Ogólne warunki handlowe RAIDBOXES

Zawartość oferty online

A. Przepisy ogólne

§1 Zakres stosowania, zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

 1. Niniejsza AGB ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (zwana dalej "Spółką"). RAIDBOXES ).
  O ile w dalszej części niniejszego dokumentu mowa jest o "kliencie(-ach)", dotyczy to zarówno konsumentów w rozumieniu § 13 BGB, jak i przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB.
 2. RAIDBOXES świadczy wszystkie usługi wyłącznie na podstawie niniejszych OWiZ, nawet jeśli nie ma do nich wyraźnego odniesienia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy klient korzysta z własnych ogólnych warunków handlowych, które zawierają warunki sprzeczne lub odbiegające od wymienionych tu warunków. Również wyłącznie zasady i warunki RAIDBOXES ogólne zasady i warunki, o których mowa, jeżeli RAIDBOXES realizuje zamówienie bez zastrzeżeń ze świadomością, że warunki klienta są sprzeczne lub odbiegają od wymienionych tu warunków.
 3. Oprócz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych RAIDBOXES obowiązują dla poszczególnych produktów, w szczególności dla domen, dodatkowe warunki specjalne, które są dostępne tutaj. Te dodatkowe warunki obowiązują również wtedy, gdy dany produkt jest tylko częścią pakietu zarezerwowanego przez klienta, który obejmuje również inne usługi.
 4. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym czasie, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Jeśli klient nie sprzeciwi się zmianie w ciągu jednego z następujących terminów RAIDBOXES zmianę tę uznaje się za zatwierdzoną. RAIDBOXES powiadamia klienta w powiadomieniu o zmianie, że zmiana wejdzie w życie, jeżeli nie zgłosi on sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku terminowego, formalnego sprzeciwu, poprzednie OWiZ nadal mają zastosowanie w stosunkach między stronami; w tym przypadku zarówno klient, jak i RAIDBOXES jest uprawniony do rozwiązania umowy w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia o OWH w trybie nadzwyczajnym w ramach specjalnego prawa do rozwiązania umowy.

§ 2 Przedmiot umowy, nieodpłatnie świadczone usługi, zmiany w umowie

 1. RAIDBOXES świadczy usługi Software as a Service (SaaS) w celu udostępnienia treści za pośrednictwem Internetu. W tym celu klient otrzymuje zasoby systemowe na serwerze. Klient może przechowywać treści na tym serwerze do pewnego stopnia. Na serwerze treści są udostępniane do pobrania przez Internet pod domeną internetową przypisaną do klienta. Dokładny zakres wynika z Opis usługi z taryf oferowanych przez RAIDBOXES firmę.
 2. Konkretnym przedmiotem umowy jest tzw. "RAIDBOXES -Konto" (dalej jednolicie używane do menu klienta i całej umowy), w którym klient może tworzyć i administrować jednym lub kilkoma "PUŁAPY" (dalej również "BOX"), domeny i dodatki.
  RAMKI to zasoby systemowe, które są udostępniane klientowi do szybkich i przyjaznych dla użytkownika nowych instalacji systemu zarządzania treścią Open Source (CMS). WordPress do stworzenia. Maksymalna możliwa liczba ZAMÓWIEŃ na jedno zamówienie wynika z opisu usługi. RAIDBOXES oferowane taryfy. Zgodnie z odpowiednim opisem usługi, klient zostanie obciążony kosztami przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej (w postaci procesora i pamięci RAM) oraz typu serwera, a także innymi, specyficznymi dla danej oferty opcjami ustawień na serwerach oferowanych przez RAIDBOXES udostępnionych zasobów systemowych. Opcje ustawień specyficznych dla danej oferty oznaczają funkcje, które RAIDBOXES na poziomie serwera. Obejmuje to w szczególności uprawnienia do zapisu plików i folderów WordPress -oprogramowanie rdzeniowe, ustawienia i kopie zapasowe serwerów internetowych oraz RAIDBOXES Usługi dodatkowe.
 3. RAIDBOXES dozwolone jest zaangażowanie podwykonawców w przydzielanie przestrzeni dyskowej i zasobów serwera. Korzystanie z uwolnień podwykonawców RAIDBOXES nie z jego wyłącznego zobowiązania wobec klienta do pełnego wykonania umowy.
 4. Zawartość przestrzeni magazynowej przeznaczonej dla klienta jest RAIDBOXES regularnie uzupełniana przez (Kopie zapasowe). Szczegóły dotyczące częstotliwości i procedur zabezpieczania są określone w specyfikacjach. Klient nie ma prawa do zwrotu jednego z nośników kopii zapasowej, a jedynie do ponownego przekazania zabezpieczonej zawartości na serwer.
 5. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do rozszerzania usług i wprowadzania usprawnień, jeśli służą one postępowi technicznemu, wydają się niezbędne do zapobiegania nadużyciom lub jeśli usługodawca jest do tego zobowiązany przez prawo. Inne zmiany w treści umowy, w tym w niniejszych warunkach, mogą być dokonywane przez RAIDBOXES - za zgodą klienta - pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana z należytym uwzględnieniem interesów RAIDBOXES jest rozsądny dla klienta. Niedopuszczalna jest w szczególności każda zmiana umowy, która ogranicza główne usługi umowne w zakresie RAIDBOXES ...w związku z tym, że... Zgodę na zmianę umowy uważa się za udzieloną, jeżeli klient nie sprzeciwi się zmianie w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie. RAIDBOXES zobowiązuje się do poinformowania klienta o konsekwencjach braku sprzeciwu w trakcie powiadamiania o zmianie.
 6. Jeśli chodzi o wykorzystanie przez klienta lub powody po stronie RAIDBOXES sprawiają, że jest to konieczne, pozostaje RAIDBOXES zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia danych klienta do innego środowiska serwerowego (migracja danych). Celem jest tu zawsze poprawa wydajności w zakresie dostępności, wydajności lub zakresu usług. Tym samym RAIDBOXES zapewnić, że migracja danych jest przeprowadzana z należytym uwzględnieniem interesów RAIDBOXES jest rozsądny dla klienta.
 7. Dobrowolne, nieodpłatne usługi i korzyści wynikające z RAIDBOXES które są wyraźnie oznaczone jako takie i nie są częścią opisu usługi, mogą być RAIDBOXES może być zatrzymany w każdej chwili. RAIDBOXES będzie brał pod uwagę uzasadnione interesy klienta przy wprowadzaniu zmian i zaprzestaniu świadczenia bezpłatnych usług i świadczeń.
 8. Rejestracja domen
  Jeśli klient poleci dostawcy usług hostingowych rejestrację domeny, umowa jest zawierana wyłącznie pomiędzy klientem a odpowiednim rejestratorem. RAIDBOXES będzie działać na rzecz klienta w ramach relacji agencyjnej. RAIDBOXES nie ma wpływu na przydział domen przez rejestr. RAIDBOXES nie sprawdza również, czy rejestracja narusza prawa osób trzecich. RAIDBOXES jest uprawniony do zwolnienia domeny klienta po zakończeniu umowy.

