Allmänna villkor RAIDBOXES®

Innehållet i onlineerbjudandet

A. Allmänna bestämmelser

Scope 1. Tillämpningsområde, ändring av gtc

 1. Dessa villkor gäller för alla tjänster som tillhandahålls av RAIDBOXES GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (nedan RAIDBOXES).
  När begreppet "kund(er)" används i det följande avses både konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB och företagare i den mening som avses i § 14 BGB.
 2. RAIDBOXES tillhandahåller alla tjänster uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor, även om ingen uttrycklig hänvisning görs till dem. Detta gäller särskilt om kunden använder sina egna allmänna villkor och dessa motstridiga eller avvikande villkor från de villkor som anges här. Dessutom är det bara de som RAIDBOXES villkor, om RAIDBOXES kunskap om motstridiga eller avvikande villkor för kunden, utan förbehåll.
 3. Utöver dessa allmänna villkor för RAIDBOXES Särskilda villkor gäller för enskilda produkter, särskilt områden, som finns här. Dessa ytterligare villkor gäller även om motsvarande produkt endast ingår i ett paket som bokas av kunden, vilket även inkluderar andra tjänster.
 4. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor i enlighet med en rimlig uppsägningstid. Om kunden inte motsätter sig ändringen inom en av RAIDBOXES tidsgränsen skall ändringen anses ha godkänts. RAIDBOXES i meddelandet om ändring kommer kunden att informeras om att ändringen träder i kraft om han inte invänder inom den angivna perioden. I händelse av ett effektivt invändning i rätt tid ska de tidigare villkoren fortsätta att gälla i parternas förhållande; i detta fall kan både kunden och RAIDBOXES rätt att säga upp avtalet inom två veckor efter det att allmänna användaravtalet har meddelats inom ramen för en särskild uppsägningsrätt.

Föremålet för avtalet, kostnadsfria tjänster, ändringar i avtalet

 1. RAIDBOXES Software as a Service (SaaS) tillhandahåller tjänster för att göra innehåll tillgängligt via Internet. För detta ändamål görs systemresurser tillgängliga för kunden på en server. Kunden kan i viss utsträckning lagra innehåll på den här servern. På servern är innehållet tillgängligt för hämtning via Internet under en Internet-domän som tilldelats kunden. Det exakta omfånget bestäms av tjänstebeskrivningen av RAIDBOXES erbjudna tariffer.
 2. Det konkreta föremålet för avtalet är ett så kallat "RAIDBOXES-konto" (nedan enhetligt använt för kundmenyn och det övergripande avtalet), där kunden kan skapa och hantera en eller flera "BOXES" (nedan även "BOX"), domäner och tilläggsfunktioner.
  BOXES är systemresurser som tillhandahålls kunden för att skapa nya installationer av innehållshanteringssystemet (CMS) WordPress på ett snabbt och användarvänligt sätt. Det högsta möjliga antalet BOXES per avtal följer av tjänstebeskrivningen i de taxor som erbjuds av RAIDBOXES . Enligt respektive tjänstebeskrivning får kunden lagringsutrymme, datorkraft (i form av CPU och RAM) och servertyp samt andra erbjudandespecifika inställningsalternativ för de systemresurser som tillhandahålls av RAIDBOXES . Med specifika inställningsmöjligheter avses funktioner som RAIDBOXES tillhandahåller på servernivå. Detta omfattar särskilt skrivåtkomst till filer och mappar i kärnprogramvaran WordPress , inställningar för webbservern och säkerhetskopior samt RAIDBOXES tilläggstjänster.
 3. RAIDBOXES gör det möjligt att inkludera underleverantörer när diskutrymme och serverresurser rensas. Användningen av underleverantörer avlastar RAIDBOXES från sin enda skyldighet gentemot kunden att fullgöra hela avtalet i sin helhet.
 4. Innehållet i det lagringsutrymme som är avsett för kunden är RAIDBOXES säkerhetskopieras regelbundet (säkerhetskopior). Information om säkerhetskopieringens frekvens och procedurer finns i tjänstbeskrivningen. Kunden har inte rätt att släppa något av säkerhetskopieringsmedierna, utan endast till överföringen av det säkrade innehållet tillbaka till servern.
 5. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att utöka tjänsterna och göra förbättringar om de tjänar tekniska framsteg, verkar nödvändiga för att förhindra missbruk, eller leverantören är skyldig att göra det enligt lag. Andra ändringar av avtalets innehåll, inklusive dessa villkor, kan RAIDBOXES med kundens samtycke, förutsatt att ändringen görs mot bakgrund av RAIDBOXES rimligt för kunden. I synnerhet varje ändring av avtalet som minskar de viktigaste avtalstjänsterna för RAIDBOXES resultera i att Samtycke till ändring av avtalet ska anses ha lämnats om kunden inte motsätter sig ändringen inom en månad efter mottagandet av ändringsmeddelandet. RAIDBOXES åtar sig att informera kunden om konsekvenserna av underlåtenhet att invända under ändringsmeddelandet.
 6. I den mån som användningen av kunden eller skäl från RAIDBOXES göra det nödvändigt, förblir RAIDBOXES förbehåller sig rätten att överföra kundens data till en annan servermiljö (datamigrering). Målet är alltid att förbättra prestandan när det gäller tillgänglighet, prestanda eller tjänsternas omfattning. Genom att göra detta bör RAIDBOXES säkerställa att datamigration, med beaktande av RAIDBOXES rimligt för kunden.
 7. Frivilliga, kostnadsfria tjänster och tjänster från RAIDBOXES , som uttryckligen betecknas som sådana och inte ingår i tjänstebeskrivningen, kan RAIDBOXES när som helst. RAIDBOXES kommer att ta hänsyn till kundens legitima intressen i händelse av förändringar och upphörande av kostnadsfria tjänster och tjänster.
 8. Registrering av domäner
  Om kunden anförtror leverantören registrering av en domän ingås avtalet uteslutande mellan kunden och respektive registrator. RAIDBOXES agerar för kunden i samband med en affärsupphandlingsrelation. RAIDBOXES har inget inflytande på domäntilldelningen av registret. RAIDBOXES kontrollerar inte heller om registreringen kränker tredje parts rättigheter. RAIDBOXES har rätt att lämna ut kundens domän efter uppsägning av avtalet.

