Raidboxes Partnerské smluvní podmínky

Jsme velmi rádi, že se zajímáte o náš Raidboxes Affiliate program. Zde jsou naše aktuální smluvní podmínky pro váš start jako Raidboxes Affiliate partner.

§ 1 Oblast působnosti

Tyto podmínky účasti platí mezi registrovaným uživatelem a společností Raidboxes GmbH.

Podmínky účasti jsou určeny jak podnikatelům, tak spotřebitelům za předpokladu, že jsou starší 18ti let a jsou plně schopni podnikat ve smyslu německého občanského zákoníku (BGB). Rádi bychom vás upozornili na to, že příjmy z programu musí být daňově uplatněny a že odpovědnost za to nesete výhradně vy.

§ 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je účast v partnerském programu Affiliate, který je určen ke zvýšení prodeje našich produktů prostřednictvím našich webových stránek. Účast v affiliate programu je pro vás zdarma.

Za aplikaci a úspěšné zprostředkování transakcí (e.B. objednávek) obdržíte provizi, která závisí na zvolené smlouvě koncového zákazníka. Informace o provizích naleznete zde.

Partnerský program nezakládá žádný jiný smluvní vztah mezi stranami nad rámec této smlouvy.

§ 3 Reklamní materiály a online reklamní média

Reklamní médium umožňuje odkaz mezi vaším online reklamním médiem a Raidboxes prostřednictvím hypertextového odkazu, přes nějž se dostanou návštěvníci vaší stránky, kliknou-li na ono příslušné reklamní médium, na web Raidboxes.

Formáty a design reklamních materiálů definuje a zpřístupňuje výhradně Raidboxes a tyto nesmí být změněny.

§ 4 Registrace/uzavření smlouvy

Použití naší partnerské sítě je možné pouze po předchozí registraci v naší Dashboard možný. Poté můžete podat nabídku na účast v partnerském programu tak, že nám napíšete nebo nám zavoláte. Odesláním vaší nabídky můžeme předpokládat, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky účasti. Smlouva je uzavřena pouze tehdy, když prohlásíme, že nabídku přijímáme tím, že vás aktivujeme jako přidruženou společnost.

Údaje zadané při registraci musí být pravdivé. V případě, že se tyto informace změní, jste povinni okamžitě aktualizovat záznamy. Pokud jsou při registraci poskytnuty nesprávné informace nebo pokud nedojde k žádné aktualizaci, můžete být vyloučeni z dalšího používání našeho affiliate programu.

Neexistuje žádné právo účastnit se affiliate programu nebo s námi uzavřít smlouvu. Jednotlivé partnery můžeme kdykoli bez udání důvodů odmítnout. Zejména si vyhrazujeme právo kdykoli vypovědět již aktivované partnery, aniž bychom dodržovali výpovědní lhůtu.

§ 5 Provize

Obdržíte od nás provizi dle výkonu.

Právo na výplatu vzniká za těchto podmínek:

 • vaše reklamní aktivita je Box-Smlouva koncového zákazníka s námi,
 • prodej byl námi zaznamenán ("tracking"),
 • prodej byl námi schválen a potvrzen a
 • nedochází ke zneužití ve smyslu § 8 těchto podmínek účasti.

Prodej je objednávka plně provedená na našich webových stránkách koncovým zákazníkem, která jím byla také plně zaplacena. Storna – z jakéhokoli důvodu – se nepovažují za prodej, pokud koncový zákazník nezaplatil nebo pokud jsou mu vráceny platby, které provedl. Koncový zákazník musí být u nás i nadále aktivním zákazníkem po určitou dobu v závislosti na příslušném provizním modelu (minimální loajalita zákazníka). U objednávek zadaných přímo vámi, vašimi příbuznými nebo zaměstnanci Raidboxes GmbH, nevyvstává povinnost zaplatit.

Výše odměny závisí na smluvním tarifu zvoleném koncovým zákazníkem a na úrovni vašeho affiliate partnera. Podkladovou tabulku si můžete prohlédnout zde.

