Všeobecné obchodní podmínky Raidboxes GmbH

Obsah online nabídky

A. Obecná nařízení

§1. Rozsah platnosti, změna a doplnění VOP

 1. Tyto VOP se vztahují na všechny služby Raidboxes GmbH Hafenstraße 32, 48153 Münster (dále jen Raidboxes).
  Pokud je "zákazník (zákazníci)" uveden v následujícím textu, platí to jak pro spotřebitele ve smyslu § 13 Německého občanského zákoníku (dále jen BGB), tak pro podnikatele ve smyslu § 14 BGB.
 2. Raidboxes poskytuje veškeré služby výhradně na základě VOP, i když na ně není výslovně odkazováno. To platí zejména v případě, že zákazník používá své vlastní všeobecné obchodní podmínky a tyto jsou v rozporu se zde uvedenými VOP nebo se od zde uvedených VOP odchylují. VOP, které vytvořil Raidboxes, platí i v případě, že bude Raidboxes informován o protichůdných nebo odchylných podmínkách zákazníka, přesto provede Raidboxes bezvýhradně objednávku dle svých VOP.
 3. Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Raidboxes platí pro jednotlivé produkty, zejména pro domény, včetně zvláštních podmínek, které jsou odvolatelné. Tyto dodatečné podmínky platí i v případě, že odpovídající produkt je pouze součástí balíčku rezervovaného zákazníkem a zahrnujícího i další služby.
 4. Raidboxes si vyhrazuje právo změnit VOP kdykoli – s přiměřenou ohlašovací lhůtou. Pokud zákazník nevznese námitky proti změně ve lhůtě stanovené společností Raidboxes, považuje se tato změna za schválenou. Raidboxes upozorňuje zákazníka v oznámení o změně, že změna nabývá účinnosti, nevznese-li ve stanovené lhůtě námitku. V případě včasné, formálně účinné námitky budou nadále platit původní VOP; v tomto případě jsou jak zákazník, tak společnost Raidboxes oprávněni vypovědět mimořádně smlouvu do dvou týdnů po oznámení VOP v rámci práva na mimořádnou výpověď.

§2. Předmět smlouvy, služby zdarma, změny smlouvy

 1. Raidboxes poskytuje služby Software as a Service (SaaS) pro zpřístupnění obsahu přes internet. Za tímto účelem jsou systémové prostředky zpřístupněny zákazníkovi na serveru. Zákazník může obsah určitého rozsahu na tomto serveru ukládat. Na serveru je obsah k dispozici pro načtení přes internet v rámci internetové domény přiřazené zákazníkovi. Přesný rozsah vyplývá z·popisu tarifu nabízeného Raidboxes.
 2. Specifickým předmětem zakázky je tzv. "Raidboxes účet" (dále pojem označuje jednotně zákaznické menu i smoluvy), ve kterém může zákazník vytvářet a spravovat jeden nebo více "Boxů" (dále jen "Box"), domény a doplňky.
  Boxy jsou systémové prostředky, které jsou k dispozici zákazníkovi pro rychlé a snadné vytváření nových instalací Open Source Content Management System (CMS) WordPress. Maximální možný počet Boxů na smlouvu vyplývá z popisu tarfiu nabízeného Raidboxes. Podle příslušného popisu služby je zákazníkovi poskytnut úložný prostor, výpočetní výkon (ve formě CPU a RAM) a typ serveru, jakož i další nabízené specifické možnosti nastavení systémových zdrojů poskytovaných Raidboxes. Nabízenými specifickými možnostmi nastavení jsou míněny funkce, které Raidboxes poskytuje na úrovni serveru. Sem patří zejména oprávnění k zápisu do souborů a složek jádrového softwaru WordPress, nastavení a zálohy webového serveru, jakož i doplňkové (Add-On) služby Raidboxes.
 3. Raidboxes se povoluje zapojit subdodavatele do přidělování úložného prostoru a serverových zdrojů. Využití subdodavatelů však nezprošťuje Raidboxes z jeho výhradního závazku vůči zákazníkovi k plnému plnění smlouvy.
 4. Obsah úložného prostoru určeného pro zákazníka Raidboxes pravidelně zálohuje (zálohy). Podrobnosti o četnosti a postupech zálohování naleznete v popisu služby. Zákazník nemá nárok na uvolnění žádného záložního média, ale pouze na přenos zabezpečeného obsahu zpět na server.
 5. Raidboxes si vyhrazuje právo rozšířit služby a provést zlepšení, pokud slouží technickému pokroku, jeví-li se jako nezbytné k zabránění zneužití nebo je poskytovatel povinen učinit tak ze zákona. Další změny obsahu smlouvy, včetně těchto podmínek, mohou být Raidboxes provedeny se souhlasem zákazníka za předpokladu, že změna bude provedena s ohledem na zájmy Raidboxes přiměřené pro zákazníka. Nepřijatelná je zejména jakákoli změna smlouvy, která snižuje hlavní smluvní služby Raidboxes. Souhlas se změnou smlouvy se považuje za udělený, pokud zákazník proti změně do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně nic nenamítá. Raidboxes se zavazuje informovat zákazníka o důsledcích nevznesení námitky v průběhu oznámení o změně.
 6. Pokud se použití zákazníka nebo důvody ze strany Raidboxes stávají nezbytnými, zůstává Raidboxes vyhrazeno právo přenášet údaje zákazníka do jiného serverového prostředí (migrace dat). Cílem je vždy zlepšit výkon z hlediska dostupnosti, výkonu nebo rozsahu služeb. Přitom musí Raidboxes zajistit, aby migrace údajů s přihlédnutím k zájmům Raidboxes byla přiměřená pro zákazníka.
 7. Dobrovolné, bezplatné služby a ostatní služby Raidboxes, které jsou jako takové výslovně označeny a nejsou součástí popisu služby, mohou být Raidboxes být kdykoli přenastaveny. Raidboxes zohlední oprávněné zájmy zákazníka v případě změn a ukončení bezplatných a jiných služeb.
 8. Registrace domén
  Pokud zákazník pověří poskytovatele registrací domény, je smlouva uzavřena výhradně mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. Raidboxes jedná za zákazníka v rámci agenturního vztahu. Raidboxes nemá žádný vliv na přiřazení domény registrem. Raidboxes také nekontroluje, zda registrace neporušuje práva třetích stran. Raidboxes je oprávněn uvolnit zákazníkovu doménu po ukončení smlouvy.

