Warunki ogólne

§ 1 Zakres zastosowania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych spółki Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (zwanej dalej "Raidboxes") z jej klientami.

(2) Niniejsze ogólne warunki handlowe Raidboxes mają wyłączne zastosowanie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim Raidboxes wyraźnie zgodził się na ich ważność. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli Raidboxes wykonuje usługi bez zastrzeżeń, znając warunki.

(3) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Raidboxes mają zastosowanie do klientów będących przedsiębiorcami we wszystkich przyszłych stosunkach umownych z klientem, nawet jeśli nie zostaną one wyraźnie włączone ponownie w późniejszym terminie.

§ 2 Korzyści z Raidboxes

(1) Uzgodniony zakres usług wynika w każdym przypadku z opisu usługi obowiązującego w momencie zawarcia umowy.

(2) Raidboxes korzysta z usług osób trzecich jako podwykonawców w celu świadczenia uzgodnionych usług.

(3) Raidboxes regularnie tworzy kopie zapasowe danych.

(4) Klienci nie mają prawa do zwrotu kopii zapasowych w formie nośników kopii zapasowych, a jedynie do ponownego przeniesienia zawartości kopii zapasowej do udostępnionej przestrzeni dyskowej.

(5) Raidboxes świadczy pewne usługi wykraczające poza uzgodniony zakres usług bezpłatnie. Nie ma prawa do takich usług i mogą one zostać zmienione lub zaprzestane w dowolnym momencie, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy klientów.

§ 3 Zmiany w wydajności, migracja danych

(1) Raidboxes zastrzega sobie prawo do późniejszej zmiany lub odstępstwa od usług uzgodnionych w umowie, jeśli istnieje taka konieczność techniczna, prawna i/lub ekonomiczna. Zmiana lub odstępstwo musi być uzasadnione dla klienta, biorąc pod uwagę interesy Raidboxes .

(2) W zakresie, w jakim korzystanie z usług klienta lub przyczyny po stronie Raidboxes sprawiają, że jest to konieczne, Raidboxes zastrzega sobie prawo do przeniesienia danych klienta do innego środowiska serwerowego (migracja danych) w celu poprawy usługi (dostępność, wydajność, zakres usługi). Raidboxes zapewni, że migracja danych jest uzasadniona dla klienta, biorąc pod uwagę interesy klienta.

(3) Klient nie jest uprawniony do posiadania stałego adresu IP przypisanego do przydzielonej mu przestrzeni dyskowej przez cały okres obowiązywania umowy. Raidboxes jest uprawniony do zmiany przydzielonego adresu IP, o ile jest to konieczne ze względów technicznych i/lub organizacyjnych.

§ 4 Rejestracja domen

(1) Klient może zlecić Raidboxes aplikację i rejestrację domen w odpowiednich rejestrach. Raidboxes świadczy w tym celu następujące usługi:

a) Raidboxes podejmuje wszelkie niezbędne działania faktyczne i techniczne w celu zarejestrowania domeny żądanej przez klienta.

b) Raidboxes najpierw sprawdza, czy domena żądana przez klienta nie została już przydzielona stronie trzeciej. Jeśli tak jest, Raidboxes niezwłocznie poinformuje o tym klienta. Nie ma dalszych zobowiązań w odniesieniu do już przydzielonej domeny.

c) Jeśli domena żądana przez klienta nie została jeszcze przydzielona stronie trzeciej, Raidboxes złoży wniosek o rejestrację domeny w odpowiednich rejestrach w imieniu klienta. Raidboxes nie ponosi odpowiedzialności za dostępność domeny.

d) Raidboxes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania rejestratora.

(2) Klient zobowiązuje się zaakceptować odpowiednie warunki handlowe lub umowne rejestrów (np. DENIC e.G.), które odnoszą się do żądanej domeny najwyższego poziomu. Odpowiednia treść tych warunków handlowych lub warunków umowy jest dostępna w Internecie. Na żądanie Raidboxes poinformuje klienta o dokładnej lokalizacji w Internecie. Klient niezwłocznie poinformuje Raidboxes , jeśli nie chce uznać indywidualnych lub szczegółowych warunków handlowych lub umownych rejestrów.

