Zasady i warunki programu partnerskiego Raidboxes

Jest nam bardzo miło, że jesteś zainteresowany naszym programem partnerskim Raidboxes. Oto nasz aktualny regulamin, który pomoże Ci rozpocząć współpracę z programem partnerskim Raidboxes.

§ 1 Obszar obowiązywania

Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują pomiędzy zarejestrowanym użytkownikiem a Raidboxes GmbH.

Warunki uczestnictwa są skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów, pod warunkiem, że mają oni ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Pragniemy zaznaczyć, że dochód wygenerowany przez program musi być zgłoszony do opodatkowania, a odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na Tobie.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w partnerskim programie afiliacyjnym, którego celem jest zwiększenie sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Uczestnictwo w programie partnerskim jest dla Ciebie bezpłatne.

Za promowanie i skuteczne pośredniczenie w transakcjach (np. zamówieniach) otrzymujesz prowizję, która zależy od wybranej umowy klienta końcowego. Informacje o prowizjach można znaleźć tutaj.

Program Partnerski nie ustanawia żadnych innych stosunków umownych pomiędzy stronami, wykraczających poza zakres niniejszej umowy.

§ 3 Nośniki reklamy i nośniki reklamy online

Nośnik reklamowy umożliwia połączenie pomiędzy Twoim internetowym nośnikiem reklamowym a Raidboxes za pomocą hiperłącza, dzięki któremu odwiedzający Twoją stronę, którzy klikną na dany nośnik reklamowy, są przenoszeni na stronę Raidboxes.

Formaty i wygląd materiałów reklamowych są określane i udostępniane wyłącznie przez Raidboxes i nie mogą być zmieniane.

§ 4 Rejestracja/zawarcie umowy

Korzystanie z naszej sieci afiliacyjnej jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji w naszym panelu administracyjnym. Wówczas możesz złożyć ofertę udziału w programie partnerskim, pisząc do nas lub dzwoniąc. Wysyłając swoją ofertę, możemy założyć, że przeczytałeś i zaakceptowałeś te warunki uczestnictwa. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zadeklarujemy przyjęcie oferty, aktywując Cię jako partnera.

Dane wprowadzone podczas rejestracji muszą być prawdziwe. W przypadku zmiany tych informacji jesteś zobowiązany do natychmiastowego poprawienia wpisów. Jeśli podczas rejestracji zostaną podane nieprawidłowe informacje lub jeśli nie zostaną one poprawione, możesz zostać wykluczony z dalszego korzystania z naszego programu partnerskiego.

Nie istnieje żadne uprawnienie do udziału w programie partnerskim ani do zawarcia z nami umowy. Możemy w każdej chwili odrzucić poszczególnych partnerów bez podawania przyczyn. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do zakończenia działalności już aktywowanego partnera w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5 Prowizja

Otrzymasz od nas prowizję uzależnioną od wyników.

Prawo do wypłaty wynagrodzenia powstaje pod następującymi warunkami:

 • Twoja aktywność reklamowa doprowadziła do zawarcia przez klienta końcowego z nami umowy dotyczącej Box,
 • sprzedaż została przez nas zarejestrowana ("potwierdzona")
 • sprzedaż została zatwierdzona i potwierdzona przez nas oraz
 • nie występuje nadużycie w rozumieniu § 8 niniejszych warunków uczestnictwa.

Za sprzedaż uważa się zamówienie złożone w całości na naszej stronie internetowej przez klienta końcowego, które zostało również w całości opłacone przez klienta końcowego. Wycofanie - niezależnie od przyczyny - nie jest uważane za sprzedaż, jeśli klient końcowy nie zapłacił lub jeśli płatności dokonane przez klienta końcowego zostały zwrócone. Klient końcowy musi pozostać naszym aktywnym klientem przez określony czas, zależny od danego modelu prowizji (minimalne utrzymanie klienta). Zamówienia złożone przez ciebie, twoich krewnych lub pracowników Raidboxes GmbH nie podlegają wynagrodzeniu.

