Sekretesspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi de rättsliga bestämmelserna om dataskydd ( PUL ) och även göra allt du kan för att skydda dina data. Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater (EU) samt andra bestämmelser om uppgiftsskydd är:

RAIDBOXES Gmbh

Hamnvägen 32

48153 Münster

Företagets externa dataskyddsombud är:

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Huset Sentmaring 9

48151 Münster

Telefon: 0251 203197-0

E-post: privacy@raidboxes.io

I. Inledning

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi lagen om dataskydd och gör även allt vi kan för att skydda dina uppgifter.

Om du vill kontrollera dina cookie-inställningar, klicka här.

Denna sekretesspolicy är avsedd att ge dig, som kund eller potentiell kund, en detaljerad översikt över hur och i vilken utsträckning dina uppgifter samlas in, lagras, bearbetas, skickas vidare och överförs av oss när du besöker våra Webbplatser eller använder våra tjänster. Du bör också få en överblick över de dataskyddsåtgärder vi har och de alternativ som är tillgängliga för dig när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster.

För att säkerställa skyddet av dina uppgifter i framtiden, särskilt på grundval av nya rättsliga krav och teknisk utveckling, är det väsentligt att från tid till annan anpassa denna uppgiftsskyddsdeklaration. Vi rekommenderar därför att du tar del av vår databehandlingsinformation och anteckningar med jämna mellanrum.

Vid utarbetandet av sekretesspolicyn har vi försökt att ta avstånd så mycket som möjligt från juridiska fraser för att se till att även icke-advokater förstår allt. Om hänvisningar till lagtexten förekommer på vissa ställen beror detta enbart på fullständigheten. Om avsnitt är obegripliga ber vi er vänligen att meddela oss så att vi kan revidera den relevanta passagen.

Det har dock visat sig vara mycket svårt att skriva en integritetspolicy som å ena sidan är transparent, begriplig och fullständig och å andra sidan inte överväldigar läsaren på grund av sin längd. Vi har därför beslutat att först ge dig en allmän översikt, som du sedan kan utveckla i resten av integritetspolicyn. Vänligen ta en stund för att läsa igenom denna sekretesspolicy i lugn och ro. Om du har ytterligare frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

1. Vilka uppgifter står på spel?

När man talar om databehandling, är dina personuppgifter alltid menat. I den PUL i artikel 4.1 definieras dessa som uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar person. Detta innebär alla data som har en referens (vare sig direkt eller indirekt) till dig, e..B förnamn, namn, adresser, e-postadresser, användarbeteende etc. Data som är relaterade till onlinewebbplatser eller onlinetjänster som inte ägs eller inte kontrollerar oss ingår inte i denna sekretesspolicy. Webbplatser eller tjänster från andra RAIDBOXES kunder också utesluts från detta.

2. Varför behandlar vi personuppgifter?

Å ena sidan, eftersom vi inte kan komma runt det: För att ingå ett avtal med oss, är det absolut nödvändigt att känna till din master data. Å andra sidan vill vi ge dig som kund bästa möjliga användarupplevelse och strävar därför alltid efter att optimera våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med juridiska föreskrifter. Det innebär att uppgifterna endast behandlas om det finns lagligt tillstånd. I synnerhet, om databehandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av våra avtalstjänster eller för användningen eller online-tjänster eller krävs enligt lag. Dessutom behandlar vi uppgifter om vi har gett vårt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse av behandlingen (e.B. intresse för analys, optimering, ekonomisk drift, säkerhet för vårt online-erbjudande, särskilt vid mätning av räckvidd, skapande av profiler för reklam- och marknadsföringsändamål samt insamling av åtkomstdata och användning av tredjepartstjänster. I det andra avsnittet, "För fördjupning: Cookies och annan teknik", ger vi dig en omfattande översikt över hur du använder och använder dem.

3. När och i vilken utsträckning behandlar vi personuppgifter?

I det följande hittar du en översikt över alla processer i vilka personuppgifter behandlas av dig. En mer detaljerad beskrivning finns här.

3.1 För tillhandahållande av avtalsenliga tjänster/registrering

Vi behandlar inventeringsdata och kontraktsdata för att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och tjänster. (Art. 6(1) tänd.b PUL )

3.2 Kontakta

Om kontakt sker via e-post kommer informationen att behandlas i den utsträckning som krävs för att besvara dina frågor. Vi kontaktar oss via vår livechatt via Intercoms tjänster. Ytterligare information finns under rubriken "Att fördjupa: Cookies och annan teknik"

3.3 Att besöka vår hemsida

Om du använder vår webbplats, våra tjänster eller meddelandefunktioner kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande tekniker. Den information vi samlar in hjälper oss att bättre anpassa våra tjänster till våra kunders behov, att göra dem bättre och snabbare och framför allt ännu säkrare. De används också i reklamsyfte. Mer information hittar du här.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi inhämta den registrerades samtycke för behandling av transaktioner av personuppgifter, art. 6 sec. 1 lit. en allmän dataskyddsförordning tjänar ( PUL ) som rättslig grund. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av ett avtal som den registrerade är part i, art.b. PUL som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsenliga åtgärder. I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för uppfyllandet av en rättslig skyldighet som vårt företag omfattas av, art. 6 sek. 1 lit tjänar .c PUL som rättslig grund. För det fall vitala intressen för den registrerade eller en annan fysisk person kräver behandling av personuppgifter, artikel 6.1 tänt. PUL som rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för att tillvarata ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part och den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte uppväger det första intresset, är artikel 6 (1) tänt. PUL som den rättsliga grunden för bearbetning.

5. Data radering och lagringstid

De uppgifter som lagras av oss kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för sitt syfte och borttagningen inte är utesluten av rättsliga lagringsskyldigheter. Om användarnas uppgifter inte raderas därför att de är nödvändiga för andra och juridiskt tillåtna ändamål kommer behandlingen av dem att begränsas. Det innebär att data blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel .B uppgifter om användarna, som måste bevaras av kommersiella eller skattemässiga skäl. Enligt lagkrav sker kvarhållandet under 6 år i enlighet med 257 §1 i den tyska handelskoden (Commercial Books, Inventories, Opening Balance Sheets, Annual Financial Statements, Commercial Letters, Accounting Documents etc.) samt under 10 år i enlighet med section 147 (1) AO (böcker, register, förvaltningsrapporter, bokföringshandlingar, handels- och affärsbrev, dokument som är relevanta för beskattning etc.).

6. Kan minderåriga använda våra tjänster?

Kort sagt: Nej. Vår webbplats och våra tjänster får inte användas av personer som ännu inte är av laglig ålder. Vi samlar inte medvetet in information från minderåriga eller andra personer som är juridiskt oförmögna att använda våra Tjänster. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från minderåriga, kommer vi att radera dem omedelbart; om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna. Kontakta oss om du misstänker att vi oavsiktligt eller felaktigt har samlat in uppgifter från en minderårig.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att på ett adekvat sätt skydda din personliga information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar brandväggar, datakryptering, behörighetskontroller för åtkomst till data och mycket samvetsgrant välja våra serverplatser. Vi är fast beslutna att säkra våra system och tjänster.

Du är dock ansvarig för säkerhet och sekretess för dina lösenord och din kontoprofil eller registreringsdata. Dessutom är det ditt ansvar att kontrollera att den personliga information vi har om dig är korrekt och aktuell. Vi är inte ansvariga för skydd av personuppgifter som vi lämnar ut till tredje part på grundval av en kontolänk som du auktoriserar.

8. Var lagras dina uppgifter?

8.1 Frankfurt

En äldre del av servrarna underliggande värdprestanda finns i datacenterna i Interxion i Frankfurt. Datacenter platser hyrdes av Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean driver en molnplattform för virtuella servrar där, som vi använder som en plattform för hosting. Ett avtal om bearbetning av avtal med Digital Ocean har ingåtts. Digital Ocean har ingått med oss EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd för att garantera säkerheten för dina uppgifter och är dessutom certifierad enligt föreskrifterna i avtalet om skydd av privatlivet i EU och USA. Det här datacentret är potentiellt bara relevant för kunder vars sidor skapades före den 1 januari 2019. Alla webbsidor som skapas eller skapas efter detta datum kommer att finnas exklusivt på de datacenter som anges i 8.2 och 8.3.

8.2 Falkenstein / Nürnberg

En annan del, servern underliggande värd prestanda och även servrarna för vår egen infrastruktur och databehandling (instrumentbräda, övervakning, konfigurationshantering, säkerhetskopior, etc.) är belägna i datacenter i Hetzner, Hetzner Online GmbH, i Falkenstein och Nürnberg. Hetzner erbjuder dedikerade servrar för uthyrning på dessa platser, som vi använder som en plattform för hosting. Vi använder också dessa för vår egen infrastruktur och de automatiska säkerhetskopiorna av de webbplatser som vi har som värd. Ett avtal om orderuppgiftsbehandling med Hetzner har ingåtts. Dessutom omfattas Hetzner också av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Hetzner Online GmbH har tilldelats ISO-certifikatet 27001. Mer information om serverplatsen hittar du här.

8.3 Düsseldorf och Taucha

Förutom de datacenter som beskrivs i 8.1 och 8.2, används även två datacenter för dogado GmbH för tillhandahållande av webbservrarna. En av datacentra, datacentret i Düsseldorf, drivs av själva dogado. Det andra datacentret ligger i Taucha, Tyskland, och drivs av envia TEL GmbH på uppdrag av dogado GmbH.

