Villkor för våra WordPress hosting affiliate program

Vi är mycket glada att du har WordPress hosting partnerprogrammet är intresserade.

Avsnitt 1 Räckvidd

 1. Dessa regler och villkor gäller mellan den registrerade användaren och RAIDBOXES Gmbh.
 2. Villkoren för deltagande riktar sig till både företagare och konsumenter, förutsatt att de är minst 18 år gamla och fullt kapabla att göra affärer i den mening som avses i den tyska civillagen (BGB). Vi vill uppmärksamma er på att de inkomster som genereras av programmet måste begäras i skattehänseende och att ansvaret för detta endast ligger hos dig.

Avsnitt 2 Avtalets sakföremål

 1. Ämnet för detta avtal är deltagande i Affiliate Partner Program, som är avsett att öka försäljningen av våra produkter via vår hemsida. Deltagande i partnerprogrammet är gratis för dig.
 2. För ansökan och framgångsrik medling av transaktioner (t.ex. order) får du en mellanliggande provision, vilket beror på slutkundens valda kontrakt. Information om provisioner finns här.
 3. Partnerprogrammet skapar inte något annat avtalsförhållande mellan parterna utöver detta avtal.

Avsnitt 3 Reklammedia och reklammedier på nätet

 1. Ett reklammedium ger en referens mellan ditt onlineannonseringsmedium och RAIDBOXES med hjälp av en hyperlänk, genom vilken besökare på din sida, som klickar på respektive reklammedium, på webbplatsen för RAIDBOXES komma till det.
 2. Reklammaterialets format och utformning är RAIDBOXES och göras tillgängliga och får inte ändras.

Avsnitt 4 Registrering/kontrakt

 1. Användningen av vårt affiliate-nätverk är endast möjlig efter förhandsregistrering i vår instrumentpanel. Du kan sedan lämna in ett erbjudande om att delta i partnerprogrammet genom att kontakta oss eller ringa oss. Genom att skicka in ditt erbjudande kan vi anta att du har läst och accepterat dessa villkor. Ett avtal kommer inte att ingås förrän vi förklarar godkännande av erbjudandet genom att låsa upp dig som en affiliate.
 2. De uppgifter som anges under registreringen måste vara sanningsenliga. I händelse av att denna information ändras är du skyldig att korrigera posterna omedelbart. Om felaktig information lämnas under registreringen eller om ingen korrigering görs, kan du uteslutas från vidare användning av vårt affiliate-program.
 3. Det finns ingen rätt att delta i partnerprogrammet eller att ingå ett avtal med oss. Vi kan avvisa enskilda partner när som helst utan att ange skäl. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att säga upp redan aktiverade affiliate-partners när som helst utan att observera en uppsägningstid.

Avsnitt 5 Kommissionen

 1. Du kommer att få en prestationsbaserad provision från oss.
 2. Rätten till betalning av ersättningen uppkommer på följande villkor:
 1. genom din annonsaktivitet är en BOX avtal med en slutkund hos oss,
 2. försäljningen har loggats av oss ("spåras"),
 3. försäljningen har godkänts och bekräftats av oss och
 4. det inte finns något missbruk i den mening som avses i avsnitt 8 i dessa villkor.
 1. En försäljning är en order som utförs på vår hemsida av en slutkund, som också har betalats i sin helhet av slutkunden. Återföringar, av någon anledning, skall inte betraktas som en försäljning om slutkunden inte har betalat eller om betalningar som gjorts av honom återbetalas. Slutkunden måste fortsätta att vara en aktiv kund under en fast tid beroende på respektive provisionsmodell (minsta kundlojalitet). Order som du, dina anhöriga eller anställda i RAIDBOXES Gmbh.
 2. Ersättningsbeloppet beror på den avtalsfrekvens som slutkunden och din partnernivå väljer. Du kan använda den underliggande tabellen för att här Visa.
 3. Alla angivna provisioner är netto och betalas plus moms. Du är ensam ansvarig för en korrekt beskattning av inkomster och avdrag för socialförsäkringsavgifter. För eventuella efterföljande påståenden från en offentlig myndighet till följd av felaktiga uppgifter från partnern, RAIDBOXES Återvinningar.
 4. Endast det första avtal som slutkunden ingick ersätts alltid. Om detta avtal inte uppfyller den minsta kundlojalitet som krävs kommer anspråket att förverkas.
  1. Om det avtal som valts av slutkunden höjs genom en uppgradering inom den period av minsta kundlojalitet, kommer en utbetalning att ske, dock på villkoren i det avtal som först ingicks.
  2. Om det avtal som valts av slutkunden sänks inom den period av minsta kundlojalitet genom en nedgradering, sker dock en utbetalning på villkoren i det nedgraderade kontraktet.
 5. Rätten att betala provision löper ut efter ett år.