Wysokość wynagrodzenia zależy od taryfy umownej wybranej przez klienta końcowego i poziomu partnera afiliacyjnego. Tabelę, na której się opieramy, możesz zobaczyć tutaj.

Wszystkie podane prowizje są kwotami netto i są wypłacane z doliczeniem podatku VAT. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za właściwe opodatkowanie dochodu i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Raidboxes będzie rekompensował ewentualne dodatkowe roszczenia ze strony władz publicznych wynikające z podania przez partnera nieprawdziwych informacji.

Tylko pierwsza umowa zawarta przez klienta końcowego podlega wynagradzaniu. Jeśli niniejsza umowa nie odpowiada zakładanemu minimalnemu okresowi zatrzymania klienta, umowa nie posiada już mocy prawnej.

 • Jeśli umowa wybrana przez klienta końcowego zostanie przedłużona w ciągu minimalnego okresu utrzymania klienta, nastąpi wypłata, jednak na warunkach umowy zawartej po raz pierwszy.
 • Jeśli umowa wybrana przez klienta końcowego zostanie obniżona w ciągu minimalnego okresu utrzymania klienta, następuje wypłata, ale na warunkach umowy obniżonej.

Prawo do wypłaty prowizji wygasa po upływie jednego roku.

§ 6 Rozliczenie

Jeśli skutecznie nas poleciłeś, masz prawo do wypłaty w ramach zwrotu kosztów reklamy. Otrzymana w ten sposób nota kredytowa zostanie wysłana do Ciebie pocztą elektroniczną w formacie PDF na zapisany przez Ciebie adres e-mail. To stwierdzenie musi być natychmiast sprawdzone. Jeśli są jakieś zastrzeżenia do oświadczenia, należy je zgłosić na piśmie w ciągu czterech tygodni. Po upływie tego terminu oświadczenie uważa się za prawidłowe.

Roszczenia z tytułu wynagrodzenia stają się wymagalne najpóźniej po upływie miesiąca od wypełnienia minimalnego zobowiązania klienta.

Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym lub płatnością PayPal ze skutkiem zwalniającym z długu na dane konta bankowego zapisanego na koncie klienta lub na Twoje konto PayPal. Wszelkie opłaty (np. za konta bankowe za granicą, opłaty za PayPal) ponosisz Ty.

Wyciąg jest wystawiany 15 dnia każdego miesiąca, a następnie jest natychmiast wypłacany.

§ 7 Nasze obowiązki

Udostępniamy Ci wybrane nośniki reklamowe (np. banery, linki tekstowe i obrazy) według naszego uznania.

Będziemy odpowiednio śledzić odwiedzających, którzy trafiają na naszą stronę internetową za pośrednictwem materiałów reklamowych zamieszczonych przez Ciebie na Twojej stronie internetowej i kojarzyć ich z Twoim kontem.

Prowadzimy naszą stronę internetową i oferowane na niej usługi, takie jak dostarczanie danych o produktach, w ramach dostępnych nam możliwości technicznych, według własnego uznania. W tym kontekście nie gwarantujemy bezbłędnej i/lub nieprzerwanej dostępności strony. Jakość i poprawność produktów i materiałów reklamowych oferowanych na naszej stronie zależy od naszego uznania.

Ponadto zobowiązujemy się do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszych Warunków Uczestnictwa na warunkach w nich określonych.

§ 8 Prawa i obowiązki Partnera Afiliacyjnego

Materiały reklamowe możesz umieszczać wyłącznie na swoich stronach partnerskich. Wprowadzanie zmian do materiałów reklamowych jest wyraźnie zabronione. Materiały reklamowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie.

Sam jesteś odpowiedzialny za treść i bieżące funkcjonowanie swojej partnerskiej strony internetowej. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zabronione jest umieszczanie treści, które naruszają obowiązujące prawo, moralność lub prawa osób trzecich i/lub mogą zaszkodzić naszej reputacji. Jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do sprawdzania stron internetowych naszych partnerów.

