Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego też przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych (RODO) i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane. W dalszej części informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach korzystania z naszej oferty online.

Odpowiedzialny

raidboxes GmbH

Harbour road 32

48153 Münster

Telefon: +49 251 1498 2000

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Özlem Adaslik

raidboxes GmbH

Harbour road 32

48153 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Inspektor ochrony danych

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Dom Sentmaring 9

48151 Münster

Telefon: 0251 203197-0

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Okres przechowywania

Z reguły usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli wycofasz swoją zgodę i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania.

Usuniemy Twoje dane osobowe, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub powiązanego profilowania.

Jeżeli usunięcie nie jest możliwe, ponieważ przetwarzanie jest nadal konieczne do spełnienia obowiązku prawnego (ustawowe okresy przechowywania itp.), któremu podlegamy, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Dalsze informacje na temat okresu przechowywania można znaleźć również w następujących fragmentach.

Twoje prawa

W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

  • Prawo do informacji
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów.

Mają Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli udzielili nam Państwo takiej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych nie jest z reguły wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Z reguły nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak tak by się stało, zwrócimy na to uwagę podczas gromadzenia danych osobowych (np. poprzez zaznaczenie obowiązkowych pól w formularzach).

Brak regularnego podawania danych osobowych skutkuje tym, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w jednym z opisanych poniżej celów, a Państwo nie będą mogli skorzystać z oferty związanej z danym przetwarzaniem (przykład: bez podania adresu e-mail nie będą Państwo otrzymywać naszego newslettera).

Hosting internetowy

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie hostingu stron internetowych. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie korzystania z naszych usług online. Więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Amazon Web Services

Dostawca: Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg.

Strona internetowa: https://aws.amazon.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://aws.amazon.com/de/legal/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

DigitalOcean

Dostawca: DigitalOcean, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.digitalocean.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.digitalocean.com/legal/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Pliki dziennika serwera WWW

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc wyświetlić naszą ofertę online oraz aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszej oferty online. Informacje (np. żądany element, wywołany URL, system operacyjny, data i godzina żądania, typ i wersja przeglądarki, adres IP, zastosowany protokół, ilość przesłanych danych, agent użytkownika, URL odsyłający, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) i/lub kod statusu HTTP) są zapisywane w tzw. plikach dziennika (dziennik dostępu, dziennik błędów itp.).

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty online.

Bezpieczeństwo

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji Państwa danych osobowych i innych poufnych treści, na naszej domenie stosujemy szyfrowanie. W linii przeglądarki można to rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki.

Używamy również uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby zapewnić dowód tożsamości użytkownika przy użyciu kombinacji dwóch różnych identyfikatorów.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest Państwa jednoznaczna identyfikacja w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy z Państwem lub do realizacji środków przedumownych na Państwa życzenie, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

Korzystamy z usług zewnętrznych do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procedurach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Authy

Dostawca: Twilio Ireland Limited, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.twilio.com/de/authy-static

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.twilio.com/legal/tos oraz https://www.twilio.com/legal/privacy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Kontakt

Jeśli się z nami skontaktujesz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego kontaktu.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Państwem lub do realizacji środków przedumownych na Państwa wniosek, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu zapewnienia i utrzymania naszych kanałów kontaktu i komunikacji. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w kontekście kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Aircall

Dostawca: Aircall SAS, Francja.

Strona internetowa: https://aircall.io/de/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://aircall.io/privacy/ oraz https://aircall.io/security/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Gmail

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Tam można zapoznać się z kopią standardowych klauzul umownych UE.

Aby wesprzeć przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, korzystamy z systemów wsparcia (systemy rezerwacji terminów, czaty na żywo, systemy biletowe lub helpdeski itp. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie kontaktowania się z nami za pośrednictwem systemu wsparcia. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Calendly

Dostawca: Calendly, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://calendly.com/de Więcej informacji i prywatności: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security oraz https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Intercom Business Messenger

Dostawca: Intercom, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki, oraz Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.intercom.com/de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.intercom.com/legal/privacy oraz https://www.intercom.com/legal/security-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Pliki cookie i podobne technologie

Używane są pliki cookie. Cookies to informacje tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Rozróżnia się pliki cookie sesji, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są usuwane dopiero po pewnym czasie.