(3) Podczas rejestracji domen w różnych rejestrach (np. DENIC e.G.), osoba fizyczna musi być określona jako posiadacz lub ogólna osoba kontaktowa w przypadku zapytań. Klient poinformuje Raidboxes , która osoba ma być wymieniona w tym miejscu. Klient zobowiązuje się zapewnić, że wyznaczona przez niego osoba będzie przestrzegać odpowiednich warunków handlowych lub przydziału oraz że będzie przestrzegać obowiązków wynikających z tych warunków. Klient zwalnia Raidboxes z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

(4) Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez żądaną domenę praw osób trzecich (np. nazwy, znaku towarowego lub prawa konkurencji).

(5) Jeśli klient rozwiąże swój stosunek umowny z Raidboxes, nie będzie to miało wpływu na jego stosunek umowny z odpowiednim rejestrem, Raidboxes rozwiąże ten stosunek umowny tylko na wyraźne żądanie klienta w jego imieniu. Jeśli klient, pomimo rozwiązania stosunku umownego z Raidboxes , nie wyrazi swojej opinii na temat miejsca pobytu swojej domeny w odpowiednim czasie, Raidboxes przeniesie domenę do bezpośredniej administracji rejestru i zaprzestanie świadczenia własnych usług.

§ 5 Zawarcie umowy, opcje korekty, język umowy

(1) Prezentacja usług na stronie internetowej Raidboxes nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, lecz niewiążące zaproszenie klienta do złożenia prawnie wiążącej oferty. Klienci mogą złożyć taką ofertę, wybierając żądane usługi i przechodząc przez proces zamówienia.

(2) Otrzymanie oferty zostanie niezwłocznie potwierdzone pocztą elektroniczną przez Raidboxes . Potwierdzenie odbioru nie stanowi przyjęcia oferty.

(3) Przyjęcie oferty może zostać zadeklarowane przez Raidboxes w ciągu dwóch dni, począwszy od dnia, w którym klient złożył swoją ofertę, za pomocą alternatyw opisanych poniżej:

a) Raidboxes wysyła potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Decydujący jest czas otrzymania potwierdzenia zamówienia.

b) Raidboxes rozpoczyna się od świadczenia zamówionych usług. Decydujący w tym względzie jest czas, w którym zamówione usługi są dostępne.

c) Raidboxes zażąda płatności od klienta. Decydujący jest moment otrzymania żądania zapłaty.

d) Jeśli klient korzysta z metody płatności, dla której instrukcja płatności jest wydawana w trakcie procesu składania zamówienia lub poprzez kliknięcie przycisku, który kończy proces składania zamówienia lub natychmiast po zakończeniu procesu składania zamówienia, Raidboxes już deklaruje przyjęcie oferty w momencie, gdy klient wydaje instrukcję płatności. Czy tak jest, a jeśli tak, to dla jakich metod płatności, można znaleźć w warunkach płatności.

(4) W przypadku, gdy istnieje kilka alternatyw opisanych powyżej, czas przyjęcia oferty zostanie określony przez tę, która wystąpi jako pierwsza.

(5) Jeśli Raidboxes nie przyjmie oferty w terminie, uznaje się ją za odrzuconą. Klient nie jest już związany ofertą.

(6) Klienci mogą sprawdzić wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia i zidentyfikować błędy wejściowe. W razie potrzeby można użyć funkcji dostępnych w przeglądarce, aby powiększyć wyświetlanie wpisów. Wpisy można poprawiać za pomocą pomocy korekcyjnych dostarczonych w procesie zamawiania. Proces zamawiania można anulować w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia, zamykając przeglądarkę.

(7) Tekst umowy będzie przechowywany przez Raidboxes po zawarciu umowy. Dane zamówienia zostaną wysłane do klienta pocztą elektroniczną. Tekst umowy nie jest już dostępny dla klienta po zawarciu umowy. Ogólne Warunki Handlowe - w aktualnej wersji - można przeglądać i pobierać na stronie internetowej w dowolnym momencie.
(8) Języki dostępne do zawarcia umowy są wyświetlane w procesie zamówienia i można je tam wybrać.