§3. Uzavření smlouvy

 • Informace zveřejněné na webu Raidboxes nepředstavují závazné nabídky ze strany poskytovatele, ale slouží jako podklad pro podání závazné nabídky zákazníkem.
 • Zákazník může podat nabídku na webových stránkách Raidboxes odesláním online objednávkového formuláře. Pro podání nabídky je nutná předchozí registrace. Pro registraci bude zákazník požádán o poskytnutí svého jména a e-mailové adresy. Výsledný Raidboxes účet je pro zákazníka bezplatný.
  Pokud si zákazník přeje využívat našich služeb, musí v rámci objednávkového procesu po výběru tarifu poskytnout i další údaje nezbytné pro uzavření smlouvy. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Po dokončení objednávkového procesu podává zákazník závaznou nabídku ve smyslu §§ 145 BGB kliknutím na tlačítko "Objednat za poplatek" (= prohlášení o záměru zákazníka směřujícího k uzavření smlouvy).
  Tato nabídka může být Raidboxes přijata do 2 dnů.
 1. Vytvořením, resp. přeměnou Boxu nebo
 2. Zasláním písemného potvrzení objednávky e-mailem.
 1. Pokud existuje více z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se poprvé objeví jedna z výše uvedených alternativ. Nepřijme-li Raidboxes nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se tato za odmítnutou s následkem, že zákazník již není vázán svým projevem vůle.
 2. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí po uplynutí třetího dne od odeslání nabídky.
 3. Při podání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře od Raidboxes uloží Raidboxes tento text smlouvy a zašle zákazníkovi v psané podobě e-mailem po odeslání objednávky. Text smlouvy však již zákazník nemůže zaslat po odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek Raidboxes.
  Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře od Raidboxes může zákazník opravovat průběžně své záznamy. Kromě toho jsou všechny záznamy před závazným odesláním objednávky znovu zobrazeny v potvrzovacím okně a mohou být opraveny také tam.
 4. K uzavření smlouvy je k dispozici německá, španělská a anglická jazyková verze.
 5. Zpracování objednávek a kontakt obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že jím poskytnutá e-mailová adresa pro zpracování objednávky je správná, takže na této adrese budou doručeny e-maily od Raidboxes. Zejména při použití spamových filtrů musí zákazník zajistit, aby byly řádně doručeny všechny e-maily od Raidboxes nebo od třetí strany, přes níž proběhlo zpracování objednávky.

§4. Testovací fáze (Demo Box)

 1. Před uzavřením smlouvy má zákazník možnost v určité zkušební době vytvořit a používat bezplatný Demo Box – zkušební doba vyplývá z vybraného tarifu. Tato zkušební fáze začíná vytvořením prvního Boxu v účtu Raidboxes. Již během zkušební fáze má zákazník možnost přeměnit bezplatný Demo Box, který vytvořil, na placený Box a krom něho vytvořit a používat ještě další jeden nebo více placených Boxů.
 2. Zákazník musí zaručit pro uzavření smlouvy správnost údajů. Za účelem změny bezplatného Demo Boxu na placenou verzi nebo vytvořením dalšího zpoplatněného Boxu musí zákazník předložit na Dashboardu odpovídající prohlášení a poskytnout informace nezbytné pro zpracování smluvního vztahu (jméno, doručovací poštovní adresu (žádný P.O. Box nebo jiné anonymní adresy), e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně bankovní spojení). Zákazník prohlašuje, že všechna data předaná společnosti Raidboxes jsou správná a úplná. V případě změn je zákazník povinen neprodleně odeslat údaje prostřednictvím Dashboardu nebo oznámit společnosti Raidboxes poštou, chatem nebo e-mailem. Na konci zkušební fáze bude bezplatný Demo Box smazán, pokud jej zákazník před koncem zkušební fáze nepřevedl na placenou verzi. Nepřevedl-li zákazník bezplatný Demo Box na placenou verzi do jednoho týdne po skončení zkušebního období, smaže Raidboxes tento Box automaticky a neodvolatelně.
 3. Pokud zákazník nepřevedl Demo Box na placenou verzi ani nevytvořil žádný další zpoplatněný Box, pak smlouva automaticky končí jeden týden po skončení testovací fáze, aniž by bylo třeba ukončit jí ze strany zákazníka či Raidboxes. Zákazník bude informován o automatickém smazání Boxu před koncem testovací fáze. Také po skončení testovací fáze obdrží zákazník do jednoho týdne – v přiměřených intervalech – celkem dvě oznámení na svou registrovanou e-mailovou adresu.
 4. Další informace o Demo Boxech naleznete v sekci B.

§5. Rozsah služeb/dostupnost

 1. Raidboxes poskytuje zákazníkovi zdarma "Raidboxes účet" v aktuální verzi. Aktuální rozsah funkcí a služeb "Raidboxes účtů" vyplývá z aktuálního popisu služby na webových stránkách Raidboxes.
 2. Raidboxes nabízí on-line službu v závislosti na dostupnosti. 100% dostupnost není technicky proveditelná, a proto ji nemůže Raidboxes zaručit. Vzhledem k decentralizované struktuře internetu odpovídá Raidboxes za přístupnost pouze v rozsahu, v němž je nedostupnost způsobena částí sítě, kterou provozuje, samotným webovým serverem nebo jedním z jeho zástupců. Servery, na kterých jsou naše služby založeny, jsou provozovány společnostmi Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. a dogado GmbH. Hetzner garantuje dostupnost 99,9 % v ročním průměru (bod 3.2 VOP společnosti Hetzner), Digital Ocean dostupnost 99,99 % (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) a dogado mezi 99 % - 99,99 % v závislosti na komponentě. Raidboxes je odhodlán zachovat tyto hodnoty.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zaručuje Raidboxes dostupnost svých služeb nabízených prostřednictvím internetu v ročním průměru nejméně 99%. Dostupnost je zachována, jsou-li systémové prostředky a služby v zásadě funkční. Dostupnost se vypočítává na základě času připadajícího na příslušný kalendářní měsíc ve smluvním období, sníženého o níže definované doby údržby. Raidboxes provede údržbu, pokud je to možné, v době nízkého provozu.
 4. Raidboxes okamžitě eliminuje všechny softwarové chyby v souladu s technickými možnostmi. K chybě dojde, nebude-li účet na Raidboxes plnit funkce uvedené v popisu své služby, poskytuje-li chybné výsledky nebo jinak nefunguje správně, takže používání "Raidboxes účtů" je nemožné nebo omezené. Společnost Raidboxes je při poskytování služeb závislá na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH), na něž nemá Raidboxes žádný vliv. Může proto dojít k poruchám nebo potížím, které způsobují jejich příčinu mimo sféru vlivu Raidboxes, zejména se jedná o narušení internetu nebo vyšší moc.
 5. Raidboxes je při poskytování služby závislá na infrastrukturách provozovaných třetími stranami (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH), na něž Raidboxes nemá žádný vliv. Může proto dojít k poruchám nebo potížím, které způsobují jejich příčinu mimo sféru vlivu společnosti Raidboxes, zejména se jedná o narušení internetu nebo vyšší moc.
  Za narušení provozu se nepovažují tyto okolnosti:
 • Přerušení přístupnosti v důsledku narušení v oblasti třetích stran, na něž nemá Raidboxes žádný vliv
 • Přerušení z důvodu vyšší moci
 • Krátkodobá přerušení provozu, která jsou nezbytná  pro prevenci a vyhnutí se konkrétních rizik možného zneužití třetími stranami (tzv. exploits) (např. aktualizacemi)
 1. K udržení výkonu použité technologie provádí Raidboxes pravidelné údržbové a servisní práce. Pokud je tato práce spojena s poruchami služeb, zahájí je Raidboxes bude-li to možné, do doby obvyklého nízkého provozu.
 2. Pro udržení vysoké úrovně zabezpečení jsou pravidelně implementovány aktualizace softwaru. To může omezit rozsah a design služeb poskytovaných Raidboxes. Nelze vyloučit, že to také vyžaduje změny obsahu uloženého zákazníkem nebo aplikací nainstalovaných zákazníkem. Pokud je to možné, bude Raidboxes předem informovat zákazníka. Pokud taková aktualizace systému vyžaduje pro zákazníka nepřiměřené změny, může zákazník smlouvu mimořádně ukončit.
 3. V době platnosti smlouvy je na žádost zákazníka kdykoliv možná změna tarifu s větším výkonem (upgrade) nebo menším výkonem (downgrade). Veškeré poplatky spjaté se změnou je třeba zjistit u Raidboxes. S provedenou změnou začíná nová smlouva na základě popisu služby a podmínek platných v době změny a případně s novou minimální dobou platnosti. V případě změny na tarif s vyšší hodnotou budou zákazníkovi vráceny nevyužité platby za starý tarif.
 4. Zákazník nemá nárok na přiřazení stejné IP adresy serveru po celou dobu trvání smlouvy.

