Sekretesspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi de rättsliga bestämmelserna om dataskydd ( PUL ) och även göra allt du kan för att skydda dina data. Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater (EU) samt andra bestämmelser om uppgiftsskydd är följande:

RAIDBOXES Gmbh

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

Företagets interna dataskyddsombud är:

Mr Jan Hornung

E: datenschutz@raidboxes.io

Telefon: 0251 1498 2005

I. Inledning

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi lagen om dataskydd och gör allt vi kan för att skydda dina data.

Denna sekretesspolicy är avsedd att ge dig, som kund eller potentiell kund, en detaljerad översikt över hur och i vilken utsträckning dina uppgifter samlas in, lagras, bearbetas, vidarebefordras och överförs av oss när du besöker våra webbplatser eller vår Tjänster. Du bör också få en översikt över de dataskyddsåtgärder vi har och de alternativ som är tillgängliga för dig när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster.

För att säkerställa skyddet av dina uppgifter i framtiden, särskilt på grundval av nya rättsliga krav och teknisk utveckling, är det viktigt att anpassa denna dataskyddsdeklaration från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du tar del av vår databehandlingsinformation och våra anteckningar med jämna mellanrum.

Vid utarbetandet av sekretesspolicyn har vi försökt distansera oss så mycket som möjligt från juridiska fraser för att se till att även icke-advokater förstår allt. Om hänvisningar till lagtexten visas på vissa ställen beror detta enbart på fullständighet. Om avsnitten är obegripliga ber vi dig att meddela oss så att vi kan revidera det relevanta avsnittet.

Det har dock visat sig vara mycket svårt att skriva en sekretesspolicy som är öppen, begriplig och fullständig å ena sidan och inte dödar läsaren på grundval av dess längd å andra sidan. Vi har därför beslutat att ge dig en översikt i en allmän del, som du kan fördjupa i den fortsatta delen av sekretesspolicyn. Ta en stund att läsa denna sekretesspolicy i fred. Om du har några frågor om dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud när som helst. Jan Hornung Tillämpa.

1. Vilka uppgifter står på spel?

När du talar om databehandling är dina personuppgifter alltid menade. I den PUL I artikel 4.1 definieras dessa som uppgifter om en identifierad eller identifierbar person. Detta innebär alla data som har en referens (direkt eller indirekt) till dig, t.ex. Data som är relaterade till onlinewebbplatser eller tjänster som inte ägs eller inte kontrollerar oss är inte en del av denna sekretesspolicy. Webbplatser eller tjänster från andra RAIDBOXES kunder är också undantagna från detta.

2. Varför behandlar vi personuppgifter?

Å ena sidan, eftersom vi inte kan komma runt det: För att ingå ett avtal med oss, är det absolut nödvändigt att känna till dina huvuddata. Å andra sidan vill vi ge dig som kund bästa möjliga användarupplevelse och strävar därför alltid efter att optimera våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med rättsliga bestämmelser. Detta innebär att uppgifterna endast kommer att behandlas om det finns juridiskt tillstånd. I synnerhet om databehandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av våra avtalstjänster eller för användning eller onlinetjänster eller krävs enligt lag. Dessutom behandlar vi data om vi har gett vårt samtycke eller om vi har ett legitimt intresse av behandlingen (t.ex. intresse för analys, optimering, ekonomisk drift, säkerhet för vårt online-erbjudande, särskilt när det gäller Intervallmätning, skapande av profiler för reklam- och marknadsföringsändamål samt insamling av åtkomstdata och användning av tredjepartstjänster. I det andra avsnittet, "För fördjupning: cookies och annan teknik" ger vi dig en omfattande översikt över hur du använder och använder dem.

3. När och i vilken utsträckning behandlar vi personuppgifter?

I det följande hittar du en översikt över alla processer där personuppgifter behandlas av dig. En mer detaljerad beskrivning hittar du här.

3.1 För tillhandahållande av avtalstjänster/registrering

Vi behandlar inventeringsdata och kontraktsdata för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och tjänster. (Art. 6 sek. 1 tänd. b PUL )

3.2 Att kontakta

Om kontakt sker via e-post kommer informationen att behandlas i den utsträckning som krävs för att svara på dina frågor. Vi kontaktar oss via vår livechatt via Intercoms tjänster. Ytterligare information finns under rubriken "Fördjupning: Cookies och annan teknik"

3.3 Besök vår hemsida

Om du använder vår webbplats, våra tjänster eller meddelandefunktioner kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande teknik. Den information vi samlar in hjälper oss att bättre anpassa våra tjänster till våra kunders behov, för att göra dem bättre och snabbare och framför allt ännu säkrare. De används också i reklamsyfte. Mer information hittar du här.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi får samtycke från den registrerade för behandling av transaktioner av personuppgifter, Art. en allmän dataskyddsförordning ( PUL ) som rättslig grund. När det gäller behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, art. B PUL som rättslig grund. Detta gäller även de behandlingar som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalets avtal. I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag är föremål för, Art. C PUL som rättslig grund. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter skall artikel 6.1 i målet användas. D PUL som rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte uppväger det första intresset, tjänar artikel 6.1 av året som en rättsfråga. F PUL som rättslig grund för behandlingen.

5. Dataradering och lagringstid

De uppgifter som lagras av oss kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för sitt syfte och raderingen inte hindras av lagstadgade lagringsskyldigheter. Om användarnas uppgifter inte raderas på grund av att de är nödvändiga för andra och rättsligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas. Detta innebär att data blockeras och inte bearbetas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter om användarna, som måste behållas av kommersiella eller skattemässiga skäl. Enligt rättsliga krav skall lagringen ske i sex år i enlighet med avsnitt 257.1 i den tyska handelsbalken (HGB (handelsböcker, inventarier, ingående balansräkningar, årsredovisningar, affärsbrev, bokföringshandlingar osv.) samt i tio år i enlighet med avsnitt 147.1 AO (böcker, bokföring, förvaltningsrapporter, Bokföringshandlingar, affärsbrev och affärsbrev, handlingar som är relevanta för beskattning osv.).

6. Kan minderåriga använda våra tjänster?

Kort sagt: Nej. Vår webbplats och våra tjänster får inte användas av personer som ännu inte är i ålder. Vi samlar inte medvetet in information från minderåriga eller andra personer som lagligen inte kan använda våra tjänster. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från minderåriga kommer vi att radera dem omedelbart. om vi inte är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. Vänligen kontakta oss om du misstänker att vi av misstag eller felaktigt har samlat in information från en minderårig.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att på lämpligt sätt skydda din personliga information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar brandväggar, datakryptering, behörighetskontroller för åtkomst till data och mycket samvetsgrant val av våra serverplatser. Vi är fast beslutna att säkra våra system och tjänster.

Du är dock ansvarig för säkerheten och konfidentialiteten för dina lösenord och din kontoprofil eller registreringsdata. Dessutom är det ditt ansvar att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vi är inte ansvariga för skydd av personuppgifter som vi lämnar ut till tredje part på grundval av en kontolänk som du godkänner.

8. Var lagras dina uppgifter?

8.1 Frankfurt

En äldre del av servrarna underliggande hosting prestanda finns i datacenter i Interxion i Frankfurt. Datacenterplatserna hyrdes av Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean driver en molnplattform för virtuella servrar där, som vi använder som en plattform för hosting. Ett avtal om bearbetning med Digital Ocean har ingåtts. Dessutom omfattas Digital Ocean av privacy shield-avtalet mellan EU och USA. Det här datacentret är potentiellt bara relevant för kunder vars sidor skapades före den 1 januari 2019. Alla webbsidor som skapas eller skapas efter detta datum kommer att finnas exklusivt på de datacenter som anges i 8.2 och 8.3.

8.2 Falkenstein / Nürnberg

En annan del, servern underliggande hosting prestanda och även servrar för vår egen infrastruktur och databehandling (instrumentpanel, övervakning, konfigurationshantering, säkerhetskopior, etc.) finns i datacenter Hetzner, Hetzner Online GmbH, i Falkenstein och Nürnberg. Hetzner erbjuder dedikerade servrar att hyra på dessa platser, som vi använder som en plattform för hosting. Vi använder också dessa för vår egen infrastruktur och automatiska säkerhetskopior av de webbplatser som vi värd. Ett orderdatabehandlingsavtal med Hetzner har ingåtts. Dessutom omfattas Hetzner av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Hetzner Online GmbH är ISO-certifikat 27001 Utmärkt. Mer information om serverplatsen finns i här.

8.3 Düsseldorf och Taucha

Förutom de datacenter som beskrivs i 8.1 och 8.2 används även två datacenter för dogado GmbH för tillhandahållande av webbservrar. Ett av datacenter, datacentret i Düsseldorf, drivs av dogado själv. Det andra datacentret ligger i Taucha, Tyskland, och drivs av envia TEL GmbH på uppdrag av dogado GmbH.

