Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane. Osobą odpowiedzialną z punktu widzenia Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

RAIDBOXES GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

Wewnętrznym inspektorem ochrony danych w firmie jest:

Pan Jan Hornung

E-mail: datenschutz@raidboxes.io

Telefon: 0251 1498 2005

I. Wprowadzenie

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane.

Jeśli chcesz sprawdzić ustawienia plików cookie, kliknij na tutaj.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu przekazanie Państwu, jako klientom lub osobom zainteresowanym, szczegółowego obrazu tego, w jaki sposób i w jakim zakresie Państwa dane są gromadzone, przechowywane, przetwarzane, przekazywane i przekazywane przez nas podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania z naszych usług. Ponadto chcemy, abyście Państwo zapoznali się z posiadanymi przez nas środkami ochrony danych oraz opcjami dostępnymi podczas odwiedzania naszej strony i korzystania z naszych usług.

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych również w przyszłości, w szczególności zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i rozwojem technicznym, konieczne jest, aby niniejsze oświadczenie o ochronie danych było od czasu do czasu dostosowywane. Dlatego zalecamy regularne czytanie naszych informacji i wskazówek dotyczących przetwarzania danych.

Przygotowując niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności staraliśmy się jak najbardziej zdystansować się od zwrotów prawnych, aby upewnić się, że osoby niebędące prawnikami rozumieją wszystko. Jeżeli w niektórych miejscach pojawiają się odniesienia do tekstu prawnego, wynika to wyłącznie z jego kompletności. Jeśli fragmenty są niezrozumiałe, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli zrewidować odpowiedni fragment.

Okazało się jednak, że bardzo trudno jest napisać politykę prywatności, która z jednej strony jest przejrzysta, zrozumiała i kompletna, a z drugiej strony nie przytłacza czytelnika ze względu na swoją długość. W związku z tym postanowiliśmy najpierw przedstawić Państwu ogólny przegląd, który można następnie rozwinąć w pozostałej części polityki prywatności. Proszę poświęcić chwilę na przeczytanie niniejszej polityki prywatności w wolnej chwili. W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych Jan Hornung .

1. o jakie dane chodzi?

Jeśli mówimy o przetwarzaniu danych, to zawsze mamy na myśli dane osobowe użytkownika. Są one RODOzdefiniowane w art. 4 nr 1 jako informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Oznacza to wszystkie dane, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z Tobą, np. imię, nazwisko, adresy, adresy e-mail, zachowanie użytkownika itp. Informacje zebrane w związku z witrynami lub usługami online, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane, nie stanowią części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Strony internetowe lub usługi innych RAIDBOXES klientów są również wykluczone.

2. dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Po pierwsze, nie da się tego obejść: Aby zawrzeć z nami umowę, należy znać swoje główne dane. Z drugiej strony, chcemy zapewnić Państwu, jako klientom, jak najlepszą obsługę i dlatego zawsze staramy się optymalizować nasze usługi. Dane osobowe przetwarzamy tylko zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że dane te będą przetwarzane tylko wtedy, gdy będzie dostępna zgoda prawna. W szczególności, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług umownych lub do korzystania z nich lub usług online, lub jest wymagane przez prawo. Ponadto przetwarzamy dane, jeżeli uzyskaliśmy zgodę lub jeżeli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu (np. interes w analizie, optymalizacji, ekonomicznym działaniu, bezpieczeństwie naszej oferty online, w szczególności w pomiarze zasięgu, tworzeniu profili do celów reklamowych i marketingowych, a także gromadzeniu danych dostępowych i korzystaniu z usług osób trzecich. W drugiej części, "Bardziej szczegółowo: ciasteczka i inne technologie", przedstawiamy Państwu obszerny przegląd ich stosowania i zastosowania.

3 Kiedy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich procesów, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe. Bardziej szczegółowy opis można znaleźć tutaj.

3.1 W zakresie świadczenia usług umownych/rejestracji

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne i dane kontraktowe w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i usług. (art. 6 ust. 1 lit. bRODO))

3.2 Nawiązywanie kontaktu

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje te zostaną przetworzone w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Kontakt poprzez nasz czat na żywo odbywa się za pośrednictwem usług Interkomu. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "Głęboko: Ciasteczka i inne technologie".

3.3 Odwiedzanie naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, usług lub funkcji wysyłania wiadomości, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą korzystać z plików cookie lub podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej dostosować nasze usługi do potrzeb naszych klientów, uczynić je lepszymi i szybszymi, a przede wszystkim jeszcze bezpieczniejszymi. Służą one również celom reklamowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. bRODO). Dotyczy to również operacji przetwarzania niezbędnych do wykonania środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. cRODO). W przypadku gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. dRODO). Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem pierwszym, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. fRODO).

5) usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Zapisane u nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie kolidowało z prawnymi obowiązkami przechowywania. Jeżeli dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są one wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane te są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych. Zgodnie z wymogami prawnymi dane są przechowywane przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, bony księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, bony księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty dotyczące podatków itp.)

6. Czy nieletni mogą korzystać z naszych usług?

W skrócie: Nie. Z naszej strony internetowej i usług nie mogą korzystać osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie. Nie zbieramy świadomie informacji od osób niepełnoletnich lub innych osób, które są prawnie niezdolne do korzystania z naszych usług. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób niepełnoletnich, natychmiast je usuniemy, chyba że prawo wymaga od nas ich zachowania. Prosimy o kontakt z nami, jeśli podejrzewają Państwo, że nieumyślnie lub nieprawidłowo zebraliśmy dane od osoby niepełnoletniej.

7. jak chronimy twoje dane osobowe?

Wdrażamy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby odpowiednio chronić Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory ogniowe, szyfrowanie danych, kontrolę autoryzacji dostępu do danych oraz staranny wybór lokalizacji naszych serwerów. Jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia naszych systemów i usług.

Jesteś jednak odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność swoich haseł oraz swojego profilu konta lub informacji rejestracyjnych. Ponadto, obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dane osobowe, które posiadamy na jego temat są dokładne i aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, które udostępniamy osobom trzecim w oparciu o link do konta autoryzowanego przez użytkownika.

8. gdzie są przechowywane twoje dane?

8.1 Frankfurt

Starsza część serwerów stanowiących podstawę usługi hostingowej znajduje się w centrach danych Interxion we Frankfurcie. Przestrzeń w centrum danych została wynajęta od Digital Ocean LLC w Nowym Jorku. Digital Ocean prowadzi tam platformę chmury dla serwerów wirtualnych, która jest przez nas wykorzystywana jako platforma hostingowa. Z Digital Ocean została zawarta umowa o realizacji zamówień. Digital Ocean zawarł z nami tak zwane standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, a także jest certyfikowany zgodnie z przepisami umowy UE-USA o ochronie prywatności. To centrum danych jest potencjalnie istotne tylko dla klientów, których strony zostały utworzone przed 01.01.2019. Wszystkie strony internetowe utworzone lub mające powstać po tej dacie będą hostowane wyłącznie w centrach danych wymienionych w punktach 8.2 i 8.3.

8.2 Falkenstein / Norymberga

Kolejna część, serwer, na którym opiera się usługa hostingowa, a także serwery dla własnej infrastruktury i przetwarzania danych (pulpit, monitoring, zarządzanie konfiguracją, kopie zapasowe itd.) znajdują się w centrach danych firmy Hetzner, Hetzner Online GmbH, w Falkenstein i Norymberdze. W tych miejscach firma Hetzner oferuje do wynajęcia serwery dedykowane, które wykorzystujemy jako platformę hostingową. Używamy ich również do własnej infrastruktury oraz do automatycznego tworzenia kopii zapasowych stron internetowych przez nas obsługiwanych. Z firmą Hetzner została zawarta umowa o przetwarzaniu danych o zleceniach. Firma Hetzner podlega również przepisom podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Firma Hetzner Online GmbH jest powiązana z Certyfikat ISO 27001 Doskonale. Więcej informacji na temat lokalizacji serwera można znaleźć tutaj.

