Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Oblast působnosti

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy společnosti Raidboxes GmbH , Hafenstraße 32, 48153 Münster (dále jen "Raidboxes") s jejími zákazníky.

(2) Platí výhradně tyto všeobecné podmínky Raidboxes . Odchylné, rozporné nebo doplňující podmínky zákazníka se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, v jakém Raidboxes výslovně souhlasil s jejich platností. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, např. i tehdy, pokud Raidboxes provádí služby bez výhrad při znalosti podmínek.

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky Raidboxes se vztahují na zákazníky, kteří jsou podnikateli, pro všechny budoucí smluvní vztahy se zákazníkem, i když nejsou později znovu výslovně uvedeny.

§ 2 Výhody z Raidboxes

(1) Dohodnutý rozsah služeb vyplývá v každém případě z popisu služeb platného v době uzavření smlouvy.

(2) Raidboxes využívá k poskytování dohodnutých služeb třetí strany jako subdodavatele.

(3) Raidboxes provádí pravidelné zálohování dat.

(4) Zákazníci nemají nárok na předání záloh v podobě záložních médií, ale pouze na opětovné přenesení zálohovaného obsahu do poskytnutého úložného prostoru.

(5) Raidboxes poskytuje některé služby nad rámec sjednaného rozsahu služeb bezplatně. Na tyto služby není nárok a mohou být kdykoli změněny nebo ukončeny s ohledem na oprávněné zájmy zákazníků.

§ 3 Změny výkonu, migrace dat

(1) Raidboxes si vyhrazuje právo dodatečně změnit nebo se odchýlit od smluvně dohodnutých služeb, pokud to bude technicky, právně a/nebo ekonomicky nezbytné. Změna nebo odchylka musí být pro zákazníka přiměřená s ohledem na zájmy Raidboxes .

(2) Pokud to bude vzhledem k využití zákazníka nebo z důvodů na straně Raidboxes nezbytné, vyhrazuje si Raidboxes právo přenést data zákazníka do jiného serverového prostředí (migrace dat) za účelem zlepšení služby (dostupnost, výkon, rozsah služby). Raidboxes zajistí, aby migrace dat byla pro zákazníka přiměřená s ohledem na zájmy zákazníka.

(3) Zákazník nemá nárok na přidělení pevné IP adresy k úložnému prostoru, který mu byl přidělen, po celou dobu trvání smlouvy. Raidboxes je oprávněn přidělenou IP adresu změnit, pokud je to nutné z technických a/nebo organizačních důvodů.

§ 4 Registrace domén

(1) Zákazník může pověřit Raidboxes podáním žádosti a registrací domén u příslušných registrů. Raidboxes za tímto účelem poskytuje následující služby:

a) Raidboxes provede všechny nezbytné faktické a technické úkony k registraci domény požadované zákazníkem.

b) Raidboxes nejprve zkontroluje, zda doména požadovaná zákazníkem již nebyla přidělena třetí straně. Pokud tomu tak je, Raidboxes o tom zákazníka neprodleně informuje. S ohledem na již přidělenou doménu nevznikají žádné další povinnosti.

c) Pokud doména požadovaná zákazníkem ještě nebyla přidělena třetí straně, požádá Raidboxes o registraci domény u příslušných registrů jménem zákazníka. Raidboxes neodpovídá za dostupnost domény.

d) Raidboxes nedluží za činnost registrátora žádný úspěch.

(2) Zákazník se zavazuje přijmout příslušné obchodní podmínky nebo smluvní podmínky registrů (např. DENIC e.G.), které se vztahují k požadované doméně nejvyšší úrovně. Příslušný obsah těchto obchodních nebo smluvních podmínek je k dispozici na internetu. Na požádání sdělí Raidboxes zákazníkovi jejich přesné umístění na internetu. Zákazník neprodleně informuje Raidboxes , pokud si nepřeje uznat jednotlivé nebo specifické obchodní nebo smluvní podmínky registrů.

