Algemene voorwaarden Raidboxes GmbH

Inhoud van het online-aanbod

A. Algemeen regelingen

§1. Toepassingsgebied, wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle diensten van Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (hierna Raidboxes).
  Voor zover in het navolgende het begrip "klant(en)" wordt gebruikt, worden daarmee zowel consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als ondernemers in de zin van § 14 BGB bedoeld.
 2. Raidboxes verleent alle diensten uitsluitend op basis van deze AV, zelfs indien er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Dit geldt in het bijzonder ook indien de klant zijn eigen algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden in strijd zijn met of afwijken van de hier vermelde voorwaarden. De door Raidboxes verstrekte AV zijn ook uitsluitend van toepassing indien Raidboxes de bestelling zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van de hier vermelde voorwaarden.
 3. Aanvullend op deze Algemene Handelsvoorwaarden van Raidboxes gelden voor afzonderlijke producten, in het bijzonder voor domeinen, aanvullende bijzondere voorwaarden, die hier kunnen worden ingezien. Deze aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing indien het desbetreffende product slechts deel uitmaakt van een door de klant geboekt pakket dat ook andere diensten omvat.
 4. Raidboxes behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de klant niet binnen een door Raidboxes vastgestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd. Raidboxes deelt de klant in de kennisgeving van de wijziging mee dat de wijziging van kracht wordt indien de klant niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. In geval van een tijdig en formeel bezwaar blijven de voorgaande AV van toepassing in de relatie tussen de partijen; in dat geval hebben zowel de klant als Raidboxes het recht om het contract binnen twee weken na kennisgeving van de AV buitengewoon op te zeggen in het kader van een bijzonder opzeggingsrecht.

§2. Onderwerp van de overeenkomst, ongeldige prestaties, wijzigingen van de overeenkomst

 1. Raidboxes biedt Software as a Service (SaaS)-diensten aan voor het beschikbaar stellen van inhoud via het internet. Daartoe worden op een server systeembronnen ter beschikking van de klant gesteld. De klant kan inhoud tot een bepaalde grootte op deze server opslaan. De inhoud wordt op de server beschikbaar gesteld onder een aan de klant toegewezen internetdomein voor opvraging via internet. Het precieze toepassingsgebied vloeit voort uit de beschrijving van de dienst van de door Raidboxes aangeboden tarieven.
 2. Het concrete voorwerp van het contract is een zogenaamd "Raidboxes-Account" (hierna uniform gebruikt voor klantenmenu en algemeen contract), waarin de klant een of meer "Boxen" (hierna ook "Box"), domeinen en add-ons kan aanmaken en beheren.
  Boxes zijn systeembronnen die aan de klant ter beschikking worden gesteld om nieuwe installaties van het open source content management systeem (CMS) WordPress snel en op een gebruiksvriendelijke manier te creëren. Het maximaal mogelijke aantal Boxen per contract vloeit voort uit de dienstbeschrijving van de door Raidboxes aangeboden tarieven. In overeenstemming met de respectieve dienstbeschrijving krijgt de klant opslagruimte, rekenkracht (in de vorm van CPU en RAM) en het type server, alsook andere aanbodspecifieke instellingsopties op de door Raidboxes ter beschikking gestelde systeembronnen. Met aanbodspecifieke instellingsopties worden functies bedoeld die Raidboxes op serverniveau biedt. Deze omvatten in het bijzonder schrijftoegang tot bestanden en mappen van de WordPress kernsoftware, webserverinstellingen en back-ups, alsmede Raidboxes add-on diensten.
 3. Raidboxes mag onderaannemers inschakelen bij de toekenning van opslagruimte en serverresources. Het inschakelen van onderaannemers ontheft Raidboxes niet van zijn enige verplichting jegens de klant om het contract volledig na te komen.
 4. De inhoud van de voor de klant bestemde opslagruimte wordt regelmatig opgeslagen door Raidboxes (back-ups). Bijzonderheden over de frequentie en de procedure van de back-ups zijn te vinden in de beschrijving van de dienst. De klant heeft geen aanspraak op de teruggave van de back-upmedia, maar alleen op de teruggave van de inhoud van de back-up op de server.
 5. Raidboxes behoudt zich het recht voor diensten uit te breiden en verbeteringen aan te brengen indien deze de technische vooruitgang dienen, noodzakelijk blijken om misbruik te voorkomen of de aanbieder hiertoe verplicht is op grond van wettelijke voorschriften. Andere wijzigingen in de inhoud van de overeenkomst, waaronder deze voorwaarden, kunnen door Raidboxes – met instemming van de klant – worden aangebracht, mits de wijziging redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van Raidboxes. In het bijzonder is elke wijziging van het contract die leidt tot een vermindering van de voornaamste contractuele diensten van Raidboxes onredelijk. Instemming met de wijziging van de overeenkomst wordt geacht te zijn gegeven, indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging. Raidboxes verbindt zich ertoe de klant in kennis te stellen van de gevolgen van het niet maken van bezwaar in de loop van de kennisgeving van de wijziging.
 6. Voor zover het gebruik van de klant of redenen aan de zijde van Raidboxes dit noodzakelijk maken, behoudt Raidboxes zich het recht voor om de gegevens van de klant over te zetten naar een andere serveromgeving (datamigratie). Het doel is hier steeds de dienstverlening te verbeteren op het stuk van beschikbaarheid, prestaties of omvang van de diensten. Daarbij zorgt Raidboxes ervoor dat de gegevensmigratie redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van Raidboxes.
 7. Vrijwillige, gratis diensten en voordelen van Raidboxes, die uitdrukkelijk als dusdanig worden aangeduid en geen deel uitmaken van de beschrijving van de dienst, kunnen op elk moment door Raidboxes worden stopgezet. Raidboxes zal rekening houden met de legitieme belangen van de klant bij het aanbrengen van wijzigingen en het stopzetten van gratis diensten en voordelen.
 8. Registratie van domeinen
  Indien de klant de aanbieder opdracht geeft om een domein te registreren, wordt het contract uitsluitend gesloten tussen de klant en de desbetreffende registry (registrar). Raidboxes treedt voor de klant op in het kader van een agentschapsrelatie. Raidboxes heeft geen invloed op de domeintoewijzing door het register. Raidboxes controleert ook niet of de registratie inbreuk maakt op de rechten van derden. Raidboxes heeft het recht om het domein van de klant vrij te geven na beëindiging van het contract.