§6. Poruchy výkonu

 1. Závady je společnost Raidboxes povinna odstranit v rámci technických a provozních možností. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Raidboxes zjištěné poruchy ("Oznámení o závadě"). Není-li odstranění závady provedeno v přiměřené lhůtě, stanoví zákazník Raidboxes přiměřenou náhradní lhůtu (obvykle jeden týden). Stanovení náhradní lhůty musí být učiněno písemně. Není-li zavinění v této lhůtě napraveno, má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla. Toto tvrzení se nevztahuje na beta funkce nabízené Raidboxes, na dobrovolné bezplatné služby a Demo Boxy.
 2. Pokud je funkčnost Boxů omezena z důvodu mimosmluvního obsahu nebo z důvodu použití nad rámec smluvně požadovaného použití, nemůže zákazník uplatnit žádná práva v souvislosti s jakýmkoli narušením na základě výše zmíněného. V případě vyšší moci je Raidboxes osvobozen od povinnosti plnit.
 3. Dostane-li se Raidboxes při plnění povinnosti do prodlení, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud Raidboxes nedodržuje přiměřenou dobu odkladu stanovenou zákazníkem. Poskytnutá lhůta musí být stanovena písemně. Písemná forma může být nahrazena elektronickou formou, pokud zákazník připojí své jméno k prohlášení a poskytne elektronickému dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem o podpisu. Doba odkladu musí být nejméně dva týdny.

§7. Změny výkonu

 1. Raidboxes si vyhrazuje právo změnit nabízené služby nebo nabídnout jiné služby, nejsou-li pro zákazníka přijatelné.
 2. Raidboxes si kromě toho vyhrazuje právo změnit nabízené služby nebo nabízet jiné služby,
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit na základě změn právní situace;
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak činit v souladu s rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím vlády;
 • v rozsahu, v jakém je příslušná změna nezbytná k zacelení stávajících bezpečnostních mezer;
 • pokud je změna prospěšná pouze pro zákazníka; nebo
 • pokud je změna čistě technické nebo procesní povahy bez významného dopadu na zákazníka.
 1. Změny, které mají pouze zanedbatelný vliv na služby poskytovatele, nepředstavují změny ve výkonu ve smyslu tohoto oddílu. To se týká zejména změn čistě grafické povahy a pouhých změn uspořádání funkcí.

§8. Pokyny ke zrušení

 1. Má-li být zákazník považován za spotřebitele ve smyslu § 13 BGB, může být uzavřená smlouva bez udání důvodů zrušena do čtrnácti dnů (lhůta pro odstoupení od smlouvy). Podle § 13 BGB je spotřebitelem "každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci pro účely, které nelze přičíst především její obchodní nebo samostatně výdělečně činné profesní činnosti". Posouzení, zda existuje status spotřebitele, náleží Raidboxes.
 2. Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat Raidboxes prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaný poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. ·K tomuto účelu lze použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Za účelem splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, je-li oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Důsledky zrušení
  Po úspěšném zrušení budou dosud zaplacené platby vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo vaše oznámení o zrušení této smlouvy přijato společností Raidboxes. Pro vrácení penez použije Raidboxes stejné platební prostředky jako v původní transakci, není-li výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě nebudou za tuto splátku účtovány poplatky.
 4. Vzorový formulář pro výběr: (Nehodící se škrtněte.)

——
Raidboxes GmbH
Hafenstraße 32
D-48153 Münster
support@raidboxes.io
Já/my (*) tímto odvolávám/e smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
Datum(*)
——

§9. Doba platnosti smlouvy, ukončení

 1. Smluvní období je určeno platebním intervalem vybraným zákazníkem. Na konci smluvního období se toto období automaticky prodlouží o dobu dříve zvoleného platebního intervalu.
 2. Smlouva může být ukončena kdykoli, bez dodržení lhůty, na konci smlouvy.
 3. Ukončení lze provést pouze písemně dopisem nebo prostřednictvím zabezpečené online administrativní oblasti (Raidboxes Dashboard). Ukončení e-mailem je povoleno, pokud je e-mailová adresa použitá odesílatelem uložena v zákaznickém účtu. Ukončení musí obnášet podstatné prvky smlouvy (příjmení, jméno, zákaznické číslo, číslo smlouvy, číslo Boxu).
 4. Pokud zákazník vlastní několik Boxů, je nezbytné, aby ukončení konkrétně zahrnovalo, o ukončení kterého Boxu a smlouvy se jedná.
 5. Je-li opomenut datum ukončení smlouvy, volí se datum skončení platnosti smlouvy.
 6. V případě, že smouvu vypoví zákazník, musí uvést, co by se mělo stát s jeho registrovanými doménami. Pokud zákazník nepodá Raidboxes žádné včasné pokyny, je Raidboxes oprávněn, domény·odstranit (zavřít). Vypoví-li smlouvu Raidboxes, platí to samé výše uvedené ustanovení za předpokladu, že společně s výpovědí předá Raidboxes zákazníkovi další pokyny.
 7. Právo obou stran ukončit smluvní vztah z důležitého důvodu bez odkladně zůstává nedotčeno. Důležitým důvodem pro vypovězení ze strany Raidboxes jsou především následující případy:
 1. Zákazník je v prodlení u dvou po sobě následujícíchi sjednaných platebních odměn nebo nezanedbatelné části sjednané odměny nebo se zákazník opozdil s platbou odměny v době delší než dva dohodnuté platební termíny ve výši částky odpovídající odměně za dva měsíce.
 2. Zákazník je v platební neschopnosti nebo byl podán insolvenční návrh na jeho majetek nebo byl z důvodu nedostatku finančních prostředků zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení.
 3. Zákazník poruší základní smluvní závazky a navzdory varování nebo oznámení od Raidboxes o blokování obsahu nadále porušuje tyto podmínky.