8.3 Düsseldorf i Taucha

Poza centrami danych opisanymi w pkt. 8.1 i 8.2, dwa centra danych firmy dogado GmbH są również wykorzystywane do udostępniania serwerów internetowych. Jedno z centrów komputerowych, centrum komputerowe w Düsseldorfie, jest prowadzone przez samego dogado. Drugie centrum komputerowe znajduje się w Taucha w Niemczech i jest obsługiwane przez envia TEL GmbH w imieniu dogado GmbH.

Zarówno operatorzy centrów danych, jak i centra danych są certyfikowani m.in. zgodnie z normą ISO 27001; z dogado została zawarta umowa o przetwarzaniu danych. Ponadto zarówno dogado jak i envia TEL GmbH podlegają również przepisom podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8.4 Amsterdam

Od samego początku niewiele witryn internetowych nadal znajduje się w centrach danych Equinix Amsterdam Data Centers. Lokalizacja serwera posiada m.in. certyfikat ISO 27001. Więcej informacji na temat centrum danych można znaleźć na stronie tutaj. Miejsca parkingowe w centrum danych zostały wynajęte od Digital Ocean LLC w Nowym Jorku.

8.5 Kopie zapasowe

Nasze kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, w skrócie: AWS. Jako lokalizację serwera wybraliśmy Frankfurt. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, dysponujemy systemem AV z AWS, jak również tzw. Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej. AWS uczestniczy w programie UE-USA Privacy Shield. Lokalizacja serwera jest zgodna m.in. z Certyfikat ISO 27001. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj.

8.6 Przekaźnik SMTP (transmisja e-mail)

Do wysyłania transakcyjnych wiadomości e-mail współpracujemy z dostawcą usług Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). Zapisywane są następujące dane:

- Adres e-mail "od

- Adres e-mail "do

- Treść wiadomości e-mail

- Domena BOX, która wysyła pocztę

Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Mailgun zawarł z nami tak zwaną "umowę o bezpieczeństwie". Standardowe klauzule ochrony danych Komisja Europejska i AV zawarli z nami umowę. Celem przetwarzania jest wypełnienie zobowiązań umownych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. bRODO). Dane będą przechowywane przez Mailgun przez 15 dni. Same maile są BOXprzechowywane przez 7 dni na miejscu.

9. kiedy dzielimy się twoimi informacjami?

Przede wszystkim chcielibyśmy Państwa zapewnić, że nie sprzedajemy, nie pożyczamy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych. Dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne na przykład do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, gdy mamy uzasadniony interes lub gdy mamy Państwa zgodę. Każdy z naszych partnerów umownych jest starannie i sumiennie wybierany i zobowiązujemy go do ochrony wszystkich danych zgodnie z przepisami prawa. Z tego powodu zawieramy z przetwarzającym również umowę o przetwarzanie danych na zlecenie zgodnie z art. 28RODO.

10. w lewo

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, za których treść my, RAIDBOXES Gmbh, nie ponosimy odpowiedzialności i na które niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma wpływu.

11. Twoje prawa

Gdy tylko dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie, jesteś osobą, której dane dotyczą RODO i masz prawo do następujących praw wobec osoby odpowiedzialnej (tzn. wobec nas):

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do korekty lub usunięcia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

II. bardziej szczegółowo: pliki cookie, śledzenie i inne technologie

Poniższy rozdział ma na celu umożliwienie lepszego zrozumienia różnych technologii, które stosujemy i sposobu ich wykorzystania. Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, usług lub funkcji wysyłania wiadomości, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą korzystać z plików cookie lub podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej dostosować nasze usługi do potrzeb naszych klientów, uczynić je lepszymi i szybszymi oraz, co najważniejsze, zwiększyć ich bezpieczeństwo. Służą one również celom reklamowym.

1. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje na temat typu i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

1.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika systemowego jest art. 6 ust. 1 lit. fRODO).

1.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu Twój adres IP musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie plików dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, dane te są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadza się oceny danych do celów marketingowych. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.4 Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku danych zapisanych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po upływie siedmiu dni. Składowanie poza tym jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienacji, tak że przypisanie dzwoniącego klienta nie jest już możliwe.

1.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.  

2. ciasteczka

2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania strony. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Pozwalają nam one na powiązanie Twoich działań podczas danej sesji przeglądarki. Inne pliki cookie ("trwałe pliki cookie") są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Następujące dane są zapisywane i przesyłane w tych technicznie niezbędnych plikach cookie:

 • Ustawienia językowe
 • Informacje o logowaniu

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które pozwalają nam na analizę zachowań użytkowników podczas surfowania. Są one wykorzystywane do monitorowania anonimowych zachowań użytkowników na stronie internetowej, na przykład do rejestrowania liczby wizyt na stronie. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu optymalizacji działania i wyglądu tej strony internetowej. Te pliki cookie są w większości przypadków plikami cookie osób trzecich (np. Google Analytics). Dane te są jednak zbierane w formie anonimowej i wykorzystywane wyłącznie przez nas. Jeżeli użytkownik wywołuje stronę internetową jako użytkownik, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym. W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

 • Korzystanie z funkcji strony internetowej (Interkom, OneSignal)
 • Zachowanie użytkowników (Crazy Egg, Google Analytics)
 • Przypisanie źródła wywołania strony internetowej (własny plik cookie)
 • Przypisanie do partnera partnerskiego / reklamowego (własny plik cookie)
 • Częstotliwość przeglądania stron (Google Analytics)
 • Wprowadzone terminy wyszukiwania (Google Analytics)

Gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, poinformujemy Państwa o wykorzystaniu cookies do celów analizy i uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście nawiązuje się również do tej polityki prywatności. Dalsze informacje na temat cookies znajdziesz w kolejnych sekcjach.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem niezbędnych technicznie cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych technicznie plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

 • Przesyłanie ustawień językowych
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych terminów

Ciasteczka analityczne są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pliki cookie do analizy pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, a tym samym stale optymalizować naszą ofertę.

2.4 Czas trwania składowania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze i przesyłane przez niego do naszej strony. Dlatego Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji cookies dla naszej strony internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Jeśli chcesz sprzeciwić się cookies, które my, RAIDBOXES GmbH, ustawiliśmy, po prostu napisz do nas, lub zmień swoje ustawienia. Zmiana ustawień prywatności.

3. rejestracja  

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te zostaną wprowadzone do maski wejściowej, przesłane do nas i zapisane. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

W przypadku zawarcia z nami płatnej umowy, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia praw i obowiązków związanych z tą umową.

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych lub transportowych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy, itp.

Do przetwarzania płatności korzystamy z usług zewnętrznych. Przekazujemy Państwa dane osobowe do tych usług, o ile jest to niezbędne do realizacji płatności. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdują się poniżej.

PAYONE

Dostawca: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.payone.com/

Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ lub https://www.payone.com/dsgvo-haendler/“.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli celem rejestracji jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik lub realizacja działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.3 Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu realizacji umowy z użytkownikiem lub wdrożenia środków przedumownych.

3.4 Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Dotyczy to danych zebranych w procesie rejestracji w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, jeżeli dane te nie są już konieczne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Ciągłe zobowiązania wymagają przechowywania danych osobowych w okresie obowiązywania umowy. Ponadto należy przestrzegać okresów gwarancji i przechowywać dane do celów podatkowych. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać w tym względzie, nie mogą być określane w sposób ogólny, lecz muszą być określone dla poszczególnych zawartych umów i umawiających się stron w każdym indywidualnym przypadku.

3.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić lub usunąć samodzielnie za pomocą interfejsu użytkownikaRAIDBOXES . Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przedterminowe usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub prawnych uniemożliwiających ich usunięcie.

