Raidboxes Voorwaarden voor affiliate-deelname

Wij zijn erg blij dat je geïnteresseerd bent in ons Raidboxes affiliate programma. Hier zijn onze huidige voorwaarden voor jouw start als een Raidboxes affiliate partner.

§ 1 Toepassingsgebied

Deze deelnamevoorwaarden gelden tussen de geregistreerde gebruiker en Raidboxes GmbH.

De deelnamevoorwaarden zijn gericht op zowel ondernemers als consumenten, op voorwaarde dat ze ten minste 18 jaar oud en volledig wettelijk bekwaam zijn volgens het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). We willen erop wijzen dat de inkomsten uit het programma fiscaal aftrekbaar moeten zijn en dat jezelf hiervoor verantwoordelijk bent.

§ 2 Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van deze overeenkomst is deelname aan het affiliate-partnerprogramma, dat bedoeld is om de verkoop van onze producten via onze website te vergroten. Deelname aan het partnerprogramma is gratis voor jou.

Voor de promotie en succesvolle bemiddeling van transacties (bijv. orders) ontvang je een bemiddelingsvergoeding die afhankelijk is van het gekozen contract van de eindklant. Informatie over commissies is hier te vinden.

Het Partnerprogramma vestigt geen andere contractuele relatie tussen de Partijen buiten het kader van deze Overeenkomst.

§ 3 Reclamemedia en online reclamemedia

Een reclamemiddel maakt een koppeling mogelijk tussen je online reclamemedium en Raidboxes door middel van een hyperlink, waardoor bezoekers van je site die op het betreffende reclamemateriaal klikken, naar de website Raidboxes worden geleid.

De formaten en de vormgeving van het reclamemateriaal worden uitsluitend door Raidboxes bepaald en ter beschikking gesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

§ 4 Registratie/sluiting van het contract

Het gebruik van ons affiliate netwerk is alleen mogelijk na voorafgaande registratie in ons Dashboard . Je kunt dan een aanbod doen voor deelname aan het affiliate programma door ons te schrijven of te bellen. Door je bod in te dienen, mogen we aannemen dat je deze deelnamevoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij de aanvaarding van het aanbod verklaren door je als affiliate te activeren.

De gegevens die tijdens de inschrijving zijn ingevoerd, moeten waarheidsgetrouw zijn. In het geval dat de aanvraaggegevens wijzigen, ben je verplicht om de ingevoerde gegevens onmiddellijk te corrigeren. Als er tijdens de inschrijving onjuiste informatie wordt verstrekt of als een correctie wordt nagelaten, kun je worden uitgesloten van verder gebruik van ons affiliate programma.

Er bestaat geen recht op deelname aan het partnerprogramma of het sluiten van een overeenkomst met ons. We kunnen individuele partners te allen tijde zonder opgaaf van redenen afwijzen. In het bijzonder behouden we ons het recht voor om affiliate partners die al toegelaten zijn, op elk moment op te zeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

§ 5 Provisie

Je ontvangt van ons een prestatiegebonden provisie.

Het recht op betaling van de vergoeding ontstaat onder de volgende voorwaarden:

 • Je reclameactiviteit heeft geleid tot een Box-contract tussen een eindklant en ons,
 • de verkoop is door ons geregistreerd ("bijgehouden"),
 • de verkoop is goedgekeurd en bevestigd door ons en
 • er geen sprake is van misbruik in de zin van § 8 van deze Deelnemingsvoorwaarden.

Als verkoop wordt beschouwd een bestelling die door een eindklant volledig op onze website is geplaatst en die ook volledig door de eindklant is betaald. Terugboekingen – om welke reden dan ook – worden niet als een verkoop beschouwd indien de eindafnemer niet heeft betaald of indien door de eindafnemer gedane betalingen worden terugbetaald. De eindklant moet gedurende een bepaalde periode een actieve klant van ons blijven, afhankelijk van het respectieve commissiemodel (minimum klantenbinding). Bestellingen door jouzelf, je familieleden of medewerkers van Raidboxes GmbH zijn niet onderworpen aan een vergoeding.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het door de eindklant gekozen contracttarief en het niveau van je affiliate partner. Je kunt de onderliggende tabel hier bekijken.

