Allmänna villkor RAIDBOXES

Innehållet i onlineerbjudandet

A. Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde 1. Tillämpningsområde, ändring av gtc

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster i RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (nedan kallat RAIDBOXES).
  I den mån "kund", nämns nedan, gäller detta både konsumenter i punkt 13 i den tyska civillagen och för företagaren i enlighet med 14 § i den tyska civillagen(BGB).
 2. RAIDBOXES tillhandahåller alla tjänster uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor, även om det inte görs någon uttrycklig hänvisning till dem. Detta gäller särskilt om kunden använder sina egna allmänna villkor och dessa motstridiga eller avvikande villkor från de villkor som anges här. I även de RAIDBOXES villkor, om RAIDBOXES i vetskap om motstridiga eller avvikande villkor för kunden, utan förbehåll.
 3. Utöver dessa allmänna villkor för RAIDBOXES särskilda villkor gäller för enskilda produkter, särskilt domäner, som finns här. Dessa ytterligare villkor gäller även om motsvarande produkt endast ingår i ett paket som bokas av kunden, vilket även inkluderar andra tjänster.
 4. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst i enlighet med en rimlig uppsägningstid. Om kunden inte motsätter sig ändringen inom en av RAIDBOXES tidsfristen skall ändringen anses vara godkänd. RAIDBOXES i meddelandet om förändring kommer kunden att informeras om att ändringen träder i kraft om han inte invänder inom den angivna perioden. I händelse av ett läbbt, formelektivt motstånd ska de tidigare villkoren fortsätta att gälla i parternas förhållande. i detta fall kan både kunden och RAIDBOXES rätt att säga upp avtalet inom två veckor efter det att gtc meddelats inom ramen för en särskild uppsägningsrätt.

Föremålet för avtalet, tjänster utan kostnad, ändringar av avtalet

 1. RAIDBOXES Software as a Service (SaaS) tillhandahåller tjänster för att göra innehåll tillgängligt via Internet. För detta ändamål görs systemresurser tillgängliga för kunden på en server. Kunden kan lagra innehåll på den här servern i viss utsträckning. På servern är innehållet tillgängligt för hämtning via Internet under en Internetdomän som tilldelats kunden. Den exakta omfattningen bestäms av Specifikationer av den RAIDBOXES erbjudna taxor.
 2. Det specifika föremålet för kontraktet är en så kallad "RAIDBOXES konto" (nedan används enhetligt för kundmeny och totalt kontrakt), där kunden har en eller flera "BOXAR" (nedan även "BOX"), skapa och hantera domäner och tillägg.
  BOXEN är systemresurser som görs tillgängliga för kunden för snabbt och användarvänligt nya installationer av Open Source Content Management System (CMS) WordPress att skapa. Det högsta möjliga antalet boxar per kontrakt bestäms av tjänstebeskrivningen för RAIDBOXES erbjudna taxor. Enligt respektive tjänstbeskrivning är kunden försedd med lagringsutrymme, datorkraft (i form av CPU och RAM) och typ av server, samt andra utbudsspecifika inställningar på RAIDBOXES systemresurser som tillhandahålls. Erbjudandespecifika inställningar inkluderar funktioner som RAIDBOXES servernivå. Detta omfattar särskilt skrivrättigheter till filer och mappar i WordPress -kärnprogram, webbserverinställningar och säkerhetskopior, samt RAIDBOXES Tilläggstjänster.
 3. RAIDBOXES gör det möjligt att inkludera underleverantörer när diskutrymme och serverresurser rensas. Användningen av underleverantörer avlastar RAIDBOXES från sin enda skyldighet gentemot kunden att fullgöra hela avtalet i sin helhet.
 4. Innehållet i det lagringsutrymme som är avsett för kunden är RAIDBOXES regelbundet säkrad (Säkerhetskopior). Information om säkerhetskopieringens frekvens och procedurer finns i servicebeskrivningen. Kunden har inte rätt att släppa något av säkerhetskopieringsmediet, utan endast till överföring av det säkrade innehållet tillbaka till servern.
 5. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att utöka tjänster och göra förbättringar om de tjänar tekniska framsteg, förefaller nödvändiga för att förhindra missbruk, eller leverantören är skyldig att göra det enligt lag. Andra ändringar av avtalets innehåll, inklusive dessa villkor, kan RAIDBOXES med kundens samtycke, förutsatt att ändringen görs mot bakgrund av kundens intressen RAIDBOXES rimlig för kunden. I synnerhet varje ändring av avtalet som minskar de viktigaste avtalstjänsterna för RAIDBOXES resultatet i Samtycke till ändringen av avtalet skall anses ha lämnats om kunden inte har något emot ändringen inom en månad efter mottagandet av ändringsmeddelandet. RAIDBOXES förbinder sig att informera kunden om konsekvenserna av att inte invända i samband med ändringsmeddelandet.
 6. I den mån kundens användning eller skäl från den del av RAIDBOXES göra det nödvändigt, förblir RAIDBOXES förbehåller sig rätten att överföra kundens data till en annan servermiljö (datamigrering). Målet är alltid att förbättra prestanda när det gäller tillgänglighet, prestanda eller omfattning av tjänster. På så sätt RAIDBOXES säkerställa att datamigration, med beaktande av RAIDBOXES rimlig för kunden.
 7. Frivilliga, kostnadsfria tjänster och tjänster av RAIDBOXES , som uttryckligen betecknas som sådana och inte ingår i tjänstebeskrivningen, kan RAIDBOXES när som helst. RAIDBOXES kommer att ta hänsyn till kundens legitima intressen i händelse av förändringar och upphörande av kostnadsfria tjänster och tjänster.
 8. Registrering av domäner
  Om kunden anförtror leverantören registrering av en domän, ingås avtalet uteslutande mellan kunden och respektive registrator. RAIDBOXES agerar för kunden i samband med en affärsupphandlingsrelation. RAIDBOXES påverkar inte domäntilldelningen av registret. RAIDBOXES inte heller kontrollera om registreringen kränker tredje parts rättigheter. RAIDBOXES har rätt att frisläppa kundens domän efter uppsägning av avtalet.

