Privacyverklaring

De bescherming van je gegevens is heel belangrijk voor ons! Daarom houden wij ons aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (AVG) en doen wij alles om jouw gegevens te beschermen. De verantwoordelijke persoon volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten van de Europese Unie (EU), alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is de:

In het navolgende informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van ons online-aanbod.

Verantwoordelijk

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Contact

Indien je vragen hebt over gegevensbescherming, kun je contact opnemen met:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Opslagperiode

In het algemeen verwijderen wij je persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt die gegeven, zullen we je persoonsgegevens wissen als je je toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.

We wissen je persoonsgegevens als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking of als je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing of gerelateerde profilering.

Indien verwijdering niet mogelijk is omdat verwerking nog steeds noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bewaartermijnen, enz.) waaraan wij onderworpen zijn of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken.

Meer informatie over de bewaartermijn vind je ook in de volgende passages.

2. Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

- Recht op informatie

- Recht op correctie

- Recht op annulering

- Recht op beperking van de verwerking

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om, op gronden die verband houden met jouw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als we je persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken indien je ons die toestemming hebt gegeven. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Je hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over onze verwerking van je persoonsgegevens.

3. Verstrekking van je persoonsgegevens

De verstrekking van je persoonsgegevens is in het algemeen niet wettelijk of contractueel verplicht en niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Je bent in het algemeen niet verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij je daar bij het verzamelen van je persoonsgegevens apart op wijzen (bijvoorbeeld door de verplichte velden in invulformulieren te markeren).

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens heeft regelmatig tot gevolg dat wij je persoonsgegevens niet verwerken voor een van de hieronder beschreven doeleinden en dat je niet kunt profiteren van een aanbod dat verband houdt met de desbetreffende verwerking (voorbeeld: zonder je e-mailadres te verstrekken, kun je onze nieuwsbrief niet ontvangen).

4. Webhosting

Wij maken gebruik van externe diensten voor webhosting. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van onze onlinediensten. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectievelijke diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Amazon Web Services

Aanbieder: Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg.

Website: https://aws.amazon.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://aws.amazon.com/de/legal/

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

DigitalOcean

Aanbieder: DigitalOcean, LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.digitalocean.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.digitalocean.com/legal/

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

5. logbestanden van de webserver

Wij verwerken je persoonsgegevens om ons online-aanbod te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid van ons online-aanbod te kunnen garanderen. Informatie (bijv. opgevraagd element, opgeroepen URL, besturingssysteem, datum en tijd van het verzoek, browsertype en gebruikte versie, IP-adres, gebruikt protocol, hoeveelheid overgedragen gegevens, user agent, referrer URL, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) en/of HTTP-statuscode) wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden (access log, error log enz.).

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de juiste weergave van ons online aanbod en het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid van ons online aanbod.

6. Veiligheid

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van je persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken wij encryptie op ons domein. Je kunt dit in de zoekbalk herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool.

Wij gebruiken ook twee-factorauthenticatie om de identiteit van een gebruiker te bewijzen door een combinatie van twee verschillende identificatiemiddelen.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is hier jouw duidelijke identificatie om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van jouw verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Wij gebruiken externe diensten voor twee-factor-authenticatie. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsmede of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Authy

Aanbieder: Twilio Ireland Limited, Ierland.

Website: https://www.twilio.com/de/authy-static

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.twilio.com/legal/tos en https://www.twilio.com/legal/privacy

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Schildwacht

Aanbieder: Sentry Inc., Verenigde Staten van Amerika

Website: https://sentry.io/welcome/

Meer informatie & gegevensbescherming: ttps://sentry.io/privacy/ en https://sentry.io/legal/Garantie:Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

7. Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je contact te kunnen verwerken.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de verwerking van jouw contact. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van jouw verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Wij maken gebruik van externe diensten om onze contact- en communicatiekanalen aan te bieden en te onderhouden. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het opnemen van contact met ons. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Aircall

Aanbieder: Aircall SAS, Frankrijk.