4. korzystanie z konta e-mail

Oferujemy Państwu możliwość dodania płatnych kont e-mail w ramach umowy. Aby zaoferować Państwu tę usługę, współpracujemy z mailbox.org (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin) w ramach umowy odsprzedaży. Polityka prywatności mailbox.org znajduje się tutaj: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

4.1 Zakres przetwarzania danych

Podczas tworzenia skrzynki e-mailowej wymagane i przechowywane są następujące informacje: imię, nazwisko, numer RAIDBOXES klienta, adresy e-mail należące do skrzynki oraz odpowiednie nazwy domen.

4.2 Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

Wprowadzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. bRODO).

4.3 Czas trwania składowania

Po zakończeniu kontraktu na skrzynkę pocztową z RAIDBOXES mailbox.org, Twój link do mailbox.org zostanie usunięty, pod warunkiem, że był to ostatni kontrakt na skrzynkę pocztową. Obejmuje to linki do domen, które zdeponowałeś na mailbox.org. Ustawienia DNS pozostają nienaruszone po zakończeniu połączenia. 60 dni po usunięciu skrzynki pocztowej, mailbox.org usunie wszystkie dane.

5. biuletyn informacyjny, e-mail marketing i informacje o produktach

Oferujemy Państwu możliwość otrzymywania informacji o wszystkich nowościach WordPress i naszych produktach. Na przykład, oferujemy Państwu nasz bezpłatny newsletter. Chcielibyśmy tutaj wyjaśnić, jak, kiedy i gdzie przechowujemy dane:

5.1 Active Campaign LLC

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera, dane z maski wejściowej są przekazywane do nas. Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Twój adres e-mail
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji
 • dane geograficzne (długość i szerokość geograficzna)

Zgoda na przetwarzanie danych zostanie uzyskana podczas procesu rejestracji. Zostanie to przez nas nagrane. Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na zagraniczne adresy e-mail. Rejestracja do newslettera jest rejestrowana, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany w danych zapisanych u dostawcy usług dostawy są również rejestrowane.

Do wysyłania naszego newslettera wykorzystujemy usługę Active Campaign firmy ActiveCampaign, LLC. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, Active Campaign zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisała z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych.

5.2 Interkom

Korzystamy z usług interkomowych firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA w celu wysyłania wiadomości e-mail z informacją o naszym produkcie, a także o wszelkich usterkach. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA podczas korzystania z naszego czatu pomocy technicznej. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Intercom zawarł z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisał z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych.

5.3 Marketing e-mailowy dla obecnych klientów

Jeśli zakupią Państwo usługi na naszej stronie internetowej i podadzą swój adres e-mail, możemy następnie wykorzystać go do przesłania Państwu informacji o produkcie. W takim przypadku tylko reklama bezpośrednia dla naszych własnych podobnych produktów lub usług będzie wysyłana pocztą elektroniczną.

W związku z przetwarzaniem danych, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

5.4 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika do newslettera jest, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną do wysyłania e-maili w ramach marketingu bezpośredniego w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG. Korzystanie z usług dostawców usług Active Campaign i Intercom jest oparte na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.5 Cel przetwarzania danych

Pobranie adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywane do wysyłania newslettera lub bezpośredniej korespondencji. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego i bezpiecznego systemu mailingowego, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

5.6 Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Twój adres e-mail będzie więc przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera. Twój adres e-mail dla działań marketingu bezpośredniego będzie przechowywany tak długo, jak długo będziesz jednym z naszych dotychczasowych klientów.

5.7 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili możesz zrezygnować, odwołać otrzymywanie naszego biuletynu lub naszych działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do anulowania. Po skasowaniu danych zostaną one usunięte z wyjątkiem adresu e-mail. Adres e-mail jest zapisany na czarnej liście i jest używany tylko w celu zapewnienia, że nie będziemy wysyłać żadnych dalszych wiadomości na Twój adres e-mail.

6. formularze kontaktowe, e-mail kontaktowy, czat na żywo

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze, które mogą być wykorzystane do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane. W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • Adres e-mail użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

Zgodę na przetwarzanie danych uzyskają Państwo w trakcie procesu wysyłania i będą się Państwo odnosić do niniejszej polityki prywatności. Alternatywnie, można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane wraz z pocztą elektroniczną. Możesz również skontaktować się z nami za pomocą funkcji czatu na żywo. Tutaj korzystamy z usług Intercomu. W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie przesyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystanie z usług dostawcy usług Interkomu opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.3 Interkom

W celu zapewnienia czatu pomocy technicznej na żywo, jak również wysyłania wiadomości e-mail dotyczących pomocy technicznej, polegamy na usłudze "Intercom" firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA podczas korzystania z naszego czatu pomocy technicznej. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Intercom zawarł z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisał z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych. W przypadku Intercomu, celem przetwarzania danych jest zapewnienie obsługi klienta i jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje można znaleźć na stronie tutaj.

6.4 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam tylko i wyłącznie do celów nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej, jest to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

6.5 Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysyłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że odpowiednie fakty zostały ostatecznie wyjaśnione. Dane osobowe zbierane dodatkowo w trakcie procesu transmisji będą usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

6.6 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Poniżej znajduje się opis sposobu, w jaki możliwe jest cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przechowywania. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

7RAIDBOXES . magazyn "wp unboxed" funkcja komentarza

Pod https://raidboxes.*/blog/ można znaleźć nasz magazyn "wp unboxed". W tym magazynie chcemy WordPress informować Państwa o wszystkich tematach.

7.1 Zakres przetwarzania danych / cel przetwarzania

Nasz magazyn "wp unboxed" zawiera funkcję komentarza, za pomocą której można komentować artykuły z naszej strony. Aby skorzystać z tej funkcji komentarza, należy podać swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Wszystkie inne szczegóły, takie jak Twoja strona internetowa, są opcjonalne. Wpisanie adresu e-mail jest konieczne, aby w przypadku sprzeciwu można było przekazać Państwu komentarz, a Państwo również mieć możliwość jego skomentowania. Jeśli podasz swoje nazwisko i/lub imię w momencie publikacji komentarza, zostanie on opublikowany. Twój adres e-mail i wszystkie inne dobrowolne informacje, jak również czas komentarza zostaną WordPress pisane, nie zostaną przekazane nieupoważnionym osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby funkcji komentarza. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających treści obraźliwe, zawierające groźby lub rasistowskie.

7.2 Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane za pośrednictwem funkcji komentarza, ujawnienie tych danych jest zawsze wyraźnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.3 Czas trwania składowania/odwołania i odbioru

Dane będą przechowywane do momentu odwołania przetwarzania. W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane przez Państwa w trakcie korzystania z funkcji komentarza, zostaną natychmiast usunięte po odwołaniu. Oznacza to również, że wszystkie Państwa komentarze do naszego magazynu zostaną usunięte.

8. Google Analytics

8.1 Zakres przetwarzania danych

Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby analizować zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Oprogramowanie korzysta z pliku cookie na komputerze użytkownika (w celu ustawienia plików cookie patrz wyżej). W przypadku wywołania poszczególnych podstron naszej witryny zapisywane są następujące dane:

 • Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
 • Dostępna strona internetowa
 • Strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do odwiedzanej strony (referrer)
 • Podstrony wywoływane z wywoływanej strony internetowej
 • Czas spędzony na stronie internetowej
 • Częstotliwość odwiedzania strony internetowej

Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. 

Używamy Google Analytics tylko z dostępnymi procedurami maskowania adresów IP, tzn. z pseudonimizacją adresu IP poprzez jego skrócenie. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach analizy naszej strony internetowej nie są zapisywane żadne wyraźne dane użytkownika (np. adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Ani Google, ani my nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach stworzonych przez Google Analytics.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownik może również zablokować zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online od Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, klikając na link podany pod adresem następujący link pobrać i zainstalować dostępne przeglądarkiPlugin. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google ".Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji naszych partnerów"“, „Wykorzystanie danych do celów reklamowych"“, „Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam.“. Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników.

8.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z Google Analytics na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

8.3 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics w celu wyświetlania reklam zamieszczanych w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi przez odwiedzane strony internetowe), które przekazujemy do Google (tzw. "remarketing" lub "Google Analytics Audiences"). Za pomocą remarketingu chcemy również zadbać o to, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie wydawały się irytujące.

