Privacyverklaring

De bescherming van je gegevens is heel belangrijk voor ons! Daarom houden wij ons aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (AVG) en doen wij alles om jouw gegevens te beschermen. De verantwoordelijke persoon volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten van de Europese Unie (EU), alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is de:

RAIDBOXES GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming is:

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Telefoon: 0251 203197-0

Mail: privacy@raidboxes.io

I. Inleiding

De bescherming van uw gegevens is heel belangrijk voor ons! Daarom volgen wij de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en stellen wij alles in het werk om uw gegevens te beschermen.

Als u uw cookie-instellingen wilt controleren, klik dan hier.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u als klant of belangstellende een gedetailleerd overzicht te geven van hoe en in welke mate uw gegevens door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt, doorgegeven en doorgegeven wanneer u onze pagina's bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast moet u een overzicht krijgen van de gegevensbeschermingsmaatregelen die wij hebben getroffen en de opties die u ter beschikking staan wanneer u onze site bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

Om in de toekomst de bescherming van uw gegevens te kunnen waarborgen, met name in overeenstemming met nieuwe wettelijke voorschriften en technische ontwikkelingen, is het onvermijdelijk dat dit privacybeleid van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij raden u daarom aan onze informatie en notities over gegevensverwerking regelmatig te lezen.

Bij het opstellen van het privacybeleid hebben wij getracht zoveel mogelijk afstand te bewaren van juridische formuleringen, zodat ook niet-juristen alles begrijpen. Indien op sommige plaatsen naar de wetstekst wordt verwezen, is dit uitsluitend omwille van de volledigheid. Als delen niet begrijpelijk zijn, laat het ons dan weten, zodat wij het desbetreffende deel kunnen herzien.

Het is echter zeer moeilijk gebleken een privacybeleid te schrijven dat enerzijds transparant, begrijpelijk en volledig is en anderzijds de lezer niet overweldigt door de lengte ervan. Daarom hebben wij besloten u eerst een algemeen overzicht te geven, dat u vervolgens in de rest van het privacybeleid kunt uitdiepen. Neemt u even de tijd om dit privacybeleid op uw gemak door te lezen. Als u nog vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

1. Over welke gegevens hebben we het?

Als we het over gegevensverwerking hebben, bedoelen we altijd uw persoonlijke gegevens. Deze AVG worden in artikel 4, lid 1, gedefinieerd als gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent alle gegevens die direct of indirect met u te maken hebben, bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adressen, e-mail adressen, gebruikersgedrag, enz. Informatie die wordt verzameld in verband met online websites of diensten die geen eigendom zijn van of niet door ons worden gecontroleerd, maakt geen deel uit van deze privacyverklaring. Websites of diensten van andere RAIDBOXES klanten zijn ook uitgesloten.

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Aan de ene kant, omdat we er niet omheen kunnen: Om een contract met ons te kunnen sluiten, is het absoluut noodzakelijk dat wij uw basisgegevens kennen. Anderzijds willen wij u als klant de best mogelijke gebruikerservaring bieden en streven wij er daarom steeds naar onze diensten te optimaliseren. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit betekent dat de gegevens alleen zullen worden verwerkt als wij daarvoor de wettelijke toestemming hebben. In het bijzonder indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het verlenen van onze contractuele diensten of voor het gebruik van of online diensten of wettelijk vereist is. Bovendien verwerken wij gegevens indien wij daarvoor toestemming hebben gekregen of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking (bijv. belang bij de analyse, optimalisering, economische exploitatie, veiligheid van onze onlinediensten, in het bijzonder met betrekking tot bereikmeting, het opstellen van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, alsmede het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van de diensten van derde aanbieders. In het tweede deel "In de diepte: Cookies en andere technologieën", geven wij u een uitgebreid overzicht van het gebruik ervan.

3 Wanneer en in welke mate verwerken wij persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van alle processen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt. Een meer gedetailleerde beschrijving vindt u hier.

3.1 Voor de levering van contractuele diensten/registratie

Wij verwerken inventarisgegevens en contractgegevens om onze contractuele verplichtingen en diensten te kunnen vervullen. (art. 6, lid 1, onder b) AVG)

3.2 Contact

Als je per e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens verwerkt voor zover dat nodig is om jouw vragen te beantwoorden. Het contact via onze live chat verloopt via de diensten van Intercom. Meer informatie hierover vind je onder het kopje "Ter verdieping: Cookies en andere technologieën".

3.3 Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website, diensten of berichtenfuncties gebruikt, kunnen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies of soortgelijke technologieën gebruiken. De aldus verzamelde informatie helpt ons om onze diensten beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten, om ze beter en sneller te maken en vooral om ze nog veiliger te maken. Zij dienen ook voor reclamedoeleinden. Meer informatie hierover vindt u hier.

4. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c AVG als rechtsgrondslag. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerstgenoemde belang, dan dient Art. 6 (1) lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

5. gegevensverwijdering en bewaartermijn

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gebruikersgegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden de gegevens bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.)

6. kunnen minderjarigen gebruik maken van onze diensten?

In het kort, nee. Onze website en diensten mogen niet worden gebruikt door personen die minderjarig zijn. Wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen of andere personen die niet wettelijk in staat zijn om onze diensten te gebruiken. Als ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens van minderjarigen hebben verzameld, zullen wij deze onmiddellijk wissen; tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te bewaren. Neem contact met ons op als u vermoedt dat wij onopzettelijk of per vergissing gegevens van een minderjarige hebben verzameld.

7. hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij treffen fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, gegevenscodering, controles van de toegang tot gegevens, en wij zijn zeer zorgvuldig bij de keuze van onze serverlocaties. Wij zetten ons in voor de beveiliging van onze systemen en diensten.

U bent echter zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en accountprofiel/registratiegegevens. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, nauwkeurig en up-to-date is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke informatie die wij delen met derden op basis van een accountkoppeling waarvoor u toestemming geeft.

8. waar worden uw gegevens opgeslagen?

8.1 Frankfurt

Een ouder deel van de servers die aan de basis liggen van de hostingdienst bevinden zich in de datacenters van Interxion in Frankfurt. De ruimte in het datacentrum werd gehuurd van Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean exploiteert daar een cloudplatform voor virtuele servers, dat door ons wordt gebruikt als platform voor hosting. Er is een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Digital Ocean. Digital Ocean heeft met ons de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen en is tevens gecertificeerd volgens de voorschriften van de EU-VS Privacy Shield Agreement. Dit datacenter is mogelijk alleen relevant voor klanten waarvan de pagina's vóór 01/01/2019 zijn aangemaakt. Alle na deze datum gecreëerde of nog te creëren websites zullen uitsluitend worden gehost in de in 8.2 en 8.3 genoemde datacentra.

8.2 Falkenstein / Neurenberg

Een ander deel, de servers die ten grondslag liggen aan de hostingdienst en ook de servers voor onze eigen infrastructuur en gegevensverwerking (dashboard, monitoring, configuratiebeheer, back-ups, enz.) bevinden zich in de datacenters van de firma Hetzner, Hetzner Online GmbH, in Falkenstein en Nürnberg. Hetzner biedt op deze locaties dedicated servers te huur aan, die door ons worden gebruikt als platform voor hosting. Wij gebruiken deze ook voor onze eigen infrastructuur en de automatische back-ups van de door ons gehoste websites. Met Hetzner is een contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten. Bovendien is Hetzner ook onderworpen aan de voorschriften van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming. Hetzner Online GmbH is gecertificeerd met de ISO-certificaat 27001 certificaat. U kunt meer informatie vinden over de locatie van de server hier.

