Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane. Osobą odpowiedzialną z punktu widzenia Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

RAIDBOXES GmbH

Harbour road 32

48153 Münster

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych w firmie jest:

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Dom Sentmaring 9

48151 Münster

Telefon: 0251 203197-0

Mail: privacy@raidboxes.io

I. Wprowadzenie

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego też przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje ustawienia dotyczące plików cookie, kliknij tutaj.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu przedstawienie Państwu, jako klientom lub osobom zainteresowanym, szczegółowego przeglądu tego, w jaki sposób i w jakim zakresie Państwa dane są przez nas gromadzone, przechowywane, przetwarzane, przekazywane i przesyłane podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych usług. Ponadto, odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z naszych usług, powinni Państwo zapoznać się z naszymi środkami ochrony danych i dostępnymi opcjami.

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych w przyszłości, w szczególności zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i rozwojem technicznym, nieuniknione jest okresowe dostosowywanie niniejszej polityki prywatności. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z naszymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi przetwarzania danych.

Tworząc politykę prywatności, staraliśmy się zachować jak największy dystans do zwrotów prawnych, aby nawet osoby nie będące prawnikami wszystko zrozumiały. Jeżeli w niektórych miejscach pojawiają się odniesienia do tekstu prawnego, wynika to wyłącznie z chęci uzupełnienia. Jeśli fragmenty są niezrozumiałe, prosimy o informację, abyśmy mogli poprawić odpowiedni fragment.

Okazało się jednak, że bardzo trudno jest napisać politykę prywatności, która z jednej strony jest przejrzysta, zrozumiała i kompletna, a z drugiej strony nie przytłacza czytelnika swoją długością. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu najpierw ogólny zarys, który można następnie rozwinąć w pozostałej części polityki prywatności. Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności w wolnej chwili. W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

1. O jakich danych mówimy?

Kiedy mówimy o przetwarzaniu danych, zawsze mamy na myśli Państwa dane osobowe. W RODO są one zdefiniowane w art. 4 nr 1 jako informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Oznacza to wszystkie dane, które odnoszą się (bezpośrednio lub pośrednio) do Państwa, np. imię, nazwisko, adresy, adresy e-mail, zachowanie użytkownika itp. Dane związane z witrynami internetowymi lub usługami, które nie należą do nas lub których nie kontrolujemy, nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Strony internetowe lub usługi innych klientów RAIDBOXES są również wykluczone.

2 Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Z jednej strony dlatego, że nie da się tego obejść: Aby zawrzeć z nami umowę, absolutnie konieczna jest znajomość Państwa danych osobowych. Z drugiej strony chcemy zapewnić Państwu, jako klientom, jak najlepsze wrażenia z użytkowania i dlatego zawsze dążymy do optymalizacji naszych usług. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa. Oznacza to, że dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy mamy na to pozwolenie prawne. W szczególności, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do świadczenia naszych usług umownych lub do korzystania z usług online lub jest wymagane przez prawo. Ponadto przetwarzamy dane, jeśli uzyskaliśmy zgodę lub jeśli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu (np. interes w analizie, optymalizacji, ekonomicznym działaniu, bezpieczeństwie naszych usług online, w szczególności w odniesieniu do pomiaru zasięgu, tworzenia profili dla celów reklamowych i marketingowych, jak również gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług podmiotów trzecich. W drugiej części "W głąb: Pliki cookie i inne technologie" przedstawiamy Państwu obszerny przegląd ich wykorzystania.

3 Kiedy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej znajdą Państwo przegląd wszystkich procesów, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe. Bardziej szczegółowy opis można znaleźć tutaj.

3.1 W celu świadczenia usług kontraktowych/rejestracji

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne i dane dotyczące umów, aby móc wypełniać nasze zobowiązania umowne i świadczyć usługi. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3.2 Kontakt

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Kontakt z nami poprzez nasz live chat odbywa się za pośrednictwem usług Intercom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie "Dalsze informacje: Pliki cookie i inne technologie".

3.3 Odwiedzanie naszej strony internetowej

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, usług lub funkcji wiadomości, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą używać plików cookie lub podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej dostosować nasze usługi do potrzeb naszych klientów, uczynić je lepszymi i szybszymi, a przede wszystkim jeszcze bardziej bezpiecznymi. Służą one również celom reklamowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO . Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO . W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO . Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do pierwszego wymienionego interesu, art. 6 (1) lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

5. Usuwanie danych i okres przechowywania

Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie stało w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych użytkownika, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego. Zgodnie z wymogami prawnymi dane są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dowody księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania z zarządzania, dowody księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.)

6. czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych usług?

Z naszej strony internetowej i usług nie mogą korzystać osoby, które nie są pełnoletnie. Nie zbieramy świadomie żadnych informacji od osób niepełnoletnich ani innych osób, które nie są prawnie upoważnione do korzystania z naszych usług. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób nieletnich, natychmiast je usuniemy, chyba że prawo wymaga zachowania tych informacji. Prosimy o kontakt, jeśli podejrzewasz, że nieumyślnie lub przez pomyłkę zebraliśmy informacje od osoby niepełnoletniej.

7. jak chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrażamy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby odpowiednio chronić Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zmianą. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe, szyfrowanie danych, kontrolę uprawnień dostępu do danych oraz bardzo skrupulatnie wybieramy lokalizacje naszych serwerów. Jesteśmy zobowiązani do zabezpieczania naszych systemów i usług.

Użytkownik jest jednak odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i poufności swoich haseł i informacji dotyczących profilu konta/rejestracji. Ponadto, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane osobowe, które przechowujemy na jego temat są dokładne i aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, które udostępniamy stronom trzecim w oparciu o łącze do konta, które użytkownik autoryzował.

8. Gdzie są przechowywane Państwa dane?

8.1 Frankfurt

Starsza część serwerów, na których świadczona jest usługa hostingowa, znajduje się w centrach danych firmy Interxion we Frankfurcie. Powierzchnia w centrum danych została wynajęta od Digital Ocean LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Digital Ocean prowadzi platformę chmurową dla serwerów wirtualnych, która jest wykorzystywana przez nas jako platforma do hostingu. Z firmą Digital Ocean została zawarta umowa dotycząca realizacji zamówienia. Firma Digital Ocean zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych użytkownika, a także posiada certyfikat zgodności z przepisami porozumienia EU-US Privacy Shield. To centrum danych jest potencjalnie istotne tylko dla klientów, których strony zostały utworzone przed 01/01/2019. Wszystkie strony internetowe utworzone lub mające powstać po tej dacie będą hostowane wyłącznie w centrach danych wymienionych w punktach 8.2 i 8.3.

8.2 Falkenstein / Norymberga

Serwery, na których świadczone są usługi hostingowe, a także serwery służące do przetwarzania naszej własnej infrastruktury i danych (pulpit nawigacyjny, monitoring, zarządzanie konfiguracją, kopie zapasowe itp.) znajdują się w centrach danych firmy Hetzner, Hetzner Online GmbH, w Falkenstein i Norymberdze. Firma Hetzner oferuje w tych lokalizacjach serwery dedykowane do wynajęcia, które są przez nas wykorzystywane jako platforma hostingowa. Używamy ich również dla naszej własnej infrastruktury i automatycznych kopii zapasowych stron internetowych hostowanych przez nas. Z firmą Hetzner została zawarta umowa o przetwarzanie danych dotyczących zlecenia. Ponadto firma Hetzner podlega również wymogom niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych. Hetzner Online GmbH posiada certyfikat Certyfikat ISO 27001 certyfikat. Więcej informacji na temat lokalizacji serwera można znaleźć na stronie tutaj.