§10. Platební podmínky

 1. Výše odměny, kterou má zákazník zaplatit Raidboxes, a příslušné zúčtovací období vyplývají z popisu tarifu zvoleného zákazníkem.
 2. Fakturace následuje vždy online prostřednictvím nastavení faktury v Dashboardu jako souboru ke stažení a k tisku.
  Online faktura se považuje za přijatou zákazníkem, pokud ji může zobrazit v Dashbaordu a tak se mu dostala k dispozici. To platí i v případě, že Raidboxes ještě navíc odeslal zákazníkovi fakturu v podobě PDF e-mailem.
 3. Raidboxes nabízí zákazníkovi možnost zaplatit veškeré vyvstalé částky inkasem, fakturou nebo kartou. Při čemž vyučtovací doba odpovídá době platnosti smlouvy. Platby jsou vždy splatné předem.
 1. Platba fakturou: Pokud je zvolena faktura jako způsobu platby, jsou poplatky související s využívání služeb splatné předem dle zvoleného smluvního období. Faktury musí být zaplaceny do 10 dnů.
 2. Platba SEPA inkasem: V případě plateb SEPA inkasem bude zákazníkovi strháván poplatek nezávisle na užívání služeb. Zákazník přitom dává Raidboxes povolení strhávat platby z účtu, který zákazník· udal. Za tímto účelem zákazník udílí Raidboxes kdykoliv odvolatelný mandát k inkasu (SEPA). V současné době přijímáme mandáty k inkasu z Německa, Rakouska a Nizozemska. Není-li inkaso uplatněno z důvodu nedostatečného krytí účtu nebo z důvodu uvedení nesprávného bankovního účtu nebo pokud zákazník proti inkasu vznese námitku, i když k tomu není oprávněn, ponese zákazník náklady vzniklé v souvislosti s chargebackem příslušné úvěrové instituce, je-li za to odpovědný. Zákazníkovi je umožněno, aby doložil, že Raidboxes byly způsobeny žádné nebo výrazně menší škody. Zákazníkovi bude v této souvislosti zaslána upomínka k platbě. Další automatické vymáhání tohoto nároku již nebude následovat.
 3. Platba kreditní kartou: V případě platby kreditní kartou bude zákazníkovi předem strháván poplatek nezávisle na použití. Za tímto účelem musí zákazník zadat údaje o své kreditní kartě do Dashboardu. Pokud jsou inkasa odmítnuta příslušným poskytovatelem platebních služeb (např. z důvodu zastaralých údajů o kreditní kartě) nebo nejsou možná z technických důvodu, vyhrazuje si Raidboxes právo změnu způsobu platby na účet (viz bod a.) nebo SEPA inkasem (viz bod b.). Zákazník je společností Raidboxes včas informován o problémech s debetem a bude mít příležitost aktualizovat údaje o své kreditní kartě nebo fakturační údaje v přiměřené lhůtě.
 1. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je Raidboxes oprávněn po doručení upomínky odmítnout dále poskytovat služby. To se obvykle řeší zablokováním Boxu. Platební povinnost zákazníka tímto není dotčena. Právo na okamžité ukončení smlouvy ze strany Raidboxes zůstává nedotčeno.
 2. Je-li zákazník v prodlení po dobu dvou po sobě následujících měsíců s úhradou nevýznamné části odměny nebo po dobu delší než dva měsíce s částkou rovnající se měsíčnímu poplatku, může Raidboxes ukončit smluvní vztah bez předchozího upozornění z dobrého důvodu.
 3. Stejně jako u každé služby poskytované dlouhodbě se mohou i poplatky za služby poskytované Raidboxes měnit dle právního a hospodářského kontextu (např. zvýšením nákladů na energii a telekomunikace). Raidboxes si proto vyhrazuje právo měnit ceny na začátku nového zúčtovacího období se lhůtou pro změnu po dobu šesti týdnů. Zákazník má nárok na mimořádné ukončení smlouvy ke dni nabytí účinnosti změněné ceny. Pokud toho zákazník nevyužije do čtyř týdnů po obdržení oznámení, považuje se změna za schválenou; na to Raidboxes výslovně zákazníka upozorní.
 4. Raidboxes je oprávněn poplatky přiměřeným způsobem zvýšit. V každém případě je· v tomto ohledu vhodné roční zvýšení o max. 10 %. Zvýšení poplatku vyžaduje souhlas zákazníka. Souhlas se považuje za udělený, pokud zákazník nemá námitky proti zvýšení do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. Raidboxes je povinen informovat zákazníka o důsledcích neuvážení námitky na oznámení o změně.

