Gender inclusive language at Raidboxes

Język wrażliwy na płeć: Między złudzeniem a sensem

Debata na temat problematyki płciowości jest kontrowersyjna od kilku lat: Niektórzy uważają język odpowiedni do płci za zbędny, inni za niezwykle ważny. Dlaczego ten temat tak bardzo się różni? Jak możemy sprawić, by język był jak najbardziej uczciwy? Czy język może zmienić nasze myślenie, a tym samym nasze zachowanie?

My w Raidboxes ciężko pracujemy nad tematem języka wrażliwego na płeć i niedyskryminującego. I właśnie o tym jest ten artykuł: Dlaczego i jak powinno się - lub nie używać gender. 

Gendering ma oferować alternatywę dla męskiego rodzaju. Ale czy język dostosowany do płci naprawdę sprawia, że świat staje się bardziej sprawiedliwy? Jest wystarczająco dużo argumentów za i przeciw genderyzacji. Zanim przyjrzymy się im bliżej, musimy wyjaśnić kilka podstawowych kwestii.

Co oznacza gendering? 

Zacznijmy od najważniejszego: czym w ogóle jest gendering?

Słownik online definiuje gendering jako "zastosowanie gender mainstreaming (do czegoś)". Gender mainstreaming odnosi się do "realizacji równości między mężczyznami i kobietami, z uwzględnieniem specyficznych dla płci warunków życia i interesów".

Innymi słowy, w genderyzacji chodzi o to, by móc nazwać językowo wszystkich ludzi, zintegrować ich - a więc w pewien sposób szanować. Celem jest zwrócenie się do wszystkich i włączenie ich do działania. 

W praktyce gendering oznacza uwzględnianie wszystkich lub obu płci w użyciu języka, a nie tylko formy męskiej. Na przykład czytelnik nie jest już używany jako forma zwyczajowa, ale zastępuje się go neutralnymi zwrotami, takimi jak czytelnik/czka

Jeśli chcesz prawidłowo realizować gender, możesz wybierać z szerokiego wachlarza możliwości, do czego teraz przejdziemy.

Przegląd typowych pisowni

W języku niemieckim istnieją różne sposoby na określenie płci. W formie pisemnej, gendering może być dokonany poprzez oznaczenie słowa dwukropkiem, gwiazdką, itp. Pierwszy sposób to użycie słowa jako przyrostka.

Te tak zwane znaki płci mają na celu typograficzne wyrażenie, że nazwy osobowe lub zawodowe zawierają formy męskie, żeńskie i nijakie. Niektóre pisownie już pewnie widziałeś, na przykład Pracownik/ca, Ekspert/rtka czy Klient/ka.W formie mówionej między rdzeniem a końcówką pozostawia się dłuższą pauzę.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym wariantom na przykładzie Czytelnik/czka.

1. Możliwość: Znak płci

Podczas pisania możesz umieścić dwukropek, gwiazdkę lub podkreślenie między słowem czytelnik a czka.  

 • Czytelnik/czka
 • Czytelnik(-czka)
 • Czytelnicy
 • Czytelnik
Znak płci
Znaki płci w skrócie na genderleicht.de

2. Możliwość: Dwukrotna nominacja

Wymieniając obie osoby lub pary, zwracasz się do ludzi, którzy identyfikują się jako mężczyźni i kobiety:

 • Czytelnicy

3. Możliwość: Formuła neutralna

Możesz też użyć sformułowania neutralnego pod względem płci. Zauważ jednak, że nie działa to dobrze dla wszystkich słów:

 • Czytający 

Czy nie mamy innych problemów? 

język uwzględniający płeć
Fragment filmu wideo przygotowanego przez psychologeek

Jak na razie jest dobrze. Być może teraz, najpóźniej teraz, zadajesz sobie pytanie: Jaki właściwie mamy problem? A przede wszystkim: czy to w ogóle jest problem? I czy ta sprawa jest naprawdę tak ważna?

Istnieje zjawisko, do którego odnosi się autorka Caroline Criado-Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety jako "męskie, chyba że zaznaczono inaczej". Oznacza to, że większość oznaczeń odczytujemy jako męskie, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako nie męskie. Językowo przyjmujemy formę domyślną, a jest nią bezsprzecznie forma męska.

