Warunki uczestnictwa w naszym programie partnerskim

Jest nam bardzo miło, że jesteś zainteresowany naszym programem partnerskim WordPress .

§ 1 Zakres stosowania

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują pomiędzy zarejestrowanym użytkownikiem a RAIDBOXES GmbH.
 2. Warunki uczestnictwa skierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów, pod warunkiem, że mają oni ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu BGB. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że dochód wygenerowany przez program musi być zgłoszony do celów podatkowych i że odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na Tobie.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w programie partnerskim, który ma na celu zwiększenie sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Uczestnictwo w programie partnerskim jest dla Państwa bezpłatne.
 2. Za promowanie i udane pośrednictwo w transakcjach (np. zamówieniach) otrzymują Państwo prowizję, która zależy od wybranej umowy klienta końcowego. Informacje o komisjach można znaleźć tutaj.
 3. Program Partnerski nie ustanawia żadnych innych stosunków umownych pomiędzy Stronami, wykraczających poza zakres niniejszej Umowy.

§ 3 Nośniki reklamy i internetowe nośniki reklamy

 1. Medium reklamowe umożliwia połączenie linku reklamowego z RAIDBOXES za pomocą hiperłącza, poprzez które odwiedzający mogą uzyskać dostęp do Twoich treści korzystając z usług dostarczanych przez RAIDBOXES.
 2. Formaty i wygląd materiałów reklamowych są określone i udostępnione przez RAIDBOXES, a ich treść nie może być zmieniona.

§ 4 Rejestracja/Zawarcie umowy

 1. Korzystanie z naszego programu partnerskiego jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji w naszym panelu administracyjnym. Następnie można złożyć ofertę udziału w programie partnerskim, pisząc do nas lub dzwoniąc do nas. Przesyłając swoją ofertę, możemy założyć, że zapoznali się Państwo z niniejszymi warunkami uczestnictwa i je akceptują. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy oświadczymy o przyjęciu oferty, aktywując Cię jako partnera.
 2. Dane wpisane podczas rejestracji muszą być prawdziwe. W przypadku zmiany tych danych są Państwo zobowiązani do niezwłocznej korekty wpisów. Jeśli podczas rejestracji zostaną podane nieprawidłowe informacje lub jeśli nie zostaną one skorygowane, mogą Państwo zostać wykluczeni z dalszego korzystania z naszego programu partnerskiego.
 3. Nie ma prawa do udziału w programie partnerskim i do zawarcia z nami umowy. Możemy w każdej chwili odrzucić poszczególnych partnerów bez podawania przyczyn. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umów partnerskich, które zostały już aktywowane.

§ 5 Komisja

 1. Otrzymasz od nas prowizję uzależnioną od wyników.
 2. Uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia powstaje pod następującymi warunkami:
 1. poprzez Twoją działalność reklamową, doszło do zawarcia z nami BOXumowy z klientem,
 2. sprzedaż została przez nas zarejestrowana ("potwierdzona")
 3. sprzedaż została przez nas wydana i potwierdzona oraz
 4. nie wystąpiły żadne nadużycia § 8 niniejszych warunków uczestnictwa.
 1. Sprzedaż jest definiowana jako zamówienie złożone na naszej stronie internetowej przez klienta końcowego, które zostało w pełni zrealizowane i opłacone przez klienta końcowego. Zwroty - bez względu na przyczynę - nie są uznawane za sprzedaż, jeśli klient końcowy nie zapłacił lub dokonane przez niego płatności są zwracane. Klient końcowy musi pozostać u nas aktywnym klientem przez określony czas, w zależności od modelu prowizji (minimalny czas zatrzymania klienta). Zamówienia składane przez Państwa, Państwa krewnych lub pracowników RAIDBOXES GmbH nie podlegają wynagrodzeniu.
 2. Wysokość wynagrodzenia zależy od taryfy umownej wybranej przez klienta końcowego i poziomu partnerskiego. Podstawową tabelę można obejrzeć tutaj.
 3. Wszystkie podane prowizje stanowią wynagrodzenie netto i są wypłacane plus podatek VAT. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za właściwe opodatkowanie dochodów i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku ewentualnych dodatkowych roszczeń organu władzy publicznej, które wynikają z nieprawdziwych oświadczeń partnera, RAIDBOXES zastrzega sobie sprawę do odwołania się od nich.
 4. Tylko pierwsza umowa zawarta przez klienta końcowego podlega wynagradzaniu. Jeśli niniejsza umowa nie odpowiada zakładanemu minimalnemu okresowi zatrzymania klienta, umowa nie posiada już mocy prawnej.
  1. Jeśli wybrana przez klienta końcowego umowa zostanie zaktualizowana w okresie minimalnego utrzymania klienta, płatność jest dokonywana, ale na warunkach pierwszej zawartej umowy.
  2. Jeżeli wybrana przez klienta końcowego umowa zostanie obniżona w okresie minimalnego utrzymania klienta, płatność jest dokonywana, ale na warunkach obniżonej umowy.
 5. Prawo do wypłaty prowizji wygasa po upływie jednego roku.

