Szybkie ustalenia od 2020 r.: początek poważnej reformy VAT w UE

Dominik Larcher Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.
7 Min.
szybkie ustalenia dotyczące podatku od wartości dodanej ue
Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.

W latach 2022-2024 UE wprowadzi kompleksową reformę podatku VAT. W celu osiągnięcia większej jasności do tego czasu o Transakcje seryjne, transfery wewnątrzwspólnotowe oraz Towar transportowy tak zwane "szybkie poprawki" będą dostępne jako środki natychmiastowe.

Co to są te szybkie poprawki?

Obecne przepisy dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej są w rzeczywistości tylko tymczasowym rozwiązaniem UE - choć obowiązują od dziesięcioleci. Dzięki planowi działania Unii, tak zwanym "szybkim ustaleniom", chce ona teraz spełnić nowe wymogi dotyczące międzynarodowych sieci i cyfryzacji - a przy okazji w Europa stworzyć prostszą zasadę dotyczącą podatku VAT, która powinna ograniczać nadużycia. W tym artykule chcielibyśmy pokazać, co to oznacza, jakie kroki są konieczne i jak można z tego ostatecznie skorzystać.

Przed szybkimi ustaleniami na 2020 r. już 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana prawa dotyczącego platform internetowych i polscy handlowców: od tego czasu to nie sam handlowiec jest odpowiedzialny za niezapłacony VAT, ale platforma internetowa. W rezultacie, Amazon, eBay & Co. będzie w przyszłości używać Certyfikat zgodnie z § 22f która dostarcza im dowodów na prawidłową płatność podatku VAT przez podmioty gospodarcze.

Jednym z obszarów, na które reforma obecnie wywiera wpływ, jest zasada przeznaczenia. Należy to zmienić w zakresie, w jakim nie będzie już zwolnienia z podatku w kraju pochodzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej (lub wewnątrzwspólnotowej). Zamiast tego, podatek VAT jest ponoszony w kraju firmy otrzymującej usługę. W odniesieniu do państw trzecich obecne ustalenia ale przejść.

Quick Fixes jako natychmiastowy środek przeciwko nadużyciom

Szybkie ustalenia są tylko pierwszym krokiem w kierunku nowych, ostatecznych przepisów dotyczących podatku od wartości w Europa dodanej. Wejdą one w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. w formie środków natychmiastowych. W latach 2022-2024 wszystkie środki powinny wreszcie wejść w życie, a jednolite przepisy powinny stać się prawnie wiążące.

Głównym celem środków nadzwyczajnych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom. W szczególności wewnątrzwspólnotowy handel towarami powinien skorzystać na tych zmianach poprzez ich uproszczenie i utrudnienie nadużyć.

W związku z tym począwszy od 2020 roku pojawi się wiele innowacji w odniesieniu do europejskiego systemu VAT, na przykład w zakresie transakcji łańcuchowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych i zapasów wysyłkowych. Za chwilę wyjaśnię, co to ma znaczyć.

Które Quick Fixy będą wkrótce dostępne?

Poniżej podsumowujemy dla Państwa zmiany w reformie. Chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd tego, czego powinni Państwo być świadomi w swojej firmie od 1 stycznia 2020 r. - tak, abyście Państwo

 1. Oszczędzajcie na podatkach,
 2. może pracować w sposób zgodny z prawem i
 3. może zaoszczędzić ci kłopotów z samodzielnym studiowaniem nowego orzecznictwa.

Ogólnounijne wytyczne dotyczące transakcji łańcuchowych

infoboks liniowy

Definicja: Działalność szeregowa
W biznesie seryjnym, nie tylko dwie firmy są zaangażowane w jedną dostawę. Ponadto, pośrednik pomaga w transporcie towarów. Mówi się o transakcji łańcuchowej, gdy ten sam przedmiot jest dostarczany jeden po drugim i transportowany bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy.

lina niebieska
Co to jest biznes liniowy?
W ten sposób można zilustrować szeregowy biznes.

Po raz pierwszy Quick Fixes wprowadzi ogólnounijną dyrektywę w sprawie opodatkowania średnich przedsiębiorstw. Do tej pory w każdym z państw członkowskich UE podatki składały się inaczej - mimo tej samej sytuacji.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy transport pośrednika odbywa się na rachunek pierwszego lub ostatniego przedsiębiorcy: W tym przypadku wysyłka towarów jest przypisywana pierwszemu lub ostatniemu handlowcowi.

