Warunki uczestnictwa w naszym WordPress partnerskim programie hostingowym

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pracujesz nad naszym WordPress Hosting Program partnerski Affiliate Partner jest zainteresowany.

§ 1 Zakres stosowania

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują pomiędzy zarejestrowanym użytkownikiem a RAIDBOXES GmbH.
 2. Warunki uczestnictwa są skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów, o ile mają oni co najmniej 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że o dochody wygenerowane przez program należy ubiegać się dla celów podatkowych i że tylko Państwo są za to odpowiedzialni.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w programie partnerskim, który ma na celu zwiększenie sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Udział w programie partnerskim jest dla Państwa bezpłatny.
 2. Za zastosowanie i pomyślne przeprowadzenie transakcji (np. zamówień) otrzymasz prowizję, która zależy od wybranej umowy klienta końcowego. Informacje na temat prowizji można znaleźć tutaj.
 3. Program Partnerski nie ustanawia żadnych innych stosunków umownych pomiędzy stronami poza niniejszym Porozumieniem.

§ 3 Media reklamowe i internetowe środki reklamy

 1. Medium reklamowe umożliwia połączenie Twojego medium reklamowego online z RAIDBOXES za pomocą hiperłącza, poprzez które odwiedzający Twoją stronę, którzy klikają na dany nośnik reklamy, mogą uzyskać dostęp do obecności w Internecie poprzez RAIDBOXES ...żeby się tam dostać.
 2. Formaty i wygląd materiałów reklamowych są RAIDBOXES określone i podane wyłącznie przez i nie mogą być zmieniane.

§ 4 Rejestracja/ Zawarcie umowy

 1. Korzystanie z naszej sieci partnerskiej jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji w naszym pulpicie. Następnie możesz złożyć ofertę uczestnictwa w programie partnerskim, pisząc do nas lub dzwoniąc do nas. Składając ofertę, możemy założyć, że przeczytaliście Państwo i zaakceptowaliście niniejsze warunki uczestnictwa. Umowa jest zawierana tylko wtedy, gdy złożymy oświadczenie o przyjęciu oferty poprzez aktywowanie Państwa jako partnera.
 2. Dane wprowadzone podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą. W przypadku zmiany tych danych, są Państwo zobowiązani do natychmiastowego skorygowania wpisów. Jeśli podczas rejestracji podane zostaną błędne informacje lub jeśli nie zostaną wprowadzone żadne poprawki, można wykluczyć dalsze korzystanie z naszego programu partnerskiego.
 3. Nie ma prawa do uczestnictwa w programie partnerskim i do zawarcia z nami umowy. Możemy w każdej chwili odrzucić poszczególnych partnerów bez podawania przyczyn. W szczególności, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia już aktywowanych partnerów w każdej chwili bez uprzedzenia.

§ 5 Komisja

 1. Otrzymasz od nas prowizję związaną z wydajnością.
 2. Prawo do wypłaty wynagrodzenia powstaje na następujących warunkach:
 1. poprzez Twoją działalność reklamową, doszło do zawarcia z nami BOXumowy z klientem końcowym,
 2. sprzedaż została przez nas zarejestrowana ("śledzona")
 3. sprzedaż została przez nas zatwierdzona i potwierdzona oraz
 4. nie ma miejsca nadużycie w rozumieniu § 8 niniejszych warunków uczestnictwa.
 1. Sprzedaż jest definiowana jako zamówienie złożone na naszej stronie internetowej przez klienta końcowego, które zostało w pełni zrealizowane i opłacone przez klienta końcowego. Odwrócenia - bez względu na przyczynę - nie są uznawane za sprzedaż, jeśli klient końcowy nie zapłacił lub dokonane przez niego płatności są zwracane. Klient końcowy musi pozostać u nas aktywnym klientem przez określony czas, w zależności od modelu prowizji (minimalne zatrzymanie klienta). Zamówienia składane przez Państwa, Państwa krewnych lub pracowników RAIDBOXES GmbH nie podlegają wynagrodzeniu.
 2. Wysokość wynagrodzenia zależy od taryfy umownej wybranej przez klienta końcowego i poziom partnera partnerskiego. Możesz pobrać podstawową tabelę tutaj ...żeby zobaczyć.
 3. Wszystkie podane prowizje stanowią wynagrodzenie netto i są wypłacane plus podatek VAT. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za właściwe opodatkowanie dochodów i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku ewentualnych dodatkowych roszczeń organu władzy publicznej, które wynikają z nieprawdziwych oświadczeń partnera, będą składane RAIDBOXES reklamacje.
 4. Tylko pierwsza umowa zawarta przez klienta końcowego jest wynagradzana. Jeśli niniejsza umowa nie odpowiada zakładanemu minimalnemu poziomowi zatrzymania klienta, roszczenie przepada.
  1. Jeżeli umowa wybrana przez klienta końcowego zostanie ustalona wyższa w okresie minimalnego zatrzymania klienta z powodu podwyższenia standardu, następuje wypłata, ale na warunkach umowy zawartej w pierwszej kolejności.
  2. Jeżeli umowa wybrana przez klienta końcowego zostanie obniżona w okresie minimalnego okresu zatrzymania klienta, płatność jest dokonywana, ale na warunkach obniżonej umowy.
 5. Prawo do wypłaty prowizji wygasa po upływie jednego roku.