§ Sekcja 6 Rozliczenie

 1. Jeśli udało Ci się nas polecić, masz prawo do wypłaty w ramach zwrotu kosztów reklamy. Wynikająca z tego nota uznaniowa zostanie wysłana do Ciebie pocztą elektroniczną w formie pliku PDF na zapisany adres e-mail. To stwierdzenie należy natychmiast sprawdzić. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do oświadczenia, należy je zgłosić do nas na piśmie w ciągu czterech tygodni. Po upływie tego terminu oświadczenie uważa się za prawidłowe.
 2. Roszczenia z tytułu wynagrodzenia stają się wymagalne najpóźniej miesiąc po upływie spełnionego minimalnego zobowiązania klienta.
 3. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym lub płatnością PayPal ze skutkiem zwalniającym na dane bankowe zapisane na koncie klienta lub koncie PayPal. Wszelkie opłaty (np. za konta bankowe za granicą, opłaty PayPal) ponosisz na swój koszt.
 4. Wyciąg jest wystawiany 15 dnia każdego miesiąca, a następnie jest natychmiast wypłacany.

§ 7 Nasze obowiązki

 1. Udostępnimy Ci wybrane materiały reklamowe (np. banery, linki tekstowe i obrazy) według naszego uznania.
 2. Będziemy odpowiednio śledzić odwiedzających, którzy trafiają na naszą stronę internetową za pośrednictwem materiałów reklamowych zamieszczonych przez Ciebie na Twojej stronie internetowej i kojarzyć ich z Twoim kontem.
 3. Prowadzimy naszą stronę internetową i oferowane na niej usługi, takie jak udostępnianie danych produktów, według własnego uznania, w ramach dostępnych nam możliwości technicznych. W związku z tym nie jesteśmy winni żadnej bezbłędnej i/lub przerwie w dostępności strony internetowej. Jakość i poprawność produktów oraz materiałów reklamowych oferowanych na naszej stronie internetowej jest zależna od nas.
 4. Ponadto zobowiązujemy się do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszych Warunków Uczestnictwa na warunkach w nich określonych.