Både datacenteroperatörer och datacenter är ISO 27001-certifierade, bland annat; ett avtal om bearbetning med dogado har ingåtts. Dessutom omfattas både dogado och envia TEL GmbH också av kraven i dataskyddsförordningen.

8.4 Amsterdam

Från våra tidiga dagar finns det fortfarande några webbplatser i datacenter equinix Amsterdam Datacenter. Serverplatsen är ISO 27001-certifierad, bland annat. Mer information om datacentret hittar du här. Datacenter platser hyrdes av Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Säkerhetskopior

Våra säkerhetskopior lagras i datacenter av Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valde Frankfurt som vår serverplats. För att säkerställa säkerheten för dina data har vi en AV med AWS och den så kallade EU-kommissionens standardklausuler om dataskydd. AWS deltar i PRIVACY SHIELD-programmet eu-USA. Serverplatsen är iso 27001-certifierad,blandannat. Mer information om dataskydd hittar du här.

8.6 SMTP-relä (E-postfrakt)

För att skicka transaktionella e-postmeddelanden arbetar vi med Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). Följande data lagras:

- E-postadress "från"

- E-postadress "till"

- Innehållet i e-postmeddelandet

- Domän av den BOX , som skickar posten

Mailgun har använt oss för att garantera säkerheten för dina data. standardklausuler om dataskydd av EU-kommissionen samt en AV hos oss. Syftet med behandlingen är att fullgöra avtalsförpliktelser. Den rättsliga grunden här är artikel 6.1 i .b PUL . Uppgifterna lagras på Mailgun i 15 dagar. Själva posterna kommer att visas i 7 dagar på BOX Lagras.

9. När kommer vi att dela dina uppgifter?

Först och främst vill vi försäkra dig om att vi inte säljer, lånar ut eller hyr ut dina personuppgifter. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras om detta .B för vilka uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser är oumbärligt, vi har ett berättigat intresse eller vi har ditt samtycke. Var och en av våra avtalspartners är noggrant och noggrant utvalda och vi tvingar dem att skydda alla uppgifter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Av denna anledning ingår vi också ett avtal med bearbetningsföretaget i enlighet med artikel 28 PUL Av.

10. Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser för andra leverantörer för vars innehåll vi, den RAIDBOXES Gmbh, är inte ansvarig och som denna dataskyddsdeklaration inte gäller.

11. Dina rättigheter

Så snart personuppgifter behandlas av dig är du en data-berörd person i den mening som avses i PUL och du har följande rättigheter gentemot den ansvarige (dvs. gentemot oss):

 • Rätt till information,
 • rätt till rättelse eller radering,
 • rätt att begränsa bearbetning,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • rätt till dataportabilitet.

Du har också rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Mer information hittar du här.

II. För att fördjupa: Cookies, Tracking och annan teknik

Följande avsnitt är avsett att ge dig en bättre förståelse för de olika tekniker vi använder och hur de används. Om du använder vår webbplats, våra tjänster eller meddelandefunktioner kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande tekniker. Den information vi samlar in hjälper oss att bättre anpassa våra tjänster till våra kunders behov, att göra dem bättre och snabbare och framför allt ännu säkrare. De används också i reklamsyfte.

1. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1.1 Uppgiftsbehandlingens beskrivning och omfattning

Så snart du har tillgång till vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet för den uppropade datorn. Följande uppgifter samlas in:

 • Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbplatser från vilka användarens system går in på vår webbplats

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

1.2 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är Art. PUL .

1.3 Syfte med databehandling

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste din IP-adress lagras under hela sessionen. Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. En utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med Art. PUL .

1.4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen av dem. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session avslutas. När det gäller lagring av data i loggfiler är detta fallet efter senast sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I så fall tas eller alieneras IP-adresserna för användarna, så att en tilldelning av den anropande klienten inte längre är möjlig.

1.5 Möjlighet till invändning och förfogande

Insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändigt för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet att invända från användarens sida.  

2. Cookies

2.1 Uppgiftsbehandlingens beskrivning och omfattning

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i internetläsaren eller av internetläsaren på användarens datorsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen återkallas. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer automatiskt att raderas efter slutet av ditt besök. Dessa tillåter oss att länka dina handlingar under just denna webbläsarsession. Andra cookies (så kallade permanenta cookies) förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem.  Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren kan identifieras även efter en sidändring. Följande data lagras och överförs i dessa tekniskt nödvändiga cookies:

 • Språk
 • Inloggningsinformation

Vi använder även cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av användarnas surfbeteende. Dessa används för att övervaka anonymiserat användarbeteende på webbplatsen, till exempel för att registrera antalet besök per sida. De insamlade uppgifterna kommer uteslutande att användas för optimering av prestanda och utformning av denna webbplats. Dessa cookies är i de flesta fall cookies från tredje part (t.ex. Google Analytics.B). Uppgifterna samlas dock in i en anonymiserad form och används uteslutande av oss. Om du som användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på ditt operativsystem. På så sätt kan följande data överföras:

 • Användning av webbplatsfunktioner (Intercom, OneSignal)
 • Användningsbeteende (Google Analytics)
 • Tilldelning av källan till webbplatsvisningar (egen cookie)
 • Uppdrag till en affiliate / reklampartner (egen cookie)
 • Frekvens för sidvisningar (Google Analytics)
 • Inst instade söktermer (Google Analytics)

När du besöker vår webbplats kommer du att informeras om användningen av cookies för analysändamål och ditt samtycke till behandling av de personuppgifter som används i detta sammanhang kommer att erhållas. I detta sammanhang görs också en hänvisning till denna sekretesspolicy. Mer information om cookies finns i de kommande avsnitten.

2.2 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. PUL . Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är Art. 6 sek. 1 lit. a PUL .

2.3 Syfte med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring. Vi kräver cookies för följande applikationer:

 • Överföring av språkinställningar
 • Att komma ihåg söktermer

Användningen av analyscookies görs i syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookiesen lär vi oss hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt optimera vårt erbjudande.

2.4 Lagringens varaktighet, möjlighet att motbevisa och bortskaffa

Cookies lagras på din dator och överförs av den till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din internet-webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att webbplatsens alla funktioner inte längre utnyttjas fullt ut. Om du använder de cookies som vi använder RAIDBOXES GmbH, vill invända, skriv bara till oss, eller ändra dina sekretessinställningarhär .

3. Registrering  

3.1 Uppgiftsbehandlingens beskrivning och omfattning

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig med personuppgifter. Uppgifterna matas in i en indatamask och överförs till oss och lagras. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Följande uppgifter kommer att samlas in under registreringsprocessen:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress

Om du sluter ett betalt avtal med oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer med dem.

Mottagarna av personuppgifterna kan vara tredje parter (leverantörer av sjöfarts- eller transporttjänster, banker, skatterådgivare, advokater, myndigheter osv.) i den mån detta är nödvändigt för behandling och behandling av avtalet och de tillhörande rättigheterna och skyldigheterna.

Vi använder externa tjänster för att behandla betalningar. Vi kommer att förse dessa tjänster med dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för behandling av betalningar. Ytterligare information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen samt de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan.

BETALA DIG

Leverantör: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland.

Hemsida: https://www.payone.com/

Mer information och dataskydd: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ och https://www.payone.com/dsgvo-haendler/".

3.2 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. PUL . Om registreringen tjänar utförandet av ett avtal som användaren är part i eller genomförandet av åtgärder före avtalsenliga, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna Art.b. PUL .

3.3 Syfte med databehandling

En registrering av användaren är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal med användaren eller för genomförandet av åtgärder före avtalsenliga åtgärder.

3.4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen av dem. Så är fallet under registreringsprocessen för fullgörandet av ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalsenliga åtgärder om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att genomföra avtalet. Även efter avtalets ingående kan det finnas behov av att lagra personuppgifter om avtalspartnern för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. Ständiga skyldigheter kräver lagring av personuppgifter under avtalstiden. Dessutom måste garantiperioder iakttas och lagring av uppgifter för skatteändamål. De lagringsperioder som i detta avseende skall iakttas kan inte fastställas schablonbegående, utan måste fastställas för respektive avtalspart och avtalspart i enskilda fall.

3.5 Möjlighet att invända och bortskaffa

Som användare har du möjlighet att när som helst lösa registreringen. Du kan använda de lagrade uppgifterna när som helst själv via RAIDBOXES Användargränssnitt. Om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalsenliga åtgärder är tidig radering av uppgifterna endast möjlig om inte avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter utesluter radering.

4. SEPA-mandat för direktdebitering.

4.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Som en del av vår beställningsprocess erbjuder vi dig möjligheten att ge oss ett SEPA-autogiromedgivande och på så sätt ge oss möjlighet att samla in betalningar från ditt konto. Uppgifterna matas in i en inmatningsmask som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör GoCardless och överförs direkt till tjänsteleverantören. Följande uppgifter samlas in som en del av mandatet för SEPA-autogiro:

 • Identifieringsinformation
 • Kontaktinformation (t.ex. namn, postadress och e-post).
 • Bankuppgifter
 • Transaktionsinformation (namn på handlaren, beskrivning av transaktionen, betalningsbelopp)
 • IP-adress och operativsystem för den anropande enheten
 • Nätverksinformation och identifiering av enheter
 • Användningsbeteende (för att skydda mot bedrägligt beteende).

