Ogólne warunki handlowe RAIDBOXES®

Zawartość oferty online

A. Przepisy ogólne

1. zakres stosowania, zmiana warunków ogólnych

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez RAIDBOXES GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (dalej RAIDBOXES).
  O ile w dalszej części tekstu użyte jest pojęcie "klient(y)", dotyczy to zarówno konsumentów w rozumieniu § 13 BGB, jak i przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB.
 2. RAIDBOXES świadczy wszystkie usługi wyłącznie na podstawie niniejszych OWU, nawet jeśli nie ma do nich wyraźnego odniesienia. Dotyczy to również w szczególności sytuacji, gdy klient stosuje własne ogólne warunki handlowe, które zawierają warunki sprzeczne lub odbiegające od wymienionych tutaj warunków. OWH udostępnione przez RAIDBOXES obowiązują również wyłącznie wtedy, gdy RAIDBOXES realizuje zamówienie bez zastrzeżeń, wiedząc o warunkach klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od wymienionych tu warunków.
 3. W uzupełnieniu do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych RAIDBOXES , dla poszczególnych produktów, w szczególności dla domen, obowiązują dodatkowe warunki specjalne, które są dostępne tutaj. Te dodatkowe warunki obowiązują również wtedy, gdy dany produkt jest tylko częścią pakietu zarezerwowanego przez klienta, który zawiera również inne usługi.
 4. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym czasie, z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia. Jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmiany w terminie wyznaczonym przez RAIDBOXES , zmianę uważa się za zatwierdzoną. RAIDBOXES w ogłoszeniu o zmianie zaznacza klientowi, że zmiana wchodzi w życie, jeśli nie sprzeciwi się jej w wyznaczonym terminie. W przypadku terminowego, formalnego sprzeciwu, w stosunkach między stronami nadal obowiązują poprzednie OWH; w tym przypadku zarówno klient, jak i RAIDBOXES mają prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o OWH w ramach specjalnego prawa do wypowiedzenia.

§2 Przedmiot umowy, nieodpłatne świadczenia, zmiany do umowy

 1. RAIDBOXES świadczy usługi Software as a Service (SaaS) w zakresie udostępniania treści przez Internet. W tym celu udostępniane są klientowi zasoby systemowe na serwerze. Klient może przechowywać na tym serwerze treści o określonej wielkości. Treści udostępniane są na serwerze pod domeną internetową przypisaną do Klienta w celu ich pobrania przez Internet. Dokładny zakres wynika z opisu usług w taryfach oferowanych przez RAIDBOXES .
 2. Konkretnym przedmiotem umowy jest tak zwane "RAIDBOXES-Account" (dalej jednolicie używane dla menu klienta i całej umowy), w którym klient może stworzyć i zarządzać jednym lub więcej "BOXES" (dalej także "BOX"), domenami i dodatkami.
  BOXES to zasoby systemowe udostępniane Klientowi w celu tworzenia nowych instalacji Open Source Content Management System (CMS) WordPress w sposób szybki i przyjazny dla użytkownika. Maksymalna możliwa liczba BOXES na umowę wynika z opisu usługi w taryfach oferowanych przez RAIDBOXES . Zgodnie z opisem danej usługi klientowi udostępniana jest przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa (w postaci CPU i RAM) oraz typ serwera, a także inne specyficzne dla danej oferty opcje ustawień zasobów systemowych udostępnianych przez RAIDBOXES . Specyficzne dla oferty możliwości ustawień oznaczają funkcje, które RAIDBOXES udostępnia na poziomie serwera. Dotyczy to w szczególności dostępu do zapisu plików i folderów oprogramowania głównego WordPress , ustawień serwera internetowego i kopii zapasowych oraz usług dodatkowych RAIDBOXES .
 3. SerwisRAIDBOXES ma prawo angażować podwykonawców przy przyznawaniu przestrzeni dyskowej i zasobów serwerowych. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia RAIDBOXES z wyłącznego zobowiązania wobec klienta do pełnego wykonania umowy.
 4. Zawartość przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla klienta jest regularnie backupowanaprzez RAIDBOXES . Szczegóły dotyczące częstotliwości i procedury wykonywania kopii zapasowych znajdują się w opisie usługi. Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie jednego z nośników kopii zapasowych, lecz jedynie o ponowne przeniesienie zawartości kopii zapasowej na serwer.
 5. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do rozszerzania usług i wprowadzania ulepszeń, jeżeli służą one postępowi technicznemu, są niezbędne do zapobiegania nadużyciom lub usługodawca jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Inne zmiany treści umowy, w tym niniejszego regulaminu, mogą być dokonywane przez RAIDBOXES - za zgodą Klienta - pod warunkiem, że zmiana ta jest uzasadniona dla Klienta, z uwzględnieniem interesów RAIDBOXES . W szczególności nieuzasadniona jest każda zmiana umowy, która prowadzi do zmniejszenia zakresu głównych usług umownych świadczonych przez RAIDBOXES . Zgodę na zmianę umowy uważa się za wyrażoną, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmiany w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zmianie. RAIDBOXES zobowiązuje się do poinformowania klienta w trakcie powiadamiania o zmianie o skutkach braku sprzeciwu.
 6. O ile jest to konieczne ze względu na użytek klienta lub z przyczyn leżących po stronie RAIDBOXES , RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do przeniesienia danych klienta na inne środowisko serwerowe (migracja danych). Celem jest zawsze poprawa wyników w zakresie dostępności, wydajności lub zakresu usług. W ten sposób RAIDBOXES zapewnia, że migracja danych jest rozsądna dla klienta, biorąc pod uwagę interesy RAIDBOXES .
 7. Dobrowolne, bezpłatne usługi i korzyści z RAIDBOXES, które są wyraźnie oznaczone jako takie i nie są częścią opisu usługi, mogą zostać przerwane przez RAIDBOXES w dowolnym momencie. RAIDBOXES będzie brał pod uwagę uzasadnione interesy Klienta przy wprowadzaniu zmian i zaprzestaniu świadczenia bezpłatnych usług i świadczeń.
 8. Rejestracja domen
  Jeśli klient zleca oferentowi rejestrację domeny, umowa zostaje zawarta wyłącznie między klientem a odpowiednim rejestrem (registrar). RAIDBOXES działa na rzecz klienta w ramach stosunku agencyjnego. Serwis RAIDBOXES nie ma wpływu na przydział domeny przez rejestr. Serwis RAIDBOXES nie sprawdza również, czy rejestracja nie narusza praw osób trzecich. RAIDBOXES jest uprawniony do zwolnienia domeny klienta po rozwiązaniu umowy.