3. Ingående av avtalet

 1. Informationen på webbplatsen för RAIDBOXES Beskrivna tjänster utgör inte bindande erbjudanden från leverantörens sida, utan utgör en grund för att kunden lämnar in ett bindande erbjudande.
 2. Kunden kan lämna erbjudandet via vilket webbplatsen för RAIDBOXES online beställningsformulär. För att ange ett erbjudande krävs förhandsregistrering. För registrering ombeds kunden att uppge sitt namn och sin e-postadress. Den resulterande RAIDBOXES är kostnadsfrit för kunden.
  Om kunden vill använda våra tjänster måste ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet tillhandahållas inom beställningsprocessen efter att ha valt tariffen. För mer information, vänligen kontakta vår Sekretesspolicy kan tas från Efter att ha slutfört beställningsprocessen lämnar kunden ett bindande erbjudande om avsnitt 145 f. BGB genom att klicka på knappen "Beställ mot en avgift" (= avsiktsförklaring av kunden att ingå avtalet).
  Detta erbjudande kan RAIDBOXES Acceptera inom 2 dagar
 1. genom att skapa eller konvertera BOX Eller
 2. genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse via e-post.
 1. Om flera av ovanstående alternativ finns tillgängliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ först inträffar. Tar RAIDBOXES kundens erbjudande inom ovannämnda period, skall detta anses vara ett avslag på erbjudandet med resultatet att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
 2. Perioden för godkännande av erbjudandet börjar dagen efter det att kunden har skickat erbjudandet och slutar i slutet av den tredje dagen efter avsändandet av erbjudandet.
 3. När du lämnar in ett erbjudande via beställningsformuläret online från RAIDBOXES kontraktstexten är RAIDBOXES och skickas till kunden i textformulär via e-post efter att ha skickat sin beställning. Avtalstexten kan dock inte längre skickas av kunden via webbplatsen för RAIDBOXES Hämta.
  Innan du skickar in beställningen via onlinebeställningsformuläret för RAIDBOXES kunden kontinuerligt kan korrigera sina poster. Dessutom visas alla poster innan den bindande inlämningen av ordern visas igen i ett bekräftelsefönster och kan även korrigeras där.
 4. Vid ingåendet av avtalet svensk , spanska och engelska.
 5. Orderbehandling och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress han/hon angav för orderbehandling är korrekt, så att på denna adress, som tillhandahålls av RAIDBOXES skickade e-postmeddelanden. När du använder skräppostfilter måste kunden se till att alla RAIDBOXES eller e-postmeddelanden som skickas av denna tredje part som anförtrotts behandlingen av beställningen.

4. Testfas (DEMO BOX )

 1. Innan avtalet ingås har kunden möjlighet att använda en gratis DEMO för en provperiod, som bestäms av den valda tariffen. BOX och använda den. Denna testfas börjar med att den första BOX I RAIDBOXES Konto. Redan under testfasen har kunden möjlighet att använda den kostnadsfria DEMO- BOX till en betald BOX och att skapa och använda en eller flera betalda lådor utöver detta.
 2. Kunden måste se till att uppgifterna för det gemensamma avtalet är korrekta. För att få gratis DEMO BOX till en betald BOX eller att göra en avgiftsbaserad ytterligare BOX Kunden måste göra en motsvarande deklaration i instrumentpanelen och tillhandahålla nödvändig information (namn, en postadress (ingen brevlåda eller andra anonyma adresser) e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, bankuppgifter) som är nödvändiga för behandlingen av avtalsförhållandet. Kunden försäkrar att alla RAIDBOXES överförda uppgifter är korrekta och fullständiga. I händelse av ändringar ska kunden omedelbart överföra uppgifterna via instrumentpanelen eller genom att meddela RAIDBOXES efter post, chatt eller e-post. I slutet av försöksfasen har den fria DEMO- BOX om kunden inte placerar dem i en betald BOX har förändrats. Om kunden också har gratis DEMO BOX inte i en betald BOX konverteras kommer detta att BOX Av RAIDBOXES automatiskt oåterkalleligen raderad.
 3. Om kunden varken har BOX till en betald BOX omvandlas utöver detta, en avgiftsbaserad ytterligare BOX avtalet avslutas automatiskt en vecka efter testfasens utan att kunden har sagt upp avtalet eller att det inte är förrän RAIDBOXES Behöver. Om automatisk radering av BOX informeras kunden före testfasens. Även efter testfasens får kunden ett meddelande två gånger inom en vecka – på ett rimligt avstånd – till den e-postadress som han har angett.
 4. Mer information om DEMO-BOXARNA finns i avsnitt B.

5. Tjänsternas/tillgänglighetens omfattning

 1. RAIDBOXES ger kunden en gratis "RAIDBOXES konto" i den aktuella versionen. Det nuvarande utbudet av funktioner och tjänster i "RAIDBOXES konton" är resultatet av den aktuella tjänstebeskrivningen på webbplatsen för RAIDBOXES .
 2. Onlinetjänsten för RAIDBOXES erbjuds i mån av tillgång. 100 % tillgänglighet är inte tekniskt genomförbart och kan därför RAIDBOXES kan inte garanteras. På grund av Internets decentraliserade struktur RAIDBOXES endast ansvarig för tillgängligheten i den mån den uteblivna hämtningen beror på den del av nätverket som drivs av den, webbservern själv eller en av dess ställföreträdande agenter. De servrar som ligger till grund för våra tjänster drivs av Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. och dogado GmbH. Hetzner garanterar en tillgänglighet på 99,9 % av årsgenomsnittet (punkt 3.2 i Hetzner GTC), Digital Ocean har en tillgänglighet på 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) och dogado mellan 99%-99,99% beroende på komponenten. RAIDBOXES är mycket engagerad i att upprätthålla dessa värden.
 3. Om inte annat avtalats RAIDBOXES tillgång till sina tjänster som erbjuds via Internet på minst 99 % per annimeringsbar per år. Tillgänglighet ges när systemresurser och tjänster i huvudsak är i drift. Tillgängligheten beräknas på grundval av den tid som tilldelats respektive kalendermånad under kontraktsperioden, minus de underhållstider som anges nedan. RAIDBOXES kommer att utföra underhållsarbete så långt det är möjligt under låg användningstider.
 4. RAIDBOXES omedelbart eliminerar alla programvarufel i enlighet med de tekniska möjligheterna. Ett fel uppstår när RAIDBOXES kontot inte utför de funktioner som anges i tjänstebeskrivningen, ger felaktiga resultat eller på annat sätt inte fungerar korrekt, så att användningen av "RAIDBOXES konton" är omöjligt eller begränsat. RAIDBOXES infrastruktur som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) för tillhandahållandet av tjänsten och på vilken RAIDBOXES har inget inflytande. Detta kan leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar dem utanför RAIDBOXES störningar på Internet eller genom force majeure.
 5. RAIDBOXES infrastruktur som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) för att tillhandahålla tjänsten och på RAIDBOXES har inget inflytande. Detta kan leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar dem utanför RAIDBOXES störningar på Internet eller genom force majeure.
  Följande omständigheter skall inte betraktas som störningar i insatsen:
 • avbrott i tillgängligheten på grund av störningar på området för tredje part, till vilka RAIDBOXES har inget inflytande
 • Avbrott på grund av force majeure
 • kortvariga driftsavbrott, som är nödvändiga för att förhindra eller förhindra konkreta faror från att eventuellt missbrukas av tredje part (så kallade bedrifter) (t.ex. genom uppdateringar)
 1. Att upprätthålla prestandan hos den teknik som används RAIDBOXES underhålls- och servicearbete regelbundet. I den mån fel på tjänsterna är förknippade med detta arbete RAIDBOXES om möjligt, i tider av vanligtvis låg efterfrågan.
 2. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå implementeras programuppdateringar regelbundet. Detta kan minska omfattningen och utformningen av RAIDBOXES tjänster som tillhandahålls. Det kan inte uteslutas att detta också kräver ändringar av innehåll som lagras av kunden eller program som installerats av kunden. Så långt det är möjligt RAIDBOXES informera kunden i förväg. Om en sådan systemuppdatering kräver orimliga ändringar för kunden, kan kunden säga upp avtalet på ett utomordentligt sätt.
 3. Under avtalstiden är en ändring av en tariff med mer prestanda (uppgradering) eller mindre prestanda (nedgradering) när som helst på kundens begäran. Eventuella avgifter som uppstår för ändringen RAIDBOXES att fråga. I och med ändringen av verksamheten inleds ett nytt kontrakt på grundval av de servicespecifikationer och gtc som gäller vid tidpunkten för ändringen och vid behov med en ny minimiperiod. I händelse av en ändring av en tariff av högre kvalitet återbetalas oanvända betalningar från kunden för den gamla tariffen.
 4. Kunden har inte rätt att tilldelas samma IP-adress till servern under hela kontraktets löptid.