§3. zawarcie umowy

 1. Usługi RAIDBOXES opisane na stronie internetowej nie stanowią wiążących ofert ze strony świadczeniodawcy, lecz służą jako podstawa do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
 2. Klient może skorzystać z oferty, która jest dostępna na stronie internetowej RAIDBOXES złożyć formularz zamówienia online. W celu złożenia oferty konieczna jest wcześniejsza rejestracja. W celu rejestracji klient proszony jest o podanie swojego nazwiska i adresu e-mail. Stworzony w ten sposób RAIDBOXES -konto jest bezpłatne dla klienta.
  Jeśli klient chce skorzystać z naszych usług, dalsze dane niezbędne do zawarcia umowy muszą być podane podczas procesu zamawiania po wybraniu taryfy. Dalsze informacje można uzyskać w naszym Polityka prywatności może być usunięty. Po zakończeniu procesu zamówienia klient składa wiążącą ofertę w rozumieniu §§ 145 f. klikając na przycisk "Zamówienie z kosztami" (= oświadczenie woli klienta o zawarciu umowy). BGB.
  Oferta ta może RAIDBOXES zostać przyjęta w ciągu 2 dni
 1. poprzez tworzenie lub przekształcanie BOXlub
 2. wysyłając pisemne potwierdzenie zamówienia przez e-mail.
 1. Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się pierwsza. Jeżeli RAIDBOXES oferta klienta nie zostanie przyjęta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z takim skutkiem, że klient nie jest już związany swoją deklaracją woli.
 2. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się trzeciego dnia po jej wysłaniu.
 3. Przy składaniu oferty za pomocą formularza zamówienia online RAIDBOXES tekst umowy otrzymuje brzmienie RAIDBOXES i wysłane do klienta po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej przez e-mail. Tekst umowy nie może być zmieniony przez klienta po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej RAIDBOXES mogą być odzyskane.
  Przed wiążącym złożeniem zamówienia za RAIDBOXES pomocą formularza zamówienia online klient może na bieżąco korygować swoje wpisy. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed wiążącym złożeniem zamówienia i mogą być tam również poprawione.
 4. Do zawarcia umowy dostępne są języki: niemiecki, hiszpański i angielski.
 5. Przetwarzanie zamówień i kontakt są zazwyczaj realizowane za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby adres e-mail używany przez RAIDBOXES wysyłane e-maile mogą być odbierane. W szczególności, w przypadku stosowania filtrów antyspamowych, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez RAIDBOXES lub e-maile wysyłane przez tę stronę trzecią, zlecone do realizacji zamówienia.

§4. faza testowa (DEMO-BOX)

 1. Przed zawarciem umowy klient ma możliwość pobrania bezpłatnego DEMO-boxu na okres próbny - czas trwania wynika z wybranej taryfy - i wykorzystania go na okres próbny.BOX i użyć go. Ta faza testowa rozpoczyna się od stworzenia pierwszego BOX na RAIDBOXES koncie. Już podczas fazy testowej klient ma możliwość pobrania darmowego DEMO-BOX do odpłatnego BOX oraz do tworzenia i używania jednego lub więcej płatnych PUDEŁEK dodatkowo do tego jednego lub więcej PUDEŁEK.
 2. Klient musi zapewnić poprawność danych do wspólnej umowy. Aby skorzystać z darmowego DEMO-BOX do odpłatnego BOX lub przekształcenie kolejnego z kosztami BOX klient musi złożyć odpowiednie oświadczenie w desce rozdzielczej i podać informacje niezbędne do realizacji stosunku umownego (imię i nazwisko, adres do korespondencji (bez skrytki pocztowej lub innych anonimowych adresów), adres e-mail, numer telefonu oraz, jeśli dotyczy, dane bankowe). Klient zapewnia, że wszystkie dane przesyłane do RAIDBOXES przesłane dane są poprawne i kompletne. W przypadku zmiany danych, klient musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie za pośrednictwem tablicy rozdzielczej lub wysyłając wiadomość na adres RAIDBOXES pocztą, czatem lub e-mailem. Pod koniec fazy testowej wolny DEMO-BOX usunięty, jeśli klient nie przekształci go w wersję płatną przed zakończeniem fazy testowej. BOX Zmienił się. Jeśli klient nadal chce przekonwertować darmowe DEMO-BOX nie do odpłatnego BOX to zostanie przekształcone BOX z RAIDBOXES automatycznie i nieodwołalnie usunięte.
 3. Jeśli klient nie ma ani demoBOX do odpłatnego BOX przekształcony jeszcze obok niniejszego w kolejny podmiot zobowiązany do pokrycia kosztów. BOX wówczas umowa wygasa automatycznie tydzień po zakończeniu fazy testowej, bez konieczności anulowania jej przez klienta lub RAIDBOXES klienta. Automatyczne usuwanie BOX klient zostanie poinformowany przed zakończeniem fazy testowej. Nawet po zakończeniu fazy testowej, klient otrzyma w ciągu jednego tygodnia - w rozsądnych odstępach czasu - notatkę w tej sprawie dwukrotnie na podany przez siebie adres e-mail.
 4. Więcej informacji o skrzynkach DEMO znajduje się w sekcji B.

§5 Zakres usług/dostępności

 1. RAIDBOXES zapewnia klientowi na czas trwania umowy bezpłatny "RAIDBOXES -Konto" w odpowiedniej aktualnej wersji. Aktualny zakres funkcji i usług "RAIDBOXES -Konta" wynika z aktualnego opisu usługi na stronie internetowej RAIDBOXES .
 2. Usługa online RAIDBOXES jest oferowana w zależności od dostępności. Dostępność 100% jest technicznie niewykonalna i dlatego może być RAIDBOXES nie może być zagwarantowane. Ze względu na zdecentralizowaną strukturę Internetu RAIDBOXES jest odpowiedzialny za dostępność tylko wtedy, gdy niedostępność wynika z części sieci przez niego obsługiwanej, samego serwera WWW lub jednego z jego zastępców. Serwery leżące u podstaw naszych usług są obsługiwane przez firmy Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. i dogado GmbH. Hetzner gwarantuje dostępność w wysokości 99,9% średnio rocznie (pkt 3.2). Ogólne warunki handlowe firmy Hetzner), Ocean Cyfrowy - dostępność 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) i dogado w zakresie 99%-99,99% w zależności od komponentu. RAIDBOXES jest bardzo chętny do utrzymania tych wartości.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, gwarantuje się, co następuje RAIDBOXES dostępność jego usług oferowanych przez Internet na poziomie co najmniej 99% średnio rocznie. Dostępność jest zapewniona, gdy zasoby i usługi systemu są zasadniczo operacyjne. Dostępność jest obliczana na podstawie czasu przydzielonego na dany miesiąc kalendarzowy w okresie obowiązywania umowy, pomniejszonego o okresy konserwacji określone poniżej. RAIDBOXES będzie wykonywać prace konserwacyjne, w miarę możliwości, w okresach niskiego zużycia.
 4. RAIDBOXES natychmiast wyeliminuje wszystkie błędy w oprogramowaniu zgodnie z możliwościami technicznymi. Błąd uznaje się za istniejący, jeżeli RAIDBOXES -Konto nie spełnia funkcji określonych w opisie usługi, dostarcza błędne wyniki lub w inny sposób nie działa prawidłowo, tak że korzystanie z "RAIDBOXES -Konta" jest niemożliwe lub ograniczone. RAIDBOXES jest uzależniona od infrastruktury obsługiwanej przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) w zakresie świadczenia usług, które są RAIDBOXES nie ma żadnego wpływu. W związku z tym mogą wystąpić usterki lub uszkodzenia, których przyczyny leżą poza sferą wpływów RAIDBOXES zwłaszcza zakłócenia w Internecie lub z powodu siły wyższej.
 5. RAIDBOXES jest uzależniona od infrastruktury obsługiwanej przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) w celu świadczenia usług, które są RAIDBOXES nie ma żadnego wpływu. W związku z tym mogą wystąpić usterki lub uszkodzenia, których przyczyny leżą poza sferą wpływów RAIDBOXES zwłaszcza zakłócenia w Internecie lub z powodu siły wyższej.
  Następujące okoliczności nie są uważane za zakłócenia w funkcjonowaniu:
 • Przerwy w dostępności spowodowane zakłóceniami na obszarze osób trzecich, na które RAIDBOXES nie ma wpływu
 • przerwy w pracy z powodu siły wyższej
 • krótkoterminowe przerwy w działalności, które są niezbędne do zapobiegania lub unikania konkretnych zagrożeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego wykorzystania przez osoby trzecie (tzw. exploity) (np. poprzez aktualizacje)
 1. Aby utrzymać efektywność stosowanej technologii RAIDBOXES regularnie wykonywać prace konserwacyjne i serwisowe. O ile prace te wiążą się z awariami serwisowymi, klient zobowiązany jest do RAIDBOXES jeśli to możliwe, umieścić je w czasach zazwyczaj niskiego popytu.
 2. W celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, regularnie instalowane są aktualizacje oprogramowania. Pozwala to na określenie zakresu i projektu środków bezpieczeństwa wdrażanych przez RAIDBOXES zmienić świadczone usługi. Nie można wykluczyć, że może to również wymagać zmian w treści złożonej przez klienta lub zainstalowanych przez niego aplikacji. W miarę możliwości RAIDBOXES poinformować o tym klienta z wyprzedzeniem. Jeśli taka aktualizacja systemu wymaga zmian, które są nieracjonalne dla klienta, klient może wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym.
 3. W okresie obowiązywania umowy możliwa jest zmiana taryfy na wyższą (upgrade) lub niższą (downgrade) w dowolnym momencie na życzenie klienta. Wszelkie opłaty za zmianę należy zapytaćRAIDBOXES . Po zakończeniu zmiany rozpoczyna się nowa umowa na podstawie opisu usługi i warunków ogólnych obowiązujących w momencie zmiany oraz, w stosownych przypadkach, z nowym minimalnym okresem obowiązywania. W przypadku zmiany na wyższą taryfę, wszelkie niewykorzystane płatności dokonane przez klienta na podstawie starej taryfy zostaną zwrócone.
 4. Klient nie jest uprawniony do posiadania tego samego adresu IP przypisanego do serwera przez cały okres trwania umowy.