§ 8 Prawa i obowiązki partnera

 1. Materiały reklamowe mogą być integrowane wyłącznie na stronach partnerskich. Wprowadzanie zmian do materiałów reklamowych jest wyraźnie zabronione. Materiały reklamowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie.
 2. Jesteście Państwo odpowiedzialni za treść i bieżące funkcjonowanie strony partnerskiej. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zabronione jest umieszczanie treści, które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich i / lub mogą zaszkodzić naszej reputacji. Jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do sprawdzania stron internetowych partnerów.
  Zabronione jest w szczególności rozpowszechnianie treści, które
 1.  Rasizm,
 2. Gloryfikacja przemocy i wszelkiego rodzaju ekstremizmu,
 3. Namawianie i podżeganie do popełniania przestępstw i/lub naruszania prawa, skutkującego zagrożeniem życia lub naruszeniem mienia,
 4. Nienawiść wobec osób lub firm,
 5. oświadczenia szkodliwe dla osób, oszczerstwa, zniesławienia i oszczerstwa ze strony użytkowników i osób trzecich, a także naruszenia prawa lub dobrych obyczajów
 6. treści naruszające prawa autorskie lub inne naruszenia praw własności intelektualnej lub
 7. molestowanie seksualne użytkowników i osób trzecich. Treści te nie mogą być umieszczane na stronie internetowej partnera, ani nie mogą być linkowane do takich treści na innych stronach internetowych.
 1. Wszelkie formy nadużyć, tj. generowanie leadów i/lub sprzedaży za pomocą nieuczciwych metod lub niewłaściwych środków, które naruszają obowiązujące prawo i/lub niniejsze warunki uczestnictwa, są zabronione.
  W szczególności zabronione jest podejmowanie prób, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, generowania leadów i/lub sprzedaży lub zapewniania, że sprzedaż zostanie przypisana Partnerowi poprzez jedną lub więcej z poniższych praktyk:
 1. Udawanie, że generowane są tropy lub sprzedaż, które w rzeczywistości nie miały miejsca, np. poprzez podawanie nieuprawnionych danych osób trzecich lub fałszywych lub nieistniejących danych podczas zamawiania towarów na naszej stronie internetowej,
 2. Stosowanie formatów reklamowych, które umożliwiają śledzenie, ale nie wyświetlają nośnika reklamowego, nie wyświetlają go w sposób widoczny lub nie wyświetlają go w określonym kształcie i/lub rozmiarze,
 3. Cookie dropping: Pliki cookie nie mogą być używane podczas odwiedzania strony internetowej, ale tylko wtedy, gdy użytkownik strony partnerskiej wcześniej dobrowolnie i świadomie kliknął na materiał reklamowy,
 4. inne formy nieuczciwej konkurencji (zwłaszcza spamowanie plików cookie, wymuszone kliknięcia, podskakiwanie afilianta), a także stosowanie dodatków, ramek iFrame i technologii postview w celu zwiększenia liczby leadów,
 5. Używanie pojęć, które są prawnie chronione dla nas lub osób trzecich, w szczególności na podstawie prawa o znakach towarowych, na przykład w wyszukiwarkach, w reklamach lub w reklamie strony partnerskiej, bez naszej wyraźnej zgody na piśmie. W szczególności zabrania się Państwu udostępniania w Internecie stron, które mogłyby prowadzić do ryzyka pomylenia z nami lub oferowanymi przez nas produktami. W szczególności nie wolno kopiować naszej strony internetowej, stron docelowych lub innych naszych wizerunków ani adoptować grafiki, tekstów lub innych treści od nas. Należy unikać stwarzania wrażenia, że Państwa strona partnerska jest naszym projektem lub że jej operator jest z nami powiązany gospodarczo w sposób wykraczający poza program partnerski i niniejszą umowę. Każde użycie materiałów lub treści z naszej strony internetowej, jak również naszych logo lub znaków towarowych przez partnera wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 1. Obowiązkiem jest prowadzenie partnerskiej strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zachowanie właściwego wizerunku.
 2. Reklama e-mailowa zawierająca materiały reklamowe lub reklamująca nas w inny sposób może być realizowana tylko wtedy, gdy została przez nas uprzednio zatwierdzona i gdy wszyscy adresaci wyrazili wyraźną zgodę na reklamę e-mailową, a weryfikacja adresu e-mailowego została przeprowadzona i udokumentowana za pomocą procedury double opt-in.
 3. Ponadto, wszystkie materiały reklamowe RAIDBOXES muszą być natychmiast usunięte na żądanie klienta.
 4. Obowiązkowe jest powstrzymanie się od wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych na nasz system śledzenia i/lub nasze strony internetowe. Ataki elektroniczne obejmują w szczególności próby złamania, uszkodzenia lub obejścia w inny sposób mechanizmów bezpieczeństwa systemu śledzenia, wykorzystanie programów komputerowych do automatycznego odczytu danych, zastosowanie i/lub dystrybucję wirusów, trojanów, ataków brute force, spamu lub wykorzystanie innych linków, programów lub procedur, które mogą uszkodzić system śledzenia, program partnerski lub poszczególnych uczestników programu partnerskiego.
 5. Ponadto, zabronione jest przenoszenie prowizji wypłacanych przez RAIDBOXES w całości lub w części na klientów końcowych.

