Ogólne warunki handlowe Raidboxes GmbH

Zawartość oferty online

A. Przepisy ogólne

1. Zakres stosowania, zmiana warunków ogólnych

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe odnoszą się do wszystkich usług świadczonych przez Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (zwanego dalej Raidboxes).
  Termin "klient(klienci)" używany w dalszej części odnosi się zarówno do konsumentów w rozumieniu § 13 BGB, jak i do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB.
 2. Raidboxes świadczy wszystkie usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, nawet jeśli nie ma do nich wyraźnego odniesienia. Dotyczy to również w szczególności sytuacji, gdy klient stosuje własne ogólne warunki handlowe, które zawierają warunki sprzeczne lub odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ogólne Warunki Handlowe Raidboxes obowiązują również wyłącznie w przypadku, gdy Raidboxes bez zastrzeżeń realizuje zamówienie wiedząc o warunkach klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od warunków tutaj wymienionych.
 3. Oprócz niniejszych Ogólnych Warunków Raidboxes, dla poszczególnych produktów, w szczególności dla domen, obowiązują dodatkowe warunki specjalne, które są dostępne tutaj. Te dodatkowe warunki obowiązują także wtedy, gdy dany produkt jest jedynie częścią pakietu zarezerwowanego przez klienta, który obejmuje także inne usługi.
 4. Raidboxes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmiany w terminie wyznaczonym przez Raidboxes, zmianę uważa się za zatwierdzoną. Raidboxes poinformuje klienta w zawiadomieniu o zmianie, iż zmiana stanie się skuteczna, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku terminowego, formalnego sprzeciwu w stosunkach między stronami nadal obowiązują poprzednie OWH; w tym przypadku zarówno klient, jak i Raidboxes mają prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o OWH w ramach specjalnego prawa do wypowiedzenia.

§2 Przedmiot umowy, nieodpłatne świadczenia, zmiany do umowy

 1. Raidboxes oferuje usługi typu Software as a Service (SaaS) w zakresie udostępniania treści przez Internet. W tym celu zasoby systemowe są udostępniane klientowi na serwerze. Klient może przechowywać treści na tym serwerze do pewnego stopnia. Treści są udostępniane na serwerze pod domeną internetową przypisaną do klienta w celu pobierania ich przez Internet. Dokładny zakres wynika z opisu usług w taryfach oferowanych przez Raidboxes.
 2. Konkretnym przedmiotem umowy jest tak zwane "konto Raidboxes" (dalej jednolicie używane dla określenia menu klienta i całej umowy), w ramach którego klient może założyć i zarządzać jednym lub kilkoma "Boxami" (dalej także "Box"), domenami i dodatkami.
  Boxy to zasoby systemowe, które są udostępniane klientowi w celu szybkiego i przyjaznego tworzenia nowych instalacji systemu zarządzania treścią (CMS) WordPress o otwartym kodzie źródłowym. Maksymalna możliwa liczba Boxów na umowę wynika z opisu usługi w taryfach oferowanych przez Raidboxes. Zgodnie z opisem danej usługi, klientowi zostanie udostępniona przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa (w postaci CPU i RAM) oraz typ serwera, a także inne specyficzne dla danej oferty opcje ustawień zasobów systemowych udostępnianych przez Raidboxes. Opcje ustawień specyficzne dla oferty oznaczają funkcje, które Raidboxes udostępnia na poziomie serwera. Obejmują one w szczególności dostęp do zapisu plików i folderów głównego oprogramowania WordPress, ustawień serwera WWW oraz kopii zapasowych, a także usług dodatkowych Raidboxes.
 3. Raidboxes ma prawo angażować podwykonawców w przyznawanie przestrzeni dyskowej oraz zasobów serwerowych. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia Raidboxes z jego wyłącznego zobowiązania wobec klienta do pełnego wykonania umowy.
 4. Zawartość przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla klienta jest regularnie archiwizowana przez Raidboxes (backups). Szczegóły dotyczące częstotliwości i procedury wykonywania kopii zapasowych znajdują się w opisie usługi. Klient nie ma prawa do wydania nośników kopii zapasowych, a jedynie do ponownego przeniesienia zawartości kopii zapasowej na serwer.
 5. Raidboxes zastrzega sobie prawo do rozszerzania usług i wprowadzania ulepszeń, jeśli służą one postępowi technicznemu, wydają się konieczne do zapobieżenia nadużyciom lub dostawca jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Inne zmiany treści umowy, w tym niniejszego regulaminu, mogą być dokonywane przez Raidboxes - za zgodą Klienta - pod warunkiem, że zmiana ta jest uzasadniona dla Klienta, z uwzględnieniem interesów Raidboxes. W szczególności nieuzasadniona jest każda zmiana umowy, która prowadzi do ograniczenia głównych świadczeń Raidboxes wynikających z umowy. Zgodę na zmianę umowy uważa się za udzieloną, jeśli klient nie sprzeciwi się zmianie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie. Raidboxes zobowiązuje się do poinformowania klienta o konsekwencjach braku sprzeciwu w trakcie powiadamiania o zmianach.
 6. O ile jest to konieczne ze względu na użytkowanie przez klienta lub z przyczyn leżących po stronie Raidboxes, Raidboxes zastrzega sobie prawo do przeniesienia danych klienta na inne środowisko serwerowe (migracja danych). Celem jest tu zawsze poprawa wyników w zakresie dostępności, wydajności lub zakresu usług. Raidboxes zadba przy tym o to, aby migracja danych była rozsądna dla klienta, z uwzględnieniem interesów Raidboxes.
 7. Dobrowolne, darmowe usługi i korzyści Raidboxes, które są wyraźnie oznaczone jako takie i nie są częścią opisu usługi, mogą zostać przerwane przez Raidboxes w dowolnym momencie. Raidboxes będzie brał pod uwagę uzasadnione interesy klienta przy wprowadzaniu zmian i zaprzestaniu świadczenia bezpłatnych usług i korzyści.
 8. Rejestracja domen
  Jeżeli Klient zleca Dostawcy rejestrację domeny, umowa zawierana jest wyłącznie pomiędzy Klientem a odpowiednim rejestrem (Sekretarz). Raidboxes działa na rzecz klienta w ramach stosunku agencyjnego. Raidboxes nie ma wpływu na przydział domeny przez rejestr. Raidboxes nie sprawdza również, czy rejestracja nie narusza praw osób trzecich. Raidboxes jest uprawniony do zwolnienia domeny klienta po zakończeniu umowy.