Website: https://aircall.io/de/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://aircall.io/privacy/ en https://aircall.io/security/

Gmail

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt daar een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bekijken.
Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Ter ondersteuning van de verwerking van je contact maken wij gebruik van ondersteunende systemen (systemen voor het boeken van afspraken, live chats, ticketsystemen of helpdesks, enz.). Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer je via een supportsysteem contact met ons opneemt. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Calendly

Aanbieder: Calendly, LLC, Verenigde Staten van Amerika. 

Website: https://calendly.com/de

Meer informatie & gegevensbescherming: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security en https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

De provider heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Intercom Business Messenger 

Provider: Intercom, Inc, Verenigde Staten van Amerika, en Intercom R&D Unlimited Company, Ierland.

Website: https://www.intercom.com/de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://www.intercom.com/legal/privacy en https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

8. Cookies en soortgelijke technologieën

Er worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstinformatie die op jouw eindapparaat wordt opgeslagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die onmiddellijk worden verwijderd nadat je je browser hebt afgesloten, en permanente cookies, die pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Naast cookies kunnen ook soortgelijke technologieën (tracking pixels, web beacons, enz.) worden gebruikt. De volgende verklaringen over cookies zijn ook van toepassing op soortgelijke technologieën. Deze uitleg geldt ook voor verdere verwerking in verband met cookies en soortgelijke technologieën (analyse & marketing enz.). Dit geldt met name ook voor de toestemming die je eventueel hebt gegeven voor het gebruik van cookies. Dit geldt ook voor andere technologieën en voor verdere verwerking in verband met cookies en soortgelijke technologieën.

Cookies kunnen worden ingezet om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het bereik van ons online-aanbod te meten, om het af te stemmen op de behoeften en interesses en om zo ons online-aanbod en onze marketing te optimaliseren. Cookies kunnen door ons en door externe diensten worden gebruikt.

Wij gebruiken een Consent Tool om de gebruikte cookies en de desbetreffende toestemmingen te beheren. Details over de gebruikte cookies (doel, opslagperiode, externe dienst, enz.) en de Consent Tool zijn te vinden in de volgende passages en in het toestemmingsinstrument dat wij gebruiken.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en de bijbehorende toestemmingen. Afhankelijk van het doel van de verwerking zijn onze legitieme belangen te vinden in de volgende passages.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in je browser te kiezen. Hieronder geven we je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Meer bezwaarmogelijkheden vind je onder de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Indien je het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van onze onlinediensten belemmeren. Als je alle cookies verwijdert, gaan de bovenstaande instellingen ook verloren en moet je ze opnieuw maken.

Je kunt ook de "Do-Not-Track" functie van je browser activeren om aan te geven dat je niet gevolgd wilt worden. Hieronder geven we je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track" instelling:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari ondersteunt sinds februari 2019 niet langer de "Do-Not-Track" functie. De volgende link kan worden gebruikt om cross-site tracking in Safari te voorkomen: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Je kunt ook je toestemming voor cookies intrekken of beheren die worden gezet in de consent tool die we hiervoor gebruiken.

9. Registreren en bestellen

Indien je je registreert voor een gratis proefperiode of een bestelling plaatst, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je bestelling te verwerken en af te handelen en om te voldoen aan de bijbehorende rechten en plichten. In het kader van de registratie of bestelling is het noodzakelijk dat je een klantenaccount aanmaakt, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij verstrekken je onze contractteksten digitaal en stellen je in staat om ze mede te ondertekenen met een elektronische handtekening. 

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de verwerking en uitvoering van je registratie of bestelling. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op basis van jouw verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Ontvangers van je persoonsgegevens kunnen derden zijn (verzenddienstverleners, banken, belastingadviseurs, advocaten, autoriteiten, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en afhandeling van je inschrijving of je bestelling en de daaraan verbonden rechten en plichten.