§ Sekcja 6 Rachunkowość

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przysługuje Państwu roszczenie o wypłatę w ramach zwrotu kosztów reklamy. Utworzona w ten sposób nota kredytowa zostanie przesłana Państwu pocztą elektroniczną w formie pliku PDF na Państwa zapisany adres e-mail. Ta ugoda musi być natychmiast sprawdzona. Jeśli istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia do oświadczenia, należy je zgłosić nam na piśmie w ciągu czterech tygodni. Po upływie tego okresu fakturę uznaje się za poprawną.
 2. Roszczenia o wynagrodzenie stają się wymagalne najpóźniej miesiąc po wygaśnięciu minimalnego zobowiązania klienta.
 3. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym lub płatnością PayPal z efektem debetowym na rachunek bankowy lub konto PayPal. Wszelkie opłaty (np. za konta bankowe za granicą, opłaty PayPal) są na Twój koszt.
 4. Wyciąg z konta jest sporządzany 15 dnia każdego miesiąca i wypłacany natychmiast po tym terminie.

§ 7 Nasze zobowiązania

 1. Oferujemy Państwu wybór materiałów reklamowych (np. banery reklamowe, linki tekstowe i zdjęcia) według własnego uznania.
 2. Będziemy śledzić, w odpowiedni sposób, odwiedzających, którzy przychodzą na naszą stronę poprzez materiały reklamowe, które zintegrowaliście na swojej stronie i przyporządkowujemy je do Waszego konta.
 3. Prowadzimy naszą stronę internetową i oferowane na niej usługi, takie jak udostępnianie danych produktów, według własnego uznania, w ramach dostępnych nam możliwości technicznych. W związku z tym nie jesteśmy winni żadnej bezbłędnej i/lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej. Jakość i poprawność produktów i materiałów reklamowych oferowanych na naszej stronie internetowej jest naszym wyłącznym uznaniem.
 4. Ponadto zobowiązujemy się do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszych warunków uczestnictwa na warunkach w nich określonych.