Oprócz plików cookie mogą być również stosowane podobne technologie (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.). Poniższe stwierdzenia dotyczące plików cookie odnoszą się również do podobnych technologii. Objaśnienia te dotyczą również dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami (analiza i marketing itp.). Dotyczy to również w szczególności wszelkich zgód udzielonych przez Państwa na korzystanie z plików cookie. Dotyczy to również innych technologii oraz dalszego przetwarzania danych w związku z cookies i podobnymi technologiami.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do pomiaru zasięgu naszej oferty online, do kształtowania jej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, a tym samym do optymalizacji naszej oferty online i naszych działań marketingowych. Pliki cookie mogą być używane przez nas i przez usługi zewnętrzne.

Do zarządzania wykorzystywanymi plikami cookie i odpowiednimi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody. Szczegóły dotyczące stosowanych plików cookie (cel, okres przechowywania, usługi zewnętrzne itp.) oraz narzędzia do wyrażania zgody można znaleźć w poniższych fragmentach oraz w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

Jeśli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie wykorzystywanymi plikami cookie i związanymi z nimi zgodami. W zależności od celu przetwarzania danych, nasze uzasadnione interesy mogą pochodzić z następujących fragmentów.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:

Dalsze możliwości sprzeciwu można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info oraz https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwią Państwo zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług online. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał wprowadzić je ponownie.

Ponadto możesz aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zasygnalizować, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których można znaleźć dalsze informacje na temat ustawienia "Do-Not-Track":

Użytkownik może również cofnąć swoją zgodę i zarządzać nią w odniesieniu do plików cookie używanych w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

Rejestracja i zamówienie

Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny lub złożysz zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia i obsługi Twojego zamówienia oraz w celu przestrzegania związanych z tym praw i obowiązków. W ramach rejestracji lub zamówienia konieczne jest utworzenie przez Państwa konta klienta, aby mogli Państwo korzystać z naszych usług. Nasze teksty umów przekazujemy Państwu w formie cyfrowej i umożliwiamy ich podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego. 

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie i obsługa Państwa rejestracji lub Państwa zamówienia. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Państwem lub do realizacji środków przedumownych na Państwa wniosek, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy itp.), o ile jest to konieczne do przetwarzania i obsługi Państwa rejestracji lub zamówienia oraz związanych z tym praw i obowiązków.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu cyfrowego udostępnienia tekstów naszych umów oraz możliwości ich kontrasygnowania podpisem elektronicznym. Państwa dane osobowe przekazujemy do tych serwisów, o ile jest to konieczne do złożenia podpisu elektronicznego. Więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu przetwarzania płatności. Państwa dane osobowe przekazujemy do tych serwisów, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

PAYONE

Dostawca: PAYONE GmbH, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.payone.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ oraz https://www.payone.com/dsgvo-haendler/

Chargebee

Dostawca: CHARGEBEE INC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.chargebee.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.chargebee.com/privacy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

GoCardless

Dostawca GoCardless Ltd, Zjednoczone Królestwo.

Strona internetowa: https://gocardless.com/de-de/

Więcej informacji i prywatności: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_DE.docx.pdf

Odpowiedni poziom ochrony danych przy przekazywaniu danych osobowych do Wielkiej Brytanii: decyzja Komisji UE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony.

DocuSign

Dostawca: DocuSign, Inc., Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.docusign.de/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Skrzynka e-mail

W celu zapewnienia i utrzymania skrzynek poczty elektronicznej korzystamy z usług zewnętrznych, które można zarezerwować za opłatą. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane podczas kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Mailbox.org

Dostawca: Heinlein Hosting GmbH, Niemcy

Strona internetowa: https://mailbox.org/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

Newsletter

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia e-mail marketingu oraz, w stosownych przypadkach, inne dane osobowe w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście w tym procesie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Treść e-mail marketingu jest dokładnie opisana podczas uzyskiwania Państwa zgody. Poza tym, e-mail marketing zawiera informacje o nas, naszych towarach i usługach.

Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapobiec ewentualnemu niewłaściwemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych. W tym celu, po zebraniu Twojego adresu e-mail, wysyłamy Ci wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail, w której prosimy Cię o potwierdzenie, że rzeczywiście chcesz otrzymywać e-mail marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja działań email marketingowych.

Rejestrujemy czas wyrażenia przez Ciebie zgody i czas jej potwierdzenia, a także Twój adres IP oraz treść Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody, aby móc udowodnić, że zgoda została uzyskana zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja działań email marketingowych.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procedurach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Aby cofnąć swoją zgodę, możesz skorzystać z linku podanego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

W przypadku cofnięcia zgody zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych na tak zwanej czarnej liście/blockliście, aby w przyszłości w związku z tymi danymi osobowymi nie prowadzono dalszego e-mail marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia i pomiaru wydajności, aby zmierzyć zasięg naszego e-mail marketingu, zaprojektować go w sposób dostosowany do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować nasz e-mail marketing. Może to również obejmować profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego e-mail marketingu. Oddzielne odwołanie zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć zgodę i całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów e-mail marketingu.

ActiveCampaign

Dostawca: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal oraz https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Mailgun

Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.mailgun.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.mailgun.com/gdpr/ oraz https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Dzięcioł

Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.

Strona internetowa: https://woodpecker.co

Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ oraz https://woodpecker.co/privacy-policy/

Marketing dla obecnych klientów - reklama przez e-mail

Jeśli otrzymaliśmy Państwa adres e-mail w kontekście sprzedaży produktu lub usługi i nie wyrazili Państwo sprzeciwu, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego w odniesieniu do naszych własnych podobnych produktów lub usług, a także ewentualnie inne dane osobowe w celu osobistego zwrócenia się do Państwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procedurach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu e-mailowego. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu, mogą Państwo skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeżeli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów e-mail marketingu, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych na tzw. czarnej liście/blockliście, aby w przyszłości móc zagwarantować, że w związku z tymi danymi osobowymi nie będzie prowadzony dalszy e-mail marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia i pomiaru wydajności, aby zmierzyć zasięg naszego e-mail marketingu, zaprojektować go w sposób dostosowany do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować nasz e-mail marketing. Może to również obejmować profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego e-mail marketingu. Oddzielne odwołanie zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć zgodę i całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów e-mail marketingu.

ActiveCampaign

Dostawca: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal oraz https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Mailgun

Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.mailgun.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.mailgun.com/gdpr/ oraz https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Dzięcioł

Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.

Strona internetowa: https://woodpecker.co

Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ oraz https://woodpecker.co/privacy-policy/

Analiza i marketing

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zmierzyć zasięg naszej oferty online, dostosować ją do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować naszą ofertę online i nasze działania marketingowe.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszych działań marketingowych.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie analizy i marketingu. Może to również obejmować profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:

Dalsze możliwości sprzeciwu można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info oraz https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwią Państwo zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług online. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał dokonać ich ponownie.

Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zaznaczyć, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których można znaleźć dalsze informacje na temat ustawienia "Do-Not-Track":

Albacross Nordic AB

Dostawca: Albacross Nordic AB, Szwecja.

Strona internetowa: https://albacross.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://albacross.com/privacy-policy/ oraz https://albacross.com/cookie-policy/

Piksel Facebooka z niestandardowymi grupami odbiorców

Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp oraz https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Śledzenie konwersji w Google Ads

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://ads.google.com/intl/de_de/home/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google AdSense

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Analytics

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de oraz https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Optimize

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de oraz https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Remarketing

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Tag Manager

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Tam można zapoznać się z kopią standardowych klauzul umownych UE.

Google Universal Analytics

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de oraz https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Hotjar

Dostawca: Hotjar Limited, Malta.