3. Ingående av avtalet

 1. Informationen på webbplatsen för RAIDBOXES Beskrivna tjänster utgör inte bindande erbjudanden från leverantörens sida, utan utgör en grund för kundens inlämnande av ett bindande erbjudande.
 2. Kunden kan komma att göra erbjudandet via vilket webbplatsen för RAIDBOXES tillhandahållas online beställningsformulär. För att ange ett erbjudande krävs förhandsregistrering. För registrering ombeds kunden att ange sitt namn och sin e-postadress. Den resulterande RAIDBOXES kontot är kostnadsfritt för kunden.
  Om kunden vill använda våra tjänster måste ytterligare uppgifter som är nödvändiga för ingåendet av avtalet tillhandahållas inom beställningsprocessen efter att ha valt tariffen. Mer information finns i vår integritetspolicy. Efter att ha slutfört beställningsprocessen lägger kunden ett bindande erbjudande i avsnitt 145 f. BGB genom att klicka på knappen "Beställ mot en avgift" (= avsiktsförklaring från kunden att ingå avtalet).
  Detta erbjudande kan RAIDBOXES Acceptera inom 2 dagar
 1. genom att skapa eller konvertera BOX Eller
 2. genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse via e-post.
 1. Om flera av ovanstående alternativ finns tillgängliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ först inträffar. Tar RAIDBOXES kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet, vilket innebär att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
 2. Perioden för godkännande av erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar i slutet av den tredje dagen efter erbjudandets utskick.
 3. När du skickar in ett erbjudande via onlinebeställningsformuläret från RAIDBOXES avtalstexten är RAIDBOXES och skickas till kunden i sms via e-post efter att ha skickat sin beställning. Avtalstexten kan dock inte längre skickas av kunden via webbplatsen för RAIDBOXES Hämta.
  Innan beställningen skickas in via onlinebeställningsformuläret för RAIDBOXES kunden kontinuerligt kan korrigera sina transaktioner. Dessutom visas alla transaktioner innan den bindande inlämningen av ordern igen i ett bekräftelsefönster och kan också korrigeras där.
 4. Vid ingåendet av avtalet ska svensk , spanska och engelska.
 5. Orderbehandling och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som han/hon angav för orderbehandling är korrekt, så att på denna adress, som tillhandahålls av RAIDBOXES skickade e-postmeddelanden. I synnerhet måste kunden, när han använder skräppostfilter, se till att alla RAIDBOXES e-postmeddelanden som skickats av denna tredje part och som anförtrotts behandlingen av ordern.

4. Testfas (DEMO BOX )

 1. Innan avtalet ingås har kunden möjlighet att använda en gratis DEMO för en provperiod, som bestäms av den valda tariffen. BOX och använd den. Denna testfas börjar med skapandet av den första BOX I RAIDBOXES Konto. Redan under testfasen har kunden möjlighet att använda den kostnadsfria DEMO BOX till en betald BOX och för att skapa och använda en eller flera betalda BOXAR utöver detta.
 2. Kunden måste se till att uppgifterna i det gemensamma kontraktet är korrekta. För att få gratis DEMO BOX till en betald BOX eller för att göra en avgiftsbaserad ytterligare BOX Kunden måste göra en motsvarande deklaration i instrumentpanelen och tillhandahålla nödvändig information (namn, postadress (ingen brevlåda eller andra anonyma adresser) e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, bankuppgifter) som är nödvändiga för behandlingen av avtalsförhållandet. Kunden försäkrar att alla RAIDBOXES överförda data är korrekta och fullständiga. Vid ändringar ska kunden omedelbart överföra uppgifterna via instrumentpanelen eller genom att meddela RAIDBOXES via post, chatt eller e-post. I slutet av provfasen var den kostnadsfria DEMO- BOX om kunden inte placerar dem i en betald BOX har förvandlats. Om kunden också har den kostnadsfria DEMO BOX inte i en betald BOX konverteras kommer detta att BOX Av RAIDBOXES automatiskt oåterkalleligen raderas.
 3. Om kunden varken har demot BOX till en betald BOX omvandlas utöver detta, en avgiftsbaserad ytterligare BOX avtalet upphör automatiskt en vecka efter provningsfasens utan föregående meddelande om uppsägning från kundens sida eller RAIDBOXES Behöver. Vid automatisk radering av BOX kunden informeras före testfasens. Även efter testfasens kommer kunden att få ett meddelande två gånger inom en vecka – på rimligt avstånd – till den e-postadress som han uppser.
 4. Mer information om DEMO BOXES finns i avsnitt B.

5. Tjänsternas omfattning/tillgänglighet

 1. RAIDBOXES ger kunden en gratis "RAIDBOXES konto" i den aktuella versionen. Det nuvarande utbudet av funktioner och tjänster i "RAIDBOXES konton" är resultatet av den aktuella tjänstebeskrivningen på webbplatsen för RAIDBOXES .
 2. Onlinetjänsten för RAIDBOXES erbjuds i mån av tillgång. 100% tillgänglighet är inte tekniskt genomförbart och kan därför RAIDBOXES kan inte garanteras. På grund av Internets decentraliserade struktur RAIDBOXES ansvarar endast för tillgängligheten i den mån den uteblivna hämtningen beror på den del av nätverket som drivs av den, själva webbservern eller en av dess ställföreträdande agenter. Servrarna bakom våra tjänster drivs av Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. och dogado GmbH. Hetzner garanterar en årlig genomsnittlig tillgänglighet på 99,9% (punkt 3,2 i Hetzner AGBs),Digital Ocean en tillgänglighet på 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla ) och dogado mellan 99%-99.99% beroende på komponenten. RAIDBOXES är mycket engagerad i att upprätthålla dessa värden.
 3. Om inte annat överenskommits ska RAIDBOXES tillgång till de tjänster som erbjuds via Internet på minst 99 % per annimerbar per år. Tillgänglighet ges när systemresurser och tjänster i huvudsak är i drift. Tillgängligheten beräknas utifrån den tid som tilldelats respektive kalendermånad under avtalsperioden, minus de underhållstider som definieras nedan. RAIDBOXES kommer att utföra underhållsarbete så långt det är möjligt under låg användningstider.
 4. RAIDBOXES omedelbart eliminerar alla programvarufel i enlighet med de tekniska möjligheterna. Ett fel uppstår när RAIDBOXES kontot inte utför de funktioner som anges i tjänstebeskrivningen, ger felaktiga resultat eller på annat sätt inte fungerar korrekt, så att användningen av "RAIDBOXES konton" är omöjligt eller begränsat. RAIDBOXES infrastruktur som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) för tillhandahållandet av tjänsten och på vilken RAIDBOXES har inget inflytande. Detta kan leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar dem utanför RAIDBOXES störningar på Internet eller genom force majeure.
 5. RAIDBOXES är beroende av infrastruktur som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) för att tillhandahålla tjänsten och RAIDBOXES har inget inflytande. Detta kan leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar dem utanför RAIDBOXES störningar på Internet eller genom force majeure.
  Följande omständigheter skall inte betraktas som störningar i verksamheten:
 • avbrott i framkomligheten på grund av störningar i tredje parts område, till vilket RAIDBOXES har inget inflytande
 • Avbrott på grund av force majeure
 • Kortvarig driftsavbrott, som är nödvändiga för att förhindra eller förhindra konkreta risker från eventuellt missbruk av tredje part (så kallade bedrifter) (e.B. genom uppdateringar)
 1. Upprätthålla prestandan hos den teknik som används RAIDBOXES underhålls- och servicearbete regelbundet. I den mån fel i tjänsterna är kopplade till detta arbete RAIDBOXES om möjligt, i tider med vanligtvis låg efterfrågan.
 2. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå implementeras regelbundet programuppdateringar. Detta kan minska omfattningen och utformningen av RAIDBOXES tjänster som tillhandahålls. Det kan inte uteslutas att detta också kräver ändringar av innehåll som lagras av kunden eller program som installerats av kunden. Så långt det är möjligt ska RAIDBOXES informera kunden i förväg. Om en sådan systemuppdatering kräver orimliga ändringar för kunden kan kunden säga upp avtalet på ett utomordentligt sätt.
 3. Under kontraktets löptid är en ändring av en tariff med mer prestanda (uppgradering) eller mindre prestanda (nedgradering) möjlig när som helst på kundens begäran. Eventuella avgifter som uppstår för ändringen är RAIDBOXES att fråga. I och med den ändrade driften börjar ett nytt avtal på grundval av de servicespecifikationer och användarvillkor som gäller vid tidpunkten för ändringen och vid behov med en ny minimiperiod. I händelse av en ändring av en högre kvalitetsavgift återbetalas outnyttjade betalningar från kunden för den gamla tariffen.
 4. Kunden har inte rätt att tilldelas samma IP-adress till servern under hela kontraktets löptid.