8.4 Czas trwania składowania

Sesje i kampanie kończą się po określonym czasie. Domyślnie, sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności, a kampanie kończą się po sześciu miesiącach. Limit czasowy dla kampanii może wynosić maksymalnie dwa lata. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Albo odwiedzić https://policies.google.com/.

8.5 Opcje anulowania i usunięcia

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ten dodatek do przeglądarki i zainstalować go.

Rezygnacja z plików cookie uniemożliwia zbieranie informacji o użytkowniku w przyszłości, gdy odwiedza on tę stronę. Aby uniemożliwić firmie Universal Analytics zbieranie danych na wielu urządzeniach, należy skorzystać z funkcji Wykonać opt-out na wszystkich używanych systemach.

9) Usługi marketingowe i remarketingowe Google

9.1 Zakres przetwarzania danych

Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mail-Adresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns im Rahmen sogenannten “A/B-Testings” nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfährst du auf der Strona przeglądowapolityka prywatności Google jest tutaj Dostępny.

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z usług re-marketingowych Google na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej) w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

9.3 Cel przetwarzania

Google-Marketing-Services dają nam możliwość lepszego ukierunkowania reklam na naszej stronie internetowej, aby pokazywać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

9.4 Czas trwania składowania

Zgodnie z własnymi informacjami, dane dziennika zebrane przez Google są anonimizowane poprzez usunięcie części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

9.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, może skorzystać z Polityki prywatności Google, aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach udostępnianej przez Google. Możliwości rezygnacji użycie.

10. Usługi marketingowe i remarketingowe Bing

10.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usług Microsoft Marketing and Remarketing Services (w skrócie Microsoft Advertising) firmy Microsoft Online, Inc, 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (w skrócie Microsoft). Microsoft Advertising pozwala nam na wyświetlanie reklam na naszej stronie internetowej m.in. w wynikach wyszukiwania Bing oraz w internecie. Sieć wyszukiwania Microsoftu w taki sposób, aby w jak najlepszy sposób odpowiadały one potencjalnym interesom użytkownika. Na przykład, możemy wyświetlać użytkownikom reklamy produktów, które wcześniej oglądali na jednej z naszych stron internetowych - jest to tzw. remarketing. W tym celu, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub inne witryny internetowe, w których działają usługi reklamowe firmy Microsoft, firma Microsoft natychmiast wykonuje kod w celu osadzenia znaczników marketingowych lub remarketingowych (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako "Web beacons") w witrynie internetowej. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, które należą do firmy Microsoft. Sieć wyszukiwania bing.com, aol.com i yahoo.com oraz tzw. konsorcjalnych partnerów wyszukiwania Microsoftu i Yahoo, do których należą między innymi MSN. Plik ten zawiera informacje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na które oferty kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i innych informacji dotyczących korzystania z oferty online. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, przy czym z usług reklamowych firmy Microsoft korzystamy tylko przy użyciu dostępnej procedury maskowania adresów IP, tzn. przy pomocy pseudonimizacji adresów IP poprzez ich skrócenie. Dane te mogą być łączone przez Microsoft z innymi danymi użytkownika. W szczególności, jeśli użytkownik był zalogowany do swojego konta Microsoft w czasie wizyty na stronie. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, Microsoft oświadcza, że nie będzie miała miejsca agregacja danych. Microsoft może również łączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik później odwiedzi inne strony internetowe, można mu pokazać reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych firmy Microsoft. Oznacza to, że Microsoft nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane na zasadzie plików cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Tzn. z punktu widzenia Microsoftu reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Microsoftowi na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zbierane przez Microsoft Advertising o użytkownikach są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane na serwerach Microsoft w regionie, z którego pochodzą dane użytkownika. Dla użytkownika z Niemiec oznacza to, że dane te będą najprawdopodobniej przechowywane w niemieckim centrum danych. Nie można wykluczyć, że dane te zostaną również przeniesione na serwery w USA lub na serwery w innych częściach świata, gdzie Microsoft prowadzi centra danych. Usługi reklamowe Microsoft Advertising Services, z których korzystamy, obejmują m.in. funkcje "targetowanie do grup docelowych" oraz "uniwersalne śledzenie zdarzeń (UET)". W przypadku reklamy w wyszukiwarkach w sieci Microsoft Search Network, każdy użytkownik otrzymuje inny "cookie konwersji". W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych Microsoft Advertising. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla kampanii reklamowych Microsoft Advertising, w których aktywne jest śledzenie konwersji. Klient Microsoft Advertising poznaje łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jego reklamę i zostali przekierowani do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji. Możemy również zobaczyć, czy użytkownik podjął określoną akcję, np. dokonanie zakupu, na stronie śledzenia konwersji oznaczonej tagami. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkowników. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Microsoft Advertising do celów marketingowych można znaleźć na stronie Strona przeglądowa firmy Microsoft. Polityka prywatności firmy Microsoft jest tutaj wezwanie.

10.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wykorzystujemy również Microsoft Advertising na podstawie naszych uzasadnionych interesów do analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

10.3 Cel przetwarzania

Microsoft Advertising daje nam możliwość targetowania reklam w wynikach wyszukiwarki Bing, co pozwala nam na wyświetlanie użytkownikom tylko tych reklam, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

10.4 Czas trwania składowania

Zgodnie z własnymi oświadczeniami, dane dziennika zebrane przez Microsoft Advertising są anonimowe poprzez usunięcie części adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

10.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli chcesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach poprzez Microsoft Advertising, możesz skorzystać z opcji opt-out i opt-in oferowanych przez Microsoft. 

Jeśli posiadasz konto Microsoft, możesz użyć swojego Ustawienia profilu Microsoft Zdefiniuj dokładnie, jak Microsoft powinien obchodzić się z Twoimi informacjami, czy pliki cookie powinny być ustawione, oraz czy zgadzasz się na agregację danych w celach promocyjnych. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.

Nawet bez konta Microsoft można oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych i korzystaniu z plików cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych. Możesz użyć Wyłączenie strony pliku z inicjatywą reklamową w sieci (NAI). Możesz to zrobić również poprzez Amerykańska strona tzw. Digital Advertising Aliance (DAA) lub Europejska strona internetowa NAI Zrobić.

11. facebook społecznościowy Plugins

Używamy społecznego "Shariff PluginWrapper". Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

11.1 Zakres przetwarzania danych

Używamy Social Plugins (“Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook") Plugins mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub teksty) i mogą być rozpoznawane przez jedno z logo Facebooka (białe "f" na niebieskim kafelku, określenia "Lubię to", "Lubię to" lub "kciuki w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Lista i wygląd portalu społecznościowego Facebook Plugins Puszka oglądany tutaj być aktywowane. Plugins są aktywowane tylko po kliknięciu na odpowiedni przycisk. Jeśli są szare, Plugins jest nieaktywna. Masz możliwość jednorazowej lub stałej aktywacji Plugins . Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką stronę Plugin , jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość strony Plugins jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W procesie tym na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników. Dlatego też nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tego serwisu Plugins i dlatego też informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Poprzez zintegrowanie strony Plugins , Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Kiedy użytkownicy wchodzą w interakcję z Plugins , na przykład klikając przycisk "Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana z ich urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze jego adres IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników, znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Facebooka z kontenera.

Jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd. odpowiedzialni za zbieranie lub otrzymywanie w trakcie transmisji (ale nie dalszego przetwarzania) "danych o zdarzeniach", które Facebook zbiera za pośrednictwem swoich interfejsów, tzw. Facebook Pixel (patrz również 12. Facebook, Custom Audiences i Facebook Marketing Services) oraz porównywalnych usług, które są realizowane w naszej ofercie online. Dotyczy to również takich danych, które Facebook otrzymuje w następujących celach: a) wyświetlanie informacji reklamowych dotyczących treści, które odpowiadają przypuszczalnym zainteresowaniom użytkowników; b) dostarczanie komunikatów handlowych i transakcyjnych, np. adresowanie NUtzerów za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger; c) poprawa dostarczania reklam i personalizacja funkcji i treści. W tym celu zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem, tzw. "dodatek dla odpowiedzialnej strony" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i w których Facebook wyraził zgodę na wypełnianie praw osób, których dane dotyczą. Jako użytkownik możesz więc na przykład kierować prośby o informacje lub usunięcie swoich danych bezpośrednio na Facebook. W odniesieniu do pomiarów, analiz, raportów i podobnych dokumentów, które Facebook nam udostępnia i które są zagregowane, tzn. nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe, przetwarzanie to nie odbywa się w ramach wspólnej odpowiedzialności, ale na podstawie umowy o przetwarzaniu (zwanej na Facebooku "warunkami przetwarzania danych" i można ją znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) oraz na podstawie "Data Security Terms and Conditions" Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, za podstawę służą standardowe klauzule umowne Facebooka ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Twój Prawa jako użytkownika (np. prawo do informacji, usunięcia lub sprzeciwu) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem.

11.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z portalu Facebook Social Plugins na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

11.3 Cel przetwarzania danych

Facebook Social Pluginspokazuje nam zainteresowania odwiedzających, aby wyświetlić je bardziej szczegółowo na naszej stronie, aby zaprezentować użytkownikom tylko te posty, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

11.4 Czas trwania składowania

Do własne informacje Facebook przechowuje przez okres 90 dni datę i godzinę Państwa wizyty, konkretny adres internetowy, pod którym znajduje się portal społecznościowy Pluginoraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, w celu dalszej optymalizacji usług Facebooka. Po upływie 90 dni dane zostaną zanonimizowane tak, że nie będą mogły być dłużej kojarzone z Tobą.

11.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i sprzeczności dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są dostępne w ramach usługi Ustawienia profilu na Facebooku możliwe lub poprzez Strona amerykańska lub Strona UE. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.

12. facebook, niestandardowa publiczność i usługi marketingowe na facebooku

12.1 Zakres przetwarzania danych

W ramach naszej oferty online używany jest tzw. "Facebook Pixel" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą piksela Facebooka można z jednej strony określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "reklam Facebooka"). Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook podczas wywoływania naszej strony internetowej i może zapisać tzw. cookie, czyli mały plik, na urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz go podczas logowania, Twoja wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika i aby mogły być wykorzystywane przez Facebooka oraz do własnych celów badawczych i reklamowych. W przypadku przekazywania danych do Facebooka w celach porównawczych, dane te są szyfrowane lokalnie w przeglądarce i dopiero potem przesyłane do Facebooka za pomocą bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu stworzenia porównania z danymi zaszyfrowanymi w ten sam sposób przez Facebook. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych przez Facebook. W związku z tym, ogólne uwagi na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w Polityka prywatności na Facebooku. Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące piksela na Facebooku oraz jego działania można znaleźć na stronie Obszar pomocy na Facebooku. Jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd. odpowiedzialni za zbieranie lub otrzymywanie w trakcie transmisji (ale nie za dalsze przetwarzanie) "danych o zdarzeniach", które Facebook zbiera za pośrednictwem swoich interfejsów, tzw. Facebook Pixel (patrz również 11. Facebook Social Plugins) oraz porównywalnych usług, które są realizowane w naszej ofercie online. Dotyczy to również takich danych, które Facebook otrzymuje w następujących celach: a) wyświetlanie informacji reklamowych dotyczących treści, które odpowiadają domniemanym interesom użytkowników; b) dostarczanie komunikatów handlowych i transakcyjnych, np. zwracających się do użytkowników za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger; c) poprawa dostarczania reklam oraz personalizacja funkcji i treści. W tym celu zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem, tzw. "dodatek dla odpowiedzialnej strony" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i w których Facebook wyraził zgodę na wypełnianie praw osób, których dane dotyczą. Jako użytkownik możesz więc na przykład kierować prośby o informacje lub usunięcie swoich danych bezpośrednio na Facebook. W odniesieniu do pomiarów, analiz, raportów i podobnych dokumentów, które Facebook nam udostępnia i które są zagregowane, tzn. nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe, przetwarzanie to nie odbywa się w ramach wspólnej odpowiedzialności, ale na podstawie umowy o przetwarzaniu (zwanej na Facebooku "warunkami przetwarzania danych" i można ją znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) oraz na podstawie "Data Security Terms and Conditions" Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, za podstawę służą standardowe klauzule umowne Facebooka ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Twój Prawa jako użytkownika (np. prawo do informacji, usunięcia lub sprzeciwu) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem.

12.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wykorzystujemy również Facebook Pixel i usługi marketingowe Facebooka na podstawie naszych uzasadnionych interesów do analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 f. RODO.

12.3 Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy na Facebooka (tzw. "niestandardowi odbiorcy"). Za pomocą piksela z Facebooka chcemy również zadbać o to, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie wydawały się irytujące. Za pomocą Facebooka Pixel możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

12.4 Czas trwania składowania

Do własne informacje Facebook przechowuje przez okres 90 dni datę i godzinę Państwa wizyty, konkretny adres internetowy, pod którym znajduje się portal społecznościowy Pluginoraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, w celu dalszej optymalizacji usług Facebooka. Po upływie 90 dni dane zostaną zanonimizowane tak, że nie będą mogły być dłużej kojarzone z Tobą.

12.5 Wycofanie i możliwości unieszkodliwiania

Możesz sprzeciwić się kolekcji przez Facebook pixel i wykorzystanie informacji do wyświetlania reklam Facebook. Aby kontrolować, jakie rodzaje reklam są wyświetlane na Facebooku, można przejść do strony utworzonej przez Facebook i przeczytać notatki na temat Ustawienia dla reklamy opartej na użytkowaniu Posłuchaj. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne. Można również uniemożliwić korzystanie z plików cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, dezaktywując je na stronie Network Advertising Initiative i dodatkowo Strona internetowa USA lub Europejska strona internetowa Zaprzeczyć.

13. usługi w zakresie śledzenia i ponownego wprowadzania do obrotu oraz marketingu na Twitterze

13.1 zakres przetwarzania danych

W ramach naszej oferty online używamy tzw. śledzenia konwersji na Twitterze (poprzez tzw. tag strony internetowej Twittera) oraz usług marketingowych sieci społecznościowej Twitter, która jest obsługiwana przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, lub jeśli jesteś rezydentem UE, przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter"). Za pomocą Twitter Conversion Tracking Twitter jest w stanie zmierzyć sukces naszych reklam na Twitterze ("Twitter Ads") i określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam. Śledzenie konwersji na Twitterze jest zintegrowane bezpośrednio przez Twittera podczas wywoływania naszej strony internetowej i może zapisać tzw. cookie, czyli mały plik, na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Twitterze lub odwiedzą go podczas logowania, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Państwa profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Twittera w taki sposób, że możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i mogą być wykorzystywane przez Twittera oraz firmy powiązane z Twitterem do własnych badań rynku i celów reklamowych. Jeśli mamy przesyłać dane do Twittera w celu dopasowania, dane te są szyfrowane lokalnie i dopiero potem wysyłane na Twittera za pomocą bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu stworzenia porównania z danymi zaszyfrowanymi w ten sam sposób przez Twittera. Przetwarzanie danych przez Twittera odbywa się w ramach Twittera Dyrektywa w sprawie wykorzystania danych. W związku z tym, ogólne uwagi na temat wyświetlania reklam na Twitterze z Dyrektywa w sprawie wykorzystania danych z Twittera. Specjalne informacje i szczegóły na temat śledzenia konwersji na Twitterze i jego działania można znaleźć w zakładce Sekcja pomocy na Twitterze. Zawarliśmy z Twitterem umowę o przetwarzaniu danych. Przetwarzanie danych w USA jest odpowiednio objęte standardowymi klauzulami umownymi Twittera. Umowy te nie ograniczają twoich praw jako użytkownika, np. do informacji, usuwania lub sprzeciwu.