§3 Zawarcie umowy

 1. Usługi opisane na stronie internetowej RAIDBOXES nie stanowią wiążących ofert ze strony oferenta, lecz służą jako podstawa do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
 2. Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia on-line zamieszczonego na stronie internetowej RAIDBOXES . W celu złożenia oferty konieczna jest wcześniejsza rejestracja. W celu rejestracji klient proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Utworzone w procesie konto RAIDBOXES jest bezpłatne dla klienta.
  Jeśli klient chce skorzystać z naszych usług, dalsze dane niezbędne do zawarcia umowy muszą zostać podane w procesie zamawiania po wybraniu taryfy. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Po przejściu przez proces zamawiania klient klika na przycisk "Zamówienie z kosztami" (= oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy) i składa wiążącą ofertę w rozumieniu §§ 145 i następnych. BGB (niemiecki kodeks cywilny).
  Oferta ta może być zaakceptowana przez RAIDBOXES w ciągu 2 dni.
 1. poprzez utworzenie lub przekształcenie strony BOX lub
 2. poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną.
 1. Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Jeżeli RAIDBOXES nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
 2. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z upływem trzeciego dnia od wysłania oferty.
 3. Podczas składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online na stronie RAIDBOXES , tekst umowy jest zapisywany przez RAIDBOXES i po wysłaniu zamówienia przesyłany do klienta w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tekstu umowy klient nie może już jednak odszukać na stronie internetowej RAIDBOXES po wysłaniu zamówienia.
  Przed złożeniem wiążącego zamówienia poprzez formularz zamówienia online na stronie RAIDBOXES , klient może na bieżąco korygować swoje wpisy. Ponadto wszystkie wpisy są wyświetlane ponownie w oknie potwierdzenia przed wiążącym złożeniem zamówienia i mogą być tam również poprawione.
 4. Do zawarcia umowy dostępne są języki: niemiecki, hiszpański i angielski.
 5. Realizacja zamówienia i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez RAIDBOXES mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, korzystając z filtrów antyspamowych, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez RAIDBOXES lub osoby trzecie, którym zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

§4. faza testowa (DEMO-BOX)

 1. Przed zawarciem umowy Klient ma możliwość utworzenia i korzystania z bezpłatnego DEMO-BOX przez okres testowy - czas trwania zależy od wybranej taryfy. Faza testowa rozpoczyna się wraz z utworzeniem pierwszej strony BOX na koncie RAIDBOXES. Już w fazie testowej klient ma możliwość przekształcenia utworzonego przez siebie DEMO-BOX w zobowiązanie do zapłaty kosztów BOX oraz utworzenia i używania obok niego jednego lub więcej BOXES zobowiązujących do zapłaty kosztów.
 2. Klient musi zapewnić poprawność danych dla wspólnej umowy. W celu przekształcenia bezpłatnego DEMO-BOX w płatne BOX lub utworzenia płatnego dodatkowego BOX , klient musi złożyć odpowiednie oświadczenie w panelu nawigacyjnym i podać informacje niezbędne do realizacji stosunku umownego (imię i nazwisko, adres pocztowy z możliwością wezwania (bez skrytek pocztowych lub innych anonimowych adresów), adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie dane bankowe). Klient zapewnia, że wszystkie dane przekazywane do RAIDBOXES są poprawne i kompletne. W przypadku jakichkolwiek zmian, Klient powinien niezwłocznie zaktualizować dane poprzez pulpit nawigacyjny lub poprzez powiadomienie RAIDBOXES za pośrednictwem poczty, czatu lub e-maila. Po upływie okresu próbnego, darmowy DEMO-BOX zostanie usunięty, jeśli klient nie przekształci go w płatny BOX przed upływem okresu próbnego. Jeśli klient nie przekształci bezpłatnego DEMO-BOX w płatne BOX w ciągu tygodnia po zakończeniu fazy testowej, to BOX zostanie automatycznie i nieodwołalnie usunięte przez RAIDBOXES .
 3. Jeśli klient nie przekształci wersji demoBOX w płatną BOX ani nie utworzy oprócz niej kolejnej płatnej BOX , wówczas umowa jako całość kończy się automatycznie tydzień po zakończeniu fazy testowej, bez konieczności wypowiedzenia ze strony klienta lub RAIDBOXES . Klient zostanie poinformowany o automatycznym usunięciu BOX przed zakończeniem fazy testowej. Również po zakończeniu fazy testowej klient otrzyma dwa razy w ciągu tygodnia - w rozsądnych odstępach czasu - stosowne powiadomienie na podany przez niego adres e-mail.
 4. Więcej informacji na temat pudełek DEMO BOX znajduje się w sekcji B.

§5. zakres usług/ dostępność

 1. RAIDBOXES udostępnia klientowi na czas trwania umowy bezpłatne konto "RAIDBOXES-Account" w odpowiedniej aktualnej wersji. Odpowiedni aktualny zakres funkcji i usług "RAIDBOXES-Konto" wynika z aktualnego opisu usługi na stronie internetowej RAIDBOXES.
 2. Usługa online RAIDBOXES jest oferowana w zależności od dostępności. Dostępność na poziomie 100% jest technicznie niewykonalna i dlatego nie może być zagwarantowana przez RAIDBOXES . Ze względu na zdecentralizowaną strukturę Internetu, RAIDBOXES jest odpowiedzialny za dostępność tylko w takim zakresie, w jakim brak dostępności można przypisać do części sieci obsługiwanej przez niego, samego serwera internetowego lub jednego z jego pośredników. Serwery, na których opierają się nasze usługi, są obsługiwane przez Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. i dogado GmbH. Hetzner gwarantuje dostępność na poziomie 99,9% w skali roku (pkt. 3.2. Hetzner AGBs), Digital Ocean - dostępność na poziomie 99,99%(https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) i dogado pomiędzy 99%-99,99% w zależności od składnika. RAIDBOXES bardzo dba o utrzymanie tych wartości.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, RAIDBOXES gwarantuje dostępność swoich usług oferowanych przez Internet na poziomie co najmniej 99% średniorocznie. Dostępność jest podawana, gdy zasoby i usługi systemu są zasadniczo gotowe do działania. Dostępność jest obliczana na podstawie czasu przypisanego do danego miesiąca kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy, pomniejszonego o czasy konserwacji zdefiniowane poniżej. RAIDBOXES przeprowadza prace konserwacyjne, o ile jest to możliwe, w okresach niskiego użytkowania.
 4. RAIDBOXES niezwłocznie usunie wszystkie błędy w oprogramowaniu zgodnie z możliwościami technicznymi. Błąd występuje wtedy, gdy konto RAIDBOXES nie spełnia funkcji określonych w opisie usługi, daje błędne wyniki lub w jakikolwiek inny sposób nie funkcjonuje prawidłowo, tak że korzystanie z " kontaRAIDBOXES" jest niemożliwe lub ograniczone. W celu świadczenia usług RAIDBOXES jest zależny od infrastruktury, która jest obsługiwana przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) i na którą RAIDBOXES nie ma wpływu. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub utrudnienia, które mają swoją przyczynę poza sferą wpływów RAIDBOXES , w szczególności zakłócenia w Internecie lub spowodowane siłą wyższą.
 5. RAIDBOXES polega na infrastrukturach obsługiwanych przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) w celu świadczenia usług i RAIDBOXES nie ma na nie wpływu. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub utrudnienia, które mają swoją przyczynę poza sferą wpływów RAIDBOXES , w szczególności zakłócenia w Internecie lub spowodowane siłą wyższą.
  Następujące okoliczności nie są uznawane za zakłócenia w pracy:
 • Przerwy w dostępności spowodowane zakłóceniami na terenie osób trzecich, na które RAIDBOXES nie ma wpływu.
 • Przerwy spowodowane działaniem siły wyższej
 • Krótkotrwałe przerwy w działaniu, które są konieczne, aby zapobiec lub uniknąć konkretnych zagrożeń przez możliwe nadużycie przez osoby trzecie (tzw. exploity) (np. przez aktualizacje).
 1. W celu utrzymania wydajności stosowanej technologii, RAIDBOXES regularnie przeprowadza prace konserwacyjne i serwisowe. W zakresie, w jakim prace te są związane z przerwami w świadczeniu usług, RAIDBOXES w miarę możliwości zaplanuje je w czasie, gdy zapotrzebowanie jest zazwyczaj niskie.
 2. W celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, regularnie instalowane są aktualizacje oprogramowania. Może to spowodować zmianę zakresu i kształtu usług świadczonych przez RAIDBOXES . Nie można wykluczyć, że będzie to wymagało również zmiany treści przechowywanych przez klienta lub zainstalowanych przez niego aplikacji. W miarę możliwości RAIDBOXES poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem. Jeżeli taka aktualizacja systemu wymaga zmian nieakceptowalnych dla klienta, może on w trybie nadzwyczajnym wypowiedzieć umowę.
 3. W trakcie trwania umowy, na życzenie klienta, w każdej chwili możliwa jest zmiana taryfy na taryfę o większej wydajności (upgrade) lub mniejszej wydajności (downgrade). O ewentualne opłaty związane z tą zmianą należy pytać na stronie RAIDBOXES . Wraz z dokonaną zmianą rozpoczyna się nowa umowa na podstawie opisu usługi i ogólnych warunków obowiązujących w momencie zmiany oraz, jeśli ma to zastosowanie, z nowym minimalnym okresem obowiązywania. W przypadku zmiany taryfy na wyższą, wszelkie niewykorzystane płatności dokonane przez klienta za starą taryfę zostaną zwrócone.
 4. Klient nie jest uprawniony do posiadania tego samego adresu IP przypisanego do serwera przez cały okres obowiązywania umowy.

