Handel internetowy za granicą - Tych wytycznych musisz przestrzegać jako operator sklepu

Maximilian Gampl Aktualizacja w dniu 20.10.2020 r.
8 Min.
Sklep internetowy za granicą WooCommerce
Ostatnia aktualizacja w dniu 20.10.2020 r.

W handlu internetowym (e-handel) do żeglugi transgranicznej zastosowanie mają specjalne wytyczne i obowiązki podatkowe. Zatem jeśli sprzedajesz towary do krajów (UE) za pośrednictwem sklepu internetowego, powinieneś znać i stosować się do tych wytycznych. Maximilian z hellotaxu wyjaśnia, co należy wziąć pod uwagę w handlu międzynarodowym i co zmieni się w tym względzie w przyszłości.

65 miliardów euro - taki jest obrót brutto osiągnięty w handlu internetowym w 2018 roku. Przemysł rozwija się i rośnie i nie widać końca. Przede wszystkim decyzja o sprzedaży w kraju lub za granicą może często stanowić różnicę między sukcesem a porażką w sprzedaży wysyłkowej.

Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż za granicą jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Zależy to od indywidualnych okoliczności. Ekspansja rynku sprzedaży jest pożądana sama w sobie, ale żegluga transgraniczna wiąże się również z dużą liczbą obowiązków i wytycznych, których należy przestrzegać. 

W tym artykule dowiesz się, czym one są, jak je opanować i co się zmieni w przyszłości. Ponieważ podatek od sprzedaży w szczególności może utrudnić życie sprzedawcy internetowemu, przyjrzeliśmy się tej sekcji w sposób szczególny. 

handel internetowy z zagranicą x

Transgraniczna działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej

Każdy, kto decyduje się na prowadzenie działalności online za granicą, ma oczywiście do czynienia również z różnymi przepisami i wymogami poszczególnych krajów. Są one, przynajmniej w Unii Europejskiej, często podobne, ale tylko często.

W tym miejscu należy przestrzegać specyficznych dla danego produktu wymogów i wytycznych, aby umożliwić płynny obrót. Przecież nie wszystko można sprzedać w każdym kraju w ten sam sposób - przynajmniej nie zawsze.

Oto przekrój możliwych różnych obszarów:

 • Specyfikacje i normy bezpieczeństwa
 • Przepisy i zakazy
 • Wytyczne dotyczące opakowań (wymogi w zakresie recyklingu)
 • Obowiązek gwarancyjny
 • Obowiązek etykietowania
 • Zasady i warunki zwrotu towarów

Wymogi te, z których niektóre są regulowane w różny sposób, muszą zostać poddane przeglądowi i dostosowane indywidualnie dla każdego kraju, branży i produktu. Zazwyczaj odbywa się to stosunkowo szybko, a jednorazowe rozważania i adaptacja są często wystarczające.

Inaczej wygląda sytuacja w dziedzinie podatków. Tutaj pewne aspekty muszą być stale obserwowane, a w szczególności podatek od wartości dodanej przysparza wielu przedsiębiorcom bólu głowy.

Zadania podatkowe dla handlowców internetowych za granicą

Handel w Europa prowadzi do różnych kwestii podatkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach UE. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o uiszczenie opłat celnych, uzyskanie nowego numeru podatkowego, czy też związanej z tym dokumentacji: szczególnie w przypadku rozpoczęcia sprzedaży transgranicznej należy mieć świadomość znaczenia związanych z tym obowiązków. jak również dodatkowe obciążenia administracyjne.

Oprócz składania różnych sprawozdań i deklaracji podatkowych, konieczne jest również zapewnienie prawidłowego opodatkowania i ważnych rejestracji VAT we wszystkich niezbędnych krajach. 

Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować surowymi karami i innymi konsekwencjami, takimi jak wykluczenie z platformy sprzedaży.

Podatek od wartości dodanej: Kiedy się zarejestrować?

VAT jest podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na wszystkie usługi i towary w UE, który ma na celu zapewnienie sprawiedliwości na szczeblu europejskim. 