§3. Sluiting van het contract

 • De op de website van Raidboxes beschreven diensten vormen geen bindend aanbod van de aanbieder, maar dienen als basis voor de indiening van een bindend aanbod door de klant.
 • De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier op de website Raidboxes. Om een bestelling te kunnen indienen, is voorafgaande registratie noodzakelijk. Voor de registratie wordt de klant verzocht zijn naam en e-mailadres op te geven. De in dit proces gecreëerde Raidboxes account is gratis voor de klant.
  Indien de klant van onze diensten gebruik wenst te maken, moeten tijdens het bestelproces, na de keuze van het tarief, verdere gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst. Meer informatie hierover is te vinden in ons privacybeleid. Na het doorlopen van het bestelproces doet de klant een bindend aanbod in de zin van §§ 145 f. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) door te klikken op de knop "Bestelling met kosten" (= intentieverklaring van de klant om de overeenkomst te sluiten). BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
  Raidboxes kan dit aanbod binnen 2 dagen accepteren
 1. door het creëren of omzetten van de Box of
 2. door het sturen van een schriftelijke orderbevestiging via e-mail.
 1. Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien Raidboxes het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
 2. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de derde dag na de verzending van het aanbod.
 3. Bij het indienen van een bestelling via het online bestelformulier van Raidboxes wordt de tekst van de overeenkomst door Raidboxes opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm per e-mail aan de klant toegezonden. De tekst van het contract kan echter niet meer door de klant worden opgevraagd via de website van Raidboxes nadat de bestelling is verzonden.
  Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van Raidboxes, kan de klant zijn gegevens voortdurend corrigeren. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende indiening van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen ook daar worden gecorrigeerd.
 4. Voor de sluiting van het contract zijn de Duitse, de Spaanse en de Engelse taal beschikbaar.
 5. De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem/haar opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door Raidboxes verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van spamfilters moet de klant zich ervoor zorgen dat alle door Raidboxes of door derden die door hem zijn aangesteld voor de afhandeling van de bestelling, verzonden e-mails afgeleverd kunnen worden.

§4. Testfase (Demo Box)

 1. Alvorens het contract af te sluiten, heeft de klant de mogelijkheid om een gratis Demo Box aan te maken en te gebruiken gedurende een testperiode – de duur hangt af van het gekozen tarief. Deze testfase begint met de creatie van de eerste Box op het Raidboxes account. Reeds tijdens de testfase heeft de klant de mogelijkheid om de gratis Demo Box die hij heeft aangemaakt om te zetten in een betaalde Box en om daarnaast één of meer betaalde Boxen aan te maken en te gebruiken.
 2. De klant moet instaan voor de juistheid van de gegevens voor het gezamenlijk contract. Om de gratis Demo Box om te zetten in een betaalde Box of om een andere betaalde Box te creëren, moet de klant een overeenkomstige verklaring afleggen in het Dashboard en de informatie verstrekken die nodig is voor de verwerking van de contractuele relatie (naam, een opvraagbaar postadres (geen postbussen of andere anonieme adressen) e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, bankgegevens). De klant verzekert dat alle aan Raidboxes doorgegeven gegevens juist en volledig zijn. In geval van wijzigingen moet de klant de gegevens onmiddellijk bijwerken via het Dashboard of door Raidboxes te verwittigen per post, chat of e-mail. Na afloop van de proefperiode wordt de gratis Demo Box verwijderd indien de klant deze niet voor het verstrijken van de proefperiode heeft omgezet in een betaalde Box. Indien de klant de gratis Demo Box niet binnen een week na het verstrijken van de proefperiode heeft omgezet in een betaalde Box, zal deze Box automatisch en onherroepelijk worden verwijderd door Raidboxes.
 3. Indien de klant de Demo Box niet heeft omgezet in een betaalde Box, noch naast deze Box een andere betaalde Box heeft aangemaakt, eindigt de overeenkomst in haar geheel automatisch een week na het verstrijken van de testfase, zonder dat hiervoor een opzegging door de klant of Raidboxes nodig is. De klant zal voor het einde van de testfase op de hoogte worden gebracht van de automatische verwijdering van de Box. Ook na het verstrijken van de testfase ontvangt de klant binnen een week – met een redelijke tussenpoos – tweemaal een bericht hierover op het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Voor meer informatie over de Demo Boxen, zie deel B.

§5. Omvang van de diensten/beschikbaarheid

 1. Raidboxes zal de klant voor de duur van het contract een gratis "Raidboxes account " in de respectieve huidige versie ter beschikking stellen. De huidige omvang van de functies en diensten van het "Raidboxes account" vloeit voort uit de huidige dienstbeschrijving op de website van Raidboxes.
 2. De online dienst van Raidboxes wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 100% is technisch niet haalbaar en kan derhalve niet worden gegarandeerd door Raidboxes. Door de gedecentraliseerde structuur van het internet is Raidboxes slechts verantwoordelijk voor de toegankelijkheid voor zover de niet-beschikbaarheid te wijten is aan het door haar beheerde deel van het netwerk, de webserver zelf of een van haar plaatsvervangers. De servers waarop onze diensten zijn gebaseerd worden beheerd door Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. en dogado GmbH. Hetzner garandeert een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis gemiddeld (punt 3.2 van de AV van Hetzner), Digital Ocean een beschikbaarheid van 99,99%(https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) en dogado tussen 99%-99,99% afhankelijk van het onderdeel. Raidboxes is uiterst bezorgd om het behoud van deze waarden.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, garandeert Raidboxes een beschikbaarheid van zijn via internet aangeboden diensten van ten minste 99% gemiddeld op jaarbasis. Er is sprake van beschikbaarheid wanneer de systeembronnen en -diensten in essentie gereed zijn voor gebruik. De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de tijd die is toegewezen aan de respectieve kalendermaand in de contractuele periode, verminderd met de hieronder gedefinieerde onderhoudstijden. Raidboxes zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, uitvoeren in perioden van laag gebruik.
 4. Raidboxes dient alle softwarefouten onmiddellijk te verhelpen overeenkomstig de technische mogelijkheden. Er is sprake van een fout als het "Raidboxes account" de in de beschrijving van de dienst vermelde functies niet vervult, onjuiste resultaten oplevert of anderszins niet naar behoren functioneert, zodat het gebruik van de "Raidboxes account " onmogelijk of beperkt is. Raidboxes is afhankelijk van infrastructuren die worden beheerd door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) om de dienst te leveren en Raidboxes heeft hier geen invloed op. Er kunnen zich dus storingen of onderbrekingen voordoen die hun oorzaak buiten de invloedssfeer van Raidboxes vinden, met name storingen van het internet of door overmacht.
 5. Raidboxes vertrouwt op infrastructuren die worden beheerd door derden (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) om de dienst te leveren en Raidboxes heeft hier geen invloed op. Er kunnen zich dus storingen of onderbrekingen voordoen die hun oorzaak buiten het geldigheidsgebied van Raidboxes vinden, met name storingen van het internet of door overmacht.
  De volgende omstandigheden gelden niet als bedrijfsstoringen:
 • Onderbrekingen in de bereikbaarheid door storingen op het terrein van derden waarop Raidboxes geen invloed heeft
 • Onderbrekingen door overmacht
 • Kortstondige onderbrekingen van de werking, die noodzakelijk zijn om concrete gevaren door een mogelijk misbruik door derden (zogenaamde exploits) te voorkomen of te vermijden (bijv. door updates).
 1. Om de prestaties van de gebruikte technologie op peil te houden, voert Raidboxes regelmatig onderhouds- en servicewerkzaamheden uit. Voor zover deze werkzaamheden gepaard gaan met service-onderbrekingen, zal Raidboxes deze, waar mogelijk, plannen op tijdstippen waarop de vraag gewoonlijk laag is.
 2. Om een hoog niveau van beveiliging te handhaven, worden regelmatig software-updates geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de omvang en de opzet van de door Raidboxes geleverde diensten veranderen. Het is niet uitgesloten dat hierdoor ook de door de klant opgeslagen inhoud of de door de klant geïnstalleerde toepassingen moeten worden gewijzigd. Het valt niet uit te sluiten dat hierdoor ook de door de klant opgeslagen inhoud of de door de klant geïnstalleerde toepassingen moeten worden gewijzigd. In de mate van het mogelijke zal Raidboxes de klant hiervan vooraf in kennis stellen. Indien een dergelijke systeemupdate onaanvaardbare wijzigingen voor de klant vereist, kan de klant het contract buitengewoon opzeggen.
 3. Tijdens de looptijd van een contract kan op verzoek van de klant op elk moment worden overgeschakeld op een tarief met meer (upgrade) of minder (downgrade) prestaties. Eventuele kosten voor de wijziging moeten worden aangevraagd bij Raidboxes. Met de voltooide wijziging begint een nieuw contract op basis van de omschrijving van de dienst en de AV die van toepassing zijn op het moment van de wijziging en, indien van toepassing, met een nieuwe minimumtermijn. In geval van wijziging naar een hoger tarief worden de betalingen die de klant niet voor het oude tarief heeft gebruikt, terugbetaald.
 4. De klant heeft er geen recht op dat aan de server hetzelfde IP-adres wordt toegewezen voor de gehele duur van het contract.

