaamde Digital Advertising Aliance (DAA) of de Europese website van het NAi doen.

11. facebook social Plugins

We gebruiken de sociale Plugin "Shariff Wrapper". U kunt meer informatie vinden hier.

11.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken social Plugins (Plugins" ") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Ze Plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegels, de woorden "Like", "Like" of een "thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier gezien worden geactiveerd. De Plugins worden pas geactiveerd als u op de betreffende knop klikt. Als ze grijs zijn, is Plugins inactief. U heeft de mogelijkheid om de Plugins eenmalig of permanent te activeren. Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo'n Plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door deze in het online aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze Plugins verzamelt en informeren daarom de gebruikers op basis van ons kennisniveau. Door de integratie van de Plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft geopend. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers met Plugins interageren, bijvoorbeeld door te klikken op de 'Like'-knop of door een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van hun apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in het Privacybeleid van Facebook uit de container.

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in de loop van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt via zijn interfaces, de zogenaamde Facebook Pixel (zie ook 12. Facebook, Custom Audiences en Facebook Marketing Services) en vergelijkbare diensten die worden uitgevoerd op ons online aanbod. Dit geldt ook voor de gegevens die Facebook ontvangt voor de volgende doeleinden: a) weergave van inhoudelijke reclame-informatie die overeenkomt met de veronderstelde belangen van de gebruikers; b) levering van commerciële en transactieberichten, d.w.z. het aanspreken van NUtzers via Facebook Messenger; c) verbetering van de levering van advertenties en personalisering van functies en inhoud. We hebben hiervoor een speciale overeenkomst gesloten met Facebook, het zogenaamde "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), die met name regelt welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft ingestemd met het vervullen van de rechten van de betrokkene. Als gebruiker kunt u daarom bijvoorbeeld verzoeken om informatie of verwijdering van uw gegevens rechtstreeks aan Facebook richten. Met betrekking tot metingen, analyses, rapporten en soortgelijke documenten die door Facebook aan ons worden verstrekt en die geaggregeerd zijn, d.w.z. die geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn, vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een verwerkingscontract (genaamd "voorwaarden voor gegevensverwerking" bij Facebook en kan hier worden gevonden: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) en op basis van de "Data Security Terms and Conditions" van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Voor de verwerking van gegevens in de VS dienen de standaard contractuele bepalingen van Facebook als basis ("Facebook EU Data Transfer Addendum"), https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De jouwe Rechten als gebruiker (bijv. uw recht op informatie, verwijdering of bezwaar) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook.

11.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij gebruiken de Facebook Social Plugins bovendien op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

11.3 Doel van de gegevensverwerking

De Facebook Social Plugins laat ons de interesses van de bezoekers zien om ze meer specifiek op onze website te tonen, om gebruikers alleen berichten te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses.

11.4 Duur van de opslag

Naar eigen informatie Facebook bewaart voor een periode van 90 dagen de datum en tijd van uw bezoek, het specifieke internetadres waar de social Plugin zich bevindt en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na het verstrijken van de 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht.

11.5 Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook afmelden en zijn/haar cookies verwijderen. Verdere instellingen en tegenstrijdigheden bij het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn binnen de Facebook-profielinstellingen mogelijk of via de Amerikaanse kant of het EU-website. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