§ 6 Dostępność, umowa o gwarantowanym poziomie usług

(1) Raidboxes gwarantuje ogólną dostępność usług na poziomie co najmniej 99% średniorocznie w punkcie transferu. Punktem transferu jest wyjście routera odpowiedniego używanego centrum danych.

(2) Za dostępność uważa się zdolność klienta do korzystania ze wszystkich głównych funkcji. Czasy konserwacji, jak również czasy nieprawidłowego działania zgodnie z czasem naprawy będą uważane za czasy dostępności. Czasy nieistotnych zakłóceń również nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu dostępności. Przyrządy pomiarowe Dostawcy Usług w centrum danych będą decydujące dla potwierdzenia dostępności.

(3) Klient musi niezwłocznie zgłaszać błędy i usterki na adres Raidboxes . Zgłaszanie i usuwanie usterek jest gwarantowane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt państwowych) w godzinach od 9:00 do 18:00 (godziny pracy serwisu).

(4) Raidboxes regularnie przeprowadza prace konserwacyjne. O ile wiąże się to z przerwami w świadczeniu usług, Raidboxes będzie, w miarę możliwości, przeprowadzać prace konserwacyjne tylko w okresach, gdy zapotrzebowanie jest zwykle niskie.

(5) Raidboxes ma prawo do aktualizacji dostarczonego oprogramowania w dowolnym momencie, w szczególności w celu dostosowania go do zmienionej sytuacji prawnej, rozwoju technicznego lub poprawy bezpieczeństwa IT. Czyniąc to, Raidboxes należycie uwzględni uzasadnione interesy klienta i poinformuje go w odpowiednim czasie o wszelkich niezbędnych aktualizacjach. W przypadku znacznego naruszenia uzasadnionych interesów klienta, klientowi przysługuje specjalne prawo do rozwiązania umowy.

§ 7 Obowiązki klienta

(1) Klient jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych przed dostępem osób trzecich i do zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W szczególności powinien przypisać wystarczająco złożone hasła i regularnie je zmieniać.

(2) Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych danych dotyczących umowy oraz do niezwłocznego poinformowania Raidboxes o wszelkich zmianach.

(3) Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że korzystanie odbywa się wyłącznie w zakresie uzgodnionym w umowie. Nieautoryzowany dostęp należy niezwłocznie zgłosić na adres Raidboxes .

(4) Raidboxes oferuje klientom funkcje automatycznego i ręcznego tworzenia kopii zapasowych danych. Klient jest jednak odpowiedzialny za wystarczające tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na stronie Raidboxes i musi utworzyć własne kopie zapasowe, które umożliwią niezależne przywrócenie danych.

§ 8 Zabronione użycie

(1) Klienci nie mogą przesyłać treści, które naruszają obowiązujące prawo (w szczególności przepisy dotyczące ochrony młodzieży) lub naruszają prawa osób trzecich (np. prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności przemysłowej, prawa do ochrony danych, dobra osobiste, prawo do własnego wizerunku).

(2) Klienci w szczególności nie publikują żadnych treści rasistowskich, pornograficznych, obscenicznych lub wulgarnych, gloryfikujących przemoc, w inny sposób niemoralnych, obraźliwych lub obelżywych. Nie publikują również linków odsyłających do stron internetowych, na których publikowane są wyżej wymienione treści.

(3) Klienci nie mogą instalować żadnych programów, skryptów itp., które zagrażają lub osłabiają usługi Raidboxes, przede wszystkim bezpieczeństwo i integralność serwerów i używanych środków komunikacji. Należy unikać przeciążania serwerów Raidboxes . Nadmierne obciążenie może być spowodowane w szczególności przez skrypty, które nie są zawarte w bibliotece programów Raidboxes .