Uppgifterna samlas in direkt av GoCardless. GoCardless ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Mer information om GoCardless, omfattningen av databehandlingen och den teknik och de förfaranden som används för tjänsten finns nedan:

Leverantör: GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Storbritannien

Webbplats: https://gocardless.com/

Ytterligare information och dataskydd: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/ https://gocardless.com/legal/privacy/

Garanti: Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45.1 i DS-GVO

4.2 Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 a PUL om användaren har gett sitt samtycke. Om SEPA:s autogiromedgivande används för att uppfylla ett avtal som användaren är part i eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6.1 b PUL.

4.3 Syftet med behandlingen

Beviljandet av SEPA-autogiromedgivandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren eller för att utföra åtgärder före avtalstillfället.

4.4 Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Detta är fallet för SEPA:s autogiromedgivande för fullgörande av ett avtal eller för genomförande av åtgärder före avtalstillfället när uppgifterna inte längre behövs för genomförandet av avtalet. Även efter det att avtalet har ingåtts kan det vara nödvändigt att lagra avtalspartnerns personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. Fortsatta skyldigheter kräver lagring av personuppgifter under avtalets löptid. Dessutom måste garantitiderna iakttas och uppgifter lagras för skatteändamål. De lagringsperioder som ska iakttas kan inte fastställas generellt utan måste fastställas för varje enskilt avtal och varje enskild avtalspart.

4.5 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Som användare har du möjlighet att när som helst säga upp avtalet med RAIDBOXES . Du kan när som helst själv ändra eller radera de lagrade uppgifterna via användargränssnittet RAIDBOXES. Om uppgifterna krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig om avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter inte förhindrar radering.

5. användning av en e-postlåda

Vi erbjuder dig möjligheten att lägga till betalda e-postbrevlådor inom ditt kontrakt. För att kunna erbjuda dig denna tjänst samarbetar vi med mailbox.org inom ett återförsäljarekontrakt (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin). mailbox.org:s integritetspolicy finns här: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

5.1 Omfattning av databehandlingen

När du ställer in en inkorg för e-post efterfrågas följande data och lagras: förnamn, efternamn, RAIDBOXES Kundnummer, e-postadresser som tillhör postlådan och deras domännamn.

5.2 Syftet med databehandlingen, rättslig grund

Inmatningen av uppgifterna är nödvändig för att ett avtal med användaren ska kunna uppfyllas eller för att genomföra åtgärder före avtal. I detta avseende tjänar artikel 6.1 lit .b PUL som rättslig grund.

5.3 Lagringstid

Efter uppsägningen av ditt brevlådekontrakt på RAIDBOXES din länk kommer att raderas mailbox.org, förutsatt att det var det sista brevlådekontraktet. Detta omfattar även länkarna till de domäner som du har lagrat i mailbox.org. DNS-inställningarna förblir opåverkade efter uppsägning. 60 dagar efter borttagning av postlådan mailbox.org bort alla data.

6. nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och produktinformation

Vi erbjuder dig möjligheten att ta reda på alla nyheter om WordPress och att få våra produkter informerade av oss. Till exempel erbjuder vi dig vårt gratis nyhetsbrev. Hur när och var vi lagrar data, vill vi förklara här:

6.1 Aktiv kampanj LLC

På vår hemsida är det möjligt att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uppgifterna från inmatningsformuläret att överföras till oss. För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det att uppge din e-postadress. Dessutom kommer följande uppgifter att samlas in vid registreringen:

 • Din e-postadress
 • IP-adress för den anropande datorn
 • Datum och tid för registrering
 • Geografiska data (longitud och breddgrader)

Ditt samtycke kommer att inhämtas för behandlingen av uppgifterna som en del av registreringsprocessen. Vi loggar detta. Anmälan till vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat dubbel opt-in-förfarande. Det innebär att du får ett e-postmeddelande efter registreringen där du får en be om att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan logga in med utländska e-postadresser. Anmälningarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna styrka registreringsprocessen enligt de juridiska kraven. Detta inkluderar lagring av inloggnings- och bekräftelsetiden, samt IP-adressen. De ändringar av dina data som lagras av leverantören av frakttjänster loggas också.

För att skicka ut vårt nyhetsbrev använder vi Active Campaign-tjänsten av ActiveCampaign, LLC. Active Campaign har undertecknat EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd med oss för att garantera säkerheten för dina uppgifter och ett så kallat Tillägg för databehandling.

6.2 Intercom

För sändning av meddelanden via e-post, som ska informera dig om vår produkt samt eventuella funktionsstörningar, använder vi tjänsterna Intercom av företaget intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med Art. PUL .  Eftersom Intercom är baserat och servrar i USA kommer personuppgifter att överföras till USA när vi använder vår supportchatt. För att garantera säkerheten för dina uppgifter har Intercom med oss ingått EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd och undertecknat ett så kallat Tillägg för databehandling med oss.

6.3 E-postmarknadsföring till befintliga kunder

Om du köper tjänster på vår webbplats och lämnar din e-postadress bakom dig kan den senare användas av oss för att skicka produktinformation. I ett sådant fall kommer endast direktreklam för dina egna liknande produkter eller tjänster att skickas via post.

I samband med databehandlingen kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part.

6.4 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter det att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är Art. PUL . Den rättsliga grunden för att skicka e-postmeddelanden med direktmarknadsföring till följd av försäljning av varor eller tjänster är avsnitt 7 (3) UWG. Användningen av tjänsteleverantörerna Active Campaign och Intercom baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL .

6.5 Syftet med databehandlingen

Samlingen av användarens e-postadress används för att leverera nyhetsbrevet eller direkt e-post. Vårt intresse är inriktat på användandet av ett användarvänligt och säkert utskickssystem som tjänar våra affärsintressen samt uppfyller våra användares förväntningar.

6.6 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen av dem. Din e-postadress kommer därför att lagras så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv. Din direktmarknadsföring e-postadress kommer att lagras så länge du är en av våra befintliga kunder.

6.7 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev eller våra direkta marknadsföringsåtgärder. Du hittar en länk för att avbryta i slutet av varje nyhetsbrev. Efter uppsägning kommer dina uppgifter att raderas förutom e-postadressen. E-postadressen lagras i en blockeringslista och används endast för att säkerställa att vi inte skickar några ytterligare e-mail till din e-postadress.

7. kontaktformulär, kontakt e-post, live chat

7.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår hemsida finns blanketter som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare utnyttjar denna möjlighet kommer de uppgifter som anges i indatamasken att överföras till oss och lagras. När meddelandet skickas lagras även följande data:

 • Användarens e-postadress
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

För behandlingen av uppgifterna kommer ditt samtycke att inhämtas under överföringsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna dataskyddsdeklaration. Alternativt är det möjligt att kontakta oss via vår e-postadress. I så fall kommer personuppgifterna för den användare som sänds av e-posten att lagras. Du kan också kontakta oss via live chatt-funktionen. Vi använder tjänsterna av Intercom. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för behandlingen av konversationen.

7.2 Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. PUL . Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som överförs i loppet av att ett e-postmeddelande skickas är artikel 6 .1 tänt. PUL . Om e-postkontakten syftar till att ingå avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art.b. PUL .

Användningen av tjänsteleverantören Intercom baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med Art. PUL .

7.3 Intercom

För tillhandahållande av vår live support chatt samt för att skicka support e-post, vi lita på intercom tjänsten av Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Eftersom Intercom är baserat och servrar i USA kommer personuppgifter att överföras till USA när vi använder vår supportchatt. För att garantera säkerheten för dina uppgifter har Intercom med oss ingått EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd och undertecknat ett så kallat Tillägg för databehandling med oss.Syftet med databehandling när det gäller Intercom är att ge kundsupport och detta innebär också vårt berättigade intresse av databehandling i enlighet med Art. PUL . Mer information hittar du här.

7.4 Syftet med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifter från indatamasken används enbart för behandling av kontakt. Vid kontakt via e-post har detta också det nödvändiga berättigade intresset av att uppgifterna bearbetas. De övriga personuppgifter som behandlas under överföringsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten för våra informationstekniska system.

7.5 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen av dem. För personuppgifterna från inmatningsformen för kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive samtal med användaren är färdig. Samtalet avslutas när det av omständigheterna kan härledas att de aktuella omständigheterna har klarlagts slutgiltigt. De ytterligare personuppgifter som samlas in under överföringsprocessen raderas senast efter en period på sju dagar.

7.6 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan samtalet inte fortsätta. Nedan följer en beskrivning av hur återkallandet av samtycket och invändningen om lagring görs möjlig. Alla personuppgifter som sparas i loppet av att kontakta oss kommer att raderas i detta fall.

8. RAIDBOXES® Magazine "wp unboxed" kommentarsfunktion

På https://raidboxes.*/blog/ hittar du vår tidning " wp unboxed ". I detta vill vi informera dig om ämnen kring WordPress Informera.

8.1 Databehandlingens omfattning/behandlingens syfte

Vår tidning " wp unboxed " innehåller en kommentar funktion som gör att du kan kommentera inlägg från oss. För att använda denna kommentar funktion måste du ange din e-postadress och ditt namn. All övrig information, till exempel din webbplats, är valfri. En betalning av en e-postadress är nödvändig så att om din kommentar invänds kan denna vidarebefordras till dig och du har också möjlighet att kommentera. Om du anger ditt namn och/eller förnamn när du publicerar din kommentar kommer de att publiceras. Din e-postadress samt all annan frivillig information samt tiden för sammanställningen av kommentaren kommer att WordPress inte vidarebefordras till obehörig tredje part och behandlas endast i syfte att kommentaren funktion. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer med stötande, hotfullt eller rasistiskt innehåll.

