Szybkie rozwiązania od 2020 r.: początek wielkiej reformy VAT w UE

Dominik Larcher Ostatnia aktualizacja 21.10.2020
7 Min.
quick fixes eu vat
Ostatnia aktualizacja 21.10.2020

W latach 2022-2024 UE wprowadzi całościową reformę podatku VAT. W celu zapewnienia większej jasności w zakresie transakcje łańcuchowe, transfery wewnątrzwspólnotowe oraz magazyny konsygnacyjne W celu zapewnienia skuteczności systemu, będą stosowane tzw. "szybkie rozwiązania" jako środki awaryjne.

Co to są te szybkie rozwiązania?

Obecne przepisy dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej są w rzeczywistości tylko tymczasowym rozwiązaniem UE - choć obowiązują od dziesięcioleci. Dzięki planowi działania Unii, tak zwanym "szybkim ustaleniom", chce ona teraz spełnić nowe wymogi dotyczące międzynarodowych sieci i cyfryzacji - a przy okazji w Europa stworzyć prostszą zasadę dotyczącą podatku VAT, która powinna ograniczać nadużycia. W tym artykule chcielibyśmy pokazać, co to oznacza, jakie kroki są konieczne i jak można z tego ostatecznie skorzystać.

Przed szybkimi poprawkami na 2020 r., już 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana prawa dla platform internetowych i polscy : Od tego czasu to nie sam przedsiębiorca jest odpowiedzialny za niezapłacony podatek VAT, ale platforma internetowa. W związku z tym Amazon, eBay & Co. będą w przyszłości wymagać zaświadczenia zgodnie z § 22f, które udowodni im, że przedsiębiorca prawidłowo zapłacił podatek VAT.

Nadchodząca reforma wpływa między innymi na zasadę kraju przeznaczenia. Ma to ulec zmianie w takim zakresie, że zwolnienie podatkowe nie będzie już przysługiwało w kraju pochodzenia dostawy wewnątrzunijnej (lub wewnątrzwspólnotowej). Zamiast tego, podatek VAT będzie powstawał w kraju firmy odbierającej dostawę. Natomiast w odniesieniu do krajów trzecich obowiązujące przepisy pozostają w mocy.

Szybkie rozwiązania jako natychmiastowy środek zapobiegający nadużyciom

Szybkie ustalenia są tylko pierwszym krokiem w kierunku nowych, ostatecznych przepisów dotyczących podatku od wartości w Europa dodanej. Wejdą one w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. w formie środków natychmiastowych. W latach 2022-2024 wszystkie środki powinny wreszcie wejść w życie, a jednolite przepisy powinny stać się prawnie wiążące.

Głównym celem środków nadzwyczajnych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom. W szczególności wewnątrzwspólnotowy handel towarami powinien odnieść korzyści ze zmian poprzez jego uproszczenie i utrudnienie nadużyć.

Począwszy od 2020 r. pojawi się wiele innowacji w europejskim systemie VAT, które będą miały wpływ na przykład na transakcje łańcuchowe, dostawy wewnątrzwspólnotowe i zapasy konsygnacyjne. Za chwilę wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi.

Jakie szybkie poprawki pojawią się w najbliższym czasie?

Poniżej podsumowujemy dla Państwa zmiany wprowadzone przez reformę. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd tego, czego będą Państwo musieli przestrzegać w swoim przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2020 r. - tak, aby mogli Państwo

 1. Zaoszczędzisz na podatkach,
 2. pracować zgodnie z prawem i
 3. możesz zaoszczędzić sobie trudu samodzielnego studiowania nowego orzecznictwa.

Ogólnounijne wytyczne dotyczące transakcji łańcuchowych

infobox liniowy

Definicja: Transakcja seryjna
W transakcji seryjnej w dostawę zaangażowane są nie tylko dwie firmy. Ponadto, pośrednik pomaga w transporcie towarów. O transakcji seryjnej mówimy, gdy ten sam towar jest dostarczany jeden po drugim i transportowany bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy.

linia niebieska
Co to jest transakcja seryjna?
W ten sposób można zobrazować transakcję seryjną.

Po raz pierwszy w ramach szybkich rozwiązań wprowadzona zostanie ogólnounijna dyrektywa dotycząca opodatkowania średniego przedsiębiorcy. Do tej pory podatki różniły się w poszczególnych państwach członkowskich UE - mimo tej samej sytuacji.