§3 Zawarcie umowy

 • Usługi opisane na stronie Raidboxes nie stanowią wiążących ofert ze strony świadczeniodawcy, lecz służą jako podstawa do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
 • Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online, zamieszczonego na stronie internetowej Raidboxes. Aby złożyć ofertę, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. W celu rejestracji klient zostanie poproszony o podanie nazwiska i adresu e-mail. Utworzone w tym procesie konto Raidboxes jest dla klienta bezpłatne.
  Jeśli klient chce korzystać z naszych usług, dalsze dane niezbędne do zawarcia umowy musi podać w procesie zamówienia po wybraniu taryfy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Po przejściu przez proces zamawiania klient składa wiążącą ofertę w rozumieniu §§ 145 f. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), klikając na przycisk " Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" (= oświadczenie woli klienta o zawarciu umowy). BGB.
  Tę ofertę Raidboxes może przyjąć w ciągu 2 dni:
 1. Poprzez utworzenie lub przekształcenie Boxa lub
 2. Poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną.
 1. Jeśli istnieje kilka z tych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z nich pojawi się jako pierwsza. Jeśli Raidboxes nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty, w konsekwencji czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
 2. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem trzeciego dnia po wysłaniu oferty.
 3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Raidboxes, tekst umowy zostanie zapisany przez Raidboxes i przesłany klientowi w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej po wysłaniu zamówienia. Jednak po wysłaniu zamówienia klient nie ma możliwości zapoznania się z tekstem umowy za pośrednictwem strony internetowej Raidboxes.
  Przed złożeniem wiążącego zamówienia poprzez formularz zamówienia online Raidboxes, klient może na bieżąco korygować swoje wpisy. Ponadto, przed wiążącym złożeniem zlecenia wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzającym i tam też można dokonać korekty.
 4. Do zawarcia umowy dostępne są języki: niemiecki, hiszpański i angielski.
 5. Realizacja zamówień i kontakt odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznej obsługi zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Raidboxes mogły być na ten adres odbierane. W szczególności, korzystając z filtrów antyspamowych, Klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysyłane przez Raidboxes lub osoby trzecie, którym Raidboxes zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

