Privacyverklaring

De bescherming van je gegevens is heel belangrijk voor ons! Daarom houden wij ons aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (AVG) en doen wij alles om jouw gegevens te beschermen. De verantwoordelijke persoon volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten van de Europese Unie (EU), alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is de:

In het navolgende informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van ons online-aanbod.


Verantwoordelijk

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Telefoon: +49 251 1498 2000

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Contact

Indien je vragen hebt over gegevensbescherming, kun je contact opnemen met:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Functionaris voor gegevensbescherming

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. opslagperiode

In het algemeen verwijderen wij je persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

Indien wij om jouw toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen indien je jew toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

Wij zullen je persoonsgegevens verwijderen indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn of indien je bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing of daarmee verband houdende profilering.

Indien verwijdering niet mogelijk is omdat verwerking nog steeds noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bewaartermijnen, enz.) waaraan wij onderworpen zijn of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken.

Verdere informatie over de opslagperiode is ook te vinden in de volgende passages.

2. uw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
- Recht op toegang
- Recht op rectificatie
- Recht op wissing
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien wij je persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken indien je ons die toestemming hebt gegeven. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Je hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over onze verwerking van je persoonsgegevens.

3. verstrekking van uw persoonsgegevens

De verstrekking van je persoonsgegevens is in het algemeen niet wettelijk of contractueel verplicht en niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Je bent in het algemeen niet verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij je daar bij het verzamelen van je persoonsgegevens apart op wijzen (bijvoorbeeld door de verplichte velden in invulformulieren te markeren).

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens heeft regelmatig tot gevolg dat wij je persoonsgegevens niet verwerken voor een van de hieronder beschreven doeleinden en dat je niet kunt profiteren van een aanbod dat verband houdt met de desbetreffende verwerking (voorbeeld: zonder je e-mailadres te verstrekken, zul je onze nieuwsbrief niet ontvangen).

Wij maken gebruik van externe diensten voor webhosting. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van onze onlinediensten. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Amazon Web Services
Provider: Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg.
Website: https://aws.amazon.com
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://aws.amazon.com/de/legal/
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

4. webhosting

DigitalOcean
Provider: DigitalOcean, LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.digitalocean.com
Nadere informatie en privacybeleid: https://www.digitalocean.com/legal/
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

5. Web server log bestanden

Wij verwerken je persoonsgegevens om ons online-aanbod te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid van ons online-aanbod te kunnen garanderen. Informatie (bijv. opgevraagd element, opgeroepen URL, besturingssysteem, datum en tijd van het verzoek, browsertype en gebruikte versie, IP-adres, gebruikt protocol, hoeveelheid overgedragen gegevens, user agent, referrer URL, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) en/of HTTP-statuscode) wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden (toegangslog, foutenlog, enz.).

Indien wij om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Indien wij niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO. Ons legitiem belang is de correcte weergave van ons online-aanbod en het verzekeren van de stabiliteit en veiligheid van ons online-aanbod.

6. veiligheid

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van je persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken wij encryptie op ons domein. Je kunt dit in de browserlijn herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool.

Wij gebruiken ook twee-factorauthenticatie om de identiteit van een gebruiker te bewijzen door een combinatie van twee verschillende identificatiemiddelen.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is je unieke identificatie om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van je verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 para. 1 lit. b AVG.

Wij gebruiken externe diensten voor twee-factor authenticatie. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsmede of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Authy
Provider: Twilio Ireland Limited, Ierland.
Website: https://www.twilio.com/de/authy-static
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://www.twilio.com/legal/tos en https://www.twilio.com/legal/privacy
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

7. contact opnemen

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij je persoonsgegevens om jouw contact te verwerken.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de verwerking van je contact. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van je verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 (1) lit. b AVG.

Wij maken gebruik van externe diensten om onze contact- en communicatiekanalen aan te bieden en te onderhouden. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het opnemen van contact met ons. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Aircall
Provider: Aircall SAS, Frankrijk.
Website: https://aircall.io/de/
Nadere informatie & privacy: https://aircall.io/privacy/ en https://aircall.io/security/
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Gmail
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en is onderworpen aan de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google vind je via de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt daar een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU bekijken.