8.3 Düsseldorf en Taucha

Naast de in 8.1 en 8.2 beschreven datacenters worden ook twee datacenters van dogado GmbH gebruikt voor de levering van de webservers. Een van de datacentra, het datacentrum in Düsseldorf, wordt door Dogado zelf geëxploiteerd. Het tweede datacentrum bevindt zich in Taucha, Duitsland, en wordt geëxploiteerd door het bedrijf envia TEL GmbH namens dogado GmbH.

Zowel de exploitanten van de datacentra als de datacentra zijn gecertificeerd volgens onder meer ISO 27001; met dogado is een contractverwerkingsovereenkomst gesloten. Bovendien zijn zowel dogado als envia TEL GmbH onderworpen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.4 Amsterdam

Uit onze begintijd zijn nog maar weinig websites in de Equinix Amsterdam Datacenters gevestigd. De serverlocatie is onder meer ISO 27001 gecertificeerd. U kunt meer informatie vinden over het datacenter hier. De datacenterruimte wordt gehuurd van Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Back-ups

Onze back-ups worden opgeslagen in de datacenters van Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, kortweg: AWS. Wij hebben Frankfurt gekozen als serverlocatie. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, hebben wij een AV gesloten met AWS, alsook de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie. AWS neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-programma. De serverlocatie is onder andere gecertificeerd volgens ISO 27001 gecertificeerd. U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming hier.

8.6 SMTP relay (verzending van e-mail)

Voor het verzenden van transactie-e-mails werken wij samen met de dienstverlener Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). De volgende gegevens worden in het proces opgeslagen:

- E-mail adres "van

- E-mail adres "to

- Inhoud van de e-mail

- Domein van de BOX, die de mail verstuurt

Mailgun heeft dezogenaamde standaardclausules voorgegevensbescherming van de EU-Commissie en een AV metons geslotenom de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Het doel van de verwerking is de nakoming van contractuele verplichtingen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. b AVG. De gegevens worden 15 dagen bij Mailgun bewaard. De mails zelf worden 7 dagen bewaard op BOX .

9. wanneer delen wij uw informatie?

Allereerst willen wij u verzekeren dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, uitlenen of verhuren. Gegevens worden alleen doorgegeven indien dit bijvoorbeeld onontbeerlijk is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, indien wij een rechtmatig belang hebben of indien wij uw toestemming hebben. Elke contractuele partner van ons wordt gewetensvol en zorgvuldig geselecteerd en wij verplichten hen alle gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Om deze reden sluiten wij ook een gegevensverwerkingsovereenkomst met de verwerker overeenkomstig Art. 28 AVG .

10. links

Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders voor wier inhoud wij, RAIDBOXES Gmbh, niet verantwoordelijk zijn en waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking heeft.

11. uw rechten

Zodra persoonlijke gegevens door jou worden verwerkt, ben je een betrokkene in de zin van de AVG en staan jou de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke toe (d.w.z. tegen ons):

 • Recht van toegang,
 • Recht op rectificatie of wissing,
 • Recht om verwerking te beperken,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier.

II. Meer in detail: cookies, tracking en andere technologieën

Het volgende gedeelte is bedoeld om u een beter inzicht te geven in de verschillende technologieën die wij gebruiken en hoe deze worden gebruikt. Wanneer u onze website, diensten of berichtenfuncties gebruikt, kunnen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies of soortgelijke technologieën gebruiken. De via deze technologieën verzamelde informatie helpt ons om onze diensten beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten, om ze beter en sneller te maken, en vooral om ze veiliger te maken. Zij dienen ook voor reclamedoeleinden.

1. beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Zodra u onze website oproept, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

1.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f), AVG.

1.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet uw IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

1.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

1.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.  

2. cookies

2.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Ze stellen ons in staat uw handelingen tijdens die specifieke browsersessie te koppelen. Andere cookies ( zogeheten permanente cookies) blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer afleveren.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. In deze technisch noodzakelijke cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 • Taal instellingen
 • Log-in informatie

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Deze worden gebruikt om geanonimiseerd gebruikersgedrag op de website te monitoren, bijvoorbeeld om het aantal bezoeken per pagina te registreren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de prestaties en de vormgeving van deze website te optimaliseren. In de meeste gevallen gaat het om cookies van derden (bv. Google Analytics). De gegevens worden echter in anonieme vorm verzameld en uitsluitend door ons gebruikt. Als u als gebruiker een website oproept, kan op uw besturingssysteem een cookie worden opgeslagen. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Gebruik van website functies (Intercom, OneSignal)
 • Gebruiksgedrag (Google Analytics)
 • Toewijzing van de bron van de webpagina-oproepen (eigen cookie)
 • Toewijzing aan een affiliate/reclamepartner (eigen cookie)
 • Frequentie van bekeken pagina's (Google Analytics)
 • Ingevoerde zoektermen (Google Analytics)

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar dit privacybeleid. Meer informatie over cookies vindt u in de volgende paragrafen.

2.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, is artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

2.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Vaststelling van taalinstellingen
 • Onthoud zoektermen

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

2.4 Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken. Als u bezwaar wilt maken tegen de cookies die wij plaatsen via RAIDBOXES GmbH, kunt u ons schrijven of hier uw privacy-instellingen wijzigen.

3. Registratie  

3.1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Online Marketing

Indien u een betaald contract met ons aangaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om de rechten en plichten in verband met dat contract na te komen.

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen derden zijn (aanbieders van vervoers- of transportdiensten, banken, belastingadviseurs, advocaten, autoriteiten, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en afhandeling van het contract en de daarmee samenhangende rechten en plichten.

Wij maken gebruik van externe diensten om betalingen te verwerken. Wij geven uw persoonsgegevens door aan deze diensten voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van betalingen. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten worden gebruikt, vindt u hieronder.

PAYONE

Provider: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland.

Website: https://www.payone.com/

Meer informatie en privacybeleid: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ en https://www.payone.com/dsgvo-haendler/“.

3.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Indien de registratie dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

3.3 Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

3.4 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is het geval voor gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Doorlopende verplichtingen vereisen de opslag van persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract. Voorts moeten garantietermijnen in acht worden genomen en moeten gegevens voor fiscale doeleinden worden opgeslagen. De in acht te nemen bewaartermijnen kunnen niet in algemene termen worden vastgesteld, maar moeten per geval worden bepaald naar gelang van de gesloten contracten en de contractsluitende partijen.