Wij maken gebruik van externe diensten voor de digitale terbeschikkingstelling van onze contractteksten en de mogelijkheid om deze mede te ondertekenen met een elektronische handtekening. Wij geven jouw persoonsgegevens door aan deze diensten voor zover dat nodig is voor de elektronische handtekening. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Wij maken gebruik van externe diensten om betalingen te verwerken. Wij geven jouw persoonsgegevens aan deze diensten door voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van betalingen. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, verwijzen wij naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

PAYONE

Aanbieder: PAYONE GmbH, Duitsland.

Website: https://www.payone.com/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/AVG / en https://www.payone.com/AVG -haendler/

Chargebee

Leverancier: CHARGEBEE INC., Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.chargebee.com/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.chargebee.com/privacy/

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

GoCardless

Aanbieder GoCardless Ltd, Verenigd Koninkrijk.

Website: https://gocardless.com/de-de/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf

Garantie: Adequaatheidsbesluit van de EU Commissie.

DocuSign

Aanbieder: DocuSign, Inc, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.docusign.de/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutzGarantie:Modelcontractbepalingen van de EU. Je kunt een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen. Daarnaast: Verwerking als verwerker en voor de verwerking verantwoordelijke wordt uitgevoerd op basis van goedgekeurde bindende interne regels voor gegevensbescherming die een niveau van gegevensbescherming garanderen in overeenstemming met de vereisten van AVG ("Binding Corporate Rules", art. 47 AVG): https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code

10. E-mail inbox

Voor het leveren en onderhouden van de e-mailboxen maken wij gebruik van externe diensten die tegen betaling kunnen worden geboekt. Deze diensten kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer contact met ons wordt opgenomen. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en processen die bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken zijn, vind je hieronder in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten en onder de daar vermelde links:

Mailbox.org

Aanbieder: Heinlein Hosting GmbH, Duitsland

Website: https://mailbox.org/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Nieuwsbrief

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je die hebt gegeven, verwerken we je e-mailadres om e-mailmarketing uit te voeren en, indien nodig, andere persoonsgegevens om je persoonlijk aan te spreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De inhoud van de e-mailmarketing wordt specifiek beschreven wanneer je toestemming wordt verkregen. De e-mailmarketing bevat ook informatie over ons, onze goederen en diensten.

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om mogelijk misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe sturen wij je, nadat wij je e-mailadres hebben verzameld, een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres waarin wij je vragen te bevestigen dat je de e-mailmarketing daadwerkelijk wenst. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitiem belang is de wettelijk toegestane uitvoering van e-mailmarketing.

Wij slaan het tijdstip van je toestemming en het tijdstip van je bevestiging op, evenals je IP-adres en de inhoud van je verklaring van toestemming, om te kunnen bewijzen dat je toestemming overeenkomstig de wet is verkregen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitiem belang is de wettelijk toegestane uitvoering van e-mailmarketing.

Wij gebruiken externe diensten voor e-mailmarketing. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. Om jouw toestemming in te trekken, kun je gebruikmaken van de link die hiertoe in de e-mails is opgenomen of contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Indien je je toestemming hebt ingetrokken, behouden wij ons het recht voor jouw persoonsgegevens in een zogenaamde blacklist/blocklist te verwerken, om er zeker van te kunnen zijn dat er in de toekomst geen e-mailmarketing meer plaatsvindt in verband met deze persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitiem belang is het voorkomen van ongewenste e-mailmarketing.

We verwerken je persoonsgegevens in het kader van tracking of prestatiemeting om het bereik van onze e-mailmarketing te meten, deze af te stemmen op jouw behoeften en interesses en zo onze e-mailmarketing te optimaliseren. Dit kan ook profilering inhouden (ten behoeve van reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) Profilering kan ook plaatsvinden voor verschillende diensten en apparaten. Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van onze e-mailmarketing. Helaas is het niet mogelijk om je toestemming in te trekken of afzonderlijk bezwaar te maken tegen tracking of prestatiemeting. Je zou de bovenstaande opties moeten gebruiken om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het doel van e-mailmarketing als geheel.