Alle vermelde commissies zijn netto en worden betaald vermeerderd met btw. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de juiste belasting van de inkomsten en de betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Voor eventuele aanvullende vorderingen van een overheidsinstantie als gevolg van onjuiste informatie die door de partner is verstrekt, zal Raidboxes om terugbetaling verzoeken.

Alleen de eerste van door de eindklant afgesloten overeenkomst wordt vergoed. Als dit contract niet voldoet aan de vereiste minimale klantenbinding, vervalt de aanspraak.

 • Als het door de eindklant gekozen contract binnen de minimale klantbehoudsperiode wordt opgewaardeerd, vindt een uitbetaling plaats, maar tegen de voorwaarden van het eerst gesloten contract.
 • Als het door de eindklant gekozen contract binnen de minimale klantbehoudsperiode wordt gedeclasseerd, vindt een uitbetaling plaats, maar tegen de voorwaarden van het gedeclasseerde contract.

Het recht op betaling van een provisie vervalt na één jaar.

§ 6 Afwikkeling

Als je ons succesvol hebt bemiddeld, heb je recht op een betaling in het kader van een reclamevergoeding. De gemaakte creditering wordt per e-mail als pdf naar het door jou opgegeven e-mail adres gestuurd. Deze facturering moet onmiddellijk worden gecontroleerd. Indien er bezwaren zijn tegen facturering, dienen deze binnen vier weken schriftelijk aan ons te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de facturering als correct beschouwd.

Vergoedingsaanspraken zijn telkens uiterlijk één maand na het verstrijken van de minimale klantenbinding te betalen.

De betaling geschiedt door overschrijving of PayPal-betaling met schuldvereffening naar de bankgegevens die in de klantenrekening of je PayPal-rekening zijn opgeslagen. Eventuele kosten (bijv. voor bankrekeningen in het buitenland, PayPal-kosten) zijn voor jouw rekening.

De declaratie wordt op de 15e van een maand gedaan en vervolgens direct uitbetaald.

§ 7 Onze taken

Wij zullen je naar eigen goeddunken voorzien van een selectie van reclamematerialen (bijv. banners, tekstlinks en afbeeldingen).

Wij zorgen er op een passende manier voor dat bezoekers worden gevolgd die via het door jou op jouw website geïntegreerde advertentiemateriaal naar onze website komen en wijzen deze aan jouw toe.

Wij beheren naar eigen goeddunken onze website en de daarop aangeboden diensten, zoals het verstrekken van productgegevens, in het kader van de technische mogelijkheden die ons ter beschikking staan. In dit verband zijn wij geen foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid van de website verschuldigd. De kwaliteit en juistheid van de producten en het reclamemateriaal dat op onze website wordt aangeboden, zijn naar eigen goeddunken.

Voorts verbinden wij ons ertoe de vergoeding ingevolge § 5 van deze Deelnemingsvoorwaarden te betalen onder de daarin vermelde voorwaarden.

§ 8 Rechten en plichten van de Affiliate Partner

Je mag het reclamemateriaal alleen integreren in je partnerwebsites. Het is uitdrukkelijk verboden wijzigingen aan te brengen in het reclamemateriaal. Het reclamemateriaal mag alleen worden gebruikt voor de in dit contract bepaalde doeleinden.

Je bent voor de inhoud en de continue werking van jouw partnerwebsite zelf verantwoordelijk. Het is verboden om gedurende de looptijd van deze overeenkomst inhoud te plaatsen die de toepasselijke wet, moraliteit of de rechten van derden schendt en/of onze reputatie schaadt. We hebben het recht, maar zijn niet verplicht, om de partnerwebsites te controleren.

