Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (hierna te noemen "Raidboxes") met haar klanten.

(2) Deze algemene voorwaarden van Raidboxes zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant worden alleen onderdeel van het contract indien en voor zover Raidboxes uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als Raidboxes de diensten zonder voorbehoud uitvoert met kennis van de voorwaarden.

(3) Deze Algemene Voorwaarden van Raidboxes zijn van toepassing op klanten die ondernemer zijn voor alle toekomstige contractuele relaties met de klant, zelfs als ze op een later tijdstip niet opnieuw uitdrukkelijk worden opgenomen.

§ 2 Diensten van Raidboxes

(1) De overeengekomen omvang van de diensten vloeit in elk geval voort uit de beschrijving van de diensten die geldig is op het moment van het sluiten van het contract.

(2) Raidboxes maakt gebruik van derden als onderaannemers om de overeengekomen diensten te leveren.

(3) Raidboxes voert regelmatig back-ups van gegevens uit.

(4) Klanten hebben geen aanspraak op de overdracht van de back-ups in de vorm van back-upmedia, maar alleen op het opnieuw overbrengen van de inhoud van de back-up naar de beschikbaar gestelde opslagruimte.

(5) Raidboxes levert bepaalde diensten buiten de overeengekomen omvang van de diensten gratis. Er bestaat geen recht op dergelijke diensten en ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd of stopgezet, rekening houdend met de legitieme belangen van de klanten.

§ 3 Veranderingen in prestaties, gegevensmigratie

(1) Raidboxes behoudt zich het recht voor om contractueel overeengekomen diensten achteraf te wijzigen of hiervan af te wijken indien daartoe een technische, juridische en/of economische noodzaak bestaat. De wijziging of afwijking moet redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met de belangen van Raidboxes.

(2) Voor zover het gebruik van de klant of redenen aan de zijde van Raidboxes dit noodzakelijk maken, behoudt Raidboxes zich het recht voor om de gegevens van de klant over te zetten naar een andere serveromgeving (datamigratie) om de dienstverlening (beschikbaarheid, prestaties, omvang van de dienstverlening) te verbeteren. Raidboxes draagt er zorg voor dat de datamigratie redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van de klant.

(3) De klant heeft geen recht op een vast IP-adres dat is toegewezen aan de aan hem toegewezen opslagruimte voor de gehele duur van de overeenkomst. Raidboxes heeft het recht om het toegewezen IP-adres te wijzigen voor zover dit om technische en/of organisatorische redenen noodzakelijk is.

§ 4 Registratie van domeinen

(1) De klant kan Raidboxes opdracht geven voor het aanvragen en registreren van domeinen bij de betreffende registries. Raidboxes levert hiervoor de volgende diensten:

a) Raidboxes onderneemt alle noodzakelijke feitelijke en technische handelingen om het door de klant aangevraagde domein te registreren.

b) Raidboxes controleert eerst of het door de klant aangevraagde domein al aan een derde partij is toegewezen. Als dit het geval is, stelt Raidboxes de klant hiervan direct op de hoogte. Er zijn geen verdere verplichtingen met betrekking tot het reeds toegewezen domein.

c) Als het door de klant aangevraagde domein nog niet aan een derde partij is toegewezen, zal Raidboxes namens de klant de registratie van het domein bij de betreffende registers aanvragen. Raidboxes is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van het domein.

d) Raidboxes is geen succes verschuldigd voor de activiteit van de registrar.

(2) De Klant verplicht zich tot acceptatie van de respectievelijke algemene voorwaarden of contractvoorwaarden van de registers (bijv. DENIC e.G.) die betrekking hebben op het gewenste topleveldomein. De respectievelijke inhoud van deze zakelijke of contractvoorwaarden zijn beschikbaar op het internet. Op verzoek zal Raidboxes de klant informeren over de exacte locatie op het internet. De klant dient Raidboxes onmiddellijk op de hoogte te stellen indien hij individuele of specifieke bedrijfs- of contractvoorwaarden van registers niet wenst te erkennen.