ActiveCampaign

Aanbieder: ActiveCampaign, LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.activecampaign.com/de/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.activecampaign.com/de/legal en https://www.activecampaign .com/de/legal/privacy-policy

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Mailgun

Aanbieder: Mailgun Technologies, Inc., Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.mailgun.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.mailgun.com/gdpr/ en https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

Specht

Aanbieder: Woodpecker.co S.A., Polen.

Website: https://woodpecker.co

Meer informatie & gegevensbescherming: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ en https://woodpecker.co/privacy-policy/

12. Marketing voor bestaande klanten – reclame via e-mail

Indien wij je e-mailadres hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst en je daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, verwerken wij je e-mailadres voor het uitvoeren van e-mailmarketing voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten, en eventueel andere persoonsgegevens om je persoonlijk aan te spreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitiem belang is directe reclame.

Wij gebruiken externe diensten voor e-mailmarketing. Voor meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die betrokken zijn bij het gebruik van de respectieve diensten, alsook of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten, en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, verwijzen wij je naar de nadere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en de daar vermelde links.

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op e-mailmarketing, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer verwerken voor e-mailmarketingdoeleinden. Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op e-mailmarketing, kun je gebruikmaken van de link die daartoe in de e-mails is opgenomen of contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van e-mailmarketing, behouden wij ons het recht voor om je persoonsgegevens in een zogeheten blacklist/blocklist te verwerken, om te kunnen waarborgen dat in de toekomst geen e-mailmarketing meer plaatsvindt in verband met deze persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitiem belang is het voorkomen van ongewenste e-mailmarketing.

We verwerken je persoonsgegevens in het kader van tracking of prestatiemeting om het bereik van onze e-mailmarketing te meten, deze af te stemmen op jouw behoeften en interesses en zo onze e-mailmarketing te optimaliseren. Dit kan ook profilering inhouden (ten behoeve van reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) Profilering kan ook plaatsvinden voor verschillende diensten en apparaten. Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van onze e-mailmarketing. Een afzonderlijke intrekking van je toestemming of bezwaar met betrekking tot tracking of prestatiemeting is helaas niet mogelijk. Je zou de bovenstaande opties moeten gebruiken om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het doel van e-mailmarketing als geheel.

ActiveCampaign

Aanbieder: ActiveCampaign, LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.activecampaign.com/de/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.activecampaign.com/de/legal en https://www.activecampaign .com/de/legal/privacy-policy

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

De provider heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov) , dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Intercom Business Messenger 

Provider: Intercom, Inc, Verenigde Staten van Amerika, en Intercom R&D Unlimited Company, Ierland.

Website: https://www.intercom.com/de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://www.intercom.com/legal/privacy en https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garantie: Standaardcontractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Mailgun

Aanbieder: Mailgun Technologies, Inc., Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.mailgun.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.mailgun.com/gdpr/ en https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

13. andere marketingmaatregelen

Snelheidstest

Als we je e-mailadres hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van een speedtest en je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, verwerken we je e-mailadres om e-mailmarketing uit te voeren voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten en, indien nodig, andere persoonsgegevens om je persoonlijk aan te spreken. Wij verwerken uw e-mailadres voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten en, indien van toepassing, andere persoonsgegevens om u persoonlijk aan te spreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is directe reclame.

E-books

Als we je e-mailadres en telefoonnummer hebben ontvangen in verband met de levering van onze e-books en je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, verwerken we je e-mailadres om e-mailmarketing uit te voeren voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten en, indien nodig, andere persoonsgegevens om je persoonlijk aan te spreken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is directe reclame.