8.2 Rättslig grund för behandlingen

Om dina personuppgifter meddelas oss av kommentarfunktionen sker alltid utlämnandet av dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 lit. PUL .

8.3 Lagringens varaktighet/återkallelse och borttagning

Uppgifterna kommer att lagras tills du återkallar behandlingen. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter när som helst. Alla personuppgifter som har sparats av dig under kommentarsfunktionen raderas omedelbart i händelse av en återkallelse. Det innebär att alla kommentarer från dig på vår tidning också kommer att raderas.

9. google analytics

9.1 Omfattningen av databehandlingen

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att analysera våra användares surfbeteende. Programvaran sätter en cookie på användarens dator (se ovan för cookies). Om enskilda sidor på vår webbplats nås kommer följande uppgifter att lagras:

 • Två byte av IP-adressen för användarens anropssystem
 • Webbplatsen som nås
 • Webbplatsen från vilken användaren har fått tillgång till webbplatsen (värvare)
 • De undersidor som nås från webbsidan du ringer
 • Längden på vistelsen på hemsidan
 • Webbsidans frekvens nås

Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om användningen av online-erbjudandet av användarna överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. 

Vi använder bara Google Analytics med de tillgängliga ip-maskeringsmetoderna, dvs med pseudonymisering av IP-adressen genom förkortning. Detta innebär att användarnas IP-adress trunkeras av Google inom medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra avtalsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-adressen som överförs av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med andra data från Google. Som en allmän regel lagrar vår webbplatsanalys inte tydliga uppgifter om användarna (e.B. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Varken Google eller vi känner till användarnas faktiska identitet, utan bara den information som lagras i deras profiler som skapats av Google Analytics.

Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in sin webbläsares programvara i enlighet med detta; användare kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till deras användning av online-erbjudandet till Google samt behandling av dessa data av Google genom att använda följande länk tillgänglig webbläsare Plugin hämta och installera. Mer information om Googles användning av data, inställningar och invändningar finns på Googles webbplatser " Googlesanvändning av data när du använder våra partners webbplatser eller appar","Dataanvändningireklamsyfte","Hanterainformation som Google använder för att visa digreklam". Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera användarnas användning av vårt online-erbjudande, sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta onlineerbjudande och för att ge oss andra tjänster som rör användningen av detta online-erbjudande och internetanvändningen. Pseudonymous användare profilerar av användarna kan skapas från de bearbetade data.

9.2 Rättslig grund för databehandling

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder också Google Analytics på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses art. 6 sec. 1 lit. f. PUL ) .

9.3 Syftet med databehandlingen

Vi använder Google Analytics för att visa de annonser som visas inom Google och dess partner, endast de användare som också har visat intresse för vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper (t.B.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som bestäms av de besökta webbplatserna) som vi överför till Google (så kallad "Remarketing", eller "Google Analytics-målgrupper"). Med hjälp av remarketingmålgrupperna vill vi också se till att våra annonser uppfyller användarnas potentiella intresse och inte har någon trakasserande effekt.

9.4 Lagringens varaktighet

Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Som standard avslutas sessioner efter 30 minuter utan aktivitet och kampanjer efter sex månader. Den maximala tidsgränsen för kampanjer är två år. För mer information om användarvillkor och sekretess, besök https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Eller under https://policies.google.com/.

9.5 Alternativ för återkallelse och borttagning

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare programvara därefter, men vi vill påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive dess IP-adress) till Google och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera detta webbläsartillägg.

Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics fångar över olika enheter måste du välja bort alla system du använder.

10. marknadsföring och remarketing via Google

10.1 Omfattningen av databehandlingen

Vi använder marknadsförings- och återmarknadsföringstjänsterna (i korthet "Google Marketing Services") från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Googles marknadsföringstjänster gör det möjligt för oss att visa annonser för och på vår webbplats på ett mer målinriktat sätt så att användarna endast får se annonser som eventuellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon har uttryckt intresse för på andra webbplatser kallas detta för remarketing. När vår webbplats och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva anropas, utförs en kod direkt av Google och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även kallade "web beacons") integreras på webbplatsen. Med deras hjälp lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas i stället för cookies).

Cookies kan sättas av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll han eller hon är intresserad av och vilka erbjudanden han eller hon har klickat på, samt teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av onlineerbjudandet. Användarens IP-adress registreras också, varvid vi informerar Google Analytics om att IP-adressen förkortas inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och endast i undantagsfall överförs i sin helhet till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen kommer inte att sammanföras med uppgifter om användaren i andra erbjudanden från Google. Google kan också kombinera den ovannämnda informationen med information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan han eller hon få se annonser som är anpassade till hans eller hennes intressen. Användarens uppgifter behandlas pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att Google inte lagrar och bearbetar till exempel användarens namn eller e-postadress, utan bearbetar de relevanta uppgifterna på cookie-basis i pseudonyma användarprofiler. Ur Googles synvinkel hanteras och visas annonserna inte för en specifikt identifierad person, utan för kakinnehavaren, oavsett vem denna kakinnehavare är. Detta gäller inte om användaren uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan pseudonymisering. Den information som samlas in om användare av Googles marknadsföringstjänster överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA. De marknadsföringstjänster från Google som vi använder inkluderar annonseringsprogrammet "Google AdWords". När det gäller Google AdWords får varje AdWords-kund en annan "konverteringscookie". Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kunders webbplatser.

Den information som erhålls med hjälp av cookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som identifierar användarna personligen. Vi kan inkludera annonser från tredje part baserade på Googles marknadsföringstjänst DoubleClick. DoubleClick använder cookies för att Google och dess partnerwebbplatser ska kunna visa annonser baserat på användarnas besök på den här webbplatsen eller andra webbplatser på Internet. Vi kan inkludera annonser från tredje part baserade på Googles marknadsföringstjänst AdSense. AdSense använder cookies för att Google och dess partnerwebbplatser ska kunna visa annonser baserat på användarnas besök på den här webbplatsen eller andra webbplatser på Internet. Vi kan också använda tjänsten "Google Optimizer". Google Optimizer gör det möjligt för oss att spåra effekterna av olika ändringar på en webbplats (t.ex. ändringar av inmatningsfält, design etc.) som en del av så kallade "A/B-tester". För dessa teständamål placeras cookies på användarnas enheter. Dessutom kan vi använda "Google Tag Manager" för att integrera och hantera Googles analys- och marknadsföringstjänster på vår webbplats. För mer information om Googles användning av uppgifter i marknadsföringssyfte, se översiktssida, Googles sekretesspolicy är här finns här.

10.2 Rättslig grund för databehandling

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder också Googles återmarknadsföringstjänster som grund för våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande) i den mening som avses i Art. PUL .

10.3 Bearbetningens syfte

Googles marknadsföringstjänster ger oss möjligheten att visa annonser för oss och på vår webbplats på ett mer målinriktat sätt, bara för att presentera användare med annonser som potentiellt uppfyller deras intressen.

10.4 Lagringens varaktighet

Enligt egen information anonymiseras de logguppgifter som Google samlat in genom att ta bort en del av IP-adressen och cookieinformationen efter 9 respektive 18 månader. Mer information hittar du här.

10.5 Möjlighet till återkallelse och borttagning

Om du vill invända mot intresserelaterad annonsering via Googles marknadsföringstjänster kan du dra nytta av de inställningar och alternativ för avanmälan som tillhandahålls av Google.

11. Bing-marknadsföring och remarketingtjänster

11.1 Omfattningen av databehandlingen

Vi använder Microsoft Marketing and Remarketing Services (Microsoft Advertising) från Microsoft Online, Inc, 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (Microsoft). Microsoft Advertising gör det möjligt för oss att visa annonser för vår webbplats bland annat i Bing-sökresultaten och i Microsofts söknätverk på ett sådant sätt att de motsvarar användarnas potentiella intressen på bästa möjliga sätt. Vi kan till exempel visa annonser för en användare för produkter som användaren tidigare har tittat på på en av våra webbplatser - detta kallas remarketing. När en användare besöker vår webbplats eller andra webbplatser där Microsofts reklamtjänster är aktiva, kör Microsoft omedelbart kod för att bädda in marknadsförings- eller remarketingtaggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "webbfyrar") på webbplatsen. Med deras hjälp lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas i stället för cookies). Kakorna kan sättas av olika domäner som tillhör Microsofts söknätverk inklusive bing.com, aol.com och yahoo.com samt Microsofts och Yahoos så kallade konsortiepartners, som inkluderar MSN. Denna fil registrerar vilka webbsidor användaren har besökt, vilket innehåll användaren är intresserad av och vilka erbjudanden användaren har klickat på, samt teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbsidor, besökstid och annan information om användningen av onlineerbjudandet. Användarens IP-adress registreras också, varvid vi endast använder Microsofts reklamtjänster med hjälp av det tillgängliga IP-maskningsförfarandet, dvs. med hjälp av pseudonymisering av IP-adresserna genom förkortning. Dessa uppgifter kan Microsoft sammanföra med andra uppgifter om användaren. I synnerhet om användaren var inloggad på sitt Microsoft-konto när sidan besöktes.