§ 8 Prawa i obowiązki partnera stowarzyszonego

 1. Materiały reklamowe można zintegrować wyłącznie z witrynami partnerskimi. Dokonywanie zmian w materiałach reklamowych jest wyraźnie zabronione. Materiały reklamowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie.
 2. Sam jesteś odpowiedzialny za treść i bieżące funkcjonowanie swojej strony internetowej partnera. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zabronione jest umieszczanie treści, które naruszają obowiązujące prawo, moralność lub prawa osób trzecich i/lub mogą zaszkodzić naszej reputacji. Jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do sprawdzania stron internetowych partnerów.
  W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści, które
 1.  Rasizm,
 2. Gloryfikacja wszelkiego rodzaju przemocy i ekstremizmu,
 3. Podżeganie i podżeganie do popełniania przestępstw i/lub naruszania prawa, zagrożenie życia, kończyny lub mienia,
 4. Agitacja przeciwko osobom lub firmom,
 5. oświadczenia szkodliwe dla osób, oszczerstwa, zniesławienia i oszczerstwa ze strony użytkowników i osób trzecich, a także naruszenia prawa do uczciwości,
 6. Treści, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej; lub
 7. stanowią, niepokoją lub zawierają molestowanie seksualne użytkowników i osób trzecich Takie treści nie mogą być zintegrowane na stronie internetowej partnera, ani też nie mogą być połączone ze stroną partnerską z odpowiednimi treściami na innych stronach internetowych.
 1. Jakakolwiek forma nadużycia, tj. generowanie leadów i/lub sprzedaż za pomocą nieuczciwych metod lub nieautoryzowanych środków, które naruszają obowiązujące prawo i/lub niniejsze Warunki Uczestnictwa, jest zabroniona.
  W szczególności zabronione jest podejmowanie prób, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, generowania leadów i/lub sprzedaży za pomocą jednej lub kilku z poniższych praktyk lub zapewnienie, że sprzedaż zostanie przypisana do Partnera:
 1. Podawanie tropów lub sprzedaż, które w rzeczywistości nie miały miejsca, np. w wyniku nieuprawnionego podania danych osób trzecich lub podania błędnych lub nieistniejących danych przy zamawianiu towarów na naszej stronie internetowej,
 2. Wykorzystanie form reklamy, które pozwalają na śledzenie, ale nie wyświetlają nośnika reklamy, nie są dostrzegalne lub nie wyświetlają go w określonej formie i/lub rozmiarze,
 3. Zrzucanie plików cookie: Pliki cookie nie mogą być ustawiane podczas odwiedzania strony internetowej, ale tylko wtedy, gdy użytkownik strony partnerskiej wcześniej dobrowolnie i świadomie kliknął na materiał reklamowy,
 4. inne formy żony afilianta (zwłaszcza spamowanie plików cookie, wymuszone kliknięcia, podskakiwanie afilianta), a także stosowanie warstw, dodatków, ramek iFrame i technologii postview w celu zwiększenia liczby leadów,
 5. Wykorzystywanie terminów, które są prawnie chronione dla nas lub osób trzecich, w szczególności w ramach prawa o znakach towarowych, np. w wyszukiwarkach, przy zamieszczaniu reklam lub reklam na stronie internetowej partnera bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. W szczególności zabronione jest udostępnianie w Internecie stron internetowych, które mogłyby prowadzić do ryzyka pomyłki z nami lub oferowanymi przez nas produktami. W szczególności nie mogą Państwo kopiować naszej strony internetowej, stron docelowych lub innych naszych wizerunków ani przejmować od nas grafik, tekstów lub innych treści. Musisz uniknąć wrażenia, że Twoja strona partnerska jest naszym projektem lub że jej operator jest z nami związany gospodarczo w sposób wykraczający poza program partnerski i niniejszą umowę. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów lub treści z naszej strony internetowej lub naszych logo lub znaków towarowych przez partnera wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 1. Obowiązkowe jest prowadzenie Państwa strony internetowej partnera zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zachowanie odpowiedniego nadruku.
 2. Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera materiały reklamowe lub która reklamuje się dla nas w jakikolwiek inny sposób, może być realizowana tylko wtedy, gdy została przez nas wcześniej zatwierdzona i gdy wszyscy adresaci wyrazili wyraźną zgodę na reklamę za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz gdy przeprowadzono weryfikację adresu e-mail i udokumentowano ją za pomocą procedury "double opt-in".
 3. Ponadto, wszystkie materiały reklamowe muszą być natychmiast usunięte na RAIDBOXES żądanie klienta.
 4. Obowiązkowe jest powstrzymanie się od wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych na nasz system śledzenia i/lub nasze strony internetowe. Ataki elektroniczne obejmują w szczególności próby pokonania, obejścia lub obejścia w inny sposób mechanizmów bezpieczeństwa systemu śledzenia, wykorzystanie programów komputerowych do automatycznego odczytu danych, zastosowanie i/lub dystrybucję wirusów, robaków, trojanów, ataków brutalnej siły, spamu lub wykorzystanie innych linków, programów lub procedur, które mogą uszkodzić system śledzenia, program partnerski lub poszczególnych uczestników programu partnerskiego.
 5. Ponadto zabronione jest przekazywanie wypłacanych RAIDBOXES przez nas prowizji w całości lub w części klientom końcowym.