8.3 Düsseldorf i Taucha

Oprócz centrów danych opisanych w punktach 8.1 i 8.2, dwa centra danych dogado GmbH są również wykorzystywane do dostarczania serwerów internetowych. Jedno z tych centrów danych, centrum danych w Düsseldorfie, jest obsługiwane przez samo dogado. Drugie centrum danych znajduje się w Taucha w Niemczech i jest obsługiwane przez firmę envia TEL GmbH na zlecenie dogado GmbH.

Zarówno operatorzy centrów danych, jak i centra danych posiadają m.in. certyfikat ISO 27001; z dogado została zawarta umowa o przetwarzaniu danych. Ponadto zarówno dogado, jak i envia TEL GmbH podlegają również wymogom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.4 Amsterdam

Z początków naszej działalności niewiele witryn jest nadal zlokalizowanych w centrach danych Equinix Amsterdam. Między innymi, lokalizacja serwera posiada certyfikat ISO 27001. Więcej informacji na temat centrum danych można znaleźć na stronie tutaj. Powierzchnia centrum danych jest wynajmowana od Digital Ocean LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

8.5 Kopie zapasowe

Nasze kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych firmy Amazon Web Services, Inc. pod adresem 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, w skrócie: AWS. Jako lokalizację serwera wybraliśmy Frankfurt. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, zawarliśmyumowę AV z AWS, jak również tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE. AWS uczestniczy w programie Tarczy Prywatności UE-USA. Lokalizacja serwera jest m.in. certyfikowana wg. Certyfikat ISO 27001. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.

8.6 SMTP relay (wysyłka poczty elektronicznej)

Aby wysyłać transakcyjne wiadomości e-mail, współpracujemy z dostawcą usług Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). W procesie zapisywane są następujące dane:

- Adres e-mail "od

- Adres e-mail "do

- Treść wiadomości e-mail

- Domena strony BOX, która wysyła pocztę

Mailgun zawarł znami tzw. standardowe klauzule ochronydanych Komisji UE oraz AV,aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych . Celem przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązań umownych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane są przechowywane w Mailgun przez 15 dni. Same e-maile są przechowywane przez 7 dni na stronie BOX .

9. Kiedy udostępniamy Twoje dane?

Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić, że nie sprzedajemy, nie użyczamy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych. Dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy np. jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, mamy uzasadniony interes lub mamy Państwa zgodę. Każdego naszego partnera umownego wybieramy sumiennie i starannie i zobowiązujemy go do ochrony wszystkich danych zgodnie z przepisami prawa. Z tego powodu zawieramy również z podmiotem przetwarzającym umowę o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO .

10. lewy

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, za których treści my, RAIDBOXES Gmbh, nie odpowiadamy i na które nie rozciąga się niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

11. Państwa prawa

Gdy tylko dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie, jesteś osobą, której dane dotyczą RODO i masz prawo do następujących praw wobec osoby odpowiedzialnej (tzn. wobec nas):

 • Prawo dostępu,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

II. bardziej szczegółowo: pliki cookie, śledzenie i inne technologie

Poniższa sekcja ma na celu umożliwienie lepszego zrozumienia różnych technologii, z których korzystamy i sposobu ich wykorzystania. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, usług lub funkcji wiadomości, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą używać plików cookie lub podobnych technologii. Informacje zebrane za pomocą tych technologii pomagają nam lepiej dostosować nasze usługi do potrzeb klientów, uczynić je lepszymi i szybszymi, a co najważniejsze, uczynić je bardziej bezpiecznymi. Służą one również celom reklamowym.

1. udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W momencie wywołania naszej strony internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika łączy się z naszą witryną

Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Zapisywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

1.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. Cele te są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.4 Czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie po upływie tego okresu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

1.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.  

2. ciasteczka

2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona używa plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozwalają nam one na powiązanie działań użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Inne pliki cookie (tzw. stałe pliki cookie) pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. W tych technicznie niezbędnych plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 • Ustawienia języka
 • Informacje dotyczące logowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Są one wykorzystywane do monitorowania anonimowych zachowań użytkowników na stronie internetowej, na przykład do rejestrowania liczby wizyt na stronie. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji działania i wyglądu tej strony internetowej. W większości przypadków są to pliki cookie stron trzecich (np. Google Analytics). Dane te są jednak gromadzone w formie anonimowej i wykorzystywane wyłącznie przez nas. Jeśli jako użytkownik odwiedzasz stronę internetową, w Twoim systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 • Korzystanie z funkcji strony internetowej (Intercom, OneSignal)
 • Zachowanie użytkownika (Google Analytics)
 • Przypisanie źródła wywołania strony internetowej (cookie własne)
 • Przekazanie partnerowi afiliacyjnemu / reklamowemu (własny plik cookie)
 • Częstotliwość przeglądania stron (Google Analytics)
 • Wprowadzone terminy wyszukiwania (Google Analytics)

Po wejściu na naszą stronę internetową zostaną Państwo poinformowani o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskana zostanie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście istnieje również odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 (1) lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:

 • Przyjęcie ustawień językowych
 • Zapamiętaj terminy wyszukiwania

Pliki cookie służące do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.

2.4 Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze i przekazywane z niego do naszej witryny. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Jeśli chcesz sprzeciwić się plikom cookie, które ustawiamy na RAIDBOXES GmbH, po prostu napisz do nas lub zmień swoje ustawienia prywatności tutaj.

3. rejestracja  

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

Jeśli zawrzesz z nami płatną umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia praw i obowiązków związanych z tą umową.

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych lub transportowych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy itp.), o ile jest to konieczne do realizacji i obsługi umowy oraz związanych z nią praw i obowiązków.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu przetwarzania płatności. Państwa dane osobowe przekazujemy do tych serwisów, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej.

PAYONE

Dostawca: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.payone.com/

Więcej informacji i polityka prywatności: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ oraz https://www.payone.com/dsgvo-haendler/“.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub wdrożeniu środków przedumownych, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.3 Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest konieczna do realizacji umowy z użytkownikiem lub do wykonania działań przedumownych.

3.4 Czas składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Ciągłe zobowiązania wymagają przechowywania danych osobowych przez okres obowiązywania umowy. Ponadto należy przestrzegać okresów gwarancyjnych oraz przechowywania danych dla celów podatkowych. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być określone w sposób ogólny, lecz muszą być ustalane indywidualnie dla każdej zawartej umowy i umawiających się stron.

3.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość anulowania swojej rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili samodzielnie zmienić lub usunąć za pomocą interfejsu użytkownika RAIDBOXES. Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

4. upoważnienie do realizacji polecenia zapłaty SEPA

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach naszego procesu zamawiania oferujemy Państwu możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa do polecenia zapłaty SEPA, a tym samym możliwość pobierania płatności z Państwa konta. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania danych udostępnianej przez naszego usługodawcę GoCardless i przekazywane bezpośrednio do usługodawcy. Poniższe dane są gromadzone w ramach upoważnienia do korzystania z polecenia zapłaty SEPA:

 • Informacje identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail)
 • Dane bankowe
 • Informacje o transakcji (nazwa sprzedawcy, opis transakcji, kwota płatności)
 • Adres IP i system operacyjny urządzenia wywołującego
 • Informacje o sieci i wykrywanie urządzeń
 • Zachowanie użytkownika (w celu ochrony przed oszustwami)

Dane te są gromadzone bezpośrednio przez GoCardless. GoCardless jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat GoCardless, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur wykorzystywanych w ramach usługi można znaleźć poniżej:

Dostawca: GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, Londyn, EC1V 7EN, Zjednoczone Królestwo

Strona internetowa: https://gocardless.com/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/ https://gocardless.com/legal/privacy/

Gwarancja: Decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności zgodnie z art. 45 ust. 1 DS-GVO

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeśli Upoważnienie do Polecenia Zapłaty SEPA służy do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub do przeprowadzenia działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b. RODO.