§11. Povinnosti a zodpovědnost zákazníka

 1. Zákazník má možnost ručně zabezpečit všechny soubory a nastavení softwaru pomocí funkce zálohování. Odpovídající možnosti zabezpečení jsou k dispozici na Dashboardu. Aniž je dotčena povinnost RAIDBOXES pořídit záložní kopie, je zákazník povinen pořizovat pravidelné záložní kopie na vlastní odpovědnost.
 2. Odpovědnost za obsah nese zákazník. Za veškerý obsah, který má zákazník uložen v Boxu nebo k dispozici k zobrazení, je zodpovědný pouze on sám. V rámci své povinnosti dodržovat zákonné a smluvní předpisy odpovídá zákazník také za chování třetích osob jednajících jeho jménem, zejména zástupných zástupců a asistentů. To platí i pro další třetí strany, kterým vědomě poskytuje nezbytné přístupové údaje. Raidboxes není v pozici, aby mohl zkontrolovat obsah zákaznických stránek kvůli možným zákonným přestupkům. Zákazník rovněž zajistí, aby jím instalované programy, skripty aj. neohrožovaly provoz serveru nebo komunikační sítě Raidboxes nebo bezpečnost a integritu ostatních údajů uložených na serverech Raidboxes.
 3. Obsah uložený zákazníkem v úložném jemu určeném prostoru může být chráněn autorským právem a zákonem o ochraně údajů. Zákazník přiznává Raidboxes právo na online přístup k obsahu uloženému na serveru v případě dotazů, zejména jeho reprodukci a přenos stejně jako jeho reprodukci za účelem ochrany údajů. Zákazník si na vlastní odpovědnost zkontroluje, zda jeho používání osobních údajů splňuje požadavky na ochranu osobních údajů.
 4. Za bezpečné nakládání s hesly odpovídá zákazník. Raidboxes poukazuje na to, že na internetu mimo jiné neustále probíhá snaha prolomit přístupová hesla automatizovaným testováním. Povinností zákazníka je chránit své Boxy před takovými útoky a zvolit hesla tak, aby nebyla těmito pokusy o skenování ohrožena.
 5. Povinností zákazníka je měnit hesla v pravidelných intervalech. Měla by být vybrána pouze taková hesla, která jsou během ověřování hodnocena jako velmi silná. Zákazník se zavazuje udržovat přístupová hesla přijatá od Raidboxes v přísném utajení a informovat Raidboxes jakmile se dozví, že o hesle vědí neoprávněné třetí strany. Stejně tak má zákazník neodkladně informovat Raidboxes, jakmile má podezření, že server bez jeho povolení používá třetí strana.
 6. Zákazník je povinen poskytnout při registraci své osobní údaje, správně a zúplna, a sdělit Raidboxes neprodleně změny těchto údajů.
 7. Zákazník osvobozuje Raidboxes ode všech nároků, které uplatňuje třetí strana vůči Raidboxes z důvodu porušení jejích práv v důsledku obsahu uloženého zákazníkem na serveru. Zákazník nese náklady na nezbytnou právní obranu, včetně všech soudních a právních poplatků v přiměřené výši. To neplatí, pokud protiprávní jednání nevzniklo na straně zákazníka. Zákazník je povinen předat Raidboxes v případě nároku třetí strany neprodleně a pravdivě veškeré informace nezbytné pro posouzení nároků a pro obhajobu.
 8. V případě bezprostředního porušení výše uvedených povinností a uplatnění zjevně neopodstatněných nároků třetích stran vůči Raidboxes vzhledem k obsahu uloženému na serveru je Raidboxes oprávněn, s přihlédnutím k oprávněným zájmům zákazníka, dočasně ukončit připojení tohoto obsahu na internetu zcela nebo zčásti s okamžitým účinkem. Raidboxes neprodleně informuje zákazníka o tomto opatření.
 9. Ohrožují-li nebo narušují-li zákazníkem instalované programy, skripty aj. provoz serveru nebo komunikační sítě Raidboxes nebo bezpečnost a integritu ostatních údajů uložených na serverech Raidboxes, může Raidboxes zakázat nebo odinstalovat tyto programy, skripty aj. Vyžaduje-li to odstranění nebezpečí nebo poškození, je Raidboxes také oprávněn přerušit připojení obsahu uloženého na serveru na internet. Raidboxes neprodleně informuje zákazníka o tomto opatření.
 10. Zákazník se musí vyvarovat nadměrně zatěžujícímu používání serverového systému Raidboxes. Nadměrné zatížení může být způsobeno zejména skripty, které nejsou zahrnuty v programové knihovně Raidboxes. V případě, že obsah zákazníka narušuje fungování, zabezpečení nebo dostupnost serverového systému nebo akutně ohrožuje, odstraní RAIDBOXES účet zákazníka.

§12. Dodržování zákonných předpisů a zakázané používání

 1. Zákazník může poskytnout Box svým zaměstnancům/zástupcům zcela nebo zčásti k použití.
 2. Zákazník je povinen dodržovat všechny právní předpisy, zejména dodržovat na webových stránkách ty, které vyžaduje TMG (Telemediengesetz, tzv. Zákon o telemédiích) a GDPR. Především dohledatelný obsah, uložená data, zobrazené bannery a klíčová slova použitá pro registraci ve vyhledávačích nesmí porušovat zákon nebo práva třetích stran (zejména ochranné známky, název a autorská práva).
  Za zvláště závažná porušení předpisů se považuje
 • Porušení pravidel ochrany nezletilých osob
 • Významná porušení autorských práv vyplývající z ukládání a/nebo vyhledávání obsahu, zejména hudby, obrázků, videí, softwaru atd.
 • Trestná špionáž nebo manipulace s údaji společnosti Raidboxes a/nebo údaji jiných zákazníků společnosti Raidboxes.
 1. Zákazníkovi se smluvně zakazuje
 1. nabízet nebo si nechat nabízet pornografický obsah a služby zaměřené na zisk, které se zabývají pornografickým a/nebo erotickým obsahem (např nahé obrázky, peepshows atd.),
 2. provozovat phishingové stránky,
 3. provozovat veřejné hazardní hry, na které se vztahuje Smlouva o hazardních hrách, nebo provozovat stránky propagující nebo porovnávající hazardní hry;
 4. nabízet obsah, který oslavuje nebo zlehčuje válku, teror a jiné násilné činy páchané na lidech nebo zvířatech,
 5. nabízet obsah, který by mohl vážně mravně ohrozit děti nebo dospívající;
 6. poskytovat obsah, který zastupuje lidi způsobem, který porušuje lidskou důstojnost a/nebo odráží skutečnou událost, bez níž existuje převažující oprávněný zájem na této formě podávání zpráv,
 7. Výše uvedené povinnosti se vztahují na webové odkazy zákazníka ("hypertextové odkazy") na takový obsah třetích stran,
 8. při odesílání e-mailů rozesílat netransakční obsahy prostřednictvím přenosu SMTP nastaveného od Raidboxes. Přísně zakázáno je zejména zasílání newsletteru, spamu a malwaru.
 1. Není povoleno provozovat portály pro stahování nebo používat úložný prostor podobným způsobem k distribuci souborů jako stahování, stejně jako k instalaci softwaru nebo přehrávání videí, jejichž přenos dat (provoz) není ve výchozím nastavení měřen (měřeno ve výchozím nastavení: WWW-traffic, mail traffic a FTP-traffic). V případě protiprávního jednání je Raidboxes oprávněn odstranit účet zákazníka.
 2. Zasílání nevyžádaných e-mailů prostřednictvím softwaru nainstalovaného do Boxu není povoleno, jedná-li se o· zasílání e-mailů příjemcům bez jejich souhlasu (nikoliv ojedinělý případ) a neexistuje-li žádný prokazatelný souhlas příslušného příjemce, ačkoliv je tento nezbytný ("spam"). Vznést důkaz o souhlasu (viz § 7 odst. 2 UWG) konkrétního příjemce nenáleží Raidboxes, nýbrž zákazníkovi. Zákazníkovi se také zakazuje propagovat obsah Boxů prostřednictvím spamových e-mailů zasílaných prostřednictvím jiných poskytovatelů. Zákazníkovi se také zakazuje posílat tzv. "placené e-maily", resp. e-maily inzerující "doporučující systém".
 3. Pokud zákazník nejedná jako spotřebitel, může Raidboxes v případě porušení povinností,·za něž zodpovídá zákazník, požadovat dle VOP zaplacení smluvní pokuty až do výše 5.000,00 EUR, jejíž výši v každém jednotlivém případě určí Raidboxes a jejíž výši může zákazník nechat přezkoumat soudem. Námitka pokračování je vyloučena; v případě pokračujícího porušení zákona se za samostatné porušení považuje alespoň každý měsíc. Nárok na další náhradu škody zůstává smluvní pokutou nedotčen.
 4. Škody způsobené společnosti Raidboxes vyplývající z porušení zákonných předpisů nebo práv třetích stran, je zákazník po Raidboxes pokud je na vině. Není-li výjimka možná, dluží zákazník náhradu škody. Náhrada škody rovněž kryje přiměřené náklady na nezbytnou právní obhajobu ze strany Raidboxes. Raidboxes neprodleně informuje zákazníka, pokud jsou nároky vzneseny třetími stranami, a dává zákazníkovi možnost se vyjádřit.