3.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de opgeslagen gegevens op elk moment zelf wijzigen of wissen via de RAIDBOXES gebruikersinterface. Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

4. SEPA-machtiging voor automatische incasso

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als onderdeel van ons bestelproces bieden wij u de mogelijkheid om ons een SEPA-domiciliëringsmandaat te verlenen en ons zo de mogelijkheid te geven betalingen van uw rekening te innen. De gegevens worden ingevoerd in een invoerscherm dat door onze dienstverlener GoCardless wordt verstrekt en rechtstreeks aan de dienstverlener wordt doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het SEPA-mandaat voor automatische incasso:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens (zoals naam, postadres en e-mail)
 • Bankgegevens
 • Transactiegegevens (naam handelaar, beschrijving van de transactie, betalingsbedrag)
 • IP-adres en besturingssysteem van het oproepende apparaat
 • Netwerkinformatie en apparaatdetectie
 • Gebruiksgedrag (ter bescherming tegen frauduleus gedrag)

De gegevens worden rechtstreeks door GoCardless verzameld. GoCardless is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over GoCardless, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die voor de dienst worden gebruikt, vindt u hieronder:

Provider: GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, Londen, EC1V 7EN, Verenigd Koninkrijk

Website: https://gocardless.com/

Nadere inlichtingen en gegevensbescherming: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/ https://gocardless.com/legal/privacy/

Garantie: adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie op grond van artikel 45, lid 1, DS-GVO

4.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a), AVG, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Indien het SEPA-incassomachtigingsmandaat dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

4.3 Doel van de verwerking

De verlening van het SEPA-mandaat voor automatische incasso is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor het SEPA-mandaat voor automatische afschrijving voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Doorlopende verplichtingen vereisen de opslag van persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract. Bovendien moeten garantieperiodes in acht worden genomen en gegevens voor belastingdoeleinden worden bewaard. De in acht te nemen bewaartermijnen kunnen niet in algemene termen worden vastgesteld, maar moeten voor elk contract en elke contractsluitende partij afzonderlijk worden bepaald.

4.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om het contract met RAIDBOXES op elk moment te beëindigen. U kunt de opgeslagen gegevens op elk moment zelf wijzigen of wissen via de RAIDBOXES gebruikersinterface. Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

5. gebruik van een e-mailbox

Wij bieden u de mogelijkheid om betaalde e-mailboxen toe te voegen binnen uw contract. Om u deze dienst te kunnen aanbieden, werken wij samen met mailbox.org (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlijn) in het kader van een reseller-contract. Het privacybeleid van mailbox.org vindt u hier: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

5.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u een e-mail box aanmaakt, worden de volgende gegevens opgevraagd en opgeslagen: voornaam, achternaam, RAIDBOXES klantnummer, e-mail adressen die bij de box horen en de bijbehorende domeinnamen.

5.2 Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag

Het invoeren van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In dit verband dient art. 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag.

5.3 Duur van de opslag

Na beëindiging van uw mailbox-contract op RAIDBOXES wordt uw link naar mailbox.org verwijderd, op voorwaarde dat dit het laatste mailbox-contract was. Dit omvat ook de links van de domeinen die u bij mailbox.org hebt gedeponeerd. DNS-instellingen blijven onaangetast na beëindiging. 60 dagen na het verwijderen van de mailbox, verwijdert mailbox.org alle gegevens.

6. Nieuwsbrief, e-mailmarketing en productinformatie

Wij bieden u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van alle nieuws over WordPress en onze producten. Zo bieden wij u bijvoorbeeld onze gratis nieuwsbrief aan. Hoe, wanneer en waar we gegevens opslaan, willen we hier uitleggen:

6.1 Actieve campagne LLC

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven. Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mail adres in te vullen. Daarnaast worden tijdens de registratie de volgende gegevens verzameld:

 • Je e-mail adres
 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en uur van inschrijving
 • geografische gegevens (lengte- en breedtegraad)

Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het registratieproces. Dit zal door ons worden opgenomen. De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met buitenlandse e-mail adressen. Nieuwsbriefregistraties worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendserviceprovider worden geregistreerd.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de Active Campaign-dienst van ActiveCampaign, LLC. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Active Campaign met ons de zogenoemde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie gesloten en een zogenoemd addendum inzake gegevensverwerking ondertekend.

6.2 Intercom

Wij maken gebruik van de Intercom-diensten van Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA om u per e-mail berichten te sturen om u te informeren over ons product en ook over eventuele storingen. In deze doeleinden schuilt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. AVG. Aangezien het hoofdkantoor en de servers van Intercom zich in de VS bevinden, worden er persoonsgegevens naar de VS verzonden wanneer u gebruik maakt van onze ondersteuningschat. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

6.3 E-mailmarketing aan bestaande klanten

Als u diensten op onze website aanschaft en uw e-mail adres invult, kunnen wij dit vervolgens gebruiken om u productinformatie toe te sturen. In dat geval worden de mailings alleen gebruikt voor het versturen van directe reclame voor de eigen gelijksoortige producten of diensten.

In het kader van de gegevensverwerking zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven.

6.4 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, Art. 6 para. 1 lit. a AVG. De rechtsgrondslag voor het verzenden van direct marketing e-mails als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7, lid 3, UWG. Het gebruik van de dienstverleners Active Campaign en Intercom is gebaseerd op ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

6.5 Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mail adres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief of direct mails te versturen. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig mailingsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

6.6 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Uw e-mail adres wordt opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Uw postadres voor direct marketingmaatregelen wordt opgeslagen zolang u een van onze bestaande klanten bent.

6.7 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief of onze direct marketingmaatregelen te allen tijde opzeggen of herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link voor annulering. Na de annulering worden uw gegevens verwijderd, met uitzondering van het e-mail adres. Het e-mail adres wordt opgeslagen in een zwarte lijst en wordt alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mail adres sturen.

7. contactformulieren, contact e-mail, live chat

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat formulieren die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

 • E-mail adres van de gebruiker
 • Het IP adres van de gebruiker
 • Datum en uur van inschrijving

Voor de verwerking van de gegevens zal jouw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het door ons opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. Je kunt ook contact met ons opnemen via de live chat-functie. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Intercom. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

7.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), AVG.

Het gebruik van de dienstverlener Intercom is gebaseerd op ons rechtmatig belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

7.3 Intercom

Voor het aanbieden van onze live support chat en voor het versturen van support emails, vertrouwen wij op de "Intercom" dienst van het bedrijf Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Aangezien het hoofdkantoor en de servers van Intercom zich in de VS bevinden, worden er persoonsgegevens naar de VS verzonden wanneer u gebruik maakt van onze ondersteuningschat. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend. In het geval van Intercom is het doel van de gegevensverwerking het verlenen van klantondersteuning en dit is ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f AVG. Verdere informatie is te vinden op hier.

7.4 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

7.5 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

7.6 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hieronder wordt beschreven hoe u toestemming kunt intrekken en bezwaar kunt maken tegen opslag. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

8. RAIDBOXES® Magazine "wp unboxed" commentaarfunctie

Op https://raidboxes.*/blog/ vindt u ons tijdschrift "wp unboxed". Daarin willen wij u informeren over onderwerpen rond WordPress .

8.1 Omvang van de gegevensverwerking/doel van de verwerking

Ons tijdschrift "wp unboxed" bevat een commentaarfunctie, waarmee u commentaar kunt geven op artikelen van ons. Om deze commentaarfunctie te gebruiken, moet u uw e-mail adres en uw naam invoeren. Alle andere details, zoals uw website, zijn optioneel. Het invoeren van een e-mail adres is noodzakelijk, zodat als uw opmerking bezwaarlijk is, deze naar u kan worden doorgestuurd en u ook de mogelijkheid heeft om commentaar te geven. Als u bij de publicatie van uw commentaar uw achternaam en/of voornaam opgeeft, wordt deze gepubliceerd. Uw e-mail adres en alle andere vrijwillige gegevens, evenals het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, worden WordPress opgeslagen in, niet doorgegeven aan onbevoegde derden en alleen verwerkt voor het doel van de commentaarfunctie. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen met beledigende, bedreigende of racistische inhoud te verwijderen.