Avsnitt 6 Avveckling

 1. Om du har förmedlat oss har du rätt till en betalningskrav som en del av en återbetalning av reklamkostnader. Den kredit som skapas kommer att skickas till din lagrade e-postadress via e-post som pdf. Denna uppgörelse måste kontrolleras omedelbart. Om det finns invändningar mot en uppgörelse måste dessa göras skriftligen mot oss inom fyra veckor. Efter denna period skall avvecklingen anses vara tillämplig.
 2. Ersättningsrättigheter ska betalas senast en månad efter utgången av den minsta kundlojaliteten.
 3. Betalningen görs via banköverföring eller PayPal-betalning med skuldlindrande effekt på bankuppgifterna eller ditt PayPal-konto som satts in på kundkontot. Eventuella avgifter (t.ex. för bankanslutningar utomlands, PayPal-avgifter) kommer att bäras av dig.
 4. Uppgörelsen kommer att upprättas den 15:e i månaden och betalas ut omedelbart.

Avsnitt 7 Våra skyldigheter

 1. Vi förser dig med ett urval av reklammaterial (t.ex. reklambanners, textlänkar och bilder) efter eget gottfinnande.
 2. Vi spårar på lämpligt sätt besökare som besöker vår webbplats via det reklammaterial du har integrerat på din webbplats och tilldelar dem till ditt konto.
 3. Vi driver vår webbplats och de tjänster som erbjuds därpå, såsom tillhandahållande av produktdata, efter eget gottfinnande, inom de tekniska medel som finns tillgängliga för oss. Vi är inte skyldiga webbplatsen felfri och / eller oavbruten tillgänglighet i detta sammanhang. Kvaliteten och riktigheten av de produkter och reklammaterial som erbjuds på vår hemsida är efter eget gottfinnande.
 4. Vi åtar oss också att betala ersättningen i enlighet med avsnitt 5 i dessa villkor enligt de villkor som anges där.

Affiliatepartnerns rättigheter och skyldigheter enligt avsnitt 8

 1. Du får endast inkludera reklammaterialet på din partners webbplatser. Det är uttryckligen förbjudet att göra ändringar i reklammaterialet. Reklammaterialet får endast användas för de ändamål som anges i detta avtal.
 2. Du ansvarar för innehållet och den dagliga driften av din partners webbplats. Det är förbjudet att placera innehåll under perioden för detta avtal som bryter mot tillämplig lag, moral eller tredje parts rättigheter och/eller sannolikt kommer att skada vårt rykte. Vi har rätt, men inte skyldig, att kontrollera partnerns webbplatser.
  Det är särskilt förbjudet att distribuera innehåll som
 1.  Rasism
 2. förhärligande av våld och extremism av något slag,
 3. Uppmaningar och anstiftan till brott och/eller brott mot lagen, hot mot liv, lem eller egendom,
 4. Anstiftan till personer eller företag.
 5. intrång i uttalanden, ärekränkning, hedersbrott och ärekränkning från användare och tredje part samt brott mot lagen om rättvisa,
 6. innehåll som gör intrång eller andra intrång i immateriella rättigheter eller
 7. sexuella trakasserier av användare och tredje part. Sådant innehåll får inte integreras på din partners webbplats själv, och det kan inte heller länkas till sådant innehåll på andra webbplatser från din partners webbplats.
 1. Varje form av missbruk, dvs.
  I synnerhet förbjuder det försök att generera leads och/eller försäljning med hjälp av en eller flera av följande metoder eller att se till att Försäljningen tilldelas partnern med hjälp av en eller flera av följande metoder:
 1. förespeglingar om leads eller försäljning som faktiskt inte har ägt rum, t.ex.
 2. Användning av reklamformer som, samtidigt som det möjliggör spårning men inte visar reklammediet, omärklig eller i angiven form och/eller storlek.
 3. Cookie Släppa: Cookies får inte ställas in när du besöker webbplatsen, men endast om användaren av din partner webbplats har tidigare frivilligt och medvetet klickat på reklammediet,
 4. andra former av Affiliate Bedrägeri (i synnerhet cookie spam, tvingade klick, affiliate hopping) samt användning av lager, tillägg, iFrames och Postview teknik för att öka leads,
 5. Användning av juridiskt skyddade villkor för oss eller tredje part, särskilt varumärkesrätt, till exempel i sökmotorer, annonser eller marknadsföring av partnerns webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I synnerhet är det förbjudet att tillhandahålla webbplatser på Internet som kan leda till en risk för förväxling med oss eller produkter som erbjuds av oss. I synnerhet får du inte kopiera vår webbplats, målsidor eller andra framträdanden från oss eller ta över grafik, texter eller annat innehåll från oss. Det är viktigt att undvika intrycket att din partnerwebbplats är ett projekt av vår eller att dess operatör är ekonomiskt ansluten med oss på ett sätt som går utöver partnerprogrammet och detta kontrakt. All användning av material eller innehåll från vår hemsida samt våra logotyper eller varumärken av partnern kräver vårt skriftliga godkännande i förväg.
 1. Det är obligatoriskt att driva din partners webbplats i enlighet med tillämplig lag och i synnerhet att upprätthålla ett korrekt avtryck.
 2. E-postreklam som innehåller reklammaterial eller på annat sätt annonserar för oss får endast ske om detta tidigare har godkänts av oss och om alla mottagare har uttryckligt samtycke till reklamen via e-post och en kontroll av e-postadressen genom ett dubbelanmälningsförfarande har utförts och dokumenterats.
 3. Allt reklammaterial måste fortsätta att tas bort omedelbart, förutsatt att RAIDBOXES en inbjudan utfärdas.
 4. Det är obligatoriskt att avstå från elektroniska attacker av något slag på vårt spårningssystem och / eller webbplatser. Elektroniska attacker inkluderar, i synnerhet, försök att övervinna, kringgå eller på annat sätt åsidosätta säkerhetsmekanismerna i spårningssystemet, användning av datorprogram för att automatiskt läsa upp data, ansökan och / eller distribution av virus, maskar, trojanska hästar, brute force attacker, spam, eller användning av andra länkar, program eller förfaranden som kan skada spårningssystemet, partnerprogrammet eller enskilda intressenter i partnerprogrammet.
 5. Dessutom är det förbjudet att ta ut provisioner som RAIDBOXES betalas ut till slutkunder helt eller delvis.