W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści propagujących:

 • rasizm,
 • gloryfikację przemocy i wszelkiego rodzaju ekstremizmu,
 • podżeganie i nakłanianie do popełnienia przestępstw i/lub naruszeń prawa, groźby przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu,
 • podżeganie do nienawiści wobec osób lub firm,
 • oświadczenia szkodliwe dla osób, oszczerstwa, zniesławienia i oszczerstwa ze strony użytkowników i osób trzecich, a także naruszenia prawa lub dobrych obyczajów,
 • treści naruszające prawa autorskie lub inne naruszenia praw własności intelektualnej lub
 • stanowiących, dotyczących lub zawierających molestowanie seksualne użytkowników i osób trzecich. Treści te nie mogą być umieszczane na stronie internetowej partnera, ani nie mogą być linkowane z jego strony do odpowiednich treści na innych stronach internetowych.

Zabronione są wszelkie formy nadużyć, tj. generowanie leadów i/lub sprzedaży za pomocą nieuczciwych metod lub niedozwolonych środków, które naruszają obowiązujące prawo i/lub niniejsze warunki uczestnictwa.

W szczególności zabronione są próby generowania leadów i/lub sprzedaży lub zapewnienia, że sprzedaż zostanie przypisana Partnerowi, poprzez jedną lub więcej z poniższych praktyk:

 • Udawanie, że generujesz tropy lub sprzedaż, które w rzeczywistości nie miały miejsca, np. poprzez podawanie nieautoryzowanych danych osób trzecich lub fałszywych bądź nieistniejących danych podczas zamawiania towarów na naszej stronie internetowej,
 • Stosowanie form reklamy, które umożliwiają śledzenie, ale nie wyświetlają nośnika reklamy, nie wyświetlają go w sposób widoczny lub nie wyświetlają go w określonej formie i/lub wielkości,
  Cookie Dropping: Pliki cookie nie mogą być ustawiane w momencie odwiedzania strony internetowej, ale tylko wtedy, gdy użytkownik strony partnerskiej dobrowolnie i świadomie kliknął wcześniej na materiał reklamowy,
 • Inne formy nieuczciwej konkurencji (zwłaszcza spamowanie plików cookie, wymuszone kliknięcia, Affiliate Hopping), a także stosowanie Add-ons, iFrames i technologii Postview w celu zwiększenia liczby leadów,
 • Używanie terminów, które są prawnie chronione dla nas lub osób trzecich, w szczególności na mocy prawa o znakach towarowych, na przykład w wyszukiwarkach, w reklamach lub w reklamach strony partnerskiej bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody. W szczególności zabronione jest udostępnianie w Internecie stron, które mogłyby prowadzić do ryzyka pomylenia z nami lub oferowanymi przez nas produktami. W szczególności nie wolno Ci kopiować naszej strony internetowej, stron docelowych lub innych występujących na niej elementów ani adoptować od nas grafiki, tekstów lub innych treści. Musisz unikać stwarzania wrażenia, że Twoja strona partnerska jest naszym projektem lub że jej operator jest z nami powiązany ekonomicznie w sposób wykraczający poza program partnerski i niniejszą umowę. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów lub treści z naszej strony internetowej, naszych logo lub znaków towarowych przez partnera wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Obowiązkiem jest prowadzenie strony partnerskiej zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zachowanie odpowiedniego śladu. Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera materiały reklamowe lub w inny sposób promuje naszą firmę, może być wysyłana tylko wtedy, gdy została wcześniej przez nas zatwierdzona, a wyraźna zgoda na reklamę za pośrednictwem poczty elektronicznej została udzielona wszystkim adresatom oraz gdy weryfikacja adresu e-mail została przeprowadzona i udokumentowana za pomocą procedury double opt-in.

Ponadto wszelkie materiały reklamowe muszą zostać usunięte natychmiast po otrzymaniu stosownego żądania od Raidboxes.

Obowiązkowe jest powstrzymanie się od wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych na nasz system śledzenia i/lub nasze strony internetowe. Ataki elektroniczne obejmują w szczególności próby złamania, uszkodzenia lub obejścia w inny sposób mechanizmów bezpieczeństwa systemu śledzenia, wykorzystanie programów komputerowych do automatycznego odczytu danych, zastosowanie i/lub dystrybucję wirusów, trojanów, ataków brute force, spamu lub wykorzystanie innych linków, programów lub procedur, które mogą uszkodzić system śledzenia, program partnerski lub poszczególnych uczestników programu partnerskiego.