Innymi rodzajami podatku akcyzowego są:

 • podatek od wyrobów tytoniowych,
 • podatku od olejów mineralnych, oraz
 • podatek od alkoholu.

Co do zasady, każde przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim UE podlega podatkowi od wartości dodanej. Wyjątki od tej zasady stanowią przedsiębiorstwa, które Regulacje dotyczące małych przedsiębiorstw w uzupełnieniu do.

Jednakże pod pewnymi warunkami, poza numerem podatkowym już dostępnym w kraju pochodzenia, w krajach, do których lub z których dokonywana jest sprzedaż, należy również podać następujące informacje złożył wniosek o nadanie numeru VAT będzie.

Kiedy więc konieczna jest rejestracja za granicą? W skrócie, zagraj tutaj 

 1. składowania towarów, oraz 
 2. Osiągnięcie progu dostawy jest czynnikiem decydującym.

Składowanie towarów za granicą

Składowanie w innych krajach UE pociąga za sobą obowiązek rejestracji podatku od wartości dodanej na miejscu. Dotyczy to głównie handlowców z Amazonii, którzy mogą przechowywać swoje towary w maksymalnie 7 różnych krajach na terenie EOG.

Z Realizacja przez Amazonkę (FBA), sprzedawcy internetowi w Amazon mogą za odpowiednią opłatą przenieść przechowywanie i wysyłkę do giganta e-commerce. 

WażneRejestracja numeru VAT za granicą zawsze wiąże się z bieżącymi zadaniami administracyjnymi.

Jeżeli towar jest następnie składowany w tych magazynach (w zależności od wybranej usługi FBA), to w każdym z tych krajów składowych obowiązkowa jest rejestracja VAT.

Handel internetowy za granicą

PrzykładZ program Europa Środkowa Amazon oferuje handlowcom internetowym, którzy już robią zakupy w Niemczech i chcą sprzedawać lub zacząć sprzedawać stamtąd dodatkowo w Polsce i Czechach.

Może się to opłacać ze względu na niższe opłaty za wypełnienie i przechowywanie. Jednak ze względu na składowanie w tym miejscu, oprócz rejestracji VAT w Niemczech, obowiązkowe będą również numery VAT w Polsce i w Czechach.

Przekroczenie progu dostawy

Nawet osiągnięcie rocznego progu dostawy dla działalności wysyłkowej może prowadzić do obowiązku rejestracji i wprowadzenia obowiązku posiadania numeru VAT w kraju przeznaczenia.

Limit ten może zostać osiągnięty poprzez transgraniczną sprzedaż wysyłkową do konsumenta końcowego w ciągu jednego roku kalendarzowego. Gdzie każdy kraj ma swój własny próg dostaw. MW obecnej formie wynosi ona około 35.000 euro.

Aby osiągnąć ten próg dostawy, uwzględnia się sprzedaż netto w danym kraju. Dotyczy to jednak tylko sprzedaży B2C, czyli sprzedaży do klienta końcowego. Zgodnie z § 3 ustawy o podatku od towarów i usług (UStG) stosuje się tu przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej, które stanowią, że przesyłki w ramach EOG podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

Sprzedaż między przedsiębiorstwami, tj. B2B (business-to-business), z drugiej strony, nie odgrywa żadnej roli w zakresie progu dostawy i może być bezpiecznie pominięta.

Wiadomości: Intrastat & Co

Statystyki wewnątrzwspólnotowe Unii Europejskiej, w skrócie Intrastat, służą do rejestrowania handlu towarami między państwami członkowskimi. Dotyczy to jednak nie tylko towarów kupowanych i sprzedawanych, ale również towarów, które zostały przeniesione z innego powodu, są rejestrowane w systemie Intrastat.

Kto musi składać te raporty?

Każda firma zarejestrowana w UE jako podatnik VAT, która handluje towarami za granicą z innymi krajami UE, musi złożyć deklarację Intrastat.