§6. Prestatieverstoringen

 1. Storingen worden verholpen door Raidboxes binnen de technische en operationele mogelijkheden. De klant is verplicht aan Raidboxes onmiddellijk alle voor hem herkenbare gebreken te melden ("storingsmelding"). Indien de storing niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen, moet de klant Raidboxes een redelijke respijttermijn stellen (gewoonlijk een week). De termijn van respijt moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien het gebrek niet binnen deze termijn wordt verholpen, heeft de klant recht op vergoeding van de geleden schade. Deze claim is niet van toepassing op bètafuncties die worden aangeboden door Raidboxes, vrijwillige gratis diensten en Demo Boxen.
 2. Indien de functionaliteit van de Boxen wordt beperkt door een inhoud die niet in overeenstemming is met het contract of door een gebruik dat het contractueel veronderstelde gebruik overschrijdt, kan de klant op basis hiervan geen rechten doen gelden met betrekking tot storingen. In geval van overmacht is Raidboxes ontheven van de verplichting tot nakoming.
 3. Indien Raidboxes in gebreke blijft met de nakoming van zijn prestatieverplichtingen, heeft de klant alleen het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken indien Raidboxes zich niet houdt aan een door de klant gestelde redelijke respijttermijn. De termijn van respijt moet schriftelijk worden vastgelegd. De schriftelijke vorm kan worden vervangen door een elektronische vorm indien de klant zijn naam aan de verklaring toevoegt en het elektronische document voorziet van een gekwalificeerde elektronische handtekening in overeenstemming met de Duitse wet inzake digitale handtekeningen. De aflossingsvrije periode moet ten minste twee weken bedragen.

§7. Veranderingen in de prestaties

 1. Raidboxes behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden, tenzij dit onredelijk is voor de klant.
 2. Raidboxes behoudt zich tevens het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden,
 • voor zover wij daartoe verplicht zijn als gevolg van een wijziging in de juridische situatie;
 • voor zover wij daarmee gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak of een officiële beslissing die tegen ons is gericht;
 • voor zover de betrokken wijziging nodig is om bestaande leemten in de beveiliging op te vullen;
 • indien de verandering alleen voordelig is voor de klant; of
 • indien de wijziging van louter technische of procedurele aard is en geen significante gevolgen heeft voor de klant.
 1. Wijzigingen die slechts een onbeduidende invloed hebben op de diensten van de dienstverrichter, vormen geen wijziging van de diensten in de zin van deze afdeling. Dit geldt met name voor wijzigingen van louter grafische aard en de loutere wijziging van de rangschikking van functies.

§8. Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de klant als consument in de zin van § 13 BGB moet worden beschouwd, kan de gesloten overeenkomst binnen veertien dagen (herroepingstermijn) zonder opgaaf van redenen worden herroepen. Volgens § 13 BGB is een consument "iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak geen verband houden met zijn of haar handel, bedrijf of beroep". Het is aan Raidboxes om te bepalen of er sprake is van een consumentenstatus.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Raidboxes door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar besluit om deze overeenkomst te herroepen. Het bijgevoegde modelformulier voor herroeping kan voor dit doel worden gebruikt, maar is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt toegezonden.
 3. Gevolgen van herroeping
  Na succesvolle herroeping worden de tot dan gedane betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van jouw herroeping van deze overeenkomst door Raidboxes is ontvangen, teruggestort. Voor deze terugbetaling zal Raidboxes hetzelfde betaalmiddel gebruiken als voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
 4. Voorbeeldformulier voor annulering: (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

——
Aan Raidboxes GmbH
Hafenstraße 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van consument(en)
Adres van consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier wordt gedaan)
Datum(*)
——

§9. Contractduur, beëindiging

 1. De contractduur vloeit voort uit het door de klant gekozen betalingsinterval. Na afloop van de contracttermijn wordt deze automatisch verlengd met de periode van het eerder gekozen betalingsinterval.
 2. Het contract kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, aan het einde van het contract worden beëindigd.
 3. Opzegging kan alleen schriftelijk per brief of via het beveiligde online administratiegebied (Raidboxes Dashboard). Opzegging per e-mail is toegestaan indien het door de afzender gebruikte e-mailadres voor de klantenrekening is opgeslagen. De opzegging moet de essentiële elementen van het contract vermelden (naam, voornaam, klantnummer, contractnummer, busnummer).
 4. Indien een klant meerdere Boxen bezit, is het absoluut noodzakelijk dat in de opzegging specifiek wordt vermeld welke Box en welk contract wordt opgezegd.
 5. Indien de datum van beëindiging niet is gespecificeerd, wordt de datum van het verstrijken van de overeenkomst gekozen.
 6. In geval van opzegging door de klant, dient de klant aan te geven wat er moet gebeuren met de domeinen die voor hem/haar zijn geregistreerd. Indien de klant in dit verband niet tijdig instructies geeft, zelfs niet op verzoek van Raidboxes, is Raidboxes gerechtigd de domeinen te verwijderen (sluiten). Indien de opzegging geschiedt door Raidboxes, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Raidboxes de klant moet verzoeken instructies te geven bij de opzegging.
 7. Het recht van beide partijen om de contractuele relatie om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, blijft onverlet. Een goede reden voor opzegging door Raidboxes bestaat met name in de volgende gevallen:
 1. De klant is in gebreke met de betaling van de overeengekomen vergoeding of een niet onaanzienlijk deel daarvan gedurende twee opeenvolgende periodes of de klant is in gebreke met de betaling van de vergoeding voor een bedrag dat overeenkomt met de vergoeding gedurende twee maanden in een periode die zich uitstrekt over meer dan twee periodes.
 2. De klant is insolvabel of er is een aanvraag voor een insolventieprocedure tegen zijn vermogen ingediend of de aanvraag voor een insolventieprocedure is afgewezen wegens gebrek aan vermogen.
 3. De klant schendt essentiële contractuele verplichtingen en maakt niet onmiddellijk een einde aan deze schending ondanks een waarschuwing of kennisgeving van de blokkering van de inhoud door Raidboxes.