Sytuacja jest inna, jeśli transport pośrednika odbywa się na rachunek pierwszego lub ostatniego przedsiębiorcy: W tym przypadku wysyłka towarów przypisana jest pierwszemu lub ostatniemu przedsiębiorcy.

Co to oznacza dla Ciebie i Twojego sklepu internetowego?

Sprzedawcy internetowi powinni dokonać przeglądu swoich wewnętrznych procedur i procesów pod kątem nadchodzących zmian. Czy konieczne jest wprowadzenie wewnętrznych zmian? Czy sprzedaż międzynarodowa musi być ponownie obliczona z powodu reformy?

Ogólnie rzecz biorąc, szybkie zmiany mają na celu obniżenie i ułatwienie rozliczeń VAT dla detalistów internetowych. A ci, którzy poinformują się odpowiednio wcześnie, mogą na tym zdecydowanie skorzystać.

W jaki sposób dostawy wewnątrzwspólnotowe są zwolnione z podatku

infobox liniowy

Definicja: dostawa wewnątrzwspólnotowa
Dostawa wewnątrzwspólnotowa to transgraniczna dostawa towarów i produktów na terenie UE. Jest to zwolnione z podatku obrotowego.

linia niebieska

W przyszłości do zwolnienia z podatku dostaw wewnątrzwspólnotowych będą miały zastosowanie bardziej rygorystyczne warunki. Istotne warunki zwolnienia z podatku tych dostaw zostaną uzupełnione w następujący sposób:

 • Dostępny jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy.
 • Nabywca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w państwie członkowskim UE innym niż państwo, z którego pochodzi wysyłka.
 • NIP jest rejestrowany w systemie VIES (zwanym również systemem VIES).
 • Dostawa jest prawidłowo podsumowana.

Jeżeli nabywca nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego VAT, dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega natychmiastowemu opodatkowaniu. Obecnie, w przypadku nieprzestrzegania rozporządzenia, należne są jedynie kary pieniężne. Nie spowodowało to jeszcze powstania zobowiązania podatkowego.

Co to konkretnie oznacza?

Dla Ciebie, jako operatora sklepu internetowego B2B, oznacza to, że musisz teraz grać bezpiecznie przy składaniu wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego VAT. W przypadku popełnienia błędów w tym zakresie grozi Państwu obowiązek podatkowy - a więc realna strata pieniędzy. W celu zapewnienia, że wszystkie informacje zawarte w podsumowaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych są prawidłowe, konieczne mogą być nowe struktury i procesy wewnętrzne - na przykład w celu umożliwienia bezpiecznego i regularnego sprawdzania numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy za pomocą stron WooCommerce i German Market.

Dowody przedstawione przez zainteresowane strony

Ponadto, zgodnie z szybkimi rozwiązaniami, obie strony wewnątrzwspólnotowej dostawy muszą przedstawić dowody. Oczywiste jest, że nie mogą one być ze sobą sprzeczne. Dowody te mogą być różnego rodzaju: listy przewozowe CMR, faktury od spedytora, konosamenty lub faktury za fracht lotniczy.

Dokumenty zastępujące dokumenty uzupełniające

Jednakże, jeżeli dostępny jest tylko jeden dowód, następujące dokumenty mogą służyć jako substytut drugiego dowodu:

 • Dokumentacja bankowa potwierdzająca opłacenie wysyłki lub polisa ubezpieczeniowa na wysyłkę.
 • Dokumenty urzędowe, np. notarialne, potwierdzające, że towary dotarły do Państwa Członkowskiego przeznaczenia.
 • Pokwitowanie podpisane przez właściciela składu w Państwie Członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów.

Zalety i wady innowacji

Nowe rozporządzenie ma następujące zalety i wady dla polscy przedsiębiorstw:

Negatywnym aspektem jest zwiększone obciążenie administracyjne, ponieważ w przyszłości wymagane będą dwa dokumenty lub dowody.

Pozytywnym aspektem jest to, że ujednolicenie przepisów oznacza, że nie jest już konieczne studiowanie prawa poszczególnych państw członkowskich UE. Zamiast tego istnieje prostsze, ujednolicone rozwiązanie. Można również przeciwdziałać oszustwom podatkowym i promować uczciwy rynek.

magazyn

Ujednolicone przepisy dotyczące zapasów wysyłkowych

Jeśli przyjrzymy się transgranicznemu wyposażeniu składów konsygnacyjnych, w całej Europie napotkamy różne przepisy i obowiązki w zakresie dostarczania dowodów.

infobox liniowy

Definicja: Magazyn konsygnacyjny
Magazynykonsygnacyjne to magazyny znajdujące się w pobliżu (tzn. przynajmniej w tym samym stanie co kupujący). W tym przypadku towary pozostają w magazynie sprzedawcy do czasu ich usunięcia przez kupującego.

linia niebieska

Wraz z wprowadzeniem szybkich rozwiązań w zakresie podatku VAT w 2020 r. wejdzie w życie nowa ogólnoeuropejska dyrektywa, która wykluczy w przyszłości zakłócenia konkurencji i zapewni jasny, prostszy obraz przepisów. Nie ma znaczenia, w którym państwie członkowskim Unii Europejskiej znajduje się przedsiębiorca.