§6. naruszenia wykonania

 1. ma wady RAIDBOXES w ramach możliwości technicznych i operacyjnych. Klient jest zobowiązany, RAIDBOXES aby natychmiast wskazać wszelkie rozpoznawalne dla niego usterki ("komunikat o usterce"). Jeżeli wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie, klient zobowiązany jest do RAIDBOXES aby ustalić rozsądny okres karencji (zazwyczaj jeden tydzień). Ustalenie okresu prolongaty musi być dokonane w formie pisemnej. Jeśli zakłócenie nie zostanie naprawione w tym okresie, klient ma prawo do odszkodowania za wszelkie poniesione szkody. Niniejsze roszczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych przez RAIDBOXES oferowane funkcje beta, dobrowolne darmowe usługi i DEMO BOXES.
 2. Jeśli funkcjonalność ZESTAWÓW jest ograniczona z powodu treści niezgodnych z umową lub z powodu wykorzystania wykraczającego poza przewidziany w umowie sposób użytkowania, klient nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do zakłóceń na podstawie tego. W przypadku działania siły wyższej, klient jest RAIDBOXES zwolniony z obowiązku wykonania.
 3. Urządzenie RAIDBOXES nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy RAIDBOXES nie przestrzega rozsądnego okresu karencji ustalonego przez klienta. Ustalenie okresu prolongaty musi być dokonane w formie pisemnej. Forma pisemna może zostać zastąpiona formą elektroniczną, jeżeli klient doda do oświadczenia swoje nazwisko i dostarczy dokument elektroniczny z kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Okres karencji musi wynosić co najmniej dwa tygodnie.

§7. zmiany w usługach

 1. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub do oferowania innych usług, chyba że nie jest to uzasadnione dla klienta.
 2. RAIDBOXES zastrzega sobie również prawo do zmiany oferowanych usług lub do oferowania innych usług,
 • o ile jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • w zakresie, w jakim zastosujemy się w ten sposób do wyroku sądowego lub oficjalnej decyzji skierowanej przeciwko nam;
 • w zakresie, w jakim dana zmiana jest niezbędna do wypełnienia istniejących luk bezpieczeństwa;
 • jeżeli zmiana jest korzystna tylko dla klienta; lub
 • jeżeli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na klienta.
 1. Zmiany mające jedynie nieznaczny wpływ na usługi świadczone przez usługodawcę nie stanowią zmian w usługach w rozumieniu niniejszej sekcji. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym i samej zmiany w układzie funkcji.

§8. Instrukcja odwołania

 1. Jeśli klient ma być uznany za konsumenta w rozumieniu § 13 BGB, to zawarta umowa może zostać odwołana w ciągu czternastu dni (okres odwołania) bez podania przyczyn. Zgodnie z § 13 BGB konsumentem jest "każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością handlową, ani samodzielną działalnością zawodową. To, czy dana cecha charakterystyczna dla konsumenta jest obecna, czy też nie, leży w określeniu RAIDBOXES .
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w RAIDBOXES formie wyraźnego oświadczenia (np. listu lub e-maila wysłanego pocztą). W tym celu można wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, jeśli powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia zostanie wysłane przed końcem terminu odstąpienia.
 3. Konsekwencje cofnięcia
  Po pomyślnym odstąpieniu od umowy, płatności dokonane do tej pory zostaną zwrócone natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Państwa zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy przez RAIDBOXES został przyjęty. Wykorzystane do tej spłaty RAIDBOXES te same środki płatnicze wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie można pobierać opłat za tę spłatę.
 4. Formularz wycofania próbki: (Niepotrzebne skreślić.)

——
Do RAIDBOXES LLC
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
Nazwa konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
Data(*)
——

§9. okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

 1. Okres trwania umowy jest określony przez wybrany przez klienta okres płatności. Po upływie okresu obowiązywania umowy jest ona automatycznie przedłużana o okres wybranego wcześniej interwału płatności.
 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili, bez wypowiedzenia, w momencie zakończenia umowy.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, listownie lub za pośrednictwem bezpiecznego obszaru administracyjnego online (deskaRAIDBOXES rozdzielcza). Wypowiedzenie przez e-mail jest dopuszczalne, jeśli adres e-mail użyty przez nadawcę jest zapisany na koncie klienta. W wypowiedzeniu należy podać istotne elementy umowy (nazwisko, imię, numer klienta, numer umowy, BOXnumer umowy).
 4. Jeśli klient jest właścicielem kilku PUŁAPKÓW, konieczne jest, aby wypowiedzenie wyraźnie określić, które BOXi która umowa ma być rozwiązana.
 5. Brak określenia terminu zakończenia umowy skutkuje terminem jej wygaśnięcia.
 6. W przypadku wypowiedzenia przez klienta, klient musi wskazać, co ma się stać z domenami zarejestrowanymi dla niego. Jeśli klient powiadomi o tym fakcie również na żądanie RAIDBOXES brak terminowych instrukcji, jest RAIDBOXES jest uprawniony do usuwania domen (Zamknij). Jeżeli rezygnacja jest dokonywana przez RAIDBOXES powyższe stosuje się odpowiednio, pod warunkiem że RAIDBOXES musi poprosić klienta o wydanie instrukcji z wypowiedzeniem.
 7. Prawo obu stron do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważna przyczyna wypowiedzenia przez RAIDBOXES jest podana w szczególności w następujących przypadkach:
 1. Klient zwleka z zapłatą uzgodnionego wynagrodzenia lub nieistotnej części wynagrodzenia przez dwa kolejne terminy, lub klient zwleka z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż dwa terminy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za dwa miesiące.
 2. Klient jest niewypłacalny lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości jego majątku lub wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego został odrzucony z powodu braku majątku.
 3. Klient narusza istotne zobowiązania umowne i nie zaprzestaje niezwłocznie tego naruszenia pomimo ostrzeżenia lub powiadomienia o zablokowaniu treści poprzez RAIDBOXES nie natychmiastowe zaprzestanie.