6. Prestandastörningar

 1. Fel har RAIDBOXES inom ramen för tekniska och operativa möjligheter. Kunden är skyldig att: RAIDBOXES omedelbart ("Felanmälan"). Om avlägsnandet av felet inte utförs inom rimlig tid måste kunden RAIDBOXES för att ställa in en rimlig respitperiod (vanligtvis en vecka). Fastställandet av en respitperiod måste göras skriftligen. Om felet inte åtgärdas inom denna respitperiod har kunden rätt till ersättning för eventuella skador som han ådragit sig. Detta påstående gäller inte RAIDBOXES erbjuds betafunktioner, frivilliga gratistjänster och DEMO BOXES.
 2. Om BOX-boxens funktionalitet är begränsad på grund av utomavtalat innehåll eller på grund av användning utöver den avtalsenliga användningen, kan kunden inte hävda några rättigheter med avseende på eventuella störningar baserade på detta. I händelse av force majeure, RAIDBOXES befrias från skyldigheten att utföra.
 3. Enhet RAIDBOXES vid försummelse av prestationsskyldigheter har kunden endast rätt att frånträda avtalet om RAIDBOXES en rimlig respitperiod som fastställts av kunden. Respitperioden måste fastställas skriftligen. Den skriftliga blanketten kan ersättas med elektronisk form om kunden lägger till sitt namn i deklarationen och förser det elektroniska dokumentet med en kvalificerad elektronisk signatur i enlighet med signaturlagen. Respittiden måste vara minst två veckor.

7. Prestandaförändringar

 1. RAIDBOXES förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda olika tjänster, såvida detta inte är rimligt för kunden.
 2. RAIDBOXES dessutom förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda avvikande tjänster,
 • i den mån vi är skyldiga att göra det genom en förändring av rättsläget.
 • i den mån vi följer ett domslut mot appellationsdomstolen eller ett regeringsbeslut;
 • i den mån respektive förändring är nödvändig för att täppa till befintliga säkerhetsbrister,
 • om ändringen endast är till nytta för kunden; Eller
 • om ändringen är rent teknisk eller förfarandemässig utan någon betydande inverkan på kunden.
 1. Förändringar med endast ett försumbart inflytande på leverantörens tjänster utgör inte prestandaförändringar i den mening som avses i detta avsnitt. Detta gäller särskilt ändringar av rent grafisk karaktär och enbart ändring av funktionsarrangemanget.

8. Instruktioner för återkallelse

 1. Om kunden ska betraktas som en konsument i den mening som avses i avsnitt 13 i den tyska civillagen (BGB) kan det ingått avtalet återkallas inom fjorton dagar (ångerfristen) utan att ange några skäl. Enligt 13 paragraf 13 i den tyska civillagen är en konsument "varje fysisk person som ingår en rättstransaktion för ändamål som inte i första hand kan hänföras till hans kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet". Huruvida det finns en konsumentstatus avgörs av RAIDBOXES .
 2. För att utöva ångerrätten måste konsumenten RAIDBOXES genom ett tydligt uttalande (e.B. ett brev som skickats per post eller e-post) om hans beslut att frånträda detta avtal.  Den bifogade modellens uttagsformulär kan användas för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. För att följa ångerfristen är det tillräckligt om anmälan om utövandet av ångerrätten skickas före utgången av ångerfristen.
 3. Konsekvenser av återkallelse
  Efter en lyckad återkallelse återbetalas de betalningar som betalats hittills omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om ditt återkallande av detta avtal RAIDBOXES har mottagits. Används för denna återbetalning RAIDBOXES Samma betalningsmedel som användes i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits. Under inga omständigheter kommer några avgifter att debiteras för denna återbetalning.
 4. Exempel på uttagsformulär: (Ta bort felaktigt.)

——
Till RAIDBOXES GmbH
hamnvägen 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd den (*)/mottagen den (*)
Konsumentens namn
Konsumentens/konsumenternas adress
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet).
Datum (*)
——

9. Avtalstid, uppsägning

 1. Avtalsvillkoret bestäms av det betalningsintervall som kunden har valt. I slutet av avtalsperioden förlängs denna period automatiskt med perioden för det tidigare valda betalningsintervallet.
 2. Avtalet kan sägas upp när som helst, utan att en tidsfrist iakttas, vid avtalets.
 3. Uppsägning kan endast ske skriftligen per brev eller via det säkra onlineadministrationsområdet ( RAIDBOXES instrumentpanelen). Avbokning via e-post är tillåten om den e-postadress som används av avsändaren lagras för kundkontot. Uppsägningen måste resultera i de väsentliga komponenterna i kontraktet (namn, förnamn, kundnummer, kontraktsnummer, BOX nummer).
 4. Om en kund har mer än en BOX är det absolut nödvändigt att uppsägningen konkret anger vilka BOX och vilket avtal som ska sägas upp.
 5. Om den dag då uppsägningen ska äga rum ska dagen för avtalets upphörande väljas.
 6. Vid uppsägning av kunden måste kunden ange vad som ska hända med domäner som är registrerade för honom. I detta avseende beviljar kunden också på begäran av RAIDBOXES inga instruktioner i tid, är det RAIDBOXES för att ta bort domänerna (Stäng). Om uppsägningen görs av RAIDBOXES Skall ovanstående tillämpas i enlighet med detta, under förutsättning att RAIDBOXES kunden med uppsägningen att utfärda instruktioner.
 7. Båda parters rätt att säga upp avtalsförhållandet utan förvarning av goda skäl påverkas inte. En viktig orsak till uppsägning av RAIDBOXES är särskilt närvarande i följande fall:
 1. Kunden är i efterskott två på varandra följande datum med betalning av den överenskomna ersättningen eller en inte obetydlig del av ersättningen eller kunden har varit i efterskott med betalning av ersättningen till ett belopp motsvarande ersättningen under två månader under en period som sträcker sig över mer än två datum.
 2. Kunden är insolvent eller en insolvensansökan har lämnats in för insolvens över sina tillgångar eller ansökan om att inleda insolvensförfaranden har avslagits på grund av brist på medel.
 3. Kunden bryter mot väsentliga avtalsförpliktelser och, trots varning eller meddelande om blockering av innehållet, RAIDBOXES inte omedelbart.