(3) Bij het registreren van domeinen bij verschillende registers (bijv. DENIC e.G.) moet een natuurlijke persoon worden opgegeven als houder of algemeen contactpersoon voor vragen. De klant moet Raidboxes informeren welke persoon hier moet worden genoemd. De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aangewezen persoon zich houdt aan de respectieve zakelijke voorwaarden of toewijzingsvoorwaarden en dat hij de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden naleeft. De klant ontslaat Raidboxes van elke aansprakelijkheid in dit verband.

(4) De klant is aansprakelijk voor inbreuken van het gewenste domein op rechten van derden (bijv. van naams-, merk- of mededingingsrechtelijke aard).

(5) Als de klant zijn contractuele relatie met Raidboxes beëindigt, heeft dit geen gevolgen voor zijn contractuele relatie met het betreffende register; Raidboxes zal deze contractuele relatie alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant namens hem beëindigen. Als de klant, ondanks beëindiging van zijn contractuele relatie met Raidboxes, niet tijdig zijn mening geeft over de verblijfplaats van zijn domein, zal Raidboxes het domein overdragen aan het directe beheer van het register en zijn eigen diensten staken.

§ 5 Sluiting van het contract, correctiemogelijkheden, contracttaal

(1) De presentatie van de diensten op de website van Raidboxes zijn geen juridisch bindende aanbiedingen om een contract te sluiten, maar niet-bindende verzoeken voor de klant om een juridisch bindend aanbod te doen. Klanten kunnen dit aanbod doen door de gewenste diensten te selecteren en het bestelproces te doorlopen.

(2) De ontvangst van het aanbod wordt onmiddellijk daarna per e-mail bevestigd door Raidboxes. Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in.

(3) De aanvaarding van het aanbod kan binnen twee dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant zijn aanbod heeft gedaan, door Raidboxes kenbaar worden gemaakt door middel van de hieronder beschreven alternatieven:

a) Raidboxes stuurt een orderbevestiging per e-mail. Het tijdstip waarop de orderbevestiging wordt ontvangen is bepalend.

b) Raidboxes begint met de levering van de bestelde diensten. Het tijdstip waarop de bestelde diensten beschikbaar zijn, is hierbij bepalend.

c) Raidboxes verzoekt de klant om betaling. Het tijdstip waarop het verzoek om betaling wordt ontvangen, is bepalend.

d) Als de klant een betaalmethode gebruikt waarvoor de betaalopdracht wordt gegeven tijdens het bestelproces of door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt voltooid of direct na voltooiing van het bestelproces, verklaart Raidboxes het aanbod al te accepteren op het moment dat de klant de betaalopdracht geeft. Of dit het geval is en zo ja, voor welke betaalmethoden, is te vinden in de betalingsvoorwaarden.

(4) Indien meerdere van de hierboven beschreven alternatieven bestaan, wordt het tijdstip van aanvaarding van het aanbod bepaald door het eerst voorkomende alternatief.

(5) Indien Raidboxes het aanbod niet tijdig aanvaardt, wordt het geacht te zijn verworpen. De klant is dan niet langer aan het aanbod gebonden.

(6) Klanten kunnen de invoer op elk gewenst moment controleren voordat ze een bestelling plaatsen en invoerfouten opsporen. Indien nodig kunnen de beschikbare functies in de browser worden gebruikt om de invoer te vergroten. De invoer kan worden gecorrigeerd met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces beschikbaar zijn. Het bestelproces kan op elk moment voor het plaatsen van een bestelling worden geannuleerd door de browser te sluiten.

(7) De tekst van het contract wordt opgeslagen door Raidboxes na het afsluiten van het contract. De bestelgegevens worden per e-mail naar de klant gestuurd. De tekst van het contract is na het sluiten van het contract niet meer toegankelijk voor de klant. De Algemene Voorwaarden – in de huidige versie – kunnen op elk moment worden bekeken en gedownload op de website.
(8) De beschikbare talen voor het afsluiten van het contract worden weergegeven in het bestelproces en kunnen daar worden geselecteerd.