§6. zakłócenia wydajności

 1. Nieprawidłowości w działaniu usuwane są przez RAIDBOXES w ramach możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania RAIDBOXES o wszelkich rozpoznawalnych dla niego usterkach ("zgłoszenie usterki"). Jeżeli usunięcie zakłócenia nie nastąpi w odpowiednim terminie, klient musi wyznaczyć RAIDBOXES odpowiedni czas na odpoczynek (z reguły jeden tydzień). Okres karencji musi być ustalony na piśmie. Jeżeli w tym czasie zakłócenia nie zostaną usunięte, klient ma prawo do odszkodowania za powstałe szkody. To zastrzeżenie nie dotyczy funkcji beta oferowanych przez RAIDBOXES , dobrowolnych bezpłatnych usług i DEMO BOXES.
 2. Jeżeli funkcjonalność BOXES jest ograniczona z powodu zawartości niezgodnej z umową lub z powodu użycia wykraczającego poza założone umową użycie, klient nie może dochodzić praw z tytułu zakłóceń z tego powodu. W przypadku wystąpienia siły wyższej, RAIDBOXES jest zwolniony z obowiązku świadczenia.
 3. Jeżeli RAIDBOXES nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy RAIDBOXES nie dotrzyma wyznaczonego przez klienta rozsądnego terminu. Okres karencji musi być ustalony w formie pisemnej. Forma pisemna może być zastąpiona formą elektroniczną, jeżeli klient doda swoje imię i nazwisko do deklaracji oraz opatrzy dokument elektroniczny kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Okres karencji musi wynosić co najmniej dwa tygodnie.

§7 Zmiany w wynikach

 1. RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług, chyba że jest to nieuzasadnione dla klienta.
 2. Ponadto,RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług,
 • o ile jesteśmy do tego zobowiązani w związku ze zmianą sytuacji prawnej;
 • o ile zastosujemy się w ten sposób do orzeczenia sądu lub decyzji urzędowej wydanej przeciwko nam;
 • w zakresie, w jakim dana zmiana jest niezbędna do usunięcia istniejących luk w zabezpieczeniach;
 • jeżeli zmiana jest korzystna wyłącznie dla klienta; lub
 • jeżeli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na klienta.
 1. Zmiany mające jedynie nieznaczny wpływ na usługi Dostawcy Usług nie stanowią zmian usług w rozumieniu niniejszego punktu. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym oraz zwykłej zmiany układu funkcji.

§8 Polityka anulowania

 1. Jeśli klient jest uważany za konsumenta w rozumieniu § 13 BGB, można odstąpić od zawartej umowy w ciągu czternastu dni (termin odstąpienia) bez podania przyczyn. Zgodnie z § 13 BGB, konsumentem jest "każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudniające. Ustalenie, czy istnieje status konsumenta, leży w gestii RAIDBOXES.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować RAIDBOXES o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zostało wysłane przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Konsekwencje cofnięcia
  Po skutecznym odstąpieniu od umowy dokonane dotychczas płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym RAIDBOXES otrzyma zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dla tej spłaty RAIDBOXES używa tego samego sposobu płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie będą pobierane opłaty za tę spłatę.
 4. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: (Niepotrzebne skreślić)

——
Do RAIDBOXES GmbH
harbour road 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
Nazwa konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
Data (*)
——

§9 Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

 1. Okres obowiązywania umowy wynika z wybranego przez klienta przedziału czasowego płatności. Po upływie okresu obowiązywania umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona o okres wybranego wcześniej przedziału czasowego płatności.
 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, bez wypowiedzenia, na koniec umowy.
 3. Rezygnacja może nastąpić tylko w formie pisemnej listem lub poprzez bezpieczny obszar administracyjny online (RAIDBOXES- Dashboard). Rezygnacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna, jeżeli adres e-mail, którego użył nadawca, jest zapisany na koncie klienta. W wypowiedzeniu należy podać istotne elementy umowy (nazwisko, imię, numer klienta, numer umowy, numer BOX).
 4. Jeśli klient posiada kilka BOXES, konieczne jest, aby wypowiedzenie zawierało wyraźną informację, która strona BOX i która umowa ma zostać wypowiedziana.
 5. Jeżeli data rozwiązania nie jest określona, wybiera się datę wygaśnięcia umowy.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta, musi on wskazać, co ma się stać z zarejestrowanymi dla niego domenami. Jeśli klient nie dostarczy na czas instrukcji w tym zakresie, nawet na żądanie RAIDBOXES , RAIDBOXES jest uprawniony do usunięcia domen (Zamknij). Jeżeli wypowiedzenie jest dokonywane przez RAIDBOXES, powyższe obowiązuje odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że RAIDBOXES musi zażądać od klienta dostarczenia instrukcji dotyczących wypowiedzenia.
 7. Prawo obu stron do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód do wypowiedzenia umowy przez RAIDBOXES istnieje w szczególności w następujących przypadkach:
 1. Klient zalega z zapłatą uzgodnionego wynagrodzenia lub jego nieznacznej części za dwa kolejne terminy lub Klient zalega z zapłatą wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za dwa miesiące w okresie obejmującym więcej niż dwa terminy.
 2. Klient jest niewypłacalny lub został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku lub wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego został odrzucony z powodu braku majątku.
 3. Klient narusza istotne zobowiązania umowne i nie zaprzestaje niezwłocznie tego naruszenia pomimo ostrzeżenia lub powiadomienia o zablokowaniu treści przez RAIDBOXES .

