Voorwaarden voor deelname aan ons partnerprogramma

Wij zijn zeer verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons WordPress hosting partnerprogramma.

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing tussen de geregistreerde gebruiker en RAIDBOXES GmbH.
 2. De deelnamevoorwaarden zijn gericht op zowel ondernemers als consumenten, op voorwaarde dat ze ten minste 18 jaar oud en volledig wettelijk bekwaam zijn volgens het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). We willen erop wijzen dat de inkomsten uit het programma fiscaal aftrekbaar moeten zijn en dat jezelf hiervoor verantwoordelijk bent.

§ 2 Onderwerp van de overeenkomst

 1. Het voorwerp van deze overeenkomst is de deelname aan het partnerprogramma, dat tot doel heeft de verkoop van onze producten via onze website te verhogen. Deelname aan het affiliate programma is voor u gratis.
 2. Voor de promotie en succesvolle bemiddeling van transacties (bijv. bestellingen) ontvang je een commissie, die afhankelijk is van het gekozen contract van de eindklant. Informatie over de commissies is hier te vinden.
 3. Het partnerprogramma brengt geen andere contractuele relatie buiten dit contract tussen de partijen tot stand.

§ 3 Reclamemiddelen en online reclamedrager

 1. Een reclamemiddel maakt een verwijzing mogelijk tussen jouw online reclamedrager en RAIDBOXES door middel van een hyperlink, waarmee bezoekers van jouw pagina die op de betreffende reclamedrager klikken, toegang krijgen tot de RAIDBOXES website.
 2. De formaten en vormgeving van het reclamemiddel worden uitsluitend door RAIDBOXES gedefinieerd en beschikbaar gesteld en mogen niet worden gewijzigd.

§ 4 Registratie / beëindiging van de overeenkomst

 1. Het gebruik van ons affiliate programma is alleen mogelijk na voorafgaande registratie in ons dashboard. U kunt dan een aanbod tot deelname aan het affiliate-programma indienen door ons te schrijven of te bellen. Door uw aanbod in te dienen, mogen wij ervan uitgaan dat u deze deelnemingsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Een contract komt pas tot stand wanneer wij verklaren dat wij het aanbod aanvaarden door u als affiliate te activeren.
 2. De bij de registratie ingevoerde gegevens moeten waar zijn. Indien deze informatie verandert, bent u verplicht de vermeldingen onmiddellijk te corrigeren. Indien tijdens de registratie onjuiste informatie wordt verstrekt of indien een correctie niet wordt uitgevoerd, kunt u worden uitgesloten van verder gebruik van ons partnerprogramma.
 3. Er bestaat geen recht op deelname aan het partnerprogramma en op het sluiten van een contract met ons. Wij kunnen individuele partners te allen tijde zonder opgaaf van redenen afwijzen. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om partners die al geactiveerd zijn op elk moment te beëindigen zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

§ 5 Provisie

 1. Je ontvangt van ons een prestatiegebonden provisie.
 2. Het recht op betaling van de vergoeding ontstaat onder de volgende voorwaarden:
 1. Jouw reclameactiviteit heeft geresulteerd in een BOX-contract tussen ons en een eindklant,
 2. de verkoop is door ons geregistreerd ("bijgehouden"),
 3. de verkoop is goedgekeurd en bevestigd door ons en
 4. er is geen misbruik in de zin van § 8 van deze deelnamevoorwaarden.
 1. Een verkoop is een bestelling die volledig op onze website door een eindklant is uitgevoerd en die ook volledig is betaald door de eindklant. Terugboekingen - om welke reden dan ook - worden niet als verkoop beschouwd als de eindklant niet heeft betaald of de door hem gedane betalingen teruggevorderd worden. De eindklant moet bij ons een actieve klant blijven gedurende een vastgestelde periode, afhankelijk van het desbetreffende provisiemodel (minimale klantenbinding). Bestellingen die jij, jouw familieleden of werknemers van RAIDBOXES GmbH hebben geplaatst, zijn niet geldig om een vergoeding te krijgen.
 2. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door de eindklant gekozen contracttarief en uw partnerniveau. U kunt de onderliggende tabel hier bekijken.
 3. Alle vermelde provisies zijn netto en worden plus btw uitbetaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste aangifte van inkomen en sociale zekerheidsbijdragen. RAIDBOXES stelt terugvorderingen in voor eventuele latere naheffingsverzoeken van een overheidsinstantie, die voortvloeien uit door de partner onjuist verstrekte informatie.
 4. Alleen de eerste van door de eindklant afgesloten overeenkomst wordt vergoed. Als dit contract niet voldoet aan de vereiste minimale klantenbinding, vervalt de aanspraak.
  1. Indien de door de eindklant gekozen overeenkomst met een upgrade binnen de periode van minimale klantenbinding wordt verhoogd, zal een uitbetaling plaatsvinden, echter onder de voorwaarden van de als eerste afgesloten overeenkomst.
  2. Indien het door de eindklant gekozen contract met een downgrade binnen de periode van minimale klantenbinding wordt verminderd, zal een uitbetaling plaatsvinden, echter onder de voorwaarden van de als eerste gedowngrade overeenkomst.
 5. Het recht op uitbetaling van een provisie vervalt na één jaar.