§10. Betalingsvoorwaarden

 1. Het bedrag van de door de klant aan Raidboxes te betalen kosten en de respectieve factureringsperiode vloeien voort uit de beschrijving van de dienst van het door de klant gekozen tarief.
 2. Facturen worden altijd online verstrekt door de factuur in het Dashboard te plaatsen als een downloadbaar en afdrukbaar bestand.
  De online factuur wordt geacht door de klant te zijn ontvangen wanneer deze door de klant in het Dashboard kan worden opgeroepen en aldus ter beschikking van de klant is gesteld. Dit geldt ook als Raidboxes de factuur ook als PDF-document per e-mail naar de klant stuurt.
 3. Raidboxes biedt de klant de mogelijkheid om verschuldigde bedragen te betalen via automatische incasso, factuur of creditcard. De daaruit voortvloeiende factureringsperiode komt overeen met de looptijd van het contract. Betalingen zijn altijd vooraf verschuldigd.
 1. Betaling op factuur: Als de betalingsmethode factuur wordt geselecteerd, zijn de gebruiksafhankelijke vergoedingen vooraf verschuldigd voor de geselecteerde contractperiode. Facturen dienen binnen 10 dagen betaald te worden.
 2. Betaling via SEPA-incasso: Bij betalingen via SEPA-incasso wordt de gebruiksonafhankelijke vergoeding aan de klant in rekening gebracht. De klant machtigt Raidboxes om de door de klant te verrichten betalingen van een door de klant opgegeven rekening af te schrijven. Daartoe verleent de klant aan Raidboxes een automatische incasso (SEPA) dat op elk moment kan worden herroepen. Wij aanvaarden momenteel automatische incasso's uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de afschrijving hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling als gevolg van de terugboeking gemaakte kosten, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De klant heeft het recht om te bewijzen dat Raidboxes geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden. Daartoe zal de klant een herinnering worden toegezonden, die moet worden overgemaakt. Deze vordering zal niet automatisch verder worden geïnd.
 3. Betaling met kredietkaart: Bij betaling met kredietkaart wordt de klant vooraf de gebruiksafhankelijke vergoeding in rekening gebracht. Daartoe moet de klant zijn kredietkaartgegevens in het Dashboard invoeren. Indien afboekingen door de desbetreffende betalingsdienstaanbieder worden geweigerd (bijv. wegens verouderde creditcardgegevens) of door technische omstandigheden niet mogelijk zijn, behoudt Raidboxes zich het recht voor de betalingswijze te wijzigen in factuur (letter a. hierboven) of SEPA-incasso (letter b. hierboven). De klant zal tijdig via Raidboxes op de hoogte worden gebracht van eventuele problemen met de automatische incasso en zal de gelegenheid krijgen om zijn creditcardgegevens of factureringsgegevens binnen een redelijke termijn vóór de overschakeling bij te werken.
 1. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft Raidboxes het recht om de diensten te weigeren na het versturen van een herinnering. Dit wordt gewoonlijk gedaan door de Box te blokkeren. De betalingsverplichting van de klant wordt hierdoor niet beïnvloed. Het recht op buitengewone beëindiging zonder opzegtermijn door Raidboxes blijft onverlet.
 2. Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding niet betaalt of gedurende een periode van meer dan twee maanden een bedrag dat overeenstemt met een maandelijkse vergoeding niet betaalt, kan Raidboxes de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigen om gegronde redenen.
 3. Zoals bij elke dienst die op permanente basis wordt verleend, kunnen ook de kosten van de door Raidboxes verleende diensten veranderen als gevolg van veranderingen in de juridische en economische context (bijvoorbeeld als gevolg van stijgingen van de energie- en telecommunicatiekosten). Raidboxes behoudt zich derhalve het recht voor de prijzen te wijzigen aan het begin van een nieuwe factureringsperiode met een wijzigingsperiode van zes weken. De klant heeft recht op buitengewone opzegging op het moment dat de prijswijziging van kracht wordt. Indien de klant binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt de wijziging geacht te zijn goedgekeurd; Raidboxes zal de klant hier uitdrukkelijk op wijzen.
 4. Raidboxes heeft het recht de vergoedingen dienovereenkomstig te verhogen. In ieder geval is een jaarlijkse verhoging van ten hoogste 10% in dit verband redelijk. Voor de verhoging van de vergoeding is de toestemming van de klant vereist. De toestemming wordt geacht te zijn verleend indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van wijziging bezwaar maakt tegen de verhoging. Raidboxes is verplicht de klant bij de kennisgeving van de wijziging te wijzen op de gevolgen van het uitblijven van bezwaar.