10. warunki płatności

 1. Wysokość opłat wnoszonych przez klienta na rzecz RAIDBOXES oraz odpowiedni okres rozliczeniowy wynikają z opisu usługi w wybranej przez klienta taryfie.
 2. Fakturowanie odbywa się zazwyczaj online poprzez umieszczenie faktury na pulpicie nawigacyjnym w postaci pliku do pobrania i wydrukowania.
  Fakturę online uważa się za otrzymaną przez klienta, gdy może on ją wywołać w panelu administracyjnym i jest ona tym samym dostępna dla klienta. Dotyczy to również sytuacji, gdy RAIDBOXES prześle klientowi fakturę pocztą elektroniczną jako dokument PDF.
 3. RAIDBOXES oferuje klientowi możliwość zapłaty wszelkich należności za pomocą polecenia zapłaty, faktury lub karty kredytowej. Wynikający z tego okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania umowy. Płatności są zawsze dokonywane z góry.
 1. Płatność na podstawie faktury: Jeśli wybrano metodę płatności faktura, opłaty zależne od użytkowania są należne z góry za wybrany okres umowy. Faktury są płatne w ciągu 10 dni.
 2. Płatność poprzez polecenie zapłaty SEPA: W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA, klient jest obciążany opłatą niezależną od sposobu wykorzystania. Klient upoważnia RAIDBOXES do obciążania płatności, które mają być dokonane przez klienta, z konta wskazanego przez klienta. W tym celu klient udziela RAIDBOXES pełnomocnictwa do polecenia zapłaty (SEPA), które w każdej chwili może zostać odwołane. Obecnie przyjmujemy zlecenia polecenia zapłaty z Niemiec, Austrii i Holandii. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi koszty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Klient ma prawo udowodnić, że RAIDBOXES nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda jest znacznie mniejsza. W tym celu wysyłane jest przypomnienie do klienta, który ma zostać przeniesiony. Automatyczna dalsza windykacja tego roszczenia nie ma miejsca.
 3. Płatność kartą kredytową: Przy płatności kartą kredytową klient jest z góry obciążany opłatą niezależną od użytkowania. W tym celu klient musi wprowadzić dane swojej karty kredytowej w panelu nawigacyjnym. Jeśli obciążenie rachunku zostanie odrzucone przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych (np. z powodu nieaktualnych danych karty kredytowej) lub nie jest możliwe ze względów technicznych, RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu płatności na fakturę (powyższa litera a.) lub polecenie zapłaty SEPA (powyższa litera b.). Klient zostanie poinformowany przez RAIDBOXES w odpowiednim czasie o problemach z debetem i będzie miał możliwość aktualizacji danych karty kredytowej lub informacji rozliczeniowych w rozsądnym okresie czasu przed zmianą.
 1. Jeżeli klient zalega z płatnością, RAIDBOXES ma prawo odmówić wykonania usługi po wysłaniu upomnienia. Zazwyczaj odbywa się to poprzez zablokowanie strony BOX. Nie ma to wpływu na zobowiązania płatnicze klienta. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez RAIDBOXES pozostaje nienaruszone.
 2. Jeżeli klient zalega z zapłatą niebagatelnej części wynagrodzenia przez dwa kolejne miesiące lub z kwotą odpowiadającą miesięcznemu wynagrodzeniu przez okres dłuższy niż dwa miesiące, RAIDBOXES może rozwiązać stosunek umowny bez wypowiedzenia z ważnego powodu.
 3. Jak w przypadku każdej usługi świadczonej w sposób ciągły, koszty usług świadczonych przez RAIDBOXES mogą ulec zmianie ze względu na zmiany kontekstu prawnego i ekonomicznego (np. wzrost kosztów energii i telekomunikacji). Dlatego RAIDBOXES zastrzega sobie prawo do zmiany cen na początku nowego okresu rozliczeniowego z sześciotygodniowym okresem zmiany. Klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w momencie wejścia w życie zmiany ceny. Jeżeli klient nie skorzysta z tego w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, zmianę uważa się za zatwierdzoną; RAIDBOXES wyraźnie zwróci na to uwagę klientowi.
 4. RAIDBOXES jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia opłat. W każdym przypadku właściwy jest roczny wzrost o nie więcej niż 10 %. Podwyższenie opłaty wymaga zgody klienta. Zgodę uważa się za udzieloną, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec podwyżki w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie. RAIDBOXES jest zobowiązany do poinformowania klienta o skutkach braku sprzeciwu w momencie powiadomienia klienta o zmianie.

§11. obowiązki i odpowiedzialność klienta

 1. Klient ma możliwość ręcznego wykonania kopii zapasowej wszystkich plików i ustawień oprogramowania za pomocą funkcji kopii zapasowej. Odpowiednie opcje tworzenia kopii zapasowych są dostępne w pulpicie nawigacyjnym. Niezależnie od obowiązku tworzenia kopii zapasowych przez RAIDBOXES, klient jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych na własną odpowiedzialność.
 2. Odpowiedzialność za treść ponosi klient. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które przechowuje lub udostępnia do pobrania na stronie BOX . W ramach obowiązku przestrzegania przepisów prawnych i umownych klient odpowiada również za postępowanie osób trzecich działających w jego imieniu, w szczególności zastępców i pomocników. Dotyczy to również innych osób trzecich, którym świadomie udostępnia on niezbędne dane dostępowe. RAIDBOXES nie jest w stanie sprawdzić zawartości stron klienta pod kątem ewentualnych naruszeń. Ponadto, klient jest odpowiedzialny za to, aby zainstalowane przez niego programy, skrypty lub podobne nie zagrażały działaniu serwera lub sieci komunikacyjnej RAIDBOXES lub bezpieczeństwu i integralności innych danych przechowywanych na serwerach RAIDBOXES .
 3. Treści zapisane przez klienta na przeznaczonej dla niego przestrzeni dyskowej mogą być chronione prawem autorskim i prawem o ochronie danych osobowych. Klient udziela RAIDBOXES prawa do udostępniania treści zapisanych przez niego na serwerze w przypadku zapytań przez Internet, w szczególności do ich powielania i przekazywania w tym celu oraz do możliwości ich powielania w celu tworzenia kopii zapasowych danych. Klient powinien na własną odpowiedzialność sprawdzić, czy wykorzystanie przez niego danych osobowych spełnia wymogi ochrony danych.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczne posługiwanie się hasłami spoczywa na kliencie. RAIDBOXES wyraźnie wskazuje, że w Internecie stale podejmowane są próby, między innymi, odgadywania haseł dostępu za pomocą automatycznego sondowania. Obowiązkiem klienta jest ochrona swoich BOXES przed takimi atakami i taki dobór haseł, aby nie były one zagrożone przez takie próby skanowania.
 5. Klient jest odpowiedzialny za regularną zmianę swoich haseł. Należy wybierać tylko te hasła, które po weryfikacji są klasyfikowane jako bardzo silne. Klient zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy haseł otrzymanych od RAIDBOXES w celu dostępu i do natychmiastowego poinformowania RAIDBOXES , gdy tylko dowie się, że nieuprawnione osoby trzecie znają hasło. Podobnie, klient poinformuje RAIDBOXES natychmiast, gdy tylko będzie miał oznaki, że osoby trzecie korzystają z jego serwera bez upoważnienia.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych danych osobowych podczas rejestracji oraz do niezwłocznego poinformowania RAIDBOXES o wszelkich zmianach tych danych.
 7. Klient zwolni RAIDBOXES od wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie wobec RAIDBOXES z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami przechowywanymi przez klienta na serwerze. Klient przejmuje na siebie koszty koniecznej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie w odpowiedniej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku roszczeń osób trzecich, klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania RAIDBOXES wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i obrony.
 8. W przypadku bezpośredniego lub rzeczywistego naruszenia powyższych obowiązków, jak również w przypadku dochodzenia przez osoby trzecie nieuzasadnionych roszczeń wobec RAIDBOXES na podstawie treści zapisanych na serwerze, RAIDBOXES jest uprawniony, również z uwzględnieniem uzasadnionych interesów klienta, do czasowego zawieszenia połączenia tych treści z Internetem w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. RAIDBOXES niezwłocznie poinformuje klienta o tym działaniu.
 9. Jeśli programy, skrypty lub podobne zainstalowane przez klienta zagrażają lub zakłócają działanie serwera lub sieci komunikacyjnej RAIDBOXES lub bezpieczeństwo i integralność innych danych przechowywanych na serwerach RAIDBOXES , RAIDBOXES może dezaktywować lub odinstalować te programy, skrypty itp. Jeżeli wymaga tego usunięcie zagrożenia lub uszczerbku na zdrowiu, RAIDBOXES jest również uprawniony do przerwania połączenia treści przechowywanych na serwerze z Internetem. RAIDBOXES niezwłocznie poinformuje klienta o tym działaniu.
 10. Klient powinien unikać nadmiernego obciążania systemu serwerowego RAIDBOXES . Nadmierne obciążenie może być spowodowane w szczególności przez takie skrypty, które nie są zawarte w bibliotece programów RAIDBOXES . W przypadku, gdy treści klienta zakłócają lub poważnie zagrażają funkcjonalności, bezpieczeństwu lub dostępności systemu serwera, RAIDBOXES jest uprawniony do usunięcia konta klienta.

