Villkor för våra WordPress hosting affiliate program

Vi är mycket glada att du har WordPress hosting partnerprogrammet är intresserade.

Avsnitt 1 Tillämpningsområde

 1. Dessa villkor gäller mellan den Registrerade Användaren och RAIDBOXES Gmbh.
 2. Villkoren för deltagande riktar sig till både företagare och konsumenter, förutsatt att de är minst 18 år gamla och fullt kapabla att göra affärer i den mening som avses i den tyska civillagen (BGB). Vi vill uppmärksamma er på att den inkomst som genereras av programmet måste begäras för skatteändamål och att ansvaret för detta endast ligger hos dig.

Avsnitt 2 Föremål för avtalet

 1. Föremålet för detta avtal är deltagande i Affiliate Partner Program, som är avsett att öka försäljningen av våra produkter via vår webbplats. Deltagande i partnerprogrammet är kostnadsfritt för dig.
 2. För ansökan och framgångsrik medling av transaktioner (e.B. order) får du en placeringskommission, som beror på slutkundens valda kontrakt. Information om provisioner hittar du här.
 3. Partnerprogrammet skapar inget annat avtalsförhållande mellan parterna utöver detta avtal.

Avsnitt 3 Reklammedier och onlineannonseringsmedier

 1. Ett reklammedium ger en referens mellan ditt onlineannonsmedium och RAIDBOXES med hjälp av en hyperlänk, genom vilken besökare på din sida, som klickar på respektive reklammedium, på webbplatsen för RAIDBOXES kom till den.
 2. Formaten och utformningen av reklammaterialet är RAIDBOXES definieras och görs tillgängliga och får inte ändras.

4 § Registrering/avtal

 1. Användningen av vårt affiliate-nätverk är endast möjlig efter förhandsregistrering i vår instrumentpanel. Du kan sedan skicka in ett erbjudande om att delta i Partnerprogrammet genom att kontakta oss eller ringa oss. Genom att skicka in ditt erbjudande kan vi anta att du har läst och accepterat dessa villkor. Ett avtal kommer inte att ingås förrän vi förklarar att vi accepterar erbjudandet genom att låsa upp dig som affiliate.
 2. De uppgifter som anges under registreringen måste vara sanningsenliga. Om denna information ändras är du skyldig att korrigera posterna omedelbart. Om felaktig information lämnas under registreringen eller om ingen korrigering görs kan du uteslutas från vidare användning av vårt affiliate-program.
 3. Det finns ingen rätt att delta i Partnerprogrammet eller att ingå avtal med oss. Vi kan när som helst avvisa enskilda partner utan att ange skäl. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att säga upp redan aktiverade affiliatepartners när som helst utan att iaktta en uppsägningstid.

Avsnitt 5 Kommissionen

 1. Du kommer att få en prestationsbaserad provision från oss.
 2. Rätten till utbetalning av ersättningen uppkommer på följande villkor:
 1. genom din annonsaktivitet är en BOX avtal med en slutkund hos oss,
 2. försäljningen har loggats av oss ("spårad"),
 3. försäljningen har godkänts och bekräftats av oss och
 4. det inte finns något missbruk i den mening som avses i avsnitt 8 i dessa villkor.
 1. En försäljning är en order som utförs på vår hemsida av en slutkund, som också har betalats i sin helhet av slutkunden. Återföringar, oavsett anledning, ska inte betraktas som en försäljning om slutkunden inte har betalat eller om betalningar som gjorts av honom återbetalas. Slutkunden måste fortsätta att vara en aktiv kund under en fast tid beroende på respektive provisionsmodell (minsta kundlojalitet). Beordrar dig, dina släktingar eller anställda i RAIDBOXES Gmbh.
 2. Ersättningsbeloppet beror på den avtalsränta som valts av slutkunden och din affiliatepartnernivå. Du kan se den underliggande tabellen här.
 3. Alla angivna provisioner är netto och betalas plus moms. Du är ensamt ansvarig för korrekt beskattning av inkomst och avdrag för sociala avgifter. För eventuella senare påståenden från en offentlig myndighet till följd av felaktig information från partnern, RAIDBOXES Återvinningar.
 4. Endast det första avtal som slutkunden har ingått ersätts alltid. Om detta avtal inte uppfyller den minsta kundlojalitet som krävs kommer fordran att förverkas.
  1. Om det avtal som valts av slutkunden höjs genom en uppgradering inom perioden för minsta kundlojalitet, kommer en utbetalning att ske, dock på villkoren i det avtal som först ingicks.
  2. Om det avtal som slutkunden väljer sänks inom minimiperioden för kundlojalitet genom en nedgradering sker dock en utbetalning på villkoren i det nedgraderade kontraktet.
 5. Rätten till provision upphör efter ett år.