14. analyse & marketing

Wij verwerken je persoonsgegevens om het bereik van ons online-aanbod te meten, om het af te stemmen op de behoeften en interesses en om zo ons online-aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

Wij maken gebruik van externe diensten voor analyse en marketing. Dit kan ook profilering inhouden (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.). Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken technologieën en processen, alsmede of bij het gebruik van de respectieve diensten profilering plaatsvindt en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica alsmede de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, kun je vinden in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in je browser te kiezen. Hieronder geven we je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Meer bezwaarmogelijkheden vind je onder de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/,https://youradchoices.ca/en/tools,https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Indien je het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van onze onlinediensten belemmeren. Als je alle cookies verwijdert, gaan de bovenstaande instellingen ook verloren en moet je ze opnieuw maken.

Je kunt ook de "Do-Not-Track" functie van je browser activeren om aan te geven dat je niet gevolgd wilt worden. Hieronder geven we je typische browserlinks waar je meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track" instelling:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari ondersteunt sinds februari 2019 niet langer de "Do-Not-Track" functie. De volgende link kan worden gebruikt om cross-site tracking in Safari te voorkomen: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB

Aanbieder: Albacross Nordic AB, Zweden.

Website: https://albacross.com/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://albacross.com/privacy-policy/ en https://albacross.com/cookie-policy/

Facebook-pixel met aangepaste doelgroepen

Aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited, Ierland. Meta Platforms Ireland Limited is een dochteronderneming van Meta Platforms, Inc, Verenigde Staten van Amerika. 

Website: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Weitere Informationen & Datenschutz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp und https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

De provider heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Ads conversie bijhouden

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Informatie over gezamenlijke verantwoordelijkheid

Raidboxes maakt gebruik van Google Ads Remarketing in samenwerking met andere bedrijven van de onderstaande

team.blue Groep. Alle bedrijven in de groep treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De

betekent dat Raidboxes via deze dienst verkregen persoonsgegevens kan ontvangen van andere bedrijven in de Groep.

voor eigen remarketingdoeleinden. Elk bedrijf in de Groep informeert zijn eigen

gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gebruikers kunnen hun

Rechten op gegevensbescherming uitoefenen via @{deze_toepassing} of een ander bedrijf in de groep.

team.blue bedrijven die optreden als gezamenlijke controleurs:

team.blue N.V., Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België - Privacybeleid.

iubenda s.r.l., via San Raffaele 1, 20121 Milaan, Italië - Privacybeleid.

LeadInfo B.V., Riviumkwadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland - Privacybeleid.

Hypernode B.V., Herenstraat 49 A, 3911JB Rhenen, Nederland - Privacybeleid.

Google AdSense

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Analytics

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Optimaliseren

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Remarketing

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Tag Manager

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de desbetreffende Google-dienst en onder toepassing van de verschillende modelcontractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link: https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt daar een exemplaar van de standaardcontractbepalingen van de EU bekijken.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Google Universele Analytics

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Meer informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

FullStory

Aanbieder: FullStory, Inc., Verenigde Staten van Amerika.
Website: https://www.fullstory.com/
Meer informatie & gegevensbescherming: https://help.fullstory.com/hc/en-us/articles/360020624254-Security-Overview en https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy/
Garantie: EU-standaard contractbepalingen. Je kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen.
De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

uppr GmbH
Aanbieder: uppr GmbH, Duitsland
Website: https://www.uppr.rocks/
Meer informatie & gegevensbescherming: https://netzwerk.uppr.de/privacy-policy.do en https://www.uppr.rocks/imprint-page-0

Optinmonster

Aanbieder: Retyp, LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://optinmonster.com/

Meer informatie & gegevensbescherming: https://optinmonster.com/privacy/ en https://optinmonster.com/gdpr/

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

RUMvision

Aanbieder: RUMvision B.V, Nederland
Website: https://www.rumvision.com/
Meer informatie & gegevensbescherming: https://www.rumvision.com/statements/terms-and-conditions/ en https://www.rumvision.com/statemen ts/privacy-policy/