§12. zgodność z prawem i zakazane użycie

 1. Klient może zezwolić swoim pracownikom/pełnomocnikom na korzystanie z BOX w całości lub w części.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, w szczególności do udostępnienia na stronie internetowej informacji wymaganych przez TMG i DS-GVO. W szczególności treści do pobrania, zapisane dane, wyświetlane banery, jak również słowa kluczowe używane we wpisach w wyszukiwarkach nie mogą naruszać prawa lub praw osób trzecich (w szczególności znaków towarowych, praw do nazwy i praw autorskich).
  Za szczególnie poważne naruszenia uważa się
 • naruszenia prawa o ochronie nieletnich
 • Istotne naruszenia praw autorskich spowodowane przechowywaniem i/lub udostępnianiem do pobrania treści, w szczególności muzyki, obrazów, filmów, oprogramowania itp.
 • Przestępcze szpiegowanie lub manipulacja danymi RAIDBOXES i/lub innych klientów RAIDBOXES.
 1. Klient ma umowny zakaz
 1. oferować lub umożliwiać oferowanie treści pornograficznych, jak również usług mających na celu osiągnięcie zysku, których przedmiotem są treści pornograficzne i/lub erotyczne (np. nagie zdjęcia, peep show itp.),
 2. Strony phishingowe,
 3. do prowadzenia publicznych gier losowych, które są objęte Traktatem państwowym o grach losowych lub do prowadzenia stron, które reklamują lub porównują gry losowe,
 4. Oferowanie treści, które gloryfikują lub trywializują wojnę, terror i inne akty przemocy wobec ludzi i zwierząt,
 5. oferowania treści, które mogą poważnie zagrażać moralności dzieci lub młodzieży,
 6. dostarczania treści, które przedstawiają ludzi w sposób naruszający godność ludzką i/lub odzwierciedlają rzeczywiste wydarzenie, bez istnienia nadrzędnego uzasadnionego interesu w takiej właśnie formie relacjonowania,
 7. Powyższe zobowiązania obowiązują odpowiednio dla odnośników ("hiperłączy") umieszczonych przez klienta na stronie internetowej do takich treści osób trzecich,
 8. do wysyłania treści nietransakcyjnych za pośrednictwem przekaźnika SMTP dostarczonego przez RAIDBOXES podczas wysyłania wiadomości e-mail. W szczególności, wysyłanie newsletterów, spamu i złośliwego oprogramowania jest surowo zabronione.
 1. Obsługa portali do pobierania plików lub porównywalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej do masowego rozpowszechniania plików jako plików do pobrania, jak również instalacja oprogramowania lub nadmierne odtwarzanie filmów, których transfer danych (ruch) nie jest domyślnie mierzony (domyślnie mierzone: ruch WWW, ruch pocztowy i ruch FTP) jest niedozwolone. W przypadku naruszenia regulaminu RAIDBOXES ma prawo do usunięcia konta klienta.
 2. Wysyłanie spamu za pomocą oprogramowania zainstalowanego na stronie BOX jest nielegalne, o ile nie chodzi jedynie o wysyłanie e-maili do odbiorców bez ich zgody, a zgoda danego odbiorcy nie jest dostępna, choć jest wymagana ("spam"). Ciężar dowodu zgody (por. § 7 ust. 2 UWG) danego odbiorcy nie spoczywa na RAIDBOXES, lecz na kliencie. Klientowi nie wolno również reklamować zawartości BOXES za pomocą spamu wysyłanego za pośrednictwem innych dostawców. Klientowi nie wolno również wysyłać tak zwanych "płatnych e-maili" lub e-maili reklamujących "system poleceń".
 3. O ile klient nie działa jako konsument, RAIDBOXES może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości do 5.000,00 EUR w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, za które klient jest odpowiedzialny, której wysokość jest ustalana przez RAIDBOXES w każdym indywidualnym przypadku i której wysokość klient może sprawdzić w sądzie. Zarzut kontynuacji naruszenia jest wykluczony; w przypadku ciągłych naruszeń prawa, co najmniej każdy miesiąc jest uważany za niezależne naruszenie. Dochodzenie dalszych odszkodowań pozostaje nienaruszone przez karę umowną.
 4. RAIDBOXES Klient zwalnia RAIDBOXES z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów ustawowych lub praw osób trzecich, o ile wina leży po stronie klienta. Jeżeli odszkodowanie nie jest możliwe, klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej ze strony RAIDBOXES. RAIDBOXES niezwłocznie informuje klienta o roszczeniach osób trzecich i daje mu możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie.

§13 Odpowiedzialność RAIDBOXES®.