Rodzaj męski

Jak już wspomniano, jest w naszym języku coś, co może wykluczać pewne osoby: tak zwany rodzaj męski. Obejmowanie wszystkich osób, choć gramatycznie chodzi tylko o mężczyzn - to twierdzenie nie wydaje się działać. Często nie jest więc jasne, czy naprawdę wszyscy są brani pod uwagę. 

Co to jest rodzajnik męski?

Rodzaj męski to użycie płci męskiej w odniesieniu do grup mieszanych płciowo. Gdy płeć nie jest znana lub gdy mamy na myśli grupę kilku osób różnej płci, używamy rodzajnika męskiego.

Pod względem płci języki globalne można podzielić na trzy kategorie:

 1. języki specyficzne dla płci, takie jak hiszpański, francuski i niemiecki (gdzie rzeczowniki i zaimki mają swoją płeć).
 2. języki bezpłciowe , takie jak mandaryński, węgierski i fiński (gdzie rzeczowniki i zaimki nie mają oznaczonej płci) oraz 
 3. języki z płcią naturalną jak angielski (z zaimkami płciowymi i rzeczownikami bezpłciowymi).

Badania pokazują jednak, że kraje, które używają języków bezpłciowych, niekoniecznie są daleko w przodzie pod względem równości.

Rodzaj męski występuje również w języku angielskim: Język angielski ma przyrostek female - na przykład w aktualnych słowach takich jak Female Leadership, Female Founder i tak dalej. Jednak tylko w wyjątkowych przypadkach dodaje się mężczyznę. Autorka Caroline Criado-Perez podsumowuje dokładnie tę zasadę: "Płeć męska rozumie się sama przez się".  

Gendering - o co właściwie chodzi?

Kilka badań pokazuje, że rodzajnik męski nie jest czytany neutralnie, ale w przeważającej mierze w kategoriach męskich. Ma to istotne implikacje dla całej debaty na temat płci.

W książce Invisible Women autorka podaje mały, ale znaczący przykład: emojis. Kiedy po raz pierwszy wprowadzono emojis, wszystkie platformy zaprojektowały i zakodowały swoje emojis wyłącznie jako męskie - bez określenia tego w standardzie Unicode.

Słowo takie jak biegacz było czytane wyłącznie jako biegacz płci męskiej. Przykład pokazuje, że w naszym społeczeństwie nawet neutralne zwroty budzą męskie skojarzenia. Unicode zareagował na to i wprowadził zapis, że wszystkie emojis muszą być antygenderowe. Najpierw pojawiły się emojis żeńskie, a później dodano emojis neutralne płciowo.  

Głosy krytyczne wobec tak rozumianego genderingu często argumentują, że powinniśmy raczej wprowadzić neutralne płciowo terminy zamiast nazywać wszystkie płcie.

Prawda jest taka, że pozbycie się rodzajnika męskiego byłoby tylko połową bitwy: tendencja męska jest tak mocno zakorzeniona w naszej psychice, że nawet słowa rzeczywiście neutralne płciowo są odczytywane jako męskie

Caroline Criado-Perez

Cytat mówi jasno: Jeśli zamiast trzech emoji związanych z płcią używalibyśmy tylko jednego emoji neutralnego płciowo, nie byłoby to rozwiązaniem. Powodem jest to, że większość ludzi nadal odczytywałaby ten symbol jako męskiego biegacza.

Dlaczego gendering ("nie") jest totalnym nonsensem

Niedawne badanie opinii publicznej z udziałem 2.000 respondentów wykazało, że mniej niż 30 procent niemieckiego społeczeństwa uważa język oparty na zasadzie równości płci za ważny. Reszta jest albo przeciwna, albo wzrusza ramionami:

Survey-gender-inclusive-language
Badanie INSA: Jak ważne jest gendering?

Jak już wspomniano, istnieje wystarczająco dużo argumentów przeciwko genderyzacji. Na przykład, czytelność i zrozumiałość tekstów może być upośledzona. Teksty kontrgenderowe są dłuższe, zawierają dziwne znaki specjalne w środku słów i mogą odwracać uwagę od właściwej treści tekstu.Ale czy gendering naprawdę niszczy nasz język?

Krytyka #1 

Czy przy wszystkich wielkich globalnych problemach naszych czasów naprawdę musimy zajmować się czymś tak banalnym?