8.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

Indien wij via de commentaarfunctie op de hoogte worden gesteld van uw persoonsgegevens, geschiedt de openbaarmaking van deze gegevens altijd op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

8.3 Duur van de opslag/intrekking en verwijdering

De gegevens worden bewaard totdat u de verwerking herroept. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Alle persoonlijke gegevens die u in het kader van de commentaarfunctie hebt opgeslagen, worden bij herroeping onmiddellijk gewist. Dit betekent dat al uw commentaar op ons tijdschrift ook zal worden verwijderd.

9. google analytics

9.1 Omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (voor cookies, zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De geraadpleegde webpagina
 • De website van waaruit de gebruiker de bezochte website heeft bereikt (referrer)
 • De subpagina's die worden opgeroepen vanuit de opgeroepen webpagina
 • De tijd die op de website wordt doorgebracht
 • De frequentie van de oproep van de webpagina

Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

Wij gebruiken Google Analytics alleen met de beschikbare IP-maskeerprocedures, d.w.z. met pseudonimisering van het IP-adres door verkorting. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In het algemeen worden in het kader van onze website-analyse geen duidelijke gegevens van de gebruikers (bijv. e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Noch Google, noch wij kennen de werkelijke identiteit van de gebruikers, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun door Google Analytics gecreëerde profielen.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod van Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de onderstaande link te klikken. volgende linkPlugin en het installeren ervan. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out opties, kunt u terecht op de Google website "Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt“, „Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden“, „Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen.“. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

9.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken wij Google Analytics op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. AVG).

9.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en zijn partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde thema's of producten op basis van de bezochte websites) die wij aan Google doorgeven (zogenoemde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

9.4 Duur van de opslag

Sessies en campagnes eindigen na een bepaalde tijd. Sessies eindigen standaard na 30 minuten zonder activiteit en campagnes eindigen na zes maanden. De looptijd van de campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Of kijk op https://policies.google.com/.

9.5 Opties voor intrekking en verwijdering

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en dat Google deze gegevens verwerkt, door gebruik te maken van downloaden en installeren van deze browser add-on en het te installeren.

Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt over verschillende apparaten, moet u opt-out op alle systemen die u gebruikt.

10. google marketing- en remarketingdiensten

10.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google"). De Google Marketing Services stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij op andere websites belangstelling heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt).

De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd. De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookie-basis verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS. De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten.

De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wij kunnen advertenties van derden opnemen die gebaseerd zijn op de marketingservice "DoubleClick" van Google. DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partners in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze site of andere sites op het internet. Wij kunnen advertenties van derden opnemen die gebaseerd zijn op de "AdSense"-marketingdienst van Google. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet. Wij kunnen ook gebruik maken van de "Google Optimizer"-dienst. Met Google Optimizer kunnen wij de effecten van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) in het kader van zogenaamde "A/B-tests" volgen. Voor deze testdoeleinden worden cookies op de toestellen van de gebruikers geplaatst. Bovendien kunnen wij gebruik maken van de "Google Tag Manager" om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google, zie de overzichtspagina, Google's privacy beleid is hier hier verkrijgbaar.

10.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken wij de Google re-marketingdiensten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod) in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

10.3 Doel van de verwerking

De Google marketing diensten bieden ons de mogelijkheid om advertenties voor ons en op onze website doelgerichter weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk aansluiten bij hun interesses.

10.4 Duur van de opslag

Volgens Google worden de door Google verzamelde loggegevens na 9 of 18 maanden geanonimiseerd door een deel van het IP-adres en de cookie-informatie te wissen. U kunt meer informatie vinden hier.

10.5 Mogelijkheid van herroeping en verwijdering

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en afmeldingsopties gebruiken die door Google worden aangeboden. door Google geboden afmeldingsmogelijkheden geleverd door Google.

11. Bing-marketing- en remarketingdiensten

11.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de Microsoft Marketing- en Remarketingdiensten (kortweg Microsoft Advertising) van Microsoft Online, Inc, 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (kortweg Microsoft). Met Microsoft Advertising kunnen wij advertenties voor onze website weergeven in onder andere de zoekresultaten van Bing en de Microsoft Zoeknetwerk op zodanige wijze dat zij zo goed mogelijk overeenstemmen met de potentiële belangen van de gebruikers. Zo kunnen wij bijvoorbeeld advertenties aan een gebruiker tonen voor producten die de gebruiker eerder op een van onze websites heeft bekeken - dit staat bekend als "remarketing". Voor deze doeleinden voert Microsoft, wanneer een gebruiker onze website of andere websites waar Microsoft Advertising Services actief zijn, bezoekt, onmiddellijk code uit om marketing- of remarketingtags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook bekend als "Web beacons") op de website in te sluiten. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen die behoren tot de Microsoft zoeknetwerk waaronder bing.com, aol.com en yahoo.com en de zogenaamde consortium-zoekpartners van Microsoft en Yahoo, waartoe ook MSN behoort. In dit bestand wordt bijgehouden welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij de Microsoft-reclamediensten alleen gebruiken met behulp van de beschikbare IP-maskingprocedure, d.w.z. met behulp van een pseudonimisering van de IP-adressen door middel van verkorting. Deze gegevens kunnen door Microsoft worden samengevoegd met andere gegevens van de gebruiker. Met name of de gebruiker op het moment van het paginabezoek bij zijn Microsoft-account was ingelogd.

Volgens Microsoft worden er geen gegevens samengevoegd als de gebruiker niet is ingelogd. Microsoft kan de bovenstaande informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd. Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van Microsofts marketingdiensten. Dit betekent dat Microsoft bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookie-basis verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Microsoft worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Microsoft expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die Microsoft Advertising over gebruikers verzamelt, wordt doorgestuurd naar Microsoft en opgeslagen op Microsoft-servers in de regio waar de gebruikersgegevens vandaan komen. Voor een gebruiker uit Duitsland betekent dit dat de gegevens hoogstwaarschijnlijk in een Duits datacentrum zullen worden opgeslagen. Het kan niet worden uitgesloten dat deze gegevens ook worden doorgegeven aan servers in de VS of aan servers in andere delen van de wereld waar Microsoft datacentra exploiteert. De door ons gebruikte Microsoft-reclameservices omvatten onder meer de functies "Targeting van doelgroepen" en "Universal Event Tracking (UET)".

In het geval van zoekadvertenties op het Microsoft Search Network ontvangt elke gebruiker een andere "conversie-cookie". Cookies zijn daarom niet traceerbaar via de websites van Microsoft Advertising. De via de cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Microsoft Advertising-campagnes waarbij conversie-tracering actief is. De Microsoft Advertising-client leert het totale aantal gebruikers kennen die op de advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij kunnen ook zien of een gebruiker een specifieke actie heeft ondernomen, zoals het doen van een aankoop, op de tagged conversie tracking pagina. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Microsoft Advertising, kunt u terecht op de Microsoft overzichtspagina. De Microsoft Privacybeleid beschikbaar is hier verkrijgbaar.

11.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij gebruiken Microsoft Advertising ook op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. AVG.