§10. warunki płatności

 1. Wysokość opłat RAIDBOXES wnoszonych przez klienta oraz odpowiedni okres rozliczeniowy są ustalane na podstawie opisu usługi w wybranej przez klienta taryfie.
 2. Faktury są zazwyczaj wystawiane online poprzez umieszczenie faktury w desce rozdzielczej w postaci pliku do pobrania i wydrukowania.
  Faktura online jest uważana za otrzymaną przez klienta, gdy może być przywołana w desce rozdzielczej i tym samym weszła w obszar jego dyspozycji. Dotyczy to również sytuacji, gdy RAIDBOXES faktura jest wysyłana do klienta również pocztą elektroniczną w formie dokumentu PDF.
 3. RAIDBOXES oferuje klientowi możliwość zapłaty naliczonych kwot za pomocą polecenia zapłaty, faktury lub karty kredytowej. Wynikający z tego okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania umowy. Płatności są zawsze wymagalne z góry.
 1. Płatność na fakturze: W przypadku wyboru sposobu płatności faktury, opłaty za użytkowanie są płatne z góry za wybrany okres umowy. Faktury muszą być opłacone w ciągu 10 dni.
 2. Płatność przez polecenie zapłaty SEPA: W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA, klient zostanie obciążony opłatą niezależną od wykorzystania. Klient niniejszym upoważnia RAIDBOXES w celu pobrania płatności, które mają być dokonane przez klienta z konta wskazanego przez klienta. W tym celu klient wydaje RAIDBOXES upoważnienie do polecenia zapłaty (SEPA), które może zostać w każdej chwili odwołane. Obecnie przyjmujemy zlecenia na polecenia zapłaty z Niemiec, Austrii i Holandii. Jeżeli polecenie zapłaty nie jest honorowane z powodu braku wystarczającej ochrony konta lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient sprzeciwia się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty wynikające z obciążenia zwrotnego przez odpowiedni bank, jeżeli jest za to odpowiedzialny. Klient ma prawo do udowodnienia, że RAIDBOXES nie powstały żadne lub powstały znacznie mniejsze szkody. Klient otrzyma w tym celu przypomnienie, które ma zostać przekazane. Automatyczne dalsze pobieranie tego roszczenia nie będzie miało miejsca.
 3. Płatność kartą kredytową: W przypadku płatności kartą kredytową, klient zostanie obciążony z góry niezależną od użytkowania opłatą. W tym celu klient musi wprowadzić dane swojej karty kredytowej w desce rozdzielczej. Jeżeli obciążenie zostanie odrzucone przez danego dostawcę usług płatniczych (np. z powodu nieaktualnych danych karty kredytowej) lub jeżeli obciążenie nie jest możliwe ze względu na okoliczności techniczne, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta pełną kwotą. RAIDBOXES przed przejściem na metodę płatności na rachunek (lit. a. powyżej) lub polecenie zapłaty SEPA (lit. b. powyżej) Klientem jest RAIDBOXES będzie informowany w odpowiednim czasie o wszelkich problemach z poleceniem zapłaty i będzie miał możliwość aktualizacji danych swojej karty kredytowej lub informacji bilingowych w rozsądnym terminie przed przejściem na euro.
 1. Jeśli klient zwleka z zapłatą RAIDBOXES jest uprawniony do odmowy świadczenia usług po otrzymaniu upomnienia. Zazwyczaj odbywa się to poprzez blokowanie BOX. Nie ma to wpływu na zobowiązanie płatnicze klienta. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia przez RAIDBOXES pozostaje nienaruszony.
 2. Jeżeli klient zwleka z zapłatą niemałej części wynagrodzenia przez dwa kolejne miesiące lub, w okresie dłuższym niż dwa miesiące, w wysokości odpowiadającej opłacie miesięcznej, stosunek umowny może RAIDBOXES zostać rozwiązany bez wypowiedzenia z ważnego powodu.
 3. Jak w przypadku każdej usługi świadczonej na stałe, usługi świadczone przez RAIDBOXES zmiana kosztów świadczonych usług w związku ze zmianą kontekstu prawnego i ekonomicznego (np. poprzez zwiększenie kosztów energii i telekomunikacji). RAIDBOXES W związku z tym zastrzega sobie prawo do zmiany cen na początku nowego okresu rozliczeniowego z sześciotygodniowym okresem zmiany. Klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia w momencie wejścia w życie zmiany ceny. Jeżeli klient nie skorzysta z tego prawa w ciągu czterech tygodni od otrzymania zgłoszenia, zmianę uznaje się za zatwierdzoną; po tym terminie RAIDBOXES wyraźnie zwrócić uwagę klienta.
 4. RAIDBOXES jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia opłat. W każdym przypadku odpowiedni jest roczny wzrost w wysokości nie większej niż 10 %. Podwyższenie opłat wymaga zgody klienta. Zgodę uważa się za udzieloną, jeżeli klient nie sprzeciwi się podwyżce w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie. RAIDBOXES jest zobowiązany do poinformowania klienta o konsekwencjach braku sprzeciwu w zawiadomieniu o zmianie.