Strona internetowa: https://www.hotjar.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Advertising

Dostawca: Microsoft Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/de-de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/ oraz https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Zwijana

Dostawca: Rollbar Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://rollbar.com/#

Dalsze informacje i ochrona danych: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy oraz https://rollbar.com/compliance/gdpr/#

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Twitter Analytics

Dostawca: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w innym kraju poza Unią Europejską, państwami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Strona internetowa: https://analytics.twitter.com/about

Dalsze informacje i ochrona danych: https://twitter.com/de/privacy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Userfeed.io

Dostawca: Ad Reform LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.userfeed.io/

Dalsze informacje i ochrona danych: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

UserVoice

Dostawca: UserVoice Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://uservoice.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://uservoice.com/privacy oraz https://uservoice.com/gdpr-compliance2

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Wootric

Dostawca: InMoment, Inc., Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://inmoment.com/wootric/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://inmoment.com/privacy-policy/ oraz https://inmoment.com/gdpr/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Obecność w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność w mediach społecznościowych za pomocą zewnętrznych usług, aby móc komunikować się z użytkownikami i w ten sposób optymalizować naszą ofertę online i nasze działania marketingowe.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się również do następujących mediów społecznościowych:

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszych działań marketingowych.

Profilowanie (dla celów reklamowych, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strona internetowa: https://www.facebook.com

Świadczeniodawca i my ponosimy wspólną odpowiedzialność. Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą. Możesz zażądać od nas kopii umowy.

Dalsze informacje i ochrona danych: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp oraz https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Instagram

Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strona internetowa: https://www.instagram.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://help.instagram.com/581066165581870 oraz https://help.instagram.com/519522125107875

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

LinkedIn

Dostawca: Jeśli przebywasz w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia. Jeśli użytkownik znajduje się poza UE, Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią, usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.linkedin.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://de. linkedin .com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_fasic_footer-privacy-policy oraz https://de. linkedin .com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy

Gwarancja: Standardowe Klauzule Umowne UE.Możesz poprosić o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE od nas.

Twitter

Dostawca: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w innym kraju poza Unią Europejską, państwami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Strona internetowa: https://www.twitter.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies oraz https://help.twitter.com/de/safety-and-security

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Xing

Dostawca: New Work SE, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.xing.de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de oraz https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu

Dostawca: New Work SE, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.kununu.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Zawartość mediów społecznościowych/Plugins

Korzystamy z treści mediów społecznościowych /Plugins z usług zewnętrznych, aby móc wyświetlać Państwu treści i funkcje usług zewnętrznych, a tym samym optymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszych działań marketingowych.

Profilowanie (dla celów reklamowych, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Używamy Shariff, aby chronić Twoje dane osobowe. Więcej informacji o Shariffie można znaleźć na stronie https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strona internetowa: https://www.facebook.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp oraz https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Czcionki i skrypty

Używamy czcionek i skryptów z zewnętrznych serwisów, aby móc wyświetlić Państwu naszą ofertę online i zagwarantować zawsze aktualne czcionki i skrypty.

Jeśli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online i zagwarantowanie aktualnych czcionek i skryptów.

Profilowanie (dla celów reklamowych, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Font Awesome

Dostawca: Fonticons, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.fontawesome.com

Dalsze informacje i ochrona danych: https://fontawesome.com/privacy

Google Fonts

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://fonts.google.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

jQuery

Dostawca: The OpenJS Foundation, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://openjsf.org/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

Mapy

Używamy map z usług zewnętrznych, aby pokazać Ci naszą lokalizację i umożliwić Ci korzystanie z innych funkcji tych usług zewnętrznych w kontekście map.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest ułatwienie korzystania z map.

Profilowanie (dla celów reklamowych, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może również odbywać się w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika, można znaleźć w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Google Maps

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.de/maps

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Mogą Państwo zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Zastosowania

Jeśli aplikujesz do nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Po zakończeniu procesu aplikacji ograniczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych i usuwamy je oraz niszczymy nie później niż 6 miesięcy od otrzymania odmowy i zwracamy Ci dokumenty aplikacyjne oraz usuwamy lub niszczymy wszelkie ich kopie, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe przeprowadzenie procesu składania wniosków oraz, w razie potrzeby, obrona przed roszczeniami z powodu odrzucenia wniosku. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest również § 26 (1) zdanie 1 BDSG.

Uwagi

W przypadku pozostawienia komentarza za pośrednictwem przewidzianych do tego celu funkcji (wpisy na blogu, produkty itp.), przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc wyświetlić Państwa komentarze i zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę, a Państwo ją wyrazili, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeżeli nie poprosiliśmy Państwa o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest właściwe wyświetlanie Twoich komentarzy i zapobieganie nadużyciom.