Om användaren inte är inloggad slås inga uppgifter samman enligt Microsoft. Microsoft kan också kombinera ovanstående information med information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan han eller hon få se annonser som är anpassade till hans eller hennes intressen. Användaruppgifter behandlas pseudonymt som en del av Microsofts marknadsföringstjänster. Detta innebär att Microsoft inte lagrar och behandlar användarens namn eller e-postadress, utan behandlar relevanta uppgifter på cookie-basis i pseudonyma användarprofiler. Ur Microsofts synvinkel hanteras och visas annonserna alltså inte för en specifikt identifierad person, utan för cookieinnehavaren, oavsett vem denne är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Microsoft att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information som Microsoft Advertising samlar in om användare överförs till Microsoft och lagras på Microsofts servrar i den region där användardata kommer ifrån. För en användare från Tyskland innebär detta att uppgifterna sannolikt kommer att lagras i ett tyskt datacenter. Det kan inte uteslutas att dessa uppgifter också kommer att överföras till servrar i USA eller till servrar i andra delar av världen där Microsoft har datacenter. Microsofts reklamtjänster som vi använder inkluderar bland annat funktionerna "Target Group Targeting" och "Universal Event Tracking (UET)".

När det gäller sökannonsering på Microsoft Search Network får varje användare en annan "konverteringscookie". Cookies kan därför inte spåras via Microsoft Advertising:s webbplatser. Den information som samlas in via cookien används för att generera konverteringsstatistik för Microsoft Advertising-kampanjer där konverteringsspårning är aktiv. Microsoft Advertising-klienten får reda på det totala antalet användare som klickade på annonsen och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi kan också se om en användare har vidtagit en specifik åtgärd, t.ex. att göra ett köp, på den taggade sidan för konverteringsspårning. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. För mer information om Microsoft Advertising:s användning av uppgifter i marknadsföringssyfte kan du besöka webbplatsen Microsofts översiktssida. Microsofts sekretesspolicy är tillgänglig. finns här.

11.2 Rättslig grund för databehandling

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder också Microsoft Advertising på grundval av våra berättigade intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. 6 sec. 1 lit. f. PUL .

11.3 Syftet med behandlingen

Microsoft Advertising ger oss möjlighet att rikta annonser i sökresultatsresultat i Bing Search Network, och visar användare endast annonser som potentiellt motsvarar deras intressen.

11.4 Lagringens varaktighet

Enligt egen information anonymiseras de logguppgifter som samlats in av Microsoft Advertising genom att ta bort en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader. Mer information hittar du här.

11.5 Möjlighet till återkallelse och avlägsnande

Om du vill invända mot intressebaserad annonsering via Microsoft Advertising kan du utnyttja de inställningar och alternativ för avanmälan som Microsoft tillhandahåller. 

Om du har ett Microsoft-konto kan du använda dina Profilinställningar för Microsoft för att definiera exakt hur Microsoft ska hantera dina data, om du vill ange cookies eller inte, och om du samtycker till att data kopplas samman i reklamsyfte eller inte. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter.

Även utan ett Microsoft-konto kan du naturligtvis invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt användningen av cookies, som tjänar omfattningen mätning och reklam ändamål. Du kan använda sidan för avaktivering av nätverksannonsering (NAI) för detta ändamål. Du kan också göra detta via den amerikanska webbplatsen för den så kallade Digital Advertising Aliance (DAA) eller den europeiska webbplatsen för NAI.

12. Facebook Social Plugins

Vi använder den sociala Plugin "Shariff Wrapper". Mer information hittar du här.

12.1 Omfattningen av databehandlingen

Vi använder Oss av Social Plugins (" Plugins ") i det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Det är Plugins interagerande element eller innehåll (t.B videor, grafik eller textinlägg) och är igenkännliga av en av Facebook-logotyperna (vit "f" på blå bricka, termerna "Gilla", "Gilla" eller en "tummen upp"-skylt) eller är markerade med tillägget "Facebook Social Plugin " märkt. Listan och utseendet på Facebook Social Plugins kan ses här Bve. Det är Plugins aktiveras inte förrän du klickar på motsvarande knapp. Om dessa visas i grått, visas Plugins Inaktiva. Du har möjlighet att Plugins en gång eller permanent. När en användare ringer upp en funktion av detta online-erbjudande som en sådan Plugin enheten upprättar en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i Plugins överförs av Facebook direkt till användarens enhet och integreras av användaren i online-erbjudandet. Användarprofiler för användarna kan skapas från de bearbetade uppgifterna. Vi har därför inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med hjälp av detta Plugins samlar in och informerar användarna om detta enligt vårt kunskapstillstånd. Genom integrationen av Plugins Facebook får den information som en användare har fått tillgång till motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till hans Facebook-konto. Om användarna är anslutna till Plugins till exempel för att trycka på Gilla-knappen eller göra en kommentar överförs motsvarande information från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook får reda på och lagra sin IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av uppgifterna av Facebook samt rättigheter och inställningsalternativ för skydd av användarnas integritet finns i Facebooks sekretesspolicy.

Tillsammans med Facebook Ireland Ltd., ansvarar vi för insamling eller mottagande av "eventdata" genom dess gränssnitt, den så kallade Facebook-pixeln (se även 12 Facebook, Anpassade målgrupper och Facebook-marknadsföringstjänster) och liknande tjänster som utförs på vårt online-erbjudande. Detta gäller även sådana uppgifter som Facebook får för följande ändamål: a) visning av information om innehållsannonsering som motsvarar användarnas förmodade intressen; b) leverans av kommersiella och transaktionella meddelanden, dvs .B adressering NUtzervia via Facebook Messenger; c) förbättra annonsleveransen och personutlämning av funktioner och innehåll. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook för detta ändamål, den så kallade "ytterligare för de ansvariga" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som reglerar i synnerhet vilkasäkerhetsåtgärder Facebook måste iaktta (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och i vilken Facebook har gått med på att följa deberörda rättigheterna. Som användare kan du därför till exempel .B begäran om information eller radering av dina data direkt till Facebook. Baserat på mätvärden, analyser, rapporter och liknande dokument som Facebook gör tillgängliga för oss och som aggregeras, dvs inte får information om enskilda användare och är anonym för oss, sker inte denna behandling inom ramen för det gemensamma ansvaret, utan på grundval av ett jobbbearbetningsavtal (kallat "DataBehandlingsvillkor" på Facebook och finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) och på grundvalav Facebooks "Datasäkerhetsvillkor"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). När det gäller behandling av uppgifter i USA tjänar Facebooks standardavtalsklausuler som grund ("Facebook EU-tillägg för dataöverföring, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Din Rättigheter som användare (e.B din rätt till information, radering eller invändning) begränsas inte av avtalen med Facebook.

12.2 Rättslig grund för databehandling

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder Facebook Social Plugins vidare på grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. 6 sek. 1 lit. f. PUL .

12.3 Syfte med databehandling

Facebooks sociala Plugins visa oss besökarnas intressen för att kunna visa dem mer specifikt på vår hemsida, för att presentera användarna endast inlägg som potentiellt motsvarar deras intressen.

12.4 Lagringens varaktighet

Enligt egen information facebook lagrar datum och tid för ditt besök under en period av 90 dagar, den specifika Internetadressen på vilken den sociala Plugin och andra tekniska data som IP-adressen, webbläsartyp, operativsystem för att ytterligare optimera Facebooks tjänster. Efter de 90 dagarna kommer uppgifterna att anonymiseras så att de inte kan kopplas vidare till dig.

12.5 Möjlighet till återkallelse och avlägsnande

Om en användare är en Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom via detta online-erbjudande och länka den till hans/hennes medlemsdata som lagras på Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han använder vårt online-erbjudande och raderar hans cookies. Ytterligare inställningar och motsägelser till användningen av data för reklamändamål är möjliga inom Facebook-profilinställningarna eller via den amerikanska webbplatsen eller EU-webbplatsen . Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter.

13. Facebook, anpassade målgrupper och marknadsföringstjänster på Facebook

13.1 Omfattning av databehandlingen

Inom vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook-pixeln" i det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), . Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook identifiera besökare till vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Facebook-pixeln är direkt integrerad av Facebook när vi kommer åt våra webbplatser och kan lagra en så kallad cookie, dvs en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook i det inloggade tillståndet kommer besöket på vårt onlineerbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så vi ger oss inte några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för egna marknadsundersöknings- och annonseringsändamål. Om vi skulle överföra data till Facebook i matchningssyfte krypteras dessa lokalt i webbläsaren och skickas först sedan till Facebook via en säkrad https-anslutning. Detta görs enbart med syftet att matcha de data som krypteras av Facebook. Behandlingen av uppgifterna av Facebook sker inom ramen för Facebooks policy för dataanvändning. Följaktligen allmänna anteckningar om presentationen av Facebook-annonser, i dataanvändningspolicyn för Facebook. Särskild information och uppgifter om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i hjälpavsnittet Facebook.Tillsammans med Facebook Ireland Ltd., är vi positiva till insamling eller mottagande av "händelsedata" genom dess gränssnitt, den så kallade Facebook-pixeln (se även 11. Facebook Social Plugins ) och liknande tjänster som utförs på vårt online-erbjudande. Detta gäller även sådana uppgifter som Facebook får för följande ändamål: a) visning av information om innehållsannonsering som motsvarar användarnas förmodade intressen; b) leverans av kommersiella och transaktionella meddelanden, dvs .B adressering NUtzervia via Facebook Messenger; c) förbättra annonsleveransen och personutlämning av funktioner och innehåll. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook för detta ändamål, den så kallade "ytterligare för de ansvariga" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som reglerar i synnerhet vilkasäkerhetsåtgärder Facebook måste iaktta (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och i vilken Facebook har gått med på att följa deberörda rättigheterna. Som användare kan du därför till exempel .B begäran om information eller radering av dina data direkt till Facebook. Baserat på mätvärden, analyser, rapporter och liknande dokument som Facebook gör tillgängliga för oss och som aggregeras, dvs inte får information om enskilda användare och är anonym för oss, sker inte denna behandling inom ramen för det gemensamma ansvaret, utan på grundval av ett jobbbearbetningsavtal (kallat "DataBehandlingsvillkor" på Facebook och finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) och på grundvalav Facebooks "Datasäkerhetsvillkor"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). När det gäller behandling av uppgifter i USA tjänar Facebooks standardavtalsklausuler som grund ("Facebook EU-tillägg för dataöverföring, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Din Rättigheter som användare (e.B din rätt till information, radering eller invändning) begränsas inte av avtalen med Facebook.