§11. obowiązki i odpowiedzialność klienta

 1. Klient ma możliwość ręcznego tworzenia kopii zapasowych wszystkich plików i ustawień oprogramowania za pomocą funkcji backup. Odpowiednie opcje tworzenia kopii zapasowych są dostępne w desce rozdzielczej. Niezależnie od obowiązku RAIDBOXES wykonywania kopii zapasowych, klient jest zobowiązany do wykonywania regularnych kopii zapasowych na własną odpowiedzialność.
 2. Odpowiedzialność za treść leży po stronie klienta. Klient jest sam odpowiedzialny za wszystkie treści, które BOXprzechowuje lub udostępnia do pobrania. W ramach obowiązku przestrzegania przepisów prawnych i umownych, klient jest również odpowiedzialny za postępowanie osób trzecich działających w jego imieniu, w szczególności jego zastępców i asystentów. Dotyczy to również innych osób trzecich, którym świadomie przekazuje on niezbędne dane dostępowe. RAIDBOXES nie jest w stanie sprawdzić zawartości stron klienta pod kątem ewentualnych naruszeń. Ponadto klient zobowiązany jest zapewnić, aby zainstalowane przez niego programy, skrypty itp. nie zakłócały pracy serwera lub sieci komunikacyjnej RAIDBOXES lub bezpieczeństwa i integralności innych osób na serwerach RAIDBOXES nie stanowi zagrożenia dla przechowywanych danych.
 3. Treści przechowywane przez klienta na przeznaczonej dla niego przestrzeni magazynowej mogą być chronione prawem autorskim i przepisami o ochronie danych osobowych. Klient udziela RAIDBOXES prawa do udostępniania przechowywanych przez niego na serwerze treści podczas zapytań przez Internet, w szczególności do ich kopiowania i przekazywania w tym celu oraz do możliwości ich powielania w celu tworzenia kopii zapasowych danych. Klient sprawdza na własną odpowiedzialność, czy wykorzystanie przez niego danych osobowych spełnia wymogi ochrony danych.
 4. Za bezpieczne posługiwanie się hasłami odpowiada klient. RAIDBOXES wyraźnie zaznacza, że w Internecie, między innymi, stale podejmowane są próby odgadnięcia hasła dostępu poprzez automatyczne próby. Obowiązkiem klienta jest chronić swoje PUDELE przed takimi atakami i wybierać hasła w taki sposób, aby nie były one zagrożone przez te próby skanowania.
 5. Klient jest odpowiedzialny za zmianę swojego hasła w regularnych odstępach czasu. Należy wybierać tylko te hasła, które podczas kontroli są klasyfikowane jako bardzo silne. Klient zobowiązuje się do posługiwania się hasłami wydanymi przez RAIDBOXES przechowywanie otrzymanych haseł w celu uzyskania dostępu do nich w ścisłej tajemnicy oraz RAIDBOXES jak tylko dowie się, że hasło jest znane nieupoważnionym osobom trzecim. Klient zobowiązany jest również do RAIDBOXES natychmiast po uzyskaniu dowodu, że osoby trzecie używają jego serwera bez zezwolenia.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych podczas rejestracji oraz do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich RAIDBOXES zmianach tych danych.
 7. Klient zobowiązany jest zapewnić RAIDBOXES od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą dochodzić od RAIDBOXES przeciwko klientowi za naruszenie jego praw w związku z treściami przechowywanymi na serwerze przez klienta. Klient ponosi koszty koniecznej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie w odpowiedniej wysokości. Nie dotyczy to przypadków, w których klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie praw. Klient jest zobowiązany, RAIDBOXES w przypadku roszczeń osób trzecich - niezwłocznego, zgodnego z prawdą i pełnego dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i odpowiedzi na skargę.
 8. W przypadku nieuchronnego lub rzeczywistego naruszenia powyższych obowiązków oraz w przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie wobec RAIDBOXES z powodu treści przechowywanych na serwerze jest RAIDBOXES ma prawo, biorąc pod uwagę również uzasadnione interesy klienta, do czasowego zawieszenia połączenia tych treści z Internetem w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. RAIDBOXES natychmiast poinformuje klienta o tym działaniu.
 9. Czy programy, skrypty itp. zainstalowane przez klienta zagrażają lub zakłócają działanie serwera lub sieci komunikacyjnej RAIDBOXES lub bezpieczeństwa i integralności innych osób na serwerach RAIDBOXES przechowywane dane, a następnie RAIDBOXES wyłączyć lub odinstalować te programy, skrypty itp. Jeżeli usunięcie zagrożenia lub utraty wartości tego wymaga, to RAIDBOXES ma również prawo do przerwania połączenia treści przechowywanych na serwerze z Internetem. RAIDBOXES natychmiast poinformuje klienta o tym działaniu.
 10. Klient musi unikać korzystania z systemu serwerowego RAIDBOXES Nadmierne obciążenie. Nadmierne obciążenie może być spowodowane zwłaszcza przez skrypty, które nie są zawarte w bibliotece programu RAIDBOXES są wliczone. W przypadku, gdy treści klienta ograniczają lub poważnie zagrażają funkcjonalności, bezpieczeństwu lub dostępności systemu serwerowego RAIDBOXES uprawniony do usunięcia konta klienta

§12. zgodność z przepisami prawa i zakaz użytkowania

 1. Klient może zezwolić BOXswoim pracownikom/zastępcom na korzystanie z jednego z nich w całości lub w części.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, w szczególności do podania na stronie internetowej informacji wymaganych przez TMG i DS-GVO. W szczególności treści odzyskiwalne, przechowywane dane, wyświetlane banery oraz słowa kluczowe używane we wpisach do wyszukiwarki nie mogą naruszać prawa lub praw osób trzecich (w szczególności znaków towarowych, nazwy i praw autorskich).
  Za szczególnie poważne naruszenia uważa się
 • Naruszenia przepisów dotyczących ochrony nieletnich
 • Znaczne naruszenia praw autorskich, które wynikają z przechowywania i/lub pobierania treści, w szczególności muzyki, zdjęć, filmów, oprogramowania itp.
 • Karalne szpiegowanie lub manipulowanie danymi dotyczącymi RAIDBOXES i/lub inni klienci RAIDBOXES .
 1. Klient ma umowny zakaz
 1. oferowanie treści pornograficznych, jak również usług mających na celu osiągnięcie zysku, lub oferowanie ich, których przedmiotem są treści pornograficzne i/lub erotyczne (np. nagie zdjęcia, podglądacze itp.),
 2. do obsługi serwisów phishingowych,
 3. prowadzić publiczną działalność w zakresie gier hazardowych objętą Traktatem państwowym w sprawie gier hazardowych lub prowadzić strony internetowe, które reklamują lub porównują gry hazardowe,
 4. oferować treści, które gloryfikują lub trywializują wojnę, terror i inne akty przemocy wobec ludzi lub zwierząt,
 5. by oferować treści, które mogą poważnie zagrażać moralnie dzieciom lub młodzieży,
 6. dostarczenie treści przedstawiających ludzi w sposób naruszający godność ludzką i/lub przedstawiających rzeczywiste wydarzenia bez nadrzędnego uzasadnionego interesu w tej formie zgłaszania,
 7. Powyższe zobowiązania stosuje się odpowiednio do odniesień ("hiperłącza") klienta do takich treści osób trzecich umieszczonych na stronie internetowej,
 8. do wysyłania treści nietransakcyjnych podczas wysyłania wiadomości e-mail za pomocą RAIDBOXES dostarczonego przekaźnika SMTP. W szczególności zabronione jest wysyłanie newsletterów, spamu i złośliwego oprogramowania.
 1. Obsługa portali do pobierania lub porównywalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej do masowej dystrybucji plików jako pliki do pobrania, a także instalacja oprogramowania lub nadmierne odtwarzanie filmów, których transfer danych (ruch) nie jest mierzony domyślnie (mierzony domyślnie to: ruch WWW, ruch pocztowy i ruch FTP). W przypadku naruszenia prawa, klient ma RAIDBOXES prawo do usunięcia swojego konta.
 2. Wysyłanie spamu za pomocą oprogramowania BOXzainstalowanego w systemie jest niedozwolone, jeśli nie chodzi wyłącznie o wysyłanie wiadomości e-mail do odbiorców w indywidualnych przypadkach bez ich zgody i jeśli zgoda danego odbiorcy nie jest dostępna, choć jest wymagana ("spam"). Udowodnienie zgody danego odbiorcy nie RAIDBOXES jest obowiązkiem klienta (patrz § 7 ust. 2 UWG). Klientowi nie wolno również reklamować zawartości Skrzynki pocztowej za pomocą spamu wysyłanego przez innych dostawców. Klientowi nie wolno również wysyłać tzw. "Paidmail'ów" ani e-maili, w których reklamowany jest "System Polecający".
 3. O ile klient nie działa jako konsument, to RAIDBOXES w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszych OWH, za które odpowiada klient, zażądać zapłaty kary umownej w wysokości do 5.000,00 EUR, której wysokość wynosi RAIDBOXES ma być określony w indywidualnym przypadku i w kwocie, którą klient może poddać ocenie prawnej. Sprzeciw co do kontynuowania naruszenia jest wykluczony; w przypadku uporczywego naruszania prawa, przynajmniej co miesiąc jest ono uważane za naruszenie niezależne. Roszczenie o dalsze odszkodowanie pozostaje nienaruszone przez karę umowną.
 4. Od szkód, które RAIDBOXES wynikających z naruszenia przepisów ustawowych lub praw osób trzecich, klient zobowiązany jest do RAIDBOXES wolny, o ile jest winny. Jeśli zwolnienie nie jest możliwe, klient jest zobowiązany do odszkodowania za szkodę. Odszkodowanie obejmuje również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej ze strony RAIDBOXES . RAIDBOXES informuje niezwłocznie klienta w przypadku roszczeń ze strony osób trzecich i daje mu możliwość wypowiedzenia się.