11.3 Doel van de verwerking

Microsoft Advertising biedt ons de mogelijkheid om advertenties in de zoekresultaten van het Bing zoeknetwerk doelgerichter te focussen en dus alleen advertenties van gebruikers te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses.

11.4 Duur van de opslag

Volgens haar eigen informatie worden de door Microsoft Advertising verzamelde loggegevens geanonimiseerd door een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te wissen. U kunt meer informatie vinden hier.

11.5 Mogelijkheid van herroeping en verwijdering

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame door Microsoft Advertising, kunt u de instellingen en afmeldingsopties gebruiken die door Microsoft worden aangeboden. 

Als u een Microsoft-account hebt, kunt u uw Microsoft profielinstellingen om precies te bepalen hoe Microsoft met uw gegevens moet omgaan, of er cookies moeten worden geplaatst en of u al dan niet instemt met het samenvoegen van gegevens voor reclamedoeleinden. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Ook zonder een Microsoft-account kunt u natuurlijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden. U kunt de deactiveringspagina van het Netzwerkwerbeinitiateive (NAI) voor dit doel. U kunt dit ook doen via de VS-Amerikaanse pagina van de zogenaamde Digital Advertising Aliance (DAA) of de Europese website van het NAI Europese website.

12. Facebook Sociaal Plugins

We gebruiken de sociale Plugin "Shariff Wrapper". U kunt meer informatie vinden hier.

12.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De Plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kunnen worden hier bekeken . De Plugins worden alleen geactiveerd als u op de bijbehorende knop klikt. Als ze grijs zijn, zijn de Plugins inactief. U hebt de keuze om de Plugins eenmalig of permanent te activeren. Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke Plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook rechtstreeks naar het toestel van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook met behulp van deze Plugins verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau. Door de integratie van de Plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met Plugins , bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee verband houdende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in de Privacybeleid van Facebook zie.

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor de verzameling of ontvangst in het kader van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt via zijn interfaces, de zogenaamde Facebook Pixel (zie ook 12. Facebook, Custom Audiences en Facebook Marketing Services) en vergelijkbare diensten die op ons online aanbod worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor dergelijke gegevens die Facebook ontvangt voor de volgende doeleinden: a) weergave van inhoudelijke reclame-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van gebruikers; b) levering van commerciële en transactionele berichten, d.w.z. bijv. het richten van NUtzers via Facebook Messenger; c) verbetering van de levering van advertenties en personalisering van functies en inhoud. Wij hebben voor dit doel een speciale overeenkomst met Facebook gesloten, het zogeheten "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen. Als gebruiker kunt u bijvoorbeeld verzoeken om informatie of verwijdering van uw gegevens rechtstreeks tot Facebook richten. Met betrekking tot statistieken, analytics, rapporten en soortgelijke documenten die Facebook aan ons verstrekt en die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers ontvangen en voor ons anoniem zijn, dan vindt deze verwerking niet plaats onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst (bij Facebook "voorwaarden voor gegevensverwerking" genoemd en hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) en op basis van de "Voorwaarden voor gegevensbeveiliging" van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Voor de verwerking van gegevens in de VS dienen de standaard contractuele bepalingen van Facebook als basis ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Uw rechten als gebruiker (bijv. uw recht op informatie, wissen of bezwaar) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook.

12.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken wij de Facebook Social Plugins op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

12.3 Doel van de gegevensverwerking

De Facebook Social Plugins tonen ons de interesses van bezoekers om ze gerichter op onze website te tonen, zodat gebruikers alleen posts te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses.

12.4 Duur van de opslag

Volgens eigen informatie Facebook bewaart de datum en het tijdstip van uw bezoek, het specifieke internetadres waarop de social Plugin zich bevindt, en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem gedurende een periode van 90 dagen om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht.

12.5 Mogelijkheid van herroeping en verwijdering

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen voordat hij gebruik maakt van onze onlineaanbieding. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn beschikbaar binnen de Facebook profielinstellingen of via de VS-Amerikaanse pagina of de EU-website. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

13. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

13.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website oproept en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt uw bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook en voor zijn eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als wij gegevens voor matchingdoeleinden aan Facebook moeten doorgeven, worden deze gegevens lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit wordt uitsluitend gedaan om een vergelijking te kunnen maken met de gegevens die op dezelfde wijze door Facebook zijn gecodeerd. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig wordt algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in de Facebooks beleid inzake gegevensgebruik. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe het werkt kunt u vinden in de Help-sectie van Facebook. Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor de verzameling of ontvangst in het kader van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens", die Facebook via zijn interfaces, de zogenaamde Facebook Pixel (zie ook 11. Facebook Social Plugins) en vergelijkbare diensten verzamelt, die op ons online aanbod worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor dergelijke gegevens die Facebook ontvangt voor de volgende doeleinden: a) weergave van inhoudelijke reclame-informatie die overeenstemt met de veronderstelde interesses van de gebruikers; b) aflevering van commerciële en transactieberichten, d.w.z. bijv. het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger; c) verbetering van advertentieweergave en personalisering van functies en inhoud. Wij hebben voor dit doel een speciale overeenkomst met Facebook gesloten, het zogeheten "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen. Als gebruiker kunt u bijvoorbeeld verzoeken om informatie of verwijdering van uw gegevens rechtstreeks tot Facebook richten. Met betrekking tot statistieken, analytics, rapporten en soortgelijke documenten die Facebook aan ons verstrekt en die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers ontvangen en voor ons anoniem zijn, dan vindt deze verwerking niet plaats onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst (bij Facebook "voorwaarden voor gegevensverwerking" genoemd en hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) en op basis van de "Voorwaarden voor gegevensbeveiliging" van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Voor de verwerking van gegevens in de VS dienen de standaard contractuele bepalingen van Facebook als basis ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Uw rechten als gebruiker (bijv. uw recht op informatie, wissen of bezwaar) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook.

13.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Voor zover wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken wij de Facebook Pixel en de Facebook marketingdiensten op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 (1) lit. f. AVG.

13.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

13.4 Duur van de opslag

Volgens eigen informatie Facebook bewaart de datum en het tijdstip van uw bezoek, het specifieke internetadres waarop de social Plugin zich bevindt, en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem gedurende een periode van 90 dagen om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht.

13.5 Opties voor intrekking en verwijdering

U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door de Facebook Pixel voor het weergeven van Facebook advertenties. Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u de pagina bezoeken die door Facebook is opgezet en de instructies lezen voor de Instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame instellingen. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt zich ook afmelden voor cookies die worden gebruikt voor het meten van bereik en reclamedoeleinden door naar de afmeldingspagina van de Netwerk Reclame Initiatief en daarnaast de Amerikaanse website of de Europese website object.