Både datacenteroperatörer och datacenter är bland annat ISO 27001-certifierade. ett avtal om bearbetning med dogado har ingåtts. Dessutom omfattas både dogado och envia TEL GmbH av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

8.4 Amsterdam

Från våra tidiga dagar finns det fortfarande några webbplatser i datacenter i Equinix Amsterdam Data Centers. Serverplatsen är bland annat ISO 27001-certifierad. Mer information om datacentret finns i här. Datacenterplatserna hyrdes av Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Säkerhetskopior

Våra säkerhetskopior lagras i datacenter i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valde Frankfurt som vår serverplats. AWS deltar i PRIVACY Shield-programmet EU-US. Serverplatsen är bland annat ISO 27001-certifierad. För mer information om dataskydd, vänligen här.

8.6 SMTP-relä (e-postfrakt)

För att skicka transaktionella e-postmeddelanden arbetar vi med Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). Följande data lagras:

- E-postadress "från"

- E-postadress "till"

- Innehållet i e-postmeddelandet

- Området för BOX , som skickar e-post

Syftet med behandlingen är att fullgöra avtalsförpliktelser. Den rättsliga grunden här är Art. B PUL .
Uppgifterna lagras hos Mailgun i 15 dagar. Själva posterna visas i 7 dagar på BOX Lagras.

9. När kommer vi att dela dina uppgifter?

Först och främst vill vi försäkra dig om att vi inte säljer, lånar ut eller hyr ut dina personuppgifter. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt, till exempel för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, om vi har ett legitimt intresse eller om vi har ditt samtycke. Var och en av våra avtalspartners är noggrant utvalda och vi tvingar dem att skydda alla uppgifter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Därför ingår vi också ett avtal med bearbetningsföretaget i enlighet med artikel 28 PUL Av.

10. Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser för andra leverantörer för vars innehåll vi, RAIDBOXES Gmbh, är inte ansvarig och som denna dataskyddsdeklaration inte gäller.

11. Dina rättigheter

Så snart personuppgifter behandlas av dig är du en person som påverkas av PUL och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga personen (dvs. mot oss):

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering.
 • Rätt att begränsa behandlingen.
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • rätt till dataportabilitet.

Du har också rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Mer information hittar du här.

II. För att fördjupa: Cookies, spårning och annan teknik

Följande avsnitt är avsett att ge dig en bättre förståelse för de olika tekniker vi använder och hur de används. Om du använder vår webbplats, våra tjänster eller meddelandefunktioner kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande teknik. Den information vi samlar in hjälper oss att bättre anpassa våra tjänster till våra kunders behov, för att göra dem bättre och snabbare och framför allt ännu säkrare. De används också i reklamsyfte.

1. Tillhandahållande av webbplatsen och skapandet av loggfiler

1.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

Så fort du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den uppringande datorns datorsystem. Följande uppgifter samlas in:

 • Information om vilken typ och version som används i webbläsaren
 • Användarens operativsystem
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbplatser från vilka användarens system kommer in på vår webbplats

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

1.2 Laglig bas

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är Art. F PUL .

1.3 Syftet med databehandling

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste din IP-adress lagras under hela sessionen. Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Dessutom används data för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra it-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. F PUL .

1.4 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session avslutas. När det gäller lagring av data i loggfiler, är detta fallet efter sju dagar senast. Ytterligare lagring är möjlig. I det här fallet tas ANVÄNDARNAS IP-adresser bort eller alieneras, så att en tilldelning av den anropande klienten inte längre är möjlig.

1.5 Möjlighet till motstånd och bortskaffande

Insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är absolut nödvändigt för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet att göra invändningar från användarens sida.  

2. Cookies

2.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen återkallas. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De kommer automatiskt att raderas efter slutet av ditt besök. Dessa gör det möjligt för oss att länka dina handlingar under denna webbläsarsession. Andra cookies (så kallade permanenta cookies) lagras på din enhet tills du tar bort dem.  Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den uppringande webbläsaren kan identifieras även efter en sidändring. Följande data lagras och överförs i dessa tekniskt nödvändiga cookies:

 • Språk
 • Inloggningsinformation

Vi använder även cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av användarnas webbbeteende. Dessa används för att övervaka anonymiserat användarbeteende på webbplatsen, till exempel för att registrera antalet besök per sida. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för optimering av webbplatsens prestanda och utformning. Dessa cookies är i de flesta fall cookies från tredje part (t.ex. Uppgifterna samlas dock in i anonymiserad form och används uteslutande av oss. Om du som användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på ditt operativsystem. På så sätt kan följande data överföras:

 • Användning av webbplatsfunktioner (Intercom, OneSignal)
 • Användningsbeteende (Crazy Egg, Google Analytics)
 • Tilldelning av källan till webbplatsvisningar (egen cookie)
 • Uppdrag till en affiliate /reklampartner (egen cookie)
 • Sidvisningarnas frekvens (Google Analytics)
 • Angivna söktermer (Google Analytics)

När du besöker vår webbplats kommer du att informeras om användningen av cookies i analyssyfte och ditt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang kommer att erhållas. I detta sammanhang hänvisas också till denna sekretesspolicy. Mer information om cookies finns i nästa avsnitt.

2.2 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. F PUL . Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är art. 6 sek. 1 lit. A PUL .

2.3 Syftet med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring. Vi behöver cookies för följande applikationer:

 • Överföring av språkinställningar
 • Komma ihåg söktermer

Användningen av analyscookies görs i syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt optimera vårt erbjudande.

2.4 Lagringstid, möjlighet till genmäle och bortskaffande

Cookies lagras på din dator och överförs av den till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan det hända att alla funktioner på webbplatsen inte längre utnyttjas fullt ut. Om du använder de cookies som vi använder RAIDBOXES GmbH, vill invända, helt enkelt skriva till oss, eller ändra din Ändra sekretessinställningar.

3. Registrering  

3.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig med personuppgifter. Uppgifterna matas in i en indatamask och överförs till oss och lagras. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Följande uppgifter kommer att samlas in under registreringsprocessen:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress

3.2 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. A PUL Om registreringen tjänar utförandet av ett avtal som användaren är part i eller genomförandet av åtgärder före avtalet, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna art. B PUL .

3.3 Syftet med databehandling

En registrering av användaren är nödvändig för att uppfylla ett avtal med användaren eller för genomförandet av åtgärder före avtalet.  

3.4 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Detta är fallet under registreringsprocessen för fullgörandet av ett kontrakt eller för genomförandet av åtgärder före avtalet om uppgifterna inte längre är nödvändiga för genomförandet av kontraktet. Även efter det att avtalet har ingåtts kan det finnas ett behov av att lagra avtalspartens personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. Permanenta skyldigheter kräver lagring av personuppgifter under avtalets löptid. Dessutom måste garantiperioder iakttas och lagring av uppgifter för skatteändamål. De lagringsperioder som skall iakttas i detta avseende kan inte fastställas schablonmässigt, utan måste fastställas för respektive avtal och avtalsslutande parter i enskilda fall.

3.5 Möjlighet att invända och bortskaffa

Som användare har du möjlighet att när som helst lösa registreringen. Du kan använda de lagrade uppgifterna när som helst själv via RAIDBOXES Användargränssnitt. Om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalets avtal, är det endast möjligt att radera uppgifterna i förtid om inte avtalsförpliktelser eller rättsliga skyldigheter utesluter radering.

4. Använda en e-postbrevlåda

Vi erbjuder dig möjligheten att lägga till betalda e-postlådor i ditt avtal. För att kunna erbjuda dig denna tjänst samarbetar vi med mailbox.org inom ett återförsäljaravtal (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin). mailbox.org sekretesspolicy finns här: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

4.1 Databehandlingens omfattning

När du konfigurerar en e-postinkorg efterfrågas följande data och lagras: förnamn, efternamn, RAIDBOXES Kundnummer, e-postadresser som tillhör postlådan och deras domännamn.

4.2. Syfte med databehandling, rättslig grund

Det är nödvändigt att uppgifterna lämnas in för att ett avtal ska kunna fullgöras med användaren eller för genomförandet av åtgärder före avtalets kontrakt. I detta avseende tände artikel 6.1. B PUL som rättslig grund.

4.3 Lagringstid

Efter uppsägningen av ditt brevlådaskontrakt på RAIDBOXES din länk kommer att tas bort mailbox.org, förutsatt att det var det sista postlådekontraktet. Detta inkluderar även länkarna till de domäner som du har lagrat i mailbox.org. DNS-inställningarna påverkas inte efter avslutningen. 60 dagar efter borttagning av postlådan tar mailbox.org bort alla data.

5. Nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och produktinformation

Vi erbjuder dig möjligheten att ta reda på alla nyheter om WordPress och att få våra produkter informerade av oss. Vi erbjuder dig till exempel vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Hur när och var vi lagrar data, vill vi förklara här:

5.1 Nyhetsbrev

På vår hemsida är det möjligt att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs uppgifterna från inmatningsformuläret till oss. För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det med att ange din e-postadress. Dessutom kommer följande uppgifter att samlas in vid registreringstillfället:

 • Din e-postadress
 • Den uppringande datorns IP-adress
 • Datum och tid för registrering
 • Geografiska data (longitud och breddgrader)

Ditt samtycke kommer att erhållas för behandling av uppgifterna som en del av registreringsprocessen. Vi loggar det här. Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat dubbelanmälningsförfarande. Detta innebär att du kommer att få ett e-postmeddelande efter registreringen ber dig att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan logga in med utländska e-postadresser. Registreringarna för nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen enligt lagkraven. Detta inkluderar lagring av inloggnings- och bekräftelsetid samt IP-adress. Ändringarna av dina data som lagras av leverantören av frakttjänsten loggas också.

För att skicka ut vårt nyhetsbrev använder vi tjänsten som ActiveCampaign, LLC.

5.2 E-post miT Produkt

För att skicka meddelanden via e-post, som bör informera dig om vår produkt samt eventuella fel, använder vi tjänsterna Intercom av företaget Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. F PUL . Mer information hittar du här.

5.3 E-postmarknadsföring till befintliga kunder

Om du köper tjänster på vår webbplats och lämnar din e-postadress bakom dig kan den senare användas av oss för att skicka produktinformation. I sådana fall kommer endast direktreklam för dina egna liknande produkter eller tjänster att skickas via post.

I samband med databehandlingen kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part.

5.4 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är Art. A PUL Den rättsliga grunden för e-post som e-post för direkt marknadsföring till följd av försäljning av varor eller tjänster är avsnitt 7 (3) UWG. Användningen av tjänsteleverantörerna HubSpot och Intercom baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 sek. 1 lit. F PUL .

5.5 Syftet med databehandling

Samlingen av användarens e-postadress används för att leverera nyhetsbrevet eller direkt e-post. Vårt intresse är inriktat på användningen av ett användarvänligt och säkert utskickssystem som tjänar våra affärsintressen samt uppfyller våra användares förväntningar.

5.6 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Din e-postadress lagras därför så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv. Din e-postadress för direkt marknadsföring kommer att lagras så länge du är en av våra befintliga kunder.

5.7 Möjlighet av opposition och oliktänkande

Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev eller våra direktmarknadsföringsåtgärder. Du hittar en länk att avbryta i slutet av varje nyhetsbrev. Efter uppsägningen raderas dina uppgifter förutom e-postadressen. E-postadressen lagras i en blockeringslista och används endast för att säkerställa att vi inte skickar ytterligare e-postmeddelanden till din e-postadress.

6. Kontaktformulär, kontakta e-post, chatt

6.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida finns blanketter som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare utnyttjar denna möjlighet kommer de data som anges i indatamasken att överföras till oss och lagras. När meddelandet skickas lagras även följande data:

 • Användarens e-postadress
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

För behandlingen av uppgifterna kommer ditt samtycke att erhållas under överföringsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna dataskyddsdeklaration. Alternativt är det möjligt att kontakta oss via vår e-postadress. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs via e-postmeddelandet att lagras. Du kan också kontakta oss via chattfunktionen. Vi använder Intercoms tjänster. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Data används uteslutande för bearbetning av konversationen.

6.2 Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. A PUL Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som överförs i samband med att skicka ett e-postmeddelande är Art. F PUL Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. B PUL .

Användningen av tjänsteleverantören Intercom baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 sek. 1 lit. F PUL .

6.3 Användning av Intercom

För kundhantering och framför allt för att säkerställa snabbast möjliga support för bästa möjliga användarupplevelse använder vi Intercom-tjänsten på Company of Intercom Inc. 98 Battery Street för att skicka meddelanden via e-post och för livechattar. , Svit 402, San Francisco, CA 94111 USA. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. F PUL . Mer information finns i här.

6.4 Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter från indatamasken används endast för behandling av kontakt. Vid kontakt via e-post har detta också det nödvändiga legitima intresset för behandlingen av uppgifterna. Övriga personuppgifter som behandlas under överföringsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten för våra it-system.

6.5 Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. För personuppgifter från kontaktformulärets inmatningsformulär och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive samtal med användaren är klar. Samtalet avslutas när det framgår av omständigheterna att de aktuella omständigheterna slutligen har klargjorts. De ytterligare personuppgifter som samlas in under överföringen kommer att raderas senast efter sju dagar.

6.6 Möjlighet av opposition och oliktänkande

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan samtalet inte fortsätta. Nedan följer en beskrivning av hur återkallande av samtycke och invändningen om lagring möjliggörs. Alla personuppgifter som lagras i samband med att de kontaktar oss kommer att raderas i detta fall.

7. RAIDBOXES Tidskrift " wp unboxed "-Kommentarsfunktion

På https://raidboxes.*/blog/ hittar du vår tidning " wp unboxed ". I detta vill vi informera dig om ämnen kring WordPress Informera.

7.1 Omfattningen av databehandling/behandlingsändamål

Vår tidning " wp unboxed " innehåller en kommentar funktion som låter dig kommentera inlägg från oss. Om du vill använda den här kommentarsfunktionen måste du ange din e-postadress och ditt namn. All annan information, till exempel din webbplats, är valfri. En betalning av en e-postadress är nödvändig så att om din kommentar är objekt, kan detta vidarebefordras till dig och du har också möjlighet att kommentera. Om du anger ditt namn och/eller förnamn när du publicerar din kommentar kommer de att publiceras. Din e-postadress samt all annan frivillig information samt tidpunkten för sammanställningen av kommentaren kommer att WordPress inte vidarebefordras till obehörig tredje part och behandlas endast för kommentarsfunktionen. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer med stötande, hotfullt eller rasistiskt innehåll.

7.2 Rättslig grund för behandling

Om dina personuppgifter meddelas oss genom kommentarsfunktionen sker utlämnandet av dessa uppgifter alltid på ett uttryckligen frivilligt sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 lit. A PUL .

7.3 Lagrings-/återkallande- och avlägsnandets varaktighet

Data lagras tills du återkallar behandlingen. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Alla personuppgifter som har lagrats av dig under kommentarsfunktionen kommer att raderas omedelbart i händelse av återkallande. Detta innebär att alla kommentarer från dig på vår tidning kommer också att raderas.

8. Google Analytics

8.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att analysera våra användares webbbeteende. Programvaran ställer in en cookie på användarens dator (se ovan för cookies). Om enskilda sidor på vår webbplats nås kommer följande uppgifter att lagras:

 • Två byte av IP-adressen för användarens anropande system
 • Webbplatsen som nås
 • Webbplatsen från vilken användaren har besökt webbplatsen nås (referrer)
 • De undersidor som används från webbsidan som du ringer upp
 • Längden på vistelsen på webbplatsen
 • Webbsidans frekvens nås

Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om användningen av online-erbjudande av användarna överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti som Europeisk dataskyddslagstiftning att följa Vi använder endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverat. Detta innebär att användarnas IP-adress trunkeras av Google i EU:s medlemsstater eller i andra upphandlande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-adressen som överförs av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med andra data från Google. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in sin webbläsare i enlighet med detta; Användare kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och i samband med deras användning av onlineerbjudandet till Google och googles behandling av dessa uppgifter genom att använda följande länk tillgänglig webbläsare Plugin ladda ner och installera. Mer information om Googles dataanvändning, inställningar och invändningar finns på Googles webbplatser "Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appar", "Användning av uppgifter i reklamsyfte", "Hantera information som Google använder för att visa annonser för dig". Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera användarnas användning av vårt onlineerbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta onlineerbjudande och för att ge ytterligare information med hjälp av detta onlineerbjudande och internetanvändning relaterade tjänster till oss. Pseudonyma användarprofiler för användarna kan skapas från de bearbetade uppgifterna.

8.2 Rättslig grund för databehandling

Vi förlitar oss på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. f. PUL ) Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google").

8.3 Syftet med databehandling

Vi använder Google Analytics för att visa annonserna som visas i Google och dess partner, endast de användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms av de besökta webbplatserna) som vi överför till Google (så kallad Remarketing eller "Google Analytics-målgrupper"). Med hjälp av remarketingmålgrupper vill vi också se till att våra annonser möter användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt.

8.4 Lagringstid

Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Som standard avslutas sessioner efter 30 minuter utan aktivitet och kampanjer efter sex månader. Den maximala tidsfristen för kampanjer är två år. För mer information om användarvillkor och sekretess, besök https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Eller under https://policies.google.com/

8.5 Alternativ för återkallande och borttagning

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inklusive dess IP-adress) till Google och googles behandling av dessa uppgifter genom att: detta webbläsartillägg ladda ner och installera.

Opt-out cookies förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Om du vill förhindra att Universal Analytics fångas upp på olika enheter måste du använda Utför undantaget på alla system som används.