§13. Odpovědnost společnosti Raidboxes

 1. Za náhradu škody ručí Raidboxes bez rozdílu právního důvodu v rámci ručení odpovědnosti za úmysl a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti ručí Raidboxes, s výhradou zákonných omezení ručení odpovědnosti (např. péče ve vlastních záležitostech, nevýznamné porušení povinností atd.), pouze
 1. za újmu na životě, těle nebo zdraví a
 2. za škody vzniklé porušením základní smluvní povinnosti (závazek, jehož splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož dodržování se smluvní partner může spoléhat). V tomto případě se avšak odpovědnost ze strany Raidboxes omezuje na náhradu za předvídatelnou, typicky vzniklou škodu. V případě ztráty dat je odpovědnost ze strany· Raidboxes omezena na náklady spjaté s duplikacéí dat ze záložních kopií, které si má zákazník vytvářet, a na obnovení dat,k jejichž ztrátě by došlo, přestože by data byla řádně zálohována.

2. Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavce 1 platí rovněž v případě porušení povinnosti způsobné osobami (či v jejich prospěch), jejichž zavinění zastupuje Raidboxes dle zákonných předpisů. To neplatí, pokud Raidboxes podvodně zatajil vadu nebo převzal záruku a ze zákona nároky na odpovědnost za výrobek.

§14 Omezení použití (blokování Boxu, odesílání e-mailů)

 1. Raidboxes je oprávněn zablokovat Boxy bez předchozího upozornění, pokud objektivní skutečnosti poukazují na podezření, že byl Box zneužit třetí stranou (např. útok hackerů). Podobně je Raidboxes oprávněn k blokaci bez předchozího upozornění, pokud Box porušuje jiným významným a zřejmým způsobem zákon nebo práva třetí osoby.
 2. O zablokování bude Raidboxes neprodleně zákazníka informovat. Raidboxes postačuje ke splnění své povinnosti oznámit zablokování prostřednictvím e-mailu, poslaného na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 3. Pokud je zablokování způsobeno stavem, který není v zákoně a/nebo smlouvě, může Raidboxes podmínit zrušení zablokování tím, že zákazník odstraní protiprávní stav, a aby se vyloučilo riziko opakování, zaplatí Raidboxes smluvní pokutu·a učiní prohlášení o zanechání tohoto konání vůči Raidboxes a také zajistí odpovídající zabezpečení. Výše smluvního příslibu pokuty i jistota přitom vycházejí ze závažnosti porušení. K nápravě protiprávního jednání je mj. nezbytné, aby Raidboxes dočasně zrušil zablokování. Zpravidla bude Raidboxes postupovat následovně: Zákazník musí nejprve učinit písemné prohlášení, že chce protiprávní jednání napravit. Potom dočasně pozastaví Raidboxes blokaci za účelem odstranění vad a informuje o tom zákazníka.
 4. Raidboxes je rovněž oprávněn zablokovat Boxy, pokud se zákazník opozdil se svou platbou. Jakmile zákazník provede opožděnou platbu, bude mu Box opět zpřístupěn.
 5. Nové Boxy lze také zablokovat z důvodů ověřování. Jakmile nový zákazník potvrdí svou totožnost, bude Box odemknut.
 6. V případě napadení Boxu malwarem je Raidboxes oprávněn napadený Box okamžitě zablokovat. To se učiní z důvodu bezpečnosti systému a také pro ochranu majitele Boxu, protože tak mu nebude udělena žádná pokuta od vyhledávačů a návštěvníkům jeho Boxu nehrozí nebezpečí.
 7. Podobně je Raidboxes oprávněn nakládat s informacemi SMTP relay získanými od Raidboxes, aby se zabránilo odesílání e-mailů, pokud je k tomu Raidboxes vyzván daným oskytovatelem služeb.

§15. Ochrana údajů

 1. Raidboxes shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka. Další informace o zpracování údajů a ochraně údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 2. Raidboxes výslovně upozorňuje zákazníka, že ochranu údajů pro přenos dat v otevřených sítích, jako je internet, nelze plně zaručit s ohledem na současný stav techniky. Zákazník ví, že poskytovatel si může kdykoliv z technického hlediska prohlédnout nabídku stránky uloženou na webovém serveru a případně i další data zákazníka, která jsou zde uložena. Ostatní internetoví účastníci mohou být také technicky schopni bez povolení zasahovat do zabezpečení sítě a kontrolovat provoz zpráv. Zákazník je plně odpovědný za bezpečnost a zabezpečení dat, která dává na internet a ukládá na webové servery.

§16. Místní příslušnost soudu, aplikované právo

 1. Místní příslušnost soudu pro všechny nároky vyplývající ze smluvních vztahů mezi stranami, zejména pokud jde o uzavření, ukončení nebo ukončení smlouvy, je – pokud je zákazník registrovaným obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním fondem – Münster ve Vestfálsku, okres Münster. Raidboxes může zákazníka případně žalovat i v místě jeho příslušeného soudu.
 2. Pro smlouvy uzavřené s Raidboxes na základě těchto podmínek a pro nároky z nich vyplývající jakéhokoli druhu platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

§17. Ostatní ustanovení

 1. Pohledávky od Raidboxes může zákazník započítat pouze v případě, že jsou nesporné nebo pravomocné. Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze z důvodu protinávrhů vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem.
 2. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku.

B. Zvláštní podmínky

§1. Zvláštní podmínky pro zálohování

 1. Našim zákazníkům nabízíme automatické zálohování v rámci naší nabídky. Zálohy jsou vytvářeny automaticky od 3:00 MEST každý den, v závislosti na velikosti zálohy může vytvoření trvat několik hodin. Naše zálohy jsou uloženy v datových centrech Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Spojené státy americké, zkratka: AWS. Jako umístění serveru jsme vybrali Frankfurt. Při vytvoření zálohy se Box ve své skutečné verzi objeví ve 3:00 hod. na serveru. Kontrola obsahu a funkčnosti stránky z našeho pohledu se neuvádí.
 2. Každá automaticky vytvořená záloha je uložena po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů bude příslušná záloha trvale odstraněna.
 3. Pokud je použit plugin pro zálohování nezávisle na Raidboxes, nemůže Raidboxes zaručit úplnost a funkčnost zálohy, která bude vytvořena.
 4. Raidboxes nabízí zákazníkovi možnost ručního zálohování. Ručně vytvořená záloha je odstraněna, jakmile zákazník ukončí svůj Box smaže ho. Počet možných záloh závisí na tarifu a lze jej nalézt v popisu produktu.
 5. Staging prostředí (databáze a souborový systém) není součástí zálohy u Raidboxes.