§ 6 Declaratie

 1. Als je ons succesvol hebt bemiddeld, heb je recht op een betaling in het kader van een reclamevergoeding. De gemaakte creditering wordt per e-mail als pdf naar het door jou opgegeven e-mail adres gestuurd. Deze facturering moet onmiddellijk worden gecontroleerd. Indien er bezwaren zijn tegen facturering, dienen deze binnen vier weken schriftelijk aan ons te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de facturering als correct beschouwd.
 2. Vergoedingsaanspraken zijn telkens uiterlijk één maand na het verstrijken van de minimale klantenbinding te betalen.
 3. De betaling wordt gedaan via een bankoverschrijving of PayPal betaling met schuldverlichtende werking op de opgeslagen bankgegevens van de bankrekening of jouw PayPal rekening. Eventuele kosten (bijvoorbeeld voor bankgegevens in het buitenland, PayPal kosten) zijn voor jouw rekening.
 4. De declaratie wordt op de 15e van een maand gedaan en vervolgens direct uitbetaald.

§ 7 Onze verplichtingen

 1. Wij bieden je naar eigen goeddunken een selectie van reclamemateriaal (bijv. reclamebanners, tekstlinks en afbeeldingen) aan.
 2. Wij zorgen er op een passende manier voor dat bezoekers worden gevolgd die via het door jou op jouw website geïntegreerde advertentiemateriaal naar onze website komen en wijzen deze aan jouw toe.
 3. Wij beheren naar eigen goeddunken onze website en de daarop aangeboden diensten, zoals het verstrekken van productgegevens, in het kader van de technische mogelijkheden die ons ter beschikking staan. In dit verband zijn wij geen foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid van de website verschuldigd. De kwaliteit en juistheid van de producten en het reclamemateriaal dat op onze website wordt aangeboden, zijn naar eigen goeddunken.
 4. We verbinden ons er ook toe de vergoeding overeenkomstig § 5 van deze deelnamevoorwaarden onder de daar vermelde voorwaarden te betalen.