13.2 podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. W celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszych usług online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO korzystamy również z tagów stron internetowych Twittera i usług marketingowych Twittera na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

13.3 Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy Twitter Conversion Tracking i usługi marketingowe Twittera do wyświetlania reklam, które umieszczamy na Twitterze, tylko tym użytkownikom Twittera, którzy również wykazują zainteresowanie naszą ofertą online lub mają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy na Twittera (tzw. "zindywidualizowane grupy docelowe"). Z pomocą Twitter Website Tag, chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Twitterze odpowiadają potencjalnym interesom użytkowników i nie są nękane. Za pomocą tagu strony internetowej Twittera możemy również śledzić skuteczność reklam na Twitterze dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu na reklamę na Twitterze i jakie działania tam podjęli (tzw. "konwersja").

13.4 Czas trwania składowania

Do własne informacje Twitter przechowuje przez okres 30 dni datę i godzinę Państwa wizyty, konkretny adres internetowy, na którym Państwo nas odwiedzili oraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki lub system operacyjny. Twitter wykorzystuje te dane do optymalizacji własnych usług. Po 30 dniach dane zostaną zanonimizowane tak, że nie będzie można ich połączyć z Tobą.

13.5 Wycofanie i możliwości unieszkodliwiania

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez tag strony internetowej Twittera i wykorzystywaniu ich do wyświetlania reklam na Twitterze. Aby ustawić, które rodzaje reklam są wyświetlane na Twitterze, można odwiedzić stronę utworzoną przez Twittera i przeczytać instrukcje tam na stronie Ustawienia dla reklamy opartej na użytkowaniu Posłuchaj. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne. Można również uniemożliwić korzystanie z plików cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, dezaktywując je na stronie Network Advertising Initiative (NAI) zaprzeczają. Możesz to zrobić również poprzez Amerykańska strona tzw. Digital Advertising Aliance (DAA) lub Europejska strona internetowa NAI Zrobić.

14. obecność online w mediach społecznościowych

Prowadzimy obecność w Internecie w ramach sieci i platform społecznościowych w celu nawiązania kontaktu z klientami, osobami zainteresowanymi i aktywnymi tam użytkownikami oraz w celu informowania ich o naszych usługach. Korzystanie z Facebooka, Instagramu i Twittera jest twoją własną odpowiedzialnością. Odnosi się to w szczególności do funkcji komentarza, akcji, kursu, itp. Informacje, które publikujemy w ramach naszej obecności online w mediach społecznościowych, są również dostępne na naszej własnej stronie internetowej.

14.1 zakres przetwarzania

Kiedy odwiedzasz nasz Facebook / Instagram / Twitter / XING lub LinkedInstronę internetową, Twój adres IP i informacje, które są przechowywane jako plik cookie są gromadzone. Wynikające z tego zachowania użytkownika i jego zainteresowań mogą być następnie wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika w celu stworzenia reklam widocznych dla użytkownika w ramach danej platformy i poza nią. Ponadto profile użytkowników mogą również przechowywać dane niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli są oni członkami poszczególnych platform i są do nich zalogowani).

Nie można wykluczyć, że dane zebrane od Państwa mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską. Między innymi, może to utrudnić egzekwowanie twoich praw.13.2 Podstawa prawna przetwarzania/przeznaczenia przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego informowania użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli Użytkownicy zostaną poproszeni przez odpowiednich dostawców platformy o wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

14.2 wniosek o udzielenie informacji

Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje na temat danych zapisanych o Państwie w ramach usług online lub dochodzić swoich praw użytkownika, zalecamy, abyście Państwo dochodzili tego bezpośrednio u danego dostawcy. Tylko dostawcy usług mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji bezpośrednio. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz oczywiście skontaktować się z nami.

14.3 Opcje cofnięcia i usunięcia

Dalsze i szczegółowe informacje oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów (opt-out) znajdują się w informacjach dotyczących danej platformy. Poniżej, oprócz dalszych informacji, znajdują się odpowiednie linki:

14.4.1 Facebook, strony, grupy

Kiedy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku, adres IP przypisany do Twojego urządzenia jest przekazywany do Facebooka. To, czy i w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z Państwa wizyty na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są Państwu przypisane, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z Państwa wizyty na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, nie jest ostatecznie i wyraźnie określone przez Facebook i nie jest nam znane. Zwracamy również uwagę na fakt, że Facebook przechowuje informacje poza urządzeniami końcowymi swoich użytkowników; w razie potrzeby Facebook może w ten sposób przypisać adresy IP poszczególnym użytkownikom. Jeśli jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku, plik cookie zawierający Twój Facebook ID jest przechowywany w Twoim urządzeniu. Dzięki temu Facebook może śledzić Twoją wizytę na naszej stronie i to, jak z niej korzystałeś. Przyciski Facebook zintegrowane z naszą stroną internetową umożliwiają Facebookowi rejestrowanie Twoich wizyt i przypisywanie ich do Twojego profilu na Facebooku. Informacje te mogą być wykorzystane do dostosowania treści lub reklamy do Ciebie.

Jeśli chcesz tego uniknąć, musisz wylogować się z Facebooka lub wyłączyć funkcję "zostań zalogowany", usunąć pliki cookie obecne na Twoich urządzeniach oraz wyjść i zrestartować przeglądarkę. Spowoduje to usunięcie informacji z Facebooka, które mogą być wykorzystane do natychmiastowej identyfikacji użytkownika. Dzięki temu możesz korzystać z naszej strony na Facebooku w ograniczony sposób, bez konieczności ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do interaktywnych funkcji strony (Jak, Komentarz, Udostępnij, Wiadomości, itp.), pojawi się ekran logowania na Facebooku. Po zalogowaniu się, Facebook rozpozna Cię jako konkretnego użytkownika. Informacje o tym, jak zarządzać lub usuwać informacje o sobie, można znaleźć na następującej stronie wsparcia na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy i tutaj: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Facebook wykorzystuje informacje o użytkowniku do przekazywania informacji statystycznych na temat korzystania ze strony Facebook, można znaleźć również tutaj: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook jest certyfikowany zgodnie z Osłoną prywatności.

14.4.2 Instagram

W ramach naszej obecności na stronie internetowej Instagram posiada zintegrowane funkcje. Na Instagramie znajdziesz również obecność online poprzez RAIDBOXES . Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Instagram. Polityka prywatności i opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4.3 Twitter

W ramach naszej strony internetowej można zintegrować funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji "Re-Tweet" strony internetowe, które odwiedzasz, zostaną połączone z Twoim kontem na Twitterze i tym samym udostępnione innym użytkownikom oraz przeniesione na Twittera. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera. To samo odnosi się do naszej obecności w Internecie na Twitterze. Polityka prywatności z Twittera. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w zakładce Ustawienia konta Zmiana.

Zrezygnować: https://twitter.com/personalization. Twitter jest certyfikowany zgodnie z Osłoną prywatności.

15. domofon

15.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Intercom firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną i czatów na żywo, ale także do administracji klienta. Przekazujemy następujące dane osobowe:

 • Twój adres e-mail
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój numer telefonu
 • Główne dane dotyczące umowy
 • Dane kontaktowe do kontaktu technicznego

Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA podczas korzystania z naszego czatu pomocy technicznej. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Intercom zawarł z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisał z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych.

Ponadto, Intercom posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA oraz Swiss-US Privacy Shield. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Intercomie można znaleźć pod adresem tutaj

Interkom używa również plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat ostatnio odwiedzonej podstrony tej platformy internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Intercom na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W naszym imieniu, Intercom wykorzysta powyższe informacje w celu świadczenia powiązanych usług na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Interkomu nie będzie łączony z innymi danymi.

15.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. fRODO)).