 1. RAIDBOXES ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w zakresie odpowiedzialności za winę umyślną i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego zaniedbania, RAIDBOXES, z zastrzeżeniem prawnych ograniczeń odpowiedzialności (np. staranność we własnych sprawach, nieznaczne naruszenie obowiązków itp.), odpowiada tylko za
 1. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, oraz
 2. za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać). W tym przypadku jednak odpowiedzialność RAIDBOXES jest ograniczona do odtworzenia przewidywalnej, typowej szkody. W przypadku utraty danych, odpowiedzialność RAIDBOXES jest ograniczona do kosztów powielania danych z kopii zapasowych, które zostaną utworzone przez klienta oraz do przywrócenia danych, które zostałyby utracone, nawet gdyby dane zostały prawidłowo zabezpieczone.

2. ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 dotyczą również naruszeń obowiązków przez lub na rzecz osób, za których winy RAIDBOXES ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Nie obowiązują one w przypadku, gdy RAIDBOXES podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję oraz w przypadku roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§14. ograniczenia w korzystaniu (blokowanie strony BOX, wysyłanie e-maili).

 1. RAIDBOXES jest uprawniony do zablokowania BOXES bez uprzedzenia, jeżeli obiektywne fakty dają podstawę do podejrzeń, że BOX jest w znacznym stopniu nadużywany przez osoby trzecie (np. atak hakerski). Podobnie, RAIDBOXES jest uprawniony do zablokowania bez uprzedzenia, jeżeli z BOX wynika inne znaczące i oczywiste (ewidentne) naruszenie prawa lub praw osób trzecich.
 2. RAIDBOXES niezwłocznie poinformuje klienta o zablokowaniu konta. RAIDBOXES spełnia swój obowiązek powiadomienia, jeśli prześle powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta.
 3. Jeżeli blokada nastąpiła z powodu naruszenia prawa i/lub umowy, RAIDBOXES może uzależnić zniesienie blokady od usunięcia przez Klienta stanu niezgodnego z prawem oraz, w celu wykluczenia ryzyka powtórzenia się tego stanu, złożenia na adres RAIDBOXES oświadczenia o zaprzestaniu działalności, co jest obwarowane karą umowną, a także złożenia stosownego zabezpieczenia. Wysokość promesy kary umownej oraz zabezpieczenia uzależniona jest od wagi naruszenia. W celu usunięcia naruszenia prawa może być konieczne, aby RAIDBOXES tymczasowo usunął blokadę. Ogólnie rzecz biorąc, RAIDBOXES poradzi sobie z tym w następujący sposób: Klient musi najpierw złożyć pisemne oświadczenie, że chce usunąć naruszenie. Po tym czasie RAIDBOXES tymczasowo zniesie blokadę na czas działań naprawczych i poinformuje o tym klienta.
 4. RAIDBOXES ma również prawo do zablokowania BOXES, jeśli klient zalega z płatnościami. Jak tylko klient wywiąże się ze swoich zaległych płatności, jego BOX zostanie ponownie odblokowany.
 5. Nowe BOXES mogą być również zablokowane dla celów walidacji. Po potwierdzeniu tożsamości przez nowego klienta, strona BOX zostanie odblokowana.
 6. W przypadku infekcji złośliwego oprogramowania na stronie BOX , RAIDBOXES ma prawo do natychmiastowego zablokowania zainfekowanej strony BOX . Odbywa się to dla bezpieczeństwa systemu, a także jako ochrona dla właściciela BOX, ponieważ nie otrzyma on żadnej kary od wyszukiwarek i nie narazi na niebezpieczeństwo odwiedzających jego BOX .
 7. Podobnie, RAIDBOXES jest uprawniony do uniemożliwienia wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem przekaźnika SMTP dostarczonego przez RAIDBOXES , jeśli RAIDBOXES zostanie o to poproszony przez dostawcę usług, na których opiera się usługa.

§15. ochrona danych

 1. RAIDBOXES gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.
 2. RAIDBOXES wyraźnie zwraca uwagę klienta na to, że ochrona danych podczas transmisji danych w otwartych sieciach, takich jak Internet, nie może być zagwarantowana w sposób wyczerpujący zgodnie z aktualnym stanem techniki. Klient wie, że oferent może w każdej chwili zapoznać się z ofertą strony zapisaną na serwerze internetowym oraz ewentualnie z innymi danymi klienta zapisanymi tam z technicznego punktu widzenia. Również inni uczestnicy Internetu są w pewnych okolicznościach technicznie zdolni do nieuprawnionej ingerencji w bezpieczeństwo sieci i do kontrolowania ruchu wiadomości. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i kopie zapasowe danych, które transmituje do Internetu i przechowuje na serwerach internetowych.

§16 Jurysdykcja, prawo właściwe

 1. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między stronami umowy, w szczególności dotyczących zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy, jest - o ile klient jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym funduszem specjalnym - Münster w Westfalii, powiat Münster. RAIDBOXES może również pozwać klienta w miejscu ogólnej jurysdykcji klienta.
 2. Dla umów zawartych przez RAIDBOXES na podstawie niniejszych warunków oraz dla wynikających z nich roszczeń, niezależnie od ich charakteru, obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§17 Inne postanowienia

 1. Klient może potrącić roszczenia RAIDBOXES tylko wtedy, gdy są one bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Dochodzenie prawa zatrzymania przysługuje klientowi tylko z powodu roszczeń wzajemnych, które wynikają ze stosunku umownego z usługodawcą.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są nieważne, nie wpływa to na ważność umowy jako całości.

B. Warunki specjalne

§1. warunki specjalne dla kopii zapasowych

 1. W ramach naszych usług oferujemy naszym klientom automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Są one tworzone automatycznie codziennie od godziny 3:00 MEST, w zależności od wielkości kopii zapasowej, jej utworzenie może zająć kilka godzin. Nasze kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych firmy Amazon Web Services, Inc. pod adresem 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, w skrócie: AWS. Jako lokalizację serwera wybraliśmy Frankfurt. Jeśli zostanie utworzona kopia zapasowa, to o godz. 3:00 BOX zostanie odzwierciedlona w swojej aktualnej wersji na serwerze. Kontrola treści i funkcjonalności strony z naszej strony nie jest dokonywana.
 2. Każda automatycznie utworzona kopia zapasowa jest przechowywana przez 30 dni. Po upływie 30 dni dana kopia zapasowa jest nieodwracalnie usuwana.
 3. Jeśli używana jest kopia zapasowaPlugin niezależna od RAIDBOXES , RAIDBOXES nie może zagwarantować kompletności i funkcjonalności utworzonej przez nas kopii zapasowej.
 4. RAIDBOXES oferuje możliwość ręcznego wykonania kopii zapasowej dla klienta. Ręcznie utworzona kopia zapasowa zostanie usunięta, jak tylko klient zrezygnuje i usunie swoją stronę BOX . Liczba możliwych kopii zapasowych zależy od taryfy i można ją odczytać z opisu produktu.
 5. Środowisko Staging(baza danych i system plików) nie jest częścią kopii zapasowej na stronie RAIDBOXES.