6. Prestandastörningar

 1. Fel har RAIDBOXES tekniska och operativa möjligheter. Kunden är skyldig att: RAIDBOXES omedelbart ("Felanmälan"). Om borttagandet av felet inte utförs inom rimlig tid måste kunden RAIDBOXES för att fastställa en rimlig respitperiod (vanligtvis en vecka). Fastställandet av en respitperiod måste göras skriftligen. Om felet inte rättas till inom denna respitperiod har kunden rätt till ersättning för eventuella skador som åsamkats honom. Detta påstående gäller inte RAIDBOXES erbjuds betafunktioner, frivilliga gratistjänster och DEMO-BOXAR.
 2. Om boxarnas funktionalitet är begränsad på grund av utomavtalsinnehåll eller på grund av användning utöver den enligt avtal som krävs, kan kunden inte hävda några rättigheter med avseende på eventuella störningar baserade på detta. I händelse av force majeure, RAIDBOXES undantas från skyldigheten att utföra.
 3. Enhet RAIDBOXES Vid utebliven fullgörande av fullgörandeskyldigheter har kunden endast rätt att frånträda avtalet om RAIDBOXES rimlig respitperiod som fastställts av kunden. Fristen måste fastställas skriftligen. Den skriftliga blanketten får ersättas med elektronisk form om kunden lägger till sitt namn i deklarationen och förser den elektroniska handlingen med en kvalificerad elektronisk signatur i enlighet med signaturlagen. Fristen måste vara minst två veckor.

7. Förändringar i prestanda

 1. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda olika tjänster, såvida detta inte är rimligt för kunden.
 2. RAIDBOXES Dessutom förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda avvikande tjänster,
 • i den mån vi är skyldiga att göra det genom en förändring av den rättsliga situationen.
 • i den mån vi följer ett beslut mot överklagande eller ett regeringsbeslut;
 • i den mån respektive förändring är nödvändig för att täppa till befintliga säkerhetsluckor.
 • om ändringen endast är till nytta för kunden; Eller
 • om ändringen är rent teknisk eller processuell utan någon större inverkan på kunden.
 1. Förändringar med endast försumbar påverkan på leverantörens tjänster utgör inte förändringar i prestanda i den mening som avses i detta avsnitt. Detta gäller särskilt förändringar av rent grafisk karaktär och enbart ändring av funktionerna.

8. Instruktioner om återkallande

 1. Om kunden ska betraktas som konsument i den mening som avses i 13 § i den tyska civillagen (BGB), kan det avtal som ingåtts återkallas inom fjorton dagar (ångerfristen) utan att ange skäl. Enligt 13 § i den tyska civillagen är en konsument "varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som i första hand inte kan tillskrivas hans kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet". Huruvida det finns en konsumentstatus bestäms av RAIDBOXES .
 2. För att utöva ångerrätten måste konsumenten RAIDBOXES genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post) om sitt beslut att frånträda detta avtal.  Det bifogade förlagan kan användas för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt om anmälan om utövandet av ångerrätten skickas före utgången av ångerfristen.
 3. Konsekvenser av återkallande
  Efter ett framgångsrikt återkallande kommer de betalningar som hittills betalats att återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då anmälan om återkallande av detta avtal RAIDBOXES har mottagits. Används för denna återbetalning RAIDBOXES samma betalningsmedel som används i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits. Under inga omständigheter kommer några avgifter att tas ut för denna återbetalning.
 4. Exempel på uttagsformulär: (Ta bort felaktigt.)

——
Att RAIDBOXES Gmbh
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd på (*)/mottagen på (*)
Konsumentens eller konsumentens namn
Konsumentens/konsumentens adress
Konsumentens eller konsumenternas underskrift (endast vid kommunikation på papper)
Datum (*)
——

9. Avtalstid, uppsägning

 1. Kontraktstiden bestäms av det betalningsintervall som kunden väljer. Vid kontraktsperiodens förlängs denna period automatiskt med perioden för det tidigare valda betalningsintervallet.
 2. Avtalet kan sägas upp när som helst, utan att en tidsfrist iakttas, vid kontraktets.
 3. Uppsägning kan endast göras skriftligen per brev eller via det säkra administrationsområdet online ( RAIDBOXES instrumentpanelen). Avbokning via e-post är tillåten om den e-postadress som används av avsändaren lagras för kundkontot. Uppsägningen måste resultera i de väsentliga delarna av avtalet (namn, förnamn, kundnummer, kontraktsnummer, BOX nummer).
 4. Om en kund har mer än en BOX är det absolut nödvändigt att uppsägningen i konkreta termer anger vilka BOX och vilket avtal som ska sägas upp.
 5. Om den dag då uppsägningen skall äga rum skall den dag då avtalet löper ut väljas.
 6. I händelse av uppsägning av kunden måste kunden ange vad som ska hända med domäner som är registrerade för honom. I detta avseende beviljar kunden också på begäran av RAIDBOXES inga läd småningmarinstruktioner, är det RAIDBOXES om du vill ta bort domänerna (Stäng). Om uppsägningen görs av RAIDBOXES skall ovanstående gälla i enlighet med detta, under förutsättning att RAIDBOXES kunden med uppsägningen för att utfärda instruktioner.
 7. Båda parters rätt att säga upp avtalsförhållandet utan förvarning på goda ändamål påverkas inte. En viktig orsak till uppsägning av RAIDBOXES är särskilt närvarande i följande fall:
 1. Kunden är i konkurs två på varandra följande datum med betalning av den överenskomna ersättningen eller en inte obetydlig del av ersättningen eller kunden är i en period som sträcker sig över mer än två datum med betalning av ersättningen i efterskott motsvarande ersättningen under två månader.
 2. Kunden är insolvent eller en insolvensansökan har lämnats in för insolvens över sina tillgångar eller ansökan om att inleda ett insolvensförfarande har avslagits på grund av brist på medel.
 3. Kunden bryter mot väsentliga avtalsförpliktelser och, trots varning eller anmälan om blockering av innehållet, RAIDBOXES inte omedelbart.