Verboden is met name de verspreiding van inhoud die

 • racisme,
 • verheerlijking van geweld en extremisme van welke aard dan ook,
 • oproepen en aanzetten tot het plegen van strafbare feiten en/of wetsovertredingen, bedreigingen tegen het leven, of eigendommen,
 • opruiingen tegen mensen of bedrijven,
 • haatuitingen tegen personen, smaad, laster door gebruikers en derden, evenals schendingen tegen de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie,
 • auteursrechtelijk inbreukmakende inhoud of andere schendingen van intellectuele eigendomsrechten of
 • seksuele intimidatie van gebruikers en derden vormen, betreffen of bevatten. Deze inhoud mag niet op uw partnerwebsite zelf worden geïntegreerd, noch mag er vanaf uw partnerwebsite worden gelinkt naar overeenkomstige inhoud op andere websites.

Elke vorm van misbruik, d.w.z. het genereren van leads en/of verkopen via oneerlijke methoden of oneigenlijke middelen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en/of deze Deelnamevoorwaarden, is verboden.

In het bijzonder is het verboden te proberen leads en/of verkopen te genereren of de toewijzing van verkopen aan de Partner te verzekeren door middel van een of meer van de volgende praktijken:

 • Doen alsof je leads of verkopen genereert die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld door ongeautoriseerde gegevens van derden of valse of niet-bestaande gegevens te verstrekken bij het bestellen van goederen op onze website,
 • Gebruik van vormen van reclame die tracking mogelijk maken maar het reclamemateriaal niet of niet waarneembaar of in de opgegeven vorm en/of grootte weergeven,
  Cookie dropping: Cookies mogen niet worden geplaatst wanneer de website wordt bezocht, maar alleen als de gebruiker van uw partnerwebsite eerder vrijwillig en bewust op het reclamemateriaal heeft geklikt,
 • andere vormen van affiliate fraude (met name cookiespamming, forced clicks, affiliate hopping) en ook het gebruik van layern, add-ons, iFrames en Postview technologie om zo een ​​toename van leads te garanderen,
 • gebruik van door ons en voor derden door de wet beschermde begrippen, in het bijzonder merkenrecht, bijvoorbeeld in zoekmachines, bij het plaatsen van advertenties of adverteren op de partnerwebsite zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is met name verboden om websites op internet aan te bieden die kunnen leiden tot verwarringsgevaar bij ons of de producten die wij aanbieden. In het bijzonder mag je onze website, landingspagina's of andere optredens van ons niet kopiëren of afbeeldingen, teksten of andere inhoud van ons overnemen. De indruk moet worden voorkomen dat jouw partnerwebsite een project van ons betreft of dat de exploitant economisch met ons verbonden is op een manier die verder gaat dan het partnerprogramma en deze overeenkomst. Elk gebruik van materialen of inhoud uit ons optreden en onze logo's of merken door de partner, vereist onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Het is verplicht de website van je partner in overeenstemming met de geldende wetgeving te exploiteren en in het bijzonder een correct impressum te handhaven.
Reclame per e-mail die reclamemateriaal bevat of ons op een andere manier promoot, mag alleen worden verzonden als dit vooraf door ons is goedgekeurd en alle geadresseerden uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor reclame per e-mail en de verificatie van het e-mailadres is uitgevoerd en gedocumenteerd door middel van een dubbele opt-in procedure.

Bovendien moet al het reclamemateriaal onmiddellijk worden verwijderd indien Raidboxes daarom verzoekt.

Het is verplicht om af te zien van elke vorm van elektronische aanvallen op ons trackingsysteem en/of onze websites. Als elektronische aanvallen worden zonder meer beschouwd pogingen, die de beveiligingsmechanismen van het trackingsysteem omzeilen, doorbreken of anderszins buiten werking stellen, het gebruik van computerprogramma's voor het automatisch uitlezen van gegevens, de toepassing en/of distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, Brute- Force aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma's of procedures die het trackingsysteem, het partnerprogramma of individuele deelnemers aan het partnerprogramma kunnen beschadigen.