§11. Plichten en verantwoordelijkheden van de klant

 1. De klant heeft de mogelijkheid om handmatig een back-up te maken van alle bestanden en software-instellingen met behulp van de back-upfunctie. De overeenkomstige back-upopties zijn beschikbaar in het Dashboard. Niettegenstaande de verplichting van Raidboxes om reservekopieën te maken, is de klant verplicht om op eigen verantwoordelijkheid regelmatig reservekopieën te maken.
 2. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die hij in de Box opslaat of voor opvraging beschikbaar stelt. In het kader van zijn verplichting tot naleving van de wettelijke en contractuele voorschriften is de klant ook verantwoordelijk voor het gedrag van derden die voor zijn rekening handelen, in het bijzonder van plaatsvervangende agenten en assistenten. Dit geldt ook voor andere derden aan wie hij willens en wetens noodzakelijke toegangsgegevens verstrekt. Raidboxes is niet in staat de inhoud van de pagina's van de klant te controleren op mogelijke schendingen. Bovendien dient de klant ervoor te zorgen dat alle door hem geïnstalleerde programma's, scripts en dergelijke de werking van de server of het communicatienetwerk van Raidboxes of de veiligheid en integriteit van alle andere op de servers van Raidboxes opgeslagen gegevens niet in gevaar brengen.
 3. De door de klant op de voor hem bestemde opslagruimte opgeslagen inhoud kan worden beschermd door het auteursrecht en de wet op de gegevensbescherming. De klant verleent Raidboxes het recht om de door hem op de server opgeslagen inhoud toegankelijk te maken in geval van opzoekingen via het internet, met name om deze voor dit doel te reproduceren en door te geven en om deze te kunnen reproduceren ten behoeve van gegevensback-up. De klant dient op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het gebruik van persoonsgegevens door hem voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 4. Het veilig omgaan met wachtwoorden is de verantwoordelijkheid van de klant. Raidboxes wijst er uitdrukkelijk op dat op internet voortdurend pogingen worden ondernomen om door middel van geautomatiseerde scanning toegangswachtwoorden te raden. Het is de plicht van de klant zijn Boxen tegen dergelijke aanvallen te beschermen en de wachtwoorden zo te kiezen dat zij door deze scanpogingen niet in gevaar worden gebracht.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Alleen wachtwoorden die bij controle als zeer sterk worden geclassificeerd, mogen worden gekozen. De klant verbindt zich ertoe de wachtwoorden die hij van Raidboxes heeft ontvangen voor de toegang strikt geheim te houden en Raidboxes onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra hij verneemt dat onbevoegde derden het wachtwoord kennen. Evenzo dient de klant Raidboxes onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra hij aanwijzingen heeft dat derden zijn server zonder toestemming gebruiken.
 6. De klant is verplicht om bij de registratie correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken en om Raidboxes onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens.
 7. De klant vrijwaart Raidboxes tegen alle vorderingen die derden tegen Raidboxes instellen wegens inbreuk op hun rechten als gevolg van inhoud die door de klant op de server is opgeslagen. De klant draagt de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging met inbegrip van alle gerechts- en advocatenkosten voor een passend bedrag. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering door een derde is de klant verplicht om Raidboxes onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.
 8. Bij dreigende of daadwerkelijke schending van bovenstaande verplichtingen, alsmede bij het doen gelden van niet kennelijk ongegronde aanspraken van derden jegens Raidboxes op basis van de op de server opgeslagen content, is Raidboxes gerechtigd, mede gelet op de gerechtvaardigde belangen van de klant, de verbinding van deze inhoud met het internet geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten. Raidboxes zal de klant onverwijld van deze maatregel in kennis stellen.
 9. Indien door de klant geïnstalleerde programma's, scripts en dergelijke de werking van de server of het communicatienetwerk van Raidboxes of de veiligheid en integriteit van andere op de servers van Raidboxes opgeslagen gegevens in gevaar brengen of belemmeren, kan Raidboxes deze programma's, scripts en dergelijke deactiveren of verwijderen. Indien de opheffing van de bedreiging of de aantasting zulks vereist, is Raidboxes eveneens gerechtigd de verbinding van de op de server opgeslagen inhoud met het internet te onderbreken. Raidboxes zal de klant onverwijld van deze maatregel in kennis stellen.
 10. De klant moet vermijden dat het serversysteem van Raidboxes overmatig wordt belast. Een buitensporige belasting kan met name worden veroorzaakt door dergelijke scripts die niet in de programmabibliotheek van Raidboxes zijn opgenomen. In het geval dat de inhoud van de klant de functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid van het serversysteem aantast of acuut in gevaar brengt, heeft Raidboxes het recht om de account van de klant te verwijderen.

§12. Naleving van de wet en verboden gebruik

 1. De klant kan zijn werknemers/plaatsvervangers een Box geheel of gedeeltelijk laten gebruiken.
 2. De klant is verplicht alle wettelijke voorschriften na te leven, in het bijzonder ook om de door de TMG en de AVG voorgeschreven informatie op een website te verstrekken. Met name de opvraagbare inhoud, de opgeslagen gegevens, de weergegeven banners en de trefwoorden die in de vermeldingen in zoekmachines worden gebruikt, mogen niet in strijd zijn met de wet of de rechten van derden (met name handelsmerken, naamrechten en auteursrechten).
  De volgende overtredingen worden als bijzonder ernstig beschouwd
 • inbreuken op de wet ter bescherming van minderjarigen
 • Belangrijke inbreuken op het auteursrecht die worden veroorzaakt door het opslaan en/of voor download beschikbaar stellen van inhoud, met name muziek, beelden, video's, software, enz.
 • Criminele spionage of manipulatie van de gegevens van Raidboxes en/of andere klanten van Raidboxes.
 1. Het is de klant contractueel verboden
 1. pornografische inhoud alsmede op het maken van winst gerichte diensten met pornografische en/of erotische inhoud (bijv. naaktfoto's, peepshows, enz.) als onderwerp aan te bieden of te laten aanbieden,
 2. phishing-sites te verspreiden,
 3. om openbare kansspelen te exploiteren die onder het Staatsverdrag inzake kansspelen vallen of om sites te exploiteren waarop kansspelen worden aangeprezen of vergeleken,
 4. Inhoud aanbieden die oorlog, terreur en andere gewelddaden tegen mensen of dieren verheerlijkt of bagatelliseert,
 5. inhoud aan te bieden die de zeden van kinderen of jongeren ernstig in gevaar kan brengen,
 6. om inhoud te bieden die mensen portretteert op een manier die de menselijke waardigheid schendt en/of een feitelijke gebeurtenis weergeeft, zonder dat er een hoger legitiem belang is bij juist deze vorm van berichtgeving,
 7. De bovengenoemde verplichtingen gelden dienovereenkomstig voor verwijzingen ("hyperlinks") die de klant op de website aanbrengt naar dergelijke inhoud van derden,
 8. om niet-transactionele inhoud te versturen bij het versturen van e-mails via de SMTP relay van Raidboxes. Met name het versturen van nieuwsbrieven, spam en malware is ten strengste verboden.
 1. De exploitatie van downloadportalen of een vergelijkbaar gebruik van de opslagruimte voor de massale verspreiding van bestanden als downloads, alsmede de installatie van software of het overmatig afspelen van video's waarvan de gegevensoverdracht (traffic) niet standaard wordt gemeten (standaard gemeten: WWW-verkeer, e-mailverkeer en FTP-verkeer), is niet toegestaan. In geval van overtreding heeft Raidboxes het recht om de account van de klant te verwijderen.
 2. Het verzenden van spam-mails via in de Box geïnstalleerde software is ontoelaatbaar, voor zover het niet louter gaat om het verzenden van e-mails aan ontvangers zonder hun toestemming en de toestemming van de respectieve ontvanger niet wordt gegeven, hoewel deze is vereist ("spam"). De bewijslast inzake de toestemming (cf. artikel 7, lid 2, UWG) van de respectieve ontvanger ligt niet bij Raidboxes, maar bij de klant. Het is de klant tevens verboden reclame te maken voor de inhoud van de Boxen door middel van spam-mails die via andere aanbieders worden verzonden. Het is de klant ook verboden zogenaamde "betaalde e-mails" te verzenden of e-mails waarin reclame wordt gemaakt voor een "verwijzingssysteem".
 3. Voor zover de klant niet als consument handelt, kan Raidboxes in geval van een door de klant te verantwoorden schending van de verplichtingen uit deze AV de betaling eisen van een contractuele boete van maximaal EUR 5.000,00, waarvan het bedrag in elk afzonderlijk geval door Raidboxes wordt bepaald en waarvan de klant het bedrag in rechte kan laten toetsen. Het middel van voortduring is uitgesloten; in geval van voortdurende overtredingen van de wet wordt ten minste elke maand als een zelfstandige overtreding beschouwd. Het vorderen van verdere schadevergoeding wordt door de contractuele boete niet beïnvloed.
 4. De klant vrijwaart Raidboxes voor schade die voortvloeit uit een schending van wettelijke bepalingen of rechten van derden, voor zover de klant hieraan schuld heeft. Indien schadeloosstelling niet mogelijk is, is de klant gehouden tot vergoeding van de schade. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten van een noodzakelijke verdediging in rechte van de kant van Raidboxes. Raidboxes zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen als er aanspraken worden gemaakt door derden en zal de klant de gelegenheid geven om te reageren.