Avsnitt 10. Betalningsvillkor

 1. Mängden RAIDBOXES avgifter som ska betalas och respektive faktureringsperiod är resultatet av tjänstebeskrivningen av den taxa som kunden valt.
 2. Fakturering sker i allmänhet online genom att ställa in fakturan i instrumentpanelen som en nedladdningsbar och utskrivbar fil.
  Onlinefakturan anses ha tagits emot av kunden när den är tillgänglig för honom i instrumentbrädan och därmed har kommit in i hans förfogandeområde. Detta gäller även om: RAIDBOXES fakturan som PDF-dokument skickas också till kunden via e-post.
 3. RAIDBOXES erbjuder kunden möjligheten att betala eventuella belopp som uppstår via autogiro, faktura eller kreditkort. Den resulterande avvecklingsperioden motsvarar kontraktets löptid. Betalningar förfaller alltid i förväg.
 1. Betalning via faktura: Om betalningsmetodsfakturan väljs, där de användningsrelaterade avgifterna förfaller i förväg för den valda kontraktsperioden. Fakturor måste betalas inom 10 dagar.
 2. Betalning via SEPA autogiro: Vid betalningar via SEPA autogiro debiteras kunden avgiften för att inte använda. På så sätt godkänner kunden RAIDBOXES att ta ut de betalningar som ska göras av kunden på bekostnad av ett konto som anges av kunden. För detta ändamål ska kunden RAIDBOXES ett återkaviktbart autogiromandat (SEPA). Vi accepterar för närvarande autogiro mandat från Tyskland, Österrike och Nederländerna. Om autogirering inte löses in på grund av otillräcklig kontotäckning eller på grund av uppgift om ett felaktigt bankkonto, eller om kunden motsätter sig debet, även om han inte har rätt att göra det, skall kunden bära de avgifter som uppkommer till betalning av respektive kreditinstitut, om han är ansvarig för detta. Kunden får bevisa att RAIDBOXES ingen eller väsentligen mindre skada har uppstått. Kunden kommer att få en påminnelse som ska skickas. Det kommer inte att ske någon automatisk ytterligare återbetalning av detta påstående.
 3. Betalning med kreditkort: Vid betalning med kreditkort debiteras kunden i förväg avgiften för att inte användas. För att göra detta måste kunden lagra sina kreditkortsuppgifter i instrumentpanelen. Om avgifterna avvisas av respektive betaltjänstleverantör (t.ex. på grund av föråldrade kreditkortsuppgifter) eller inte är möjliga på grund av tekniska omständigheter, RAIDBOXES innan betalningsmetoden konverteras till faktura (ovan (a.) eller SEPA autogiro (ovan (b.). Kunden är RAIDBOXES informeras i god tid om problem med debet och kommer att kunna uppdatera dina kreditkortsuppgifter eller faktureringsinformation inom rimlig tid innan du byter.
 1. Om kunden inte betalar RAIDBOXES att vägra tjänsterna efter att en påminnelse har utfärdats. Detta görs vanligtvis genom att blockera BOX . Detta påverkar inte kundens skyldighet att betala. Rätten till extraordinär uppsägning utan förvarning genom RAIDBOXES påverkas inte.
 2. Om kunden är i konkurs två månader i följd med betalning av en inte obetydlig del av ersättningen eller under en period på mer än två månader med ett belopp som motsvarar en månadsavgift, RAIDBOXES avtalsförhållandet utan förvarning av goda skäl.
 3. I likhet med alla tjänster som tillhandahålls på permanent och permanent nivå RAIDBOXES tjänster som ändrar kostnaderna genom att ändra det rättsliga och ekonomiska sammanhanget (t.ex. genom att öka energi- och telekommunikationskostnaderna). RAIDBOXES förbehåller sig därför rätten att ändra priserna i början av en ny faktureringsperiod med en förändringsperiod på sex veckor. Kunden har rätt till extraordinär uppsägning när prisändringen träder i kraft. Om kunden inte utnyttjar detta inom fyra veckor efter mottagandet av anmälan, skall ändringen anses vara godkänd. som det är RAIDBOXES uttryckligen märker kunden.
 4. RAIDBOXES har rätt att höja avgifterna på lämpligt sätt. I vilket fall som helst är en årlig ökning på högst 10 procent lämplig i detta avseende. Avgiftshöjningen kräver samtycke från kunden. Samtycke ska anses ha lämnats om kunden inte motsätter sig höjningen inom en månad efter mottagandet av ändringsmeddelandet. RAIDBOXES är skyldig att informera kunden om konsekvenserna av att inte invända med ändringsmeddelandet.