§ 6 Beschikbaarheid, Service Level Agreement

(1) Raidboxes garandeert een totale beschikbaarheid van de diensten van minimaal 99% op jaarbasis gemiddeld op het overdrachtspunt. Het overdrachtspunt is de routeruitgang van het gebruikte datacenter.

(2) Als beschikbaarheid geldt het vermogen van de klant om alle hoofdfuncties te gebruiken. Onderhoudstijden en tijden van storingen met inachtneming van de rectificatietijd worden beschouwd als tijden van beschikbaarheid. Tijden van onbeduidende storingen worden ook buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de beschikbaarheid. De meetinstrumenten van de aanbieder in het datacenter zijn bepalend voor het bewijs van beschikbaarheid.

(3) De klant moet fouten en storingen onmiddellijk melden aan Raidboxes. Het melden en verhelpen van storingen is gegarandeerd van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van nationale feestdagen) tussen 9:00 en 18:00 uur (service-uren).

(4) Raidboxes voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Voor zover dit gepaard gaat met uitval van diensten, zal Raidboxes waar mogelijk alleen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op momenten dat de vraag doorgaans laag is.

(5) Raidboxes heeft het recht om de geleverde software te allen tijde te updaten en in het bijzonder aan te passen vanwege een gewijzigde juridische situatie, technische ontwikkelingen of om de IT-beveiliging te verbeteren. Hierbij houdt Raidboxes terdege rekening met de legitieme belangen van de klant en stelt de klant tijdig op de hoogte van noodzakelijke updates. In het geval van een significante schending van de legitieme belangen van de klant, heeft de klant een bijzinder recht op beëindiging.

§ 7 Verplichtingen van de klant

(1) De klant beschermt zijn toegangsgegevens tegen toegang door derden en bewaart deze overeenkomstig de stand van de techniek. In het bijzonder moet hij voldoende complexe wachtwoorden toekennen en deze regelmatig wijzigen.

(2) De klant is verplicht om zijn contractgegevens correct en volledig te verstrekken en om Raidboxes onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

(3) De klant dient ervoor te zorgen dat het gebruik alleen plaatsvindt in de contractueel overeengekomen omvang. Onbevoegde toegang moet onmiddellijk worden gemeld aan Raidboxes.

(4) Raidboxes biedt klanten functies voor automatische en handmatige back-ups van gegevens. De klant is echter verantwoordelijk voor het maken van voldoende back-ups van de gegevens die zijn opgeslagen op Raidboxes en moet zijn eigen back-ups maken die een onafhankelijk herstel van de gegevens mogelijk maken.

§ 8 Verboden gebruik

(1) Klanten mogen geen inhoud uploaden die in strijd is met de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder de regelgeving inzake jeugdbescherming) of die inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. auteursrechten, handelsmerkrechten en andere industriële eigendomsrechten, gegevensbeschermingsrechten, persoonlijke rechten, recht op een eigen imago).

(2) Klanten publiceren in het bijzonder geen inhoud die racistisch, pornografisch, obsceen of vulgair is, geweld verheerlijkt of anderszins immoreel, beledigend of aanstootgevend is. Ze publiceren ook geen links die verwijzen naar websites waarop bovengenoemde inhoud wordt gepubliceerd.

(3) Klanten mogen geen programma's, scripts en dergelijke installeren die de diensten van Raidboxes in gevaar brengen of schaden, in de eerste plaats de veiligheid en integriteit van de servers en de gebruikte communicatiemiddelen. Voorkomen moet worden dat de servers van Raidboxes overbelast raken. Een overbelasting kan specifiek worden veroorzaakt door scripts die niet zijn opgenomen in de programmabibliotheek van Raidboxes.