(3) Při registraci domén u různých registrů (např. DENIC e.G.) musí být jako držitel nebo obecná kontaktní osoba pro dotazy uvedena fyzická osoba. Zákazník je povinen informovat Raidboxes , která osoba zde má být uvedena. Zákazník se zavazuje zajistit, aby jím určená osoba dodržovala příslušné obchodní podmínky nebo podmínky přidělení a aby dodržovala povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Zákazník v tomto ohledu zbavuje Raidboxes jakékoli odpovědnosti.

(4) Zákazník nese odpovědnost za porušení práv třetích osob (např. práv k názvu, ochranné známce nebo právu hospodářské soutěže), ke kterému dojde v požadované doméně.

(5) Pokud zákazník ukončí smluvní vztah s Raidboxes, nebude tím dotčen jeho smluvní vztah s příslušným registrem, Raidboxes ukončí tento smluvní vztah pouze na výslovnou žádost zákazníka v jeho zastoupení. Pokud se zákazník i přes ukončení smluvního vztahu s Raidboxes včas nevyjádří k tomu, kde se nachází jeho doména, převede Raidboxes doménu do přímé správy registru a ukončí poskytování vlastních služeb.

§ 5 Uzavření smlouvy, možnosti opravy, znění smlouvy

(1) Prezentace služeb na internetových stránkách Raidboxes nepředstavuje právně závazné nabídky k uzavření smlouvy, ale nezávaznou výzvu zákazníkovi k podání právně závazné nabídky. Tuto nabídku mohou zákazníci učinit výběrem požadovaných služeb a projitím procesu objednávky.

(2) Přijetí nabídky bude bezprostředně poté potvrzeno e-mailem na adrese Raidboxes . Toto potvrzení přijetí nabídky nepředstavuje její přijetí.

(3) Přijetí nabídky může být oznámeno na adrese Raidboxes do dvou dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy zákazník podal nabídku, a to níže popsanými alternativami:

a) Raidboxes zašle e-mailem potvrzení objednávky. Rozhodující je čas, kdy potvrzení objednávky obdržíte.

b) Raidboxes začíná poskytnutím objednaných služeb. Rozhodující je v tomto ohledu doba, kdy jsou objednané služby k dispozici.

c) Raidboxes požaduje od zákazníka platbu. Rozhodující je okamžik, kdy je žádost o platbu doručena.

d) Pokud zákazník použije platební metodu, pro kterou je platební pokyn vydán během procesu objednávky nebo kliknutím na tlačítko, které dokončí proces objednávky, nebo bezprostředně po dokončení procesu objednávky, Raidboxes prohlašuje přijetí nabídky již v okamžiku, kdy zákazník vydá platební pokyn. Zda tomu tak je, a pokud ano, pro které platební metody, naleznete v platebních podmínkách.

(4) V případě, že existuje několik výše popsaných alternativ, je okamžik přijetí nabídky určen podle té, která nastane dříve.

(5) Pokud Raidboxes nabídku včas nepřijme, považuje se za odmítnutou. Zákazník pak již není nabídkou vázán.

(6) Zákazníci mohou kdykoli před zadáním objednávky zkontrolovat zadané údaje a zjistit chyby při zadávání. V případě potřeby lze použít funkce dostupné v prohlížeči ke zvětšení zobrazení záznamů. Zadání lze opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k dispozici v procesu objednávky. Proces objednávání lze kdykoli před zadáním objednávky zrušit zavřením prohlížeče.

(7) Text smlouvy bude po uzavření smlouvy uložen na Raidboxes . Údaje o objednávce budou zákazníkovi zaslány e-mailem. Text smlouvy již není zákazníkovi po uzavření smlouvy přístupný. Všeobecné obchodní podmínky - v aktuálním znění - si lze kdykoli prohlédnout a stáhnout na internetových stránkách.
(8) Jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy, jsou zobrazeny v procesu objednávky a lze je tam zvolit.