Co to oznacza dla ciebie i twojego sklepu internetowego?

Handlowcy internetowi powinni dokonać przeglądu swoich wewnętrznych procedur i procesów w związku z nadchodzącymi zmianami. Czy należy dokonać wewnętrznych dostosowań? Czy ze względu na reformę należy ponownie przeliczyć sprzedaż międzynarodową?

Ogólnie rzecz biorąc, szybkie ustalenia mają sprawić, że przetwarzanie podatku od wartości dodanej będzie bardziej opłacalne i łatwiejsze dla podmiotów gospodarczych działających w Internecie. I każdy, kto uzyska informacje w odpowiednim czasie, na pewno może z nich skorzystać.

W jaki sposób zwolnione są dostawy wewnątrzwspólnotowe

infoboks liniowy

Definicja: dostawa wewnątrzwspólnotowa
Dostawa wewnątrzwspólnotowa jest transgraniczną dostawą towarów i produktów w obrębie UE. Jest on zwolniony z podatku od wartości dodanej.

lina niebieska

W przyszłości bardziej rygorystyczne warunki będą miały zastosowanie do Zwolnienie z podatku od dostaw wewnątrzwspólnotowych. Istotne warunki wyłączenia tych dostaw są uzupełnione w następujący sposób:

 • Identyfikator podatkowy nabywcy jest dostępny.
 • Nabywca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w państwie członkowskim UE innym niż państwo, z którego pochodzi wysyłka.
 • Identyfikator podatkowy sprzedaży to w systemie VIES (znany również jako system VIES).
 • Dostawa jest prawidłowo podsumowana.

Jeżeli nabywca nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego VAT, dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega natychmiastowemu opodatkowaniu. Obecnie jedyną karą jest grzywna, która jest należna w przypadku nieprzestrzegania rozporządzenia. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje zatem do tej pory.

Co to konkretnie oznacza?

Dla Ciebie, jako operatora sklepu internetowego B2B, oznacza to, że musisz teraz grać bezpiecznie, gdy prosisz o swój numer NIP. Jeśli popełnisz tu błędy, możesz być zobowiązany do zapłacenia podatku - a tym samym realnie stracić pieniądze. Aby zapewnić poprawność wszystkich szczegółów w podsumowaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych, konieczne mogą być nowe struktury i procesy wewnętrzne - na przykład, aby móc stosować WooCommerce oraz German Market możliwość złożenia bezpiecznego i regularnego wniosku o numer identyfikacyjny VAT nabywcy

Dowody pochodzące od zainteresowanych stron

Ponadto "Szybkie ustalenia" wymagają od obu stron dostawy wewnątrzwspólnotowej dostarczenia dowodów. Oczywiste jest, że nie mogą się one ze sobą sprzeczać. Dowody te mogą być różnego rodzaju: czy to konosamenty CMR, faktury spedytora, konosamenty czy też faktury za fracht lotniczy.

Dokumenty zastępcze dla dokumentów uzupełniających

Jednakże w przypadku, gdy dostępny jest tylko jeden dowód, następujące dokumenty mogą zastąpić drugi dowód:

 • Dokumenty bankowe potwierdzające opłacenie przesyłki lub polisę ubezpieczeniową na przesyłkę.
 • Dokumenty urzędowe, np. od notariusza, potwierdzające, że towary dotarły do państwa członkowskiego przeznaczenia.
 • Potwierdzenie odbioru podpisane przez właściciela magazynu w państwie członkowskim przeznaczenia, poświadczające, że towary były przechowywane.

Zalety i wady innowacji

Nowe rozporządzenie ma następujące zalety i wady dla polscy przedsiębiorstw:

Negatywnym aspektem jest zwiększone obciążenie administracyjne, ponieważ w przyszłości wymagane będą dwa dokumenty lub dowody.

Z drugiej strony, standaryzacja przepisów oznacza, że nie jest już konieczne studiowanie prawa poszczególnych państw członkowskich UE. Zamiast tego, istnieje prostsze, ujednolicone rozwiązanie. Można również przeciwdziałać oszustwom podatkowym i promować uczciwy rynek.