Všechny uvedené provize jsou chápány jako netto odměna a jsou vyplaceny plus DPH. Nesete výhradní odpovědnost za běžné zdanění příjmů a placení příspěvků na sociální zabezpečení. V případě jakýchkoli dodatečných požadavků od úřadů veřejné moci, vyplývajících z nepravdivých informací o partnerovi, vznese Raidboxes zpětně požadavek.

Pouze první smlouva uzavřená koncovým zákazníkem je odměňována. Pokud tato smlouva nesplňuje požadovanou minimální zákaznickou věrnost, nárok propadá.

 • Pokud je smlouva vybraná koncovým zákazníkem nastavena vyšší upgradem v období minimální loajality zákazníka, dojde k výplatě, ale za podmínek první uzavřené smlouvy.
 • Pokud je smlouva vybraná koncovým zákazníkem snížena o downgrade v období minimální loajality zákazníka, dojde k výplatě, ale za podmínek smlouvy se sníženým hodnocením.

Nárok na výplatu provize zaniká po uplynutí jednoho roku.

§ 6 Fakturace

Pokud jste nás úspěšně zprostředkovali, máte nárok na žádost o platbu v rámci vrácení reklamních výdajů. Vytvořený kredit bude zaslán na vaši uloženou e-mailovou adresu ve formátu PDF. Toto vyrovnání musí být okamžitě zkontrolováno. Pokud existují námitky proti vyrovnání, musí být tyto proti nám vzneseny písemně do čtyř týdnů. Po uplynutí této lhůty se vyrovnání považuje za správné.

Nároky na odškodnění jsou splatné nejpozději jeden měsíc po uplynutí minimální zákaznické věrnosti.

Platba se provádí bankovním převodem nebo PayPal platbou s účinkem oddlužení na bankovní údaje uložené na zákaznickém účtu nebo na vašem PayPal účtu. Veškeré poplatky (e.B. za bankovní údaje v zahraničí, PayPal poplatky) nesete vy.

Vyrovnání bude vypracováno 15. dne v měsíci a poté okamžitě vyplaceno.

§ 7 Naše povinnosti

Poskytujeme vám výběr reklamních materiálů (e.B reklamních bannerů, textových odkazů a obrázků) podle vlastního uvážení.

Vhodným způsobem sledujeme návštěvníky, kteří navštíví naše webové stránky, prostřednictvím reklamních materiálů, které jste na svých webových stránkách integrovali, a přiřazujeme je k vašemu účtu.

Provozujeme naše webové stránky a služby, které jsou na ní nabízeny, jako je poskytování produktových údajů, podle našeho uvážení, v rámci technických prostředků, které máme k dispozici. V této souvislosti nerazučujeme u webové stránky bezchybnou a/nebo nepřerušovanou dostupnost. Kvalita a správnost produktů a reklamních materiálů nabízených na našich webových stránkách je na našem výhradním uvážení.

Dále se zavazujeme vyplatit odměnu v souladu s § 5 těchto Účastnických podmínek za podmínek v nich uvedených.

§ 8 Práva a povinnosti affiliate partnera

Reklamní materiály můžete zahrnout pouze na své partnerské webové stránky. Je výslovně zakázáno provádět změny reklamních materiálů. Reklamní materiál může být použit pouze pro účely stanovené v této smlouvě.

Nesete odpovědnost za obsah a každodenní provoz vašich partnerských webových stránek. Je zakázáno umisťovat obsah během doby platnosti této smlouvy, který porušuje platné zákony, morálku nebo práva třetích stran a/nebo může poškodit naši pověst. Jsme oprávněni, ale ne povinni, kontrolovat partnerské webové stránky.