13.2 Rättslig grund för databehandlingen

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder också Facebook Pixel och Facebooks marknadsföringstjänster på grundval av våra berättigade intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. 6 sec. 1 lit. f. PUL .

13.3 Syfte med databehandling

Vi använder Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser vi endast visar för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper (t.B.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som bestäms av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade "Anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser uppfyller användarnas potentiella intresse och inte har någon trakasserande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "conversion").

13.4 Lagringens varaktighet

Enligt egen information facebook lagrar datum och tid för ditt besök under en period av 90 dagar, den specifika Internetadressen på vilken den sociala Plugin och andra tekniska data som IP-adressen, webbläsartyp, operativsystem för att ytterligare optimera Facebooks tjänster. Efter de 90 dagarna kommer uppgifterna att anonymiseras så att de inte kan kopplas vidare till dig.

13.5 Återkallande och avyttring

Du kan invända mot att den fångas av Facebook-pixeln och använda dina data för att visa Facebook-annonser. Om du vill ange vilka typer av annonser du ser inom Facebook kan du gå till sidan som har ställts in av Facebook och följa de användningsbaserade annonseringsinställningarna. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter. Du kan också invända mot användningen av cookies för räckviddsmätning och reklamsyften via avaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet och dessutom den amerikanska webbplatsen eller den europeiska webbplatsen.

14 Twitter-tjänster för spårning av konvertering, återmarknadsföring och marknadsföring på Twitter

14.1 Omfattning av databehandlingen

Inom vårt onlineerbjudande, vi ställer in den så kallade Twitter Conversion Tracking (via den så kallade Twitter-webbplatstaggen) och marknadsföringstjänsterna i det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, eller om du är bosatt i EU, av Twitter International Company, Oneberl och Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Med hjälp av Twitter omvandlingsspårning, twitter kan mäta framgången för våra Twitter-annonser ("Twitter annonser") och att bestämma besökarna av vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser. Den Twitter omvandlingsspårning är direkt integrerad av Twitter när våra webbplatser nås och kan lagra en så kallad cookie, dvs en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Twitter eller besöker Twitter i den inloggade staten kommer besöket till vårt online-erbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så vi ger oss inte några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Twitter, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Twitter och de företag som är anslutna till Twitter för egna marknadsundersöknings- och reklamändamål. Om vi skulle överföra data till Twitter i matchande syfte krypteras den lokalt och skickas först sedan till Twitter via en säkrad https-anslutning. Detta görs enbart i syfte att matcha de data som krypteras av Twitter. Twitters behandling av data är en del av Twitters policy för dataanvändning. Följaktligen gäller de allmänna meddelandena för presentationen av Twitter-annonser från Twitters policy för dataanvändning. Särskild information och detaljer om Twitter omvandlingsspårning och hur det fungerar finns i hjälpen delen av Twitter. Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Twitter för databehandling. Behandlingen av uppgifter i USA omfattas av Twitters standardavtalsklausuler i enlighet med detta. Dessa avtal begränsar inte dina rättigheter som användare, t ex för information, radering eller invändning.

14.2 Rättslig grund för databehandlingen

Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörerna är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycket i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. PUL – om sådant samtycke när som helst kan återkallas. Vi använder också Twitter webbplats tag och Twitter marknadsföringstjänster på grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses art. 6 sek. 1 lit. f. PUL .

14.3 Syftet med databehandlingen

Vi använder Twitter konvertering spårning och Twitter marknadsföring tjänster för att visa de annonser vi tjänar på Twitter endast till de Twitter-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.B.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter bestäms av de webbplatser vi besöker) som vi överför till Twitter (så kallade "skräddarsydda målgrupper"). Med hjälp av Twitter webbplats tag, vi vill också se till att våra Twitter annonser uppfyller de potentiella intressen användare och inte fungerar som irriterande. Med hjälp av Twitter webbplats tag, Kan vi också förstå effektiviteten av Twitter annonser för statistiska och marknadsundersökningar ändamål genom att se om användarna var omdirigeras till vår hemsida efter att ha klickat på en Twitter annons och vilka åtgärder de utfört där (så kallade "konvertering").

14.4 Lagringstid

Enligt egen information lagrar Twitter datum och tid för ditt besök under en period av 30 dagar, den specifika Internet-adressen du besökte hos oss och andra tekniska data som IP-adressen, webbläsartypen eller operativsystemet. Twitter använder dessa data för att optimera sin egen tjänst. Efter de 30 dagarna kommer uppgifterna att anonymiseras så att de inte kan kopplas vidare till dig.

14.5 Alternativ för återkallelse och borttagning

Du kan invända mot insamling av Twitter webbplats taggen och användningen av dina data för att visa Twitter annonser. Om du vill ställa in vilka typer av annonser du ser inom Twitter kan du gå till sidan som ställts in av Twitter och följa de användningsbaserade annonseringsinställningarna. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter. Du kan också invända mot användningen av cookies för räckviddsmätning och reklamsyften via avaktiveringssidan i Network Advertising Initiative (NAI). Du kan också göra detta via den amerikanska webbplatsen för den så kallade Digital Advertising Aliance (DAA) eller den europeiska webbplatsen för NAI.

15. närvaro på nätet i sociala medier

Vi driver webbplatser inom sociala nätverk och plattformar för att där kunna komma i kontakt med kunderna, berörda parter och användare som är aktiva och för att informera dem om våra tjänster där. Användningen av Facebook, Instagram och Twitter är ditt eget ansvar. Detta gäller särskilt funktionerna Kommentarer, Aktie, Ränta etc. Informationen vi publicerar på sociala medier inom våra online-närvaro kan också nås via vår egen hemsida.

15.1 Omfattning av behandlingen

När du besöker vår Facebook/Instagram/Twitter/XING- eller Linkedin sidan kommer att samla in bland annat din IP-adress och information som har lagrats som cookies på . Den resulterande användningsbeteendet hos dig och dina intressen kan sedan användas för att skapa en användarprofil och sedan skapa annonser som är synliga för dig i och utanför respektive plattform. Vidare kan data också lagras i användarprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattformar och är inloggade på dem).

Det kan inte uteslutas att de uppgifter som ni samlar in också kan behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan bland annat försvåra efterlevnaden av din lag. 13.2 Rättslig grund för behandlingen/ändamålet med behandlingen

Behandlingen av användarnas personuppgifter sker på grundval av våra berättigade intressen i effektiv information av användarna och kommunikation med användarna i enlighet med Art. 6 sec. 1 lit. f. PUL . Om användarna ombeds av respektive leverantörer av plattformarna om samtycke till den tidigare nämnda databehandlingen, är den rättsliga grunden för behandlingen Art. PUL .

15.2 Begäran om information

Om du vill få information om de uppgifter som du lagrat inom onlinetjänsterna eller om du vill hävda dina användarrättigheter där, rekommenderar vi att du gör gällande detta direkt hos respektive leverantör. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas data och kan vidta direkta åtgärder och tillhandahålla information. Behöver du hjälp kan du självklart kontakta oss.

15.3 Alternativ för återkallelse och borttagning

För ytterligare och detaljerad information och möjligheter till invändningar (opt-out) hänvisar vi dig till detaljerna för respektive plattform. Förutom ytterligare information hittar du motsvarande länkar nedan:

15.4.1 Facebook, sidor, grupper

När du besöker vår Facebook-sida kommer IP-adressen som tilldelats din enhet att överföras till Facebook. Huruvida och hur Facebook använder data från besökande Facebook-sidor för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebook-sidan tilldelas dig, hur länge Facebook lagrar dessa data och om data från ditt besök på Facebook-sidan vidarebefordras till tredje part är inte definitivt och tydligt anges av Facebook och vi vet inte. Vi uppmärksammar dig också på att Facebook lagrar information utanför sina användares enheter; om det behövs kan Facebook tilldela ip-adresser till enskilda användare. Om du för närvarande är inloggad på Facebook finns det en cookie med ditt Facebook-ID på din enhet. Detta gör att Facebook kan förstå att du har besökt vår webbplats och hur du har använt den. Med hjälp av Facebook-knappar inbäddade på vår webbplats kan Facebook spela in dina besök och tilldela dem till din Facebook-profil. Dessa data kan användas för att erbjuda innehåll eller reklam som är anpassade för dig.