Ter ondersteuning van de verwerking van je contact maken wij gebruik van ondersteunende systemen (systemen voor het boeken van afspraken, live chats, ticketsystemen of helpdesks, etc.) en maken wij gebruik van externe diensten voor dit doel. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer via een ondersteuningssysteem contact met ons wordt opgenomen. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Calendly

Provider: Calendly, LLC, Verenigde Staten van Amerika. Website: https://calendly.com/de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security en https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 Garantie: EU-standaardcontractbepalingen. U kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Intercom Business Messenger 

Provider: Intercom, Inc, Verenigde Staten van Amerika, en Intercom R&D Unlimited Company, Ierland.

Website: https://www.intercom.com/de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://www.intercom.com/legal/privacy en https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

8. cookies en soortgelijke technologieën

Er worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstinformatie die op je eindapparaat wordt opgeslagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die onmiddellijk worden verwijderd nadat je je browser hebt afgesloten, en permanente cookies, die pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Naast cookies kunnen ook soortgelijke technologieën (tracking pixels, web beacons, enz.) worden gebruikt. De volgende verklaringen over cookies zijn ook van toepassing op soortgelijke technologieën. Deze uitleg geldt ook voor verdere verwerking in verband met cookies en soortgelijke technologieën (analyse & marketing enz.). Dit geldt met name ook voor de toestemming die je eventueel hebt gegeven voor het gebruik van cookies. Dit geldt ook voor andere technologieën en voor verdere verwerking in verband met cookies en soortgelijke technologieën.

Cookies kunnen worden gebruikt om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het bereik van ons online-aanbod te meten, om het af te stemmen op de behoeften en interesses en om zo ons online-aanbod en onze marketing te optimaliseren. Cookies kunnen door ons en door externe diensten worden gebruikt.

Wij gebruiken een toestemmingsinstrument om de gebruikte cookies en de desbetreffende toestemmingen te beheren. Details over de gebruikte cookies (doel, opslagperiode, externe dienst, enz.) en het toestemmingsinstrument zijn te vinden in de volgende passages en in het toestemmingsinstrument dat wij gebruiken.

Indien wij je om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is Art. 6 (1) lit. a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Indien wij je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is het beheer van de gebruikte cookies en de daarmee samenhangende toestemmingen. Afhankelijk van het doel van de verwerking, kunnen onze legitieme belangen ontleend worden aan de volgende passages.

Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Hieronder geven wij je typische browserlinks waar je meer gedetailleerde informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
-
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https:
//browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Meer bezwaarmogelijkheden vind je via de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Indien je het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van onze onlinediensten belemmeren. Als je alle cookies verwijdert, gaan de bovenstaande instellingen ook verloren en moet je ze opnieuw maken.

Bovendien kun je de "Do-Not-Track"-functie van je browser activeren om aan te geven dat je niet gevolgd wilt worden. Hieronder geven wij je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track"-instelling:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari ondersteunt de "Do-Not-Track"-functie vanaf februari 2019 niet meer. De volgende link kan worden gebruikt om cross-site tracking te voorkomen in Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Je kunt je toestemming ook intrekken of beheren met betrekking tot de cookies die worden gebruikt in de toestemmingshulp die wij gebruiken.

9. inschrijving en bestelling

Indien je je registreert voor een gratis proefperiode of een bestelling plaatst, verwerken wij je persoonsgegevens om je bestelling te verwerken en af te handelen en om te voldoen aan de bijbehorende rechten en plichten. In het kader van de registratie of bestelling is het noodzakelijk dat je een klantenaccount aanmaakt, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij leveren je onze contractteksten digitaal aan en bieden je de mogelijkheid deze mede te ondertekenen met een elektronische handtekening. 

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang is de verwerking en afhandeling van je registratie of je bestelling. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van je verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 (1) lit. b AVG.

Ontvangers van je persoonsgegevens kunnen derden zijn (verzenddienstverleners, banken, belastingadviseurs, advocaten, autoriteiten, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en afhandeling van je inschrijving of je bestelling en de daaraan verbonden rechten en plichten.