§ 8 Rechten en plichten van de partner

 1. Je mag het reclamemateriaal alleen integreren in jouw partnerwebsites. Het is uitdrukkelijk verboden wijzigingen aan te brengen in het advertentiemateriaal. Het reclamemateriaal mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit contract zijn voorzien.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van jouw partnerwebsite. Het is verboden om gedurende de looptijd van dit contract inhoud te plaatsen die in strijd is met de geldende wetgeving, de goede zeden of de rechten van derden en/of die onze reputatie kan schaden. Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om de partnerwebsites te controleren.
  Verboden is met name de verspreiding van inhoud die
 1.  racisme,
 2. verheerlijking van geweld en extremisme van welke aard dan ook,
 3. oproepen en aanzetten tot het plegen van strafbare feiten en/of wetsovertredingen, bedreigingen tegen het leven, of eigendommen,
 4. opruiingen tegen mensen of bedrijven,
 5. haatuitingen tegen personen, smaad, laster door gebruikers en derden, evenals schendingen tegen de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie,
 6. auteursrechtelijk inbreukmakende inhoud of andere schendingen van intellectuele eigendomsrechten of
 7. seksuele intimidatie van gebruikers en derden weergeven, betreffen of erbij betrokken zijn. Dergelijke inhoud mag noch worden geïntegreerd op jouw partnerwebsite zelf, noch worden gelinkt van jouw partnerwebsite naar overeenkomstige inhoud op andere websites.
 1. Elke vorm van misbruik, d.w.z. het genereren van leads en/of verkopen via oneerlijke methoden of oneigenlijke middelen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en/of deze deelnemingsvoorwaarden, is verboden.
  In het bijzonder is het verboden om te proberen, zelf of via derden, leads en/of verkopen te genereren of ervoor te zorgen dat verkopen aan de partner worden toegewezen door middel van een of meer van de volgende praktijken:
 1. Onder voorwending van leads of verkopen die niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, bijv. door het ongeoorloofd verstrekken van onbekende gegevens of het verstrekken van onjuiste of niet-bestaande gegevens bij het bestellen van goederen op onze website.
 2. Gebruik van vormen van reclame die tracking mogelijk maken, maar het reclamemateriaal niet, niet onmerkbaar of niet in de gespecificeerde vorm en/of grootte weergeven,
 3. Cookie dropping: cookies mogen niet al ingesteld worden wanneer je de website bezoekt, maar alleen als de gebruiker van jouw partnerwebsite eerder op een vrijwillige en bewuste manier op het advertentiemateriaal heeft geklikt,
 4. andere vormen van affiliate fraude (met name cookiespamming, forced clicks, affiliate hopping) en ook het gebruik van layern, add-ons, iFrames en Postview technologie om zo een ​​toename van leads te garanderen,
 5. gebruik van door ons en voor derden door de wet beschermde begrippen, in het bijzonder merkenrecht, bijvoorbeeld in zoekmachines, bij het plaatsen van advertenties of adverteren op de partnerwebsite zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is met name verboden om websites op internet aan te bieden die kunnen leiden tot verwarringsgevaar bij ons of de producten die wij aanbieden. In het bijzonder mag je onze website, landingspagina's of andere optredens van ons niet kopiëren of afbeeldingen, teksten of andere inhoud van ons overnemen. De indruk moet worden voorkomen dat jouw partnerwebsite een project van ons betreft of dat de exploitant economisch met ons verbonden is op een manier die verder gaat dan het partnerprogramma en deze overeenkomst. Elk gebruik van materialen of inhoud uit ons optreden en onze logo's of merken door de partner, vereist onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
 1. Het is verplicht om jouw partnerwebsite in overige gevallen te beheren in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder om een ​​correct impressum bij te houden.
 2. E-mailreclame, die reclamemateriaal bevat of anderszins voor ons adverteert, mag alleen plaatsvinden als we dit vooraf hebben goedgekeurd en voor alle geadresseerden uitdrukkelijke toestemming voor de reclame per e-mail beschikbaar is en een verificatie van het e-mailadres via een dubbele opt-in-procedure is uitgevoerd en gedocumenteerd.
 3. Alle reclamemateriaal moet onmiddellijk worden verwijderd als RAIDBOXES hiernaar eist.
 4. Het is verplicht om af te zien van elke vorm van elektronische aanvallen op ons trackingsysteem en/of onze websites. Als elektronische aanvallen worden zonder meer beschouwd pogingen, die de beveiligingsmechanismen van het trackingsysteem omzeilen, doorbreken of anderszins buiten werking stellen, het gebruik van computerprogramma's voor het automatisch uitlezen van gegevens, de toepassing en/of distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, Brute- Force aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma's of procedures die het trackingsysteem, het partnerprogramma of individuele deelnemers aan het partnerprogramma kunnen beschadigen.
 5. Verder is het verboden om door RAIDBOXES betaalde commissies geheel of gedeeltelijk door te geven aan eindklanten.