§ 9 Aspekty niepodlegające postanowieniom umowy

Uczestnictwo w naszym programie partnerskim nie tworzy wspólnego przedsiębiorstwa lub wspólnoty, ani stosunku pracy lub umowy pośrednictwa handlowego. Strony internetowe RAIDBOXES i reklamodawcy są prowadzone niezależnie od siebie.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. RAIDBOXES ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku działania umyślnego, działania w złej wierze, rażącego zaniedbania oraz w przypadku obrażeń ciała.
 2. RAIDBOXES ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nieznacznego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne) ograniczoną do wysokości typowej dla umowy, przewidywalnej szkody. W tym przypadku RAIDBOXES nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, szkody pośrednie, szkody następcze i roszczenia osób trzecich. Zobowiązania kardynalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia obejmują, oprócz głównych zobowiązań umownych, zobowiązania, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy.
 3. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.
 4. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i organów.

11 Roszczenie odszkodowawcze/kara umowna

 1. W przypadku roszczenia z tytułu domniemanego lub rzeczywistego naruszenia praw i/lub naruszenia praw osób trzecich poprzez działania podjęte przez Partnera w związku z Programem Partnerskim, jak również wszyscy pracownicy RAIDBOXES są zwolnieni z wszelkich roszczeń osób trzecich. Wszelkie koszty poniesione przez nas w związku z takim roszczeniem osób trzecich są zwracane przez Państwa. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty właściwej obrony prawnej.
 2. W przypadku naruszenia przez Ciebie regulacji dotyczących niewłaściwego użytkowania zgodnie z § 8 niniejszych warunków uczestnictwa, jesteś zobowiązany do zapłaty kary umownej, która zostanie ustalona przez nas według naszego uznania i w przypadku sporu będzie rozpatrywana przez sąd. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone przez to postanowienie.

§ 12 Ochrona danych

 1. RAIDBOXES zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych RODO.
 2. RAIDBOXES będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w zakresie celu realizacji umowy oraz uzasadnionych interesów gospodarczych.

§ 13 Termin obowiązywania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyn.
 2. Poza tym pozostaje nienaruszone prawo stron do zakończenia współpracy w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu.
 3. Wypowiedzenia można dokonać drogą mailową. Możemy również powiadomić o rozwiązaniu umowy poprzez ograniczenie dostępu do konta klienta. Partner może również złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy poprzez usunięcie konta klienta. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania wypowiedzenia.
 4. Po zakończeniu umowy wszystkie materiały reklamowe oraz inne linki i treści muszą zostać przez nas niezwłocznie usunięte ze strony internetowej partnera. Dotyczy to również stron internetowych lub innych mediów reklamowych, w których materiały lub linki zostały włączone bez zezwolenia.
 5. Leady i/lub sprzedaż wygenerowane po zakończeniu umowy nie są dla nas obowiązkiem do wypłaty wynagrodzenia.

§ 14 Przepisy końcowe

 1. Jeśli pojedyncze zawarte w niniejszej umowie postanowienia są nieaktualnie, nie narusza to ważności pozostałej części umowy.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków uczestnictwa w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach partner zostanie poinformowany drogą mailową. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi zmianami, mają Państwo prawo powiadomić nas o tym w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach. W tym przypadku mamy specjalne prawo do wypowiedzenia umowy. Jeżeli takie zawiadomienie nie zostanie złożone w tym terminie, zmiany uważa się za zaakceptowane i wchodzą one w życie z upływem tego terminu.
 3. Niniejsza umowa została skonstruowana mając wzgląd na bieżące prawo niemieckie.
 4. Jeśli partner jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, Münster jest miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z umów pomiędzy nami a partnerem lub związanymi z nim podmiotami.