15.3 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z serwisu Intercom, aby móc jak najszybciej reagować na zapytania klientów w LIVE Chat, a także zarządzać kontaktami z klientami. W tych celach jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

15.4 Czas trwania składowania

Dane dotyczące zainteresowanych stron, które skontaktowały się z nami za pośrednictwem czatu na żywo, zostaną całkowicie usunięte najpóźniej po 9 miesiącach. Każda zainteresowana osoba, która skontaktuje się z nami po tym okresie, będzie traktowana jako nowa zainteresowana osoba.

15.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony (np. czat na żywo).

16. Forum Informacji zwrotnej: Faktura użytkownika

16.1 Zakres przetwarzania

Poprzez Forum Pomysłów w naszym Dashboardzie oferujemy Państwu możliwość oceny naszego produktu, zgłaszania propozycji ulepszeń i przedstawiania sugestii dotyczących nowych funkcji. Korzystamy z oprogramowania Uservoice, które jest dostarczane i obsługiwane przez Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). W celu udzielenia informacji zwrotnej, zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Inne informacje, takie jak imię i nazwisko, są opcjonalne, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, jakie dane osobowe chce przekazać do Uservoice za pośrednictwem funkcji informacji zwrotnej. Przekazując nam informację zwrotną za pośrednictwem Uservoice, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uservoice danych zebranych za pośrednictwem oprogramowania i przekazanych przez użytkownika.

Zgodnie z Uservoice DPA są przechowywane:

 • Nazwisko (imię i nazwisko)
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • (Faktura) adres (jeśli wskazany)
 • Nazwa firmy (jeżeli jest określona)
 • Rola w tej spółce (jeśli istnieje; w języku angielskim określana jako "Affiliation") (jeśli określona).

Jednak pomysł zostanie opublikowany dopiero wtedy, gdy go sprawdzimy i zatwierdzimy. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, firma Uservoice zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisała z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych.

16.2 Podstawa prawna

Korzystamy z tej usługi na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

16.3 Cel przetwarzania

Za pomocą Uservoice chcemy dać naszym klientom i użytkownikom możliwość aktywnego udziału w rozwoju naszych produktów, dzieląc się z nami i innymi uczestnikami swoimi pomysłami na optymalizację i rozwój produktów. Wykorzystujemy te informacje do opracowywania nowych funkcji produktów oraz do lepszego ukierunkowania naszej firmy jako całości.

16.4 Wycofanie i możliwości unieszkodliwiania

Uservoice oferuje możliwość pobierania danych bezpośrednio przez Uservoice oraz, w razie potrzeby, możliwość ich bezpośredniego usunięcia. Związany z tym proces przebiega w następujący sposób:

Wejdź na https://raidboxes.uservoice.com/. Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail i hasła w polu "Login", za pomocą którego również zgłosiłeś swoją prośbę o opinię, możesz kliknąć na "Ustawienia" w prawym górnym rogu pod swoim nazwiskiem. Spowoduje to wyświetlenie paska bocznego po prawej stronie ekranu z opcjami ustawień. Jeśli teraz przewiniesz w dół do dołu, znajdziesz dwie opcje usuwania konta i danych, jak również eksportu rekordów.

17. Rollable

17.1 Zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej i na tablicy rozdzielczej korzystamy z usługi analizy błędów firmy Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA). W przypadku wystąpienia błędu, adres IP użytkownika, agent użytkownika oraz strona, do której uzyskano dostęp, są przesyłane tylko do Rollbar. Firma Rollbar, Inc. posiada certyfikat zgodności z normą EU/Szwajcaria - USA Privacy Shield. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Rollbar można znaleźć na stronie https://rollbar.com/privacy. Ponadto zawarliśmy z Rollbar "Umowę o przetwarzaniu danych" i zgodziliśmy się na tak zwane standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

17.2 Podstawa prawna przetwarzania

Korzystamy z serwisu na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

17.3 Cel przetwarzania

Rollbar Tracking Tool pomaga nam poprawić stabilność technicznąnaszych usług poprzez monitorowanie stabilności systemu i wykrywanie błędów kodowych z naszych plików dzienników. Rollbar służy wyłącznie do tych celów i nie ocenia danych do celów reklamowych.

17.4 Czas trwania składowania

Dane osobowe, takie jak adres IP, będą anonimizowane po 30 dniach lub po rozwiązaniu problemu.

18. proces składania wniosków na RAIDBOXES

Kiedy ubiegasz RAIDBOXES się o pracę, przechowujemy i przetwarzamy cały szereg danych osobowych. Obejmuje to oczywiście Twoje dane kontaktowe i dane z CV, ale także wewnętrzne notatki, które pojawiają się w trakcie procesu aplikacji.

18.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Kiedy aplikujesz na jedno z naszych ogłoszeń o pracę, możesz to zrobić za pomocą w pełni zaszyfrowanego, bezpiecznego formularza online. Wszystkie informacje o sobie podane w formularzu zgłoszeniowym są przechowywane w tabeli aplikantów w naszej chmurze. Ta chmura jest dostępna tylko RAIDBOXES dla pracowników.

Informacje o kandydacie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Początkowo tylko kierownicy działów personalnych mają dostęp do Twoich danych w momencie RAIDBOXES składania wniosku, ale podczas procesu aplikacyjnego dostęp do nich mają również właściwi szefowie działów.

O ile pomiędzy Państwem a RAIDBOXES GmbH zostanie nawiązany stosunek pracy, możemy zgodnie z poniższym § 26 ust. 1 BDSG (nowy) przetwarzać otrzymane od Państwa dane osobowe do celów związanych ze stosunkiem pracy. Ta dalsza obróbka ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy jest konieczna do nawiązania stosunku pracy.

Należy pamiętać, że wiadomości e-mail wysyłane niezaszyfrowane nie mogą być całkowicie zabezpieczone przed dostępem. Jeśli chcesz ubiegać się o jedno z naszych ogłoszeń o pracę, prosimy o skorzystanie z odpowiednich formularzy. Oczywiście, Twoje dane będą wykorzystane tylko w procesie aplikacyjnym, nawet w przypadku wniosków składanych pocztą elektroniczną.

18.2 Cel przetwarzania i podstawa prawna

Przetwarzanie danych w przypadku aplikacji do RAIDBOXES nas służy do nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną w tym przypadku jest § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 zdanie 2 BDSG (nowy). 

Ponadto, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w ramach wniosku w przypadku obrony przed roszczeniami prawnymi wysuwanymi wobec nas w tym postępowaniu aplikacyjnym. Podstawą prawną tej sprawy jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. W tym przypadku nasz uzasadniony interes wynika z ewentualnie koniecznej obrony przed roszczeniami prawnymi z procedury składania wniosków. 

18.3 Czas trwania składowania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od zakończenia procesu aplikacyjnego. 

18.4 Twoje prawa

Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w procesie aplikacji. Co więcej, jako osoba, której dane dotyczą, masz RODOdo tego prawo:

 • Informacja,
 • Korekta lub usunięcie,
 • Ograniczenie przetwarzania,
 • Sprzeciw wobec przetwarzania,
 • Możliwość przesyłania danych

19. Uwierzytelnianie dwuczynnikowe z Twilio

19.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W naszym Dashboardzie oferujemy Państwu możliwość zabezpieczenia konta za pomocą opcjonalnego dwuskładnikowego uwierzytelniania. Do tej funkcji wykorzystujemy Authy, usługę świadczoną przez Twilio Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Jeśli włączysz tę funkcję, Twoja deska rozdzielcza może zostać otwarta tylko po dodatkowym wprowadzeniu automatycznie wygenerowanego hasła.

Twilio ma siedzibę w USA. Jeśli aktywują Państwo tę funkcję, dane osobowe zostaną w związku z tym przekazane również do USA. Twilio zawarł z nami tak zwane standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych. Twilio zawarło również umowę z tzw. klauzulami o ochronie danych osobowych. Wiążące zasady korporacyjne sama narzuciła wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych zgodnie z art. 47 DS-GVO. Twilio poddał się również tarczy prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć na stronie https://www.privacyshield.gov/list.

19.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO.