§13. Aansprakelijkheid van Raidboxes

 1. Raidboxes is aansprakelijk voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het kader van de schuldaansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is Raidboxes, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken, onbeduidend plichtsverzuim, enz.), slechts aansprakelijk
 1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, en
 2. voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In dit geval is de aansprakelijkheid van Raidboxes echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. In geval van verlies van gegevens is de aansprakelijkheid van Raidboxes beperkt tot de kosten voor het kopiëren van de gegevens uit de door de klant te maken reservekopieën en voor het herstellen van de gegevens die verloren zouden zijn gegaan, zelfs indien van de gegevens naar behoren een reservekopie was gemaakt.

De uit lid 1 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld Raidboxes ingevolge wettelijke bepalingen aansprakelijk is. Zij zijn niet van toepassing indien Raidboxes op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie heeft verondersteld en voor vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet.

§14. Beperkingen op het gebruik (blokkeren van de Box, versturen van e-mails)

 1. Raidboxes heeft het recht de Boxen zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren indien objectieve feiten aanleiding geven tot het vermoeden dat een Box in aanzienlijke mate door derden wordt misbruikt (bijv. hackeraanval). Evenzo heeft Raidboxes het recht om een Box zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren indien een andere significante en duidelijke (evidente) schending van wetten of rechten van derden van een Box uitgaat.
 2. Raidboxes zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de blokkering. Raidboxes voldoet aan zijn kennisgevingsplicht indien hij de kennisgeving per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres stuurt.
 3. Als de blokkering het gevolg is van een wettelijke en/of contractuele schending, kan Raidboxes de opheffing van de blokkering afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de klant de onwettige toestand opheft en, om het risico op herhaling uit te sluiten, een stakingsverklaring afgeeft aan Raidboxes, waarop een contractuele boete staat, en een passende zekerheid stelt. Het bedrag van de contractuele boetetoezegging en van de zekerheid is gebaseerd op de ernst van de inbreuk. Om een inbreuk te verhelpen, kan het nodig zijn dat Raidboxes de blokkering tijdelijk opheft. In de regel zal Raidboxes dit als volgt afhandelen: De klant moet eerst een schriftelijke verklaring indienen dat hij de inbreuk wenst te verwijderen. Daarna zal Raidboxes de blokkering tijdelijk opheffen voor verwijdering en de klant hiervan op de hoogte brengen.
 4. Raidboxes heeft ook het recht om Boxen te blokkeren als de klant in gebreke blijft met de betaling. Zodra de klant zijn standaardbetaling heeft voldaan, wordt zijn Box weer gedeblokkeerd.
 5. Nieuwe Boxen kunnen ook worden geblokkeerd voor validatiedoeleinden. Nadat de nieuwe klant zijn identiteit heeft bevestigd, wordt de Box gedeblokkeerd.
 6. In geval van een malware-aanval op de Box is Raidboxes gemachtigd de besmette Box onmiddellijk te blokkeren. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van het systeem en ook als bescherming voor de eigenaar van de Box, aangezien hij geen straf zal krijgen van zoekmachines en de bezoekers van zijn Box niet in gevaar zal brengen.
 7. Evenzo heeft Raidboxes het recht de verzending van e-mails via de door Raidboxes ter beschikking gestelde SMTP-relay te verhinderen indien Raidboxes hierom wordt verzocht door de dienstverlener waarop de dienst is gebaseerd.

§15. Gegevensbescherming

 1. Raidboxes verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de klant. Verdere informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming is te vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming.
 2. Raidboxes wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming bij datatransmissie in open netwerken, zoals het internet, volgens de huidige stand van de techniek niet volledig kan worden gegarandeerd. De klant is zich ervan bewust dat de provider vanuit technisch oogpunt te allen tijde inzage kan krijgen in het op de webserver opgeslagen webpagina-aanbod en, onder bepaalde omstandigheden, in andere daar opgeslagen gegevens van de klant. Ook andere deelnemers aan het internet kunnen technisch in staat zijn om zonder toestemming in te grijpen in de netwerkbeveiliging en het berichtenverkeer te controleren. De klant is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de back-up van de gegevens die door hem op het internet worden overgebracht en op webservers worden opgeslagen.

§16. Bevoegdheid, toepasbaar recht

 1. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de contractuele relatie tussen de contractanten voortvloeien, in het bijzonder met betrekking tot het sluiten, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, is – voor zover de klant een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is – Münster in Westfalen, arrondissement Münster. Raidboxes kan de klant ook aanklagen in de algemene bevoegde rechtbank van de klant.
 2. Op de door Raidboxes op basis van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende vorderingen, ongeacht de aard daarvan, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

§17. Overige bepalingen

 1. De klant kan aanspraken van Raidboxes alleen verrekenen indien deze onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant kan alleen een retentierecht doen gelden op grond van tegenvorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de aanbieder.
 2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract als geheel.

B. Bijzondere voorwaarden

§1. Bijzondere voorwaarden voor back-ups

 1. Wij bieden onze klanten automatische back-ups als onderdeel van onze service. Deze worden dagelijks automatisch aangemaakt vanaf 3:00 uur MEST, afhankelijk van de grootte van de back-up kan het een paar uur duren om deze aan te maken. Onze back-ups worden opgeslagen in de datacentra van Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, kortweg: AWS. We hebben Frankfurt als serverlocatie gekozen. Als er een back-up is gemaakt, wordt de Box om 3:00 uur gespiegeld in zijn actuele versie op de server. Wij voeren geen controles uit op de inhoud of functionaliteit van de webpagina.
 2. Elke automatisch gemaakte back-up wordt 30 dagen bewaard. Nadat de 30 dagen verstreken zijn, wordt de betreffende back-up onherroepelijk verwijderd.
 3. Indien een van Raidboxes onafhankelijke back-up plugin wordt gebruikt, kan Raidboxes de volledigheid en functionaliteit van de door ons gemaakte back-up niet garanderen.
 4. Raidboxes biedt de klant de mogelijkheid van een handmatige back-up. Een handmatig gemaakte back-up wordt gewist zodra de klant zijn Box annuleert en verwijdert. Het aantal mogelijke back-ups hangt af van het tarief en is te vinden in de productbeschrijving.
 5. De staging-omgeving (database en bestandssysteem) maakt geen deel uit van de back-up bij Raidboxes.