§2 Warunki specjalne dla darmowych BOXES (DEMO BOXES)

Opisane tu warunki specjalne uzupełniają i konkretyzują regulacje zawarte w sekcji A §4.
1. rozporządzenie odbiegające od normy
W przypadku bezpłatnych BOXES w fazie testowej, usługi wymienione w części A § 5 nie obowiązują w pełnym zakresie.
2. treść usługi

 1. RAIDBOXES oferuje DEMO BOXES dla każdej możliwej do wyboru taryfy. MINI i STARTER można testować bezpłatnie przez 14 dni, High Traffic BOXES przez 4 dni. Dokładne czasy demo są wyświetlane po wybraniu opcji DEMO-BOX .
 2. W przypadku bezpłatnych BOXES w fazie testowej, klient nie ma prawa do korzystania z pełnego zakresu funkcji regularnego produktu.

3. usunięcie danych

 1. Jeśli klient nie przekształcił darmowego konta BOX w płatne konto BOX lub nie utworzył płatnego konta oprócz darmowego konta , umowa kończy się automatycznie bez konieczności wypowiedzenia ze strony klienta lub RAIDBOXES po zakończeniu fazy testowej. Bezpłatne konto RAIDBOXES będzie nadal istnieć.

3. warunki specjalne dla taryfy "W PEŁNI ZARZĄDZANA".

 1. W taryfie FULLY-MANAGED oferujemy automatyczne aktualizacje Plugin- (wspierające oprogramowanie WordPress ) oraz Theme- (WordPress szablony projektów) dla systemu CMS WordPress .

1. procedura aktualizacji Plugins oraz Themes

 1. Proces aktualizacji zawsze wymaga codziennego tworzenia kopii zapasowej. Po zakończeniu procesu aktualizacji, strona jest sprawdzana pod kątem dostępności. Nie przeprowadza się pełnej kontroli strony pod kątem funkcjonalności i wyglądu. Ze względu na liczne aktualizacje Plugin, które należy przeprowadzić, klient nie jest informowany o przeprowadzonych aktualizacjach Plugin. Klient jest zatem zobowiązany do sprawdzania swojej strony internetowej co najmniej raz w tygodniu.
 2. Wyłączone z tego są strony, które nie są ani dostępne, ani prawidłowo linkowane. W tym przypadku nie następuje automatyczna aktualizacja. W tym przypadku klient zostanie skontaktowany przez RAIDBOXES za pośrednictwem zdeponowanego adresu e-mail.

2. jak radzić sobie z problemami

 1. Jeśli strona nie jest już dostępna po aktualizacji, RAIDBOXES podejmie próbę przywrócenia poprzednio utworzonej kopii zapasowej.
 2. Jeśli klient wykryje problemy ze swoją stroną internetową, w każdej chwili może przywrócić ją do wcześniej utworzonej kopii zapasowej. W przypadku wykrycia błędu na stronie internetowej przez Plugin- lub Theme-Update przez RAIDBOXES , wcześniej utworzona kopia zapasowa jest przywracana na BOX , a klient jest o tym informowany. Następnie można wspólnie ustalić, czy aktualizacja powinna zostać na razie wstrzymana, czy też należy skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi wsparcia.

3. zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. RAIDBOXES nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Plugin- lub Theme-updates. W szczególności klient nie ma prawa twierdzić, że problemy z Plugin- i Theme-aktualizacjami zostaną rozwiązane przez RAIDBOXES .

§4 Szczególne warunki umów dotyczących domen

 1. Jeśli domena jest rejestrowana za pośrednictwem RAIDBOXES , umowa jest zawierana bezpośrednio między klientem a odpowiednim rejestratorem. RAIDBOXES działa w stosunku do klienta jako pośrednik, dostawca usług internetowych (ISP), w ramach płatnego stosunku agencyjnego (§675 BGB). W związku z tym obowiązują warunki rejestracji i wytyczne danego rejestru. O ile są one sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi RAIDBOXES , odpowiednie warunki rejestracji i wytyczne mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Handlowymi RAIDBOXES. Przegląd wytycznych i warunków rejestracji można znaleźć tutaj.
 2. Rejestracja domen odbywa się w zautomatyzowanym procesie. RAIDBOXES nie ma wpływu na alokację domeny. W związku z tym RAIDBOXES nie gwarantuje, że domeny, o które wnioskuje się w imieniu klienta, mogą zostać przydzielone (delegowane), będą trwałe w dłuższym okresie czasu i wolne od praw osób trzecich.
 3. Klient jest zobowiązany do współpracy w rozsądny sposób przy rejestracji, transferze i usuwaniu domen, jak również przy modyfikacji wpisów w bazach danych rejestrów.
 4. Klient gwarantuje, że jego domeny i dostępne w nich treści nie naruszają przepisów prawa ani nie naruszają praw osób trzecich. W zależności od rodzaju domeny lub celu związanej z nią treści, należy niejako przestrzegać innych krajowych systemów prawnych.
 5. Jeśli osoby trzecie w sposób wiarygodny twierdzą, że domeny lub treści naruszają ich prawa, lub jeśli naruszenie praw zostanie uznane za prawdopodobne w przekonaniu RAIDBOXES na podstawie obiektywnych okoliczności, możemy tymczasowo zablokować treści i podjąć środki w celu uniemożliwienia dostępu do danej domeny.
 6. Klient zwalnia RAIDBOXES z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich z tytułu nieuprawnionego korzystania z domeny internetowej lub związanych z nią treści.
 7. Jeśli klient zrezygnuje z domeny w odpowiednim rejestrze, poinformuje o tym niezwłocznie RAIDBOXES .
 8. Zakończenie stosunku umownego z RAIDBOXES nie ma wpływu na umowę o rejestrację domeny istniejącą pomiędzy klientem a rejestrem lub registratorem. Niemniej jednak zamówienia dotyczące anulowania stosunku rejestracji należy kierować na adres RAIDBOXES , ponieważ ten ostatni zarządza domeną dla właściciela domeny, a powiadomienia od właściciela domeny, w tym anulowanie umowy, są regularnie przekazywane za pośrednictwem dostawcy do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
 9. Wypowiedzenie przez klienta stosunku umownego z RAIDBOXES wymaga zatem wyraźnego pisemnego oświadczenia klienta, że domena jest (również) wypowiedziana i może zostać usunięta, aby stosunek rejestracji domeny został jednocześnie ważnie zakończony. Jeśli klient nie jest jednocześnie właścicielem domeny, zlecenie wypowiedzenia lub usunięcia domeny wymaga pisemnej zgody właściciela lub administratora domeny.
 10. Termin składania wniosków o anulowanie domeny na adres RAIDBOXES wynosi cztery tygodnie do końca okresu trwania stosunku rejestracji dla wszystkich domen związanych z domenami najwyższego poziomu .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, oraz trzy miesiące dla wszystkich pozostałych domen.
 11. Opóźnione zamówienia na anulowanie domen będą niezwłocznie przekazywane do rejestru przez RAIDBOXES . Wyjaśnia się jednak, że jeżeli zlecenie anulowania dotyczące umowy o rejestrację domeny nie zostanie wydane przez klienta w odpowiednim czasie i w związku z tym okres rejestracji domeny zostanie przedłużony w stosunku do rejestru lub rejestratora, zobowiązanie klienta do zapłaty pozostaje w mocy przez okres przedłużenia.
 12. Jeśli klient zakończy stosunek umowny z RAIDBOXES, ale nie podejmie wyraźnej decyzji, co ma zrobić z dotychczas zarejestrowanymi za pośrednictwem RAIDBOXES domenami, obowiązek zapłaty za domeny pozostaje w mocy również do odwołania. Po bezskutecznym wezwaniu Klienta, wysłanym na adres e-mail podany przez Klienta, do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego domen w rozsądnym terminie, RAIDBOXES będzie uprawniony do przekazania domen pod bezpośrednią administrację odpowiedniego rejestru lub do zwolnienia domen w imieniu Klienta. To samo obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy z klientem przez RAIDBOXES.
 13. Jeśli domeny nie zostaną umieszczone przez klienta w administracji innego dostawcy najpóźniej do daty zakończenia umowy agencyjnej dotyczącej administracji domeny pomiędzy klientem a RAIDBOXES , RAIDBOXES jest uprawniony do przekazania domen do bezpośredniej administracji odpowiedniego rejestru lub do zwolnienia domen w imieniu klienta. Obowiązuje to również w szczególności w przypadku, gdy klient złożył dyspozycję przeniesienia domeny do nowego providera, która jednak nie została zrealizowana w odpowiednim czasie.