§ 6 Dostupnost, dohoda o úrovni služeb

(1) Raidboxes zaručuje, že celková dostupnost služeb v předávacím místě bude v ročním průměru činit nejméně 99 %. Předávacím bodem je výstup směrovače příslušného použitého datového centra.

(2) Za dostupnost se považuje schopnost zákazníka používat všechny hlavní funkce. Za dobu dostupnosti se považuje doba údržby, jakož i doba poruchy v souladu s dobou odstranění. Při výpočtu dostupnosti se rovněž nezohledňují doby nevýznamných poruch. Pro prokázání dostupnosti jsou rozhodující měřicí přístroje poskytovatele v datovém centru.

(3) Zákazník je povinen neprodleně hlásit chyby a závady na adresu Raidboxes . Nahlášení a odstranění závad je zaručeno od pondělí do pátku (kromě státních svátků) v době od 9:00 do 18:00 hodin (servisní hodiny).

(4) Raidboxes pravidelně provádí údržbu. Pokud jsou tyto práce spojeny s výpadky služeb, bude Raidboxes pokud možno provádět údržbové práce pouze v době, kdy je poptávka obvykle nízká.

(5) Raidboxes je oprávněn kdykoli aktualizovat poskytnutý software, zejména jej přizpůsobit změněné právní situaci, technickému vývoji nebo zlepšení bezpečnosti IT. Přitom bude Raidboxes brát náležitý ohled na oprávněné zájmy zákazníka a bude zákazníka včas informovat o všech potřebných aktualizacích. V případě významného poškození oprávněných zájmů zákazníka má zákazník zvláštní právo na výpověď.

§ 7 Povinnosti zákazníka

(1) Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje před přístupem třetích osob a uchovávat je v bezpečí v souladu s nejnovějšími poznatky. Zejména je povinen přidělovat dostatečně složitá hesla a pravidelně je měnit.

(2) Zákazník je povinen poskytnout své smluvní údaje správně a úplně a neprodleně informovat Raidboxes o všech změnách.

(3) Zákazník je povinen zajistit, aby k používání docházelo pouze ve smluvně dohodnutém rozsahu. Neoprávněný přístup musí být neprodleně nahlášen na adresu Raidboxes .

(4) Raidboxes nabízí zákazníkům funkce pro automatické a ruční zálohování dat. Zákazník však odpovídá za dostatečné zálohování dat uložených na adrese Raidboxes a musí si vytvořit vlastní záložní kopie, které umožní nezávislou obnovu dat.

§ 8 Zakázané použití

(1) Zákazníci nesmí nahrávat obsah, který porušuje platné právní předpisy (zejména předpisy na ochranu mládeže) nebo porušuje práva třetích stran (např. autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná práva průmyslového vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů, osobnostní práva, právo na vlastní podobu).

(2) Zákazníci výslovně nepublikují žádný obsah, který je rasistický, pornografický, obscénní nebo vulgární, oslavuje násilí, je jinak nemorální, urážlivý nebo urážlivý. Rovněž nezveřejňují odkazy, které odkazují na webové stránky, na nichž je výše uvedený obsah zveřejněn.

(3) Zákazníci nebudou instalovat žádné programy, skripty a podobně, které ohrožují nebo narušují služby Raidboxes, především bezpečnost a integritu serverů a používaných komunikačních prostředků. Je třeba zabránit tomu, aby byly servery Raidboxes přetěžovány. Nadměrné zatížení mohou způsobit zejména skripty, které nejsou součástí programové knihovny Raidboxes .