Zejména je zakázáno šířit tento obsah:

 • rasismus
 • glorifikace násilí a extremismus všeho druhu,
 • výzvy a podněcování ke spáchání trestných činů a/nebo porušení zákona, vyhrůžky nebo ohrožení života nebo majetku,
 • nenávistivé projevy vůči osobám nebo společnostem,
 • prohlášení, která ublíží osobám, pomluvy, poškození cti a pomluvy ze strany uživatelů a třetích stran, jakož i porušení zákona o spravedlnosti,
 • obsah porušující vlastnická práva nebo jiné porušování práv duševního vlastnictví nebo
 • zobrazovat, ovlivňovat nebo zahrnovat sexuální obtěžování uživatelů a třetích stran. Takový obsah nesmí být integrován do samotných vašich partnerských webových stránek, ani nesmí být propojen z vašich partnerských webových stránek s odpovídajícím obsahem na jiných webových stránkách.

Jakákoli forma zneužití, tj. generování potenciálních zákazníků a / nebo prodeje nekalými metodami nebo nevhodnými prostředky, která porušuje platné zákony a / nebo tyto smluvní podmínky, je zakázána.

Zejména je zakázáno pokoušet se generovat potenciální zákazníky a / nebo prodej prostřednictvím jednoho nebo více z následujících postupů nebo zajistit přiřazení prodeje partnerovi prostřednictvím jednoho nebo více z následujících postupů:

 • Předstírání potenciálních zákazníků nebo prodejů, které se ve skutečnosti neuskutečnily, e.B poskytnutím neoprávněných informací o třetích stranách nebo poskytnutím nepravdivých nebo neexistujících údajů při objednávání zboží na našich webových stránkách,
 • Použití forem reklamy, které umožňují sledování, ale nezobrazují reklamní materiál, nepostřehnutelný nebo ne ve stanovené formě a / nebo velikosti,
  Vynechání souborů cookie: Soubory cookie nelze nastavit při návštěvě webových stránek, ale pouze v případě, že uživatel vašeho partnerského webu již dříve dobrovolně a vědomě klikl na reklamní materiál,
 • jiné formy affiliate podvodů (zejména cookie spamování, nucené kliknutí, affiliate hopping), stejně jako použití layer, add-ons, iFrames a Postview technologie, která vede k zvýšení leads marketingu,
 • Použití zákonem chráněných výrazů pro nás nebo třetí strany, zejména zákon o ochranných známkách, například ve vyhledávačích, reklamách nebo propagaci partnerských webových stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu. Zejména je zakázáno poskytovat webové stránky na internetu, které mohou vést k nebezpečí záměny s námi nebo produkty, které nabízíme. Zejména od nás nesmíte kopírovat naše webové stránky, vstupní stránky nebo jiné vystoupení nebo od nás převzít grafiku, texty nebo jiný obsah. Je důležité vyhnout se dojmu, že je vaše partnerská webová stránka náš projekt nebo že jeho operátor je s námi ekonomicky spojen způsobem, který přesahuje affiliate program a tuto smlouvu. Jakékoli použití materiálů nebo obsahu z našich webových stránek, stejně jako naše loga nebo značky partnerem vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.

Je povinné provozovat vaše partnerské webové stránky v souladu s platnými právními předpisy a zejména zajistit řádné Impressum , které se mají konat.
E-mailová reklama, která obsahuje reklamní materiál nebo jinak inzeruje pro nás, se může uskutečnit pouze tehdy, pokud to bylo předem schváleno námi a pokud všichni adresáti výslovně souhlasili s reklamou e-mailem a pokud bylo ověření e-mailové adresy provedeno a zdokumentováno postupem dvojitého přihlášení.

Kromě toho musí být okamžitě odstraněny všechny reklamní materiály za předpokladu, že Raidboxes vznese požadavek.

Jakékoli elektronické útoky na náš sledovací systém a/nebo webové stránky jsou zakázány. Jako elektronické útoky se rozumí zejména pokusy o překonání, obcházení nebo jiné přepsání bezpečnostních mechanismů sledovacího systému, používání počítačových programů k automatickému čtení dat, aplikaci a/nebo distribuci virů, červů, trojských koní, útoků hrubou silou, spamu nebo použití jiných odkazů, programů nebo postupů, které mohou poškodit sledovací systém, affiliate program nebo jednotlivé zúčastněné strany affiliate programu.