Microsoft Reclame

Aanbieder: Microsoft Corporation, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://about.ads.microsoft.com/de-de

Meer informatie & gegevensbescherming: https://privacy.microsoft.com/de-de/ en https://www.microsoft.com/de-de/trust-cen ter/privacy

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen. De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Rolbeugel 

Aanbieder: Rollbar Inc, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://rollbar.com/ 

Meer informatie & gegevensbescherming: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy en https://rollbar.com/compliance/gdpr/#

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen. Garantie: De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Twitter Analytics

Aanbieder: Als je in de Europese Unie, de EVA-staten of het Verenigd Koninkrijk woont, is de beheerder Twitter International Unlimited Company, Ierland. Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont of in een ander land buiten de Europese Unie, de EVA-staten of het Verenigd Koninkrijk, is de beheerder X Corp, Verenigde Staten van Amerika. 

Website: https://analytics.twitter.com/about

Meer informatie & gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy 

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen. Garantie: De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Leadinfo

Provider: Leadinfo B.V., Nederland

Website: https://www.leadinfo.com/de/

Nadere informatie & gegevensbescherming: https://www.leadinfo.com/nl/privacy/ en https://help.leadinfo.com/nl/gdpr-avg

15. aanwezigheid op sociale media

Wij onderhouden socialemediapresentaties met externe diensten om daar met gebruikers te kunnen communiceren en zo ons onlineaanbod en onze marketing te optimaliseren.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op de volgende sociale media:

https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/bedrijf/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken technologieën en processen, alsmede over de vraag of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica alsmede de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Facebook

Aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited, Ierland. Meta Platforms Ireland Limited is een dochteronderneming van Meta Platforms, Inc, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.facebook.com

De aanbieder en wij zijn samen verantwoordelijk. Wij hebben een overeenkomst gesloten met de aanbieder. Je kunt een kopie van de overeenkomst bij ons opvragen.

Meer informatie & gegevensbescherming: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp en https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

De provider heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

Instagram

Aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited, Ierland. Meta Platforms Ireland Limited is een dochteronderneming van Meta Platforms, Inc, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.instagram.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://help.instagram.com/581066165581870 en https://help.in stagram.com/519522125107875

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

De provider heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

LinkedIn

Aanbieder: Als je je in de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt, wordt deze service geleverd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Ierland. Als je je buiten de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt, wordt deze service geleverd door LinkedIn Corporation, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.linkedin.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? trk=homepage-basic_footer-privacy-policy en https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy

Garantie: EU standaard contractuele clausules Je kunt een kopie van de EU standaard contractuele clausules bij ons opvragen.

X Corp (voorheen: Twitter)

Aanbieder: Als je in de Europese Unie, EVA-staten of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Twitter International Company, Ierland. Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont of in een ander land buiten de Europese Unie, EVA-staten of het Verenigd Koninkrijk, is de voor de verwerking verantwoordelijke Twitter, Inc, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.twitter.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies en https://help.twitter.com/de/safety-and-security

Garantie: Standaard contractbepalingen van de EU. Je kunt bij ons een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU opvragen.

Xing

Aanbieder: New Work SE, Duitsland.

Website: https://www.xing.de

Meer informatie & gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de en https://privacy.xing.com/de/daten schutzerklaerung

kununu

Kununu

Aanbieder: New Work SE, Duitsland.

Website: https://www.kununu.com

Meer informatie & gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

16. verdere tools/plug-ins

We gebruiken tools om de webapplicaties die we gebruiken te integreren en workflows te automatiseren om ons online aanbod te optimaliseren.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod.

Meer informatie over de diensten die we gebruiken kun je vinden aan het einde van deze passage onder de links die daar staan.