12. facebook, aangepast publiek en facebook marketingdiensten

12.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om enerzijds de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en kan worden gebruikt door Facebook en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als we gegevens naar Facebook moeten verzenden voor overeenkomstige doeleinden, worden deze gegevens lokaal in de browser gecodeerd en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit wordt uitsluitend gedaan om een vergelijking te maken met de gegevens die door Facebook op dezelfde manier zijn versleuteld. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene opmerkingen over de weergave van Facebook-advertenties, in de Facebook privacyverklaring. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en de werking ervan kunt u vinden in de Help-gedeelte van Facebook. Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in de loop van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens" die Facebook via zijn interfaces verzamelt, de zogenaamde Facebook Pixel (zie ook 11. Facebook Social Plugins) en vergelijkbare diensten die op ons online-aanbod worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de gegevens die Facebook ontvangt voor de volgende doeleinden: a) weergave van inhoudelijke reclame-informatie die overeenkomt met de veronderstelde belangen van de gebruikers; b) levering van commerciële en transactionele berichten, d.w.z. het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger; c) verbetering van de levering van advertenties en personalisering van functies en inhoud. We hebben hiervoor een speciale overeenkomst gesloten met Facebook, het zogenaamde "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), die met name regelt welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft ingestemd met het vervullen van de rechten van de betrokkene. Als gebruiker kunt u daarom bijvoorbeeld verzoeken om informatie of verwijdering van uw gegevens rechtstreeks aan Facebook richten. Met betrekking tot metingen, analyses, rapporten en soortgelijke documenten die door Facebook aan ons worden verstrekt en die geaggregeerd zijn, d.w.z. die geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn, vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een verwerkingscontract (genaamd "voorwaarden voor gegevensverwerking" bij Facebook en kan hier worden gevonden: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) en op basis van de "Data Security Terms and Conditions" van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Voor de verwerking van gegevens in de VS dienen de standaard contractuele bepalingen van Facebook als basis ("Facebook EU Data Transfer Addendum"), https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De jouwe Rechten als gebruiker (bijv. uw recht op informatie, verwijdering of bezwaar) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook.

12.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij gebruiken ook het Facebook Pixel en de Facebook Marketing Services op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f. AVG.

12.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend zijn. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn omgeleid nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").

12.4 Duur van de opslag

Naar eigen informatie Facebook bewaart voor een periode van 90 dagen de datum en tijd van uw bezoek, het specifieke internetadres waar de social Plugin zich bevindt en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na het verstrijken van de 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht.

12.5 Herroepings- en verwijderingsopties

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw informatie om Facebook-advertenties weer te geven. Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de aantekeningen op de Instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame gehoorzamen. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor publieksmeting en reclamedoeleinden, door de opt-outpagina van de Initiatief voor netwerkreclame en bovendien de Amerikaanse website of het Europese website tegenspreken.

13. twitterconversie tracking, re-marketing en twittermarketingdiensten

13.1 omvang van de gegevensverwerking

Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van de zogenaamde Twitter-conversietracking (via de zogenaamde Twitter websitetag) en de marketingdiensten van het sociale netwerk Twitter, dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, of indien u een inwoner van de EU bent, door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). Met behulp van Twitter Conversion Tracking is Twitter in staat om het succes van onze Twitter advertenties ("Twitter Ads") te meten en de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties te bepalen. Het bijhouden van de Twitter-conversie wordt direct door Twitter geïntegreerd wanneer u onze website oproept en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Twitter of Twitter bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Twitter opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Twitter en de aan Twitter gelieerde bedrijven voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als we gegevens aan Twitter moeten doorgeven voor overeenkomstige doeleinden, worden deze gegevens lokaal versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Twitter gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend met het doel om een vergelijking te maken met de gegevens die op dezelfde manier door Twitter zijn versleuteld. De verwerking van de gegevens door Twitter vindt plaats in het kader van Twitter's Richtlijn inzake gegevensgebruik. Dienovereenkomstig zijn de algemene opmerkingen over de weergave van Twitter-advertenties van de Richtlijn inzake gegevensgebruik van Twitter. Speciale informatie en details over het bijhouden van Twitter-conversie en hoe het werkt, zijn te vinden in de Help-sectie van Twitter. Wij hebben met Twitter een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten. De verwerking van gegevens in de VS valt onder de standaard contractuele bepalingen van Twitter. Deze overeenkomsten beperken uw rechten als gebruiker niet, bijvoorbeeld op het gebied van informatie, verwijdering of bezwaar.

13.2 de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Als wij gebruikers vragen om hun toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij gebruiken ook de Twitter websitetag en de Twitter-marketingdiensten op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisering en economische werking van onze online diensten in de zin van artikel 6 lid 1, onder f), AVG.

13.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Twitter Conversion Tracking en Twitter Marketing Services om de advertenties die wij op Twitter plaatsen alleen weer te geven aan die Twitter-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Twitter doorgeven (zogenaamde "op maat gemaakte doelgroepen"). Met behulp van de Twitter Website Tag willen we er ook voor zorgen dat onze Twitter Ads overeenkomen met de potentiële belangen van de gebruikers en niet intimiderend zijn. Met behulp van de Twitter websitetag kunnen we ook de effectiviteit van de Twitter-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Twitter-advertentie naar onze website zijn doorverwezen en welke acties ze daar hebben ondernomen (de zogenaamde "conversie").