§4. Faza testowa (demo box)

 1. Przed zawarciem umowy klient ma możliwość utworzenia i korzystania z bezpłatnego Demo Box przez okres testowy - czas trwania zależy od wybranej taryfy. Faza testowa rozpoczyna się od utworzenia pierwszego Boxa na koncie Raidboxes. Już w fazie testowej klient ma możliwość przekształcenia utworzonego przez siebie bezpłatnego Demo Box w Box płatny oraz utworzenia i korzystania z jednego lub więcej płatnych Boxów oprócz tego jednego.
 2. Klient musi zapewnić poprawność danych dla wspólnej umowy. Aby przekształcić darmowy Demo Box w płatny Box lub założyć płatny Box dodatkowy, klient musi złożyć odpowiednią deklarację w panelu administracyjnym i podać informacje niezbędne do realizacji umowy (imię i nazwisko, adres pocztowy z możliwością wezwania (bez skrytek pocztowych lub innych anonimowych adresów), adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie dane bankowe). Klient zapewnia, że wszystkie dane przesyłane do Raidboxes są poprawne i kompletne. W przypadku zmian klient musi niezwłocznie zaktualizować dane poprzez pulpit nawigacyjny lub poprzez powiadomienie Raidboxes pocztą, czatem lub e-mailem. Po zakończeniu okresu próbnego darmowy Demo Box zostanie usunięty, jeśli Klient nie przekształci go w Box płatny przed upływem okresu próbnego. Jeśli klient nie zamieni darmowego Demo Boxa na płatny w ciągu tygodnia od zakończenia okresu próbnego, Box ten zostanie automatycznie i nieodwołalnie usunięty przez Raidboxes.
 3. Jeśli klient nie przekształci Demo Boxa w płatny Box ani nie utworzy innego płatnego Boxa, to cała umowa zostanie automatycznie zakończona tydzień po zakończeniu fazy testowej, bez konieczności jej rozwiązywania przez klienta lub Raidboxes. Klient zostanie poinformowany o automatycznym usunięciu Boxa przed zakończeniem fazy testowej. Nawet po zakończeniu fazy testowej klient otrzyma powiadomienie o tym dwukrotnie w ciągu tygodnia — w rozsądnych odstępach czasu — na podany przez niego adres e-mail.
 4. Więcej informacji na temat Demo Boxów znajduje się w części B.