(4) Umownie zabronione jest przede wszystkim korzystanie z usług Raidboxes w celu

a) treści pornograficzne, a także oferowanie i reklamowanie towarów i usług, których przedmiotem są treści pornograficzne i/lub erotyczne (np. sprzedaż i oferowanie nagich zdjęć, zabawek erotycznych, peep show, prostytucji, usług towarzyskich itp;)

b) obsługa portali do pobierania lub przesyłania strumieniowego lub porównywalne wykorzystanie do masowej dystrybucji plików (udostępnianie plików);

c) obsługa stron phishingowych, dystrybucja złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, ransomware, oprogramowanie szpiegujące itp.) i obsługa botnetów;

d) wydobywanie kryptowalut;

e) wysyłanie niechcianych reklam pocztą elektroniczną (spam);

f) organizowanie publicznych gier losowych lub oferowanie, reklamowanie i/lub porównywanie stron internetowych oferujących gry losowe;

g) Treści, które ujawniają tożsamość (nazwisko, imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu tożsamości itp.) innych osób (doxxing) i/lub służą zastraszaniu innych osób;

h) Treści o charakterze ekstremistycznym i/lub treści nawołujące do przemocy i nienawiści wobec grup ludzi i/lub organizacji;

i) Treści, które oferują lub reklamują zabronione lub niebezpieczne substancje lub przedmioty (np. narkotyki, broń itp.).

§ 9 Ograniczenia użytkowania, zgłoszenia nadużyć

(1) Raidboxes zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez klientów. W zakresie, w jakim Raidboxes dowie się o naruszeniu, Raidboxes podejmie natychmiastowe działania po odpowiednim zbadaniu i, w zależności od rodzaju i wagi, usunie naruszenie lub zablokuje do niego dostęp.

(2) Raidboxes zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących środków, jeśli klient w sposób zawiniony naruszy swoje zobowiązania lub będzie korzystał z usług Raidboxes z naruszeniem prawa i/lub umowy:

a) Wyłączenie poszczególnych funkcji;

b) Zablokowanie dostępu klienta, tymczasowo lub na stałe, w zależności od wagi naruszenia;

c) Częściowe lub całkowite zablokowanie lub usunięcie treści;

d) Nadzwyczajne rozwiązanie umowy z ważnego powodu;

(3) Jeśli Raidboxes otrzyma zgłoszenie o możliwym naruszeniu praw lub możliwym naruszeniu (zgłoszenia nadużyć), Raidboxes skonfrontuje klienta z oskarżeniem i da mu możliwość skomentowania. Ma to zastosowanie tylko w zakresie, w jakim zgłoszone naruszenie lub naruszenie nie jest oczywiste.

(4) W przypadku zablokowania, dostęp zostanie przywrócony tylko wtedy, gdy naruszenie lub naruszenie zostało trwale wyeliminowane lub klient złożył wystarczające oświadczenie o zaprzestaniu i zaniechaniu z klauzulą kary. Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia za czas trwania blokady, jeśli jest odpowiedzialny za naruszenie lub naruszenie.

§ 10 Zwolnienie

Klient zwolni Raidboxes na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich, które zostaną podniesione przeciwko Raidboxes w związku z naruszeniem praw, za które klient jest odpowiedzialny podczas korzystania z usług Raidboxes . Odszkodowanie obejmuje również zwrot kosztów, które powstały lub powstały w wyniku niezbędnej i odpowiedniej obrony prawnej.

§ 11 Warunki płatności

(1) Wysokość wynagrodzenia, odpowiedni okres fakturowania i termin płatności wynikają w każdym przypadku z opisu usługi obowiązującego w momencie zawarcia umowy.

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, uzgodnione wynagrodzenie jest należne w każdym przypadku na początku uzgodnionego okresu rozliczeniowego.

(3) Raidboxes udostępnia faktury klientów w obszarze logowania (Dashboard) jako pliki do pobrania i wydrukowania.

(4) Szczegóły przetwarzania płatności zależą od środków płatności wybranych przez klienta i dostawcy usług płatniczych. Klient zostanie poinformowany o wykorzystywanym dostawcy usług płatniczych i jego postanowieniach umownych podczas procesu składania zamówienia.