13.4 Duur van de opslag

Naar eigen informatie Twitter bewaart de datum en tijd van uw bezoek gedurende 30 dagen, het specifieke internetadres waarop u ons hebt bezocht en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het type browser of het besturingssysteem. Twitter gebruikt deze gegevens om zijn eigen service te optimaliseren. Na 30 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht.

13.5 Herroepings- en verwijderingsopties

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Twitter websitetag en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Twitter-advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Twitter, kunt u de pagina bezoeken die door Twitter is opgezet en de instructies daar lezen op de Instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame gehoorzamen. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor publieksmeting en reclamedoeleinden, door de opt-outpagina van de Initiatief voor netwerkreclame (NAI) tegenspreken. Je kunt dit ook doen via de Amerikaanse kant van de zogenaamde Digital Advertising Aliance (DAA) of de Europese website van het NAi doen.

14. online aanwezigheid in sociale media

Wij exploiteren de internetaanwezigheid binnen sociale netwerken en platformen om in contact te komen met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten. Het gebruik van Facebook, Instagram en Twitter is jouw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor de functies commentaar geven, delen, evalueren, enz. De informatie die we publiceren binnen onze online aanwezigheid in social media is ook toegankelijk via onze eigen website.

14.1 mate van verwerking

Wanneer u onze Facebook / Instagram / Twitter / XING of LinkedInsite bezoekt, wordt uw IP-adres en de informatie die is opgeslagen als een cookie verzameld. Het resulterende gebruiksgedrag van u en uw interesses kunnen vervolgens worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken om advertenties te maken die voor u zichtbaar zijn binnen en buiten het betreffende platform. Bovendien kunnen gebruikersprofielen ook gegevens opslaan onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

Het kan niet worden uitgesloten dat de van u verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan het onder andere moeilijker maken om uw rechten af te dwingen.13.2 Rechtsgrondslag van de verwerking/het doel van de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f. AVG. Indien de Gebruikers door de respectievelijke platformaanbieders worden gevraagd om hun toestemming te geven voor de genoemde gegevensverwerking, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, onder a), art. 7 AVG.

14.2 verzoek om informatie

Als u informatie over de over u opgeslagen gegevens binnen de onlinediensten wilt verkrijgen of uw gebruikersrechten daar wilt laten gelden, raden wij u aan dit rechtstreeks bij de betreffende aanbieder te doen gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u hulp nodig heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

14.3 Intrekking en verwijdering

Voor meer en gedetailleerde informatie en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de informatie van het betreffende platform. Hieronder vindt u links naar verdere informatie:

14.4.1 Facebook, pagina's, groepen

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, wordt het aan uw apparaat toegewezen IP-adres naar Facebook verzonden. Of en hoe Facebook de gegevens van uw bezoek aan Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan u worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van uw bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk aangegeven en is ons niet bekend. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat Facebook informatie opslaat buiten de eindapparaten van zijn gebruikers; indien nodig kan Facebook dus IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers. Als u momenteel bent ingelogd op Facebook, bevindt zich een cookie met uw Facebook-ID op uw apparaat. Dit stelt Facebook in staat om bij te houden dat u onze site heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Met de in onze website geïntegreerde Facebook-buttons kan Facebook uw bezoeken registreren en aan uw Facebook-profiel toewijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om inhoud of reclame op maat aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen uit Facebook of de functie "stay signed in" uitschakelen, de cookies die op uw apparaten aanwezig zijn verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw opstarten. Hierdoor wordt de Facebook-informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, onmiddellijk verwijderd. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina op een beperkte manier gebruiken zonder uw Facebook-ID te onthullen. Als u echter toegang wilt krijgen tot interactieve functies van de site (zoals, commentaar, delen, nieuws, enz.), verschijnt er een Facebook-loginscherm. Nadat u bent ingelogd, herkent Facebook u weer als een specifieke gebruiker. Voor informatie over hoe u bestaande informatie over u kunt beheren of verwijderen, kunt u terecht op de volgende Facebook-ondersteuningspagina https://de-de.facebook.com/about/privacy en hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Voor meer informatie over hoe Facebook uw informatie gebruikt om statistische informatie over het gebruik van de Facebook-pagina te verstrekken, zie ook hier: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook is gecertificeerd volgens het Privacy Schild.