§5. Zakres usług/ dostępność

 1. Raidboxes udostępnia klientowi na czas trwania umowy bezpłatne konto "Raidboxes" w odpowiedniej aktualnej wersji. Aktualny zakres funkcji i usług "Raidboxes-Konto" wynika z aktualnego opisu usługi na stronie internetowej Raidboxes.
 2. Usługa online Raidboxes jest oferowana w zależności od dostępności. Dostępność na poziomie 100% jest technicznie nieosiągalna i dlatego nie może być gwarantowana przez Raidboxes. Ze względu na zdecentralizowaną strukturę Internetu Raidboxes odpowiada za dostępność tylko w takim zakresie, w jakim brak dostępności wynika z części sieci obsługiwanej przez niego, samego serwera internetowego lub jednego z jego pośredników. Serwery, na których opierają się nasze usługi, są obsługiwane przez Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. i dogado GmbH. Hetzner gwarantuje dostępność na poziomie 99,9% średniorocznie (punkt 3.2 OWH Hetzner), Digital Ocean dostępność na poziomie 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla), a dogado pomiędzy 99%-99,99% w zależności od komponentu. Raidboxes jest wyjątkowo zaangażowany w utrzymanie tych poziomów.
 3. O ile nie ustalono inaczej, Raidboxes gwarantuje dostępność swoich usług oferowanych przez Internet na poziomie co najmniej 99% średniorocznie. Dostępność jest zapewniona, gdy zasoby i usługi systemu są zasadniczo gotowe do działania. Dostępność jest obliczana na podstawie czasu przypisanego do danego miesiąca kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy, pomniejszonego o czasy konserwacji zdefiniowane poniżej. Raidboxes przeprowadza prace konserwacyjne, o ile jest to możliwe, w okresach niskiego użytkowania.
 4. Raidboxes niezwłocznie usunie wszystkie błędy w oprogramowaniu zgodnie z możliwościami technicznymi. Błąd istnieje wtedy, gdy konto Raidboxes nie spełnia funkcji określonych w opisie usługi, dostarcza błędnych wyników lub nie działa prawidłowo w inny sposób, tak że korzystanie z "konta Raidboxes" jest niemożliwe lub ograniczone. Raidboxes jest zależne od infrastruktur, które są obsługiwane przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) i na które Raidboxes nie ma wpływu. Dlatego może dojść do zakłóceń lub osłabień, które mają swoją przyczynę poza sferą wpływów Raidboxes, w szczególności zakłóceń w Internecie lub przez siły wyższe.
 5. Raidboxes polega na infrastrukturach zarządzanych przez osoby trzecie (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) w celu świadczenia usług, a Raidboxes nie ma wpływu na te infrastruktury. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub niedogodności, które mają swoją przyczynę poza sferą wpływów Raidboxes, w szczególności zakłócenia w Internecie lub spowodowane siłą wyższą.
  Następujące okoliczności nie są liczone jako zakłócenia w działaniu:
 • Przerwy w dostępności spowodowane zakłóceniami na terenie osób trzecich, na które Raidboxes nie ma wpływu
 • Przerwy spowodowane działaniem siły wyższej
 • Krótkotrwałe przerwy w działaniu, które są konieczne, aby zapobiec lub uniknąć konkretnych zagrożeń przez możliwe nadużycie przez osoby trzecie (tzw. exploity) (np. przez aktualizacje).
 1. Aby utrzymać wydajność zastosowanej technologii, Raidboxes regularnie przeprowadza prace konserwacyjne i serwisowe. O ile prace te wiążą się z przerwami w świadczeniu usług, Raidboxes, o ile to możliwe, zaplanuje je w czasie, gdy zapotrzebowanie jest zazwyczaj niewielkie.
 2. Aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, regularnie instalowane są aktualizacje oprogramowania. Może to wpłynąć na zmianę zakresu i kształtu usług świadczonych przez Raidboxes. Nie można wykluczyć, że będzie to wymagało również zmian w treściach zdeponowanych przez klienta lub aplikacjach przez niego zainstalowanych. W miarę możliwości Raidboxes poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem. Jeśli taka aktualizacja systemu wymaga zmian nieakceptowalnych dla klienta, może on nadzwyczajnie wypowiedzieć umowę.
 3. W czasie trwania umowy na życzenie klienta w każdej chwili możliwa jest zmiana na taryfę o większej wydajności (upgrade) lub mniejszej wydajności (downgrade). O ewentualne opłaty związane z tą zmianą należy pytać w Raidboxes. Wraz z dokonaną zmianą rozpoczyna się nowa umowa na podstawie opisu usługi i Ogólnych Warunków Handlowych obowiązujących w momencie dokonywania zmiany oraz, jeśli ma to zastosowanie, z nowym minimalnym okresem obowiązywania. W przypadku zmiany na wyższą taryfę, wszelkie niewykorzystane płatności dokonane przez klienta za starą taryfę zostaną zwrócone.
 4. Klient nie jest uprawniony do posiadania tego samego adresu IP przypisanego do serwera przez cały okres obowiązywania umowy.

§6. Zakłócenia wydajności

 1. Raidboxes będzie usuwało awarie w ramach swoich możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Raidboxes o wszelkich zauważonych przez niego usterkach ("zgłoszenie usterki"). Jeśli usterka nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie, klient wyznaczy Raidboxes odpowiedni okres czasu (zazwyczaj jeden tydzień). Okres ten musi mieć formę pisemną. Jeśli w tym czasie usterka nie zostanie usunięta, klient ma prawo do odszkodowania za poniesione szkody. Roszczenie to nie dotyczy wersji beta oferowanych przez Raidboxes, dobrowolnych darmowych usług oraz Demo Boxów.
 2. Jeśli funkcjonalność Boxów zostanie ograniczona z powodu zawartości niezgodnej z umową lub z powodu użycia wykraczającego poza założone umową użycie, klient nie może dochodzić żadnych praw z tytułu zakłóceń z tego powodu. W przypadku wystąpienia siły wyższej Raidboxes jest zwolniony z obowiązku świadczenia.
 3. Jeśli Raidboxes nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy Raidboxes nie zastosuje się do rozsądnego okresu czasu wyznaczonego przez klienta. Okres ten powinien być ustalony na piśmie. Forma pisemna może być zastąpiona formą elektroniczną, jeśli klient doda swoje imię do deklaracji i opatrzy dokument elektroniczny kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie. Okres ten musi być co najmniej dwutygodniowy.