§ 9 Niezależność umawiających się stron

Uczestnictwo w naszym programie partnerskim nie tworzy wspólnej firmy ani społeczności, nie tworzy także stosunku pracy ani umowy o pośrednictwo pracy. Strony internetowe reklamodawcy RAIDBOXES i reklamodawcy działają niezależnie od siebie.

§ Artykuł 10 Odpowiedzialność

 1. RAIDBOXES odpowiada bez ograniczeń w przypadku działania umyślnego, umyślnego i rażącego zaniedbania, jak również w przypadku szkody na osobie.
 2. RAIDBOXES odpowiada za szkodę w przypadku lekkiego niedbałego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania kardynalnego) ograniczonego do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy. W tym przypadku RAIDBOXES nie za utratę zysku, szkody pośrednie, szkody następcze i roszczenia osób trzecich. Do kardynalnych obowiązków w rozumieniu tego przepisu należą, oprócz głównych obowiązków umownych, także obowiązki, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 3. Nie ponosimy żadnej dalszej odpowiedzialności z naszej strony.
 4. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odnosi się również do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i organów.

§ 11 Prawo do zwolnienia/kara umowna

 1. W przypadku roszczenia z tytułu domniemanego lub rzeczywistego naruszenia praw i/lub naruszenia praw osób trzecich poprzez działania podjęte przez Partnera w związku z Programem Partnerskim, jak również wszyscy pracownicy są RAIDBOXES zwolnieni z wszelkich roszczeń osób trzecich. Wszelkie koszty poniesione przez nas w związku z takim roszczeniem osób trzecich są zwracane przez Państwa. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty właściwej obrony prawnej.
 2. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących nadużyć zgodnie z § 8 niniejszych obowiązków uczestnictwa, są Państwo zobowiązani do zapłaty kary umownej, która zostanie określona przez nas według naszego uznania, a w przypadku sporu zostanie rozpatrzona przez sąd. Dalsze roszczenia o odszkodowanie pozostają nienaruszone przez to rozporządzenie.

§ 12 Ochrona danych

 1. RAIDBOXES zobowiązuje się do przestrzegania i przestrzegania obowiązujących przepisów o RODOochronie danych osobowych
 2. RAIDBOXES będzie gromadził dane osobowe wyłącznie w zakresie celu umowy i uzasadnionych interesów gospodarczych.

§ 13 Termin i rozwiązanie umowy

 1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i bez podania przyczyn.
 2. Ponadto i poza tym, prawo stron do rozwiązania stosunku umownego w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.
 3. Anulacji można dokonać za pomocą poczty elektronicznej. Możemy również złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu, ograniczając dostęp do konta klienta. Partner może również złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy poprzez usunięcie konta klienta. Rozwiązanie umowy następuje po otrzymaniu zawiadomienia o jej rozwiązaniu.
 4. Po zakończeniu umowy wszystkie materiały reklamowe oraz inne linki i treści muszą zostać przez nas niezwłocznie usunięte ze strony internetowej Państwa partnera. Dotyczy to również stron internetowych lub innych mediów reklamowych, w których materiały reklamowe lub linki zostały włączone bez zezwolenia.
 5. Ołów i/lub sprzedaż wygenerowane po zakończeniu umowy nie prowadzą do powstania obowiązku zapłaty.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli umowa zawiera nieskuteczne przepisy, skuteczność pozostałej części umowy pozostaje nienaruszona.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszych warunków uczestnictwa w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną przekazane partnerowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany, mają Państwo prawo do poinformowania nas o tym w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W tym przypadku mamy specjalne prawo do wypowiedzenia. Jeżeli takie powiadomienie nie zostanie przekazane w tym terminie, zmiany uznaje się za przyjęte i wchodzą one w życie po upływie tego terminu.
 3. Do niniejszej umowy stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.
 4. Jeśli partner jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, Münster jest miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z umów pomiędzy nami a partnerem lub z nimi związanych.