14 Twitter Conversie Tracking, Re-Marketing en Twitter Marketing Diensten

14.1 Omvang van de gegevensverwerking

Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van de zogenaamde Twitter conversion tracking (via de zogenaamde Twitter-websitetag) en de marketingdiensten van het sociale netwerk Twitter, dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, VS, of als u in de EU woont, door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). Met behulp van Twitter Conversion Tracking is Twitter in staat het succes van onze Twitter-advertenties ("Twitter Ads") te meten en de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties te bepalen. Twitter conversion tracking wordt rechtstreeks door Twitter geïntegreerd wanneer u onze website oproept en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Twitter of Twitter bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Twitter opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en door Twitter en de met Twitter verbonden ondernemingen voor hun eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Indien wij gegevens voor matchingdoeleinden aan Twitter moeten doorgeven, worden deze gegevens lokaal versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding aan Twitter doorgegeven. Dit wordt uitsluitend gedaan om een vergelijking te kunnen maken met de gegevens die op dezelfde wijze door Twitter zijn gecodeerd. De verwerking van de gegevens door Twitter vindt plaats in het kader van Twitter's Beleid inzake gegevensgebruik. Dienovereenkomstig zijn de algemene opmerkingen over de weergave van Twitter-advertenties van de Beleid inzake gegevensgebruik van Twitter. Specifieke informatie en details over Twitter Conversion Tracking en hoe het werkt kunt u vinden in de Help-sectie van Twitter. Voor de verwerking van gegevens hebben wij met Twitter een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. De verwerking van gegevens in de VS valt dienovereenkomstig onder de standaardcontractbepalingen van Twitter. Deze overeenkomsten houden geen beperking in van uw rechten als gebruiker, bv. op informatie, verwijdering of verzet.

14.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Voor zover wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a AVG - waarbij deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Verder gebruiken wij de Twitter-websitetag en de Twitter-marketingdiensten op basis van onze legitieme belangen voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 (1) lit. f. AVG.

14.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Twitter Conversion Tracking en Twitter Marketing Services om de advertenties die wij op Twitter plaatsen, alleen aan die Twitter-gebruikers te tonen die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Twitter doorgeven (de zogenaamde "doelgroepen op maat"). Met behulp van de Twitter Website Tag willen wij er ook voor zorgen dat onze Twitter Ads overeenkomen met de mogelijke interesses van de gebruikers en niet intimiderend zijn. Met behulp van de Twitter-websitetag kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Twitter-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden nagaan door na te gaan of gebruikers na het aanklikken van een Twitter-advertentie naar onze website werden doorverwezen en welke acties zij daar ondernamen (de zogenaamde "conversie").

14.4 Duur van de opslag

Volgens eigen informatie Twitter bewaart de datum en tijd van uw bezoek, het specifieke internetadres dat u op onze site hebt bezocht en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het browsertype of het besturingssysteem gedurende een periode van 30 dagen. Twitter gebruikt deze gegevens om zijn eigen dienst te optimaliseren. Na 30 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht.

14.5 Opties voor intrekking en verwijdering

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door de Twitter-website-tag en tegen het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Twitter-advertenties. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Twitter, kunt u de door Twitter ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies lezen over de Op gebruik gebaseerde reclame-instellingen daar. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt zich ook afmelden voor cookies die worden gebruikt voor het meten van bereik en reclamedoeleinden door naar de afmeldingspagina van de Netwerk Reclame Initiatief (NAI) opt-out pagina. U kunt dit ook doen via de VS-Amerikaanse pagina van de zogenaamde Digital Advertising Aliance (DAA) of de Europese website van het NAI Europese website.

15. online aanwezigheid in de sociale media

Wij exploiteren de internetaanwezigheid binnen sociale netwerken en platformen om in contact te komen met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten. Het gebruik van Facebook, Instagram en Twitter is jouw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor de functies commentaar geven, delen, evalueren, enz. De informatie die we publiceren binnen onze online aanwezigheid in social media is ook toegankelijk via onze eigen website.

15.1 Omvang van de verwerking

Wanneer u onze Facebook / Instagram / Twitter / XING of Linkedin pagina bezoekt, worden onder meer uw IP-adres en informatie die als cookies is opgeslagen, verzameld. Het daaruit voortvloeiende gebruiksgedrag van u en uw interesses kunnen vervolgens worden gebruikt om een gebruikersprofiel op te stellen, zodat vervolgens binnen en buiten het desbetreffende platform zichtbare advertenties voor u kunnen worden gemaakt. Voorts kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparatuur die de gebruikers gebruiken (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Het kan niet worden uitgesloten dat de over u verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan het onder meer moeilijker maken om uw rechten af te dwingen.13.2 Rechtsgrondslag van de verwerking / doel van de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze rechtmatige belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. AVG. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming voor de voornoemde gegevensverwerking wordt gevraagd, is de rechtsgrondslag van de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a., Art. 7 AVG.

15.2 Verzoek om informatie

Indien u informatie wenst te ontvangen over uw opgeslagen gegevens binnen de online diensten of uw gebruikersrechten daar wilt doen gelden, raden wij u aan deze rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder te doen gelden. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u hulp nodig heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

15.3 Opties voor intrekking en verwijdering

Voor verdere en gedetailleerde informatie en de mogelijkheden van verzet (opt-out) verwijzen wij u naar de gegevens van het respectieve platform. Naast nadere informatie vindt u hieronder de desbetreffende links:

15.4.1 Facebook, pagina's, groepen

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Of en hoe Facebook de gegevens van uw bezoek aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina aan u worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van uw bezoek aan de Facebookpagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk meegedeeld en is ons ook niet bekend. Wij willen u er ook op wijzen dat Facebook informatie opslaat die verder gaat dan de eindapparatuur van zijn gebruikers; het is dus mogelijk dat Facebook IP-adressen aan individuele gebruikers kan toewijzen. Als u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, wordt een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kan Facebook nagaan dat u onze site hebt bezocht en hoe u hem hebt gebruikt. Facebook-knoppen die in onze website zijn geïntegreerd, stellen Facebook in staat uw bezoeken te registreren en aan uw Facebook-profiel toe te wijzen. Op basis van deze gegevens kan inhoud of reclame worden aangeboden die op u is afgestemd.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook of de functie "ingelogd blijven" deactiveren, de op uw eindapparatuur aanwezige cookies verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op die manier wordt Facebook-informatie die u direct kan identificeren, verwijderd. Dit betekent dat u beperkt gebruik kunt maken van onze Facebook-pagina zonder uw Facebook-ID bekend te maken. Indien u echter toegang wenst te krijgen tot interactieve functies van de site (liken, commentaar geven, delen, bericht, enz.), zal een Facebook-aanmeldingsscherm verschijnen. Zodra u bent ingelogd, bent u voor Facebook weer als een specifieke gebruiker identificeerbaar. Voor informatie over hoe u informatie over uzelf kunt beheren of verwijderen, kunt u terecht op de volgende Facebook-ondersteuningspagina: https://de-de.facebook.com/about/privacy en hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Voor meer informatie over hoe Facebook uw informatie gebruikt om statistische informatie over het gebruik van Facebookpagina's te verstrekken, kunt u ook terecht op: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook is gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

15.4.2 Instagram

Instagram-functies zijn geïntegreerd in onze website. Op Instagram vindt u ook een online aanwezigheid via RAIDBOXES. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Privacybeleid en opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

15.4.3 Twitter

Functies van de Twitter-dienst kunnen in onze website worden geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet"-functie worden de door u bezochte webpagina's aan uw Twitter-account gekoppeld en daardoor aan andere gebruikers bekend gemaakt en aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Hetzelfde geldt voor onze online aanwezigheid op Twitter. Privacybeleid van Twitter. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen veranderen.

Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Twitter is gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

16. intercom

16.1 Omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst Intercom van het bedrijf Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA voor het verzenden van berichten per e-mail en voor live chats, maar ook voor klantenbeheer. Wij geven daarbij de volgende persoonsgegevens door:

 • Je e-mail adres
 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw telefoonnummer
 • Stamgegevens contracten
 • Contactgegevens van de technische contactpersoon

Aangezien het hoofdkantoor en de servers van Intercom zich in de VS bevinden, worden persoonsgegevens naar de VS verzonden wanneer u gebruik maakt van onze ondersteuningschat. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie met ons gesloten en een zogenaamd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

Bovendien is Intercom in het bezit van een EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield certificaat. Voor meer informatie over het privacybeleid van Intercom, klikt u op hier.

Intercom maakt ook gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw laatst bezochte subpagina van dit online platform wordt overgebracht naar en door Intercom opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Namens ons zal Intercom de bovenstaande informatie gebruiken om gerelateerde diensten te leveren aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser binnen het kader van Intercom wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens.

16.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 lit. f AVG) .

16.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst van Intercom om zo snel mogelijk te kunnen reageren op vragen van klanten in de LIVE chat, maar ook om ons klantencontact te beheren. Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

16.4 Duur van de opslag

De gegevens van belangstellenden die via live chat contact met ons hebben opgenomen, worden uiterlijk na 9 maanden volledig gewist. Elke belanghebbende die na deze periode contact met ons opneemt, zal als een nieuwe belanghebbende worden behandeld.

16.5 Mogelijkheid van herroeping en verwijdering

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten (bijv. live chat).

17 Feedback Forum: Uservoice

17.1 Omvang van de verwerking

Via het Ideeënforum in ons Dashboard bieden wij u de mogelijkheid om ons product te beoordelen, suggesties voor verbetering te doen en suggesties voor nieuwe functies te presenteren. Voor dit doel gebruiken wij de Uservoice software, die wordt geleverd en beheerd door Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). Voor het geven van feedback wordt u gevraagd uw e-mail adres in te vullen. Andere informatie, zoals uw naam, is optioneel, zodat u zelf kunt bepalen welke persoonlijke gegevens u naar Uservoice wilt sturen via de feedbackfunctie. Door ons feedback te geven via Uservoice gaat u akkoord met het gebruik en de verwerking door Uservoice van de gegevens die via de software worden verzameld en door u worden verstrekt.

Volgens Uservoice DPA zijn opgeslagen:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Online Marketing
 • IP-adres
 • (Factuur) adres (indien opgegeven)
 • Bedrijfsnaam (indien aangegeven)
 • Rol in genoemd bedrijf (indien van toepassing; aangeduid als "affiliatie") (indien aangegeven).

Een idee wordt echter pas gepubliceerd nadat het door ons is gecontroleerd en goedgekeurd. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Uservoice met ons de zogenoemde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie gesloten en een zogenoemd addendum voor gegevensverwerking met ons ondertekend.

17.2 Rechtsgrondslag

Wij gebruiken deze dienst op grond van onze rechtmatige belangen. D.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

17.3 Doel van de verwerking

Door Uservoice te gebruiken, willen wij onze klanten en gebruikers de kans geven om actief deel te nemen aan onze productontwikkeling door uw ideeën voor productoptimalisatie en -ontwikkeling met ons en andere deelnemers te delen. Wij gebruiken deze informatie om nieuwe productkenmerken te ontwikkelen en om ons bedrijf als geheel meer doelgroepgericht te maken.

17.4 Opties voor intrekking en verwijdering

Uservoice biedt de mogelijkheid om uw gegevens rechtstreeks via Uservoice te downloaden en desgewenst ook rechtstreeks te wissen. Het bijbehorende proces verloopt als volgt:

Ga naar https://RAIDBOXES .uservoice.com/. Nadat u onder "Login" het juiste e-mail adres en wachtwoord heeft ingevuld, waarmee u ook uw feedback aanvraag heeft ingediend, kunt u rechtsboven onder uw naam op "Instellingen" klikken. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een zijbalk met de instelmogelijkheden. Als u nu naar beneden scrollt, vindt u de twee opties voor het verwijderen van het account en de gegevens, en voor het exporteren van de records.

18. rolbeugel

18.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken op onze website en op het dashboard de foutenanalysedienst van Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA). In geval van een fout worden uw IP-adres, de user agent en de opgeroepen pagina alleen doorgegeven aan Rollbar. Rollbar, Inc is gecertificeerd volgens de EU / Zwitserland / VS Privacy Shield. Voor meer informatie over Rollbar's privacy praktijken, bezoek https://rollbar.com/privacy. Bovendien hebben wij met Rollbar een "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten en ingestemd met de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie.

18.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij gebruiken de dienst op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO.

18.3 Doel van de verwerking

De rolbeugel tracking tool helpt ons om de technische stabiliteit te optimaliserenvan onze diensten door de stabiliteit van het systeem te controleren en fouten in de code uit onze logbestanden op te sporen. Rollbar dient uitsluitend deze doeleinden en evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden.

18.4 Duur van de opslag

Persoonsgegevens zoals het IP-adres worden ofwel na 30 dagen ofwel nadat een probleem is opgelost geanonimiseerd.

19. sollicitatieprocedure bij RAIDBOXES®.

Wanneer u solliciteert bij RAIDBOXES , bewaren en verwerken wij een hele reeks persoonsgegevens. Hieronder vallen uiteraard uw contactgegevens en de gegevens uit uw cv, maar ook interne notities die tijdens de sollicitatieprocedure naar voren komen.

19.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u solliciteert naar een van onze vacatures, kunt u dat doen via een volledig gecodeerd, veilig online formulier. Alle informatie die u in het sollicitatieformulier over uzelf invult, wordt opgeslagen in een sollicitantentabel in onze cloud. Deze cloud is alleen toegankelijk voor RAIDBOXES werknemers.

De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw sollicitatie en voor de beslissing over de totstandkoming van een arbeidsverhouding. In eerste instantie hebben alleen de personeelsmanagers op RAIDBOXES toegang tot uw gegevens, maar in de loop van de sollicitatieprocedure kunnen ook de respectieve afdelingshoofden toegang krijgen tot deze gegevens.

Voor zover er een arbeidsverhouding tussen u en RAIDBOXES GmbH tot stand komt, kunnen wij, in overeenstemming met § 26 lid 1 BDSG (nieuw) kunnen wij de reeds van u ontvangen persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de arbeidsverhouding. Deze verdere verwerking vindt echter alleen plaats indien zij noodzakelijk is voor de arbeidsverhouding.

Gelieve er nota van te nemen dat onversleutelde e-mails niet met volledige toegangsbescherming kunnen worden verzonden. Als u wilt solliciteren naar een functie die door ons wordt geadverteerd, kunt u de daarvoor bestemde formulieren gebruiken. Uiteraard worden uw gegevens, ook bij sollicitaties per e-mail, alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

19.2 Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De gegevensverwerking in het geval van een aanvraag bij RAIDBOXES ons dient om een arbeidsverhouding tot stand te brengen. De rechtsgrondslag in dit geval is § 26, lid 1, in samenhang met lid 8 zin 2 BDSG (nieuw).  

Voorts kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van een sollicitatieprocedure met het oog op de verdediging van tegen ons ingestelde rechtsvorderingen die uit deze sollicitatieprocedure voortvloeien. De rechtsgrondslag voor dit geval is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Ons rechtmatig belang in dit geval vloeit voort uit de mogelijk noodzakelijke verdediging van juridische vorderingen in verband met de aanvraagprocedure. 