§7. Zmiany w wydajności

 1. Raidboxes zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług, o ile nie jest to nieuzasadnione dla klienta.
 2. Raidboxes zastrzega sobie również prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług,
 • w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani w związku ze zmianą sytuacji prawnej;
 • o ile zastosujemy się w ten sposób do orzeczenia sądu lub decyzji urzędowej wydanej przeciwko nam;
 • w zakresie, w jakim dana zmiana jest niezbędna do usunięcia istniejących luk w zabezpieczeniach;
 • jeśli zmiana jest korzystna jedynie dla klienta; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na klienta.
 1. Zmiany, które tylko w nieznacznym stopniu wpływają na usługi Dostawcy Usług, nie stanowią zmian usług w rozumieniu niniejszego ustępu. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym i zwykłych zmian w układzie funkcji.

§8. Postanowienie o odwołaniu

 1. Jeśli klient ma być uznany za konsumenta w rozumieniu § 13 BGB, może on odstąpić od zawartej umowy w ciągu czternastu dni (okres odstąpienia) bez podania przyczyn. Zgodnie z § 13 BGB, konsumentem jest "każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową". Raidboxes ma prawo decydować o tym, czy status konsumenta istnieje.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Raidboxes o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można posłużyć się załączonym wzorem formularza odstąpienia, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeśli powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Konsekwencje odstąpienia od umowy
  Po skutecznym odstąpieniu od umowy, dokonane dotychczas płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Raidboxes otrzymało informację o Twoim odstąpieniu od tej umowy. W celu dokonania zwrotu Raidboxes użyje takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną pobrane żadne opłaty z tytułu tego zwrotu.
 4. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: (Niepotrzebne skreślić)

Do Raidboxes GmbH
Hafenstraße 32 
48153 Münster DE
support@raidboxes.io
Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołujemy (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/wykonanie następującej usługi (*)
Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)
Imię i nazwisko konsumenta(ów)
Adres konsumenta(ów)
Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
Data(*)

§9. Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

 1. Czas trwania umowy wynika z wybranego przez klienta przedziału czasowego płatności. Po upływie czasu trwania umowy jest ona automatycznie przedłużana o okres wybranego wcześniej przedziału płatności.
 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, bez wypowiedzenia, na koniec umowy.
 3. Wypowiedzenie może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej listem lub poprzez bezpieczny obszar administracyjny online ( panel administracyjny Raidboxes). Rezygnacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna, jeśli adres e-mail, którym posługuje się nadawca, jest zapisany na koncie klienta. Wypowiedzenie musi zawierać istotne elementy umowy (nazwisko, imię, numer klienta, numer umowy, numer Box).
 4. Jeśli klient posiada kilka Boxów, konieczne jest, aby wypowiedzenie zawierało konkretną informację, który Box i która umowa ma zostać wypowiedziana.
 5. Jeżeli data rozwiązania nie jest określona, wybiera się datę wygaśnięcia umowy.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta musi on wskazać, co ma się stać z zarejestrowanymi dla niego domenami. Jeżeli klient nie przekaże w odpowiednim czasie instrukcji w tym zakresie, nawet na żądanie Raidboxes, Raidboxes ma prawo do usunięcia domen (Zamknięcie). Jeżeli wypowiedzenie dokonywane jest przez Raidboxes, powyższe stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż Raidboxes musi zażądać od klienta dostarczenia instrukcji z wypowiedzeniem.
 7. Prawo obu stron do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód do wypowiedzenia umowy przez Raidboxes istnieje w szczególności w następujących przypadkach:
 1. Klient zalega z zapłatą uzgodnionego wynagrodzenia lub jego nieznacznej części za dwa kolejne terminy lub klient zalega z zapłatą wynagrodzenia w okresie obejmującym więcej niż dwa terminy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za dwa miesiące.
 2. Klient jest niewypłacalny lub został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku lub wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego został odrzucony z powodu braku majątku.
 3. Klient narusza istotne zobowiązania umowne i nie zaprzestaje niezwłocznie tego naruszania pomimo ostrzeżenia lub powiadomienia o zablokowaniu treści przez Raidboxes.