Bovendien is het verboden om door Raidboxes betaalde commissies geheel of gedeeltelijk door te berekenen aan eindgebruikers.

§ 9 Onafhankelijkheid van de overeenkomstsluitende partijen

Deelname aan ons affiliateprogramma brengt geen gemeenschappelijke onderneming of gemeenschap tot stand, noch een arbeidsverhouding of een commerciële agentuurovereenkomst. De websites van Raidboxes en de adverteerder worden onafhankelijk van elkaar geëxploiteerd.

§ 10 Aansprakelijkheid

Raidboxes is onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet, bedrieglijk opzet en grove nalatigheid, alsmede in geval van persoonlijk letsel.

Raidboxes is aansprakelijk voor schade in geval van een licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting), beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. In dit geval is Raidboxes niet aansprakelijk voor winstderving, indirecte schade, gevolgschade veroorzaakt door een gebrek en aanspraken van derden. Kardinale verplichtingen in de zin van deze bepaling omvatten, naast de contractuele hoofdverplichtingen, verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt.

Er bestaat geen verdere aansprakelijkheid.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en organen.

§ 11 Vordering tot vrijwaring/Contractuele boete

Indien vorderingen worden ingesteld wegens vermeende of daadwerkelijke schending van rechten en/of schending van de rechten van derden door handelingen die de partner in verband met het partnerprogramma heeft verricht, zijn Raidboxes en alle medewerkers vrijgesteld van alle aanspraken van derden. Alle kosten die wij maken als gevolg van een dergelijke vordering door een derde partij zullen door jou worden vergoed. Tot de terugvorderbare kosten behoren ook de kosten van een redelijke juridische verdediging.

Als je een bepaling inzake misbruik overtreedt overeenkomstig § 8 van deze deelnameverplichtingen, ben je verplicht een contractuele boete te betalen die door ons naar redelijkheid wordt vastgesteld en in geval van een geschil door een rechtbank wordt getoetst. Verdere vorderingen tot schadevergoeding blijven door deze bepaling onverlet.

§ 12 Gegevensbescherming

Raidboxes verbindt zich ertoe de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming van AVG in acht te nemen en na te leven.

Raidboxes verzamelt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het doel van de overeenkomst en gerechtvaardigde economische belangen.

§ 13 Duur en beëindiging van de overeenkomst

Het contract heeft een onbepaalde duur en kan op elk moment zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van redenen door beide partijen worden opgezegd.

Daarnaast en verder blijft het recht van de partijen, om de contractuele relatie door buitengewone beëindiging om een ​​belangrijke reden te beëindigen, onaangetast.

Beëindiging kan per e-mail. We kunnen ook de opzegging aangeven door de toegang tot het klantenaccount te beperken. De partner kan de opzegging ook verklaren door het klantaccount te verwijderen. Het contract wordt beëindigd na ontvangst van de opzegging.

Na beëindiging van het contract moet al het reclamemateriaal en andere links en inhoud onmiddellijk van jouw partnerwebsite worden verwijderd. Dit geldt ook voor websites of andere reclamemedia waarin het advertentiemateriaal of de links zijn opgenomen, zonder daartoe bevoegd te zijn.

Leads en/of verkopen gegenereerd na beëindiging van het contract leiden niet tot een vergoedingsverplichting.

§ 14 Slotbepalingen

Als de overeenkomst onuitvoerbare regelgevingen bevat, blijft de effectiviteit van de overeenkomst onaangetast.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden voor deelname te allen tijde aan te passen. De partner wordt per e-mail van eventuele wijzigingen op de hoogte gebracht. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, heb je het recht om dit binnen vier weken na ontvangst van de wijzigingskennisgeving aan ons door te geven. In dit geval hebben wij een speciaal opzeggingsrecht. Als een dergelijke kennisgeving niet binnen deze periode wordt gedaan, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard en worden ze van kracht na het verstrijken van de periode.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

Als de partner een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechelijk bijzonder vermogen is, wordt Münster als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met contracten tussen ons en de partner vastgesteld.