§13. odpowiedzialność RAIDBOXES

 1. Odpowiedzialność za szkody RAIDBOXES bez względu na podstawę prawną, w zakresie odpowiedzialności za umyślność i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego zaniedbania RAIDBOXES z ustawowymi ograniczeniami odpowiedzialności (np. opieka w sprawach własnych, drobne naruszenie obowiązków itp.
 1. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz
 2. za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać). W tym przypadku odpowiedzialność RAIDBOXES jest jednak ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody. W przypadku utraty danych, odpowiedzialność z tytułu RAIDBOXES są ograniczone do kosztów powielania danych z kopii zapasowych, które mają być wykonane przez klienta i przywrócenia danych, które zostałyby utracone, nawet jeśli dane te zostałyby prawidłowo skopiowane.

2 Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 stosuje się również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, których wina leży po ich stronie, lub na ich korzyść. RAIDBOXES jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami prawa. Nie mają one zastosowania, o ile RAIDBOXES podstępnie zataiła wadę lub przejęła gwarancję oraz roszczenia z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§14. ograniczenia użytkowania (blokadaBOX, wysyłka pocztą elektroniczną)

 1. RAIDBOXES jest uprawniony do zablokowania ZESTAWÓW bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli obiektywne fakty dają podstawy do podejrzeń, że BOX jest w znacznym stopniu nadużywany przez osoby trzecie (np. atak hakerów). Podobnie RAIDBOXES uprawniony do zablokowania bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku gdy BOX istnieje jakiekolwiek inne istotne i oczywiste (oczywiste) naruszenie prawa lub praw osób trzecich.
 2. O blokowaniu RAIDBOXES natychmiast poinformować klienta. RAIDBOXES spełnia swój obowiązek powiadomienia, jeżeli wyśle powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta.
 3. Jeżeli blokada jest spowodowana stanem rzeczy sprzecznym z prawem i/lub umową, to RAIDBOXES uzależnić zniesienie blokady od wyeliminowania przez klienta sytuacji niezgodnej z prawem oraz, aby wykluczyć ryzyko jej ponownego wystąpienia, wydać oświadczenie o umorzeniu z karą umowną RAIDBOXES i zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo. Wysokość przyrzeczonej kary umownej, jak również wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od wagi naruszenia. W celu wyeliminowania naruszenia może być konieczne, aby RAIDBOXES tymczasowo usuwa blokadę. Co do zasady RAIDBOXES radzić sobie z tym w następujący sposób: Klient musi najpierw złożyć pisemne oświadczenie, że chce wyeliminować naruszenie. Następnie RAIDBOXES blokadę do usunięcia tymczasowo i informuje o tym klienta.
 4. RAIDBOXES jest również uprawniony do zablokowania BOXEN, jeśli klient zwleka z zapłatą. Gdy tylko klient wypełni swoje zobowiązanie płatnicze, jego wola zostanie BOXreaktywowana.
 5. Nowe ZESTAWY mogą być również blokowane do celów walidacji. Po potwierdzeniu przez nowego klienta jego tożsamości, walidacja zostanie BOXodblokowana.
 6. W przypadku zakażenia złośliwym oprogramowaniem BOX jest RAIDBOXES uprawniony do korzystania z zakażonych BOX ...by natychmiast zamknąć. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, a także jako ochrona dla BOX-właściciela, ponieważ nie otrzymuje on żadnych kar od wyszukiwarek i odwiedzających jego BOX ...by być w jakimkolwiek niebezpieczeństwie.
 7. Podobnie RAIDBOXES są uprawnione do korzystania z informacji dostarczonych przez RAIDBOXES Przekaźnik SMTP, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości e-mail, pod warunkiem, że RAIDBOXES jest proszony o to przez dostawcę usług, na którym opiera się usługa.

§15 Ochrona danych

 1. RAIDBOXES gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć w naszym serwisie internetowym Polityka prywatności.
 2. RAIDBOXES Zwraca wyraźnie uwagę klienta na fakt, że ochrona danych w przypadku transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet, nie może być zagwarantowana w sposób kompleksowy zgodnie z aktualnym stanem techniki. Klient jest świadomy, że dostawca może w każdej chwili przeglądać stronę internetową zapisaną na serwerze internetowym i ewentualnie także inne zapisane tam dane klienta z technicznego punktu widzenia. Inni uczestnicy w Internecie mogą również być technicznie zdolni do ingerencji w bezpieczeństwo sieci bez zezwolenia oraz do kontrolowania ruchu komunikacyjnego. Klient jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę danych przesyłanych przez niego do Internetu i przechowywanych na serwerach internetowych.

§16 Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

 1. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków umownych między stronami umowy, w szczególności w odniesieniu do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy jest - o ile klient jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego - Münster w Westfalii, powiat Münster.RAIDBOXES
 2. Do umów zawartych RAIDBOXES na podstawie niniejszych warunków oraz do wynikających z nich roszczeń, niezależnie od ich charakteru, stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§17 Pozostałe postanowienia

 1. Klient może dokonać potrącenia z RAIDBOXES naszymi roszczeniami tylko wtedy, gdy są one bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Klient jest uprawniony do dochodzenia prawa zatrzymania tylko z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umownego z usługodawcą.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są nieważne, nie ma to wpływu na ważność umowy jako całości.

B. Warunki szczegółowe

§1. specjalne warunki dotyczące kopii zapasowych

 1. W ramach naszej usługi oferujemy naszym klientom automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Są one tworzone automatycznie codziennie od 3:00 rano MEST, w zależności od wielkości kopii zapasowej, tworzenie może trwać kilka godzin. Nasze kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, w skrócie: AWS. Jako lokalizację serwera wybraliśmy Frankfurt. Kiedy tworzona jest kopia zapasowa, BOXrzeczywista wersja na serwerze o 3:00 rano jest kopiowana na lustro. Zawartość i kontrola funkcjonalna strony z naszej strony nie jest przeprowadzana.
 2. Każda automatycznie utworzona kopia zapasowa jest przechowywana przez 30 dni. Po 30 dniach odpowiednia kopia zapasowa jest nieodwołalnie usuwana.
 3. Jeśli jeden z RAIDBOXES niezależna kopia zapasowaPlugin, może być RAIDBOXES nie może zagwarantować kompletności i funkcjonalności stworzonej przez nas kopii zapasowej.
 4. RAIDBOXES oferuje klientowi możliwość ręcznego wykonania kopii zapasowej. Ręcznie utworzona kopia zapasowa jest usuwana, gdy tylko klient BOXanuluje i skasuje swoją. Liczba możliwych kopii zapasowych zależy od taryfy i znajduje się w opisie produktu.
 5. StagingŚrodowisko (baza danych i system plików) nie jest częścią kopii zapasowej dla RAIDBOXES .