4.3 Cel przetwarzania danych

Udzielenie pełnomocnictwa do polecenia zapłaty SEPA jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem lub do wykonania działań przedumownych.

4.4 Czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ma to miejsce w przypadku upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, gdy dane nie są już wymagane do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Ciągłe zobowiązania wymagają przechowywania danych osobowych przez okres obowiązywania umowy. Ponadto należy przestrzegać okresów gwarancyjnych i przechowywać dane do celów podatkowych. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą zostać określone ogólnie, lecz muszą zostać określone dla każdej umowy i każdej strony umowy.

4.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość wypowiedzenia umowy z RAIDBOXES w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili samodzielnie zmienić lub usunąć za pomocą interfejsu użytkownika RAIDBOXES. Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

5. korzystanie ze skrzynki e-mail

Oferujemy Państwu możliwość dodania płatnych skrzynek e-mail w ramach Państwa umowy. Aby móc zaoferować Państwu tę usługę, współpracujemy z mailbox.org (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin) w ramach umowy o odsprzedaży. Polityka prywatności serwisu mailbox.org znajduje się tutaj: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

5.1 Zakres przetwarzania danych

Podczas zakładania skrzynki e-mail, wymagane są i przechowywane następujące dane: imię, nazwisko, numer klienta RAIDBOXES , adresy e-mail należące do skrzynki i związane z nimi nazwy domen.

5.2 Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

5.3 Okres przechowywania

Po wygaśnięciu umowy na skrzynkę pocztową pod adresem RAIDBOXES , Twój link do mailbox.org zostanie usunięty, pod warunkiem, że była to ostatnia umowa na skrzynkę. Dotyczy to również linków do domen, które zdeponowałeś na mailbox.org. Ustawienia DNS pozostają nienaruszone po rozwiązaniu umowy. 60 dni po usunięciu skrzynki, mailbox.org usuwa wszystkie dane.

6. newsletter, e-mail marketing i informacje o produktach

Oferujemy Państwu możliwość bycia informowanym o wszystkich nowościach dotyczących WordPress i naszych produktów. Na przykład, oferujemy Państwu nasz bezpłatny newsletter. Jak, kiedy i gdzie przechowujemy dane, chcemy wyjaśnić tutaj:

6.1 Aktywna kampania LLC

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania danych. Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Ponadto, podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Twój adres e-mail
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji
 • dane geograficzne (długość i szerokość geograficzna)

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji. Zostanie to przez nas odnotowane. Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procesie double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na inny adres e-mail. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany w danych użytkownika przechowywanych u dostawcy usług spedycyjnych.

Do wysyłania naszego newslettera używamy usługi Active Campaign firmy ActiveCampaign, LLC. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Active Campaign zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE oraz podpisała z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych.

6.2 Interkom

Korzystamy z usług Intercom firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA, aby wysyłać Państwu wiadomości pocztą elektroniczną w celu poinformowania Państwa o naszym produkcie, a także o wszelkich usterkach. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA, gdy korzystasz z naszego czatu wsparcia. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, firma Intercom zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE oraz podpisała z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych.

6.3 E-mail marketing do istniejących klientów

W przypadku zakupu usług na naszej stronie internetowej i podania adresu e-mail, może on zostać później wykorzystany przez nas do przesłania informacji o produktach. W takim przypadku za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłane będą wyłącznie bezpośrednie reklamy naszych własnych, podobnych produktów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.

6.4 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną do wysyłania e-maili z marketingiem bezpośrednim w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 (3) UWG. Korzystanie z usług dostawców Active Campaign i Intercom opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.5 Cel przetwarzania danych

Celem zbierania adresu e-mail użytkownika jest dostarczenie newslettera lub direct mail. Naszym interesem jest zapewnienie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu mailingowego, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

6.6 Okres przechowywania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa adres e-mail będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. Twój adres e-mail do celów marketingu bezpośredniego będzie przechowywany tak długo, jak długo jesteś jednym z naszych obecnych klientów.

6.7 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub naszych działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Link do rezygnacji znajdziesz na końcu każdego newslettera. Po rezygnacji Państwa dane zostaną usunięte z wyjątkiem adresu e-mail. Adres e-mail jest zapisywany na czarnej liście i jest wykorzystywany wyłącznie w celu zapewnienia, że nie będziemy wysyłać dalszych wiadomości e-mail na podany adres e-mail.

7. formularze kontaktowe, e-mail kontaktowy, live chat

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularze, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • Adres e-mail użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda jest uzyskiwana w trakcie procesu wysyłania i następuje odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem. Podobnie, możesz skontaktować się z nami za pomocą funkcji czatu na żywo. Tutaj korzystamy z usług firmy Intercom. W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystanie z usług dostawcy Intercom jest oparte na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7.3 Interkom

Do obsługi naszego czatu na żywo, jak również do wysyłania e-maili z prośbą o wsparcie, wykorzystujemy usługę "Intercom" firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA, gdy korzystasz z naszego czatu wsparcia. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, firma Intercom zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE oraz podpisała z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych. W przypadku Intercom, celem przetwarzania danych jest zapewnienie obsługi klienta i jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

7.4 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

7.5 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

7.6 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Poniżej opisano, w jaki sposób można cofnąć zgodę i sprzeciwić się przechowywaniu danych. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

8. Magazyn RAIDBOX® "wp unboxed" funkcja komentarzy

Na stronie https://raidboxes.*/blog/ znajdziecie Państwo nasz magazyn "wp unboxed". W tym miejscu chcemy informować o tematach wokół WordPress .

8.1 Zakres przetwarzania danych / cel przetwarzania

Nasz magazyn "wp unboxed" zawiera funkcję komentarza, za pomocą której można komentować artykuły z naszej strony. Aby skorzystać z tej funkcji komentarza, należy podać swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Wszystkie inne szczegóły, takie jak Twoja strona internetowa, są opcjonalne. Wpisanie adresu e-mail jest konieczne, aby w przypadku sprzeciwu można było przekazać Państwu komentarz, a Państwo również mieć możliwość jego skomentowania. Jeśli podasz swoje nazwisko i/lub imię w momencie publikacji komentarza, zostanie on opublikowany. Twój adres e-mail i wszystkie inne dobrowolne informacje, jak również czas komentarza zostaną WordPress pisane, nie zostaną przekazane nieupoważnionym osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby funkcji komentarza. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających treści obraźliwe, zawierające groźby lub rasistowskie.

8.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli poprzez funkcję komentowania otrzymamy informację o Państwa danych osobowych, ujawnienie tych danych odbywa się zawsze na zasadzie wyraźnej dobrowolności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8.3 Okres przechowywania/odwołania i usunięcia

Dane będą przechowywane do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie. W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych. Wszystkie dane osobowe zapisane przez Ciebie w ramach funkcji komentowania zostaną usunięte natychmiast po ich odwołaniu. Oznacza to, że wszystkie Twoje komentarze na temat naszego magazynu zostaną również usunięte.

9. google analytics

9.1 Zakres przetwarzania danych

Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby analizować zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Oprogramowanie korzysta z pliku cookie na komputerze użytkownika (w celu ustawienia plików cookie patrz wyżej). W przypadku wywołania poszczególnych podstron naszej witryny zapisywane są następujące dane:

 • Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
 • Dostępna strona internetowa
 • Witryna, z której użytkownik trafił na stronę, na którą nastąpił dostęp (referrer)
 • Podstrony, które są wywoływane z wywoływanej strony internetowej
 • Czas spędzony na stronie
 • Częstotliwość wywoływania strony internetowej

Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkownika z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

Korzystamy z Google Analytics tylko z dostępnymi procedurami maskowania IP, tzn. z pseudonimizacją adresu IP poprzez jego skrócenie. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Zasadniczo w ramach analizy naszej strony internetowej nie są zapisywane jednoznaczne dane użytkowników (np. adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Ani Google, ani my nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach utworzonych przez Google Analytics.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez kliknięcie na poniższy link. następujący linkPlugin i zainstalowanie go. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można uzyskać na stronie internetowej Google "Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji naszych partnerów“, „Wykorzystanie danych do celów reklamowych“, „Zarządzać informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam dla użytkownika.“. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z Google Analytics na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

9.3 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy zamieszczone w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. "Remarketing Audiences" lub "Google Analytics Audiences"). Za pomocą Audiencji Remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękającego.