§2. Zvláštní podmínky pro bezplatné Boxy (Demo Boxy)

Zvláštní podmínky zde popsané doplňují a upřesňují předpisy uvedené v oddíle A §4.
1. Odchylná regulace
Pro bezplatné Boxy během zkušební fáze neplatí služby uvedené v části A § 5 v plném rozsahu.
2. Obsah služby

 1. Raidboxes nabízí Demo Boxy u každého volitelného tarifu. Mini a Starter lze testovat zdarma po dobu 14 dnů, high-traffic Boxy po dobu 4 dnů. Přesné časy testování se zobrazí při výběru Demo Boxu.
 2. Za bezplatné Boxy v testovací fázi nevzniká zákazníkovi žádný nárok na poskytnutí plné funkcionality regulérního produktu.

3. Smazání údajů

 1. Pokud zákazník nezměnil Box na placenou verzi a ani není vedle něj k dispozici žádný další placený Box, pak smlouva končí automaticky bez předchozího oznámení o ukončení ze strany zákazníka či Raidboxes po skončení zkušební fáze. Bezplatný Raidboxes účet mu zůstává.

§3. Zvláštní podmínky pro tarif "Fully Managed"

 1. V tarifu Fully Managed nabízíme automatické aktualizace pluginů (podporujících software WordPress) a šablon (předlohy pro WordPress design) pro CMS WordPress.

1. Postup při aktualizaci pluginů a šablon

 1. Proces aktualizace vždy vyžaduje denní zálohování. Po procesu aktualizace je web kontrolován kvůli přístupnosti. Kompletní kontrola funkčnosti a designu webových stránek se neprovádí. Vzhledem k četným aktualizacím pluginů, nebude zákazník i formován o provedených aktualizacích pluginů. Zákazník je proto povinen kontrolovat své webové stránky alespoň jednou týdně.
 2. To neplatí pro stránky, které nejsou ani přístupné ani správně propojené. Zde neprobíhá žádná automatická aktualizace. V tomto případě bude zákazník Raidboxes kontaktován prostřednictvím své registrované e-mailové adresy.

2. Postup při potížích

 1. Pokud už stránka není po aktualizaci přístupná, pokusí se Raidboxes obnovit dříve vytvořenou zálohu.
 2. Pokud si zákazník všimne problémů na svých webových stránkách, lze web kdykoli restartovat na dříve vytvořenou zálohu. Pokud Raidboxes zjistí, že je chyba na webu způsobena aktualizací pluginu nebo šablony, zobrazí se na Boxu dříve vytvořená záloha a zákazník je o tom informován. Společně pak lze rozhodnout, zda má být nejprve pozastavena aktualizace, nebo zda má být použita doplňková placená služba podpory.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Raidboxes nenese odpovědnost za škody způsobené aktualizací pluginu nebo šablony. Zákazník zejména není oprávněn vznést nárok na to, aby Raidboxes při problémech s aktualizací pluginu nebo šablony tyto potíže odstranil.

§4. Zvláštní podmínky pro doménové smlouvy

 1. Pokud je doména registrována prostřednictvím Raidboxes, je smlouva uzavřena přímo mezi zákazníkem a příslušným registrátorem. Raidboxes vystupuje ve vztahu k zákazníkovi jako zprostředkovatel, poskytovatel internetových služeb (ISP), v rámci placeného zprostředkovatelského vztahu (§ 675 BGB). Proto platí podmínky a pokyny pro registraci příslušného zadávajícího orgánu nebo rejstříku. Pokud jsou tyto v rozporu s VOP společnosti·Raidboxes, mají příslušné registrační podmínky a pokyny přednost před VOP od Raidboxes. Přehled pokynů a podmínek registrace naleznete zde.
 2. Domény jsou registrovány v automatizovaném procesu. Raidboxes nemá žádný vliv na přiřazení domény. Raidboxes proto neposkytuje žádnou záruku, že domény požadované zákazníkem budou přiděleny (delegovány), budou trvat dlouhodobě a nebudou mít práva třetích stran.
 3. Zákazník je povinen přiměřeně spolupracovat při registraci, převodu a smazání domén, jakož i při úpravách záznamů v databázích zadavatelů.
 4. Zákazník zaručuje, že jeho domény a níže dostupný obsah neporušují právní předpisy a ani neporušují práva třetích stran. V závislosti na typu domény nebo směru souvisejícího obsahu musí být dodrženy jiné vnitrostátní právní systémy.
 5. Pokud se třetí strany domnívají, že domény nebo obsah porušují jejich práva, nebo pokud porušení zákona považuje Raidboxes zhledem k objektivním okolnostem za více než pravděpodobné, může být obsah dočasně zablokován a přijata opatření, aby daná doména byla nedostupná.
 6. Zákazník ozvobozuje Raidboxes od případných nároků na náhradu škody třetími stranami, zakládajících se na nesprávném používání internetové domény nebo jejího souvisejícího obsahu.
 7. Pokud se zákazník vzdá domény ve prospěch příslušného registrátora či registratury, bude o tom okamžitě informovat Raidboxes.
 8. Ukončení smluvního vztahu s Raidboxes se netýká registrační smlouvy pro doménu uzavřené mezi zákazníkem a registrátorem - ta zůstává v každém případě nedotčena. Příkazy k ukončení registračního vztahu však musí být směřovány na Raidboxes, protože tato společnost pro vlastníka domény spravuje doménu, a také sdělení vlastníka domény, včetně ukončení smlouvy, jsou pravidelně předávány prostřednictvím poskytovatele příslušnému registrátorovi či na příslušnou registraturu.
 9. Ukončení ze strany zákazníka s ohledem na smluvní vztah s Raidboxes proto vyžaduje výslovné písemné prohlášení zákazníka, že doména bude (spolu)ukončena a může být odstraněna. Pokud zákazník není také vlastníkem domény, vyžaduje příkaz ke zrušení nebo smazání písemný souhlas vlastníka domény nebo jejího správce.
 10. Lhůta pro vydání příkazů k ukončení domény na společnost Raidboxes činí pro všechny domény ve spojení s doménami nejvyšší úrovně .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu čtyři týdny do doby skončení platnosti registračního vztahu, pro všechny ostatní domény činí tři měsíce.
 11. Pozdní příkazy k ukončení domény předá Raidboxes neprodleně na oddělení registrace. Je však ustanoveno, že nevydá-li zákazník příkaz k ukončení smlouvy o registraci domény včas, a prodlouží-li se tím doba registrace domény vůči registrátorovi, resp. registratuře, zůstává v platnosti povinnost zákazníka platit po dobu prodloužení.
 12. I když zákazník ukončí smluvní vztah se společností Raidboxes, avšak nevydá žádný výslovný příkaz, co by se mělo dít s doménami registrovanými přes Raidboxes, zůstává mu povinnost platit domény až do odvolání. Po bezvýsledné výzvě směřované na zákazníka, která je zaslána na e-mailovou adresu jím poskytnutou, aby se v přiměřené lhůtě písemně vyjádřil jak naložit s doménami, je Raidboxes oprávněna převést domény do přímé správy příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. Totéž platí v případě ukončení smluvního vztahu se zákazníkem ze strany Raidboxes.
 13. Pokud zákazník nepředá domény·do správy jiného poskytovatele nejpozději k datu ukončení smlouvy o obstarání věci o správě domény mezi zákazníkem a společností Raidboxes, musí Raidboxes převést domény pod přímou správu příslušného registrátora nebo uvolnit domény jménem zákazníka. To platí zejména v případě, že zákazník dal pokyn týkající se převodu domény na nového poskytovatele, který však není včas implementován.