11. Kundens skyldigheter och ansvar

 1. Kunden har möjlighet att säkerhetskopiera alla filer och programinställningar manuellt via backup-funktion. Lämpliga alternativ för säkerhetskopiering finns i instrumentpanelen. Utan att det påverkar RAIDBOXES för att göra säkerhetskopior är kunden skyldig att göra regelbundna backupcopies på egen hand.
 2. Ansvaret för innehållet ligger hos kunden. För allt innehåll som kunden har BOX lagras eller finns tillgängliga för hämtning, är han ensam ansvarig. Inom ramen för sin skyldighet att följa de lagstadgade och avtalsenliga bestämmelserna är kunden också ansvarig för beteendet hos tredje man som handlar för hans räkning, särskilt ställföreträdande ombud och ställföreträdande ombud. Detta gäller även andra tredje parter som han medvetet tillhandahåller nödvändiga åtkomstuppgifter till. RAIDBOXES inte kan kontrollera innehållet på kundsidorna för eventuella överträdelser. Kunden ska också se till att program, skript etc. som installeras av kunden säkerställer att driften av servern eller kommunikationsnätet för RAIDBOXES eller andras säkerhet och integritet på servrarna i RAIDBOXES lagrade data.
 3. Det innehåll som kunden lagrat på det lagringsutrymme som är avsett för honom kan skyddas av upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen. Kunden clearar RAIDBOXES Rätten att göra innehållet som lagras på servern tillgängligt under frågor via Internet, särskilt att reproducera och överföra det för detta ändamål och att kunna reproducera det för dataskydd. Kunden kontrollerar på eget ansvar om hans användning av personuppgifter uppfyller dataskyddskraven.
 4. En säker hantering av lösenord är kundens ansvar. RAIDBOXES Påpekar att bland annat på Internet görs försök att gissa lösenord genom automatiserad testning. Det är kundens skyldighet att skydda sina lådor mot sådana attacker och att välja lösenord på ett sådant sätt att de inte äventyras av dessa skanningsförsök.
 5. Det är kundens ansvar att ändra sina lösenord med jämna mellanrum. Endast lösenord som klassas som mycket starka under verifieringen bör väljas. Kunden förbinder sig att följa RAIDBOXES för att hålla lösenord som tas emot för åtkomst till topphemligt, och RAIDBOXES omedelbart så snart han får kännedom om att obehöriga tredje parter känner till lösenordet. På samma sätt kommer kunden att RAIDBOXES omedelbart så snart han har indikationer på att tredje part använder sin server utan tillstånd.
 6. Kunden är skyldig att lämna sina personuppgifter, korrekt och fullständigt, när han registrerar sig och RAIDBOXES ändringar av dessa data utan dröjsmål.
 7. Kunden tillhandahåller RAIDBOXES från alla påståenden om att tredje part RAIDBOXES på grund av en kränkning av deras rättigheter på grund av innehåll som lagras av kunden på servern. Kunden ska bära kostnaderna för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och juridiska avgifter till ett lämpligt belopp. Detta gäller inte om överträdelsen inte är kundens avstått från att vidta åtgärder. Kunden är skyldig att: RAIDBOXES i händelse av en tredje part fordran, att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt lämna alla uppgifter som är nödvändiga för att pröva fordringar och ett försvar.
 8. I händelse av en nära förestående eller nära förestående överträdelse av ovannämnda skyldigheter och hävdande av icke-uppenbart ogrundade fordringar från tredje man mot RAIDBOXES på grund av det innehåll som lagras på servern RAIDBOXES med beaktande av kundens legitima intressen, att tillfälligt upphöra med anslutningen av detta innehåll till Internet helt eller delvis med omedelbar verkan. RAIDBOXES kommer att informera kunden om denna åtgärd utan dröjsmål.
 9. Äventyra eller försämra driften av servern eller kommunikationsnätverket för kunden, program, skript, etc. RAIDBOXES eller andras säkerhet och integritet på servrarna i RAIDBOXES lagrade data är det möjligt att RAIDBOXES inaktivera eller avinstallera dessa program, skript, etc. Om det kräver att faran eller försämringen elimineras, RAIDBOXES också rätt att avbryta anslutningen av innehållet som lagras på servern till Internet. RAIDBOXES kommer att informera kunden om denna åtgärd utan dröjsmål.
 10. Kunden måste undvika att använda serversystemet från RAIDBOXES alltför stor börda. Överdriven belastning kan orsakas, i synnerhet av skript som inte ingår i programbiblioteket för RAIDBOXES ingår. I händelse av att kundens innehåll stör serversystemets funktion, säkerhet eller tillgänglighet eller är akut komprometterat, RAIDBOXES för att ta bort kundens konto

12. Efterlevnad av rättsliga krav och förbjuden användning

 1. Kunden får inte BOX till sina anställda/assistenter för att helt eller delvis användas.
 2. Kunden är skyldig att följa alla rättsliga bestämmelser, särskilt på en webbplats för att tillhandahålla den information som krävs av TMG och GDPR. I synnerhet får hämtningsbart innehåll, lagrade data, visade banners och de sökord som används i registreringen i sökmotorer inte bryta mot tredje parts lagar eller rättigheter (särskilt varumärken, namn och upphovsrätt).
  Särskilt allvarliga överträdelser anses vara
 • Brott mot reglerna om skydd av minderåriga
 • Betydande upphovsrättsintrång till följd av lagring och/eller hämtning av innehåll, särskilt musik, bilder, videor, programvara osv.,
 • Brottslig spioneri eller manipulering av data från RAIDBOXES och/eller andra kunder till RAIDBOXES .
 1. Kunden är avtalsenligt förbjuden
 1. erbjuda eller erbjuda vinstdrivande pornografiskt innehåll samt tjänster som syftar till vinst, som är relaterade till pornografiskt och/eller erotiskt innehåll (t.ex. nakenbilder, peepshows, etc.),
 2. nätfiskewebbplatser,
 3. att delta i offentliga hasardspel som omfattas av det statliga spelavtalet eller att driva webbplatser som främjar eller jämför hasardspel;
 4. erbjuda innehåll som förhärligar eller trivialiserar krig, terror och andra våldshandlingar mot människor eller djur,
 5. att erbjuda innehåll som sannolikt allvarligt kommer att utsätta barn eller ungdomar för fara,
 6. tillhandahålla innehåll som representerar människor på ett sätt som kränker den mänskliga värdigheten och/eller återspeglar en faktisk händelse utan vilken det finns ett övervägande legitimt intresse i just denna form av rapportering,
 7. Ovanstående skyldigheter gäller i enlighet med detta kundens referenser ("hyperlänkar") på sådant innehåll från tredje part som finns på webbplatsen,
 8. när du skickar e-post via RAIDBOXES SMTP-relä för att skicka icke-transaktionsinnehåll. I synnerhet är det strängt förbjudet att skicka nyhetsbrev, skräppost och skadlig kod.
 1. Det är inte tillåtet att använda nedladdningsportaler eller att använda lagringsutrymmet på ett liknande sätt för att distribuera filer som nedladdningar, samt att installera programvara eller att spela upp videor vars dataöverföring (trafik) inte mäts som standard (mätt som standard: WWW-trafik, posttrafik och FTP-trafik). I händelse av en överträdelse ska RAIDBOXES för att ta bort kundens konto.
 2. Sändning av skräppost via BOX installerad programvara är inte tillåten om det innebär att skicka e-post till mottagare utan deras samtycke från fall till fall och det inte finns något samtycke från respektive mottagare, även om detta är nödvändigt ("spam"). Bevis på samtycke (se avsnitt 7 .2 UWG) för respektive mottagare är inte ansvaret för RAIDBOXES , men till kunden. Kunden är också förbjuden att marknadsföra innehållet i BOXS med hjälp av skräppost som skickas via andra leverantörer. Kunden är också förbjuden att skicka så kallade "Paidmails" eller e-post reklam för ett "remisssystem".
 3. I den mån kunden inte agerar som konsument RAIDBOXES i händelse av en överträdelse av skyldigheter enligt dessa allmänna villkor för vilken kunden är ansvarig, kräva betalning av en avtalsenlig sanktion på upp till 5 000,00 euro, vars belopp är RAIDBOXES i enskilda fall och hur mycket kunden kan ha kontrollerat av domstolarna. Invändningen om fortsättningssammanhang är utesluten. Vid fortlöpningar skall minst en månad anses utgöra en oberoende överträdelse. Påståendet om ytterligare skada påverkas inte av den avtalsenliga påföljden.
 4. Skador orsakade av RAIDBOXES till följd av brott mot lagar eller rättigheter för tredje part ska kunden RAIDBOXES i den mån han är skyldig. Om undantag inte är möjligt, är kunden skyldig ersättning för skadorna. Skadeståndet täcker också de rimliga kostnaderna för ett nödvändigt rättsligt försvar av RAIDBOXES . RAIDBOXES informerar kunden omedelbart om anspråk görs av tredje part och ger kunden möjlighet att lämna synpunkter.