Om du undviker detta måste du avsluta prenumerationen på Facebook eller inaktivera funktionen "förbli inloggad", ta bort de cookies som finns på dina enheter och stoppa och starta om din webbläsare. Då raderas Facebook-information som du direkt kan identifiera. Detta gör att du kan använda vår Facebook-sida i begränsad utsträckning utan att avslöja ditt Facebook-ID. Om du vill komma åt interaktiva funktioner på sidan (som, kommentera, dela, meddelanden etc.), kommer en Facebook-inloggningsmask att visas. Efter en eventuell inloggning kommer du att kännas igen för Facebook som en specifik användare. Information om hur du hanterar eller tar bort befintlig information om dig finns på följande Facebook-supportsida: https://de-de.facebook.com/about/privacy och här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. För mer information om hur Facebook använder dina data för att ge statistisk information om hur du använder Facebook-sidan, besök http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield.

15.4.2 Instagram

Instagram-funktionerna är integrerade på vår webbplats. På Instagram hittar du också en närvaro på nätet via RAIDBOXES. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Instagram använder dem. Integritetspolicy och opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

15.4.3 Twitter

Funktioner av Twitter tjänsten kan integreras inom vår hemsida. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och "Re-Tweet"-funktionen, de webbplatser du besöker är kopplade till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare och överförs till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Twitter. Detsamma gäller vår närvaro på nätet på Twitter. Twitters sekretesspolicy. Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna.

Opt-out: https://twitter.com/personalization. Twitter är certifierat enligt Privacy Shield.

16. intercom

16.1 Omfattning av databehandlingen

Vi använder Intercom Service of The Company of Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA för att skicka meddelanden via e-post och för livechattar, men även för kundhantering. Vi tillhandahåller följande personuppgifter:

 • Din e-postadress
 • Ditt för- och efternamn
 • Ditt telefonnummer
 • Huvuddata för kontrakt
 • Kontaktuppgifter till den tekniska kontakten

Eftersom Intercom är baserat och servrar i USA kommer personuppgifter att överföras till USA när vi använder vår supportchatt. För att garantera säkerheten för dina uppgifter har Intercom med oss ingått EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd och undertecknat ett så kallat Tillägg för databehandling med oss.

Intercom har också ett sekretessgaranticertifikat mellan EU och USA och Schweiz och USA. För mer information om dataskydd hos Intercom, besök här.

Intercom använder också cookies. Informationen som genereras av cookien om din senast åtkomna undersida av denna onlineplattform överförs till en Intercom-server i USA och lagras där. För vår räkning kommer Intercom att använda ovanstående information för att tillhandahålla de relaterade tjänsterna till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Intercom kommer inte att slås samman med andra data.

16.2 Rättslig grund för databehandlingen

Databehandlingen sker på grundval av våra berättigade intressen (art. 6 sek. 1 lit. f PUL ) .

16.3 Syftet med databehandlingen

Vi använder Intercom-tjänsten för att svara på kundförfrågningar i LIVE-chatt så snabbt som möjligt, men också för att hantera vår kundkontakt. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med Art. PUL .

16.4 Lagringstid

Uppgifterna om intresserade som har kontaktat oss via livechatten raderas helt senast efter 9 månader. Alla berörda parter som kontaktar oss efteråt kommer att behandlas som en ny möjlighet.

16.5 Möjlighet till återkallelse och avlägsnande

Du kan förhindra lagring av Intercom-cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta (finns under "Inställningar" i de flesta webbläsare); dock, Det bör på ny eds att i detta fall du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats (t.ex. live chat.B i full utsträckning.

17 Feedbackforum: Användarröst

17.1 Behandlingens omfattning

Genom Idéforumet i vår dashboard erbjuder vi dig möjligheten att utvärdera vår produkt, komma med förslag på förbättringar och presentera förslag på nya funktioner. Vi använder programvaran uservoice, som tillhandahålls och drivs av Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). För att ge feedback kommer du att bli ombedd att ange din e-postadress. Ytterligare information, som .B namn, är frivillig, så att du ibland själv bestämmer vilka personuppgifter du skulle vilja överföra till Uservoice via återkopplingsfunktionen. Genom att ge oss feedback via Uservoice godkänner du användning och behandling av de data som samlas in via programvaran och som tillhandahålls av dig av Uservoice.

Enligt Uservoice DPA,:

 • Namn (för- och efternamn)
 • E-postadress
 • IP-adress
 • (Faktura) Adress (om angivet)
 • Företagsnamn (om angivet)
 • Roll i said företag (om någon; som ses till på engelska som anslutning) (om specificerat).

En idé kommer dock inte att publiceras förrän den har kontrollerats och släppts av oss. För att garantera säkerheten för dina uppgifter har Uservoice ingått EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd och undertecknat ett så kallat Tillägg för databehandling med oss.

17.2 Rättslig grund

Vi använder denna tjänst på grundval av våra legitima intressen. Dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. PUL .

17.3 Bearbetningens syfte

Genom att använda Uservoice vill vi ge våra kunder och användare möjlighet att aktivt delta i vår produktutveckling genom att dela med oss av dina idéer för produktoptimering och utveckling med oss och andra deltagare. Vi använder denna information för att utveckla nya produktfunktioner och för att positionera vårt företag som en helhet mer målgruppsorienterad.

17.4 Alternativ för återkallelse och borttagning

Uservoice erbjuder möjligheten att ladda ner dina data direkt via Uservoice och, om så önskas, att radera dem direkt. Den tillhörande processen är följande:

Gå på https://raidboxes.uservoice.com/. Efter att du har angett motsvarande e-postadress och lösenord under "Logga in", med vilken du också har skickat in din feedbackbegäran, kan du klicka på "Inställningar" under ditt namn i det övre högra hörnet. Ett sidofält visas i skärmens högra kant, med inställningsalternativen. Om du nu bläddrar nedåt, hittar du de två alternativen för att ta bort kontot och data, samt för att exportera posterna.

18. Överrullningsskydd

18.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder felanalystjänsten för Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA) på vår hemsida och instrumentbräda. Endast vid ett fel kommer din IP-adress, användaragenten, samt den anropade sidan att överföras till Rollbar. Rollbar, Inc. är certifierat enligt dataskölden EU/Schweiz-USA ("EU/Swiss-US Privacy Shield"). Ytterligare information om dataskydd från Rollbar finns på https://rollbar.com/privacy. Dessutom har vi slutit ett "databehandlingsavtal" med Rollbar och kommit överens om EU-kommissionens så kallade standardklausuler om uppgiftsskydd.

18.2 Rättslig grund för behandlingen

Vi använder tjänsten i enlighet med Art, 6 sec. 1 lit. f GDPR.

18.3 Syftet med behandlingen

Den Rollbar Tracking Tool hjälper ossatt optimera den tekniska stabiliteten i våra tjänster genom att övervaka systemets stabilitet och identifiera kodfel från våraloggfiler. Rollbar tjänar dessa ändamål ensam och utvärderar inte data för reklamändamål.

18.4 Lagringstid

Personuppgifter som IP-adress kommer att anonymiseras antingen efter 30 dagar eller efter att ett problem har lösts.

19. ansökningsprocessen hos RAIDBOXES®.

Om du är RAIDBOXES vi lagrar och behandlar en hel rad personuppgifter. Detta inkluderar naturligtvis dina kontaktuppgifter samt data från ditt CV samt interna noteringar som genereras under ansökningsprocessen.

19.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Om du ansöker till någon av våra annonserade positioner kan du göra det via ett helt krypterat, säkert onlineformulär. All information du lämnar om dig själv i ansökningsformuläret kommer att lagras i en kandidattabell i vårt moln. Detta moln är uteslutande RAIDBOXES tillgänglig för de anställda.

Den sökande informationen kommer att användas uteslutande för behandlingen av din ansökan och för beslutet om upprättandet av ett anställningsförhållande. Först och främst är det bara HR-cheferna som har RAIDBOXES Tillgång till dina data, men under ansökningsprocessen kan respektive avdelningschefer också komma åt dessa data.

I den mån det finns ett anställningsförhållande mellan dig och den RAIDBOXES GmbH, vi kan behandla de personuppgifter du redan har fått för anställningsförhållandets syften i enlighet med 26 § (1) i den tyska datalagen (BDSG). Denna vidare bearbetning sker dock endast om det är nödvändigt för anställningsförhållandet.

Observera att okrypterade e-postmeddelanden inte kan överföras helt skyddade. Om du vill söka en tjänst som annonseras av oss, använd gärna de formulär som erbjuds. Naturligtvis gäller samma för ansökningar via e-post att dina uppgifter endast kommer att användas för ansökningsprocessen.

19.2 Syftet med behandlingen och rättslig grund

Databehandling vid en ansökan om att RAIDBOXES används för att etablera ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden i detta fall är 26 § i.V.m. 8 p.2 BDSG (nytt). 

Vidare kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter mot oss i samband med en ansökan i händelse av försvar av hävdade rättsliga anspråk från detta ansökningsförfarande. Den rättsliga grunden för detta fall är Art. PUL . I detta fall uppstår vårt legitima intresse från det nödvändiga försvaret av rättsliga anspråk från ansökningsprocessen. 

19.3 Lagringstid

Dina personuppgifter raderas efter slutförandet av ansökningsprocessen senast efter 6 månader. 