§5. Zvláštní podmínky pro doplňky

1. Specifikace služeb

 1. V rámci smlouvy má zákazník možnost přidat další doplňky.
 2. Rozsah námi nabízených doplňků naleznete v příslušném popisu služby.

2. Ukončení smlouvy, zpracování smlouvy, výpověď

 1. Ke každému Boxu lze přidat jeden nebo více doplňků. Doplněk je automaticky propojen se smlouvou, ve které se Box nachází.
 2. Pokud je Box ukončen, zruší se automaticky i odpovídající doplněk.
 3. Každý doplněk může být ukončen ve lhůtě jednoho měsíce do konce smlouvy nezávisle na Boxu nebo smlouvě.

3. Platební podmínky

 1. Každý doplněk se fakturuje společně se smlouvou, ve které se Box nachází. Synchronizace platební metody a intervalu platby běží automaticky.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému v dříve uzavřené smlouvě.
 3. Pokud se zahájení smlouvy o doplňku shoduje se zahájením smlouvy o Boxu, pak se doplněk fakturuje nezávisle na odpovídající období.

§6. Zvláštní podmínky pro program "Free Dev"

 1. Raidboxes nabízí svým zákazníkům bezplatné vývojové prostředí. V rámci něho mohou vývojáři po dobu 90 dnů vyvíjet webové stránky na 3 Demo Boxech zdarma v tarifu STARTER. Po dokončení webových stránek bude tyto předányzákazníkovu klientovi v rámci změny vlastnictví a teprve poté převedeny na placený Box. Převod na klienta může být dodatečně Raidboxes honorován v rámci přidruženého affiliate systému. Více informací o našem affiliate programu naleznete zde .
 2. Tato nabídka je zaměřena výhradně na webové vývojáře. Aby bylo možné aktivovat program Free Dev, je nutná předchozí registrace. To lze provést vyplněním formuláře v rámci onboardingu. Případně lze aktivaci provést kontaktováním naší podpory chatu.
 3. Po úspěšném přijetí do programu Free Dev Program nabídne společnost Raidboxes zákazníkovi až 3 Demo Boxy zdarma po dobu 90 dnů. Po uplynutí 90 dnů budou Boxy automaticky smazány.
 4. Po odeslání formuláře může Raidboxes aktivovat zákazníka pro Free Dev Program ve lhůtě 3 dnů nebo jej odmítnout bez udání důvodu.
 5. Raidboxes je oprávněn vyloučit zákazníka kdykoli z účasti v Programu Free Dev, pokud skutečnosti odůvodňují souhlas se zneužitím programu nebo pokud dojde k jinému porušení v souladu s § 12 Všeobecných ustanovení VOP.

§7. Zvláštní podmínky pro e-mailové služby

 1. Zákazníci Raidboxes mají možnost rezervovat si e-mailové schránky v rámci své smlouvy. Aby bylo možné nabízet e-mailové služby, spolupracuje Raidboxes v rámci smlouvy s prodejcem se společností mailbox.org.
 2. Rozsah služeb je určen popisem služby vybraného balíčku.
 3. E-mailovou schránku lze vytvořit pouze v případě, že je doména přístupná. Tato musí být propojena během procesu objednávání.
 4. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby byly provedeny důležité zálohy e-mailů.

5. Smluvní doba/ ukončení

 1. Smluvní doba e-mailové schránky je stejná jako u přidružené smlouvy.
 2. E-mailovou schránku lze kdykoli vypovědět bez dodržení termínu bez ohledu na datum ukončení smlouvy přidružené smlouvy.
 3. Pokud je smlouva, ke které je e-mailová schránka přidružena, ukončena, je e-mailová schránka automaticky ukončena a odstraněna na konci smluvního období.

6. Platební podmínky

 1. Každá e-mailová schránka se bude účtovat s přidruženou smlouvou.
 2. Typ platby odpovídá typu zvolenému v dříve uzavřené smlouvě.
 3. Shoduje-li se zahájení smlouvy o mailové schránce se zahájením smlouvy k Boxu, bude se fakturovat nezávisle na odpovídajícím období.

§8. Zvláštní podmínky pro možnost "Content Delivery Network" (možnost CDN)

 1.  Zákazníci společnosti Raidboxes mohou zvýšit celosvětovou dostupnost svých webových stránek prostřednictvím možnosti CDN. Aby bylo možné tuto službu poskytovat, musí Raidboxes spoluracovat v rámci smlouvy s prodejcem se společností proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Rozsah služeb je určen popisem služby.
 2. Možnost CDN lze kdykoli přidat nebo odhlásit z existující smlouvy. Ukončení přidružené smlouvy automaticky vede k ukončení možnosti CDN. Fakturace se vyúčtuje podle podmínek přidružené smlouvy.
 3. Při poskytování možnosti CDN platí naše všeobecné podmínky pro dostupnost (viz výše § 5) a pro odpovědnost společnosti Raidboxes (viz výše § 13) odpovídajícím způsobem.

§9 Zvláštní podmínky pro možnost Multisite

 1. Zákazníci Raidboxes mají možnost provozovat několik podadresářů WordPress nebo webových stránek WordPress prostřednictvím Multisite na instanci WordPress. Rozsah služeb vyplývá z popisu služby.
 2. V porovnání s WordPress Single Sites nemůže Raidboxes využít plný rozsah služeb. Aktuální úroveň služeb lze kdykoli nalézt v popisu služby "Multisite" na webových stránkách Raidboxes.

Platné od 20. listopadu 2019