10. Warunki płatności

 1. Wysokość opłat wnoszonych przez klienta na rzecz Raidboxes oraz odpowiedni okres rozliczeniowy wynikają z opisu usługi w taryfie wybranej przez klienta.
 2. Faktury są zawsze wystawiane online poprzez umieszczenie ich w panelu nawigacyjnym jako plik do pobrania i wydrukowania.
  Faktura online jest uważana za otrzymaną przez klienta, gdy może on ją wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym, a więc gdy dotarła ona do miejsca, w którym klient nią dysponuje. Dotyczy to również sytuacji, gdy Raidboxes dodatkowo wysyła klientowi fakturę e-mailem w formie dokumentu PDF.
 3. Raidboxes oferuje klientowi możliwość zapłaty wszelkich należności za pomocą polecenia zapłaty, faktury lub karty kredytowej. Wynikający z tego okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania umowy. Wpłaty są zawsze dokonywane z góry.
 1. Płatność na podstawie faktury: Jeśli wybrano metodę płatności faktura, opłaty zależne od użytkowania są należne z góry za wybrany okres umowy. Faktury są płatne w ciągu 10 dni.
 2. Płatność poprzez polecenie zapłaty SEPA: W przypadku płatności poprzez polecenie zapłaty SEPA, klient jest obciążany opłatą niezależną od sposobu wykorzystania. W takim przypadku klient upoważnia Raidboxes do pobrania płatności, które mają być dokonane przez klienta z konta wskazanego przez klienta. W tym celu klient udziela Raidboxes pełnomocnictwa do polecenia zapłaty (SEPA), które może zostać odwołane w dowolnym momencie. Obecnie akceptujemy polecenia zapłaty z Niemiec, Austrii i Holandii. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, choć nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową z tytułu obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Klient ma prawo udowodnić, że Raidboxes nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda jest znacznie mniejsza. W tym celu do klienta zostanie wysłane przypomnienie, które należy przekazać. Nie będzie automatycznej dalszej windykacji tego roszczenia.
 3. Płatność kartą kredytową: Przy płatności kartą kredytową klient jest z góry obciążany opłatą niezależną od użytkowania. Aby to zrobić, klient musi wprowadzić dane swojej karty kredytowej w panelu nawigacyjnym. Jeśli obciążenie konta zostanie odrzucone przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych (np. z powodu nieaktualnych danych karty kredytowej) lub nie jest możliwe ze względów technicznych, Raidboxes zastrzega sobie prawo do zmiany metody płatności na fakturę (lit. a. powyżej) lub polecenie zapłaty SEPA (lit. b. powyżej). Klient zostanie poinformowany przez Raidboxes w odpowiednim czasie o wszelkich problemach z poleceniem zapłaty i będzie miał możliwość zaktualizowania danych swojej karty kredytowej lub informacji rozliczeniowych w odpowiednim czasie przed zmianą.
 1. Jeżeli klient zalega z płatnością, Raidboxes ma prawo odmówić wykonania usługi po wysłaniu upomnienia. Zazwyczaj odbywa się to poprzez zablokowanie Boxa. Nie ma to wpływu na obowiązek zapłaty przez klienta. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Raidboxes pozostaje nienaruszone.
 2. Jeśli klient zalega z zapłatą istotnej części wynagrodzenia przez dwa kolejne miesiące lub z zapłatą kwoty odpowiadającej opłacie miesięcznej przez okres dłuższy niż dwa miesiące, Raidboxes może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z ważnego powodu.
 3. Jak w przypadku każdej usługi świadczonej w sposób ciągły, koszty usług świadczonych przez Raidboxes mogą ulec zmianie ze względu na zmiany kontekstu prawnego i ekonomicznego (np. wzrost kosztów energii i telekomunikacji). Raidboxes zastrzega sobie prawo do zmiany cen na początku nowego okresu rozliczeniowego z sześciotygodniowym okresem na zmianę. Klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w momencie wejścia w życie zmiany ceny. Jeśli klient nie skorzysta z tego w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiana zostanie uznana za zatwierdzoną; Raidboxes wyraźnie zwróci na to uwagę klientowi.
 4. Raidboxes ma prawo do odpowiedniego podniesienia opłat. W każdym razie roczny wzrost o nie więcej niż 10% jest w tym wypadku rozsądny. Podwyższenie opłaty wymaga zgody klienta. Zgodę uważa się za udzieloną, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec podwyżki w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie. Raidboxes jest zobowiązany do poinformowania klienta o konsekwencjach braku sprzeciwu w powiadomieniu o zmianach.