19.3 Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure gewist. 

19.4 Uw rechten

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Als betrokkene in de zin van AVG heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Informatie,
 • Correctie of schrapping,
 • Beperking van de verwerking,
 • Bezwaar tegen verwerking,
 • Gegevensoverdraagbaarheid

20. twee-factor authenticatie met Twilio

20.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In ons Dashboard bieden wij u de mogelijkheid om uw account te beveiligen met optionele twee-factor authenticatie. Voor deze functie gebruiken wij Authy, een dienst van Twilio Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Als u deze functie inschakelt, kan uw dashboard alleen worden geopend nadat u bovendien een automatisch gegenereerd wachtwoord hebt ingevoerd.

Twilio is gevestigd in de VS. Indien u deze functie activeert, zullen dus ook persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven. Twilio heeft met ons de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie gesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Twilio heeft zichzelf ook bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming opgelegd met zogenaamde bindende bedrijfsvoorschriften overeenkomstig artikel 47 DS-GVO. Twilio heeft zich ook aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield. Het huidige certificaat kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/list.

20.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

20.3 Doel van de gegevensverwerking

Twilio verwerkt uw gegevens namens ons om uw account te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang via veilige authenticatie met twee factoren.

20.4 Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

20.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de twee-factorauthenticatie uit te schakelen. Houdt u er echter rekening mee dat u niet langer gebruik kunt maken van de extra beveiligingsfuncties.

21 ActiveCampaign

Op deze website gebruiken wij ActiveCampaign voor onze online marketingactiviteiten. ActiveCampaign is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Ierland. Telefoon: +1 (800) 357-0402.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van ActiveCampaign. Voor Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, heeft Active Campaign met ons de zogenoemde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie gesloten en een zogenoemd addendum inzake gegevensverwerking ondertekend.Meer informatie over de privacybeleid van ActiveCampaign. Meer informatie van ActiveCampaign over de EU-verordeningen inzake gegevensbescherming.

21.1 Omvang van de gegevensverwerking

Bij het gebruik van de dienst worden zogenaamde "web beacons" gebruikt en worden ook cookies geplaatst, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website door ons mogelijk maken.

De volgende informatie wordt verzameld:

 • IP-adres
 • de geografische ligging
 • Browsertype
 • Internetprovider
 • Duur van het bezoek
 • de URL's die u op onze site bezoekt

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mail adres, uw nieuwsbrief "Opt-In", het tijdstip van de Opt-In en eventueel uw naam hier ook opgeslagen. Zodra u zich bij ons heeft geregistreerd, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Telefoon
 • Contract gegevens
 • uitgesproken verwachtingen

21.2 Rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO). Ons legitiem belang bij het gebruik van deze dienst is de optimalisering van onze marketingmaatregelen. Dit rechtmatige belang is ook het doel van de verwerking.

21.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken ActiveCampaign voor de targeting en verzending van onze nieuwsbrief en voor de optimalisering van onze marketingmaatregelen. In het bijzonder kunnen wij ActiveCampaign gebruiken om ervoor te zorgen dat de advertenties die wij plaatsen alleen worden getoond aan gebruikers die ook geïnteresseerd zijn in ons aanbod of die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Met behulp van ActiveCampaign kunnen wij ook de doeltreffendheid van onze advertenties meten.

21.4 Duur van de opslag

Volgens haar eigen informatie verwijdert ActiveCampaign uw gegevens uiterlijk na 12 maanden. Als u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd en uw gratis abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden uw gegevens onmiddellijk na de opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief gewist.

21.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Bovenstaande gegevens worden alleen verzameld na uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van onze marketingcookies (cookie-toestemming). Zelfs nadat u hebt ingestemd met de opslag van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen tracking door ActiveCampaign. Daartoe kunt u het ActiveCampaign-cookie uit uw browser verwijderen en in het algemeen de acceptatie van cookies door uw browser weigeren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser om te weten te komen hoe dit in detail werkt.

Als u ook een volledige verwijdering van de in ActiveCampaign opgeslagen gegevens wenst, schrijf dan rechtstreeks een e-mail naar datenschutz@raidboxes.io.

22. integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online-aanbod maken wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. AVG) gebruik van inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypes (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren. Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, voor een deel reeds hier genoemd, mogelijkheden tot bezwaar (de zogenaamde opt-out):

 • Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts wordt gedaan door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid, Opt-Out.
 • Kaarten van de dienst "Google Maps" van de derde aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid, Opt-Out.
 • Functies van de Google+-dienst zijn geïntegreerd in ons online-aanbod. Deze functies worden aangeboden door de externe provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u bent ingelogd op uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+ profiel door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid, Opt-Out.
 • Ons online aanbod maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer een van onze pagina's met functies van LinkedIn wordt opgeroepen, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt met uw IP-adres geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt en ingelogd bent in uw account op LinkedIn , is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door LinkedIn . Privacybeleid, Opt-Out.
 • Wij gebruiken functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer een van onze pagina's met Xing-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd. Privacybeleid Opt-Out.
 • Externe code van het JavaScript-raamwerk "jQuery", geleverd door de derde-verkoper jQuery Stichting.
 • Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden aangeboden door Fonticons, Inc. Wanneer u onze site bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven. De gebruikte lettertypes worden rechtstreeks door ons gehost, zodat de browser die u gebruikt geen verbinding met een externe provider hoeft te maken. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG . Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt. Meer informatie over Font Awesome kunt u vinden op https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc: https://fontawesome.com/privacy.
 • Wij gebruiken de dienst van Wootric, Inc. om de klantentevredenheid te meten via een Net Promoter Score. Wootric is een softwareplatform dat gevestigd is in de VS. Het privacybeleid van Wootric kunt u hier bekijken

III Jouw rechten

1. recht op informatie

U kunt te allen tijde een bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Deze informatie is uiteraard gratis, zolang deze niet bovengemiddeld gevraagd wordt. Om u deze informatie te kunnen geven, is het noodzakelijk om een verdere verificatie uit te voeren. Daarom wordt, zodra u uw aanvraag indient, een willekeurig gegenereerde verificatiecode naar uw e-mail adres gestuurd dat bij ons in het bestand is opgenomen en dat u moet bevestigen.

2. recht op correctie

Indien de door ons opgeslagen persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u te allen tijde een verzoek tot correctie indienen. De correctie moet door ons onverwijld worden uitgevoerd.

3. recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

 1. Indien u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. De verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of
 4. Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 (1) AVG en het nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde redenen van ons zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door ons, RAIDBOXES GmbH, op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op wissing

Mits er geen gerechtvaardigd belang is dat zich daartegen verzet, kunt u te allen tijde uw recht op verwijdering doen gelden.

5. intrekking van de toestemming

Elke gegevensverwerking die op basis van uw toestemming plaatsvindt, kan worden stopgezet zodra u uw toestemming intrekt. De herroeping kan te allen tijde en met werking voor de toekomst geschieden. Aangezien wij op grond van onze verantwoordingsplicht verplicht zijn de gegeven toestemming te bewaren, dient de herroeping schriftelijk te geschieden, waarbij een herroeping per e-mail volstaat.