Ponadto zabronione jest przekazywanie prowizji wypłacanych przez Raidboxes w całości lub w części klientom końcowym.

§ 9 Niezależność stron umowy

Uczestnictwo w naszym programie partnerskim nie tworzy wspólnej firmy ani wspólnoty, ani też stosunku pracy czy agencji. Strony Raidboxes i reklamodawcy są prowadzone niezależnie od siebie.

§ 10 Odpowiedzialność

Raidboxes ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku umyślności, nieuczciwości i rażącego zaniedbania, jak również w przypadku uszkodzenia ciała.

Raidboxes ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku nieznacznie niedbałego naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek kardynalny) ograniczoną do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy. W tej sytuacji Raidboxes nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, szkody pośrednie, szkody wynikowe oraz roszczenia osób trzecich. Zobowiązania kardynalne w rozumieniu niniejszego postanowienia obejmują, oprócz głównych zobowiązań umownych, zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy.

Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników, przedstawicieli i organów.

§ 11 Roszczenie o odszkodowanie/kara umowna

W przypadku roszczeń dotyczących domniemanego lub faktycznego naruszenia i/lub pogwałcenia praw osób trzecich poprzez działania podjęte przez partnera w związku z programem partnerskim, Raidboxes, jak również wszyscy pracownicy, będą zwolnieni z wszelkich roszczeń osób trzecich. Wszelkie koszty poniesione przez nas w wyniku takiego roszczenia osoby trzeciej zostaną zwrócone przez Ciebie. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty uzasadnionej obrony prawnej.

Jeśli naruszysz zasady niewłaściwego użytkowania zgodnie z § 8 niniejszych zobowiązań do uczestnictwa, będziesz zobowiązany do zapłacenia kary umownej, którą ustalimy według naszego rozsądnego uznania, a która w przypadku sporu zostanie rozpatrzona przez sąd. To postanowienie nie wpływa na dalsze roszczenia odszkodowawcze.

§ 12 Ochrona danych

Raidboxes zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w ustawie dotyczącej ochrony danych osobowych (DSGVO).

Raidboxes będzie gromadził dane osobowe wyłącznie w zakresie celu umowy i uzasadnionych interesów ekonomicznych.

§ 13 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Umowa obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyn.

Poza tym pozostaje nienaruszone prawo stron do zakończenia współpracy w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu.

Wypowiedzenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy również powiadomić o rozwiązaniu umowy poprzez ograniczenie dostępu do konta klienta. Partner może również złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy poprzez usunięcie konta klienta. Umowa zostaje rozwiązana po otrzymaniu wypowiedzenia.

Po zakończeniu umowy wszystkie materiały reklamowe oraz inne linki i treści muszą zostać przez nas niezwłocznie usunięte ze strony internetowej partnera. Dotyczy to również stron internetowych lub innych mediów reklamowych, w których materiały lub linki zostały włączone bez zezwolenia.

Leady i/lub sprzedaż wygenerowane po zakończeniu umowy nie są dla nas obowiązkiem do wypłaty wynagrodzenia.

§ 14 Postanowienia końcowe

Jeśli pojedyncze zawarte w niniejszej umowie postanowienia są nieaktualnie, nie narusza to ważności pozostałej części umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków uczestnictwa w dowolnym momencie. Partner zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, masz prawo powiadomić nas o tym w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach. W takim przypadku mamy specjalne prawo do wypowiedzenia umowy. Jeśli takie zawiadomienie nie zostanie złożone w tym terminie, zmiany uważa się za zaakceptowane i wchodzą one w życie po upływie tego terminu.

Niniejsza umowa została skonstruowana mając wzgląd na bieżące prawo niemieckie.

Jeśli partnerem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, Münster jest uzgodniony jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku z umowami pomiędzy nami a partnerem.