Raidboxes Affiliates regler och villkor

Vi är mycket glada över att du har deltagit i vår Raidboxes Affiliate-programmet är intresserade. Här är våra nuvarande villkor för din start som Raidboxes Affiliate-partners.

§ 1 Tillämpningsområdet

Dessa villkor för deltagande gäller mellan den registrerade användaren och Raidboxes Ltd.

Villkoren för deltagande riktar sig till både företagare och konsumenter, förutsatt att de är minst 18 år gamla och fullt kapabla att göra affärer i den mening som avses i den tyska civillagen (BGB). Vi vill uppmärksamma er på att den inkomst som genereras av programmet måste begäras för skatteändamål och att ansvaret för detta endast ligger hos dig.

Avsnitt 2 Föremål för avtalet

Föremålet för detta avtal är deltagande i Affiliate Partner Program, som är avsett att öka försäljningen av våra produkter via vår webbplats. Deltagande i partnerprogrammet är kostnadsfritt för dig.

För ansökan och framgångsrik medling av transaktioner (t.B. beställningar) får du en provision, vilket beror på slutkundens valda kontrakt. Information om provisionerna hittar du här.

Affiliate-programmet upprättar inte något annat avtalsförhållande mellan parterna utöver detta avtal.

§ 3 Reklammaterial och reklammedier online

Ett annonsmedium möjliggör en referens mellan ditt online-annonsmedium och Raidboxes med hjälp av en hyperlänk via vilken besökare på din sida, som klickar på respektive reklammedium, till webbplatsen för Raidboxes anlända.

Reklammaterialets format och utformning utförs endast av Raidboxes definieras och görs tillgänglig och får inte ändras.

§ 4 Registrering/ingående av avtal

Användningen av vårt affiliatenätverk är endast möjlig efter förhandsregistrering i vår Dashboard möjlig. Du kan sedan skicka in ett erbjudande om att delta i affiliateprogrammet genom att skriva till oss eller ringa oss. Genom att skicka in ditt erbjudande kan vi anta att du har läst och accepterat dessa villkor för deltagande. Ett avtal ingås endast när vi förklarar godkännande av erbjudandet genom att aktivera dig som affiliate.

De uppgifter som anges under registreringen måste vara sanningsenliga. Om denna information ändras är du skyldig att korrigera posterna omedelbart. Om felaktig information lämnas under registreringen eller om ingen korrigering görs kan du uteslutas från vidare användning av vårt affiliate-program.

Det finns ingen rätt att delta i Partnerprogrammet eller att ingå avtal med oss. Vi kan när som helst avvisa enskilda partner utan att ange skäl. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att säga upp redan aktiverade affiliatepartners när som helst utan att iaktta en uppsägningstid.

Avsnitt 5 Kommissionen

Du kommer att få en prestationsbaserad provision från oss.

Rätten till utbetalning av ersättningen uppkommer på följande villkor:

 • din annonsaktivitet är en Box-Avtal om slutkund med oss,
 • försäljningen har loggats av oss ("spårad"),
 • försäljningen har godkänts och bekräftats av oss och
 • det föreligger inget missbruk i den mening som avses i § 8 av dessa villkor för deltagande.

En försäljning är en order som utförs fullt ut på vår hemsida av en slutkund, som också har betalats i sin helhet av slutkunden. Återföringar – oavsett anledning – betraktas inte som en försäljning om slutkunden inte har betalat eller betalningar som gjorts av honom återbetalas. Slutkunden måste fortsätta att vara en aktiv kund hos oss under en angiven tidsperiod beroende på respektive provisionsmodell (minsta kundlojalitet). Beställningar som görs av dig, dina släktingar eller anställda i Raidboxes Gmbh.

Ersättningsbeloppet beror på den avtalstaxa som slutkunden och din partnernivå har valt. Du kan se den underliggande tabellen här.

Alla angivna provisioner är nettovederlag och betalas plus moms. Du är ensam ansvarig för den ordinarie beskattningen av inkomst och betalning av sociala avgifter. För eventuella ytterligare påståenden från en offentlig myndighet till följd av falsk information från partnern ska Raidboxes Återvinningar.

Endast det första avtal som slutkunden har ingått ersätts alltid. Om detta avtal inte uppfyller den minsta kundlojalitet som krävs kommer fordran att förverkas.

 • Om det avtal som slutkunden har valt sätts högre genom en uppgradering inom den period som minimikundlojaliteten är, sker en utbetalning, men enligt villkoren i det första avtal som ingåtts.
 • Om det kontrakt som slutkunden har valt sänks av en nedgradering inom perioden för minsta kundlojalitet sker en utbetalning, men på villkoren i det nedgraderade kontraktet.

Rätten till provision upphör efter ett år.

§ 6 Fakturering

Om du har förmedlat oss har du rätt till en betalningsanspråk som en del av en återbetalning av annonseringskostnader. Den kredit som skapas skickas till din lagrade e-postadress via e-post som PDF. Denna kvittning måste kontrolleras omedelbart. Om det finns invändningar mot en uppgörelse måste dessa hävdas skriftligen mot oss inom fyra veckor. Efter det att denna period har löpt ut skall avvecklingen anses vara tillämplig.

