Szybkie rozwiązania reformy podatku od sprzedaży

Szybkie rozwiązania od 2020 roku: początek wielkiej reformy unijnego podatku VAT

UE wprowadzi kompleksową reformę podatku VAT w latach 2022-2024. Aby do tego czasu zapewnić większą jasność w zakresie transakcji łańcuchowych, transferów wewnątrzwspólnotowych i zapasów konsygnacyjnych, wprowadzone zostaną tak zwane "szybkie rozwiązania" jako środki natychmiastowe.

Co to są te szybkie rozwiązania?

Obecne regulacje Unii Europejskiej dotyczące podatku VAT są w istocie tylko tymczasowym rozwiązaniem UE - choć obowiązują już od dziesięcioleci. Dzięki planowi działania Unii, tzw. szybkim rozwiązaniom (Quick Fixes), chce ona teraz sprostać nowym wymaganiom międzynarodowej sieci i cyfryzacji - a przy okazji stworzyć prostsze zasady dotyczące podatku VAT w Europie, co powinno ograniczyć nadużycia. W tym artykule chcielibyśmy pokazać ci, co to oznacza, jakie kroki są konieczne i jak możesz na tym skorzystać.

Przed wprowadzeniem szybkich poprawek na 2020 r., 1 stycznia 2019 r. nastąpiła już zmiana w prawie dotyczącym platform internetowych i niemieckich sprzedawców detalicznych: od tego czasu to już nie sam sprzedawca detaliczny jest odpowiedzialny za niezapłacony podatek VAT, ale platforma internetowa. W rezultacie Amazon, eBay & Co. będą w przyszłości wymagać zaświadczenia zgodnie z sekcją 22f, aby udowodnić, że przedsiębiorca prawidłowo zapłacił podatek VAT.

Nadchodząca reforma ma między innymi wpływ na zasadę kraju przeznaczenia. Ma to ulec zmianie w takim stopniu, że zwolnienie z podatku nie będzie już obowiązywało w kraju pochodzenia dostawy wewnątrzunijnej (lub wewnątrzwspólnotowej). Podatek VAT powstaje natomiast w kraju, w którym znajduje się firma odbierająca dostawę. Natomiast jeśli chodzi o kraje trzecie, to aktualne regulacje pozostają bez zmian.

Szybkie rozwiązania jako natychmiastowy środek przeciwko nadużyciom

Szybkie ustalenia są tylko pierwszym krokiem w kierunku nowych, ostatecznych przepisów dotyczących podatku od wartości w Europa dodanej. Wejdą one w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. w formie środków natychmiastowych. W latach 2022-2024 wszystkie środki powinny wreszcie wejść w życie, a jednolite przepisy powinny stać się prawnie wiążące.

Głównym celem środków nadzwyczajnych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom. W szczególności wewnątrzwspólnotowy handel towarami powinien skorzystać na zmianach, które uproszczą go i utrudnią nadużycia.

Począwszy od 2020 roku w europejskim systemie VAT pojawi się wiele innowacji, które będą miały wpływ na przykład na transakcje łańcuchowe, dostawy wewnątrzwspólnotowe i zapasy konsygnacyjne. Za chwilę wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi.

Jakie szybkie poprawki pojawią się w najbliższym czasie?

Poniżej podsumowujemy dla ciebie zmiany wprowadzone przez reformę. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Ci przegląd tego, czego musisz przestrzegać w swojej firmie od 1 stycznia 2020 roku - tak, abyś mógł

 1. Zaoszczędzisz na podatkach,
 2. pracować zgodnie z prawem i
 3. zaoszczędzić sobie trudu samodzielnego studiowania nowego orzecznictwa.

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące transakcji łańcuchowych

infobox liniowy

Definicja: Transakcja seryjna
W transakcji seryjnej w dostawę zaangażowane są nie tylko dwie firmy. Ponadto, pośrednik pomaga w transporcie towarów. O transakcji seryjnej mówimy, gdy ten sam towar jest dostarczany jeden po drugim i transportowany bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy.

linia niebieska
Czym jest transakcja seryjna?
W ten sposób można zobrazować transakcję seryjną.

Po raz pierwszy w ramach szybkich poprawek wprowadzana jest ogólnounijna dyrektywa w sprawie opodatkowania średnich przedsiębiorstw. Do tej pory podatki składały się w różny sposób w zależności od państwa członkowskiego UE - pomimo tej samej sytuacji.