§2 Warunki specjalne dla bezpłatnych ZEZWOLEŃ (ZEZWOLE DEMO)

Opisane tu warunki specjalne stanowią uzupełnienie i uściślenie przepisów określonych w dziale A §4.
1. przepis stanowiący odstępstwo
W fazie testowej usługi wymienione w sekcji A § 5 nie mają w pełni zastosowania.
2. zawartość serwisu

 1. RAIDBOXES oferuje DEMO-BOXES dla każdej możliwej do wyboru taryfy. MINI i STARTERmoże być testowany bezpłatnie przez 14 dni, High Traffic BOXES przez 4 dni. Po wybraniu opcji DEMO-BOX wyświetlane są dokładne czasy demo.
 2. Za darmo BOXES podczas fazy testowej, klient nie jest uprawniony do dostarczenia całego zakresu funkcjonalnego zwykłego produktu.

3. usunięcie danych

 1. Jeśli klient nie ma ani wolnego BOX zamienione na odpłatne lub obok siebie odpłatne BOX wówczas umowa wygasa automatycznie, bez wypowiedzenia przez klienta, lub RAIDBOXES po zakończeniu fazy testowej. Wolny RAIDBOXES -Rachunek będzie nadal istniał.

§3. specjalne warunki dla taryfy "W PEŁNI ZARZĄDZANE"

 1. W W pełni ZARZĄDZANEJ taryfach oferujemy automatyczne Plugin- (obsługujące WordPress oprogramowanie) i Theme- (WordPress szablony projektowe) Aktualizacje systemu CMS WordPress dalej.

1. procedura aktualizacji Pluginsi Themes

 1. Proces aktualizacji zawsze wymaga codziennego wykonywania kopii zapasowej. Po zakończeniu procesu aktualizacji strona jest sprawdzana pod kątem dostępności. Nie przeprowadza się kompletnego sprawdzenia funkcjonalności i wyglądu strony. Ze względu na liczne Plugin-aktualizuje się, klient nie zostanie poinformowany o wykonaniu Plugin-Aktualizuje się. Dlatego klient jest zobowiązany do sprawdzania swojej strony internetowej przynajmniej raz w tygodniu.
 2. Nie obejmuje to stron, które nie są ani dostępne, ani prawidłowo połączone. Nie ma tu automatycznej aktualizacji. W tym przypadku skontaktujemy się z klientem za pomocą RAIDBOXES adresu e-mail zapisanego na jego koncie.

2. podejście do problemów

 1. Jeśli po dokonaniu aktualizacji strona nie jest już dostępna, zostanie podjęta RAIDBOXES próba przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej.
 2. Jeśli klient doświadczy problemów z jego stroną internetową, w każdej chwili może zresetować stronę do wcześniej utworzonej kopii zapasowej. Jeśli błąd na stronie internetowej zostanie RAIDBOXES wykryty przez PluginThemeaktualizację, utworzona wcześniej kopia zapasowa zostanie BOXprzywrócona, a klient zostanie o tym powiadomiony. Można wówczas wspólnie uzgodnić, czy na razie należy zawiesić aktualizację, czy też skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi wsparcia.

3. zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. RAIDBOXES nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Plugin- lub Theme-Spowodowane są aktualizacje. W szczególności klient nie ma żadnych roszczeń co do tego, że problemy z Plugin- oraz Theme-Aktualizacje przez RAIDBOXES może być naprawione.

§4 Szczególne warunki umów dotyczących domen

 1. Zostaną opublikowane za pośrednictwem RAIDBOXES rejestruje domenę, umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy klientem a odpowiednim rejestratorem. RAIDBOXES działa w stosunku do klienta jako pośrednik, dostawca usług internetowych (ISP), w ramach odpłatnego stosunku pośrednictwa (§ 675 BGB). W związku z tym zastosowanie mają warunki rejestracji i wytyczne danego rejestru lub rejestru. W zakresie, w jakim są one sprzeczne z obecną AGB RAIDBOXES odpowiednie warunki i wytyczne dotyczące rejestracji mają pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami i warunkami dotyczącymi RAIDBOXES . Przegląd wytycznych i warunków rejestracji może być następujący tutaj może być skontrolowany.
 2. Domeny są rejestrowane w ramach zautomatyzowanej procedury. RAIDBOXES nie ma wpływu na przydział domen. RAIDBOXES nie gwarantuje zatem, że wnioskowane w imieniu klienta domeny mogą być przydzielane (delegowane), są stałe i wolne od praw osób trzecich.
 3. Klient jest zobowiązany do współdziałania w rozsądny sposób przy rejestracji, przeniesieniu i usuwaniu domen oraz przy zmianie wpisów w bazach danych rejestrów.
 4. Klient gwarantuje, że jego domeny i dostępne na nich treści nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich. W zależności od rodzaju domeny lub celu powiązanej treści, należy przestrzegać innych krajowych systemów prawnych.
 5. Jeśli osoba trzecia uwiarygodni, że domeny lub treści naruszają jej prawa, lub jeśli naruszenie prawa zostanie uznane za prawdopodobne RAIDBOXES ze względu na obiektywne okoliczności, możemy tymczasowo zablokować treści i podjąć działania w celu uczynienia danej domeny niedostępną.
 6. Klient RAIDBOXES zabezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, które opierają się na niedozwolonym korzystaniu z domeny internetowej lub związanych z nią treści.
 7. Jeżeli klient zrzeka się domeny w odniesieniu do odpowiedniego rejestru lub rejestru, RAIDBOXES niezwłocznie informuje o tym rejestr lub rejestr.
 8. Zakończenie stosunku umownego z RAIDBOXES nie ma zasadniczego wpływu na istniejącą umowę o rejestrację domeny pomiędzy klientem a rejestrem lub rejestratorem. Zlecenia unieważnienia dotyczące stosunku rejestracji należy jednak przesłać na adres RAIDBOXES ponieważ ten ostatni administruje domeną w imieniu Posiadacza domeny, a wszelkie komunikaty od Posiadacza domeny, łącznie z wypowiedzeniem umowy, muszą być regularnie przekazywane przez Dostawcę do odpowiedniego rejestru lub rejestru.
 9. Wypowiedzenie przez klienta stosunku umownego RAIDBOXES wymaga jednoczesnego skutecznego zakończenia stosunku rejestracji domeny, dlatego też wyraźne pisemne oświadczenie klienta, że domena jest (współ)zakończona i może zostać usunięta. Jeżeli klient nie jest jednocześnie właścicielem domeny, wniosek o anulowanie lub usunięcie wymaga pisemnej zgody właściciela lub administratora domeny.
 10. Termin składania wniosków o zakończenie rejestracji domen RAIDBOXES wynosi cztery tygodnie od zakończenia rejestracji dla wszystkich domen najwyższego poziomu .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oraz trzy miesiące dla wszystkich pozostałych domen.
 11. Opóźnione wnioski o zakończenie domeny zostaną RAIDBOXES niezwłocznie przekazane do rejestru. Wyjaśniono jednak, że w przypadku niezłożenia przez klienta w odpowiednim czasie nakazu wypowiedzenia umowy o rejestrację domen i tym samym przedłużenia okresu rejestracji domen w stosunku do rejestru lub rejestratora, zobowiązanie klienta do uiszczenia opłat za okres przedłużenia pozostaje w mocy.
 12. Jeżeli klient zakończy stosunek umowny z RAIDBOXES ale nie wydaje żadnego wyraźnego polecenia, które nie jest zgodne z RAIDBOXES obowiązek uiszczania opłat za domeny pozostanie w mocy również do odwołania. Po bezskutecznym zwróceniu się do klienta, przesłanym na podany przez niego adres e-mail, o złożenie w rozsądnym terminie pisemnej deklaracji w sprawie domen, klient zobowiązany jest do RAIDBOXES jest uprawniony do przekazania domen do bezpośredniego zarządzania odpowiednim rejestrem lub do zwolnienia domen w imieniu klienta. To samo dotyczy odpowiednio w przypadku zakończenia stosunku umownego z klientem przez RAIDBOXES .
 13. Jeżeli domeny nie zostaną zarejestrowane przez klienta najpóźniej do dnia rozwiązania umowy agencyjnej o administrowaniu domeną pomiędzy klientem a RAIDBOXES jest umieszczony w administracji innego usługodawcy RAIDBOXES jest uprawniony do przekazania domen do bezpośredniego zarządzania odpowiednim rejestrem lub do zwolnienia domen w imieniu klienta. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy klient wydał instrukcję dotyczącą przeniesienia domeny do nowego dostawcy, ale instrukcja ta nie została wdrożona w terminie.