WażneTo, jakie i ile informacji należy podać, zależy od wartości towaru.

Zwolnienie z wymogu zgłoszenia

Istnieją również progi, których należy przestrzegać w przypadku deklaracji Intrastat, podobne do tych dotyczących rejestracji VAT. Sposób ich pracy również jest w zasadzie taki sam.

Przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku sprawozdawczości, jeżeli ich transport do innych krajów UE nie przekroczył wartości 500 000 euro w roku poprzednim. W przeciwnym razie stosuje się obowiązek sprawozdawczości.

Procedura IDEV/IDES

IDEV to skrót od angielskiego słowa "Internet data collection in a network", które umożliwia składanie deklaracji Intrastat online. IDES jest bazą danych opracowaną przez Federalny Urząd Statystyczny oferował wolne oprogramowanie do tworzenia deklaracji Intrastat w trybie offline. Można je następnie przesłać później. 

Handel internetowy za granicą

Przepisy celne dotyczące handlu elektronicznego za granicą

Opłaty celne mogą być stosowane w przypadku wysyłki towarów do kraju spoza UE. Należy to oczywiście wyjaśnić z wyprzedzeniem i w razie konieczności uwzględnić w cenie i wyraźnie wskazać dodatkowe koszty wynikające z opłat celnych.

Z MADB Unii Europejskiej można dowiedzieć się, które towary muszą być poddane odprawie celnej, a które nie.

Numer EORI

Numer EORI jest numerem identyfikacyjnym stosowanym do celów wymiany informacji między podmiotami gospodarczymi a administracją celną.

Ponieważ numer ten jest używany w całej Europie, pozwoli on na bardziej efektywne gromadzenie danych. Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także wykorzystanie danych do celów statystycznych.

Ma to na celu uproszczenie odpraw celnych między państwami członkowskimi UE. Na przykład numer EORI musi być podany w dużej liczbie dokumentów, zwłaszcza gdy odpowiada on władzom. Po rejestracji powinno być maksymalnie 3 dni do uzyskania numeru EORI kończy się na twoim koncie e-mail.

Sam numer składa się z 17 znaków, przy czym pierwsze dwa znaki oznaczają zazwyczaj kod kraju.

Ważne: Osoby prywatne nie potrzebują numeru EORI

Międzynarodowy handel internetowy: B2B vs. B2C

Chociaż zasadniczo wszystkie przedsiębiorstwa w UE muszą posiadać numer VAT, należy zauważyć, że VAT nie zawsze jest obowiązkowy. Oprócz wyłączenia przez rozporządzenie w sprawie małych przedsiębiorstw, należy zasadniczo zauważyć, że decydujące znaczenie mają miejsce i rodzaj klienta.

Oznacza to, że zależy to od kraju importu i eksportu oraz od rodzaju partnera biznesowego - czy jest to inna firma czy osoba prywatna.

Zilustrowanie możliwych obecnie scenariuszy i ich wpływu na progi VAT i dostawy oraz związane z nimi obowiązki sprawozdawcze.

Dostawa towarów na terytorium UE: B2B

Kiedy przedsiębiorstwo sprzedaje innemu przedsiębiorstwu na terenie UE, jest ono opodatkowane zgodnie z prawem w kraju przeznaczenia. Faktura może być zatem wystawiona bez podatku od sprzedaży. 

Klient, firma w kraju docelowym, musi następnie sam zapłacić podatek VAT, w ramach tzw. procedury odwrotnego obciążenia. Dlatego tak ważne jest, aby na fakturze podać numer VAT.

Dostawy towarów na terytorium UE: B2C

W przypadku sprzedaży B2C pomiędzy państwami członkowskimi UE, wszystkie dostawy wewnątrzwspólnotowe regulowane są w tzw. rozporządzeniu wysyłkowym.