Stan magazynowy

Standardowe przepisy dotyczące sklepów konsygnacyjnych

Jeśli spojrzymy na transgraniczne Przeglądanie wyposażenia magazynu konsygnacyjnegoW całej Europie mamy do czynienia z różnymi przepisami i obowiązkami w zakresie dostarczania dowodów.

infoboks liniowy

Definicja: Sklep wysyłkowy
Sklepy wysyłkowe to magazyny, które znajdują się w pobliżu (tzn. co najmniej w tym samym stanie co klient). Tutaj towar pozostaje w magazynie sprzedającego do czasu, aż kupujący go odbierze.

lina niebieska

Wraz z wprowadzeniem w 2020 roku szybkich ustaleń w zakresie podatku od wartości dodanej wejdzie w życie nowa ogólnoeuropejska dyrektywa, która wykluczy zakłócenia konkurencji w przyszłości i przedstawi jaśniejszy, prostszy obraz przepisów. Bez względu na to, w którym państwie członkowskim Unii Europejskiej znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Na przykład istniały wcześniej nierozwiązane kwestie dotyczące określenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia i późniejszej dostawy.

Co się zmieni?

Dzięki nowym przepisom, dostawca w kraju przeznaczenia jest zwolniony z niektórych obowiązków rejestracji i deklaracji. Dostawy wewnątrzwspólnotowe mogą być przyjmowane w przyszłości w następujących okolicznościach:

 • Towary są dostarczane do składu konsygnacyjnego w innym państwie członkowskim, a stamtąd do innego podmiotu gospodarczego.
 • Dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim przeznaczenia ani w znajdującym się tam stałym zakładzie, do którego produkty są transportowane.
 • Dostawca jest odpowiedzialny za tożsamość i Numer identyfikacji podatkowej nabywcy już znane.
 • Dostawca i Odbiorca mają oddzielny rejestr.
 • Towar musi zostać dostarczony do klienta w ciągu jednego roku od umieszczenia go w magazynie konsygnacyjnym.

W tym przypadku dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe mają miejsce jedynie wtedy, gdy towary są wyprowadzane ze składu konsygnacyjnego. Pozwala to na uniknięcie rejestracji VAT pierwszego przedsiębiorcy w kraju przeznaczenia.

Załóżmy, że produkty są zwracane do kraju składowania przez okres dwunastu miesięcy i proces ten jest odpowiednio rejestrowany: W tym przypadku nie ma przesyłki, mimo że wymogi są spełnione. W związku z tym okres odroczenia między składowaniem a odbiorem towaru jest jednolicie ustalony na dwanaście miesięcy.

Ponadto istnieje obecnie możliwość zastąpienia nabywcy przez innego nabywcę - pod warunkiem, że zmiana ta zostanie wpisana do rejestru i spełnione zostaną również inne wymagania.

W ostatecznym rozrachunku korzystne jest zatem, aby zainteresowane strony mogły działać w sposób bardziej elastyczny i pewny pod względem prawnym, jeżeli chcą oszacować zapasy przesyłek do celów VAT.

Zalety i wady reformy podatkowej?

Zalety

 • Bardziej rygorystyczne sankcje za oszustwa podatkowe
 • Uczciwa konkurencja
 • Wyższe progi dostaw
 • Jasna definicja sklepów konsygnacyjnych i transakcji sieciowych

Wady

 • Wysiłek administracyjny
 • Więcej kontroli i dowodów

Wniosek: Szybka naprawa to nie koniec

Podsumowując, oznacza to, że szybkie ustalenia w odniesieniu do podatku VAT zapewniają obecnie jasne warunki w całej Unii Europejskiej: koniec z długimi badaniami w ramach współpracy z nowym państwem członkowskim UE, koniec z droższymi poradami prawnymi i znacznie zmniejszone ryzyko związane z przetwarzaniem.

W końcu obowiązujące prawo niemieckie jest znane i obowiązuje w całej Europie.

Ale równie jasne jest, że szybkie ustalenia są tylko pierwszym krokiem w reformie VAT, a nie końcem. Unia Europejska dąży do całkowicie jednolitej reformy na lata 2022-2024. Do tego czasu, szybkie ustalenia wskazują kierunek, w którym sprawy zmierzają - niezależnie od państwa członkowskiego.

Niestety, temat szybkich napraw jest dość skomplikowany, zwłaszcza na początku, i wymaga pewnej wiedzy na temat podatków. Jeśli masz dalsze pytania lub jeśli coś jest jeszcze niejasne, proszę zostaw mi komentarz!

Zdjęcia: Witam, jestem Nik. | Unsplash, hellotax.

Dominik pracuje jako Content Manager w firmie hellotax. Uwielbia wysokiej jakości i ustrukturyzowane treści, jak również dogłębnie zbadane treści na temat podatków i Amazonii.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.