§5. specjalne warunki dla dodatków

1. opis działania

 1. W ramach swojej umowy klient ma możliwość rezerwacji dodatkowych dodatków.
 2. Zakres usług oferowanych przez nas dodatków można znaleźć w odpowiednim opisie usługi.

2. zawarcie umowy, wykonanie umowy, rozwiązanie umowy

 1. Do każdego BOX Istnieje możliwość dodania jednego lub więcej Add-On(ów). Dodatek ten jest automatycznie powiązany z umową, w której BOX jest kłamstwem.
 2. Jeśli to zostanie BOXanulowane, odpowiedni dodatek zostanie również automatycznie anulowany.
 3. Każdy Add-On może zostać anulowany z miesięcznym okresem wypowiedzenia do BOXkońca umowy niezależnie od umowy.

3. warunki płatności

 1. Każdy dodatek jest rozliczany wraz z umową, w której BOXjest zawarty. Synchronizacja typu płatności i interwału płatności przebiega automatycznie.
 2. Sposób płatności odpowiada temu, który został wybrany w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeżeli początek obowiązywania umowy o dodatek zbiega się z początkiem BOXobowiązywania umowy o dodatek, dodatek będzie rozliczany niezależnie i proporcjonalnie za odpowiedni okres.

§Ust. 6 Warunki specjalne dla programu "FREE-DEV

 1. RAIDBOXES oferuje swoim klientom bezpłatne środowisko rozwoju. W tym środowisku programiści mogą tworzyć strony internetowe na 3 DEMO-BOXES za 90 dni bezpłatnie w STARTERcenie 1000 euro. Po ukończeniu strony internetowej jest ona przekazywana klientowi w ramach zmiany właściciela i dopiero wtedy zostaje przekształcona w płatną BOXstronę internetową. Transfer do klienta może być dokonany w ramach systemu partnerskiego RAIDBOXES zostanie dodatkowo uhonorowany. Dalsze informacje na temat naszego programu partnerskiego można znaleźć na stronie tutaj może być skontrolowany.
 2. Oferta ta skierowana jest wyłącznie do web deweloperów. Do aktywacji programu FREE-DEV konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to zrobić wypełniając formularz podczas procesu pokładowego. Alternatywnie można dokonać aktywacji, kontaktując się z naszym wsparciem technicznym czatu.
 3. Po pomyślnym przejściu do programu FREE-DEV klient otrzymuje RAIDBOXES bezpłatnie do 3 DEMO-BOXES na 90 dni każdy. Po upływie 90 dni, pole demo zostanie BOXautomatycznie usunięte.
 4. Po wysłaniu formularza klient może RAIDBOXES aktywować program FREE-DEV w ciągu 3 dni lub odrzucić go bez podania przyczyn.
 5. RAIDBOXES ma prawo w każdej chwili wykluczyć klienta z udziału w programie FREE-DEV, jeżeli fakty uzasadniają przypuszczenie nadużycia programu lub innych naruszeń zgodnie z § 12 ogólnych przepisów niniejszych warunków.

§7 Specjalne warunki dotyczące usług poczty elektronicznej

 1. klienci RAIDBOXES mają możliwość rezerwacji skrzynek pocztowych w ramach swojej umowy. Aby móc oferować usługi poczty elektronicznej RAIDBOXES w ramach umowy resellera z mailbox.org razem.
 2. Zakres usług wynika z opisu usługi wybranego pakietu.
 3. Skrzynka pocztowa może być utworzona tylko wtedy, gdy dostępna jest domena. Musi to być połączone w ramach procesu zamówienia.
 4. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie ważnych kopii zapasowych wiadomości e-mail.

5. okres obowiązywania umowy/czas trwania umowy

 1. Okres obowiązywania umowy w skrzynce mailowej odpowiada okresowi obowiązywania przydzielonej umowy.
 2. Konto e-mailowe może zostać rozwiązane w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia, niezależnie od umowy do końca umowy przeniesionej.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, do której przypisana jest skrzynka e-mail, skrzynka e-mail zostaje automatycznie rozwiązana i usunięta na koniec okresu trwania umowy.

6. warunki płatności

 1. Każda skrzynka e-mail jest rozliczana razem z przypisaną umową.
 2. Sposób płatności odpowiada temu, który został wybrany w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeżeli początek obowiązywania umowy dotyczącej rubryki "O.O." zbiega się z początkiem obowiązywania umowy dotyczącej BOXodpowiedniej umowy, rubryka "O.O." zostanie rozliczona niezależnie, proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy umowa.

§8 Specjalne warunki dla opcji CDN (Content Delivery Network)

 1.  klienci RAIDBOXES mają możliwość skorzystania z opcji CDN, aby zwiększyć dostępność swojej strony internetowej na całym świecie poprzez wykorzystanie sieci dystrybucji treści. Aby móc świadczyć tę usługę RAIDBOXES w ramach umowy odsprzedaży z proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. Opcja CDN może być w każdej chwili dodana lub usunięta z istniejącej umowy. Anulowanie przydzielonej umowy prowadzi automatycznie do anulowania opcji CDN. Rozliczenie odbywa się zgodnie z warunkami przydzielonej umowy.
 3. W przypadku udostępnienia opcji CDN obowiązują odpowiednio nasze ogólne warunki dotyczące dostępności (patrz A § 5 powyżej) oraz odpowiedzialności (patrz RAIDBOXES A § 13 powyżej).

§9 Specjalne warunki dla opcji wielostanowiskowej

 1. Klienci RAIDBOXES mają możliwość korzystania z Multisite na WordPress -Instancja wielokrotna WordPress -Podkatalogi lub WordPress-strony internetowe. Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. W porównaniu z WordPress pojedynczymi lokalizacjami, pełny zakres usług RAIDBOXES może być używany. Aktualny stan wydajności można w każdej chwili sprawdzić w opisie wydajności "Multisite" na stronie RAIDBOXES -można obejrzeć stronę internetową.

Obowiązuje od 20 listopada 2019 r.