(4) Smluvně zakázáno je především využívání služeb Raidboxes pro.

a) pornografický obsah, jakož i nabízení a propagace zboží a služeb, jejichž předmětem je pornografický a/nebo erotický obsah (např. prodej a nabízení nahých fotografií, erotických hraček, peep show, prostituce, eskortních služeb atd.);

b) provozování portálů pro stahování nebo streamování nebo pro srovnatelné použití pro hromadné šíření souborů (sdílení souborů);

c) provozování phishingových stránek, šíření malwaru (virů, trojských koní, ransomwaru, spywaru atd.) a provozování botnetů;

d) těžba kryptoměn;

e) zasílání nevyžádané reklamy e-mailem (spam);

f) pořádání veřejných hazardních her nebo nabízení, propagace a/nebo srovnávání internetových stránek, které provozují hazardní hry;

g) Obsah, který odhaluje identitu (příjmení, jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu atd.) jiných osob (doxxing) a/nebo slouží k šikanování jiných osob;

h) Obsah, který je extremistický a/nebo obsah, který podněcuje k násilí a nenávisti vůči skupinám osob a/nebo organizacím;

i) Obsah nabízející nebo propagující zakázané nebo nebezpečné látky nebo předměty (např. drogy, zbraně atd.).

§ 9 Omezení používání, hlášení zneužití

(1) Raidboxes obecně nenese odpovědnost za obsah zveřejněný zákazníky. Pokud se Raidboxes dozví o porušení práv, přijme Raidboxes po příslušném prověření okamžitá opatření a v závislosti na typu a závažnosti porušení odstraní nebo zablokuje přístup k němu.

(2) Raidboxes si vyhrazuje právo přijmout následující opatření, pokud zákazník zaviněně poruší své povinnosti nebo využije služeb Raidboxes v rozporu se zákonem a/nebo smlouvou:

a) Vyloučení jednotlivých funkcí;

b) Zablokování přístupu klienta, dočasně nebo trvale, v závislosti na závažnosti porušení;

c) Částečné nebo úplné zablokování nebo vymazání obsahu;

d) Mimořádné ukončení smlouvy z dobrého důvodu;

(3) Pokud Raidboxes obdrží oznámení o možném porušení práv nebo o možném porušení (oznámení o zneužití), Raidboxes konfrontuje zákazníka s obviněním a dá mu možnost se k němu vyjádřit. To platí pouze v případě, že nahlášené porušení práv nebo porušení není zřejmé.

(4) V případě zablokování bude přístup obnoven až po trvalém odstranění protiprávního jednání nebo porušení nebo po předložení dostatečného prohlášení o zastavení činnosti s doložkou o sankcích. Zákazník je i nadále povinen platit dohodnutou odměnu po dobu trvání blokace, pokud je za porušení nebo porušení odpovědný.

Osvobození podle § 10

Zákazník je povinen na první žádost odškodnit Raidboxes za všechny nároky třetích stran, které budou vzneseny vůči Raidboxes v souvislosti s porušením práv, za které zákazník odpovídá při využívání služeb Raidboxes . Odškodnění zahrnuje rovněž náhradu nákladů, které vzniknou nebo vznikly v důsledku nutné a přiměřené právní obrany.

§ 11 Platební podmínky

(1) Výše odměny, příslušné fakturační období a datum splatnosti v každém případě vyplývají z popisu služby platného v době uzavření smlouvy.

(2) Není-li dohodnuto jinak, je dohodnutá odměna splatná vždy na začátku dohodnutého zúčtovacího období.

(3) Raidboxes poskytuje zákaznické faktury v přihlašovací oblasti (Dashboard) jako soubory ke stažení a tisku.

(4) Podrobnosti zpracování platby závisí na platebním prostředku, který si zákazník zvolil, a na poskytovateli platebních služeb, kterého využívá. O použitém poskytovateli platebních služeb a jeho smluvních ustanoveních bude zákazník informován v průběhu procesu objednávání.

(5) Zákazník je povinen složit a udržovat v aktuálním stavu platný platební prostředek odpovídající zvolenému způsobu platby po celou dobu trvání smlouvy.

§ 12 Doba trvání smlouvy, ukončení

(1) Doba trvání smlouvy vyplývá v každém případě z popisu služby platného v době uzavření smlouvy.