Avsnitt 6 Avveckling

 1. Om du har förmedlat oss har du rätt till en betalningsanspråk som en del av en återbetalning av annonseringskostnader. Den kredit som skapas skickas till din lagrade e-postadress via e-post som PDF. Denna kvittning måste kontrolleras omedelbart. Om det finns invändningar mot en uppgörelse måste dessa hävdas skriftligen mot oss inom fyra veckor. Efter det att denna period har löpt ut skall avvecklingen anses vara tillämplig.
 2. Ersättningsrättigheter förfaller till betalning senast en månad efter utgången av minsta kundlojalitet.
 3. Betalningen görs genom banköverföring eller PayPal betalning med skuldavlastande effekt till de bankuppgifter som lagras på kundkontot eller ditt PayPal konto. Eventuella avgifter (e.B. för bankanslutningar utomlands, PayPal avgifter) kommer att bäras av dig.
 4. Uppgörelsen kommer att upprättas den 15:e i månaden och betalas ut omedelbart.

Avsnitt 7 Våra uppgifter

 1. Vi ger dig ett urval av reklammaterial (e.B. reklambanners, textlänkar och bilder) efter eget gottfinnande.
 2. Vi spårar besökare som kommer åt vår webbplats på lämpligt sätt genom det annonsmaterial du har integrerat på din webbplats och tilldelar dem till ditt konto.
 3. Vi driver vår webbplats och de tjänster som erbjuds på denna, såsom tillhandahållande av produktdata, efter eget gottfinnande, inom de tekniska medel som är tillgängliga för oss. Vi är inte skyldiga webbplatsen felfri och / eller oavbruten tillgänglighet i detta sammanhang. Kvaliteten och korrektheten hos de produkter och reklammaterial som erbjuds på vår webbplats är efter eget gottfinnande.
 4. Vi åtar oss också att betala ersättningen i enlighet med avsnitt 5 i dessa villkor på de villkor som anges däri.