9.4 Czas składowania

Sesje i kampanie kończą się po określonym czasie. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności, a kampanie kończą się po sześciu miesiącach. Czas trwania kampanii może wynosić maksymalnie dwa lata. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Można też odwiedzić stronę https://policies.google.com/.

9.5 Opcje cofnięcia i usunięcia

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, korzystając z następujących sposobów pobieranie i instalowanie tego dodatku do przeglądarki i zainstalowanie go.

Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Aby zapobiec zbieraniu przez Universal Analytics danych z różnych urządzeń, należy opt-out we wszystkich systemach, z których korzystasz.

10. usługi marketingowe i remarketingowe google

10.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie "Usługi marketingowe Google") firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). Usługi marketingowe Google umożliwiają nam wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi pokazywane są reklamy produktów, którymi wyraził zainteresowanie na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, przy wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tak zwane (re)tagi marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako "web beacons") są zintegrowane na stronie internetowej. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli niewielki plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie).

Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go zainteresowały i na jakie oferty kliknął, jak również informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google Analytics, że adres IP jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest w całości przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie będzie łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane w ramach pseudonimowych profili użytkowników w sposób związany z plikami cookie. Tzn. z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje zebrane o użytkownikach przez usługi marketingowe Google są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA. Do usług marketingowych Google, z których korzystamy, należy program reklamowy online "Google AdWords". W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny plik "conversion cookie". W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Możemy zamieszczać reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej "DoubleClick" firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i jego partnerom wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub na innych stronach w Internecie. Możemy zamieszczać reklamy stron trzecich oparte na usłudze marketingowej "AdSense" firmy Google. AdSense wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić firmie Google i jej witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach w Internecie. Możemy również korzystać z usługi "Google Optimizer". Google Optimizer umożliwia nam śledzenie efektów różnych zmian na stronie internetowej (np. zmiany pól wprowadzania danych, wyglądu itp.) w ramach tak zwanych "testów A/B". W celach testowych pliki cookie są umieszczane na urządzeniach użytkowników. Ponadto, możemy korzystać z "Google Tag Manager" w celu integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google można znaleźć na stronie strona przeglądowaPolityka prywatności Google jest następująca tutaj dostępne tutaj.

10.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z usług re-marketingowych Google w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

10.3 Cel przetwarzania danych

Google-Marketing-Services dają nam możliwość lepszego ukierunkowania reklam na naszej stronie internetowej, aby pokazywać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

10.4 Okres przechowywania

Według Google, dane dziennika zbierane przez Google są anonimizowane poprzez usunięcie części adresu IP i informacji cookie po 9 lub 18 miesiącach. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

10.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w ramach usług marketingowych Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnianych przez Google. opcje rezygnacji udostępniane przez Google udostępnione przez Google.

11. usługi marketingowe i remarketingowe Bing

11.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usług Microsoft Marketing and Remarketing Services (w skrócie Microsoft Advertising) firmy Microsoft Online, Inc, 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (w skrócie Microsoft). Microsoft Advertising pozwala nam na wyświetlanie reklam naszej witryny między innymi w wynikach wyszukiwania Bing oraz na stronie Sieć wyszukiwania Microsoft w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały one potencjalnym interesom użytkowników. Na przykład, możemy wyświetlać użytkownikowi reklamy produktów, które użytkownik wcześniej oglądał na jednej z naszych stron internetowych - jest to tak zwany "remarketing". W tym celu, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub inne witryny internetowe, w których aktywne są usługi reklamowe firmy Microsoft, firma Microsoft natychmiast wykonuje kod osadzający w witrynie internetowej znaczniki marketingowe lub remarketingowe (niewidoczną grafikę lub kod, znane również jako "sygnalizatory WWW"). Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli niewielki plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny należące do Microsoft sieć wyszukiwania w tym bing.com, aol.com i yahoo.com oraz tzw. partnerów wyszukiwania konsorcjum Microsoft i Yahoo, do których należy MSN. Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go zainteresowały i na jakie oferty kliknął, jak również informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym z usług reklamowych Microsoft korzystamy wyłącznie za pomocą dostępnej procedury maskowania IP, tzn. za pomocą pseudonimizacji adresów IP poprzez ich skracanie. Dane te mogą być łączone przez Microsoft z innymi danymi użytkownika. W szczególności, czy użytkownik był zalogowany do swojego konta Microsoft w momencie odwiedzania strony.

Według Microsoftu, jeśli użytkownik nie jest zalogowany, dane nie są łączone. Firma Microsoft może również łączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych firmy Microsoft. Oznacza to, że Microsoft nie przechowuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane na zasadzie plików cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Microsoftu reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest posiadaczem tego pliku. Nie dotyczy to sytuacji, w których użytkownik wyraźnie zezwolił firmie Microsoft na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje zbierane przez Microsoft Advertising o użytkownikach są przesyłane do firmy Microsoft i przechowywane na serwerach Microsoft w regionie, z którego pochodzą dane o użytkownikach. Dla użytkownika z Niemiec oznacza to, że dane będą najprawdopodobniej przechowywane w niemieckim centrum danych. Nie można wykluczyć, że dane te będą również przekazywane do serwerów w USA lub do serwerów w innych częściach świata, gdzie Microsoft posiada centra danych. Usługi reklamowe firmy Microsoft, z których korzystamy, obejmują między innymi funkcje "Targetowanie grup docelowych" i "Uniwersalne śledzenie zdarzeń (UET)".

W przypadku reklamy związanej z wyszukiwaniem w sieci wyszukiwania Microsoft każdy użytkownik otrzymuje inny plik "conversion cookie". W związku z tym pliki cookie nie są śledzone na stronach internetowych Microsoft Advertising. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla kampanii reklamowych Microsoft Advertising, w których aktywne jest śledzenie konwersji. Klient Microsoft Advertising dowiaduje się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na jego reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Możemy również sprawdzić, czy użytkownik podjął określone działanie, takie jak dokonanie zakupu, na stronie oznaczonej znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Microsoft Advertising do celów marketingowych można znaleźć w witrynie Strona przeglądowa Microsoft. Strona Polityka prywatności firmy Microsoft jest dostępny dostępny tutaj.

11.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z Microsoft Advertising w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

11.3 Cel przetwarzania danych

Microsoft Advertising daje nam możliwość targetowania reklam w wynikach wyszukiwarki Bing, co pozwala nam na wyświetlanie użytkownikom tylko tych reklam, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

11.4 Okres przechowywania

Zgodnie z własnymi informacjami, dane dziennika zbierane przez Microsoft Advertising są anonimizowane poprzez usunięcie części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

11.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach od firmy Microsoft Advertising, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez firmę Microsoft. 

Jeśli masz konto Microsoft, możesz użyć swojego Ustawienia profilu Microsoft aby dokładnie określić, w jaki sposób firma Microsoft powinna obchodzić się z danymi użytkownika, czy pliki cookie powinny być ustawiane i czy użytkownik zgadza się na agregację danych w celach reklamowych, czy też nie. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

Nawet bez konta Microsoft możesz oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i używaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych. Możesz użyć strona dezaktywacyjna Netzwerkwerbeinitiateive (NAI) w tym celu. Można to również zrobić za pomocą Amerykańska strona tzw. Digital Advertising Aliance (DAA) lub Europejska strona internetowa NAI Strona europejska.