9. Googles marknadsförings- och remarketingtjänster

9.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder marknadsförings- och remarketingtjänsterna (korta "Google Marketing Services") i Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , ("Google"). Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti som Europeisk dataskyddslagstiftning att följa Googles marknadsföringstjänster gör det möjligt för oss att visa annonser för och på vår webbplats på ett mer målrikt sätt för att presentera användare endast med annonser som eventuellt uppfyller deras intressen. Om till exempel en användare visas annonser för produkter som han/hon är intresserad av på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när Google ringer upp våra och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva, en kod från Google utförs direkt av Google och så kallade (re) marknadsföring taggar (osynlig grafik eller kod, även kallad "webbfyrar") är integrerade i webbplatsen. Med hjälp av dessa lagras en enskild cookie, d.v.s. en liten fil, på användarens enhet (i stället för cookies kan även jämförbar teknik användas). Cookies kan ställas in av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren besökte, vilket innehåll han är intresserad av och vilka erbjudanden han har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisa webbplatser, besökstid samt ytterligare information om användningen av online-erbjudande. Användarnas IP-adress registreras också, där vi informerar Google Analytics om att IP-adressen trunkeras inom EU:s medlemsstater eller i andra upphandlande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och endast i undantagsfall överförs till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen kommer inte att slås samman med användarens data i andra Google-erbjudanden. Ovanstående information kan också kopplas av Google till sådan information från andra källor. Om användaren sedan besöker andra webbplatser kan annonserna som är skräddarsydda för honom eller henne visas i enlighet med hans eller hennes intressen. Uppgifterna för användarna behandlas pseudonymously inom ramen för Googles marknadsföringstjänster. Det innebär att Google till exempel inte lagrar och behandlar användarens namn eller e-postadress, utan behandlar relevanta datacookierelaterade i pseudonyma användarprofiler. Det innebär att från Googles synvinkel hanteras och visas annonserna inte för en viss identifierad person, utan för cookie-ägaren, oavsett vem cookie-ägaren är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att bearbeta data utan denna pseudonymisering. Den information som samlas in av Googles marknadsföringstjänster om användare överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA. Bland de Googles marknadsföringstjänster vi använder är onlineannonseringsprogrammet "Google AdWords". När det gäller Google AdWords får varje AdWords-kund en annan konverteringscookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av cookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunder får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerats till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Du kommer dock inte att få någon information som kan användas för att identifiera användare personligen. Vi kan inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst "DoubleClick". DoubleClick använder cookies som gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet. Vi kan inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst "AdSense". AdSense använder cookies som gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet. Vi kan också använda Tjänsten Google Optimizer. Google Optimizer ger oss möjlighet att förstå hur olika förändringar på en webbplats (t.ex. förändringar i inmatningsfält, design, etc.) påverkar oss som en del av så kallade "A / B-testning". För dessa teständamål lagras cookies på användarnas enheter. Endast pseudonyma data för användarna bearbetas. Vi kan också använda Google Tag Manager för att integrera och hantera Google Analytics och Marketing Services på vår webbplats. Mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte finns i Översiktär Googles sekretesspolicy här Tillgängliga.

9.2 Rättslig grund för databehandling

Vi använder dessa tjänster på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. f. PUL .

9.3 Syftet med behandlingen

Google Marketing Services ger oss möjlighet att visa annonser för oss och på vår webbplats på ett mer målrikt sätt, bara för att presentera annonser som potentiellt uppfyller deras intressen.

9.4 Lagringstid

Enligt egna uppgifter anonymiseras de loggdata som samlas in av Google genom att ta bort en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader. Mer information finns i här.

9.5 Möjlighet till återkallande och avlägsnande

Om du vill invända mot den intresserelaterade annonseringen via Google Marketing Services kan du använda inställningarna och Alternativ för undantag Använda.

10. Bing marknadsföring och remarketing tjänster

10.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder Microsoft Marketing and Remarketing Services (Microsoft Advertising) från Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (Microsoft för kort).

Microsoft och dess dotterbolag omfattas av Privacy Shield-avtalet certifierat och därmed erbjuda en garanti för att Europeisk dataskyddslagstiftning att följa 

Microsoft Advertising gör det möjligt för oss att placera annonser för vår webbplats i bland annat Bing-sökresultaten och Microsofts söknätverk på ett sådant sätt att de bäst tillgodoser användarnas potentiella intressen. 

En användare kan till exempel visas annonser för produkter som de tidigare har tittat på på en av våra webbplatser – detta kallas "remarketing".

För dessa ändamål, när våra och andra webbplatser där Microsoft Advertising Services är aktiva används, körs en kod direkt av Microsoft och så kallade marknadsföringstaggar eller remarketingtaggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "Web" beacons" ingår på webbplatsen. 

Med deras hjälp lagras en enskild cookie, d.v.s. en liten fil, på användarens enhet (i stället för cookies kan även jämförbar teknik användas). 

Cookies kan ställas in av olika domäner som används av Microsoft Sök i nätverk bing.com, aol.com och yahoo.com, och Microsofts och Yahoos så kallade syndikerade sökpartner, inklusive MSN.

Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren besökte, vilket innehåll han är intresserad av och vilka erbjudanden han har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisa webbplatser, besökstid samt annan information om Användning av online-erbjudande. 

Användarnas IP-adress registreras också. 

Dessa data kan slås samman av Microsoft med andra data från användaren. Speciellt om användaren var inloggad på sitt Microsoft-konto vid tidpunkten för sidbesöket. 

Om användaren inte är inloggad säger Microsoft att ingen datakoppling kommer att ske. 

Microsoft kan också ansluta ovanstående information till sådan information från andra källor. 

Om användaren sedan besöker andra webbplatser kan annonserna som är skräddarsydda för honom eller henne visas i enlighet med hans eller hennes intressen. 

Användarnas data behandlas pseudonymously inom ramen för Microsoft Marketing Services. 

Det innebär att Microsoft till exempel inte lagrar och behandlar användarens namn eller e-postadress, utan behandlar relevanta datacookierelaterade i pseudonyma användarprofiler. 

Det vill säga ur Microsofts synvinkel hanteras och visas inte annonserna för en viss identifierad person, utan för cookie-ägaren, oavsett vem cookie-ägaren är. 

Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Microsoft att bearbeta data utan denna pseudonymisering. 

Informationen som samlas in av Microsoft Advertising om användare överförs till Microsoft och lagras på Microsofts servrar i den region där användardata genereras. 

För en användare från Tyskland innebär detta att data troligen lagras i ett tyskt datacenter. 

Det kan inte uteslutas att dessa data också kan överföras till servrar i USA eller till servrar i andra delar av världen där Microsoft driver datacenter.

De Microsoft Advertising Services vi använder inkluderar funktionerna för riktad och universell händelsespårning (UET).

När det gäller sökmotorannonsering i Microsofts söknätverk får varje användare en annan "konverteringscookie". 

Cookies kan därför inte spåras via Microsoft Advertisings webbplatser. 

Den information som samlas in av cookien används för att generera konverteringsstatistik för Microsoft Advertising-kampanjer där konverteringsspårning är aktiv.

Microsoft Advertising-kunden får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. 

Det är också möjligt att registrera om en användare har vidtagit en specifik åtgärd på sidan med en tagg för konverteringsspårning, till exempel ett köp.

Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. 

Mer information om användning av data i marknadsföringssyfte av Microsoft Advertising finns i Översiktssida för Microsoft. Sekretesspolicy för Microsoft Är kan nås här.

10.2 Rättslig grund för databehandling

Vi använder Microsoft Advertising på grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. F. PUL .

10.3 Syftet med behandlingen

Microsoft Advertising ger oss möjlighet att rikta annonser i Bings sökresultat i söknätverket och endast visa användare annonser som kan matcha deras intressen.

10.4 Lagringstid

Enligt egen information anonymiseras de loggdata som samlas in av Microsoft Advertising genom att en del av IP-adressen och cookie-informationen raderas efter 9 respektive 18 månader. Mer information finns i här.

10.5 Möjlighet till återkallande och avlägsnande

Om du vill invända mot intressebaserad annonsering via Microsoft Advertising kan du dra nytta av inställningarna och alternativen för avanmälan från Microsoft. 

Om du har ett Microsoft-konto kan du använda Inställningar för Microsoft-profil Definiera exakt hur Microsoft ska hantera dina data, om cookies ska ställas in och om du samtycker till att data slås samman i reklamsyfte eller inte. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter.

Även utan ett Microsoft-konto kan du naturligtvis invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt användningen av cookies, som tjänar omfattningsmätning och reklamändamål. Du kan använda Avaktiveringssidan för nätverksannonseringen initierar (NAI). Du kan också göra detta via Amerikanska sidan av den så kallade Digital Advertising Aliance (DAA) eller NAI:s europeiska webbplats Göra.

11. Facebook Sociala Plugins

Vi använder den sociala Plugin "Shariff Wrapper". Mer information finns i här.