Tak, rzeczywiście, są rzeczy, które są ważniejsze. Mamy problemy, które są pilniejsze i ważniejsze, zwłaszcza w 2021 roku. Ale tak naprawdę nie o to chodzi w genderyzacji. Kiedy używamy rodzajnika męskiego, ma to konsekwencje dla naszego sposobu myślenia i postrzegania, o czym więcej później.

Debata na temat gender pokazuje jeszcze więcej: jeśli nie potrafimy nawet wprowadzić czegoś tak banalnego jak gendering, to jak możemy zrobić kolejne kroki w kierunku równości? Nasz język jest stosunkowo łatwym środkiem, którego wszyscy ludzie mogą używać na sobie.

Krytyka #2

Gendering niszczy język i jest gramatycznie niepoprawny.

Priorytetem jest ortografia, poprawna gramatyka, czytelność i zrozumiałość. Ale gramatyka jest stworzona przez człowieka i może być również zmieniana przez nas, ludzi. Dziś nie mówimy i nie piszemy już tak, jak kiedyś.

Tak jak ustaliliśmy, że na początku stosuje się duże litery, możemy też ustalić nowe zasady. Na przykład, że płeć - w jakiejkolwiek formie - jest poprawna gramatycznie.

Język nigdy nie był ustalony i wciąż ewoluuje, szczególnie ze względu na wpływy kulturowe i społeczne. Stare terminy są stale zastępowane nowymi.

Nawiasem mówiąc, na niektórych uniwersytetach wprowadzono już obowiązek stosowania języka zgodnego z zasadą równości płci.

Krytyka #3

To wszystko jest dla mnie zbyt rozbudowane i skomplikowane, jeśli chodzi o gendering. 

Gendering przynosi zmianę. Do pewnego stopnia zrozumiałe jest powstrzymywanie się od tego ze względu na wygodę. Słowa mogą wydawać się skomplikowane, nieznane, a nawet nieco zawiłe. Na początku mieliśmy z tym tyle samo kłopotów i musieliśmy się rozgrzać do tego sposobu mówienia. Gendering to kwestia przyzwyczajenia się do niego — jeśli chcesz się do niego przyzwyczaić. 

Z drugiej strony, osobom, które nauczyły się języka neutralnego płciowo lub bezpłciowego jako języka ojczystego, trudno jest nauczyć się niemieckiego. Dzieje się tak dlatego, że pod względem językowym jest to coś nowego. Osoby, które znają język niemiecki, po prostu muszą się w niego zagłębić.

Krytyka #4

Nie ma językowej dyskryminacji osób niemęskich, bo rodzaj męski obejmuje wszystkich.

Cały nasz język jest upłciowiony. Rodzajnik męski jest również formą genderyzacji, choć bardzo nudną. Ci, którzy twierdzą, że kobiety są zawsze po prostu włączone, sami sobie to ułatwiają. Jesteśmy socjalizowani, aby zawsze myśleć najpierw o mężczyźnie. W większości, wielu myśli tylko o mężczyznach - nawet jeśli nieświadomie.

Istnieje wiele badań na ten temat. Prawie wszyscy stwierdzają, że rodzajnik męski wzmacnia skojarzenie mężczyzna. Po pierwsze dlatego, że używamy go w odniesieniu do mężczyzn w ogóle. Po drugie, ponieważ mamy na myśli formę właściwą dla danej płci. Z kolei formy żeńskie niekoniecznie mogą być stosowane w odniesieniu do mężczyzn. Tworzy to asymetrię, która jest korzystna dla mężczyzn.

W tym duchu również internetowy słownik Duden jest obecnie genderowany: Wszystkie 12 000 terminów osobistych i zawodowych jest obecnie w trakcie adaptacji. W przyszłości, zamiast jednego słowa "artykuł", będą dwa - jedno dla formy męskiej i jedno dla żeńskiej.

Jak język tworzy rzeczywistość

Jest oczywiste, że samo gendering nie zapewni równości. Same słowa nie zmienią oczywiście postawy każdego człowieka. Samym genderingiem nie rozwiążemy wszystkich naszych globalnych problemów. Ale normalizując język równości płci, możemy podnieść świadomość dzieci, które uczą się mówić teraz i w przyszłości.

W badaniu z 2015 roku prawie 600 dzieciom ze szkoły podstawowej czytano różne nazwy zawodów wraz z opisami. Albo zawody były czytane dzieciom w języku równym płci, albo w rodzajniku męskim.