Avsnitt 13. RAIDBOXES

 1. Ersättningen är skadeståndsskyldig RAIDBOXES , av någon rättslig anledning, inom ramen för ansvar för uppsåt och grov vårdslöshet. I händelse av enkel oaktsamhet RAIDBOXES , med förbehåll för rättsliga ansvarsbegränsningar (t.ex. vård i sina egna angelägenheter, obetydlig överträdelse av tull osv.),
 1. för skador till följd av personskador, kropp eller hälsa, och
 2. för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (skyldighet, vars fullgörande gör det möjligt att i första hand genomföra avtalet på ett korrekt sätt och vars efterlevnad avtalsparten regelbundet litar på och kan åberopa). I detta fall är ansvaret för RAIDBOXES ersättning för förutsebara, normalt förekommande skador. I händelse av en dataförlust ska RAIDBOXES begränsad till kostnaden för att duplicera data från de säkerhetskopior som ska göras av kunden och för återställandet av de data som skulle ha gått förlorade även om uppgifterna hade säkerhetskopierats korrekt.

2. De ansvarsbegränsningar som följer av punkt 1 skall också gälla vid överträdelser av tullen från eller till förmån för personer vars fel RAIDBOXES i enlighet med rättsliga bestämmelser. De gäller inte i den mån RAIDBOXES bedrägligt har dolt en defekt eller tagit på sig en garanti och för anspråk enligt produktansvarslagen.

Avsnitt 14. Begränsningar av användningen (blockering av BOX , e-post)

 1. RAIDBOXES har rätt att blockera boxarna utan förvarning om objektiva omständigheter visar på misstanken om att en BOX missbrukas av tredje part (t.ex. hackerattack). Likaså RAIDBOXES att göra ett block utan förvarning om en BOX andra betydande och uppenbara (uppenbara) brott mot lagar eller rättigheter för tredje part.
 2. Blockeringen används för att RAIDBOXES informera kunden omedelbart. RAIDBOXES är tillräcklig för att uppfylla sin skyldighet att meddela om han skickar meddelandet via e-post till den e-postadress som kunden anger.
 3. Om blockeringen beror på en stat som inte är lag och/eller avtal, RAIDBOXES villkora att upphävandet av upphävandet är beroende av att kunden åtgärdar den olagliga situationen och, för att utesluta en risk för återfall, en förklaring om förbudsföreläggande mot RAIDBOXES och ger tillräcklig säkerhet. Storleken på det avtalsenliga sanktionslöftet och säkerheten baseras på vikten av överträdelsen. För att avhjälpa en överträdelse kan det vara nödvändigt att RAIDBOXES tillfälligt lyfter suspensionen. Som regel RAIDBOXES hantera detta på följande sätt: Kunden måste först göra en skriftlig förklaring om att han vill åtgärda överträdelsen. Efter det, RAIDBOXES tillfälligt avbryta avstängningen för avlägsnande och informera kunden om detta.
 4. RAIDBOXES har även rätt att blockera BOXEN om kunden har förfallna med sin betalning. Så snart kunden har fullgjort sin betalningsförsummelse ska hans/hennes BOX olåst igen.
 5. Nya boxar kan också blockeras för validering. När den nya kunden har bekräftat sin identitet BOX Olåst.
 6. I händelse av ett skadligt angrepp av BOX Är RAIDBOXES rätt att använda den angripna BOX Omedelbart. Detta görs för systemsäkerhet och även som skydd för BOX ägare, eftersom detta inte kommer att ge någon straff från sökmotorer och kommer att ge besökare till hans BOX inte försätter dig i fara.
 7. Likaså RAIDBOXES rätt att använda informationen RAIDBOXES SMTP-relä, för att förhindra att e-post skickas, förutsatt att RAIDBOXES den tjänsteleverantör som tjänsten är baserad på.

Avsnitt 15. Dataskydd

 1. RAIDBOXES samlar in, behandlar och använder kundens personuppgifter. Mer information om databehandling och dataskydd finns i vår Sekretesspolicy.
 2. RAIDBOXES Parlamentet påpekar uttryckligen för kunden att dataskydd för dataöverföring i öppna nät, såsom Internet, inte kan garanteras fullt ut i enlighet med den aktuella tekniken. Kunden vet att leverantören kan visa sidofferten som lagras på webbservern och eventuellt även andra data om kunden som lagras där när som helst ur teknisk synvinkel. Andra Internetabonnenter kan också tekniskt kunna störa nätsäkerheten och kontrollera meddelandetrafiken utan tillstånd. Kunden är fullt ansvarig för säkerheten och säkerheten för de data som överförs av honom till Internet och lagras på webbservrar.

16. Jurisdiktionsort, tillämplig lag

 1. Platsen för behörigheten för alla fordringar som härrör från avtalsförbindelserna mellan parterna, särskilt när det gäller ingående, likvidation eller uppsägning av avtalet är – i den mån kunden är en fullhandlare, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt – Münster i Westfalen, distriktet Münster. RAIDBOXES kan också, eventuellt, stämma kunden på dess allmänna jurisdiktionsplats.
 2. För RAIDBOXES Avtal som ingås på grundval av dessa villkor och de fordringar som härrör från dessa, av något slag, skall uteslutande regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med undantag för bestämmelserna i United UnWide-konventionen om försäljning av varor (CISG).

Avsnitt 17. Övriga bestämmelser

 1. Med krav från RAIDBOXES kunden kan endast kompensera dem om de är obestridda eller juridiskt etablerade. Kunden har endast rätt att göra gällande en rätt till kvarhållning på grund av motkrav som härrör från avtalsförhållandet med leverantören.
 2. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är ineffektiva skall detta inte påverka giltigheten av avtalet som helhet.