11.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder sociala Plugins (" Plugins ") av det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Det är Plugins interagerande element eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textinlägg) och känns igen av en av Facebook-logotyperna (vit "f" på blå panel, termerna "Gilla", "Gilla" eller "tummen upp"-tecknet) eller är markerade med tillägget "Facebook Social Plugin " märkt. Listan och utseendet på Facebook Social Plugins Kan sett här Bve. Det är Plugins kommer inte att aktiveras förrän du klickar på motsvarande knapp. Om dessa visas i grått Plugins Inaktiva. Du har möjlighet att Plugins en eller permanent. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti som Europeisk dataskyddslagstiftning att följa När en användare ringer upp en funktion av detta onlineerbjudande att en sådan Plugin enheten upprättar en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i Plugins överförs av Facebook direkt till användarens enhet och integreras av användaren i online-erbjudandet. Användarnas användarprofiler kan skapas från de bearbetade data. Vi har därför inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med hjälp av denna Plugins samlar in och informerar användarna i enlighet med vår kunskap. Genom integrationen av Plugins Facebook får den information som en användare har tillgång till motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användarna är anslutna till Plugins Om du till exempel vill trycka på Gilla-knappen eller göra en kommentar överförs motsvarande information från enheten direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande en möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och lagra sin IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare behandling och användning av uppgifterna, liksom rättigheter och inställningsalternativ för skydd av användarnas integritet, kan vara Sekretessmeddelande från Facebook Ta.

11.2 Rättslig grund för databehandling

Databehandlingen baseras på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. f. PUL )  

11.3 Syftet med databehandling

Facebook Sociala Plugins visa oss besökarnas intressen för att visa dem mer specifikt på vår webbplats, för att presentera användarna endast inlägg som potentiellt motsvarar deras intressen.

11.4 Lagringstid

Efter egen information facebook lagrar datum och tid för ditt besök under en period av 90 dagar, den specifika Internet-adress där den sociala Plugin och andra tekniska data som IP-adress, webbläsartyp, operativsystem för att ytterligare optimera Facebooks tjänster. Efter 90 dagar anonymiseras uppgifterna så att de inte kan associeras ytterligare med dig.

11.5 Möjlighet till återkallande och avsättning

Om en användare är en Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom eller henne via detta onlineerbjudande och länka det till hans/hennes medlemsdata som lagras på Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han använder vårt onlineerbjudande och Ta bort cookies. Ytterligare inställningar och motsägelser i användningen av uppgifter i reklamsyfte ska Facebook-profilinställningar möjligt eller via Usa sida eller EU-sida. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter.

12. Facebook, anpassade målgrupper och Facebook Marketing Services

12.1 Databehandlingens omfattning

Inom vårt online-erbjudande, den så kallade "Facebook pixel" av det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti som Europeisk dataskyddslagstiftning att följa Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook identifiera besökare till vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Facebook-pixeln är direkt integrerad av Facebook när vi kommer åt våra webbplatser och kan lagra en så kallad cookie, det vill säga en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook i det inloggade tillståndet kommer besöket i vårt onlineerbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så vi ger oss inga slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för sina egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi ska överföra data till Facebook för matchningsändamål krypteras den lokalt i webbläsaren och skickas först sedan till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs endast i syfte att matcha de data som krypterats av Facebook. Facebooks behandling av uppgifterna sker inom ramen för Facebooks policy för dataanvändning. Allmän information om presentationen av Facebook-annonser, där Facebooks policy för dataanvändningSärskild information och information om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Hjälpavsnitt för Facebook.

12.2 Rättslig grund för databehandling

På grund av våra legitima intressen i analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande och för dessa ändamål.

12.3 Syftet med databehandling

Vi använder Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi endast visar för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som baseras på webbplatser som vi överför till Facebook (så kallade "Anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser uppfyller användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningar genom att se om användarna har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad " Konvertering").  

12.4 Lagringstid

Efter egen information facebook lagrar datum och tid för ditt besök under en period av 90 dagar, den specifika Internet-adress där den sociala Plugin och andra tekniska data som IP-adress, webbläsartyp, operativsystem för att ytterligare optimera Facebooks tjänster. Efter 90 dagar anonymiseras uppgifterna så att de inte kan associeras ytterligare med dig.

12.5 Alternativ för återkallande och bortskaffande

Du kan invända mot att facebook-pixeln ska fångas in och använda dina data för att visa Facebook-annonser. Om du vill ange vilka typer av annonser du ser på Facebook kan du visa sidan som facebook har konfigurerat och hitta informationen på Användningsbaserade annonseringsinställningar Följa. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter. Du kan också använda cookies för intervallmätning och reklam via avaktiveringssidan på Initiativ för nätverksannonsering och dessutom Usa:s webbplats eller Europeiska webbplatsen Motsäga.

13. Twitter Konvertering Tracking, Re-Marketing och Twitter Marketing Services

13.1 Omfattningen av databehandlingen

Inom vårt online-erbjudande använder vi den så kallade Twitter Conversion Tracking (via den så kallade Twitter webbplatstaggen) och marknadsföringstjänsterna i det sociala nätverket Twitter, som tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, eller om det behövs. du är baserad i EU, som drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Twitter och dess dotterbolag Är certifieras enligt Privacy Shield-avtalet och därmed garantera att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs. Med hjälp av Twitter konvertering spårning, Twitter kan mäta framgången för våra Twitter-annonser ("Twitter annonser") och att avgöra besökarna på vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser. Twitter konvertering spårning är direkt integrerad av Twitter när våra webbplatser nås och kan lagra en så kallad cookie, dvs en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Twitter eller besöker Twitter i den inloggade staten, kommer besöket på vårt online-erbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så vi ger oss inga slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Twitter, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Twitter och de företag som är anslutna till Twitter för sin egen marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi skulle överföra data till Twitter för matchningsändamål krypteras den lokalt och skickas först till Twitter via en säker https-anslutning. Detta görs enbart i syfte att matcha de data som krypterats av Twitter. Behandlingen av uppgifterna av Twitter sker inom ramen för Twitters Policy för dataanvändning. De allmänna instruktionerna för presentation av Twitter-annonser från Policy för dataanvändning Twitter. Särskild information och information om Twitter konvertering spårning och hur det fungerar finns i Twitter hjälp avsnitt.

13.2 Rättslig grund för databehandling

Vi använder dessa tjänster på grundval av våra legitima intressen, särskilt vårt intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. F. PUL .

13.3 Syftet med databehandling

Vi använder Twitter konvertering spårning och Twitter marknadsföringstjänster för att visa de annonser vi visar på Twitter endast för de Twitter-användare som också har visat ett intresse för vårt online-erbjudande eller som har specifika egenskaper (t.ex. intressen i specifika ämnen eller produkter som bestäms av de webbplatser vi besöker) som vi överför till Twitter (så kallade "skräddarsydda målgrupper"). Med hjälp av Twitter webbplats tagg, vill vi också se till att våra Twitter-annonser uppfyller användarnas potentiella intressen och inte fungerar som irriterande. Med hjälp av Twitter webbplats tagg, kan vi också förstå effektiviteten av Twitter-annonser för statistiska och marknadsundersökningar genom att se om användarna har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Twitter-annons, och vilka åtgärder de utförde där (så kallad "konvertering").

13.4 Lagringstid

Efter egen specifikationN Under en period av 30 dagar lagrar Twitter datum och tid för ditt besök, den specifika Internet-adressen du besökte hos oss och andra tekniska data som IP-adress, webbläsartyp eller operativsystem. Twitter använder dessa data för att optimera sin egen tjänst. Efter 30 dagar anonymiseras uppgifterna så att de inte kan associeras ytterligare med dig.

13.5 Återkallande och bortskaffande

Du kan invända mot insamlingen av Twitter webbplats taggen och användningen av dina data för att visa Twitter-annonser. Om du vill ange vilka typer av annonser du ser på Twitter kan du visa sidan som har konfigurerats av Twitter och hitta information om Användningsbaserade annonseringsinställningar Följa. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs de tillämpas på alla enheter, till exempel stationära datorer eller mobila enheter. Du kan också använda cookies för intervallmätning och reklam via avaktiveringssidan på Initiativ för nätverksannonsering (NAI). Du kan också göra detta via Amerikanska sidan av den så kallade Digital Advertising Aliance (DAA) eller NAI:s europeiska webbplats Göra.

14. Online sociala medier närvaro

Vi driver webbplatser inom sociala nätverk och plattformar för att kunna komma i kontakt med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och informera dem om våra tjänster där. Användningen av Facebook, Instagram och Twitter är ditt eget ansvar. Detta gäller särskilt för funktioner för kommentarer, aktier, ränta osv. Den information vi publicerar på sociala medier inom vår online-närvaro kan också nås via vår egen hemsida.

14.1 Behandlingsområdet

När du besöker vår Facebook/Instagram/Twitter/XING- eller LinkedIn samlar in din IP-adress och information som har lagrats som cookies på . Det resulterande användningsbeteendet för dig och dina intressen kan sedan användas för att skapa en användarprofil och sedan skapa annonser som är synliga för dig inom och utanför respektive plattform. Dessutom kan data lagras i användarprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattformar och är inloggade på dem).