Sytuacja jest inna, jeśli transport pośrednika odbywa się na rachunek pierwszego lub ostatniego przedsiębiorcy: W tym przypadku wysyłka towarów przypisana jest pierwszemu lub ostatniemu przedsiębiorcy.

Co to oznacza dla Ciebie i Twojego sklepu internetowego?

Sprzedawcy internetowi powinni dokonać przeglądu swoich wewnętrznych procedur i procesów pod kątem nadchodzących zmian. Czy trzeba dokonać wewnętrznych korekt? Czy w związku z reformą należy ponownie obliczyć sprzedaż międzynarodową?

Ogólnie rzecz biorąc, szybkie zmiany mają na celu obniżenie i ułatwienie rozliczeń VAT dla detalistów internetowych. A ci, którzy poinformują się odpowiednio wcześnie, mogą na tym zdecydowanie skorzystać.

W jaki sposób dostawy wewnątrzwspólnotowe są zwolnione z podatku

infobox liniowy

Definicja: dostawa wewnątrzwspólnotowa
Dostawa wewnątrzwspólnotowa to transgraniczna dostawa towarów i produktów na terenie UE. Jest to zwolnione z podatku obrotowego.

linia niebieska

W przyszłości będą obowiązywały bardziej rygorystyczne warunki dotyczące zwolnienia z podatku dostaw wewnątrzwspólnotowych. Materialne warunki zwolnienia z podatku tych dostaw są uzupełnione w następujący sposób:

 • Dostępny jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy.
 • Nabywca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w państwie członkowskim UE innym niż państwo, z którego pochodzi wysyłka.
 • Identyfikator VAT jest zarejestrowany w systemie VIES.
 • Dostawa jest prawidłowo podsumowana.

Jeżeli nabywca nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego VAT, dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega natychmiastowemu opodatkowaniu. Obecnie, w przypadku nieprzestrzegania rozporządzenia, należne są jedynie kary pieniężne. Nie spowodowało to jeszcze powstania zobowiązania podatkowego.

Co to konkretnie oznacza?

Dla Ciebie, jako operatora sklepu internetowego B2B, oznacza to, że musisz teraz zachować ostrożność przy składaniu wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej VAT. Jeśli popełnisz tu błąd, możesz być zobowiązany do zapłacenia podatku - a więc realnie stracić pieniądze. Aby mieć pewność, że wszystkie informacje w podsumowaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych są poprawne, mogą być konieczne nowe wewnętrzne struktury i procesy - na przykład z pomocą WooCommerce i German Market, aby móc bezpiecznie i regularnie sprawdzać numer NIP nabywcy.

Dowody przedstawione przez zainteresowane strony

Ponadto, zgodnie z szybkimi rozwiązaniami, obie strony wewnątrzwspólnotowej dostawy muszą przedstawić dowody. Oczywiste jest, że nie mogą one być ze sobą sprzeczne. Dowody te mogą być różnego rodzaju: listy przewozowe CMR, faktury od spedytora, konosamenty lub faktury za fracht lotniczy.

Dokumenty zastępujące dokumenty uzupełniające

Jednakże, jeżeli dostępny jest tylko jeden dowód, następujące dokumenty mogą służyć jako substytut drugiego dowodu:

 • Dokumentacja bankowa potwierdzająca opłacenie wysyłki lub polisa ubezpieczeniowa na wysyłkę.
 • Dokumenty urzędowe, np. notarialne, potwierdzające, że towary dotarły do Państwa Członkowskiego przeznaczenia.
 • Pokwitowanie podpisane przez właściciela składu w Państwie Członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów.

Zalety i wady innowacji

Nowe rozporządzenie ma następujące wady i zalety dla firm:

Negatywnym aspektem jest zwiększone obciążenie administracyjne, ponieważ w przyszłości wymagane będą dwa dokumenty lub dowody.