14.4.2 Instagram

Binnen onze web presence zijn functies van Instagram geïntegreerd. Op Instagram vindt u ook een online aanwezigheid via RAIDBOXES . Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Privacyverklaring en opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4.3 Twitter

Binnen onze website kunnen functies van de Twitter service worden geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet"-functie worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt en aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Hetzelfde geldt voor onze online aanwezigheid op Twitter. Privacyverklaring van Twitter. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de Account instellingen verandering.

Opt-out: https://twitter.com/personalization. Twitter is gecertificeerd volgens het Privacy Schild.

15e intercom

15.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken de intercomservice van Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA voor het verzenden van berichten per e-mail en voor live chats, maar ook voor de klantenadministratie. Wij geven de volgende persoonlijke gegevens door:

 • Je e-mail adres
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Contract stamgegevens
 • Contactgegevens van de technische contactpersoon

Aangezien Intercom zijn hoofdkwartier en zijn servers in de VS heeft, worden persoonlijke gegevens naar de VS overgedragen wanneer u onze support-chat gebruikt. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

Bovendien is Intercom in het bezit van een EU-US en Swiss-US Privacy Shield certificaat. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Intercom onder hiervoor die tijd. 

Intercom maakt ook gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw laatst bezochte subpagina van dit online platform wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Intercom op servers in de Verenigde Staten. Namens ons zal Intercom de bovenstaande informatie gebruiken om gerelateerde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser binnen het bereik van Intercom wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens.

15.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder fAVG)).

15.3 Doel van de gegevensverwerking

We maken gebruik van de service van Intercom om zo snel mogelijk te kunnen reageren op verzoeken van klanten in LIVE Chat, maar ook om ons klantcontact te beheren. In deze doeleinden is ook ons legitiem belang bij de gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG.

15.4 Duur van de opslag

De gegevens van geïnteresseerde partijen die via live chat contact met ons hebben opgenomen, worden uiterlijk na 9 maanden volledig gewist. Elke geïnteresseerde die daarna contact met ons opneemt, wordt behandeld als een nieuwe geïnteresseerde.

15.5 Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken (bijv. live chat).

16e Feedback Forum: Gebruikersfactuur

16.1 Reikwijdte van de verwerking

Via het Ideeënforum in ons Dashboard bieden wij u de mogelijkheid om ons product te beoordelen, suggesties voor verbetering te doen en suggesties voor nieuwe functies te presenteren. Voor dit doel gebruiken wij de Uservoice software, die wordt geleverd en beheerd door Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). Voor het geven van feedback wordt u gevraagd uw e-mail adres in te vullen. Andere informatie, zoals uw naam, is optioneel, zodat u zelf kunt bepalen welke persoonlijke gegevens u naar Uservoice wilt sturen via de feedbackfunctie. Door ons feedback te geven via Uservoice gaat u akkoord met het gebruik en de verwerking door Uservoice van de gegevens die via de software worden verzameld en door u worden verstrekt.

Volgens Uservoice DPA worden de gegevens opgeslagen:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Online Marketing
 • IP-adres
 • (Factuur)adres (indien aangegeven)
 • Bedrijfsnaam (indien gespecificeerd)
 • Rol in genoemd bedrijf (indien van toepassing; in het Engels Affiliatie genoemd) (indien gespecificeerd).

Een idee wordt echter pas gepubliceerd als we het hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Uservoice de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd Data Processing Addendum met ons ondertekend.

16.2 Rechtsgrondslag

Wij gebruiken deze dienst op basis van onze legitieme belangen. D.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

16.3 Doel van de verwerking

Door Uservoice te gebruiken, willen we onze klanten en gebruikers de mogelijkheid geven om actief deel te nemen aan onze productontwikkeling door uw ideeën voor productoptimalisatie en -ontwikkeling met ons en andere deelnemers te delen. Wij gebruiken deze informatie om nieuwe productkenmerken te ontwikkelen en ons bedrijf als geheel meer doelgroepgericht te maken.