Zapier
Aanbieder: Zapier, Inc., Verenigde Staten van Amerika
Website: https://zapier.com
Meer informatie & gegevensbescherming: https://zapier.com/legal/terms-of-service en https://zapier.com/privacy
Garantie: De aanbieder heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

17. scripts

We gebruiken scripts van externe diensten om ons online aanbod aan jou te kunnen tonen en om ervoor te zorgen dat de scripts altijd up-to-date zijn.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de juiste weergave van ons online aanbod en de garantie van actuele lettertypen en scripts.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken technologieën en processen, alsmede over de vraag of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica alsmede de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

jQuery

Aanbieder: De OpenJS Foundation, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://openjsf.org/WeitereInformatie & gegevensbescherming: https://images.prismic.io/openjsf/ba00b254-685f-4e54-b1ca-17984b0f3e55_OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

18. kaarten

Wij gebruiken kaarten van externe diensten om je onze locatie te tonen en om je in staat te stellen de andere functies van deze externe diensten te gebruiken in de context van de kaarten.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is het vereenvoudigde gebruik van kaarten.

Profilering (met het oog op reclame, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden in het kader van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook over diensten en apparaten heen plaatsvinden. Meer informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de bij het gebruik van de respectieve diensten betrokken technologieën en processen, alsmede over de vraag of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica alsmede de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, vind je in de verdere informatie over de door ons gebruikte diensten aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Google Maps

Provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.

Website: https://www.google.de/maps

Nadere informatie en gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de

De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen is afhankelijk van de desbetreffende Google-service en is onderworpen aan de verschillende standaard contractbepalingen van de EU, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en over de verantwoordelijkheid van Google is te vinden op de volgende link https://business.safety.google/gdpr/. Je kunt een exemplaar van de standaard contractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), dat naleving van een passend niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een besluit van de Europese Commissie.

19. beoordelingsplatforms

We gebruiken evaluatieplatforms en verwerken je persoonlijke gegevens om onze diensten te laten evalueren en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

Als wij of de reviewplatforms die wij gebruiken je om toestemming hebben gevraagd en je deze hebt gegeven, verwerken wij of de reviewplatforms die wij gebruiken je persoonsgegevens om je eraan te herinneren een review in te dienen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Meer informatie over de beoordelingsplatforms die we gebruiken, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures die worden gebruikt bij het gebruik van de respectieve beoordelingsplatforms, is te vinden in de verdere informatie over de beoordelingsplatforms die we gebruiken aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Trusted Shops
Aanbieder: Trusted Shops AG, Duitsland.
Website: https://www.trustedshops.de/bewertungen/
Meer informatie & privacybeleid: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

20. toepassingen

Als je bij ons solliciteert, verwerken wij je persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure uit te voeren en een besluit te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding. Na afloop van de sollicitatieprocedure beperken wij de verwerking van je persoonsgegevens en verwijderen of vernietigen wij deze uiterlijk 6 maanden nadat je de afwijzing hebt ontvangen, of sturen wij je de sollicitatiedocumenten terug en wissen of vernietigen wij eventuele kopieën, tenzij je ermee hebt ingestemd dat wij je persoonsgegevens blijven gebruiken.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de goede uitvoering van de aanvraagprocedure en, indien nodig, de verdediging tegen claims die voortvloeien uit de afwijzing van een aanvraag. Als de verwerking noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook § 26 lid 1 zin 1 BDSG.

21. opmerkingen

Als je opmerkingen achterlaat via de daartoe voorziene functies (op blogberichten, producten, enz.), verwerken wij jouw persoonsgegevens om je opmerkingen te kunnen weergeven en om misbruik te voorkomen.

Als we je om toestemming hebben gevraagd en je hebt deze gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als we je niet om toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is de juiste weergave van je opmerkingen en het voorkomen van misbruik.

22. contract voor orderverwerking

Indien je bij het gebruik van onze producten persoonsgegevens aan ons wilt doorgeven, stellen wij je in staat om online met ons een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (AVV) te sluiten. Met deze overeenkomst kun je tegenover je klanten de veiligheid van de gegevens op onze servers wettelijk bevestigen.