B. Särskilda villkor

Avsnitt 1. Särskilda villkor för säkerhetskopieringar

 1. Vi erbjuder våra kunder automatiska säkerhetskopieringar som en del av vårt erbjudande. Dessa skapas automatiskt från 03:00 MEST varje dag, beroende på storleken på säkerhetskopian, kan skapandet ta några timmar. Våra säkerhetskopior lagras i datacenter i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valde Frankfurt som serverplats. När en säkerhetskopia skapas BOX speglas i sin version, som är på servern på 3:00 och faktiskt används. Ett innehåll och funktionell kontroll av sidan av vår sida utförs inte.
 2. Varje automatiskt skapad säkerhetskopia sparas i 30 dagar. När 30 dagar har förflutit tas respektive säkerhetskopia bort permanent.
 3. Om en RAIDBOXES oberoende säkerhetskopiering Plugin används, kan RAIDBOXES inte garantera fullständigheten och funktionaliteten hos den säkerhetskopiering vi skapar.
 4. RAIDBOXES erbjuder kunden möjligheten till manuell säkerhetskopiering. En manuellt skapad säkerhetskopia tas bort så snart kunden BOX meddelar och raderar. Antalet möjliga säkerhetskopior beror på tariffen och finns i produktbeskrivningen.
 5. Det är Staging (databas- och filsystem) inte är en del av säkerhetskopian för RAIDBOXES .

Avsnitt 2. Särskilda villkor för gratis boxar (DEMO BOXES)

De särskilda villkor som beskrivs här kompletterar och specificerar bestämmelserna i avsnitt A.4.
1. Avvikande reglering
Gratis BOXEN under provperioden gäller inte de tjänster som anges i avsnitt A, avsnitt 5, i sin helhet.
2. Prestandainnehåll

 1. RAIDBOXES erbjuder DEMO-BOXEN för varje valbar taxa. MINI och STARTER kan testas i 14 dagar gratis, hög trafik BOXAR för 4 dagar. De exakta demotiderna visas när du väljer DEMO BOX Visas.
 2. Gratis BOXEN under provperioden har kunden inte rätt att tillhandahålla den ordinarie produktens fullständiga funktionalitet.

3. Radering av uppgifter

 1. Om kunden varken har den fria BOX omvandlas till en betald, utöver detta, en avgiftsbaserad ytterligare BOX avtalet avslutas automatiskt utan föregående meddelande om uppsägning från kundens sida eller RAIDBOXES efter testfasens. Den fria RAIDBOXES kommer att finnas kvar.

Avsnitt 3. Särskilda villkor för taxan "FULLY-MANAGED"

 1. I den FULLT FÖRVALTADE tariffen erbjuder vi automatisk Plugin - (stöd till WordPress programvara) och Theme - ( WordPress Designmallar) Uppdateringar för CMS WordPress Att.

1. Förfarande för uppdatering Plugins Och Themes

 1. En uppdateringsprocess kräver alltid en daglig säkerhetskopiering. Efter uppdateringsprocessen kontrolleras webbplatsen för tillgänglighet. En fullständig kontroll av webbplatsen för funktionalitet och design utförs inte. På grund av många Plugin uppdateringar kommer kunden inte att kunna använda Plugin Uppdateringar. Kunden är därför skyldig att kontrollera sin hemsida minst en gång i veckan.
 2. Detta gäller inte sidor som varken är tillgängliga eller korrekt länkade. Det finns ingen automatisk uppdatering här. I detta fall kommer kunden att RAIDBOXES kontaktas via sin lagrade e-postadress.

2. Hur man hanterar problem

 1. Om en sida inte längre är tillgänglig efter att en uppdatering har genomförts RAIDBOXES försöker återställa den tidigare skapade säkerhetskopian.
 2. Om kunden märker problem på sin webbplats, kan webbplatsen återställas till den tidigare skapade säkerhetskopian när som helst. Om ett fel på webbplatsen orsakas av en Plugin - eller Theme uppdatera genom att RAIDBOXES identifieras visas den tidigare skapade säkerhetskopian på BOX och kunden meddelas. Tillsammans kan du sedan bestämma om en uppdatering ska avbrytas först eller om en ytterligare betald supporttjänst ska användas.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. RAIDBOXES inte är ansvarig för skador som orsakats av Plugin - eller Theme Uppdateringar. I synnerhet har kunden inte rätt att ha rätt till Plugin - Och Theme -Uppdateringar av RAIDBOXES fastställas.

Avsnitt 4. Särskilda villkor för domänkontrakt

 1. Om RAIDBOXES registreras avtalet direkt mellan kunden och respektive registrator. RAIDBOXES agerar i förhållande till kunden som mellanhand, Internetleverantör inom ramen för ett betalt affärsupphandlingsförhållande (675 § i den tyska civillagen). Därför gäller registreringsvillkoren och riktlinjerna för respektive registrator eller register. I den mån dessa strider mot de nuvarande allmänna villkoren för RAIDBOXES respektive registreringsvillkor och riktlinjer har företräde framför villkoren för RAIDBOXES . En översikt över policy- och registreringsvillkoren kan här kan ses.
 2. Domäner registreras i en automatiserad process. RAIDBOXES påverkar inte domäntilldelningen. RAIDBOXES Därför tar ingen garanti för att de domäner som begärs för kunden kan tilldelas (delegeras), kommer att pågå på lång sikt och är fria från tredje parts rättigheter.
 3. Kunden är skyldig att samarbeta vid registrering, överföring och radering av domäner samt vid ändring av poster i de upphandlande myndigheternas databaser på ett rimligt sätt.
 4. Kunden garanterar att hans domäner och innehållet nedan inte bryter mot rättsliga bestämmelser eller kränker tredje parts rättigheter. Beroende på typ av domän eller riktning för tillhörande innehåll måste andra nationella rättssystem följas så att säga.
 5. Om tredje part anser att domäner eller innehåll kränker deras rättigheter, eller om en överträdelse av lagen anses vara RAIDBOXES På grund av objektiva omständigheter som sannolika kan vi tillfälligt blockera innehållet och vidta åtgärder för att göra domänen i fråga onåbar.
 6. Kunden ska, i händelse av krav på ersättning från tredje part, som grundar sig på felaktig användning av en Internetdomän eller dess tillhörande innehåll, RAIDBOXES Undantagna.
 7. Om kunden avstår från en domän till respektive registrator eller registret kommer han att informeras om detta RAIDBOXES Omedelbart.
 8. Uppsägning av avtalsförhållandet med RAIDBOXES Registreringsavtalet för en domän som finns mellan kunden och registratorn eller registratorn påverkas i princip inte. Uppsägningsorder avseende registreringsförhållandet måste dock RAIDBOXES eftersom domänen hanteras för domänägaren och kommunikationen från domänägaren, inklusive uppsägning av avtalet, ska regelbundet vidarebefordras via leverantören till respektive registrator eller register.
 9. Uppsägningen av kunden med avseende på avtalsförhållandet med RAIDBOXES Kräver därför den uttryckliga skriftliga försäkran från kunden om att domänen kommer att (co-)avslutas och kan tas bort. Om kunden inte också är domänägare kräver annullerings- eller annulleringsordern skriftligt medgivande från domänägaren eller administratören.
 10. Tidsfristen för att utfärda domänavslutningsorder till RAIDBOXES för alla domäner i samband med toppdomänerna .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu är fyra veckor i slutet av registreringsperioden, för alla andra domäner tre månader.
 11. Sena termineringsorder RAIDBOXES omedelbart till registratorn. Det klargörs dock att om ett uppsägningsbeslut avseende domänregistreringsavtalet inte utfärdas av kunden i tid och domänregistreringen därför förlängs till registratorn eller registratorn, kvarstår kundens skyldighet att betala ersättning för förnyelseperioden.
 12. Även om kunden säger upp avtalsförhållandet med RAIDBOXES gör dock inget uttryckligt föreläggande, vilket är förenligt med RAIDBOXES tidigare registrerade domäner kommer skyldigheten att betala domänerna också att finnas kvar tills vidare. Efter ofullständig begäran till kunden, som skickas till den e-postadress som tillhandahålls av kunden, att skriftligen deklarera om domänerna inom rimlig tid, RAIDBOXES att överföra domänerna till direkt administration av respektive registrator eller att frigöra domänerna för kundens räkning. Detsamma gäller vid uppsägning av avtalsförhållandet med kunden genom att RAIDBOXES .
 13. Om domäner inte utfärdas av kunden senast vid slutdatumet för affärshanteringsavtalet för hantering av domänen mellan kunden och RAIDBOXES som är i administrationen av en annan leverantör, RAIDBOXES att överföra domänerna till direkt administration av respektive registrator eller att frigöra domänerna för kundens räkning. Detta gäller särskilt i händelse av att kunden har gett en instruktion om överföringen av domänen till en ny leverantör, men detta genomförs inte i tid.