19.3 Cel przetwarzania danych

Twilio przetwarza Twoje dane w naszym imieniu w celu zabezpieczenia Twojego konta przed nieautoryzowanym dostępem poprzez bezpieczne dwuczynnikowe uwierzytelnienie.

19.4 Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

19.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, dezaktywując uwierzytelnianie dwuczynnikowe. Należy jednak pamiętać, że nie będzie można już korzystać z dodatkowych zabezpieczeń.

20 ActiveCampaign

Na tej stronie wykorzystujemy ActiveCampaign do naszych działań marketingowych online. ActiveCampaign jest firmą software'ową z USA z oddziałem w Irlandii. Skontaktuj się z nami: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Wierzymy w niezawodność oraz bezpieczeństwo IT i danych ActiveCampaign. Do Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, Active Campaign zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej i podpisała z nami tzw. dodatek dotyczący przetwarzania danych.Więcej informacji na temat Polityka prywatności ActiveCampaign. Więcej informacji z ActiveCampaign w odniesieniu do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych.

20.1 Zakres przetwarzania danych

Poprzez korzystanie z serwisu wykorzystywane są tzw. "web beacons" oraz ustawiane są również pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Zapisywane są następujące informacje:

 • Adres IP
 • położenie geograficzne
 • Typ przeglądarki
 • Dostawca usług internetowych
 • Czas trwania wizyty
 • adresy URL, które wywołałeś na naszej stronie

Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera, Twój adres e-mail, Twój newsletter "Opt-In", godzina Opt-In i opcjonalnie, Twoje imię i nazwisko będą również przechowywane tutaj. Jak tylko się u nas zarejestrujesz, następujące dane również będą przechowywane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Dane dotyczące umowy
 • określone oczekiwania

20.2 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO). Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tej usługi jest optymalizacja naszych działań marketingowych. Cel przetwarzania należy również postrzegać w tym uzasadnionym interesie.

20.3 Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy ActiveCampaign do kontroli i wysyłania naszych newsletterów oraz do optymalizacji naszych działań marketingowych. W szczególności wykorzystujemy ActiveCampaign, aby upewnić się, że wyświetlane przez nas reklamy są wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi usługami lub którzy są potencjalnie zainteresowani naszymi usługami. ActiveCampaign pozwala nam również na mierzenie skuteczności naszych reklam.

20.4 Czas trwania składowania

ActiveCampaign twierdzi, że usunie Twoje dane najpóźniej po 12 miesiącach. Jeśli zapisali się Państwo do naszego newslettera i zrezygnowali z jego bezpłatnej subskrypcji, Państwa dane zostaną usunięte natychmiast po anulowaniu subskrypcji.

20.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Powyższe dane są zbierane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody na wykorzystanie naszych marketingowych plików cookie (Cookie Consent). Nawet po wyrażeniu zgody na przechowywanie Twoich danych, możesz w każdej chwili sprzeciwić się śledzeniu przez ActiveCampaign. W tym celu można usunąć plik cookie ActiveCampaign z przeglądarki i zasadniczo odmówić akceptacji plików cookie z przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki.

Jeśli chcesz również usunąć wszystkie dane zapisane w ActiveCampaign, wyślij e-mail bezpośrednio do datenschutz@raidboxes.io.

21. integracja usług i treści osób trzecich

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)), ustalamy następujące priorytety RODO) treści lub oferty usług oferowane przez dostawców zewnętrznych w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej łącznie "Treścią"). Zawsze zakłada to, że osoby trzecie dostarczające takie treści są świadome adresu IP użytkowników, ponieważ bez tego adresu IP nie byłyby w stanie wysłać treści do swoich przeglądarek. Do wyświetlenia tej treści wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie do ich dostarczania. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, znana również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Pixel tags" mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tego serwisu. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne szczegóły dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także mogą być łączone z takimi informacjami z innych źródeł. Poniższa prezentacja zawiera przegląd zewnętrznych dostawców i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych osobowych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już tu wymienionych, możliwość sprzeciwu (tzw. opt-out):

 • Zewnętrzne czcionki firmy Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Czcionki Google są zintegrowane przez połączenie z serwerem w Google (zazwyczaj w USA). Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Mapy udostępniane w ramach usługi "Google Maps" przez firmę zewnętrzną Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • W ramach naszej oferty online zintegrowane są funkcje usługi Google+. Funkcje te są oferowane przez zewnętrznego dostawcę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google+, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Google+ klikając na przycisk Google+. Dzięki temu Google może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Google+. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Nasza oferta online korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym dostępie do jednej z naszych stron, funkcje LinkedIn zawiera, połączenie z serwerami LinkedIn buduje się. LinkedIn jest poinformowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Zalecany" na stronie LinkedIn i kliknij na niego w swoim koncie na LinkedIn są zalogowani, to jest LinkedIn aby przypisać wizytę na naszej stronie do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez LinkedIn Mam. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Korzystamy z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron zawierająca funkcje Xing jest wywoływana, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą wiedzą, nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Kod zewnętrzny ramki JavaScript "jQuery", dostarczony przez stronę trzecią Fundacja jQuery.
 • Nasza strona korzysta z narzędzia śledzącego "Crazy Egg" firmy Crazy Egg Inc. z USA do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony. Za pomocą technologii Crazy Egg Inc. informacje o odwiedzających są zbierane losowo i przekazywane na serwery Crazy Egg Inc. Technologia ta umożliwia gromadzenie, analizę i wizualizację działań użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Na przykład, mamy możliwość rozpoznania za pomocą "mapy ciepła", które obszary naszej strony internetowej są najczęściej odwiedzane i klikane. Do tego celu używa się również ciasteczek. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, kontaktując się z Instrukcje są następujące. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Crazy Egg, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w Polityka prywatności od Crazy Inc.
 • Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są oferowane przez Fonticons, Inc. w celu jednolitej reprezentacji czcionek. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki niezbędne czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstu i czcionek, a używane czcionki są hostowane bezpośrednio u nas, dzięki czemu używana przez użytkownika przeglądarka nie musi łączyć się z zewnętrznymi dostawcami. Korzystanie z czcionek internetowych ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka. Dalsze informacje o Font Awesome można znaleźć na stronie https://fontawesome.com/help oraz w polityce prywatności Fonticons, Inc: https://fontawesome.com/privacy.
 • Do pomiaru zadowolenia klienta wykorzystujemy wynik Net Promotor Score, korzystając z usługi świadczonej przez Wootric, Inc. Wootric jest platformą programową z siedzibą w USA. Polityka prywatności w Wootricu jest dostępna tutaj: https://www.wootric.com/company/privacy/.

III. Twoje prawa

1. prawo do informacji

W każdej chwili mogą Państwo poprosić o potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Informacje te są oczywiście bezpłatne, o ile nie są wymagane częściej niż przeciętnie. Aby móc przekazać Państwu te informacje, konieczne jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji. Dlatego też, gdy tylko złożysz wniosek, na Twój adres e-mail zostanie wysłany losowo wygenerowany kod weryfikacyjny, który musisz potwierdzić.

2. prawo do sprostowania

Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, w każdej chwili można zażądać ich korekty. Korekta musi być dokonana przez nas natychmiast.

3) prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z poniższymi warunkami, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 1. W przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych dotyczących użytkownika przez okres czasu, który pozwala nam na weryfikację dokładności danych osobowych;
 2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystania;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujemy ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy podane przez nas uzasadnione powody przeważają nad powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane takie mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez nas, RAIDBOXES GmbH, przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do odwołania

O ile nie istnieje uzasadniony interes przeciwny, możesz w każdej chwili dochodzić swojego prawa do usunięcia.

5. cofnięcie zgody

Wszelkie przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie Państwa zgody, może zostać wstrzymane natychmiast po jej odwołaniu. Odwołanie może być dokonane w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość. Ponieważ jesteśmy zobowiązani do przechowywania udzielonej zgody, odwołanie musi mieć formę pisemną, przy czym wystarczy odwołanie przez e-mail.