Ersättningsrättigheter förfaller till betalning senast en månad efter utgången av minsta kundlojalitet.

Betalningen sker genom banköverföring eller PayPal betalning med skuldavskrivningseffekt på de bankuppgifter som lagras på kundkontot eller ditt PayPal konto. Eventuella avgifter (t.B. för bankuppgifter utomlands, PayPal avgifter) ska bäras av dig.

Uppgörelsen kommer att upprättas den 15:e i månaden och betalas ut omedelbart.

§ 7 Våra skyldigheter

Vi förser dig med ett urval av reklammaterial (t.B reklambanners, textlänkar och bilder) efter eget gottfinnande.

Vi spårar besökare som kommer åt vår webbplats på lämpligt sätt genom det annonsmaterial du har integrerat på din webbplats och tilldelar dem till ditt konto.

Vi driver vår webbplats och de tjänster som erbjuds på denna, såsom tillhandahållande av produktdata, efter eget gottfinnande, inom de tekniska medel som är tillgängliga för oss. Vi är inte skyldiga webbplatsen felfri och / eller oavbruten tillgänglighet i detta sammanhang. Kvaliteten och korrektheten hos de produkter och reklammaterial som erbjuds på vår webbplats är efter eget gottfinnande.

Dessutom åtar vi oss att betala ut ersättningen i enlighet med § 5 i dessa villkor för deltagande enligt de villkor som anges däri.

§ 8 Närståendes rättigheter och skyldigheter

Du får endast inkludera reklammaterialet på dina partnerwebbplatser. Det är uttryckligen förbjudet att göra ändringar i reklammaterialet. Reklammaterialet får endast användas för de ändamål som föreskrivs i detta avtal.

Du ansvarar för innehållet och den löpande driften av din partnerwebbplats. Det är förbjudet att placera innehåll under avtalets löptid som bryter mot tillämplig lag, moral eller tredje parts rättigheter och/eller sannolikt kommer att skada vårt rykte. Vi har rätt, men inte skyldighet, att granska partnerwebbplatserna.

I synnerhet är distributionen av innehåll som

 • Rasism
 • förhärligande av våld och extremism av något slag,
 • Uppmaningar och anstiftan till brott och/eller lagöverträdelser, hot mot liv, lem eller egendom.
 • Anstiftan mot personer eller företag.
 • kränkande uttalanden, ärekränkning, hedersbrott och ärekränkning av användare och tredje man samt brott mot rättvisans lag,
 • innehåll som gör intrång eller andra intrång i immateriella rättigheter eller
 • skildra, påverka eller innebära sexuella trakasserier av användare och tredje part. Sådant innehåll får inte integreras på din partners webbplats själv, och det får inte heller länkas från din partnerwebbplats till motsvarande innehåll på andra webbplatser.

Alla former av missbruk, dvs. generering av leads och/eller försäljning via orättvisa metoder eller otillbörliga medel, som bryter mot tillämplig lag och/eller dessa villkor är förbjudna.

I synnerhet är det förbjudet att försöka generera leads och/eller försäljning med hjälp av en eller flera av följande metoder eller att säkerställa en tilldelning av försäljning till partnern med hjälp av en eller flera av följande metoder:

 • Låtsas leda eller sälja som faktiskt inte har ägt rum, t.B. genom att tillhandahålla obehörig information om tredje part eller tillhandahålla falska eller obefintliga uppgifter när du beställer varor på vår webbplats,
 • Användning av former av reklam som möjliggör spårning, men inte visar reklammaterial, omärkbart eller inte i angiven form och / eller storlek,
  Cookie-släpp: Cookies får inte ställas in när du besöker webbplatsen, men endast om användaren av din partnerwebbplats tidigare har klickat på reklammaterialet på ett frivilligt och medvetet sätt,
 • andra former av affiliatebedrägerier (särskilt skräppost för cookies, påtvingade klick, affiliate-hoppning) samt användning av lager, tillägg, iFrames och Postview-teknik för att öka leads,
 • Användning av rättsligt skyddade villkor för oss eller tredje part, särskilt varumärkeslag, till exempel i sökmotorer, annonser eller marknadsföring av partnerwebbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. I synnerhet är det förbjudet att tillhandahålla webbplatser på Internet som kan leda till en sannolikhet för förväxling med oss eller produkter som erbjuds av oss. I synnerhet får du inte kopiera vår webbplats, målsidor eller andra framträdanden från oss eller ta över grafik, texter eller annat innehåll från oss. Det är viktigt att undvika intrycket att din partnerwebbplats är ett vårt projekt eller att dess operatör är ekonomiskt kopplad till oss på ett sätt som går utöver partnerprogrammet och detta kontrakt. All användning av material eller innehåll från vår webbplats samt våra logotyper eller varumärken av partnern kräver vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Det är obligatoriskt att driva din partnerwebbplats i enlighet med tillämplig lag och i synnerhet att upprätthålla ett korrekt avtryck.
E-postannonsering som innehåller reklammaterial eller på annat sätt annonserar för oss får endast ske om detta tidigare har godkänts av oss och om alla adressater uttryckligen har samtyckt till reklam via e-post och om verifiering av e-postadressen har utförts och dokumenterats genom ett dubbelt opt-in-förfarande.