§5 Warunki specjalne dla dodatków

1. specyfikacja wydajności

 1. W ramach swojej umowy klient ma możliwość zarezerwowania dodatkowych dodatków.
 2. Zakres usług oferowanych przez nas dodatków można znaleźć w opisie danej usługi.

2 Zawarcie umowy, wykonanie umowy, rozwiązanie umowy

 1. Dla każdej strony BOX można zarezerwować jeden lub więcej dodatków. Dodatek jest automatycznie powiązany z umową, w której znajduje się BOX .
 2. Jeśli witryna BOX zostanie usunięta, odpowiadający jej dodatek zostanie również automatycznie usunięty.
 3. Każdy dodatek może być anulowany niezależnie od BOX i umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc do końca umowy.

3. warunki płatności

 1. Każdy dodatek jest rozliczany razem z umową, w której znajduje się BOX . Synchronizacja metody płatności i przedziału czasowego płatności przebiega automatycznie.
 2. Sposób płatności odpowiada sposobowi wybranemu w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeśli data rozpoczęcia kontraktu dla dodatku jest inna niż data rozpoczęcia kontraktu powiązanego z BOX , dodatek będzie rozliczany niezależnie na zasadzie pro-rata za odpowiedni okres.

§6 Warunki specjalne dla programu "FREE-DEV".

 1. RAIDBOXES oferuje swoim klientom darmowe środowisko programistyczne. W ramach tego programiści mogą tworzyć strony internetowe bezpłatnie przez 90 dni na 3 DEMO BOXACH w serwisie taryfowym STARTER. Po wykonaniu strony internetowej jest ona przekazywana klientowi zleceniodawcy w ramach zmiany właściciela i dopiero wtedy przekształcana w zobowiązanego do zapłaty kosztów BOX . Przekazanie środków klientowi może być dodatkowo honorowane w ramach systemu partnerskiego RAIDBOXES . Więcej informacji na temat naszego programu partnerskiego można znaleźć tutaj.
 2. Ta oferta jest przeznaczona wyłącznie dla twórców stron internetowych. Aby zostać aktywowanym w programie FREE-DEV, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to zrobić poprzez wypełnienie formularza w ramach procesu onboardingu. Alternatywnie, aktywacja może być dokonana poprzez kontakt z naszą obsługą czatu.
 3. Po pomyślnym przystąpieniu do programu FREE-DEV, RAIDBOXES zapewnia klientowi do 3 DEMO BOX bezpłatnie przez 90 dni każdy. Po upływie 90 dni strona BOX zostanie automatycznie usunięta.
 4. Po wysłaniu formularza, RAIDBOXES może aktywować klienta do programu FREE-DEV w ciągu 3 dni lub odrzucić klienta bez podania przyczyny.
 5. RAIDBOXES jest uprawniony do wykluczenia klienta z udziału w programie FREE-DEV w każdym czasie, jeżeli fakty uzasadniają przypuszczenie nadużycia programu lub innych naruszeń zgodnie z § 12 Postanowień Ogólnych niniejszych OWH.

§7. warunki specjalne dla usług poczty elektronicznej

 1. Klienci RAIDBOXES mają możliwość zarezerwowania dodatkowych skrzynek e-mail w ramach umowy. Aby móc oferować usługi poczty elektronicznej, RAIDBOXES współpracuje z mailbox.org w ramach umowy resellerskiej.
 2. Zakres usług wynika z opisu usługi wybranego pakietu.
 3. Skrzynka e-mail może być utworzona tylko wtedy, gdy domena jest dostępna dla dostępu. Musi to być powiązane w procesie zamawiania.
 4. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ważne kopie zapasowe wiadomości e-mail są tworzone.

5. okres obowiązywania umowy/rozwiązanie umowy

 1. Okres obowiązywania umowy skrzynki e-mail odpowiada okresowi obowiązywania przydzielonej umowy.
 2. Skrzynka e-mail może zostać zamknięta w każdej chwili, bez uprzedzenia, niezależnie od umowy na koniec przydzielonej umowy.
 3. Jeśli umowa, do której przypisana jest skrzynka e-mail, zostanie rozwiązana, skrzynka e-mail zostanie automatycznie rozwiązana w tym samym czasie i usunięta na koniec okresu obowiązywania umowy.

6. warunki płatności

 1. Każda skrzynka e-mail jest rozliczana razem z przypisaną do niej umową.
 2. Sposób płatności odpowiada sposobowi wybranemu w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeśli data rozpoczęcia umowy dla skrzynki P.O. jest inna niż data rozpoczęcia umowy dla skrzynki P.O. powiązanej z BOX , skrzynka P.O. będzie rozliczana niezależnie na zasadzie proporcjonalnej za odpowiedni okres.

§8. Warunki specjalne dla opcji "Content Delivery Network" (opcja CDN)

 1.  Klienci RAIDBOXES mają możliwość zwiększenia dostępności swojej strony internetowej na całym świecie dzięki wykorzystaniu sieci dystrybucji treści za pomocą opcji CDN. W celu świadczenia tej usługi, RAIDBOXES współpracuje z proinity LLC (https://www.keycdn.com/) w ramach umowy resellerskiej. Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. Opcja CDN może zostać dodana do istniejącej umowy lub z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Rezygnacja z przydzielonej umowy prowadzi automatycznie do rezygnacji z opcji CDN. Fakturowanie odbywa się zgodnie z warunkami przypisanej umowy.
 3. Dla udostępnienia opcji CDN obowiązują odpowiednio nasze ogólne warunki dostępności (patrz wyżej A § 5) i odpowiedzialności RAIDBOXES (patrz wyżej A § 13).

§9. Warunki specjalne dla opcji Multisite

 1. Klienci RAIDBOXES mają możliwość korzystania z Multisite na WordPress -Instancja wielokrotna WordPress -Podkatalogi lub WordPress-strony internetowe. Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. W porównaniu z WordPress Single Sites, nie można korzystać z pełnego zakresu usług RAIDBOXES . Aktualny status wydajności można sprawdzić w każdej chwili w opisie wydajności "Multisite" na stronie RAIDBOXES.

Obowiązuje od 20 listopada 2019 r.