Avsnitt 9 De avtalsslutande parternas oberoende

Deltagande i vårt affiliateprogram skapar inte ett gemensamt företag eller samhälle, anställningsförhållande eller handelsagentkontrakt. Webbplatserna för RAIDBOXES och annonsören drivs oberoende av varandra.

Avsnitt 10 Ansvar

 1. RAIDBOXES är ansvarig utan begränsning i händelse av uppsåt, bedrägeri och grov vårdslöshet samt vid personskada.
 2. RAIDBOXES skadeståndsskyldiga i händelse av något vårdslöst brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalskyldighet) som är begränsad till beloppet för den typiska, förutsebara skadan. I detta fall RAIDBOXES inte för förlorad vinst, indirekta skador, följdskador och anspråk från tredje part. Huvudsakliga skyldigheter i den mening som avses i denna förordning omfattar inte bara de viktigaste avtalsförpliktelserna, utan även skyldigheter vars fullgörande gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt i första hand.
 3. Vi har inget ytterligare ansvar.
 4. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även för våra anställdas, representanters och organs personliga ansvar.

§ 11 Yrka om undantag/avtalsenlig påföljd

 1. I händelse av en fordran på påstådd eller faktisk överträdelse av lagen och/eller intrång i tredje mans rättigheter genom åtgärder som vidtagits av Partnern i samband med partnerprogrammet, RAIDBOXES , samt alla anställda från alla anspråk från tredje part. Alla kostnader som vi ådrar oss till följd av sådan användning av tredje part ska ersättas av dig. Stödberättigande kostnader omfattar kostnaden för adekvat rättsligt försvar.
 2. Om du bryter mot något av villkoren för missbruk som anges i avsnitt 8 i dessa deltagande skyldigheter, är du skyldig att betala en avtalsenlig straffavgift som skall fastställas av oss efter rimligt gottfinnande i händelse av en tvist. Ytterligare skadeståndskrav påverkas inte av denna bestämmelse.

Avsnitt 12 Dataskydd

 1. RAIDBOXES förbinder sig att följa tillämpliga dataskyddsregler för PUL att observera och följa.
 2. RAIDBOXES kommer att samla in personuppgifter uteslutande inom ramen för syftet med avtalet och legitima ekonomiska intressen.

13 § Avtalets löptid och uppsägning av avtalet

 1. Avtalet löper på obestämd tid och kan sägas upp av båda parter när som helst utan att en uppsägningstid iakttas och ange skälen.
 2. Dessutom, och därefter, påverkas inte parternas rätt att säga upp avtalsförhållandet genom extraordinär uppsägning på grund av god sak.
 3. Avbokning kan göras via e-post. Vi kan också deklarera uppsägning genom att begränsa åtkomsten till kundkontot. Partnern kan också deklarera uppsägningen genom att ta bort kundkontot. Avtalet sägs upp vid mottagandet av uppsägning.
 4. Vid uppsägning av avtalet måste allt reklammaterial och annat länkar och innehåll omedelbart tas bort från din partners webbplats. Detta gäller även webbplatser eller andra reklammedier där reklammedierna eller länkarna har integrerats utan att ha tillstånd att göra det.
 5. Leads och/eller försäljning som genereras efter uppsägning av avtalet leder inte till någon skuld för ersättning.

Avsnitt 14 Slutbestämmelser

 1. Om avtalet innehåller ineffektiva bestämmelser påverkas inte kontraktets giltighet.
 2. Vi förbehåller oss rätten att anpassa dessa villkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att meddelas partnern via e-post. Om du inte samtycker till ändringarna har du rätt att meddela oss i slutet av fyra veckor från dagen för mottagandet av ändringsmeddelandet. I det här fallet har vi en särskild rätt till uppsägning. Om en sådan anmälan inte görs inom denna period skall ändringarna anses vara godkända och träda i kraft vid periodens.
 3. Endast tysk lag gäller för detta avtal.
 4. Om partnern är en handlare, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är Münster överenskommen som jurisdiktionsplats för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtal mellan oss och partnern.