Avsnitt 10. Betalningsvillkor

 1. Beloppet för RAIDBOXES avgifter som ska betalas och respektive faktureringsperiod är resultatet av tjänstebeskrivningen av den taxa som kunden valt.
 2. Fakturering sker i allmänhet online genom att ställa in fakturan på instrumentpanelen som en nedladdningsbar och utskrivbar fil.
  Onlinefakturan anses ha mottagits av kunden när den är tillgänglig för honom i instrumentpanelen och har därmed angett sitt avyttringsområde. Detta gäller även om: RAIDBOXES fakturan som PDF-dokument skickas också till kunden via e-post.
 3. RAIDBOXES ger kunden möjlighet att betala eventuella belopp som uppstår på grund av autogiro, faktura eller kreditkort. Den resulterande avvecklingsperioden motsvarar avtalets löptid. Betalningar förfaller alltid i förväg.
 1. Fakturabetalning: Om betalningsmetodsfakturan väljs, där de användningsrelaterade avgifterna förfaller i förväg för den valda avtalsvillkoret. Fakturor måste betalas inom 10 dagar.
 2. Betalning med SEPA autogiro: Vid betalningar från SEPA autogiro debiteras kunden icke-användningsavgiften. På så sätt godkänner kunden RAIDBOXES för att samla in de betalningar som kunden ska göra på bekostnad av ett konto som anges av kunden. I detta syfte ska kunden RAIDBOXES ett återkapbart autogiromandat (SEPA). Vi accepterar för närvarande autogiromandat från Tyskland, Österrike och Nederländerna. Om autogiro inte löses in på grund av otillräcklig kontotäckning eller på grund av angivelse av ett felaktigt bankkonto, eller om kunden motsätter sig debiteringen, även om han inte har rätt att göra det, ska kunden bära de avgifter som uppkommit för återbetalningen av respektive kreditinstitut, om han är ansvarig för detta. Kunden lämnas att bevisa att RAIDBOXES ingen eller betydligt mindre skada har uppstått. Kunden kommer att få en påminnelse om att skickas. Det kommer inte att ske någon automatisk ytterligare indrivning av detta påstående.
 3. Betalning med kreditkort: Vid betalning med kreditkort debiteras kunden avgiften för icke-användning i förväg. För att göra detta måste kunden lagra sina kreditkortsuppgifter i instrumentpanelen. Om avgifter avvisas av respektive betaltjänstleverantör (e.B. på grund av föråldrade kreditkortsuppgifter) eller på grund av tekniska omständigheter förbehåller du dig rätten till ränta. RAIDBOXES innan betalningsmetoden konverteras till faktura (ovan (a.) eller SEPA autogiro (ovan (b.). Kunden är RAIDBOXES informeras i god tid om problem med debitering och kommer att kunna uppdatera dina kreditkortsuppgifter eller faktureringsinformation inom rimlig tid innan du byter.
 1. Om kunden är betalningsförsummelse RAIDBOXES att vägra tjänsterna efter att en påminnelse har utfärdats. Detta görs vanligtvis genom att blockera BOX . Detta påverkar inte kundens skyldighet att betala. Rätten till extraordinär uppsägning utan föregående meddelande RAIDBOXES förblir opåverkad.
 2. Om kunden är obestånd i två på varandra följande månader med betalning av en inte obetydlig del av ersättningen eller under en period på mer än två månader med ett belopp som motsvarar en månadsavgift, RAIDBOXES avsluta avtalsförhållandet utan föregående meddelande av goda skäl.
 3. I och med alla tjänster som tillhandahålls på permanent och permanent nivå ska RAIDBOXES Tjänster som ändrar kostnaderna genom att förändra det rättsliga och ekonomiska sammanhanget (t.ex. genom att öka energi- och telekommunikationskostnaderna). RAIDBOXES förbehåller sig därför rätten att ändra priser i början av en ny faktureringsperiod med en förändringsperiod på sex veckor. Kunden har rätt till extraordinär uppsägning vid den tidpunkt då prisändringen träder i kraft. Om kunden inte använder sig av detta inom fyra veckor efter mottagandet av anmälan ska ändringen anses godkänd. på vilken det är RAIDBOXES uttryckligen meddelande till kunden.
 4. RAIDBOXES har rätt att höja avgifterna på lämpligt sätt. I vilket fall som helst är en årlig ökning på högst 10 procent lämplig i detta avseende. Avgiftshöjningen kräver kundens samtycke. Samtycke ska anses ha getts om kunden inte motsätter sig ökningen inom en månad efter mottagandet av ändringsmeddelandet. RAIDBOXES är skyldig att informera kunden om konsekvenserna av underlåtenhet att invända mot ändringsmeddelandet.