Dessutom måste allt reklammaterial omedelbart tas bort, förutsatt att Raidboxes en begäran utfärdas.

Det är obligatoriskt att avstå från elektroniska attacker av något slag på vårt spårningssystem och / eller webbplatser. Elektroniska attacker inkluderar i synnerhet försök att övervinna, kringgå eller på annat sätt åsidosätta spårningssystemets säkerhetsmekanismer, användning av datorprogram för att automatiskt läsa upp data, applikation och/eller distribution av virus, maskar, trojanska hästar, brute force-attacker, skräppost eller användning av andra länkar, program eller procedurer som kan skada spårningssystemet, partnerprogrammet eller enskilda intressenter i partnerprogrammet.

Dessutom är det förbjudet att dra av provisioner från Raidboxes betalas ut helt eller delvis till slutkunder.

§ 9 De avtalsslutande parternas oberoende

Deltagande i vårt affiliate-program skapar inte ett gemensamt företag eller samhälle, liksom ett anställningsförhållande eller ett kommersiellt agentavtal. Internetsidorna i Raidboxes och annonsören drivs oberoende av varandra.

§ 10 Ansvar

Raidboxes ansvarar för uppsåt, illvilja och grov oaktsamhet samt vid personskada utan begränsning.

Raidboxes är skadeståndsskyldig i händelse av en något oaktsam överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalförpliktelse) begränsad till beloppet för den avtalsenliga typiska, förutsebara skadan. I detta fall ska ansvarsskyldigheten Raidboxes inte för förlorade vinster, indirekta skador, följdskador och skadestånd från tredje part. Kardinalförpliktelser i den mening som avses i denna förordning omfattar, utöver de avtalsenliga huvudsakliga prestationsskyldigheterna, även skyldigheter vars fullgörande gör ett korrekt genomförande av avtalet möjligt i första hand.

Vi har inget ytterligare ansvar.

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även för våra anställdas, representanters och organs personliga ansvar.

§ 11 Skadeståndsanspråk/avtalsenlig vite

I händelse av en fordran på grund av påstådd eller faktisk överträdelse och/eller intrång i tredje parts rättigheter genom åtgärder som utförs av partnern i samband med affiliateprogrammet, Raidboxes, samt alla anställda från alla anspråk från tredje part. Alla kostnader som uppstår för oss till följd av ett sådant krav från tredje part ska ersättas av dig. Stödberättigande kostnader omfattar också kostnaderna för ett lämpligt rättsligt försvar.

Om du bryter mot en missbruksförordning i enlighet med § 8 i dessa deltagarförpliktelser är du skyldig att betala en avtalsenlig straffavgift som bestäms av oss efter vårt rimliga gottfinnande och att bli granskad av en domstol i händelse av en tvist. Ytterligare skadeståndsanspråk påverkas inte av denna bestämmelse.

§ 12 Dataskydd

Raidboxes åtar sig att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser i PULobserveras och följas

Raidboxes kommer att samla in personuppgifter uteslutande inom ramen för avtalets syfte och legitima ekonomiska intressen.

§ 13 Avtalsfristig och uppsägning av avtalet

Avtalet löper på obestämd tid och kan sägas upp av båda parter när som helst utan att en uppsägningstid iakttas och motivering anges.

Dessutom, och därefter, är parternas rätt att säga upp avtalsförhållandet genom extraordinär uppsägning av goda skäl fortfarande inte påverkas.

Avbokning kan göras via e-post. Vi kan också deklarera uppsägning genom att begränsa åtkomsten till kundkontot. Partnern kan också deklarera uppsägningen genom att ta bort kundkontot. Avtalet kommer att sägas upp vid mottagandet av uppsägningen.

När avtalet sägs upp måste allt reklammaterial och andra länkar och innehåll omedelbart tas bort från din partnerwebbplats. Detta gäller även webbplatser eller andra reklammedier där reklammedierna eller länkarna har integrerats utan att ha tillstånd att göra det.

Leads och/eller försäljningar som genereras efter uppsägning av avtalet leder inte till någon ersättningsskyldighet.

§ 14 Slutbestämmelser

Om avtalet innehåller ineffektiva bestämmelser påverkas inte avtalets giltighet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att meddelas partnern via e-post. Om du inte samtycker till ändringarna har du rätt att meddela oss i slutet av fyra veckor från dagen för mottagandet av ändringsmeddelandet. I det här fallet har vi en särskild rätt till uppsägning. Om en sådan anmälan inte görs inom denna tidsfrist skall ändringarna anses vara godtagna och träda i kraft vid periodens.

Endast tysk lag gäller för detta avtal.

Om partnern är en köpman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är Münster överenskommen som jurisdiktionsplats för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtal mellan oss och partnern.