16.4 Intrekking en verwijdering

Uservoice biedt de mogelijkheid om uw gegevens direct via Uservoice te downloaden en desgewenst direct te verwijderen. Het bijbehorende proces verloopt als volgt:

Ga naar https://RAIDBOXES .uservoice.com/. Nadat u onder "Login" het juiste e-mail adres en wachtwoord heeft ingevuld, waarmee u ook uw feedback aanvraag heeft ingediend, kunt u rechtsboven onder uw naam op "Instellingen" klikken. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een zijbalk met de instelmogelijkheden. Als u nu naar beneden scrollt, vindt u de twee opties voor het verwijderen van het account en de gegevens, en voor het exporteren van de records.

17. oprolbaar

17.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken op onze website en op het dashboard de foutanalyseservice van Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, VS). In het geval van een fout worden uw IP-adres, de gebruikersagent en de geraadpleegde pagina alleen naar Rollbar verzonden. Rollbar, Inc. is gecertificeerd volgens het EU/Swiss-US Privacy Shield. Voor meer informatie over het privacybeleid van Rollbar kunt u terecht op https://rollbar.com/privacy. Daarnaast hebben we een "Overeenkomst inzake gegevensverwerking" gesloten met Rollbar en hebben we ingestemd met de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

17.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij maken gebruik van de dienst op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO.

17.3 Doel van de verwerking

De Rollbar Tracking Tool helpt ons om de technische stabiliteit te verbeteren.van onze diensten door het monitoren van de stabiliteit van het systeem en het opsporen van codefouten uit onze logbestanden. Rollbar dient deze doeleinden alleen en evalueert de gegevens niet voor reclamedoeleinden.

17.4 Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens zoals het IP-adres worden geanonimiseerd, hetzij na 30 dagen, hetzij nadat een probleem is opgelost.

18. sollicitatieprocedure op RAIDBOXES

Wanneer u RAIDBOXES solliciteert naar een baan, slaan wij een hele reeks persoonlijke gegevens op en verwerken deze. Dit omvat uiteraard uw contactgegevens en de gegevens uit uw CV, maar ook interne notities die tijdens de sollicitatieprocedure ontstaan.

18.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u solliciteert op een van onze geadverteerde posities, kunt u dit doen via een volledig gecodeerd, veilig online formulier. Alle informatie die u in het sollicitatieformulier over uzelf verstrekt, wordt opgeslagen in een sollicitatietabel in onze cloud. Deze cloud is alleen RAIDBOXES toegankelijk voor medewerkers.

De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw sollicitatie en voor de beslissing over het al dan niet aangaan van een arbeidsverhouding. In eerste instantie hebben RAIDBOXES alleen de personeelsmanagers toegang tot uw gegevens, maar tijdens het sollicitatieproces hebben ook de desbetreffende afdelingshoofden toegang tot deze gegevens.

Voor zover er een arbeidsverhouding tussen u en de RAIDBOXES GmbH tot stand komt, kunnen wij, in overeenstemming met § § 26, lid 1 BDSG (nieuw) de reeds van u ontvangen persoonsgegevens te verwerken in het kader van de arbeidsrelatie. Deze verdere verwerking vindt echter alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de arbeidsrelatie.

Houd er rekening mee dat e-mails die onversleuteld worden verzonden, niet volledig beschermd kunnen worden tegen toegang. Als u wilt solliciteren op een van onze geadverteerde posities, gebruik dan de respectievelijke formulieren. Uiteraard geldt ook voor sollicitaties per e-mail dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het sollicitatieproces.

18.2 Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De gegevensverwerking in het geval van een aanvraag bij RAIDBOXES ons dient om een arbeidsverhouding tot stand te brengen. De rechtsgrondslag in dit geval is § 26, lid 1, in samenhang met lid 8 zin 2 BDSG (nieuw). 

Bovendien kan het nodig zijn om in het kader van een aanvraag persoonsgegevens te verwerken in geval van verweer tegen juridische claims die in deze aanvraagprocedure tegen ons worden ingediend. De rechtsgrondslag voor deze zaak is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder fAVG). In dit geval vloeit ons rechtmatige belang voort uit het mogelijk noodzakelijke verweer tegen juridische claims uit de aanvraagprocedure. 