Dále je zakázáno předat koncovým zákazníkům provize, které jsou zčásti nebo z úplna vypláceny Raidboxes.

§ 9 Nezávislost smluvních stran

Účast v našem partnerském programu nevytváří žádnou vzájemnou společnost nebo komunitu, ani pracovní poměr či smlouvu o obchodním zastoupení. Internetové stránky Raidboxes a stránky inzerenta jsou provozovány nezávisle na sobě.

§ 10 Odpovědnost

Raidboxes ručí v případě úmyslu, lsti a hrubé nedbalosti, a to i v případě újmy na zdraví, bez omezení.

Raidboxes odpovídá za škodu v případě nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti (základní povinnosti) omezené na výši smluvně typické, předvídatelné škody. V tomto případě nenese Raidboxes odpovědnost za ušlý zisk, nepřímé ani následné škody či nároky třetích stran. Mezi základní povinnosti ve smyslu tohoto předpisu patří kromě hlavních smluvních závazků k plnění také povinnosti, jejichž splnění umožňuje v první řadě řádné plnění smlouvy.

Neneseme žádnou širší zodpovědnost.

Výše uvedené omezení zodpovědnosti se vztahuje také na osobní zodpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a orgánů.

§ 11 Nárok na odškodnění /Smluvní pokuta

V případě nároku z důvodu údajného nebo skutečného porušení a nebo porušení práv třetích osob jednáním způsobeným partnerem v souvislosti s affiliate programem, jsou Raidboxes a všichni zaměstnanci osvobozeni ode všech nároků třetích stran. Veškeré náklady, které tedy vzniknou v důsledku takového nároku třetích stran, uhradíte vy. Vzniklé náklady zahrnují rovněž náklady na vhodnou právní obhajobu.

Pokud porušíte ustanovení o zneužití v souladu s § 8 těchto účastnických povinností, jste povinni zaplatit smluvní pokutu, kterou stanovíme podle našeho přiměřeného uvážení a která bude v případě sporu přezkoumána soudem. Další nároky na náhradu škody zůstávají tímto ustanovením nedotčeny.

§ 12 Ochrana osobních údajů

Raidboxes zavazuje se dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů GDPRbýt dodržovány a dodržovány

Raidboxes bude shromažďovat osobní údaje výhradně v rámci účelu smlouvy a oprávněných ekonomických zájmů.

§ 13 Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

Smlouva běží na dobu neurčitou a může být kdykoli ukončena oběma stranami bez dodržení výpovědní lhůty a uvedení důvodů.

Kromě toho zůstává nedotčeno právo stran ukončit smluvní vztah mimořádným ukončením ze závažného důvodu.

Výpověď lze provést e-mailem. Ukončení můžeme také deklarovat omezením přístupu k účtu zákazníka. Partner může také deklarovat ukončení odstraněním účtu zákazníka. Smlouva bude ukončena po obdržení výpovědi.

Po ukončení smlouvy musí být všechny reklamní materiály a další odkazy a obsah okamžitě odstraněny z webových stránek vašeho partnera. To platí i pro webové stránky nebo jiná reklamní média, do kterých byly reklamní materiály nebo odkazy integrovány, aniž by existovalo oprávnění.

Leady a/nebo prodeje vytvořené po ukončení smlouvy nevedou k odměně.

§ 14 Závěrečná ustanovení

Pokud smlouva obsahuje neúčinná ustanovení, zůstávají ostatní ustanovení a platnost smlouvy nedotčena.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit. Veškeré změny budou partnerovi sděleny e-mailem. Pokud se změnami nesouhlasíte, máte právo nás informovat do čtyř týdnů ode dne obdržení oznámení o změně. V tomto případě máme zvláštní právo na ukončení. Není-li toto oznámení učiněno v této lhůtě, považují se změny za přijaté a vstoupí v platnost na konci této lhůty.

Na tuto smlouvu se vztahuje pouze německé právo.

Je-li partnerem obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva, je dohodnut Münster jako místo soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluv mezi námi a partnerem nebo v souvislosti s nimi.