Wij maken gebruik van externe diensten voor de digitale terbeschikkingstelling van onze contractteksten en de mogelijkheid om deze mede te ondertekenen met een elektronische handtekening. Wij geven je persoonsgegevens door aan deze diensten voor zover dat nodig is voor de elektronische handtekening. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Wij maken gebruik van externe diensten om betalingen te verwerken. Wij geven je persoonsgegevens door aan deze diensten voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van betalingen. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

PAYONE
Provider: PAYONE GmbH, Duitsland.
Website: https://www.payone.com/
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ en https://www.payone.com/dsgvo-haendler/

Chargebee
Leverancier: CHARGEBEE INC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.chargebee.com/
Nadere informatie & privacy: https://www.chargebee.com/privacy/
Garantie: EU Standaard Contractuele Clausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

GoCardless
Provider GoCardless Ltd, Verenigd Koninkrijk.
Website: https://gocardless.com/de-de/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf
Adequaat niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk: adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie.

DocuSign
Provider: DocuSign, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.docusign.de/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

10. e-mail box

Voor het leveren en onderhouden van de e-mailboxen maken wij gebruik van externe diensten die tegen betaling kunnen worden geboekt. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer contact met ons wordt opgenomen. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Mailbox.org
Provider: Heinlein Hosting GmbH, Duitsland
Website: https://mailbox.org/
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11 Nieuwsbrief

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, verwerken wij je e-mailadres om e-mailmarketing uit te voeren en, indien van toepassing, andere persoonsgegevens om je daarbij persoonlijk aan te spreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. a AVG. De inhoud van de e-mailmarketing wordt specifiek beschreven bij het verkrijgen van je toestemming. Afgezien daarvan bevat de e-mailmarketing informatie over ons, onze goederen en diensten.

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om mogelijk misbruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe sturen wij je, nadat wij je e-mailadres hebben verzameld, een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres waarin wij je vragen te bevestigen dat je de e-mailmarketing daadwerkelijk wenst. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de wettelijk toegestane uitvoering van e-mailmarketing.

Wij slaan het tijdstip van je toestemming en het tijdstip van je bevestiging op, evenals je IP-adres en de inhoud van j everklaring van toestemming, om te kunnen bewijzen dat je toestemming overeenkomstig de wet is verkregen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de wettelijk toegestane uitvoering van e-mailmarketing.

Wij gebruiken externe diensten voor e-mailmarketing. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsmede of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. Om je toestemming in te trekken, kun je gebruik maken van de link die hiertoe in de e-mails is opgenomen of contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Indien je je toestemming hebt ingetrokken, behouden wij ons het recht voor je persoonsgegevens in een zogenaamde blacklist/blocklist te verwerken, om er in de toekomst voor te kunnen zorgen dat er geen verdere e-mailmarketing in verband met deze persoonsgegevens plaatsvindt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is het voorkomen van ongewenste e-mailmarketing.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van tracking en prestatiemeting om het bereik van onze e-mailmarketing te meten, deze af te stemmen op de behoeften en interesses en zo onze e-mailmarketing te optimaliseren. Dit kan ook profilering inhouden (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) Profilering kan ook plaatsvinden voor verschillende diensten en apparaten. Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de optimalisering van onze e-mailmarketing. Een afzonderlijke herroeping van je toestemming of bezwaar met betrekking tot tracking of prestatiemeting is helaas niet mogelijk. Je zou gebruik moeten maken van de bovengenoemde opties om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor e-mailmarketing in het algemeen.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.activecampaign.com/de/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://www.activecampaign.com/de/legal en https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Mailgun
Provider: Mailgun Technologies, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.mailgun.com
Nadere informatie & privacy: https://www.mailgun.com/gdpr/ en https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Woodpecker
Leverancier: Woodpecker.co S.A., Polen.
Website: https://woodpecker.co
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ en https://woodpecker.co/privacy-policy/

12. marketing voor bestaande klanten - reclame via e-mail

Indien wij je e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en je daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, verwerken wij je e-mailadres voor het uitvoeren van e-mailmarketing voor onze eigen soortgelijke producten of diensten en, indien nodig, andere persoonsgegevens om je persoonlijk te kunnen aanspreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is directe reclame.