19.4 Dina rättigheter

Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter under ansökningsprocessen. Du har också, som berörd person, i den mening som PUL rätten att

 • Information
 • korrigering eller radering,
 • Begränsning av bearbetning,
 • Motstånd mot bearbetning,
 • Dataportabilitet

20. tvåfaktorsautentisering med Twilio

20.1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

I vår instrumentpanel erbjuder vi dig möjligheten att säkra ditt konto med hjälp av valfri tvåfaktorsautentisering. För denna funktion använder vi Authy, en tjänst av Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Om du aktiverar den här funktionen kan din instrumentpanel endast öppnas efter att dessutom ha angett ett automatiskt genererat lösenord.

Twilio är baserat i USA. Om du aktiverar den här funktionen kommer därför även personuppgifter att överföras till USA. Twilio har med oss ingått EU-kommissionens så kallade standardklausuler om dataskydd för att garantera säkerheten för dina uppgifter. Twilio har också infört bindande interna dataskyddsbestämmelser i enlighet med artikel 47 GDPR med så kallade bindande företagsbestämmelser. Twilio har också lämnat in till EU:s och USA:s sköld för skydd av privatlivet. Det aktuella certifikatet kan visas under https://www.privacyshield.gov/list.

20.2 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för bearbetning är artikel 6.1 i .b GDPR.

20.3 Syftet med databehandlingen

Twilio behandlar dina data för vår räkning för att säkra ditt användarkonto från obehörig åtkomst genom säker tvåfaktorsautentisering.

20.4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen av dem.

20.5 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Bearbetning kan invändas genom att inaktivera tvåfaktorsautentisering. Observera dock att du inte längre kommer att kunna använda de extra säkerhetsfunktionerna.

21 ActiveCampaign

På denna webbplats använder vi ActiveCampaign för våra marknadsföringsaktiviteter på nätet. ActiveCampaign är ett mjukvaruföretag baserat i USA med ett filialkontor i Irland. Kontaktperson: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Vi förlitar oss på ActiveCampaigns tillförlitlighet och IT- och datasäkerhet. För att garantera säkerheten för dina uppgifter har Active Campaign undertecknat EU-kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd med oss och undertecknat ett så kallat Tillägg för databehandling med oss. Läs mer om ActiveCampaigns sekretesspolicy. Mer information från ActiveCampaign angående EU:s dataskyddsbestämmelser.

21.1 Omfattning av databehandlingen

Genom att använda tjänsten används så kallade "web beacons" och cookies ställs också in, som lagras på din dator och därmed möjliggör en analys av din användning av vår webbplats av oss.

Följande information samlas in:

 • IP-adress
 • det geografiska läget
 • Typ av webbläsare
 • Isp
 • Besökets längd
 • de webbadresser du ringer upp på vår webbplats

Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev, din e-postadress, ditt nyhetsbrev "Opt-In", tiden för opt-in och, valfritt, kommer ditt namn att sparas här. Så snart du har registrerat dig hos oss kommer följande uppgifter att lagras dessutom:

 • Namn, Förnamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kontrakt
 • uttalade förväntningar

21.2 Rättslig grund för behandlingen

Databehandlingen baseras på våra legitima intressen (Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR). Vårt berättigade intresse för användningen av denna tjänst är optimering av våra marknadsföringsåtgärder. Syftet med behandlingen måste också ses i detta berättigade intresse.

21.3 Syftet med databehandlingen

Vi använder ActiveCampaign för att styra och skicka ut våra nyhetsbrev samt för att optimera våra marknadsföringsaktiviteter. I synnerhet med ActiveCampaign kan vi se till att de annonser vi placerar endast visas för användare som också är intresserade av vårt erbjudande eller som är potentiella utsikter för vårt erbjudande. ActiveCampaign gör det också möjligt för oss att mäta effektiviteten i våra annonser.

21.4 Lagringstid

Enligt egen information tar ActiveCampaign bort dina data senast efter 12 månader. Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev och avbryter din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet raderas dina data direkt efter att prenumerationen på nyhetsbrevet har avbrutits.

21.5 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Ovanstående data kommer endast att samlas in efter uttryckligt medgivande till användningen av våra marknadsföringscookies (Cookie Consent). Även efter att du samtyckt till lagringen av dina data kan du när som helst invända mot spårningen av ActiveCampaign. För att göra detta kan du radera ActiveCampaign-cookien från din webbläsare och allmänt vägra att acceptera cookies av din webbläsare. Se i din webbläsares tillverkares anvisningar om hur detta fungerar i detalj.

Om du också vill ha en fullständig radering av de data som lagras i ActiveCampaign, skicka ett e-postmeddelande direkt till datenschutz@raidboxes.io.

22. Integrering av tjänster och innehåll från tredje part.

Inom vårt online-erbjudande förlitar vi oss på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. 6 sek. 1 lit. f. PUL ) Innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredje part för att inkludera deras innehåll och tjänster, till exempel.B videor eller typsnitt (nedan kallat "innehåll"). Detta förutsätter alltid att de tredje parterna till detta innehåll uppfattar användarnas IP-adress, eftersom de inte kunde skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för presentationen av detta innehåll. Vi gör allt för att använda endast de innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för leverans av innehållet. Tredje part kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggar" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt att vara kopplad till sådan information från andra källor. Följande presentation ger en översikt över tredje parter och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras uppgiftsskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandling av uppgifter och, i vissa fall, eventuella invändningar (s.k. opt-out):

 • Externa teckensnitt från Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integrationen av de Google stilsorterna äger rum vid en serveranrop till Google (vanligt i USA). Sekretesspolicy , Opt-Out.
 • Kartor över tjänsten "Google Maps" som tillhandahålls av google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy , Opt-Out.
 • Inom vårt onlineerbjudande är funktioner i tjänsten Google+ integrerade. Dessa funktioner erbjuds av tredjepartsleverantören Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du är inloggad på ditt konto på Google+ kan du länka innehållet på våra sidor till din profil på Google+ genom att klicka på knappen Google+. Detta gör att Google kan tilldela besöket till våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Google+. Sekretesspolicy , Opt-Out.
 • Vårt onlineerbjudande använder nätverksfunktioner LinkedIn . Leverantör är den LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du kommer åt en av våra sidor, fungerar funktionerna i LinkedIn innehåller en anslutning till servrar av LinkedIn Bygger. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Om du trycker på knappen "Rekommendera" från LinkedIn klicka och klicka på ditt konto på LinkedIn är inloggade är det LinkedIn möjligt att tilldela ditt besök till vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av LinkedIn Har. Sekretesspolicy , Opt-Out.
 • Vi använder funktioner av XING-nätet. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor nås, vilket inkluderar Xing-funktioner, görs en anslutning till Xing-servrar. Vår kännedom om kommer personuppgifter inte att lagras. I synnerhet lagras inga IP-adresser eller så utvärderas användningsbeteendet. Sekretesspolicy , Opt-Out.
 • Extern kod för JavaScript-ramverket "jQuery" som tillhandahålls av den tredje parten jQuery Foundation.
 • Denna webbplats använder så kallade webb typsnitt som erbjuds av Fonticons, Inc. för enhetlig visning av teckensnitt. När du besöker vår webbplats läser din webbläsare in de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt. De teckensnitt som används är värd direkt av oss, så webbläsaren du använder inte behöver ansluta till tredje part. Användningen av webb typsnitt är i intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt online-erbjudande. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f PUL Presenteras. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av datorn. För mer information om Font Awesome, besök https://fontawesome.com/help och Fonticons, Inc. Sekretesspolicy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Vi använder tjänsten från Wootric, Inc. för att mäta kundnöjdhet via en Net Promoter Score. Wootric är en mjukvaruplattform baserad i USA. Wootrics sekretesspolicy kan ses här

III. Dina rättigheter

1. Rätt till tillgång

Du kan när som helst begära bekräftelse på om personuppgifter som berör dig behandlas av oss. Denna information är naturligtvis kostnadsfri, om den inte begärs över genomsnittet. För att kunna ge dig denna information är det nödvändigt att genomföra en ytterligare verifiering. Så snart du skickar in ansökan kommer därför en slumpmässigt genererad verifieringskod att skickas till din e-postadress, som du måste bekräfta.

2. Rätt till korrigering

Om de personuppgifter vi lagrar är felaktiga eller ofullständiga kan du när som helst begära korrigering. Korrigeringen måste göras av oss utan dröjsmål.

3. Rätt att begränsa behandlingen

Du kan begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som berör dig på följande villkor:

 1. Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör att vi kan verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 2. Behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära begränsning av användningen av personuppgifterna;
 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. Om du motsätter dig behandlingen i enlighet med Art. PUL och det är ännu inte klart om de legitima skälen av oss uppväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som rör dig har begränsats kan dessa uppgifter behandlas, förutom för dess lagring, endast med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som är ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat. Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovan angivna villkor kommer du att RAIDBOXES GmbH innan begränsningen upphävs.

4. Rätt till radering

Om det inte finns ett legitimt intresse i konflikten, kan du utöva din rätt till radering när som helst.

5. Återkallande av medgivanden

All databehandling som utförs på grundval av ditt samtycke kan avbrytas så snart du återkallar ditt samtycke. Återkallelsen kan göras när som helst och med verkan för framtiden. Eftersom vi är skyldiga av vår ansvarsskyldighet att lagra de ge samtycken, måste återkallandet göras skriftligen, varvid ett återkallande genom e-post är tillräckligt.