12. Facebook Social Plugins

Korzystamy z serwisu społecznościowego Plugin "Shariff Wrapper". Więcej informacji można znaleźć tutaj.

12.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z portalu społecznościowego Plugins ("Plugins") należącego do sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Na stronie Plugins mogą być wyświetlane elementy interakcji lub treści (np. filmy wideo, grafika lub materiały tekstowe) i są one rozpoznawalne dzięki jednemu z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce, określenia "Lubię to", "Like" lub znak "kciuka w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Lista i wygląd portalu społecznościowego Facebook Plugins może być oglądane tutaj . Strona Plugins jest aktywowana dopiero po kliknięciu na odpowiedni przycisk. Jeśli są one wyszarzone, strona Plugins jest nieaktywna. Użytkownik ma możliwość jednorazowej lub stałej aktywacji strony Plugins . Kiedy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką stronę Plugin , jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość strony Plugins jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W procesie tym na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej strony Plugins i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Poprzez integrację z Plugins , Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Kiedy użytkownicy wchodzą w interakcję z Plugins , na przykład poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" lub dodanie komentarza, odpowiednie informacje są przekazywane z ich urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook znajdzie i zapisze jego adres IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w dokumencie Polityka prywatności Facebooka zobacz.

Jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd. odpowiedzialni za gromadzenie lub otrzymywanie w trakcie transmisji (ale nie za dalsze przetwarzanie) "danych zdarzeń", które Facebook gromadzi za pośrednictwem swoich interfejsów, tzw. pikseli Facebooka (patrz również 12. Facebook, Custom Audiences i Facebook Marketing Services) i porównywalnych usług, które są realizowane w ramach naszej oferty online. Dotyczy to również takich danych, które Facebook otrzymuje w następujących celach: a) wyświetlanie informacji reklamowych o treściach, które odpowiadają przypuszczalnym zainteresowaniom użytkowników; b) dostarczanie wiadomości handlowych i transakcyjnych, tj. np. zwracanie się do użytkowników NUtzers za pośrednictwem Facebook Messenger; c) ulepszanie dostarczania reklam oraz personalizacja funkcji i treści. W tym celu zawarliśmy z Facebookiem specjalną umowę, tzw. "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), który reguluje w szczególności środki bezpieczeństwa, których musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i w których Facebook zgodził się przestrzegać praw osób, których dane dotyczą. Jako użytkownik możesz na przykład kierować prośby o informacje lub usunięcie swoich danych bezpośrednio do Facebooka. W odniesieniu do metryk, analiz, raportów i podobnych dokumentów, które Facebook nam udostępnia, a które są zagregowane, tzn. nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe, to takie przetwarzanie nie odbywa się na zasadzie współodpowiedzialności, lecz na podstawie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie (zwanej na Facebooku "warunkami przetwarzania danych", które można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) oraz na podstawie "Warunków bezpieczeństwa danych" Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, podstawą są standardowe klauzule umowne Facebooka ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Twój Prawa użytkownika (np. prawo do informacji, usunięcia lub sprzeciwu) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem.

12.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto korzystamy z Facebook Social Plugins w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

12.3 Cel przetwarzania danych

Facebook Social Plugins pokazuje nam zainteresowania odwiedzających, aby wyświetlić je bardziej szczegółowo na naszej stronie internetowej, aby zaprezentować użytkownikom tylko posty, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

12.4 Okres przechowywania

Zgodnie z informacje własne Facebook przechowuje datę i godzinę odwiedzin, konkretny adres internetowy, pod którym znajduje się strona społecznościowa Plugin , oraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny, przez okres 90 dni w celu dalszej optymalizacji usług Facebooka. Po upływie 90 dni dane są anonimizowane, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem.

12.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał jego dane za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi zapisanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są dostępne na stronie Ustawienia profilu na Facebooku lub poprzez Strona amerykańsko-amerykańska lub Strona UE. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

13) Facebook, grupy odbiorców indywidualnych i usługi marketingowe Facebooka

13.1 Zakres przetwarzania danych

W ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tak zwany "Facebook Pixel" sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, 1 Hacker Way, CA 94025, USA, a w przypadku mieszkańców UE - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest z jednej strony określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka, gdy wywołują Państwo naszą stronę internetową i może zapisać tak zwany plik cookie, czyli mały plik, na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub odwiedzą Facebooka będąc zalogowanym, Państwa wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Państwa profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby mogły być wykorzystywane przez Facebook oraz do własnych celów badania rynku i reklamy. W przypadku przekazywania danych do Facebooka w celu dopasowania, dane te są szyfrowane lokalnie w przeglądarce i dopiero wtedy przesyłane do Facebooka poprzez bezpieczne połączenie https. Odbywa się to wyłącznie w celu stworzenia porównania z danymi zaszyfrowanymi w ten sam sposób przez Facebook. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. W związku z tym, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w Polityka Facebooka dotycząca wykorzystania danych. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka i jego działania można znaleźć w dokumencie Sekcja pomocy na Facebooku. Jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd. odpowiedzialni za gromadzenie lub otrzymywanie w ramach transmisji (ale nie za dalsze przetwarzanie) "danych zdarzeń", które Facebook gromadzi za pośrednictwem swoich interfejsów, tzw. Facebook Pixel (patrz również 11. Facebook Social Plugins) i porównywalnych usług, które są realizowane w naszej ofercie online. Dotyczy to również takich danych, które Facebook otrzymuje w następujących celach: a) wyświetlanie informacji reklamowych o treściach, które odpowiadają przypuszczalnym zainteresowaniom użytkowników; b) dostarczanie wiadomości handlowych i transakcyjnych, czyli np. zwracanie się do użytkowników za pośrednictwem Facebook Messenger; c) poprawa dostarczania reklam oraz personalizacja funkcji i treści. W tym celu zawarliśmy z Facebookiem specjalną umowę, tzw. "Responsible Party Addendum" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), który reguluje w szczególności środki bezpieczeństwa, których musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i w których Facebook zgodził się przestrzegać praw osób, których dane dotyczą. Jako użytkownik możesz na przykład kierować prośby o informacje lub usunięcie swoich danych bezpośrednio do Facebooka. W odniesieniu do metryk, analiz, raportów i podobnych dokumentów, które Facebook nam udostępnia, a które są zagregowane, tzn. nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe, to takie przetwarzanie nie odbywa się na zasadzie współodpowiedzialności, lecz na podstawie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie (zwanej na Facebooku "warunkami przetwarzania danych", które można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) oraz na podstawie "Warunków bezpieczeństwa danych" Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, podstawą są standardowe klauzule umowne Facebooka ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Twój Prawa użytkownika (np. prawo do informacji, usunięcia lub sprzeciwu) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem.

13.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Ponadto używamy Piksela Facebooka i usług marketingowych Facebooka w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. f. RODO.

13.3 Cel przetwarzania danych

Piksel Facebooka wykorzystujemy do wyświetlania zamieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają efektu nękającego. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

13.4 Okres przechowywania

Zgodnie z informacje własne Facebook przechowuje datę i godzinę odwiedzin, konkretny adres internetowy, pod którym znajduje się strona społecznościowa Plugin , oraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny, przez okres 90 dni w celu dalszej optymalizacji usług Facebooka. Po upływie 90 dni dane są anonimizowane, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem.

13.5 Opcje cofnięcia i usunięcia

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych przez Piksel Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby kontrolować, jakie rodzaje reklam są wyświetlane na Facebooku, można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebooka i zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi Ustawienia reklamy opartej na użytkowaniu ustawienia. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne. Użytkownik może również zrezygnować z plików cookie używanych do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, odwiedzając stronę rezygnacji na stronie Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej oraz dodatkowo Strona internetowa USA lub Strona europejska obiekt.