11. Kundens skyldigheter och ansvar

 1. Kunden har möjlighet att säkerhetskopiera alla filer och programvaruinställningar manuellt via säkerhetskopieringsfunktion. Lämpliga säkerhetskopieringsalternativ finns på instrumentpanelen. Utan att det påverkar skyldigheten att RAIDBOXES för att göra säkerhetskopior är kunden skyldig att göra regelbundna säkerhetskopior på egen hand.
 2. Ansvaret för innehållet ligger hos kunden. För allt innehåll som kunden har BOX lagras eller är tillgänglig för hämtning, är han ensam ansvarig. Inom ramen för sin skyldighet att följa de lagstadgade och avtalsmässiga bestämmelserna är kunden också ansvarig för beteendet hos tredje part som agerar för hans räkning, särskilt ställföreträdande agenter och ställföreträdande agenter. Detta gäller även andra tredje parter som han medvetet tillhandahåller nödvändiga åtkomstuppgifter för. RAIDBOXES inte kan kontrollera innehållet på kundsidorna för eventuella överträdelser. Kunden ska också se till att program, skript etc. som installerats av kunden säkerställer att serverns funktion eller kommunikationsnätet för RAIDBOXES eller andras säkerhet och integritet på servrarna i RAIDBOXES lagrade data.
 3. Innehållet som kunden förvarar på det lagringsutrymme som är avsett för honom kan skyddas av upphovsrätts- och dataskyddslagen. Kunden rensar RAIDBOXES Rätten att göra innehållet som lagras på servern tillgängligt under frågor via Internet, särskilt att reproducera och överföra det för detta ändamål och att kunna reproducera det för dataskydd. Kunden kontrollerar på eget ansvar om hans användning av personuppgifter uppfyller dataskyddskraven.
 4. En säker hantering av lösenord är kundens ansvar. RAIDBOXES Påpekar att man bland annat på Internet ständigt försöker gissa åtkomstlösenord genom automatiserad testning. Det är kundens skyldighet att skydda sina BOXAR mot sådana attacker och att välja lösenord på ett sådant sätt att de inte äventyras av dessa skanningsförsök.
 5. Det är kundens ansvar att ändra sina lösenord med jämna mellanrum. Endast lösenord som är klassade som mycket starka under verifieringen bör väljas. Kunden åtar sig att följa RAIDBOXES för att hålla lösenord mottagna för åtkomst till topphemliga, och RAIDBOXES omedelbart så snart han blir medveten om att obehöriga tredje parter är medvetna om lösenordet. På samma sätt kommer kunden att RAIDBOXES omedelbart så snart han har indikationer på att tredje part använder sin server utan tillstånd.
 6. Kunden är skyldig att tillhandahålla sina personuppgifter, korrekt och fullständigt, vid registrering och RAIDBOXES ändringar av dessa data utan dröjsmål.
 7. Kunden tillhandahåller RAIDBOXES från alla påståenden om att tredje part RAIDBOXES på grund av ett brott mot deras rättigheter på grund av innehåll som lagras av kunden på servern. Kunden ska bära kostnaderna för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och juridiska avgifter till ett lämpligt belopp. Detta gäller inte om överträdelsen inte är kundens uteblivna åtgärd. Kunden är skyldig att: RAIDBOXES I händelse av en tredje parts anspråk, att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt tillhandahålla all information som är nödvändig för prövningen av påståendena och ett svaromål.
 8. I händelse av en överhängande eller överhängande överträdelse av ovanstående skyldigheter och hävdande av icke-uppenbart ogrundade krav från tredje part mot RAIDBOXES på grund av innehållet som lagras på servern ska RAIDBOXES med beaktande av kundens legitima intressen tillfälligt upphöra med anslutningen av detta innehåll till Internet helt eller delvis med omedelbar verkan. RAIDBOXES kommer att informera kunden om denna åtgärd utan dröjsmål.
 9. Äventyra eller försämra driften av kundens server- eller kommunikationsnätverk, program, skript etc. RAIDBOXES eller andras säkerhet och integritet på servrarna i RAIDBOXES lagrade data är det möjligt att RAIDBOXES inaktivera eller avinstallera dessa program, skript etc. Om elimineringen av faran eller nedskrivningen så kräver ska RAIDBOXES också rätt att avbryta anslutningen av innehållet som lagras på servern till Internet. RAIDBOXES kommer att informera kunden om denna åtgärd utan dröjsmål.
 10. Kunden måste undvika att använda serversystemet från RAIDBOXES alltför stor börda. Överdriven belastning kan framför allt orsakas av skript som inte ingår i programbiblioteket för RAIDBOXES ingår. I händelse av att kundens innehåll stör serversystemets funktion, säkerhet eller tillgänglighet eller äventyras akut, RAIDBOXES för att ta bort kundens konto

12. Överensstämmelse med rättsliga krav och förbjuden användning

 1. Kunden får inte BOX lämnas till sina anställda/assistenter för användning helt eller delvis.
 2. Kunden är skyldig att följa alla rättsliga bestämmelser, särskilt på en webbplats för att tillhandahålla den information som krävs av TMG och GDPR. I synnerhet får hämtningsbart innehåll, lagrade data, visade banderoller och nyckelord som används vid registrering i sökmotorer inte strida mot tredje parts lag eller rättigheter (särskilt varumärken, namn och upphovsrätt).
  Särskilt allvarliga överträdelser anses vara
 • Brott mot reglerna om skydd av minderåriga
 • Betydande intrång i upphovsrätten till följd av lagring och/eller hämtning av innehåll, särskilt musik, bilder, videor, programvara osv.
 • Brottsligt spioneri eller manipulering av uppgifter om RAIDBOXES och/eller andra kunder till RAIDBOXES .
 1. Kunden är avtalsenligt förbjuden
 1. erbjuda eller erbjuda vinstdrivande pornografiskt innehåll och tjänster som behandlar pornografiskt och / eller erotiskt innehåll (t.ex. .B. nakenbilder, peepshows, etc.),
 2. nätfiskewebbplatser,
 3. att delta i offentliga hasardspel som omfattas av det statliga spelavtalet eller att driva webbplatser som främjar eller jämför hasardspel;
 4. erbjuda innehåll som förhärligar eller bagatelliserar krig, terror och andra våldshandlingar mot människor eller djur,
 5. att erbjuda innehåll som kan utgöra en allvarligt fara för barn eller ungdomar,
 6. tillhandahålla innehåll som representerar människor på ett sätt som kränker den mänskliga värdigheten och/eller återspeglar en faktisk händelse utan vilken det finns ett övervägande legitimt intresse av just denna form av rapportering,
 7. Ovanstående skyldigheter gäller i enlighet med kundens referenser ("hyperlänkar") för sådant innehåll från tredje part som inrättats på webbplatsen.
 8. när du skickar e-post via RAIDBOXES SMTP-relä för att skicka icke-transaktionellt innehåll. I synnerhet är det strängt förbjudet att skicka nyhetsbrev, skräppost och skadlig programvara.
 1. Det är inte tillåtet att använda nedladdningsportaler eller att använda lagringsutrymmet på ett liknande sätt för att distribuera filer som nedladdningar, samt att installera programvara eller spela videor vars dataöverföring (trafik) inte mäts som standard (mätt som standard: WWW-trafik, e-posttrafik och FTP-trafik). I händelse av en överträdelse ska RAIDBOXES för att ta bort kundens konto.
 2. Sändning av skräppost via BOX installerad programvara är inte tillåten om det innebär att skicka e-post till mottagare utan deras samtycke från fall till fall och det inte finns något samtycke från respektive mottagare, även om detta är nödvändigt ("spam"). Bevis på samtycke (se avsnitt 7.2 UWG) för respektive mottagare är inte respektive mottagares ansvar RAIDBOXES , men till kunden. Kunden är också förbjuden att marknadsföra innehållet i BOX-boxarna med hjälp av skräppost som skickas via andra leverantörer. Kunden är också förbjuden att skicka så kallade "Paidmails" eller e-postmeddelanden som annonserar ett "hänvisningssystem".
 3. I den mån kunden inte agerar som konsument ska RAIDBOXES vid åsidosättande av skyldigheter enligt dessa allmänna användarvillkor för vilka kunden är ansvarig, kräva betalning av en avtalsenlig sanktion på upp till 5 000,00 EUR, vars belopp är RAIDBOXES i enskilda fall och det belopp som kunden kan ha kontrollerat av domstolarna. Invändningen om fortsättningssammanhang är utesluten. Vid fortlöpande överträdelser ska minst varje månad anses vara en oberoende överträdelse. Påståendet om ytterligare skada påverkas inte av avtalsstraffet.
 4. Skador orsakade av RAIDBOXES till följd av brott mot lagstadgade bestämmelser eller rättigheter för tredje part ska kunden RAIDBOXES i den mån han är skyldig. Om undantag inte är möjligt är kunden skyldig ersättning för skadorna. Skadorna täcker också de rimliga kostnaderna för ett nödvändigt rättsligt försvar av RAIDBOXES . RAIDBOXES informerar kunden omedelbart om anspråk görs av tredje part och ger kunden möjlighet att kommentera.