§11. Obowiązki i odpowiedzialność klienta

 1. Klient ma możliwość ręcznego wykonania kopii zapasowej wszystkich plików i ustawień oprogramowania za pomocą funkcji kopii zapasowej. Odpowiednie opcje tworzenia kopii zapasowych są dostępne w pulpicie nawigacyjnym. Niezależnie od obowiązku tworzenia kopii zapasowych przez Raidboxes, klient jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych na własną odpowiedzialność.
 2. Odpowiedzialność za treść spoczywa na kliencie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które przechowuje w Boxie lub udostępnia do pobrania. W ramach swojego obowiązku przestrzegania przepisów ustawowych i umownych klient odpowiada również za postępowanie osób trzecich działających w jego imieniu, w szczególności zastępców i pomocników. Dotyczy to również innych osób trzecich, którym świadomie udostępnia on niezbędne dane dostępowe. Raidboxes nie jest w stanie sprawdzić zawartości stron klientów pod kątem ewentualnych naruszeń. Ponadto Klient zapewnia, że zainstalowane przez niego programy, skrypty lub podobne nie będą zagrażały działaniu serwera lub sieci komunikacyjnej Raidboxes, ani bezpieczeństwu i integralności innych danych przechowywanych na serwerach Raidboxes.
 3. Treści przechowywane przez klienta na przeznaczonej dla niego przestrzeni dyskowej mogą być chronione prawem autorskim i prawem o ochronie danych osobowych. Klient udziela Raidboxes prawa do udostępniania treści przechowywanych przez niego na serwerze w przypadku zapytań przez Internet, a w szczególności do ich powielania i przekazywania w tym celu oraz do możliwości ich powielania w celu tworzenia kopii zapasowych danych. Klient powinien na własną odpowiedzialność sprawdzić, czy wykorzystanie przez niego danych osobowych spełnia wymogi prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczne posługiwanie się hasłami spoczywa na kliencie. Raidboxes wyraźnie zaznacza, że w Internecie nieustannie podejmowane są próby odgadywania haseł dostępu za pomocą automatycznych prób. Obowiązkiem klienta jest ochrona swoich Boxów przed takimi atakami i wybieranie haseł w taki sposób, by nie były one zagrożone przez takie próby skanowania.
 5. Klient jest odpowiedzialny za regularną zmianę swoich haseł. Należy wybierać tylko te hasła, które po weryfikacji są uważane za bardzo silne. Klient zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy haseł otrzymanych od Raidboxes w celu uzyskania dostępu oraz do natychmiastowego poinformowania Raidboxes, gdy tylko dowie się, że nieuprawnione osoby trzecie znają dane hasło. Podobnie, klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Raidboxes, gdy tylko uzyska informacje, że osoby trzecie korzystają z jego serwera bez upoważnienia.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych danych osobowych podczas rejestracji oraz do niezwłocznego poinformowania Raidboxes o wszelkich zmianach tych danych.
 7. Klient zwalnia Raidboxes z wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie wobec Raidboxes z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami przechowywanymi przez Klienta na serwerze. W związku z tym klient poniesie koszty koniecznej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie w odpowiedniej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku roszczeń osób trzecich, klient zobowiązany jest do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania Raidboxes wszelkich informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń i obrony.
 8. W przypadku bezpośredniego lub faktycznego naruszenia powyższych zobowiązań, jak również w przypadku dochodzenia nie w sposób oczywisty nieuzasadnionych roszczeń przez osoby trzecie wobec Raidboxes w związku z treściami przechowywanymi na serwerze, Raidboxes jest uprawniony, również biorąc pod uwagę uzasadnione interesy Klienta, do czasowego zaprzestania podłączania tych treści do Internetu w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. Raidboxes bezzwłocznie poinformuje klienta o tym działaniu.
 9. Jeśli programy, skrypty lub podobne elementy zainstalowane przez klienta zagrażają lub osłabiają działanie serwera lub sieci komunikacyjnej Raidboxes lub bezpieczeństwo i integralność innych danych przechowywanych na serwerach Raidboxes, Raidboxes może dezaktywować lub odinstalować te programy, skrypty itp. Jeżeli wymaga tego usunięcie zagrożenia lub uszczerbku, Raidboxes jest również uprawniony do przerwania połączenia treści przechowywanych na serwerze z Internetem. Raidboxes bezzwłocznie poinformuje klienta o tym działaniu.
 10. Klient powinien unikać nadmiernego obciążania systemu serwerowego Raidboxes. Nadmierne obciążenie może być spowodowane w szczególności przez takie skrypty, które nie są zawarte w bibliotece programów Raidboxes. W przypadku, gdy treści zamieszczane przez Klienta zakłócają lub poważnie zagrażają funkcjonalności, bezpieczeństwu lub dostępności systemu serwerowego, Raidboxes ma prawo do usunięcia konta Klienta.