Wij gebruiken externe diensten voor e-mailmarketing. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsmede of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op e-mailmarketing, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer verwerken voor e-mailmarketingdoeleinden. Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op e-mailmarketing, kun je gebruikmaken van de link die daartoe in de e-mails is opgenomen of contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van e-mailmarketing, behouden wij ons het recht voor je persoonsgegevens in een zogenaamde blacklist/blocklist te verwerken, om er in de toekomst voor te kunnen zorgen dat er geen e-mailmarketing meer plaatsvindt in verband met deze persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is het voorkomen van ongewenste e-mailmarketing.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van tracking en prestatiemeting om het bereik van onze e-mailmarketing te meten, deze af te stemmen op de behoeften en interesses en zo onze e-mailmarketing te optimaliseren. Dit kan ook profilering inhouden (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) Profilering kan ook plaatsvinden voor verschillende diensten en apparaten. Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de optimalisering van onze e-mailmarketing. Een afzonderlijke herroeping van je toestemming of bezwaar met betrekking tot tracking of prestatiemeting is helaas niet mogelijk. Je zou gebruik moeten maken van de bovengenoemde opties om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor e-mailmarketing in het algemeen.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.activecampaign.com/de/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://www.activecampaign.com/de/legal en https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Mailgun
Provider: Mailgun Technologies, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.mailgun.com
Nadere informatie & privacy: https://www.mailgun.com/gdpr/ en https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Woodpecker
Leverancier: Woodpecker.co S.A., Polen.
Website: https://woodpecker.co
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ en https://woodpecker.co/privacy-policy/

13. analyse en marketing

Wij verwerken je persoonsgegevens om het bereik van ons online-aanbod te meten, om het af te stemmen op de behoeften en interesses en om zo ons online-aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de optimalisering van ons online aanbod en onze marketing.

Wij maken gebruik van externe diensten voor analyse en marketing. Dit kan ook profilering inhouden (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.). Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, evenals of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, kun je vinden in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Hieronder geven wij je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
-
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https:
//browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Meer bezwaarmogelijkheden vind je onder de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Indien je het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van onze onlinediensten belemmeren. Als je alle cookies verwijdert, gaan de bovenstaande instellingen ook verloren en moet jeu ze opnieuw instellen.

Bovendien kun je de "Do-Not-Track"-functie van je browser activeren om aan te geven dat je niet gevolgd wilt worden. Hieronder geven wij je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track"-instelling:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari ondersteunt de "Do-Not-Track"-functie sinds februari 2019 niet meer. De volgende link kan worden gebruikt om cross-site tracking te voorkomen in Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB
Leverancier: Albacross Nordic AB, Zweden.
Website: https://albacross.com/
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://albacross.com/privacy-policy/ en https://albacross.com/cookie-policy/

Amplitude
Provider: Amplitude Inc., USA.
Website: https://amplitude.com
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://amplitude.com/privacy Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Facebook Pixel met Custom Audiences
Aanbieder: Facebook Ireland Limited, Ierland. Facebook Ireland Limited is een dochteronderneming van Facebook, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494
Nadere informatie en privacy: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp en https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google Ads Conversion Tracking
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://ads.google.com/intl/de_de/home/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google AdSense
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google Analytics
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google vind je via de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google Optimize
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google vind je via de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google Remarketing
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Google Tag Manager

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt daar een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU bekijken.

Google Universal Analytics
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google vind je op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Hotjar

Provider: Hotjar Limited, Malta.

Website: https://www.hotjar.com/

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Advertising
Provider: Microsoft Corporation, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://about.ads.microsoft.com/de-de
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://privacy.microsoft.com/de-de/ en https://www.microsoft.com/de-de/trust-cen ter/privacy

Rollbar
Leverancier: Rollbar Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://rollbar.com/#
Nadere informatie & privacy: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy en https://rollbar.com/compliance/gdpr/#
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Twitter Analytics
Provider: Indien je in de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is Twitter International Company, Ireland de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien je in de Verenigde Staten van Amerika of in een ander land buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Twitter, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://analytics.twitter.com/about
Nadere informatie & privacy: https://twitter.com/de/privacy
Garantie: EU Standaard Contractuele Clausules. Je kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Userfeed.io
Provider: Ad Reform LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.userfeed.io/
Nadere informatie & gegevensbescherming: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

UserVoice
Provider: UserVoice Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://uservoice.com/
Nadere informatie & privacy: https://uservoice.com/privacy en https://uservoice.com/gdpr-compliance2
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Wootric
Provider: InMoment, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://inmoment.com/wootric/
Nadere informatie & privacy: https://inmoment.com/privacy-policy/ en https://inmoment.com/gdpr/
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

14. aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden socialemediapresentaties met externe diensten om daar met gebruikers te kunnen communiceren en zo ons onlineaanbod en onze marketing te optimaliseren.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op de volgende social media-presentaties:
https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de optimalisering van ons online aanbod en onze marketing.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Facebook
Provider: Facebook Ireland Limited, Ierland. Facebook Ireland Limited is een dochteronderneming van Facebook, Inc., Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.facebook.com
De aanbieder en wij zijn samen verantwoordelijk. Wij hebben een overeenkomst gesloten met de leverancier. Je kunt een kopie van de overeenkomst bij ons aanvragen.
Nadere informatie en privacy: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp en https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garantie: EU standaard contractuele clausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Instagram
Provider: Facebook Ireland Limited, Ierland. Facebook Ireland Limited is een dochteronderneming van Facebook, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.instagram.com
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://help.instagram.com/581066165581870 en https://help.instagram.com/519522125107875
Garantie: EU-standaardcontractclausules.  kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

LinkedIn
Aanbieder: Als je je in de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt, wordt deze dienst geleverd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Ierland. Als je je buiten de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt, wordt deze dienst geleverd door LinkedIn Corporation, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.linkedin.com
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy en https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Garantie: EU-standaardcontractbepalingen. Je kunt een exemplaar van de EU-standaardcontractbepalingen bij ons opvragen.

Twitter
Provider: Indien je in de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is Twitter International Company, Ireland de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien je in de Verenigde Staten van Amerika of in een ander land buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Twitter, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.twitter.com
Nadere informatie en privacy: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies en https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

Xing
Provider: New Work SE, Duitsland.
Website: https://www.xing.de
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de en https://privacy.xing.com/de/daten schutzerklaerung

kununu
Provider: New Work SE, Duitsland.
Website: https://www.kununu.com
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

15. inhoud/plugins voor sociale media

Wij gebruiken social media content/plugins van externe diensten om inhoud en functies van de externe diensten aan jou te kunnen tonen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de optimalisering van ons online aanbod en onze marketing.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Wij gebruiken Shariff om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Meer informatie over Shariff vindt u op https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Facebook
Provider: Facebook Ireland Limited, Ierland. Facebook Ireland Limited is een dochteronderneming van Facebook, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.facebook.com
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp en https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garantie: EU-standaardcontractclausules. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

16. lettertypen & scripts

Wij maken gebruik van lettertypes en scripts van externe diensten om ons online aanbod aan jou te kunnen tonen en om altijd up-to-date lettertypes en scripts te kunnen garanderen.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is de correcte weergave van ons online-aanbod en de garantie van up-to-date lettertypes en scripts.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Font Awesome
Provider: Fonticons, Inc, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.fontawesome.com
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://fontawesome.com/privacy

Google Fonts
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://fonts.google.com/
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

jQuery
Provider: De OpenJS Foundation, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://openjsf.org/
Nadere informatie en gegevensbescherming: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

17. kaarten

Wij gebruiken kaarten van externe diensten om je onze locatie te tonen en om je in staat te stellen de andere functies van deze externe diensten in verband met de kaarten te gebruiken.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang is het vereenvoudigde gebruik van kaarten.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Google Maps
Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.google.de/maps
Nadere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een kopie van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons aanvragen.

18. Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert, verwerken wij je persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure uit te voeren en een besluit te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding. Na afloop van de sollicitatieprocedure beperken wij de verwerking van je persoonsgegevens en wissen of vernietigen wij deze uiterlijk 6 maanden nadat je de afwijzing hebt ontvangen, of sturen wij je de sollicitatiedocumenten terug en wissen of vernietigen wij eventuele kopieën, tenzij je ermee hebt ingestemd dat wij je persoonsgegevens blijven gebruiken.

Indien wij om je toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang is de correcte uitvoering van de aanvraagprocedure en, indien nodig, de verdediging tegen vorderingen als gevolg van de afwijzing van een aanvraag. Indien de verwerking noodzakelijk is om over de totstandkoming van een arbeidsverhouding te beslissen, is ook § 26, lid 1, zin 1, BDSG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

19. opmerkingen

Als je opmerkingen achterlaat via de daartoe voorziene functies (op blogberichten, producten, enz.), verwerken wij je persoonsgegevens om je opmerkingen te kunnen weergeven en om misbruik te voorkomen.

Indien wij om jouw toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. a AVG. Indien wij niet om je toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang is de juiste weergave van je opmerkingen en het voorkomen van misbruik.