13 § Ansvar för RAIDBOXES®.

 1. Ersättning är ansvarig RAIDBOXES , oavsett rättslig grund, inom ramen för ansvar för uppsåt och grov oaktsamhet. I händelse av enkel oaktsamhet ska RAIDBOXES , med förbehåll för rättsliga ansvarsbegränsningar (e.B. vård i sina egna frågor, obetydliga överträdelser av tullen osv.), endast
 1. för skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa, och
 2. för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (förpliktelse, vars fullgörande gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt i första hand och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet litar på och kan åberopa). I detta fall bör ansvaret för RAIDBOXES ersättning under överskådlig, typiskt förekommande skada. I händelse av en dataförlust ska ansvaret för RAIDBOXES begränsat till kostnaden för att duplicera data från de säkerhetskopior som kunden ska göra och för återställandet av de uppgifter som skulle ha gått förlorade även om uppgifterna hade säkerhetskopierats korrekt.

2. De ansvarsbegränsningar som följer av punkt 1 skall också gälla vid överträdelser av tullen av eller till förmån för personer vars fel RAIDBOXES i enlighet med rättsliga bestämmelser. De gäller inte i den mån RAIDBOXES bedrägligt har dolt en defekt eller antagit en garanti och för anspråk enligt produktansvarslagen.

Avsnitt 14. Begränsningar av användningen (blockering av BOX , e-post)

 1. RAIDBOXES har rätt att blockera BOX:erna utan förvarning om objektiva omständigheter visar att det finns misstanke om att en BOX missbrukas av tredje part (t.ex. .B. hackerattack). Likaså RAIDBOXES att göra ett block utan förvarning om en BOX annan betydande och uppenbar (uppenbar) kränkning av tredje parts lagar eller rättigheter.
 2. Blockeringen används för att RAIDBOXES informera kunden omedelbart. RAIDBOXES är tillräcklig för att uppfylla sin skyldighet att meddela om han skickar meddelandet via e-post till den e-postadress som kunden uppser.
 3. Om blockeringen beror på en stat som inte är i lag och/eller avtal ska RAIDBOXES göra upphävandet av upphävandet beroende av att kunden återkommer till den olagliga situationen och, för att utesluta en risk för återfall, en förklaring om förbudsföreläggande mot RAIDBOXES och ger tillräcklig säkerhet. Beloppet för det avtalsenliga sanktionslöftet samt säkerheten baseras på betydelsen av överträdelsen. För att avhjälpa en överträdelse kan det vara nödvändigt att RAIDBOXES tillfälligt lyfter fjädringen. Som regel, RAIDBOXES hantera detta på följande sätt: Kunden måste först göra en skriftlig försäkran om att han vill åtgärda överträdelsen. Efter det, RAIDBOXES tillfälligt avbryta avstängningen för borttagning och informerar kunden om detta.
 4. RAIDBOXES har också rätt att blockera BOXEN om kunden är i efterskott med sin betalning. Så snart kunden har uppfyllt sin försummelsebetalning ska hans/hennes BOX olåst igen.
 5. Nya boxar kan också blockeras för valideringsändamål. När den nya kunden har bekräftat sin identitet ska BOX Olåst.
 6. I händelse av ett angrepp på skadlig programvara BOX Är RAIDBOXES rätt att använda de angripna BOX Omedelbart. Detta görs för systemsäkerhet och även som skydd för BOX ägaren, eftersom detta inte kommer att ge någon straffavgift från sökmotorer och kommer att ge besökare till hans BOX sätter dig inte i fara.
 7. Likaså RAIDBOXES rätt att använda informationen RAIDBOXES SMTP-relä, för att förhindra att e-post skickas, förutsatt att RAIDBOXES den tjänsteleverantör som tjänsten är baserad på.

Avsnitt 15. Dataskydd

 1. RAIDBOXES samlar in, behandlar och använder kundens personuppgifter. Mer information om databehandling och dataskydd finns i vår integritetspolicy.
 2. RAIDBOXES Parlamentet påpekar uttryckligen för kunden att dataskydd för dataöverföringar i öppna nät, såsom Internet, inte kan garanteras fullt ut i enlighet med den aktuella tekniken. Kunden vet att leverantören kan se sidofferten som lagras på webbservern och eventuellt även andra data från kunden som lagras där när som helst ur teknisk synvinkel. Andra Internet-abonnenter kan också tekniskt sett störa nätverkssäkerheten och kontrollera meddelandetrafiken utan tillstånd. Kunden är fullt ansvarig för säkerheten och säkerheten för de data som han överför till Internet och lagras på webbservrar.

16. Jurisdiktionsplats, tillämplig lag

 1. Behörighetsplatsen för alla fordringar som härrör från avtalsförbindelserna mellan parterna, särskilt när det gäller ingående, avveckling eller uppsägning av avtalet är – i den mån kunden är en fullvärdig köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond – Münster i Westfalen, distriktet Münster. RAIDBOXES kan också, frivilligt, stämma kunden på dess allmänna jurisdiktionsplats.
 2. För RAIDBOXES Avtal som ingås på grundval av dessa villkor och de krav som följer av dessa, av något slag, skall uteslutande regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning om undantag från bestämmelserna i Förenade unwide-konventionen om försäljning av varor (CISG).

Avsnitt 17. Andra bestämmelser

 1. Med krav från RAIDBOXES kunden endast kan kvitta dem om de är obestridda eller rättsligt etablerade. Kunden har endast rätt att hävda en lagringsrätt på grund av motkrav som härrör från avtalsförhållandet med leverantören.
 2. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är ineffektiva ska detta inte påverka avtalets giltighet som helhet.