Dzieci zostały poproszone o odpowiedź, czy wyobrażają sobie pracę w tym zawodzie. Okazało się, że dziewczęta, które zetknęły się z oznaczeniami uwzględniającymi równość płci, miały znacznie większe szanse na zdobycie zawodu STEM - czyli w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii.

Choć język dostosowany do płci jest ważny, nie rozwiązuje on problemu wzorców kobiecych i różnorodnych. Zwłaszcza w zawodach STEM często brakuje wzorców do naśladowania. Jednak gendering może być ważnym krokiem we właściwym kierunku.

Jeśli wiemy, że ludzie nie powinni wyrażać się w sposób dyskryminujący, to chyba normalne jest, że nie dyskryminujemy w innych dziedzinach życia.

Być może dzieci będą wtedy również zadawać sobie pytanie, czy tylko mężczyźni mogą zostać inżynierami, a tylko kobiety pedagogami. Dzieci uczą się, że nie tylko chłopcy potrafią programować. Dziewczęta są bardziej przekonane do zawodów, jeśli kobieca forma jest również wymieniona, co pokazuje również krótki film Redraw the Balance.

Wnioski

Społeczeństwo się zmienia, język się zmienia:Tak jak coraz częściej adoptujemy angielskie terminy do języka i dostosowujemy je gramatycznie, tak samo możemy wprowadzić gendering. Nie jest to trudne i z pewnością nie jest przerażające.  

My w Raidboxes zdecydowaliśmy się na pisownię z dwukropkiem. Po pierwsze dlatego, że ta forma jest czytelna dla maszyn i bardziej zrozumiała: programy syntezatora mowy automatycznie odczytują dwukropek jako pauzę. Po drugie, ponieważ dwukropek wizualnie łączy, a nie rozdziela.

Wiemy, że pisownia nie jest doskonała. Ale nie musi tak być. Postrzegamy dwukropek bardziej jako narzędzie na drodze do bardziej sprawiedliwego języka. Gendering jest niezwykle ważny, ponieważ język kształtuje nasze myślenie i sposób postrzegania świata.

„Languages of course are living things that we can own and change to suit our needs“ - wyjaśnia Caroline Criado-Perez. I właśnie teraz mamy potrzebę: równości wszystkich płci.

Oczywiście gendering nie jest jedynym czynnikiem warunkującym równość. Niemniej jednak należy wziąć tę kwestię pod uwagę. Zwłaszcza, że stosunek nakładów do efektywności jest stosunkowo niski. Pozostaje powiedzieć: praktyka czyni mistrza - i mistrzów.

Dalsza lektura

 • Niewidzialne kobiety
  W swojej pełnej faktów książce autorka Caroline Criado-Perez wyjaśnia zjawisko luki w danych dotyczących płci. Pokazuje, gdzie nasz świat jest stworzony dla mężczyzn i dlaczego może to być niebezpieczne dla kobiet - poszukiwanie sprawiedliwości płci w życiu codziennym.
 • Jak język kształtuje nasz sposób myślenia
  Na świecie używa się około 7000 języków. Ale czy kształtują one również nasz sposób myślenia? Kognitywistka Lera Boroditsky w swoim TED Talk dzieli się językowymi przykładami i możliwymi odpowiedziami.
 • Genderleicht.de i geschicktgendern. de
  Na stronach Genderleicht i Geschickt Gendern znajdziesz wiele przydatnych wskazówek i narzędzi do pisania i mówienia bez dyskryminacji.
 • WordPress Kodeks Postępowania
  Bądź rozważny, szanuj innych i współpracuj - to tylko kilka zasad postępowania zawartych w Kodeksie Postępowania społeczności WordPress . Wszystkie one opowiadają się za wspólnymi wartościami i pełną szacunku, opartą na współpracy interakcją.
 • Raidboxes Kodeks postępowania
  Nasze własne wytyczne dotyczą m.in. tworzenia świadomości istnienia zróżnicowanego zespołu - niezależnie od płci, orientacji seksualnej, zdolności lub niepełnosprawności, pochodzenia, przynależności etnicznej, religii (lub jej braku), wieku, statusu społecznego lub ekonomicznego.

Twoje pytania o gendering

Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie języka uwzględniającego równość płci? Czy nowa pisownia pomaga? Daj nam znać w komentarzach! Chcesz być informowany o nowych postach w Raidboxes? Obserwuj nas na TwitterzeFacebooku lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.