8 § Affiliatepartnerns rättigheter och skyldigheter

 1. Du får endast inkludera annonsmaterialet på dina partnerwebbplatser. Det är uttryckligen förbjudet att göra ändringar i reklammaterialet. Reklammaterialet får endast användas för de ändamål som anges i detta avtal.
 2. Du ansvarar för innehållet och den dagliga driften av din partnerwebbplats. Det är förbjudet att placera innehåll under löptiden för detta avtal som bryter mot tillämplig lag, moral eller tredje parts rättigheter och/eller sannolikt kommer att skada vårt rykte. Vi har rätt, men inte skyldiga, att kontrollera partnerwebbplatserna.
  Det är särskilt förbjudet att distribuera innehåll som
 1.  Rasism
 2. förhärligande av våld och extremism av något slag,
 3. Uppmaningar och anstiftan till brott och/eller lagöverträdelser, hot mot liv, lem eller egendom.
 4. Anstiftan mot personer eller företag.
 5. kränkande uttalanden, ärekränkning, hedersbrott och ärekränkning av användare och tredje man samt brott mot rättvisans lag,
 6. innehåll som gör intrång eller andra intrång i immateriella rättigheter eller
 7. sexuella trakasserier av användare och tredje part. Sådant innehåll kanske inte är integrerat på din partnerwebbplats själv, och det får inte heller länkas till sådant innehåll på andra webbplatser från din partnerwebbplats.
 1. Alla former av missbruk, dvs. generering av leads och/eller försäljning med orättvisa metoder eller otillåtna medel som bryter mot tillämplig lag och/eller dessa villkor för deltagande, är förbjuden.
  I synnerhet förbjuder den försök att generera leads och/eller försäljning med hjälp av en eller flera av följande metoder eller för att säkerställa att försäljningen tilldelas partnern med hjälp av en eller flera av följande metoder:
 1. pretense av leads eller försäljning som faktiskt inte har ägt rum, e.B. genom obehörigt utlämnande av tredjepartsdata eller utlämnande av felaktiga eller obefintliga uppgifter vid beställning av varor på vår webbplats,
 2. Användning av former av reklam som, även om den möjliggör spårning men inte visar reklammediet, omärkbar eller i angiven form och/eller storlek,
 3. Cookie Dropping: Cookies kanske inte ställs in när du besöker webbplatsen, men bara om användaren av din partnerwebbplats tidigare frivilligt och medvetet har klickat på reklammediet,
 4. andra former av affiliatebedrägerier (särskilt skräppost för cookies, påtvingade klick, affiliate-hoppning) samt användning av lager, tillägg, iFrames och Postview-teknik för att öka leads,
 5. Användning av rättsligt skyddade villkor för oss eller tredje part, särskilt varumärkeslag, till exempel i sökmotorer, annonser eller marknadsföring av partnerwebbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. I synnerhet är det förbjudet att tillhandahålla webbplatser på Internet som kan leda till en sannolikhet för förväxling med oss eller produkter som erbjuds av oss. I synnerhet får du inte kopiera vår webbplats, målsidor eller andra framträdanden från oss eller ta över grafik, texter eller annat innehåll från oss. Det är viktigt att undvika intrycket att din partnerwebbplats är ett vårt projekt eller att dess operatör är ekonomiskt kopplad till oss på ett sätt som går utöver partnerprogrammet och detta kontrakt. All användning av material eller innehåll från vår webbplats samt våra logotyper eller varumärken av partnern kräver vårt skriftliga förhandsgodkännande.
 1. Det är obligatoriskt att driva din partners webbplats i enlighet med tillämplig lag och i synnerhet att upprätthålla ett korrekt avtryck.
 2. E-postannonsering som innehåller reklammaterial eller på annat sätt annonserar för oss får endast ske om detta tidigare har godkänts av oss och om alla mottagare har uttryckligt samtycke till reklamen via e-post och en verifiering av e-postadressen genom ett dubbelt opt-in-förfarande har genomförts och dokumenterats.
 3. Allt reklammaterial måste fortsätta att avlägsnas omedelbart, förutsatt att RAIDBOXES en inbjudan utfärdas.
 4. Det är obligatoriskt att avstå från elektroniska attacker av något slag på vårt spårningssystem och / eller webbplatser. Elektroniska attacker inkluderar i synnerhet försök att övervinna, kringgå eller på annat sätt åsidosätta spårningssystemets säkerhetsmekanismer, användning av datorprogram för att automatiskt läsa upp data, applikation och/eller distribution av virus, maskar, trojanska hästar, brute force-attacker, skräppost eller användning av andra länkar, program eller procedurer som kan skada spårningssystemet, partnerprogrammet eller enskilda intressenter i partnerprogrammet.
 5. Dessutom är det förbjudet att ta ut provisioner som är RAIDBOXES betalas till slutkunder helt eller delvis.