B. Särskilda villkor

Avsnitt 1. Särskilda villkor för säkerhetskopior

 1. Vi erbjuder våra kunder automatiska säkerhetskopior som en del av vårt erbjudande. Dessa skapas automatiskt från 03:00 MEST varje dag, beroende på storleken på säkerhetskopian kan skapandet ta några timmar. Våra säkerhetskopior lagras i datacenter från Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valde Frankfurt som serverplats. När en säkerhetskopia skapas BOX speglas i sin version, som finns på servern klockan 03:00.m. och används faktiskt. En innehålls- och funktionell kontroll av sidan av vår sida utförs inte.
 2. Varje automatiskt skapad säkerhetskopia sparas i 30 dagar. När de 30 dagarna har gått kommer respektive säkerhetskopia att raderas permanent.
 3. Om en RAIDBOXES oberoende säkerhetskopiering Plugin används, kan RAIDBOXES inte garantera fullständigheten och funktionaliteten hos den säkerhetskopia vi skapar.
 4. RAIDBOXES ger kunden möjlighet till manuell säkerhetskopiering. En manuellt skapad säkerhetskopia tas bort så snart kunden BOX meddelar och raderar. Antalet möjliga säkerhetskopior beror på tariffen och finns i produktbeskrivningen.
 5. Den Staging miljön (databas- och filsystemet) inte är en del av säkerhetskopian för RAIDBOXES .

Avsnitt 2. Särskilda villkor för gratis boxar (DEMO BOXES)

De särskilda villkor som beskrivs här kompletterar och specificerar bestämmelserna i avsnitt A.4.
1. Avvika från förordningen
För gratis BOXEN under provperioden gäller inte de tjänster som anges i avsnitt A avsnitt 5 i sin helhet.
2. Prestandainnehåll

 1. RAIDBOXES erbjuder DEMO-BOXEN för varje valbar taxa. MINI och STARTER kan testas i 14 dagar gratis, högtrafiklådor i 4 dagar. De exakta demotiderna visas när du väljer DEMO BOX Visas.
 2. För gratis BOXEN under provperioden har kunden inte rätt att tillhandahålla den vanliga produktens fulla funktionalitet.

3. Radering av uppgifter

 1. Om kunden varken har den kostnadsfria BOX omvandlas till en betald, utöver detta, en avgiftsbaserad ytterligare BOX avtalet avslutas automatiskt utan föregående meddelande om uppsägning från kundens sida eller RAIDBOXES efter provningsfasens. Den fria RAIDBOXES kontot kommer att finnas kvar.

Avsnitt 3. Särskilda villkor för taxan "FULLY-MANAGED"

 1. I den FULLT FÖRVALTADE tariffen erbjuder vi automatiska Plugin - (stöd till WordPress programvara) och Theme - ( WordPress Designmallar) Uppdateringar för CMS WordPress Att.

1. Förfarande för uppdatering Plugins Och Themes

 1. En uppdateringsprocess kräver alltid en daglig säkerhetskopiering. Efter uppdateringsprocessen kontrolleras webbplatsen för tillgänglighet. En fullständig kontroll av webbplatsen för funktionalitet och design utförs inte. På grund av många Plugin uppdateringar kommer kunden inte att kunna använda Plugin Uppdateringar. Kunden är därför skyldig att kontrollera sin webbplats minst en gång i veckan.
 2. Detta gäller inte sidor som varken är tillgängliga eller korrekt länkade. Det finns ingen automatisk uppdatering här. I det här fallet kommer kunden att RAIDBOXES kontaktas via hans lagrade e-postadress.

2. Hur man hanterar problem

 1. Om en sida inte längre är tillgänglig efter det att en uppdatering har utförts RAIDBOXES försöker återställa den tidigare skapade säkerhetskopian.
 2. Om kunden märker problem på sin webbplats kan webbplatsen när som helst återställas till den tidigare skapade säkerhetskopian. Om ett fel på webbplatsen orsakas av en Plugin - eller Theme uppdatera efter RAIDBOXES identifieras visas den tidigare skapade säkerhetskopian på BOX och kunden meddelas. Tillsammans kan du sedan bestämma om en uppdatering ska avbrytas först eller om ytterligare en betald supporttjänst ska användas.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. RAIDBOXES ansvarar inte för skador som orsakas av Plugin - eller Theme Uppdateringar. I synnerhet har kunden inte rätt att ha rätt till Plugin - och Theme -Uppdateringar av RAIDBOXES åtgärdas.

Avsnitt 4. Särskilda villkor för domänkontrakt

 1. Om RAIDBOXES en domän registreras, avtalet ingås direkt mellan kunden och respektive registrator. RAIDBOXES agerar i förhållande till kunden som mellanhand, Internetleverantör inom ramen för ett betalt affärsupphandlingsförhållande (avsnitt 675 i den tyska civillagen). Därför gäller registreringsvillkoren och riktlinjerna för respektive registrator eller register. I den mån dessa strider mot de nuvarande allmänna villkoren för RAIDBOXES respektive registreringsvillkor och riktlinjer har företräde framför villkoren för RAIDBOXES . En översikt över policyer och registreringsvillkor hittar du här.
 2. Domäner registreras i en automatiserad process. RAIDBOXES har inget inflytande på domäntilldelningen. RAIDBOXES Antar därför ingen garanti för att de domäner som begärs för kunden kan tilldelas (delegeras), kommer att vara på lång sikt och är fria från tredje parts rättigheter.
 3. Kunden är skyldig att samarbeta vid registrering, överföring och radering av domäner samt vid ändring av poster i de upphandlande myndigheternas databaser på ett rimligt sätt.
 4. Kunden garanterar att hans domäner och innehållet som är tillgängligt nedan inte bryter mot rättsliga bestämmelser eller kränker tredje parts rättigheter. Beroende på typen av domän eller riktningen för det associerade innehållet måste andra nationella rättssystem följas så att säga.
 5. Om tredje part anser att domäner eller innehåll kränker deras rättigheter, eller om en lagöverträdelse anses vara RAIDBOXES På grund av objektiva omständigheter som sannolika kan vi tillfälligt blockera innehållet och vidta åtgärder för att göra domänen i fråga oåtkomlig.
 6. Kunden ska, i händelse av krav på ersättning från tredje part, som baseras på felaktig användning av en Internetdomän eller dess tillhörande innehåll, RAIDBOXES Undantagna.
 7. Om kunden avstår från en domän till respektive registrator eller registret kommer han att informeras om detta RAIDBOXES Omedelbart.
 8. Uppsägning av avtalsförhållandet med RAIDBOXES Registreringsavtalet för en domän mellan kunden och .dem i varje enskilt fall påverkas inte. Uppsägningsorder som rör registreringsförhållandet måste dock RAIDBOXES Eftersom domänen hanteras för domänägaren och kommunikation från domänägaren, inklusive uppsägningar av kontraktet, ska vidarebefordras regelbundet via leverantören till respektive registrator eller register.
 9. Kundens uppsägning med avseende på avtalsförhållandet med RAIDBOXES kräver därför kundens uttryckliga skriftliga försäkran om att domänen kommer att avslutas (sam)och kan raderas. Om kunden inte också är domänägare kräver annullerings- eller annulleringsordern skriftligt medgivande från domänägaren eller administratören.
 10. Tidsfristen för utfärdande av domänavslutsorder till RAIDBOXES för alla domäner i samband med toppdomänerna .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu är fyra veckor i slutet av perioden för registreringsrelationen, för alla andra domäner tre månader.
 11. Sena domänavslutsorder är RAIDBOXES omedelbart till registratorn. Det klargörs dock att om ett uppsägningsbeslut avseende domänregistreringsavtalet inte utfärdas av kunden i god tid och domännamnet därför utvidgas till att omfatta registratorn eller .dem-registratorn, kvarstår kundens skyldighet att betala för förnyelseperioden.
 12. Även om kunden avslutar avtalsförhållandet med RAIDBOXES innehåller dock inget uttryckligt föreläggande som är förenligt med RAIDBOXES tidigare registrerade domäner kommer skyldigheten att betala domänerna också att finnas kvar tills vidare. Efter ofullständig begäran till kunden, som skickas till den e-postadress som kunden uppger, att skriftligen deklarera om domänerna inom rimlig tid, RAIDBOXES för att överföra domänerna till respektive registrators direkta administration eller för att frigöra domänerna för kundens räkning. Detsamma gäller vid uppsägning av avtalsförhållandet med kunden genom att RAIDBOXES .
 13. Om domäner inte utfärdas av kunden senast på slutdatumet för affärshanteringsavtalet för hantering av domänen mellan kunden och RAIDBOXES som har placerats i en annan leverantörs administration, ska RAIDBOXES för att överföra domänerna till respektive registrators direkta administration eller för att frigöra domänerna för kundens räkning. Detta gäller särskilt om kunden har gett en instruktion om överföringen av domänen till en ny leverantör, men detta genomförs inte i tid.