§2. Bijzondere voorwaarden voor gratis Boxen (Demo Boxen)

De hier beschreven bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op en concretisering van de in deel A, punt 4, uiteengezette voorschriften.
1. Afwijkende regeling
Voor gratis Boxen tijdens de testfase zijn de in deel A, § 5, genoemde diensten niet volledig van toepassing.
2. Inhoud van de dienst

 1. Raidboxes biedt Demo Boxen voor elk te kiezen tarief. Mini en Starter kunnen gratis getest worden gedurende 14 dagen, High Traffic Boxen gedurende 4 dagen. De exacte demotijden worden getoond wanneer je de Demo Box selecteert.
 2. Voor gratis Boxen tijdens de testfase heeft de klant geen aanspraak op levering van het volledige gamma functies van het gewone product.

3. Verwijdering van de gegevens

 1. Indien de klant de gratis Box niet heeft omgezet in een betaalde Box en evenmin naast deze gratis Box een andere betaalde Box heeft aangemaakt, eindigt het contract automatisch zonder dat daarvoor een opzegging door de klant of door Raidboxes nodig is na afloop van de testfase. Het gratis Raidboxes account blijft bestaan.

§3. Bijzondere voorwaarden voor het "Fully Managed" tarief

 1. In het Fully Managed tarief bieden wij automatische plugin (ondersteunende WordPress software) en thema (WordPress ontwerpsjablonen) updates voor het WordPress CMS.

1. Procedure voor het bijwerken van Plugins en Themes

 1. Een updateproces vereist altijd een dagelijkse back-up. Na het updateproces wordt de website gecontroleerd op toegankelijkheid. Een volledige controle van de website op functionaliteit en ontwerp wordt niet uitgevoerd. Door de talrijke Plugin updates die moeten worden uitgevoerd, wordt de klant niet op de hoogte gebracht van Plugin updates die zijn uitgevoerd. De klant moet dus ten minste eenmaal per week zijn website controleren.
 2. Dit geldt niet voor webpagina's die niet toegankelijk zijn of niet correct zijn gelinkt. In dat geval vindt er geen automatische update plaats. In dat geval zal de klant door Raidboxes worden gecontacteerd via het door hem opgegeven e-mailadres.

2. Omgang met problemen

 1. Als een webpagina na een update niet meer toegankelijk is, zal Raidboxes proberen de eerder gemaakte back-up terug te zetten.
 2. Als de klant problemen met zijn website vaststelt, kan de website op elk moment worden teruggezet naar de eerder gemaakte back-up. Als er een fout wordt gedetecteerd op de website als gevolg van een plug-in of thema-update door Raidboxes, wordt de eerder gemaakte back-up teruggezet in de Box en wordt de klant op de hoogte gebracht. Samen kan dan worden besloten of een update voorlopig moet worden opgeschort, dan wel of een beroep moet worden gedaan op een aanvullende, betalende ondersteuningsdienst.

3. Disclaimer

 1. Raidboxes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door plug-in of thema updates. In het bijzonder heeft de klant niet het recht te beweren dat problemen met plug-in en thema updates zullen worden verholpen door Raidboxes.

§4. Bijzondere voorwaarden voor domeincontracten

 1. Indien een domein wordt geregistreerd via Raidboxes wordt het contract rechtstreeks gesloten tussen de klant en de desbetreffende registrar. Raidboxes treedt ten opzichte van de klant op als tussenpersoon, internet service provider (ISP), in het kader van een betaalde agentschapsrelatie (§675 BGB). Daarom zijn de inschrijvingsvoorwaarden en richtsnoeren van de respectieve toekenningsautoriteit of het register van toepassing. Voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden van Raidboxes, hebben de respectieve inschrijvingsvoorwaarden en richtlijnen voorrang op de Algemene Voorwaarden van Raidboxes. Een overzicht van de richtsnoeren en registratievoorwaarden kan hier worden geraadpleegd.
 2. De registratie van domeinen vindt plaats in een geautomatiseerd proces. Raidboxes heeft geen invloed op de toewijzing van domeinen. Raidboxes garandeert dus niet dat de domeinen die namens de klant worden aangevraagd, kunnen worden toegewezen (gedelegeerd), op lange termijn zullen blijven bestaan en vrij zijn van rechten van derden.
 3. De klant is verplicht om op redelijke wijze mee te werken aan de registratie, overdracht en verwijdering van domeinen en aan de wijziging van vermeldingen in de databanken van de registers.
 4. De klant garandeert dat zijn domeinen en de daaronder toegankelijke inhoud niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of inbreuk maken op de rechten van derden. Afhankelijk van het soort domein of het doel van de bijbehorende inhoud moeten als het ware andere nationale rechtsstelsels in acht worden genomen.
 5. Indien derden op geloofwaardige wijze beweren dat domeinen of inhoud inbreuk maken op hun rechten, of indien een inbreuk op rechten op grond van objectieve omstandigheden waarschijnlijk wordt geacht voor de veroordeling van Raidboxes kunnen wij de inhoud tijdelijk blokkeren en maatregelen nemen om het domein in kwestie ontoegankelijk te maken.
 6. De klant vrijwaart Raidboxes tegen schadeclaims van derden die gebaseerd zijn op het ongeoorloofde gebruik van een internetdomein of de bijbehorende inhoud.
 7. Indien de klant afstand doet van een domein ten aanzien van het desbetreffende register of het registry, dient de klant Raidboxes hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 8. De beëindiging van de contractuele relatie met Raidboxes is niet van invloed op het registratiecontract voor een domein dat tussen de klant en het register of de registrator bestaat. Annuleringsopdrachten met betrekking tot de registratieverhouding moeten niettemin worden gericht aan Raidboxes, aangezien deze laatste het domein voor de domeinhouder beheert en kennisgevingen van de domeinhouder, met inbegrip van contractannuleringen, regelmatig via de provider aan het betrokken register of de betrokken registry moeten worden doorgezonden.
 9. De beëindiging door de klant van de contractuele relatie met Raidboxes vereist daarom de uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van de klant dat het domein (ook) is opgezegd en kan worden verwijderd, zodat de registratie relatie voor een domein tegelijkertijd geldig kan worden beëindigd. Indien de klant niet tevens de domeinhouder is, is voor de opdracht tot beëindiging of verwijdering de schriftelijke toestemming van de domeinhouder of admin vereist.
 10. De uiterste termijn voor het indienen van opdrachten tot annulering van domeinen bij Raidboxes is vier weken voor het einde van de termijn van de registratiebetrekking voor alle domeinen in verband met de topleveldomeinen .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, en drie maanden voor alle andere domeinen.
 11. Late aanvragen voor domeinopzegging worden onmiddellijk doorgestuurd naar het register via Raidboxes. Er wordt echter verduidelijkt dat indien een opdracht tot beëindiging van het domeinregistratiecontract niet tijdig door de klant wordt gegeven en daardoor de termijn van de domeinregistratie ten aanzien van het register of de registrator wordt verlengd, de betalingsverplichting van de klant gedurende de periode van de verlenging van kracht blijft.
 12. Indien de klant de contractuele relatie met Raidboxes beëindigt, maar geen uitdrukkelijke beslissing neemt over wat er moet gebeuren met de tot op heden via Raidboxes geregistreerde domeinen, blijft de verplichting tot betaling van de domeinen eveneens van kracht tot nader order. Na een vergeefs verzoek aan de klant, verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres, om zich binnen een redelijke termijn schriftelijk uit te spreken over de domeinen, is Raidboxes gerechtigd de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het betreffende register of de domeinen vrij te geven op naam van de klant. Hetzelfde geldt in geval van beëindiging van de contractuele relatie met de klant door Raidboxes.
 13. Indien domeinen niet uiterlijk op de einddatum van de agentuurovereenkomst inzake de administratie van het domein tussen de klant en Raidboxes door de klant in de administratie van een andere provider worden geplaatst, is Raidboxes gerechtigd de domeinen over te dragen aan de directe administratie van het betreffende register of de domeinen namens de klant vrij te geven. Dit geldt met name ook voor het geval dat de klant een opdracht heeft gegeven met betrekking tot de overdracht van het domein naar een nieuwe provider, maar deze niet tijdig wordt uitgevoerd.