Det kan inte uteslutas att de uppgifter som ni samlar in också kan behandlas utanför Eu ropeiska unionen. Detta kan bland annat göra det svårare att genomdriva din lag.13.2 Rättslig grund för behandlingen/syftet med behandlingen

Behandlingen av användarnas personuppgifter sker på grundval av våra legitima intressen i effektiv information till användarna och kommunikation med användarna i enlighet med artikel 6 sek. 1 lit. F. PUL . Om användarna tillfrågas av respektive leverantörer av plattformarna för samtycke till ovannämnda databehandling, är den rättsliga grunden för behandlingen Art. a., Art. PUL .

14.3 Begäran om information

Om du vill få information om de uppgifter som lagras av dig inom onlinetjänsterna eller om du vill hävda dina användarrättigheter där, rekommenderar vi att du gör gällande detta direkt med respektive leverantör. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta direkta åtgärder och tillhandahålla information. Om du behöver hjälp kan du naturligtvis kontakta oss.

14.4 Alternativ för återkallande och borttagning

För ytterligare och detaljerad information och opt-out, se informationen från respektive plattform. Nedan hittar du motsvarande länkar utöver ytterligare information:

14.4.1 Facebook, Sidor, Grupper

När du besöker vår Facebook-sida överförs IP-adressen som tilldelats din enhet till Facebook. Om och hur Facebook använder data från att besöka Facebook-sidor för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebook-sidan tilldelas dig, hur länge Facebook lagrar dessa uppgifter och om data från ditt besök på Facebook-sidan till tredje part Facebook ger inte ett slutgiltigt och tydligt namn och är inte känt för oss. Vi uppmärksammar dig också på att Facebook lagrar information utanför användarnas enheter. Om det behövs kan Facebook tilldela IP-adresser till enskilda användare. Om du för närvarande är inloggad på Facebook finns det en cookie med ditt Facebook-ID på din enhet. Detta gör det möjligt för Facebook att förstå att du har besökt vår webbplats och hur du har använt den. Med Hjälp av Facebook-knappar som är inbäddade på vår webbplats kan Facebook spela in dina besök och tilldela dem till din Facebook-profil. Dessa data kan användas för att erbjuda innehåll eller reklam skräddarsydd för dig.

Om du undviker detta måste du avsluta prenumerationen på Facebook eller inaktivera funktionen "håll dig inloggad", ta bort de cookies som finns på dina enheter och stoppa och starta om webbläsaren. Detta kommer att ta bort Facebook-information som du omedelbart kan identifiera. På så sätt kan du använda vår Facebook-sida i begränsad utsträckning utan att avslöja ditt Facebook-ID. Om du vill komma åt interaktiva funktioner på sidan (som, kommentera, dela, meddelanden, etc.), visas en Facebook-inloggningsmask. Efter en möjlig inloggning kommer du att kännas igen för Facebook som en specifik användare. Information om hur du hanterar eller tar bort befintlig information om dig finns på följande Facebook-supportsida: https://de-de.facebook.com/about/privacy och här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Mer information om hur Facebook använder dina data för att tillhandahålla statistisk information om hur du använder Facebook-sidan hittar du dem också här: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield.

14.4.2 Instagram

Funktioner på Instagram är integrerade på vår hemsida. På Instagram hittar du också en onlinenärvaro om RAIDBOXES . Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Instagram. Sekretesspolicy och opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4.3 Twitter

Funktioner i Twitter tjänsten kan integreras i vår hemsida. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och "Re-Tweet"-funktionen är de webbplatser du besöker kopplade till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare och överförs till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Twitter. Detsamma gäller för vår online-närvaro på Twitter. Sekretesspolicy Twitter. Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i Kontoinställningar Ändra.

Välj bort: https://twitter.com/personalizationTwitter är certifierat enligt Privacy Shield.

15. Intercom (på andra sätt)

15.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder Intercom Service of The Company of Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA för att skicka meddelanden via e-post och för chattar, men också för kundhantering. Vi tillhandahåller följande personuppgifter:

 • Din e-postadress
 • Ditt för- och efternamn
 • Ditt telefonnummer
 • Uppgifter om kontraktshanterare
 • Kontaktuppgifter till den tekniska kontakten

Intercom, Inc. har Privacy Shield-certifikatet, som syftar till att uppnå en högre nivå av dataskydd för företag utanför EU. För mer information om dataskydd på Intercom, besök härIntercom använder också cookies. Informationen som genereras av cookien om din senast besökta undersida till denna onlineplattform överförs till en Intercom-server i USA och lagras där. För vår räkning kommer Intercom att använda ovanstående information för att tillhandahålla relaterade tjänster till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Intercom kommer inte att slås samman med andra data.

15.2 Rättslig grund för databehandling

Databehandlingen utförs på grundval av våra legitima intressen (artikel 6 sek. 1 lit. f PUL ) .

15.3 Syftet med databehandling

Vi använder Intercom-tjänsten för att svara på kundförfrågningar i LIVE-chatten så snabbt som möjligt, men också för att hantera vår kundkontakt. I dessa syften ligger också vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. F PUL .

15.4 Lagringstid

Uppgifterna om berörda parter som har kontaktat oss via chatten kommer att raderas helt senast efter 9 månader. Alla berörda parter som kontaktar oss efteråt kommer att behandlas som en ny möjlighet.

15.5 Möjlighet till återkallande och avlägsnande

Du kan förhindra lagring av Intercom-cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta (finns under "Inställningar" i de flesta webbläsare); Det bör dock rekommenderas att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats (t.ex. chatt) i full utsträckning.

16. Feedback Forum: Uservoice

16.1 Bearbetningens omfattning

Genom Idéforumet i vår instrumentpanel erbjuder vi dig möjligheten att utvärdera vår produkt, komma med förslag på förbättringar och presentera förslag på nya funktioner. Vi använder uservoice-programvaran, som tillhandahålls och drivs av Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). För att ge feedback kommer du att bli ombedd att ange din e-postadress. Ytterligare information, till exempel ditt namn, är valfri, så att du ibland själv bestämmer vilka personuppgifter du vill överföra till Uservoice via feedbackfunktionen. Genom att ge oss feedback via Uservoice godkänner du användningen och behandlingen av de uppgifter som samlas in via programvaran och tillhandahålls av dig av Uservoice.

Enligt Uservoice DPA,:

 • Namn (för- och efternamn)
 • E-postadress
 • IP-adress
 • (Faktura) Adress (om angivet)
 • Företagsnamn (om det anges)
 • Roll i detta företag (om någon; som på engelska kallas anknytning) (om det anges).

En idé kommer dock inte att publiceras förrän den har kontrollerats och släppts av oss.

16.2 Laglig bas

Vi använder denna tjänst på grundval av våra legitima intressen. Dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i Art. F. PUL .

16.3 Syftet med behandlingen

Genom att använda Uservoice vill vi ge våra kunder och användare möjlighet att aktivt delta i vår produktutveckling genom att dela dina idéer för produktoptimering och utveckling med oss och andra deltagare. Vi använder denna information för att utveckla nya produktfunktioner och för att positionera vårt företag som helhet mer målgruppsorienterad.

16.4 Alternativ för återkallande och bortskaffande

Uservoice erbjuder möjligheten att ladda ner dina data direkt via Uservoice och, om så önskas, att ta bort dem direkt. Den associerade processen är följande:

Gå på https://raidboxes.uservoice.com/. När du har angett motsvarande e-postadress och lösenord under "Logga in", som du också har skickat in din feedbackbegäran med, kan du klicka på "Inställningar" under ditt namn i det övre högra hörnet. Ett sidofält visas till höger på skärmen med inställningsalternativen. Om du nu rullar nedåt hittar du de två alternativen för att ta bort kontot och data, samt för att exportera posterna.

17. EnSignal

17.1 Databehandlingens omfattning

När du besöker våra webbplatser frågar vi dig med ett skärmmeddelande om vi kan informera dig om nyheter i framtiden med meddelanden som skickas från din webbläsare (push-meddelanden). Samtycke ges till den webbläsare där du har loggat in. Om du samtycker får du push-meddelanden från vår webbplats med jämna mellanrum. För genomförandet använder vi tekniken hos leverantören OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite #140, Mountain View, CA, USA. Leverantörens dataskyddsinformation hittar du här: https://onesignal.com/privacy_policy. För att kunna överföra push-meddelanden till dig, är det nödvändigt att icke-personuppgifter, till exempel ett meddelande, överförs till servern i OneSignal. Denna tjänst lagrar status för prenumerationen, den första och sista aktiviteten på våra sidor, enheten, plattformen (webbläsaren), antal sessioner, IP-adressen och ursprungslandet.

17.2 Rättslig grund för behandling

Behandlingen av uppgifterna via OneSignal baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 sek. 1 lit. A PUL .

17.3 Syftet med databehandling

Vi använder OneSignal-tjänsten för att endast ge kunderna aktuell information om oss och våra produkter som är intresserade av den.