18.3 Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. 

18.4 Uw rechten

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het sollicitatieproces. Bovendien heeft AVGu als betrokkene recht op:

 • Informatie,
 • Correctie of schrapping,
 • Beperking van de verwerking,
 • Tegenstand tegen verwerking,
 • Gegevensoverdraagbaarheid

19. Twee-factor authenticatie met Twilio

19.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In ons Dashboard bieden wij u de mogelijkheid om uw account te beveiligen met behulp van optionele twee-factor authenticatie. Voor deze functie gebruiken we Authy, een service van Twilio Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Als u deze functie inschakelt, kan uw dashboard alleen worden geopend na het invoeren van een automatisch gegenereerd wachtwoord.

Twilio is gevestigd in de VS. Als u deze functie activeert, worden de persoonlijke gegevens dus ook naar de VS overgedragen. Twilio heeft de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Twilio heeft ook een overeenkomst gesloten met zogenaamde "gegevensbeschermingsclausules". Bindende bedrijfsregels heeft zelf overeenkomstig artikel 47 van de DS-GVO bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming opgelegd. Twilio heeft zich ook aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield. Het huidige certificaat kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/list.

19.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DS-GVO.

19.3 Doel van de gegevensverwerking

Twilio verwerkt uw gegevens namens ons om uw account te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang door middel van veilige twee-factor authenticatie.

19.4 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

19.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de twee-factor-authenticatie te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat u geen gebruik meer kunt maken van de extra beveiligingsfuncties.

20 ActiveCampaign

Op deze website gebruiken we ActiveCampaign voor onze Online Marketing activiteiten. ActiveCampaign is een softwarebedrijf uit de VS met een dochteronderneming in Ierland. Contact: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Ierland. Telefoon: +1 (800) 357-0402.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en databeveiliging van ActiveCampaign. Naar Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Active Campaign de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.Meer informatie over de ActiveCampaign Privacybeleid. Meer informatie van ActiveCampaign met betrekking tot de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

20.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Door het gebruik van de dienst worden zogenaamde "web beacons" gebruikt en worden er ook cookies geplaatst, die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van onze website door ons mogelijk maken.

De volgende informatie wordt geregistreerd:

 • IP-adres
 • de geografische locatie
 • Type browser
 • internetprovider
 • Duur van het bezoek
 • de URL's die u op onze site hebt opgeroepen

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mail adres, uw nieuwsbrief "Opt-In", het tijdstip van de Opt-In en eventueel uw naam hier ook opgeslagen. Zodra u zich bij ons heeft geregistreerd, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Contractgegevens
 • gestelde verwachtingen

20.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO). Ons legitieme belang bij het gebruik van deze dienst is het optimaliseren van onze marketingmaatregelen. Het doel van de verwerking moet ook gezien worden in dit legitieme belang.

20.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken ActiveCampaign om onze nieuwsbrieven te controleren en te versturen en om onze marketingmaatregelen te optimaliseren. In het bijzonder stelt ActiveCampaign ons in staat om ervoor te zorgen dat de advertenties die we weergeven alleen worden getoond aan gebruikers die interesse hebben in onze diensten of die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze diensten. ActiveCampaign stelt ons ook in staat om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

20.4 Duur van de opslag

ActiveCampaign beweert dat zij uw gegevens uiterlijk na 12 maanden zal verwijderen. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en uw gratis abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden uw gegevens direct na het opzeggen van het abonnement op de nieuwsbrief verwijderd.

20.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Bovengenoemde gegevens worden alleen verzameld na uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van onze marketing cookies (Cookie Toestemming). Ook nadat u akkoord bent gegaan met de opslag van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het volgen door ActiveCampaign. Hiervoor kunt u het ActiveCampaign cookie uit uw browser verwijderen en in het algemeen weigeren om cookies van uw browser te accepteren. Hoe dit in detail werkt, zie de instructies van de fabrikant van uw browser.

Als u ook alle in ActiveCampaign opgeslagen gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@raidboxes.io.

21. integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod stellen wij de volgende prioriteiten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). AVG) inhoud of dienstenaanbod van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypes (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), op te nemen. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van dergelijke inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud weer te geven. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod bevatten, evenals de mogelijkheid om te worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. De volgende presentatie biedt een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen inzake gegevensbescherming, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, de mogelijkheid van bezwaar (de zogenaamde opt-out):

 • Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts gebeurt via een server call bij Google (meestal in de VS). Privacyverklaring, Opt-Out.
 • Kaarten geleverd door de "Google Maps" service van de derde partij provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring, Opt-Out.
 • Binnen ons online aanbod zijn functies van de dienst Google+ geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de derde partij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u bent ingelogd op uw Google+ - Account kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+ - Profiel door te klikken op de Google+ - Button. Hierdoor kan Google het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Privacyverklaring, Opt-Out.
 • Ons online aanbod maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Elke keer dat een van onze pagina's wordt benaderd, worden de functies van LinkedIn bevat, een verbinding met servers van LinkedIn is aan het opbouwen. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze internetpagina's heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn en klik op het in uw account op LinkedIn zijn ingelogd, is het LinkedIn om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van deze pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn hebben. Privacyverklaring, Opt-Out.
 • We gebruiken functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat u een van onze pagina's met Xing-functies opent, wordt er een verbinding met Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd. Privacyverklaring, Opt-Out.
 • Externe code van het JavaScript-kader "jQuery", verstrekt door de derde partij jQuery Stichting.
 • Onze website gebruikt de tracking tool "Crazy Egg" van Crazy Egg Inc. USA om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Met behulp van Crazy Egg Inc. technologieën wordt de bezoekersinformatie willekeurig verzameld en naar Crazy Egg Inc. servers gestuurd. De technologie stelt ons in staat om de activiteiten van de gebruiker tijdens het bezoek aan onze website te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Zo hebben we de mogelijkheid om met behulp van een "heat map" te zien welke delen van onze website het meest worden bezocht en aangeklikt. Hiervoor worden ook cookies gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en vastleggen van gegevens die door CrazyEgg.com worden gegenereerd door de Instructies volgen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Crazy Egg, evenals uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het Privacybeleid van Crazy Inc.
 • Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die worden aangeboden door Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u onze site bezoekt, laadt uw browser de nodige webfonts in uw browser cache om tekst en fonts correct weer te geven, en de gebruikte fonts worden rechtstreeks bij ons gehost zodat de browser die u gebruikt geen verbinding hoeft te maken met derde partijen. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder fAVG). Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer. Meer informatie over Font Awesome is te vinden op https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc: https://fontawesome.com/privacy.
 • We gebruiken een Net Promotor Score om de klanttevredenheid te meten met behulp van de service van Wootric, Inc. Wootric is een softwareplatform dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Wootric kan hier worden bekeken: https://www.wootric.com/company/privacy/

III. Uw rechten

1. recht op informatie

U kunt te allen tijde een bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Deze informatie is uiteraard gratis, zolang deze niet bovengemiddeld gevraagd wordt. Om u deze informatie te kunnen geven, is het noodzakelijk om een verdere verificatie uit te voeren. Daarom wordt, zodra u uw aanvraag indient, een willekeurig gegenereerde verificatiecode naar uw e-mail adres gestuurd dat bij ons in het bestand is opgenomen en dat u moet bevestigen.

2. recht op correctie

Indien de door ons opgeslagen persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u te allen tijde verzoeken om correctie. De correctie moet door ons onverwijld worden uitgevoerd.

3. het recht om de verwerking te beperken

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 1. Als u de juistheid van de persoonlijke informatie die op u betrekking heeft, betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke informatie te verifiëren;
 2. De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
 3. we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar dat u ze nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims, of
 4. Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1AVG, en het nog niet duidelijk is of de door ons opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door ons, de RAIDBOXES GmbH, op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op annulering

Tenzij er sprake is van een legitiem belang van het tegendeel, kunt u te allen tijde uw recht op verwijdering doen gelden.

5. intrekking van de toestemmingen

Elke gegevensverwerking die op basis van uw toestemming plaatsvindt, kan worden stopgezet zodra u uw toestemming herroept. De herroeping kan op elk moment en met effect voor de toekomst plaatsvinden. Aangezien wij verplicht zijn de gegeven toestemming op te slaan vanwege onze verantwoordingsplicht, dient de herroeping schriftelijk te geschieden, waarbij een herroeping per e-mail voldoende is.