(2) Není-li dohodnuto jinak, platí následující:

a) Počáteční smluvní období může být kdykoli ukončeno bez výpovědní lhůty na vaší straně;

b) Bez výpovědi se původní doba trvání automaticky prodlužuje na jejím konci o zvolené zúčtovací období. Spotřebitelé mohou následně prodloužený smluvní vztah kdykoli ukončit s měsíční výpovědní lhůtou. Podnikatelé jsou vázáni smlouvou po dobu trvání zvoleného zúčtovacího období.

(3) Právo na mimořádnou výpověď z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.

(4) Je-li zákazník v prodlení s úhradou odměny nebo její nikoliv zanedbatelné části po dobu dvou po sobě jdoucích měsíců nebo v období delším než dva měsíce s úhradou odměny ve výši, která dosahuje odměny za dva měsíce, je Raidboxes oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

(5) Raidboxes si vyhrazuje právo uplatnit nároky z důvodu prodlení s platbou.

§ 13 Odpovědnost

(1) Raidboxes má neomezenou odpovědnost:

- v případě zlého úmyslu, úmyslu nebo hrubé nedbalosti;

- v rámci výslovně převzaté záruky;

- za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle;

- za porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění této smlouvy a na jejíž dodržení zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat ("hlavní povinnost"), avšak s omezením na škodu, kterou lze důvodně očekávat v době uzavření smlouvy;

- v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek.

(2) Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost Raidboxes vyloučena.

(3) Raidboxes neodpovídá za vady existující již v době uzavření smlouvy, pokud není dán případ podle odstavce 1.

(4) Výše uvedená pravidla odpovědnosti se přiměřeně použijí na jednání a nároky vůči zaměstnancům, právním zástupcům a zástupcům Raidboxes.

 § 14 Výhrada práva na změnu, úpravu ceny

(1) Raidboxes je oprávněn měnit a upravovat všeobecné obchodní podmínky v průběhu trvání smlouvy, pokud to bude technicky, právně a/nebo ekonomicky nezbytné. Raidboxes zašle zákazníkovi změněné obchodní podmínky v textové podobě a zvlášť odkáže na nové předpisy. Současně Raidboxes poskytne zákazníkovi přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda změněné všeobecné podmínky pro další využívání služeb přijímá. Pokud v této lhůtě neučiní žádné prohlášení, považují se změněné všeobecné obchodní podmínky za odsouhlasené. Raidboxes zákazníka na tento právní důsledek na začátku lhůty výslovně upozorní.

(2) Raidboxes je oprávněn upravit ceny sjednané se zákazníkem podle svého uvážení v závislosti na vývoji nákladů, které jsou rozhodující pro výpočet ceny. Podle vývoje nákladů směrem nahoru nebo dolů Raidboxes ceny odpovídajícím způsobem sníží nebo zvýší. Pro kalkulaci ceny jsou rozhodující náklady na provoz a údržbu IT infrastruktury, osobní náklady, náklady na prodej a marketing, jakož i náklady na financování, daně a další povinnosti. Raidboxes zváží zvýšení ceny například tehdy, pokud vývoj nákladů povede ke zvýšení celkových nákladů na poskytování sjednaných služeb. Raidboxes bude zákazníky o plánovaných úpravách cen včas informovat. Úpravy cen budou účinné nejdříve pro následující zúčtovací období. Běžné právo zákazníků na výpověď zůstává nedotčeno.

§ 15 Různé

(1) Použije se právo Spolkové republiky Německo. Je-li zákazník spotřebitelem, zůstávají kogentní ustanovení práva státu jeho obvyklého bydliště nedotčena.

(2) Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva, je místem příslušnosti sídlo Raidboxes.

(3) Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany nahradí taková ustanovení účinnými a proveditelnými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají smyslu a hospodářskému účelu, jakož i úmyslu stran v době uzavření smlouvy. Totéž platí v případě mezery ve smlouvě.

(4) Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(5) Raidboxes není připraven účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí a není k tomu povinen.