17.4 Lagringstid

One Signal lagrar personuppgifterna i 30 dagar.

17.5 Möjlighet till återkallande och avvikande mening

Under dina webbläsarinställningar kan du ta bort en signalcookien under Cookies.

18. Hubspot (på plats)

På denna webbplats använder vi HubSpot för våra marknadsföringsaktiviteter online. HubSpot är ett mjukvaruföretag baserat i USA med ett filialkontor i Irland. Kontaktperson: HubSpot, 2:a våningen 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, Telefon: +353 1 5187500.

Vi använder HubSpot för:

 • för utvärdering av användningen av våra webbplatser (t.ex. besökta sidor, vistelsens längd osv.)

Vi förlitar oss på HubSpots tillförlitlighet, IT och datasäkerhet. HubSpot är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och ger därmed garantin för att Europeisk nivå av dataskydd att följa Dessutom har vi ingått ett "databehandlingsavtal" med HubSpot. Detta är ett avtal där HubSpot åtar sig att skydda våra användares data, att behandla dem i enlighet med deras dataskyddsbestämmelser för vår räkning och i synnerhet att inte vidarebefordra dem till tredje part. För mer information om Sekretesspolicy för HubSpot. För mer information från HubSpot när det gäller EU:s dataskyddsregler. Mer information om de cookies som används av HubSpot finns i här Och här.

18.1 Databehandlingens omfattning

Genom att använda tjänsten används så kallade "webbfyrar" och cookies ställs också in, som lagras på din dator och därmed möjliggör en analys av din användning av vår webbplats av oss.

Följande information samlas in:

 • IP-adress
 • det geografiska läget
 • Typ av webbläsare
 • Besökets längd
 • och sidan som nås

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, din e-postadress, ditt nyhetsbrev "Opt-In", samt eventuellt ditt namn kommer att sparas här. Så snart du har registrerat dig hos oss kommer följande uppgifter att lagras ytterligare:

 • Namn, Förnamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kontrakt
 • angivna förväntningar

Den rättsliga grunden för användningen av Hubspots tjänster är artikel 6 I f GDPR – berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att använda denna tjänst är att optimera vår marknadsföring och förbättra vår servicekvalitet på webbplatsen.

18.2 Rättslig grund för behandling

Databehandlingen utförs på grundval av våra legitima intressen (artikel 6 sek. 1 lit. f PUL )Vårt berättigade intresse av att använda denna tjänst är att optimera vår marknadsföring och förbättra vår servicekvalitet på vår hemsida. Syftet med behandlingen måste också ses i detta berättigade intresse.

18.3 Möjlighet till motstånd och bortskaffande:

Om du vill invända mot den allmänna registreringen kan du förhindra lagring av cookies när som helst genom dina webbläsarinställningar.

18.4 Hubspot logfilS

Varje gång du öppnar webbsidor/målsidor som skapats med Hubspot skapar Hubspot automatiskt loggfiler. Loggfilerna kan innehålla följande information: IP-adress, webbläsare, operativsystem, Internetleverantör, besökta sidor, etc. Syftet med att samla in data är att optimera sidorna, att säkerställa säkerheten på webbplatserna och att sammanställa allmän statistik om användningen av sidor som skapats med Hubspot. De automatiskt insamlade uppgifterna kommer att kopplas till personuppgifter som lagras i Hubspoten. Den rättsliga grunden för lagring av data i loggfilerna är Art. PUL . Data raderas efter 180 dagar och under denna tid kommer endast autentiserade Hubspot IT-personal att ha tillgång till loggfilerna.

19. Rollbar (rollbar)

19.1 Databehandlingens omfattning

Vi använder Felanalystjänsten för Rollbar Inc. på vår hemsida och instrumentpanel. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA). Endast i händelse av ett fel kommer din IP-adress, användaragenten, samt den kallade sidan att överföras till Rollbar. Rollbar, Inc. är certifierat enligt EU/Schweiz-US Data Shield ("EU/Swiss-US Privacy Shield"). Ytterligare dataskyddsinformation från Rollbar finns på https://rollbar.com/privacy. Dessutom har vi ingått ett "databehandlingsavtal" med Rollbar.

19.2 Rättslig grund för behandling

Vi använder Tjänsten på grundval av våra legitima intressen i enlighet med art 6 punkt 1 tänd. f GDPR.

19.3 Syftet med behandlingen

Rollbar Tracking Tool hjälper oss att förbättra den tekniska stabiliteten hosvåra tjänster genom att övervaka systemets stabilitet och identifiera kodfel från våra loggfiler. Rollbar tjänar dessa syften enbart och utvärderar inte data i reklamsyfte.

19.4 Lagringstid

Personuppgifter som IP-adress kommer att anonymiseras antingen efter 30 dagar eller efter att ett problem har lösts.

20. Ansökningsförfarande på RAIDBOXES

Om du är RAIDBOXES vi lagrar och behandlar en hel rad personuppgifter. Detta inkluderar naturligtvis dina kontaktuppgifter samt data från ditt CV samt interna anteckningar som genereras under ansökningsprocessen.

20.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

Om du ansöker till en av våra annonserade positioner kan du göra det via ett fullständigt krypterat, säkert onlineformulär. All information du lämnar om dig själv i ansökningsformuläret kommer att lagras i en kandidattabell i vårt moln. Det här molnet är uteslutande RAIDBOXES tillgängliga för de anställda.

De sökandes uppgifter kommer uteslutande att användas för behandlingen av din ansökan och för beslutet om upprättande av ett anställningsförhållande. Först och främst är det bara HR-cheferna som har RAIDBOXES Tillgång till dina uppgifter, men under ansökningsprocessen kan respektive avdelningschefer också komma åt dessa data.

I den mån det finns ett anställningsförhållande mellan dig och RAIDBOXES GmbH kan vi Avsnitt 26 (1) BDSG (ny) behandla de personuppgifter som du redan har fått för anställningsförhållandet. Denna vidare behandling sker dock endast om det är nödvändigt för anställningsförhållandet.

Observera att okrypterad e-post inte kan överföras helt skyddad. Om du vill ansöka om en tjänst som annonseras av oss, använd de formulär som erbjuds. Naturligtvis gäller samma sak för ansökningar via e-post att dina uppgifter endast kommer att användas för ansökningsprocessen.

20.2 Syfte med behandling och rättslig grund

Databehandling i händelse av en ansökan till RAIDBOXES används för att upprätta ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden i detta fall är avsnitt 26 (1) i.V.m. punkt 8 p.2 BDSG (ny). 

Dessutom kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter mot oss i samband med en ansökan i händelse av försvar av påstådda rättsliga anspråk från detta ansökningsförfarande. Den rättsliga grunden för detta fall är Art. F PUL Vårt berättigade intresse i detta fall beror på det nödvändiga försvaret av rättsliga anspråk från ansökningsprocessen. 

20.3 Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att raderas efter det att ansökningsprocessen har avslutats senast efter 6 månader. 

20.4 Dina rättigheter

Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter under ansökningsprocessen. Du har också, som berörd person, i den mening som PUL rätten att

 • Information
 • Korrigering eller radering.
 • Begränsning av behandlingen.
 • Motstånd mot behandling,
 • Dataportabilitet

21. Comx IVS

För en extern e-postadress använder vi programvaran ComX IVS. ComX IVS är ett mjukvaruföretag baserat i Danmark. Kontaktperson: ComX IVS, Danneskiold-Samsées allé 41, 1434 Köpenhamn, Danmark. Vi använder ComX IVS för att nå potentiella intressenter för att hitta rätt kontaktpartners. Vi förlitar oss på tillförlitligheten och IT- och datasäkerheten hos ComX IVS. ComX IVS finns i Europeiska unionen och sätter det högsta värdet på datasäkerhet och dataskydd. Dessutom har vi ingått ett "databehandlingsavtal" med ComX IVS. Detta är ett avtal där ComX IVS åtar sig att skydda våra användares data, att behandla dem i enlighet med dess dataskyddsbestämmelser för vår räkning och i synnerhet att inte vidarebefordra dem till tredje part. För mer information om Sekretesspolicy för ComX IVS.

21.1 Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig med personuppgifter. Uppgifterna matas in i flera steg i indatamasker och överförs till oss och lagras. En lagring av data på RAIDBOXES kommer att ske först efter bekräftelse av dataskyddsbestämmelserna. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Följande uppgifter kommer att samlas in under registreringsprocessen:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Befattning (valfri specifikation)

21.2 Syfte med behandling och rättslig grund

Databehandlingen utförs på grundval av våra legitima intressen (artikel 6 sek. 1 lit. f PUL )Vårt berättigade intresse av att använda denna tjänst är att optimera vår marknadsföring och förbättra vår servicekvalitet. Vi vill särskilt undvika dubbeladresserade befintliga användare.

Syftet med behandlingen måste också ses i detta berättigade intresse.