System sprzedaży na odległość jest częścią lokalizacji podatku obrotowego i powoduje, że przesyłki do osób prywatnych w UE podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy, o ile nie została przekroczona określona wartość graniczna w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Ogólnie rzecz biorąc, możliwość kontroli w Niemczech zależy zatem również od odpowiedniego progu dostawy w kraju przeznaczenia. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony w ciągu roku kalendarzowego, zmienia się możliwość opodatkowania - ale tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście transfer wewnątrzwspólnotowy zgodnie z § 3c ust. 3 UStAE.

Ważne

Dostawy wewnątrzwspólnotowe muszą być uwzględniane w deklaracjach VAT i kwartalnie w informacji podsumowującej.

Dostawy towarów do krajów spoza UE

I wreszcie: sprzedaż z UE do krajów spoza UE.

Handlowcy internetowi, którzy prowadzą sprzedaż do krajów spoza UE, mogą zasadniczo wystawiać swoje faktury bez podatku VAT. Faktura musi jednak zawierać odniesienie do zwolnienia z podatku VAT.

Ważne: Jako przedsiębiorca musisz udowodnić, że towary dotarły do kraju spoza UE.

Ewentualne poniesione podatki, jak również koszty odprawy celnej, pokrywa sam klient we własnym kraju. 

Zmiany i szybkie poprawki 2020

Ponieważ zadania podatkowe dla sprzedawców internetowych zmieniają się regularnie, a ignorowanie ich może prowadzić do poważnych problemów, oto mały podgląd nadchodzącego roku. Co się zmienia i jakie działania muszą podjąć kupcy sprzedający za granicą?

Nad czym oni pracują?

Komisja Europejska chce usunąć bariery dla przedsiębiorców handlu elektronicznego, aby konsumenci mieli pełny dostęp do wszystkich towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w UE w Internecie. Należą do nich:

 • zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych oraz nowe, już obowiązujące przepisy dotyczące usług w zakresie paczek transgranicznych;
 • nowe zasady zapobiegające nieuzasadnionemu geo-blokowaniu;
 • zmienione przepisy dotyczące ochrony konsumentów, które wejdą w życie w 2020 r;
 • nowe przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług on-line, które wejdą w życie w 2021 r.

Usunięcie nieuzasadnionych barier transgranicznych, ułatwienie opłacalnego transgranicznego doręczania paczek, ochrona praw klientów i promowanie transgranicznego dostępu do treści online są kamieniami węgielnymi strategii jednolitego rynku cyfrowego. 

Bardziej szczegółowe informacje o Quick Fixes można znaleźć na stronie w tym artykule.

Wnioski dotyczące handlu internetowego za granicą

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać swoje towary nie tylko w jednym kraju, powinni najpierw poinformować się o obowiązkach, wymaganiach i wysiłkach administracyjnych. Oczywiście otwieranie nowych rynków jest zawsze lukratywną opcją, ale prowadzi również do różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie podatku VAT.

Istnieje wiele różnych procesów i wyzwań, które należy rozważyć. Utrudnia to fakt, że bardzo niewiele przepisów jest identycznych we wszystkich krajach. Na przykład, wartości i kwoty, których należy przestrzegać i wymagane dokumenty są często traktowane nieco inaczej w każdym kraju.

Wybór wiarygodnego dostawcy usług i korzystanie z określonych narzędzi może zmniejszyć ogólne obciążenie pracą i dlatego jest wysoce zalecane.

Przecież w dłuższej perspektywie czasowej handel zagraniczny wiąże się z zalewem zadań dla operatorów sklepów. Ale jeśli znajdziesz odpowiednich partnerów i potrafisz w dużym stopniu zautomatyzować swoje procesy, jesteś nie tylko przygotowany na wszystkie ewentualności - masz również więcej czasu na to, co jest naprawdę ważne.

zdjęcia: rupixen | unsplash, hellotax

Maximilian pracuje jako kierownik ds. marketingu treści i redaktor online w firmie hellotax. Koncentruje się na istotnych treściach i aktualizacjach dla detalistów w Polsce internetowych - zwłaszcza w zakresie podatku od sprzedaży i Amazon FBA.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.