(5) Klient jest zobowiązany do zdeponowania i aktualizowania ważnego środka płatniczego odpowiadającego wybranej metodzie płatności przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 12 Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie

(1) Okres obowiązywania umowy wynika w każdym przypadku z opisu usługi obowiązującego w momencie zawarcia umowy.

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) Początkowy okres umowy może zostać rozwiązany bez wypowiedzenia w dowolnym momencie po Twojej stronie;

b) Bez wypowiedzenia, początkowy okres jest automatycznie przedłużany po jego zakończeniu o wybrany okres rozliczeniowy. Konsumenci mogą następnie wypowiedzieć przedłużony stosunek umowny w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedsiębiorcy są związani umową na czas trwania wybranego okresu rozliczeniowego.

(3) Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(4) Jeżeli klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia lub jego nieznacznej części przez dwa kolejne miesiące lub, w okresie dłuższym niż dwa miesiące, z zapłatą wynagrodzenia w wysokości równej wynagrodzeniu za dwa miesiące, Raidboxes ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

(5) Raidboxes zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zwłoki w płatności.

§ 13 Odpowiedzialność

(1) Raidboxes ponosi nieograniczoną odpowiedzialność:

- w przypadku złej woli, zamiaru lub rażącego niedbalstwa;

- w ramach wyraźnie udzielonej gwarancji;

- za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia;

- za naruszenie istotnego zobowiązania umownego, którego spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania niniejszej umowy i na którego przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać ("zobowiązanie kardynalne"), ale ograniczone do szkody, której można było racjonalnie oczekiwać w momencie zawarcia umowy;

- zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(2) We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność ze strony Raidboxes jest wykluczona.

(3) Raidboxes nie ponosi odpowiedzialności za wady istniejące już w momencie zawarcia umowy, chyba że zachodzi przypadek określony w ust. 1.

(4) Powyższe zasady odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do postępowania i roszczeń wobec pracowników, przedstawicieli prawnych i zastępców prawnych Raidboxes.

 § 14 Zastrzeżenie prawa do zmiany, korekty ceny

(1) Raidboxes ma prawo do zmiany i dostosowania ogólnych zasad i warunków w okresie obowiązywania umowy, jeśli istnieje techniczna, prawna i / lub ekonomiczna konieczność. Raidboxes prześle klientowi zmienione warunki w formie tekstowej i zamieści specjalne odniesienie do nowych przepisów. Jednocześnie Raidboxes wyznaczy klientowi rozsądny termin na zadeklarowanie, czy akceptuje zmienione ogólne warunki dalszego korzystania z usług. W przypadku braku deklaracji w tym okresie, zmienione warunki uznaje się za zaakceptowane. Raidboxes wyraźnie zwróci uwagę klienta na tę konsekwencję prawną na początku tego okresu.

(2) Raidboxes ma prawo dostosować ceny uzgodnione z klientem według własnego uznania do zmian kosztów, które są decydujące dla obliczenia ceny. W zależności od wzrostu lub spadku kosztów, Raidboxes odpowiednio obniży lub podwyższy ceny. Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury IT, koszty personelu, koszty sprzedaży i marketingu, a także koszty finansowania, podatki i inne opłaty mają decydujące znaczenie dla kalkulacji cen. Raidboxes rozważy podwyżkę cen, na przykład, jeśli rozwój kosztów prowadzi do wzrostu całkowitych kosztów świadczenia uzgodnionych usług. Raidboxes poinformuje klientów w odpowiednim czasie o planowanych korektach cen. Korekty cen wejdą w życie najwcześniej w następnym okresie rozliczeniowym. Zwykłe prawo klientów do wypowiedzenia umowy pozostaje nienaruszone.

§ 15 Postanowienia różne

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli klient jest konsumentem, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu pozostają nienaruszone.

(2) O ile klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest siedziba Raidboxes.

(3) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zastąpią takie postanowienia skutecznymi i wykonalnymi postanowieniami, które jak najdokładniej odpowiadają znaczeniu i celowi gospodarczemu, a także intencji stron w momencie zawarcia umowy. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w umowie.

(4) Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(5) Raidboxes nie jest przygotowany do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów i nie jest do tego zobowiązany.