21.3 Lagringstid/möjlighet att invända och bortskaffa:

Uppgifterna lagras tills du antingen motsätter dig behandlingen eller RAIDBOXES -Kontot tas bort.

Om du vill invända mot den allmänna registreringen kan du när som helst kontakta oss via chatt eller support@raidboxes.io på webbplatsen och vi kommer att radera dina uppgifter på ComX IVS.

22. ActiveCampaign

På denna webbplats använder vi ActiveCampaign för våra marknadsföringsaktiviteter online. ActiveCampaign är ett mjukvaruföretag baserat i USA med ett filialkontor i Irland. Kontaktperson: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Vi förlitar oss på ActiveCampaigns tillförlitlighet och IT- och datasäkerhet. ActiveCampaign är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet garanterar att den europeiska nivån på uppgiftsskyddet följs. Dessutom har vi ingått ett "databehandlingsavtal" med ActiveCampaign. Detta är ett avtal där ActiveCampaign åtar sig att skydda våra användares data, att behandla dem i enlighet med deras dataskyddsbestämmelser för vår räkning och i synnerhet att inte vidarebefordra dem till tredje part. För mer information om Sekretesspolicy för ActiveCampaign. För mer information från ActiveCampaign om EU:s dataskyddsregler.

22.1 Omfattningen av databehandling

Genom att använda tjänsten används så kallade "webbfyrar" och cookies ställs också in, som lagras på din dator och därmed möjliggör en analys av din användning av vår webbplats av oss.

Följande information samlas in:

 • IP-adress
 • det geografiska läget
 • Typ av webbläsare
 • Isp
 • Besökets längd
 • webbadresserna du ringer upp på vår webbplats

Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev, din e-postadress, ditt nyhetsbrev "Opt-In", tidpunkten för anmälan och, eventuellt, ditt namn kommer att sparas här. Så snart du har registrerat dig hos oss kommer följande uppgifter att lagras ytterligare:

 • Namn, Förnamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kontrakt
 • angivna förväntningar

22.2 Rättslig grund för behandling

Databehandlingen baseras på våra legitima intressen (artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR). Vårt berättigade intresse för användningen av denna tjänst är optimering av våra marknadsföringsåtgärder. Syftet med behandlingen måste också ses i detta berättigade intresse.

22.3 Syftet med databehandling

Vi använder ActiveCampaign för att styra och skicka ut våra nyhetsbrev samt för att optimera våra marknadsföringsaktiviteter. I synnerhet med ActiveCampaign kan vi se till att de annonser vi placerar endast visas för användare som också är intresserade av vårt erbjudande eller som är potentiella utsikter för vårt erbjudande. ActiveCampaign gör det också möjligt för oss att mäta effektiviteten i våra annonser.

22.4 Lagringstid

Enligt sin egen information raderar ActiveCampaign dina data senast efter 12 månader. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och avbryter din gratis prenumeration på nyhetsbrevet, kommer dina uppgifter raderas omedelbart efter uppsägning av nyhetsbrevet prenumeration.

22.5 Möjlighet till motstånd och bortskaffande

Ovanstående data kommer endast att samlas in efter uttryckligt medgivande till användningen av våra marknadsföringscookies (Cookie Consent). Även efter att ha samtyckt till lagring av dina data kan du när som helst invända mot ActiveCampaigns spårning. För att göra detta kan du ta bort ActiveCampaign-cookien från din webbläsare och i allmänhet vägra att acceptera cookies av din webbläsare. Se webbläsartillverkarens anvisningar om hur detta fungerar i detalj.

Om du också vill att de data som lagras i ActiveCampaign ska raderas ska du skicka ett e-postmeddelande direkt till datenschutz@raidboxes.io.

23. Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Inom vårt onlineerbjudande förlitar vi oss på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 sek. 1 lit. f. PUL ) Innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredje part för att inkludera deras innehåll och tjänster, till exempel videor eller teckensnitt (nedan kallat "Innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredje part i detta innehåll uppfattar ANVÄNDARNAS IP-adress, eftersom de inte kunde skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för presentationen av detta innehåll. Vi gör allt för att endast använda de innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för leverans av innehållet. Tredje part kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och, bland annat, teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisa webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineerbjudande information från andra källor. Följande presentation ger en översikt över tredje part och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av uppgifter och, i vissa fall, eventuella invändningar (så kallade undantagsklausuler):

 • Externa teckensnitt från Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google-teckensnitt"). Integrationen av Googles teckensnitt sker genom ett serversamtal till Google (vanligtvis i USA). Sekretesspolicy, Välj bort.
 • Kartor över tjänsten "Google Maps" som tillhandahålls av google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy, Välj bort.
 • I vårt onlineerbjudande är funktionerna i tjänsten Google+ integrerade. Dessa funktioner erbjuds av tredjepartsleverantören Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du är inloggad på ditt konto på Google+ kan du länka innehållet på våra sidor till din profil på Google+ genom att klicka på knappen Google+. På så sätt kan Google tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Google+. Sekretesspolicy, Välj bort.
 • Vårt onlineerbjudande använder nätverksfunktioner LinkedIn Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker en av våra sidor kan LinkedIn innehåller en anslutning till servrar för LinkedIn Bygger. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Om du trycker på knappen "Rekommendera" från LinkedIn klicka och klicka på ditt konto på LinkedIn är inloggade är det LinkedIn möjligt att tilldela ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av LinkedIn Har. Sekretesspolicy, Välj bort.
 • Vi använder funktioner i XING-nätverket. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor nås, som innehåller Xing-funktioner, görs en anslutning till Xing-servrar. Såvitt vi vet kommer personuppgifter inte att lagras. I synnerhet lagras inga IP-adresser eller användningsbeteendet utvärderas. Sekretesspolicy, Välj bort.
 • Extern kod för JavaScript-ramverket "jQuery" från tredje part jQuery Stiftelsen.
 • Vår hemsida använder Crazy Egg USA: s Crazy Egg spårningsverktyg för att samla in statistiska uppgifter om användningen av vår hemsida. Med hjälp av Crazy Egg Inc. teknik, besökare information samlas in slumpmässigt och överförs till Crazy Egg Inc. servrar. Tekniken gör det möjligt för användaren att samla in och analysera och visualisera verksamheten hos användaren under besöket på vår hemsida. Till exempel har vi möjlighet att använda en "heatmap" för att identifiera vilka områden på vår webbplats som är mest besökta och klickade. Cookies används också för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot insamling, bearbetning och insamling av data som genereras av CrazyEgg.com med hjälp av Instruktioner som följer. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Crazy Egg samt dina rättigheter i detta avseende och fastställa alternativ för att skydda din integritet kan Sekretesspolicy Crazy Inc.
 • Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som erbjuds av Fonticons, Inc. för enhetlig visning av teckensnitt. När du besöker vår webbplats läser din webbläsare in de webbteckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt. De teckensnitt som används är värd direkt av oss, så den webbläsare du använder behöver inte ansluta till tredje part. Användningen av webb typsnitt är i intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt online-erbjudande. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1. F PUL Presenteras. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. För mer information om Font Awesome, besök https://fontawesome.com/help och Fonticons, Inc. Sekretesspolicy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Vi använder Wootric, Inc.s tjänst för att mäta kundnöjdhet via ett Net Promoter Score. Wootric är en mjukvaruplattform baserad i USA. Wootrics sekretesspolicy kan ses här: https://www.wootric.com/company/privacy/

III. Dina rättigheter

1. Rätt till tillgång

Du kan när som helst begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Denna information är naturligtvis kostnadsfri, såvida den inte begärs över genomsnittet. För att kunna förse dig med denna information är det nödvändigt att utföra ytterligare en kontroll. Så snart du skickar in ansökan skickas därför en slumpmässigt genererad verifieringskod till din e-postadress, som du måste bekräfta.

2. Rätt till rättelse

Om de personuppgifter vi lagrar är felaktiga eller ofullständiga kan du när som helst begära korrigering. Korrigeringen måste göras av oss utan dröjsmål.

3. Rätt att begränsa behandlingen

Du kan begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig på följande villkor:

 1. Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som tillåter oss att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
 2. Behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och i stället begära begränsning av användningen av personuppgifterna;
 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. Om du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 1.1. PUL och det är ännu inte klart om de legitima skälen till oss uppväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som rör dig har begränsats, kan dessa uppgifter behandlas, med undantag för lagring av personuppgifter, endast med ditt samtycke eller för påstående, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som är av ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat. Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovannämnda villkor kommer du att RAIDBOXES GmbH innan begränsningen hävs.

4. Rätt till radering

Om det inte finns ett legitimt intresse i konflikten, kan du utöva din rätt att radera när som helst.

5. Återkallande av samtycken

All databehandling som utförs på grundval av ditt samtycke kan avbrytas så snart du återkallar ditt samtycke. Återkallandet kan göras när som helst och med verkan för framtiden. Eftersom vi är skyldiga att på vårt ansvar lagra medgivanden måste återkallandet göras skriftligen, varvid det räcker med att återkalla via e-post.