Avsnitt 5. Särskilda villkor för tillägg

1. Specifikationer för tjänster

 1. Inom sitt kontrakt har kunden möjlighet att lägga till ytterligare tillägg.
 2. Omfattningen av tjänsterna för de tillägg som erbjuds av oss finns i respektive tjänstebeskrivning.

2. Uppsägning av avtalet, avtalsbehandling, uppsägning

 1. Till var och en BOX ett eller flera tillägg kan läggas till. Tillägget kopplas automatiskt till det avtal i vilket BOX Är.
 2. Om BOX avbryter automatiskt motsvarande tillägg.
 3. Varje tillägg kan avslutas med en period på en månad fram till avtalets, oberoende av BOX sägs upp till avtalet.

3. Betalningsvillkor

 1. Varje tillägg faktureras tillsammans med det kontrakt i vilket BOX Är. Synkroniseringen av betalningsmetoden och betalningsintervallet körs automatiskt.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om inledningen av avtalet om tillägget sammanfaller med att avtalet om BOX sambandskontrakt faktureras tillägget oberoende av för motsvarande period.

Avsnitt 6. Särskilda villkor för "FREE DEV" programmet

 1. RAIDBOXES erbjuder sina kunder en fri utvecklingsmiljö. Inom detta kan utvecklare komma åt 3 DEMO BOXES gratis i 90 dagar. STARTER -Planera tjänster skapa webbplatser. Efter avslutad webbplats kommer detta att vidarebefordras till kundens kund inom ett ägarbyte och kommer först då att placeras i en betald BOX Konverteras. Överföringen till kunden kan ske inom affiliate-systemet för RAIDBOXES dessutom belönas. Mer information om vårt affiliateprogram hittar du här.
 2. Detta erbjudande riktar sig uteslutande till webbutvecklare. För att aktiveras för FREE DEV programmet krävs en förhandsregistrering. Detta kan göras genom att fylla i ett formulär som en del av onboarding. Alternativt kan en aktivering göras genom att kontakta vår chattsupport.
 3. Efter en framgångsrik antagning till FREE DEV programmet RAIDBOXES tillgänglig för kunden upp till 3 DEMO-BOXAR i 90 dagar utan kostnad. I slutet av de 90 dagarna BOX raderas automatiskt.
 4. När du har skickat in formuläret kan du RAIDBOXES låsa upp kunden inom en period av 3 dagar för FREE-DEV-programmet eller vägra det utan att ange skäl.
 5. RAIDBOXES har rätt att när som helst utesluta kunden från deltagandet av FREE DEV-programmet, förutsatt att fakta motiverar godkännande av missbruk av programmet eller om det finns andra överträdelser i enlighet med avsnitt 12 i de allmänna bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

Avsnitt 7. Särskilda villkor för e-posttjänster

 1. Kunder till RAIDBOXES ha möjlighet att boka e-postpostlådor inom sitt kontrakt. För att kunna erbjuda e-posttjänster RAIDBOXES inom ett återförsäljaravtal med mailbox.org.
 2. Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstbeskrivningen för det valda paketet.
 3. En e-postlåda kan bara skapas om en domän är tillgänglig. Detta måste vara länkat inom beställningsprocessen.
 4. Det är kundens ansvar att se till att viktiga e-postbackups görs.

5. Avtalstermin/uppsägning

 1. Avtalsperioden för e-postlådan är densamma som för det associerade kontraktet.
 2. E-postinkorgen kan sägas upp när som helst, utan att en tidsfrist iakttas, oavsett kontraktet vid kontraktets vid kontraktets vid kontraktets.
 3. Om det kontrakt som e-postpostlådan är kopplad till sägs upp avslutas e-postlådan automatiskt med och tas bort i slutet av avtalsperioden.

6. Betalningsvillkor

 1. Varje e-postpostlåda faktureras med det associerade kontraktet.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om inledningen av brevlådans avtal sammanfaller med att avtalet om BOX relaterade kontraktet faktureras postlådan oberoende av för motsvarande period.

8. Särskilda villkor för alternativet "Content Delivery Network" (CDN-alternativet)

 1.  Kunder till RAIDBOXES har möjlighet att öka den globala tillgängligheten för din webbplats via CDN-alternativet med hjälp av ett innehållsdistributionsnätverk. För att kunna tillhandahålla denna tjänst ska RAIDBOXES inom ett återförsäljaravtal med proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstbeskrivningen.
 2. CDN-alternativet kan läggas till eller avregistreras till ett befintligt kontrakt när som helst. Uppsägning av det associerade avtalet leder automatiskt till att CDN-optionen sägs upp. Fakturering görs på villkoren i det associerade kontraktet.
 3. För tillhandahållandet av CDN-alternativet, våra allmänna villkor för tillgänglighet (se ovan A. 5) och ansvaret för RAIDBOXES (se avsnitt 13 ovan A).

9. Särskilda villkor för multisitealternativet

 1. Kunder till RAIDBOXES har möjlighet att använda multiplatsen på en WordPress instans flera WordPress -Underkataloger eller WordPress Webbplatser. Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstbeskrivningen.
 2. Jämfört med WordPress Enskilda webbplatser kan inte använda hela utbudet av tjänster från RAIDBOXES användas. Den aktuella prestandanivån kan när som helst användas i servicebeskrivningen "Multisite" på RAIDBOXES Webbplats.

Gäller från 20 november 2019