§5. Bijzondere voorwaarden voor add-ons

1. Prestatie-eisen

 1. Binnen het contract heeft de klant de mogelijkheid om extra uitbreidingen te boeken.
 2. De omvang van de diensten van de door ons aangeboden add-ons kun je vinden in de desbetreffende dienstbeschrijving.

2 Sluiting van het contract, uitvoering van het contract, opzegging

 1. Voor elke Box kunnen één of meer add-ons worden geboekt. De add-on wordt automatisch gekoppeld aan het contract waarin de Box zich bevindt.
 2. Als de Box wordt geannuleerd, wordt de bijbehorende add-on automatisch ook geannuleerd.
 3. Elke add-on kan onafhankelijk van de Box en het contract worden geannuleerd met een opzegtermijn van één maand voor het einde van het contract.

3. Betalingsvoorwaarden

 1. Elke add-on wordt gefactureerd samen met het contract waarin de Box zich bevindt. De synchronisatie van de betalingsmethode en de betalingsinterval gebeurt automatisch.
 2. De betalingswijze komt overeen met die, die in het eerder gesloten contract is gekozen.
 3. Indien de aanvang van het contract voor de add-on verschilt van de aanvang van het contract voor de Box, zal de add-on onafhankelijk gefactureerd worden op een pro rata basis voor de overeenkomstige periode.

§6. Bijzondere voorwaarden voor het "Free Dev"-programma

 1. Raidboxes biedt zijn klanten een gratis ontwikkelingsomgeving. Daarbinnen kunnen ontwikkelaars 90 dagen lang gratis websites maken op 3 Demo Boxen tegen starterstariefdiensten. Na voltooiing van de website wordt deze in het kader van een eigendomsoverdracht overgedragen aan de klant en pas daarna omgezet in een betaalde Box. De overdracht aan de klant kan extra beloond worden binnen het affiliate systeem van Raidboxes. Meer informatie over ons affiliate programma vind je hier.
 2. Dit aanbod is uitsluitend gericht op webontwikkelaars. Om geactiveerd te worden voor het Free Dev Programma is voorafgaande registratie nodig. Dit kan gedaan worden door een formulier in te vullen als onderdeel van het onboardingproces. Activering kan ook plaatsvinden door contact op te nemen met onze chat-support.
 3. Na succesvolle toelating tot het Free Dev Programma, stelt Raidboxes aan de klant tot 3 Demo Boxen gratis ter beschikking voor telkens 90 dagen. Na de 90 dagen wordt de Box automatisch verwijderd.
 4. Na verzending van het formulier kan Raidboxes de klant binnen een termijn van 3 dagen activeren voor het Free Dev Programma of de klant zonder opgaaf van redenen afwijzen.
 5. Raidboxes heeft het recht de klant te allen tijde uit te sluiten van deelname aan het Free Dev Programma indien er feiten zijn die de veronderstelling van misbruik van het programma of andere overtredingen overeenkomstig § 12 van de Algemene Bepalingen van deze AV rechtvaardigen.

§7. Bijzondere voorwaarden voor e-maildiensten

 1. Klanten van Raidboxes hebben de mogelijkheid om binnen hun contract extra mailboxen te reserveren. Om e-maildiensten te kunnen aanbieden, werkt Raidboxes samen met mailbox.org binnen een reseller-contract.
 2. De omvang van de diensten vloeit voort uit de dienstbeschrijving van het gekozen pakket.
 3. Een mailbox kan alleen worden aangemaakt als een domein beschikbaar is voor toegang. Dit moet worden gekoppeld binnen het bestelproces.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat belangrijke back-ups van mailbox worden gemaakt.

5. Contractduur/ beëindiging

 1. De contractperiode van de mailbox komt overeen met die van het toegewezen contract.
 2. De mailbox kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden opgezegd, onafhankelijk van het contract aan het einde van het toegewezen contract.
 3. Als het contract waaraan de mailbox is toegewezen, wordt beëindigd, wordt de mailbox automatisch beëindigd en aan het einde van de contractperiode verwijderd.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Elke mailbox wordt gefactureerd samen met het toegewezen contract.
 2. De betalingswijze komt overeen met die, die in het eerder gesloten contract is gekozen.
 3. Indien de begindatum van het contract voor de Box verschilt van de begindatum van het contract dat met de postbus verbonden is, zal de postbus onafhankelijk gefactureerd worden op een pro rata basis voor de overeenkomstige periode.

§8. Bijzondere voorwaarden voor de optie Content Delivery Network (CDN-optie)

 1.  Klanten van Raidboxes hebben de mogelijkheid om de wereldwijde beschikbaarheid van hun website te verhogen door gebruik te maken van een contentdistributienetwerk via de CDN-optie. Om deze dienst te kunnen leveren, werkt Raidboxes samen met proinity LLC (https://www.keycdn.com/) in het kader van een reseller-contract. De reikwijdte van de diensten is te vinden in de beschrijving van de dienst.
 2. De CDN-optie kan op elk moment aan een bestaand contract worden toegevoegd of verwijderd worden. Annulering van het toegewezen contract leidt automatisch tot annulering van de CDN-optie. De facturering geschiedt volgens de voorwaarden van het toegewezen contract.
 3. Voor de terbeschikkingstelling van de CDN-optie zijn onze algemene voorwaarden voor beschikbaarheid (zie hierboven A § 5) en voor de aansprakelijkheid van Raidboxes (zie hierboven A § 13) van overeenkomstige toepassing.

§9. Bijzondere voorwaarden voor de multisite-optie

 1. Klanten van Raidboxes hebben de mogelijkheid om meerdere WordPress subdirectories of WordPress websites te beheren op één WordPress instance via de Multisite. De omvang van de diensten vloeit voort uit de beschrijving van de dienst.
 2. Vergeleken met WordPress Single Sites kan de volledige omvang van de diensten van Raidboxes niet worden gebruikt. De huidige prestatiestatus kan op elk moment worden bekeken in de servicebeschrijving "Multisite" op de website van Raidboxes.

Geldig vanaf 20 november 2019