Avsnitt 5. Särskilda villkor för tillägg

1. Specifikationer för tjänster

 1. Inom ramen för sitt avtal har kunden möjlighet att lägga till ytterligare tillägg.
 2. Omfattningen av de tillägg som erbjuds av oss finns i respektive tjänstebeskrivning.

2. Uppsägning av avtalet, avtalsbehandling, uppsägning

 1. Till varje BOX ett eller flera tillägg kan läggas till. Tillägget kopplas automatiskt till det avtal i vilket BOX Är.
 2. Om BOX automatiskt det motsvarande tillägget.
 3. Varje tillägg kan sägas upp med en period på en månad till slutet av avtalet oberoende av BOX uppsagd till avtalet.

3. Betalningsvillkor

 1. Varje tillägg faktureras tillsammans med det avtal i vilket BOX Är. Synkroniseringen av betalningsmetoden och betalningsintervallet körs automatiskt.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om tilläggets ingående sammanfaller med att avtalet för BOX kontraktet faktureras tillägget oberoende av dem för motsvarande period.

Avsnitt 6. Särskilda villkor för "FREE DEV" programmet

 1. RAIDBOXES erbjuder sina kunder en fri utvecklingsmiljö. Inom detta kan utvecklare komma åt 3 DEMO LÅDOR gratis i 90 dagar. STARTER -Planera tjänster skapa webbplatser. Efter avslutad webbplats, kommer detta att vidarebefordras till kundens kund inom ett ägarbyte och kommer först därefter placeras i en betald BOX Konverteras. Överföringen till kunden kan ske inom affiliate-systemet för RAIDBOXES dessutom belönas. För mer information om vårt affiliate-program, vänligen här kan ses.
 2. Detta erbjudande riktar sig uteslutande till webbutvecklare. För att aktiveras för FREE DEV programmet krävs en förhandsregistrering. Detta kan göras genom att fylla i ett formulär som en del av onboarding. Alternativt kan en aktivering göras genom att kontakta vår chattsupport.
 3. Efter en framgångsrik antagning till FREE DEV programmet RAIDBOXES tillgänglig för kunden upp till 3 DEMO-BOXAR i 90 dagar utan kostnad. I slutet av de 90 dagarna BOX raderas automatiskt.
 4. När du har skickat in formuläret kan du RAIDBOXES låsa upp kunden inom en period av 3 dagar för FREE-DEV-programmet eller vägra det utan att ange skäl.
 5. RAIDBOXES har rätt att utesluta kunden från deltagande av FREE DEV-programmet när som helst, förutsatt att fakta motiverar godkännandet av missbruk av programmet eller om det finns andra överträdelser i enlighet med avsnitt 12 i de allmänna bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

Avsnitt 7. Särskilda villkor för e-posttjänster

 1. Kunder hos RAIDBOXES har möjlighet att boka e-postbrevlådor i sitt kontrakt. För att kunna erbjuda e-posttjänster RAIDBOXES inom ett återförsäljaravtal med mailbox.org.
 2. Tjänsternas omfattning bestäms av servicebeskrivningen för det valda paketet.
 3. En e-postpostlåda kan bara skapas om en domän är tillgänglig. Detta måste länkas inom beställningsprocessen.
 4. Det är kundens ansvar att se till att viktiga e-postsäkerhetskopior görs.

5. Avtalstid/uppsägning

 1. Epostlådans kontraktstid är densamma som för det associerade kontraktet.
 2. Inkorgen med e-post kan sägas upp när som helst, utan att någon tidsfrist följs, oavsett kontraktet vid kontraktets i slutet av det tillhörande kontraktet.
 3. Om kontraktet som e-postpostlådan är associerad med sägs upp, avslutas e-postpostlådan automatiskt med och tas bort i slutet av kontraktsperioden.

6. Betalningsvillkor

 1. Varje e-postpostlåda faktureras med det associerade kontraktet.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om postlådans kontrakt inleds sammanfaller med att kontraktet för BOX faktureras postlådan oberoende av dem för motsvarande period.

8. Särskilda villkor för alternativet "Content Delivery Network" (CDN-alternativ)

 1.  Kunder hos RAIDBOXES har möjlighet att öka den globala tillgängligheten för din webbplats via CDN-alternativet med hjälp av ett content distributionsnätverk. För att kunna tillhandahålla denna tjänst RAIDBOXES inom ett återförsäljaravtal med proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstebeskrivningen.
 2. CDN-alternativet kan läggas till eller avsluta prenumerationen på ett befintligt kontrakt när som helst. Uppsägning av det tillhörande kontraktet leder automatiskt till att CDN-optionen sägs upp. Fakturering görs på villkoren i det associerade kontraktet.
 3. För tillhandahållandet av CDN-alternativet, våra allmänna villkor för tillgänglighet (se ovan A. 5) och RAIDBOXES (se ovan A, avsnitt 13).

9. Särskilda villkor för alternativet Multisite

 1. Kunder hos RAIDBOXES har möjlighet att använda multisite på en WordPress instans flera WordPress -Underkataloger eller WordPress Webbplatser. Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstebeskrivningen.
 2. Jämfört med WordPress Enskilda webbplatser kan inte använda hela utbudet av tjänster RAIDBOXES användas. Den aktuella prestandanivån kan användas när som helst i tjänstbeskrivningen för "Multisite" på RAIDBOXES Webbplats.

Gäller från 20 november 2019