14 Śledzenie konwersji na Twitterze, Re-Marketing i usługi marketingowe na Twitterze

14.1 Zakres przetwarzania danych

W ramach naszej oferty online korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji Twittera (poprzez tak zwany tag strony internetowej Twittera) oraz z usług marketingowych sieci społecznościowej Twitter, która jest obsługiwana przez Twitter Inc. z siedzibą przy 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA lub, jeśli są Państwo mieszkańcami UE, przez Twitter International Company z siedzibą przy One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter"). Za pomocą Twitter Conversion Tracking, Twitter jest w stanie zmierzyć sukces naszych reklam na Twitterze ("Twitter Ads") i określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam. Śledzenie konwersji na Twitterze jest zintegrowane bezpośrednio przez Twittera, gdy wywołują Państwo naszą stronę internetową i może zapisać tzw. cookie, czyli mały plik, na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Twitterze lub odwiedzą Twittera będąc zalogowanym, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Państwa profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Twittera, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i mogą być wykorzystywane przez Twittera i firmy powiązane z Twitterem do własnych celów badania rynku i reklamy. Jeśli mamy przekazać dane do Twittera w celu dopasowania, dane te są szyfrowane lokalnie i dopiero wtedy wysyłane do Twittera poprzez bezpieczne połączenie https. Ma to na celu wyłącznie stworzenie porównania z danymi zaszyfrowanymi w ten sam sposób przez Twittera. Przetwarzanie danych przez Twittera odbywa się w ramach prowadzonej przez Twittera Polityka wykorzystania danych. W związku z tym, ogólne uwagi dotyczące wyświetlania reklam na Twitterze z Polityka wykorzystania danych Twittera. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Twitter Conversion Tracking i sposobu jego działania można znaleźć w Sekcja pomocy na Twitterze. Zawarliśmy z Twitterem umowę o przetwarzaniu danych w celu realizacji zlecenia. Przetwarzanie danych w USA jest odpowiednio regulowane przez standardowe klauzule umowne Twittera. Umowy te nie ograniczają Państwa praw jako użytkownika, np. do informacji, usuwania lub sprzeciwu.

14.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO - przy czym zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta. Ponadto używamy tagu strony internetowej Twittera i usług marketingowych Twittera na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. f. RODO.

14.3 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z Twitter Conversion Tracking i Twitter Marketing Services, aby wyświetlać reklamy, które zamieszczamy na Twitterze, tylko tym użytkownikom Twittera, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Twitterowi (tzw. "dostosowane grupy docelowe"). Za pomocą Twitter Website Tag chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Twitterze odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są nękające. Za pomocą tagu strony internetowej Twittera możemy również śledzić skuteczność reklam na Twitterze do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Twitterze i jakie działania tam podjęli (tzw. "konwersja").

14.4 Okres przechowywania

Zgodnie z informacje własne Twitter przechowuje datę i godzinę odwiedzin, konkretny adres internetowy, który został odwiedzony na naszej stronie oraz inne dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki lub system operacyjny przez okres 30 dni. Twitter wykorzystuje te dane do optymalizacji własnych usług. Po upływie 30 dni dane są anonimizowane, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem.

14.5 Opcje cofnięcia i usunięcia

Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych przez tag na stronie internetowej Twittera oraz wykorzystywaniu ich do wyświetlania reklam Twittera. Aby dostosować rodzaje reklam, które są wyświetlane na Twitterze, można odwiedzić stronę utworzoną przez Twittera i zapoznać się z instrukcjami tam zawartymi. Ustawienia reklamy opartej na użytkowaniu tam. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne. Użytkownik może również zrezygnować z plików cookie używanych do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, odwiedzając stronę rezygnacji na stronie Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej (NAI) strona rezygnacji. Można to również zrobić za pomocą Amerykańska strona tzw. Digital Advertising Aliance (DAA) lub Europejska strona internetowa NAI Strona europejska.

15. obecność online w mediach społecznościowych

Prowadzimy strony internetowe w ramach sieci i platform społecznościowych, aby móc kontaktować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz informować ich o naszych usługach. Korzystanie z Facebooka, Instagrama i Twittera odbywa się na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności funkcji komentowania, udostępniania, oceniania itp. Informacje, które publikujemy w ramach naszej obecności w mediach społecznościowych, są również dostępne na naszej stronie internetowej.

15.1 Zakres przetwarzania

Kiedy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku / Instagramie / Twitterze / XING lub Linkedin, zbierany jest między innymi Twój adres IP oraz informacje zapisywane jako pliki cookie. Wynikające z tego zachowania użytkownika oraz jego zainteresowania mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika, aby następnie stworzyć dla niego widoczne reklamy w ramach danej platformy i poza nią. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Nie można wykluczyć, że zebrane od Państwa dane mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską. Między innymi, może to utrudnić egzekwowanie Twoich praw.13.2 Podstawa prawna przetwarzania danych / cel przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest nasz uzasadniony interes w skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli użytkownicy zostaną poproszeni przez odpowiednich dostawców platform o wyrażenie zgody na wyżej wymienione przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

15.2 Wniosek o udzielenie informacji

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat swoich danych zapisanych w ramach usług online lub dochodzić swoich praw użytkownika w tym zakresie, zalecamy dochodzenie ich bezpośrednio u danego oferenta. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeśli potrzebujesz pomocy, oczywiście możesz się z nami skontaktować.

15.3 Opcje cofnięcia i usunięcia

W celu uzyskania dalszych i szczegółowych informacji oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy Państwa do danych danej platformy. Oprócz dalszych informacji znajdą Państwo poniżej odpowiednie linki:

15.4.1 Facebook, strony, grupy

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku, adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Czy i w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z Państwa wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu aktywność na stronie Facebooka jest przyporządkowana do Państwa, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z Państwa wizyt na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, nie jest jednoznacznie i wyraźnie określone przez Facebook i nie jest nam znane. Zwracamy również uwagę na fakt, że Facebook przechowuje informacje poza urządzeniami końcowymi swoich użytkowników; dlatego też Facebook może przyporządkować adresy IP do poszczególnych użytkowników. Jeśli są Państwo aktualnie zalogowani na Facebooku, na Państwa urządzeniu końcowym zapisywany jest plik cookie z Państwa identyfikatorem Facebooka. To pozwala Facebookowi śledzić, że odwiedziłeś naszą stronę i jak z niej korzystałeś. Zintegrowane z naszą stroną przyciski Facebooka umożliwiają Facebookowi rejestrowanie Państwa wizyt i przypisywanie ich do Państwa profilu na Facebooku. Na podstawie tych danych mogą być oferowane treści lub reklamy dostosowane do użytkownika.

Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub dezaktywować funkcję "pozostań zalogowany", usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniach końcowych oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. W ten sposób informacje z Facebooka, które mogą bezpośrednio zidentyfikować użytkownika, zostaną usunięte. Oznacza to, że mogą Państwo w ograniczonym zakresie korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do interaktywnych funkcji strony (polubienie, komentarz, udostępnienie, wiadomość itp.), pojawi się ekran logowania na Facebooku. Po zalogowaniu się użytkownik jest ponownie identyfikowany przez Facebook jako konkretny użytkownik. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania lub usuwania informacji o sobie, należy odwiedzić następującą stronę pomocy technicznej Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy i tutaj: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje informacje o użytkowniku do dostarczania danych statystycznych na temat wykorzystania strony na Facebooku, można znaleźć na stronie: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności.

15.4.2 Instagram

Funkcje Instagrama są zintegrowane z naszą stroną internetową. Na Instagramie można również znaleźć obecność online poprzez RAIDBOXES. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając na przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Polityka prywatności i opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

15.4.3 Twitter

Funkcje serwisu Twitter mogą zostać zintegrowane z naszą stroną internetową. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i w ten sposób udostępnione innym użytkownikom oraz przekazane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. To samo dotyczy naszej obecności online na Twitterze. Polityka prywatności Twittera. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w zakładce ustawienia konta zmienić.

Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Twitter jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności.

16. interkom

16.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Intercom firmy Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną i do czatów na żywo, a także do zarządzania klientami. W procesie tym przekazujemy następujące dane osobowe:

 • Twój adres e-mail
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój numer telefonu
 • Podstawowe dane dotyczące umów
 • Dane kontaktowe osoby kontaktowej ds. technicznych

Ponieważ Intercom ma swoją siedzibę i serwery w USA, dane osobowe są przekazywane do USA, gdy korzystasz z naszego czatu wsparcia. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, firma Intercom zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE oraz podpisała z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych.

Ponadto Intercom posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Intercom, proszę kliknąć tutaj.

Intercom używa również plików cookie. Informacje generowane przez cookie o ostatnio odwiedzonej podstronie platformy online będą przekazywane i przechowywane przez Intercom na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W naszym imieniu Intercom wykorzysta powyższe informacje w celu świadczenia powiązanych usług dla operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Intercom nie będzie łączony z innymi danymi.

16.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

16.3 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Intercom, aby móc jak najszybciej odpowiadać na zapytania klientów na czacie LIVE, ale także aby zarządzać naszym kontaktem z klientami. Cele te są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

16.4 Okres przechowywania

Dane osób zainteresowanych, które skontaktowały się z nami za pośrednictwem czatu na żywo, zostaną całkowicie usunięte najpóźniej po 9 miesiącach. Każda zainteresowana strona, która skontaktuje się z nami po tym okresie, będzie traktowana jako nowa zainteresowana strona.

16.5 Możliwość cofnięcia i usunięcia

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony (np. czat na żywo).

17 Forum informacji zwrotnej: Uservoice

17.1 Zakres przetwarzania danych

Forum Pomysłów na naszej tablicy rozdzielczej pozwala Ci oceniać nasz produkt, zgłaszać sugestie dotyczące ulepszeń i proponować nowe funkcje. Używamy oprogramowania Uservoice, które jest dostarczane i obsługiwane przez Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). Aby przesłać opinię, zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Inne informacje, takie jak imię i nazwisko, są opcjonalne, więc użytkownik częściowo decyduje, jakie dane osobowe chce przekazać Uservoice za pośrednictwem funkcji opinii. Przekazując informacje zwrotne za pośrednictwem Uservoice, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uservoice danych zebranych za pośrednictwem oprogramowania i dostarczonych przez użytkownika.

Według Uservoice DPA są zapisane:

 • Nazwisko (imię i nazwisko)
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • (Faktura) adres (jeżeli został podany)
 • Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli została podana)
 • Rola we wspomnianym przedsiębiorstwie (jeśli dotyczy; określana jako powiązanie) (jeśli wskazano).

Pomysł zostanie jednak opublikowany dopiero po jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez nas. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, Uservoice zawarł z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE i podpisał z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych.

17.2 Podstawa prawna

Korzystamy z tej usługi w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

17.3 Cel przetwarzania danych

Korzystając z Uservoice, chcemy dać naszym klientom i użytkownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju naszych produktów poprzez dzielenie się z nami i innymi uczestnikami swoimi pomysłami na optymalizację i rozwój produktu. Wykorzystujemy te informacje do opracowywania nowych cech produktów oraz do tego, aby nasza firma jako całość była bardziej zorientowana na grupę docelową.

17.4 Opcje cofnięcia i usunięcia

Uservoice oferuje możliwość pobierania danych bezpośrednio przez Uservoice i, jeśli jest to pożądane, ich bezpośredniego usunięcia. Związany z tym proces przebiega w następujący sposób:

Wejdź na stronę https://raidboxes.uservoice.com/. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła w zakładce "Logowanie", którego użyłeś również do wysłania zapytania o opinię, możesz kliknąć na "Ustawienia" w prawym górnym rogu pod swoim imieniem i nazwiskiem. Po prawej stronie ekranu pojawi się pasek boczny z opcjami ustawień. Jeśli teraz przewiniesz w dół, znajdziesz dwie opcje usuwania konta i danych oraz eksportu rekordów danych.

18) roll bar

18.1 Zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej i desce rozdzielczej korzystamy z usługi analizy błędów firmy Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA). W przypadku błędu, adres IP użytkownika, agent użytkownika i przeglądana strona są przekazywane tylko do firmy Rollbar. Rollbar, Inc. posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE/Szwajcaria-USA. Więcej informacji na temat praktyk firmy Rollbar w zakresie ochrony prywatności można znaleźć pod adresem https://rollbar.com/privacy. Ponadto zawarliśmy z firmą Rollbar "Umowę o przetwarzaniu danych" i zgodziliśmy się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE.

18.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystamy z serwisu w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

18.3 Cel przetwarzania danych

Narzędzie do śledzenia rollbaru pomaga nam w optymalizacji stabilności technicznejnaszych usług poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikację błędów kodu z naszych plików dziennika. Rollbar służy wyłącznie do tych celów i nie ocenia danych w celach reklamowych.

18.4 Okres przechowywania

Dane osobowe takie jak adres IP zostaną zanonimizowane po 30 dniach lub po rozwiązaniu problemu.

19. proces aplikacji w RAIDBOXES®.

Kiedy aplikujesz na RAIDBOXES , przechowujemy i przetwarzamy cały szereg danych osobowych. Dotyczy to oczywiście Twoich danych kontaktowych i danych z Twojego CV, ale także wewnętrznych notatek, które pojawiają się w trakcie procesu aplikacji.

19.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Kiedy aplikujesz na jedno z naszych stanowisk, możesz to zrobić za pomocą w pełni zaszyfrowanego, bezpiecznego formularza online. Wszystkie informacje, które podajesz w formularzu aplikacyjnym są przechowywane w tabeli aplikanta w naszej chmurze. Dostęp do tej chmury mają tylko pracownicy RAIDBOXES.

Informacje o kandydacie są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia jego podania i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Początkowo dostęp do Państwa danych mają tylko osoby odpowiedzialne za zarządzanie personelem na stronie RAIDBOXES , ale w trakcie procesu aplikacji dostęp do tych danych mają również kierownicy poszczególnych działów.

O ile stosunek pracy pomiędzy Państwem a RAIDBOXES GmbH zostanie nawiązany, możemy zgodnie z § 26 ust. 1 BDSG (nowy) możemy przetwarzać już otrzymane od Państwa dane osobowe do celów związanych ze stosunkiem pracy. To dalsze przetwarzanie danych ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do nawiązania stosunku pracy.

Należy pamiętać, że nieszyfrowane wiadomości e-mail nie mogą być przesyłane z pełną ochroną dostępu. Jeśli chcesz ubiegać się o pracę na ogłoszonym przez nas stanowisku, prosimy o skorzystanie z odpowiednich formularzy. Oczywiście, również w przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu zgłoszenia.

19.2 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Przetwarzanie danych w przypadku zgłoszenia na adres RAIDBOXES służy nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną w tym przypadku jest § 26 ust. 1 w połączeniu z. Abs. 8 S.2 BDSG (nowa). 

Ponadto przetwarzanie danych osobowych w kontekście wniosku może być konieczne w przypadku obrony przed roszczeniami prawnymi wobec nas, wynikającymi z tej procedury składania wniosku. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w tym przypadku wynika z ewentualnej obrony przed roszczeniami prawnymi związanymi z procesem składania wniosków. 

19.3 Czas składowania

Twoje dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od zakończenia procesu aplikacji. 