Na przykład wcześniej nierozwiązane pozostawały kwestie dotyczące określenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia i późniejszej dostawy.

Co się zmieni?

Dzięki nowym przepisom dostawca w kraju przeznaczenia będzie zwolniony z niektórych obowiązków w zakresie rejestracji i deklaracji. Dostawy wewnątrzwspólnotowe mogą być przyjmowane w przyszłości pod następującymi warunkami:

 • Towary są dostarczane do składu konsygnacyjnego w innym państwie członkowskim, a stamtąd do innego przedsiębiorstwa handlowego.
 • Dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim przeznaczenia ani nie jest w trakcie zakładania tam przedsiębiorstwa, do którego przewożone są produkty.
 • Dostawca zna już tożsamość i numer identyfikacyjny VAT klienta.
 • Dostawca i nabywca mają po jednym rejestrze.
 • Towar musi być dostarczony do kupującego w ciągu jednego roku od umieszczenia go w magazynie konsygnacyjnym.

W tym przypadku dostawa wewnątrzwspólnotowa i nabycie mają miejsce dopiero w momencie wyprowadzenia towaru ze składu konsygnacyjnego. Umożliwia to uniknięcie rejestracji VAT pierwszego przedsiębiorcy w kraju przeznaczenia.

Przyjmuje się, że towary są zwracane do kraju składowania w okresie dwunastu miesięcy i transakcja jest odpowiednio rejestrowana: W tym przypadku nie ma ruchu, choć wymagania dla niego są spełnione. W związku z tym okres odroczenia między wprowadzeniem towarów do składu a ich wydaniem wynosi jednolicie dwanaście miesięcy.

Ponadto możliwa jest obecnie zamiana nabywcy na innego nabywcę - pod warunkiem, że zmiana ta zostanie wpisana do rejestru i spełnione zostaną pozostałe warunki.

W ostatecznym rozrachunku korzystne jest więc dla zainteresowanych stron, aby mogły działać w sposób bardziej elastyczny i pewny prawnie przy ocenie składu konsygnacyjnego dla celów podatku VAT.

Zalety i wady reformy podatkowej?

Zalety

 • Surowsze kary za oszustwa podatkowe
 • Uczciwa konkurencja
 • Wyższe progi dostaw
 • Jasna definicja zapasów konsygnacyjnych i transakcji seryjnych

Wady

 • Wysiłek administracyjny
 • Więcej kontroli i dowodów

Wniosek: Szybkie naprawy to jeszcze nie koniec

Podsumowując, oznacza to, że szybkie rozwiązania w zakresie podatku VAT zapewniają obecnie jasność w całej Unii Europejskiej: koniec z długotrwałymi poszukiwaniami w przypadku transakcji z nowym państwem członkowskim UE, koniec z kosztownymi poradami prawnymi i znaczne zmniejszenie ryzyka transakcji.

W końcu obowiązujące przepisy są znane z Niemiec i obowiązują w całej Europie.

Jednakże jasne jest również, że szybkie rozwiązania są jedynie pierwszym krokiem w reformie VAT, a nie jej zakończeniem. Unia Europejska dąży do przeprowadzenia całkowicie jednolitej reformy w latach 2022-2024. Do tego czasu szybkie rozwiązania pokazują kierunek, w którym zmierzają sprawy - niezależnie od państwa członkowskiego.

Niestety, temat szybkich napraw jest dość skomplikowany, zwłaszcza na początku, i wymaga pewnej wiedzy o podatkach. Jeśli masz jakieś pytania lub coś jest jeszcze niejasne, nie krępuj się zostawić mi komentarz!

Images: Hello I'm Nik | Unsplash, hellotax

Dominik pracuje jako kierownik ds. treści w hellotax. Uwielbia treści o wysokiej jakości i strukturze, jak również dogłębnie zbadane treści na temat podatków i Amazona.

Powiązane artykuły

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.