§ 9 Onafhankelijkheid van de contracterende partijen

Deelname aan ons partnerprogramma schept geen gezamenlijke onderneming of gemeenschap, noch een arbeidsverhouding of een commerciële agentuurovereenkomst. De websites van RAIDBOXES en de adverteerder worden onafhankelijk van elkaar geëxploiteerd.

§ 10 Aansprakelijkheid

 1. RAIDBOXES is aansprakelijk voor opzet, kwaadwilligheid en grove nalatigheid, evenals in het geval van persoonlijk letsel.
 2. RAIDBOXES is aansprakelijk voor schade in het geval van een licht nalatige schending van een belangrijke overeenkomstverplichting (hoofdverplichting) beperkt tot het bedrag van de overeenkomstspecifieke, voorzienbare schade. RAIDBOXES is in dat geval niet aansprakelijk voor gederfde winst, indirecte schade, gevolgschade als gevolg van een gebrek en aanspraken van derden. Naast de belangrijkste overeenkomstverplichtingen omvatten hoofdverplichtingen in de zin van deze regeling ook verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt.
 3. Er bestaat geen verdere aansprakelijkheid.
 4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en organen.

§ 11 Vrijstellingsverzoek/ boete

 1. In het geval van vermeende of daadwerkelijke inbreuk van rechten en/of inbreuk op rechten van derden door acties van de partner in verband met voorgenomen handelingen in het partnerprogramma, zijn RAIDBOXES en alle werknemers vrijgesteld van alle claims van derden. Alle kosten die als gevolg van dergelijke aanspraken door derden ontstaan, zullen door jou vergoed moeten worden. Vergoedbare kosten zijn inclusief kosten voor een passende juridische verdediging.
 2. Als je een misbruikregelgeving overeenkomstig § 8 van deze deelnameverplichtingen schendt, ben je verplicht om een ​​door ons, naar redelijk oordeel vast te stellen, en in geval van een geschil door een rechtbank te beoordelen, boete te betalen. Verdere schadeclaims blijven onaangetast door deze regeling.

§ 12 Gegevensbescherming

 1. RAIDBOXES verbindt zich ertoe de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van de AVG na te komen en na te leven.
 2. RAIDBOXES verzamelt alleen persoonsgegevens voor het doel van de overeenkomst en legitieme economische belangen.

§ 13 Contractduur en beëindiging van het contract

 1. Het contract heeft een onbepaalde duur en kan op elk moment zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van redenen door beide partijen worden opgezegd.
 2. Daarnaast en verder blijft het recht van de partijen, om de contractuele relatie door buitengewone beëindiging om een ​​belangrijke reden te beëindigen, onaangetast.
 3. Beëindiging kan per e-mail. We kunnen ook de opzegging aangeven door de toegang tot het klantenaccount te beperken. De partner kan de opzegging ook verklaren door het klantaccount te verwijderen. Het contract wordt beëindigd na ontvangst van de opzegging.
 4. Na beëindiging van het contract moet al het reclamemateriaal en andere links en inhoud onmiddellijk van jouw partnerwebsite worden verwijderd. Dit geldt ook voor websites of andere reclamemedia waarin het advertentiemateriaal of de links zijn opgenomen, zonder daartoe bevoegd te zijn.
 5. Leads en/of verkopen gegenereerd na beëindiging van het contract leiden niet tot een vergoedingsverplichting.

§ 14 Slotbepalingen

 1. Als de overeenkomst onuitvoerbare regelgevingen bevat, blijft de effectiviteit van de overeenkomst onaangetast.
 2. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden voor deelname te allen tijde aan te passen. De partner wordt per e-mail van eventuele wijzigingen op de hoogte gebracht. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, heb je het recht om dit binnen vier weken na ontvangst van de wijzigingskennisgeving aan ons door te geven. In dit geval hebben wij een speciaal opzeggingsrecht. Als een dergelijke kennisgeving niet binnen deze periode wordt gedaan, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard en worden ze van kracht na het verstrijken van de periode.
 3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
 4. Als de partner een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechelijk bijzonder vermogen is, wordt Münster als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met contracten tussen ons en de partner vastgesteld.