9 § De avtalsslutande parternas oberoende

Deltagande i vårt affiliateprogram skapar inte ett gemensamt företag eller samhälle, anställningsförhållande eller handelsagentkontrakt. Webbplatserna för RAIDBOXES och annonsören drivs oberoende av varandra.

10 § Ansvar

 1. RAIDBOXES är ansvarig utan begränsning i händelse av uppsåt, bedrägeri och grov oaktsamhet samt vid personskada.
 2. RAIDBOXES skadeståndsansvar i händelse av en något oaktsam överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalförpliktelse) begränsad till beloppet för den typiska, förutsebara skadan. I detta fall ska RAIDBOXES inte för förlorad vinst, indirekta skador, följdskador och krav från tredje part. Kardinalförpliktelser i den mening som avses i denna förordning omfattar inte bara de viktigaste avtalsförpliktelserna, utan också skyldigheter vars fullgörande gör ett korrekt genomförande av avtalet möjligt i första hand.
 3. Vi har inget ytterligare ansvar.
 4. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även för våra anställdas, representanters och organs personliga ansvar.

Avsnitt 11 Yrkande om undantag/avtalsenlig påföljd

 1. I händelse av en fordran på påstådd eller faktisk överträdelse av lagen och/eller åsidosättande av tredje parts rättigheter genom åtgärder som partnern vidtagit i samband med partnerprogrammet, RAIDBOXES , samt alla anställda från alla anspråk från tredje part. Alla kostnader som uppstår för oss till följd av sådan användning av tredje part ska ersättas av dig. Stödberättigande kostnader inkluderar kostnaden för adekvat rättsligt försvar.
 2. Om du bryter mot något av de missbruksvillkor som anges i avsnitt 8 i dessa deltagarskyldigheter är du skyldig att betala en avtalsenlig straffavgift som ska fastställas av oss efter vårt rimliga gottfinnande i händelse av en tvist. Ytterligare skadeståndsanspråk påverkas inte av denna bestämmelse.

Avsnitt 12 Dataskydd

 1. RAIDBOXES åtar sig att följa tillämpliga dataskyddsregler för PUL för att observera och följa.
 2. RAIDBOXES kommer att samla in personuppgifter uteslutande inom ramen för avtalets syfte och legitima ekonomiska intressen.

13 § Avtalets löptid och uppsägning av avtalet

 1. Avtalet löper på obestämd tid och kan sägas upp av båda parter när som helst utan att en uppsägningstid iakttas och motivering anges.
 2. Dessutom, och därefter, är parternas rätt att säga upp avtalsförhållandet genom extraordinär uppsägning av goda skäl fortfarande inte påverkas.
 3. Avbokning kan göras via e-post. Vi kan också deklarera uppsägning genom att begränsa åtkomsten till kundkontot. Partnern kan också deklarera uppsägningen genom att ta bort kundkontot. Avtalet kommer att sägas upp vid mottagandet av uppsägningen.
 4. När avtalet sägs upp måste allt reklammaterial och andra länkar och innehåll omedelbart tas bort från din partnerwebbplats. Detta gäller även webbplatser eller andra reklammedier där reklammedierna eller länkarna har integrerats utan att ha tillstånd att göra det.
 5. Leads och/eller försäljningar som genereras efter uppsägning av avtalet leder inte till någon ersättningsskyldighet.

Avsnitt 14 Slutbestämmelser

 1. Om avtalet innehåller ineffektiva bestämmelser påverkas inte avtalets giltighet.
 2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att meddelas partnern via e-post. Om du inte samtycker till ändringarna har du rätt att meddela oss i slutet av fyra veckor från dagen för mottagandet av ändringsmeddelandet. I det här fallet har vi en särskild rätt till uppsägning. Om en sådan anmälan inte görs inom denna tidsfrist skall ändringarna anses vara godtagna och träda i kraft vid periodens.
 3. Endast tysk lag gäller för detta avtal.
 4. Om partnern är en köpman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är Münster överenskommen som jurisdiktionsplats för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtal mellan oss och partnern.