(4) Contractueel verboden is voornamelijk het gebruik van de diensten van Raidboxes voor

a) pornografische inhoud, evenals voor het aanbieden van en reclame maken voor goederen en diensten met pornografische en/of erotische inhoud als onderwerp (bijv. het verkopen en aanbieden van naaktfoto's, seksspeeltjes, peepshows, prostitutie, escortservices, enz;)

b) de exploitatie van download- of streamingportalen of voor een vergelijkbaar gebruik voor de massadistributie van bestanden (file sharing);

c) phishingsites beheren, malware verspreiden (virussen, Trojaanse paarden, ransomware, spyware, enz.) en botnets beheren;

d) het mining van cryptocurrencies;

e) het verzenden van ongevraagde reclame via e-mail (spam);

f) het organiseren van openbare kansspelen of het aanbieden van, adverteren voor en/of vergelijken van websites waarop kansspelen worden aangeboden;

g) Inhoud die de identiteit (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer, enz.) van andere personen onthult (doxxing) en/of als doel heeft andere personen te pesten;

h) Inhoud die extremistisch is en/of inhoud die aanzet tot geweld en haat jegens groepen mensen en/of organisaties;

i) Inhoud die verboden of gevaarlijke stoffen of voorwerpen (bijv. drugs, wapens, enz.) aanbiedt of hiervoor reclame maakt.

§ 9 Beperkingen op gebruik, misbruikmeldingen

(1) Raidboxes is over het algemeen niet verantwoordelijk voor de inhoud die door klanten wordt geplaatst. Voor zover Raidboxes zich bewust wordt van een inbreuk op de rechten, zal Raidboxes na passend onderzoek onmiddellijk actie ondernemen en, afhankelijk van het type en de ernst, de inbreuk verwijderen of de toegang daartoe blokkeren.

(2) Raidboxes behoudt zich het recht voor om de volgende maatregelen te nemen als de klant verwijtbaar zijn verplichtingen schendt of de diensten van Raidboxes gebruikt in strijd met de wet en/of het contract:

a) Uitsluiting van individuele functionaliteiten;

b) De toegang van de klant tijdelijk of permanent blokkeren, afhankelijk van de ernst van de inbreuk;

c) Gedeeltelijke of volledige blokkering of verwijdering van inhoud;

d) Buitengewone beëindiging van het contract om gegronde redenen;

(3) Als Raidboxes een melding ontvangt van een mogelijke inbreuk op rechten of een mogelijke schending (misbruikmeldingen), zal Raidboxes de klant confronteren met de beschuldiging en hem de gelegenheid geven om commentaar te geven. Dit geldt alleen voor zover de gemelde inbreuk of schending niet voor de hand ligt.

(4) In geval van een blokkering wordt de toegang alleen hersteld als de inbreuk of overtreding definitief is beëindigd of als de klant een toereikende verklaring van stopzetting met boetebeding heeft ingediend. De klant blijft verplicht om de overeengekomen vergoeding te betalen voor de duur van de blokkering als hij verantwoordelijk is voor de inbreuk of overtreding.

§ 10 Vrijstelling

De klant vrijwaart Raidboxes op eerste verzoek voor alle aanspraken van derden die tegen Raidboxes worden ingesteld in verband met een inbreuk op rechten waarvoor de klant verantwoordelijk is bij het gebruik van de diensten van Raidboxes. De vrijwaring omvat ook de vergoeding van de kosten die ontstaan of zijn ontstaan als gevolg van de noodzakelijke en passende juridische verdediging.

§ 11 Betalingsvoorwaarden

(1) Het bedrag van de vergoeding, de respectievelijke factureringsperiode en de vervaldatum vloeien in elk geval voort uit de beschrijving van de dienst die van toepassing is op het moment van het sluiten van het contract.

(2) Tenzij anders overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding in elk geval verschuldigd aan het begin van de overeengekomen factureringsperiode.

(3) Raidboxes biedt klantenfacturen in het inloggedeelte (Dashboard) als bestanden om te downloaden en af te drukken.

(4) De details van de betalingsverwerking zijn afhankelijk van het door de klant gekozen betaalmiddel en de gebruikte betalingsdienstaanbieder. De klant wordt tijdens het bestelproces geïnformeerd over de gebruikte betalingsdienstaanbieder en zijn contractuele bepalingen.

(5) De klant is verplicht om een geldig betaalmiddel dat overeenkomt met de gekozen betaalmethode te kiezen en up-to-date te houden gedurende de gehele looptijd van het contract.