Pozytywnym aspektem jest to, że ujednolicenie przepisów oznacza, że nie jest już konieczne studiowanie prawa poszczególnych państw członkowskich UE. Zamiast tego istnieje prostsze, ujednolicone rozwiązanie. Można również przeciwdziałać oszustwom podatkowym i promować uczciwy rynek.

stock

Ujednolicone przepisy dotyczące zapasów konsygnacyjnych

Jeśli przyjrzymy się transgranicznemu wyposażeniu składów konsygnacyjnych, w całej Europie napotkamy różne przepisy i obowiązki w zakresie dostarczania dowodów.

infobox liniowy

Definicja: Magazyny konsygnacyjne
Magazyny konsygnacyjne to magazyny znajdujące się w pobliżu (tzn. przynajmniej w tym samym kraju co kupujący). W tym przypadku towary pozostają w magazynie sprzedającego do czasu, aż kupujący je zabierze.

linia niebieska

Wraz z wprowadzeniem szybkich rozwiązań w zakresie podatku VAT w 2020 r. wejdzie w życie nowa ogólnoeuropejska dyrektywa, która wykluczy w przyszłości zakłócenia konkurencji i zapewni jasny, prostszy obraz przepisów. Nie ma znaczenia, w którym państwie członkowskim Unii Europejskiej znajduje się przedsiębiorca.

Na przykład, wcześniej nierozwiązane były kwestie dotyczące określenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia i późniejszej dostawy.

Co się zmieni?

Dzięki nowym przepisom dostawca w kraju przeznaczenia będzie zwolniony z niektórych obowiązków w zakresie rejestracji i deklaracji. Dostawy wewnątrzwspólnotowe mogą być przyjmowane w przyszłości pod następującymi warunkami:

 • Towary są dostarczane do składu konsygnacyjnego w innym państwie członkowskim, a stamtąd do innego przedsiębiorstwa handlowego.
 • Dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim przeznaczenia ani nie jest w trakcie zakładania tam przedsiębiorstwa, do którego przewożone są produkty.
 • Dostawca zna już tożsamość i numer identyfikacyjny VAT klienta.
 • Dostawca i nabywca mają po jednym rejestrze.
 • Towar musi być dostarczony do kupującego w ciągu jednego roku od umieszczenia go w magazynie konsygnacyjnym.

W tym przypadku dostawa wewnątrzwspólnotowa i nabycie mają miejsce dopiero wtedy, gdy towary zostaną wyprowadzone ze składu konsygnacyjnego. Umożliwia to uniknięcie rejestracji VAT pierwszego przedsiębiorcy w kraju przeznaczenia.

Przyjmuje się, że towary są zwracane do kraju składowania w okresie dwunastu miesięcy i transakcja jest odpowiednio rejestrowana: W tym przypadku nie ma ruchu, choć wymagania dla niego są spełnione. W związku z tym okres odroczenia między wprowadzeniem towarów do składu a ich wydaniem wynosi jednolicie dwanaście miesięcy.

Ponadto możliwa jest obecnie zamiana nabywcy na innego nabywcę - pod warunkiem, że zmiana ta zostanie wpisana do rejestru i spełnione zostaną pozostałe warunki.

W ostatecznym rozrachunku jest to więc korzystne dla zainteresowanych stron, by mogły działać w sposób bardziej elastyczny i pewny prawnie przy ocenie składu konsygnacyjnego dla celów VAT.

Zalety i wady reformy podatkowej?

Zalety

 • Surowsze kary za oszustwa podatkowe
 • Uczciwa konkurencja
 • Wyższe progi dostarczalności
 • Jasna definicja zapasów konsygnacyjnych i transakcji seryjnych

Wady

 • Działania administracyjne
 • Więcej kontroli i dowodów

Wniosek: szybkie rozwiązania to jeszcze nie koniec

Podsumowując, oznacza to, że szybkie rozwiązania w zakresie podatku VAT zapewniają obecnie jasność w całej Unii Europejskiej: koniec z długotrwałymi poszukiwaniami w przypadku transakcji z nowym państwem członkowskim UE, koniec z kosztownymi poradami prawnymi i znaczne zmniejszenie ryzyka transakcji.

W końcu obowiązujące prawa są znane z Niemiec i obowiązują w całej Europie.

Jednakże jasne jest również, że szybkie rozwiązania są jedynie pierwszym krokiem w reformie VAT, a nie jej zakończeniem. Unia Europejska dąży do przeprowadzenia całkowicie jednolitej reformy w latach 2022-2024. Do tego czasu szybkie rozwiązania pokazują kierunek, w którym zmierzają sprawy - niezależnie od państwa członkowskiego.

Niestety, temat quick fixes jest dość skomplikowany, zwłaszcza na początku, i wymaga pewnej wiedzy na temat podatków. Jeśli masz więcej pytań lub coś jest nadal niejasne, nie krępuj się zostawić mi komentarz!

Zdjęcia: Cześć jestem Nik | Unsplash, hellotax.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.