19.4 Prawa użytkownika

Mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w procesie aplikacji. Jako osoba, której dane dotyczą w rozumieniu RODO , mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Informacje,
 • Sprostowanie lub usunięcie,
 • Ograniczenie przetwarzania danych,
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • Możliwość przenoszenia danych

20. uwierzytelnianie dwuskładnikowe z Twilio

20.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W naszym Dashboardzie oferujemy Ci możliwość zabezpieczenia Twojego konta za pomocą opcjonalnego uwierzytelniania dwuskładnikowego. Dla tej funkcji używamy Authy, usługi dostarczanej przez Twilio Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Jeśli włączysz tę funkcję, Twój pulpit będzie można otworzyć tylko po wpisaniu automatycznie wygenerowanego hasła.

Twilio ma siedzibę w USA. Jeśli aktywują Państwo tę funkcję, dane osobowe zostaną również przekazane do USA. Twilio zawarło z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych. Twilio narzuciło sobie również wiążące wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych za pomocą tzw. wiążących reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules) zgodnie z art. 47 DS-GVO. Twilio przystąpiło również do Tarczy Prywatności UE-USA. Z aktualnym certyfikatem można zapoznać się na stronie https://www.privacyshield.gov/list.

20.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

20.3 Cel przetwarzania danych

Twilio przetwarza dane użytkownika w naszym imieniu w celu zabezpieczenia konta przed nieuprawnionym dostępem poprzez bezpieczne uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

20.4 Okres przechowywania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

20.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych poprzez dezaktywację dwuskładnikowego uwierzytelniania. Należy jednak pamiętać, że nie będzie można już korzystać z dodatkowych funkcji bezpieczeństwa.

21 ActiveCampaign

Na tej stronie internetowej używamy ActiveCampaign do naszych działań marketingowych online. ActiveCampaign jest firmą software'ową z USA z oddziałem w Irlandii. Kontakt: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Ufamy niezawodności i bezpieczeństwu informatycznemu i danych ActiveCampaign. Do Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych, Active Campaign zawarła z nami tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji UE oraz podpisała z nami tzw. aneks dotyczący przetwarzania danych.Więcej informacji na temat polityka prywatności ActiveCampaign. Więcej informacji od ActiveCampaign w sprawie regulacji UE dotyczących ochrony danych osobowych.

21.1 Zakres przetwarzania danych

Podczas korzystania z serwisu wykorzystywane są tak zwane "web beacons", a także ustawiane są pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam w ten sposób analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Gromadzone są następujące informacje:

 • Adres IP
 • położenie geograficzne
 • Typ przeglądarki
 • Dostawca Internetu
 • Czas trwania wizyty
 • adresy URL odwiedzane przez użytkownika na naszej stronie

Jeśli zapisali się Państwo do naszego newslettera, zapisywany jest tutaj również Państwa adres e-mail, Państwa "opt-in" do newslettera, czas opt-in oraz opcjonalnie Państwa imię i nazwisko. Po zarejestrowaniu się u nas, zapisywane są również następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Dane dotyczące umów
 • wyrażone oczekiwania

21.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO). Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tej usługi jest optymalizacja naszych działań marketingowych. Ten uzasadniony interes jest również celem przetwarzania danych.

21.3 Cel przetwarzania danych

Używamy ActiveCampaign do targetowania i wysyłania naszych newsletterów oraz do optymalizacji naszych działań marketingowych. W szczególności możemy korzystać z ActiveCampaign, aby zapewnić, że umieszczane przez nas reklamy są wyświetlane wyłącznie użytkownikom, którzy są również zainteresowani naszą ofertą lub którzy są potencjalnie zainteresowani naszą ofertą. Za pomocą ActiveCampaign możemy również mierzyć skuteczność naszych reklam.

21.4 Okres przechowywania

Według własnych informacji, ActiveCampaign usuwa Twoje dane najpóźniej po 12 miesiącach. Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera i zrezygnujesz z bezpłatnej subskrypcji newslettera, Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po anulowaniu subskrypcji newslettera.

21.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Powyższe dane są gromadzone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody na korzystanie z naszych marketingowych plików cookie (zgoda na korzystanie z plików cookie). Nawet po wyrażeniu zgody na przechowywanie swoich danych, w każdej chwili możesz sprzeciwić się śledzeniu przez ActiveCampaign. W tym celu możesz usunąć plik cookie ActiveCampaign ze swojej przeglądarki i ogólnie odmówić akceptacji plików cookie przez swoją przeglądarkę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki.

Jeśli również życzysz sobie całkowitego usunięcia danych przechowywanych w ActiveCampaign, napisz e-mail bezpośrednio na adres datenschutz@raidboxes.io.

22. integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty online wykorzystujemy treści lub oferty usług obcych dostawców na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), aby zintegrować ich treści i usługi, takie jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treściami"). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Poniższa prezentacja zawiera przegląd zewnętrznych dostawców i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, częściowo już tutaj wymienione, możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

 • Czcionki zewnętrzne firmy Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integracja Google Fonts jest wykonywana przez połączenie z serwerem w Google (zazwyczaj w USA). Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Mapy usługi "Google Maps" zewnętrznego dostawcy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Funkcje usługi Google+ są zintegrowane z naszą ofertą online. Funkcje te są oferowane przez zewnętrznego dostawcę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google+, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron z Państwa profilem Google+, klikając na przycisk Google+. Dzięki temu Google może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Google+. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Nasza oferta online wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn , nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn . LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo na "Przycisk polecania" na stronie LinkedIn i są Państwo zalogowani na swoim koncie na stronie LinkedIn , to LinkedIn może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa i Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn . Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Korzystamy z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników. Polityka prywatności, Opt-Out.
 • Zewnętrzny kod frameworka JavaScript "jQuery", dostarczony przez zewnętrznego dostawcę Fundacja jQuery.
 • Ta strona używa tzw. web fontów do jednolitego wyświetlania czcionek, które są oferowane przez Fonticons, Inc. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Używane czcionki są hostowane bezpośrednio przez nas, dzięki czemu używana przeglądarka nie musi nawiązywać połączenia z zewnętrznym dostawcą. Użycie czcionek internetowych ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO . Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Twojego komputera. Więcej informacji o Font Awesome można znaleźć na https://fontawesome.com/help i w polityce prywatności Fonticons, Inc: https://fontawesome.com/privacy.
 • Korzystamy z usług firmy Wootric, Inc. w celu pomiaru satysfakcji klientów za pomocą Net Promoter Score. Wootric jest platformą oprogramowania z siedzibą w USA. Polityka prywatności Wootric można zobaczyć tutaj

III Twoje prawa

1. prawo do informacji

W każdej chwili mogą Państwo poprosić o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Informacje te są oczywiście bezpłatne, o ile nie są wymagane częściej niż przeciętnie. Aby móc udzielić Państwu tych informacji, konieczne jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji. Dlatego zaraz po wysłaniu żądania na adres e-mail, który zarejestrowałeś u nas, zostanie wysłany losowo wygenerowany kod weryfikacyjny, który musisz potwierdzić.

2. prawo do sprostowania

Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo w każdej chwili złożyć wniosek o ich poprawienie. Korekta musi być dokonana przez nas niezwłocznie.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych dotyczących Ciebie przez okres czasu, który pozwoli nam zweryfikować dokładność danych osobowych;
 2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy podane przez nas uzasadnione powody przeważają nad powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez nas, RAIDBOXES GmbH, przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

O ile nie ma przeciwnego uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z prawa do usunięcia danych.

5. cofnięcie zgody

Przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie Państwa zgody, może zostać przerwane z chwilą cofnięcia przez Państwa zgody. Odwołanie może być dokonane w każdym czasie i ze skutkiem na przyszłość. Ponieważ jesteśmy zobowiązani przez naszą odpowiedzialność do przechowywania udzielonej zgody, odwołanie musi być dokonane w formie pisemnej, przy czym wystarczające jest odwołanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.