§ 12 Contractduur, beëindiging

(1) De looptijd van het contract vloeit in elk geval voort uit de dienstbeschrijving die van toepassing is op het moment van het sluiten van het contract.

(2) Tenzij anders overeengekomen, geldt het volgende:

a) De initiële contractperiode kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd;

b) Zonder opzegging wordt de initiële termijn aan het einde automatisch verlengd met de gekozen factureringsperiode. Consumenten kunnen vervolgens de verlengde contractuele relatie op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Ondernemers zijn gebonden aan het contract voor de duur van de geselecteerde factureringsperiode.

(3) Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast.

(4) Als de klant in gebreke blijft met de betaling van de vergoeding of een niet onbelangrijk deel van de vergoeding gedurende twee opeenvolgende maanden of, in een periode die zich uitstrekt over meer dan twee maanden, met de betaling van de vergoeding in een bedrag dat de vergoeding voor twee maanden bereikt, heeft Raidboxes het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen.

(5) Raidboxes behoudt zich het recht voor om vorderingen wegens wanbetaling in te stellen.

§ 13 Aansprakelijkheid

(1) Raidboxes is onbeperkt aansprakelijk:

– in geval van opzet, kwaadwillendheid of grove nalatigheid;

– binnen de reikwijdte van een uitdrukkelijk overgenomen garantie;

– voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;

– voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van dit contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen ("kardinale verplichting"), maar beperkt tot de schade die redelijkerwijs te verwachten was op het moment van het sluiten van het contract;

– in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet.

(2) In alle andere opzichten is aansprakelijkheid van Raidboxes uitgesloten.

(3) Raidboxes is niet aansprakelijk voor gebreken die al bestonden op het moment van het sluiten van het contract, tenzij er sprake is van een geval van lid 1.

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op het gedrag van en vorderingen tegen werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Raidboxes.

 § 14 Voorbehoud van recht op wijziging, prijsaanpassing

(1) Raidboxes heeft het recht om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van het contract te wijzigen en aan te passen indien daartoe een technische, juridische en/of economische noodzaak bestaat. Raidboxes zal de klant de gewijzigde voorwaarden in tekstvorm toesturen en speciaal naar de nieuwe regeling verwijzen. Tegelijkertijd geeft Raidboxes de klant een redelijke termijn om te verklaren of hij/zij de gewijzigde algemene voorwaarden voor het verdere gebruik van de diensten accepteert. Als binnen deze termijn geen verklaring wordt afgelegd, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Raidboxes zal de klant aan het begin van de termijn uitdrukkelijk op dit rechtsgevolg wijzen.

(2) Raidboxes heeft het recht om de met de klant overeengekomen prijzen naar eigen redelijk inzicht aan te passen aan de ontwikkeling van de kosten die bepalend zijn voor de prijsberekening. Volgens de opwaartse of neerwaartse kostenontwikkeling zal Raidboxes de prijzen dienovereenkomstig verlagen of verhogen. Kosten voor exploitatie en onderhoud van de IT-infrastructuur, personeelskosten, verkoop- en marketingkosten, alsmede financieringskosten, belastingen en andere heffingen zijn bepalend voor de prijsberekening. Raidboxes zal een prijsverhoging overwegen, bijvoorbeeld als de kostenontwikkeling leidt tot een stijging van de totale kosten voor het leveren van de overeengekomen diensten. Raidboxes zal klanten tijdig informeren over geplande prijsaanpassingen. Prijsaanpassingen worden op zijn vroegst van kracht voor de volgende factureringsperiode. Het gewone opzeggingsrecht van de klant blijft onaangetast.

§ 15 Diversen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Als de klant een consument is, blijven de dwingende bepalingen van het recht in de staat van zijn gewone verblijfplaats onaangetast.

(2) Voor zover de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van Raidboxes.

(3) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen vervangen dergelijke bepalingen door effectieve en uitvoerbare bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de betekenis en het economische doel alsmede de intentie van de partijen ten tijde van het sluiten van het contract. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in het contract.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internetadres https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(5) Raidboxes is niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en is daartoe ook niet verplicht.