§12. Zgodność z prawem i zakazane zastosowania

 1. Klient może zezwolić swoim pracownikom/pełnomocnikom na korzystanie z Boxa w całości lub w części.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, w szczególności również do podawania na stronie internetowej informacji przewidzianych przez TMG i DS-GVO. W szczególności treści możliwe do pobrania, zapisane dane, wyświetlane banery, jak również słowa kluczowe używane we wpisach w wyszukiwarkach nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich (w szczególności znaków towarowych, praw do nazw i praw autorskich).
  Za szczególnie poważne naruszenia uważa się
 • Naruszenia prawa o ochronie nieletnich
 • Istotne naruszenia praw autorskich spowodowane przechowywaniem lub udostępnianiem do pobrania treści, w szczególności muzyki, obrazów, filmów, oprogramowania itp.
 • Przestępcze szpiegowanie lub manipulowanie danymi Raidboxes i/lub innych klientów Raidboxes.
 1. Klient ma umowny zakaz
 1. Oferowania lub umożliwiania oferowania treści pornograficznych, jak również usług mających na celu osiągnięcie zysku, których przedmiotem są treści pornograficzne lub erotyczne (np. nagie zdjęcia, peep-show itp.),
 2. Obsługiwania stron phishingowych,
 3. Prowadzenia publicznych gier losowych, które są objęte Traktatem państwowym o grach losowych lub do prowadzenia stron, które reklamują lub porównują gry losowe,
 4. Oferowanie treści, które propagują lub umniejszają znaczenie wojny, terroru i innych aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt,
 5. Oferowania treści, które mogą poważnie zagrażać moralności dzieci lub młodzieży,
 6. Dostarczanie treści, które przedstawiają ludzi w sposób naruszający godność ludzką i/lub odzwierciedlają rzeczywiste wydarzenie, bez istnienia nadrzędnego uzasadnionego interesu w takiej właśnie formie relacjonowania,
 7. Powyższe zobowiązania obowiązują odpowiednio w przypadku odesłań ("hiperłącza") ustawionych przez klienta na stronie internetowej do treści osób trzecich,
 8. Wysyłania treści nietransakcyjnych podczas wysyłania maili za pomocą przekaźnika SMTP udostępnionego przez Raidboxes. W szczególności wysyłanie newsletterów, spamu i złośliwego oprogramowania jest surowo zabronione.
 1. Niedozwolone jest działanie portali pobierających pliki lub porównywalne wykorzystywanie przestrzeni dyskowej do masowej dystrybucji plików jako plików do pobrania, a także instalowanie oprogramowania lub nadmierne odtwarzanie filmów, których transfer danych (ruch) nie jest domyślnie mierzony (domyślnie mierzone są: ruch WWW, ruch pocztowy i ruch FTP). W przypadku naruszenia tego prawa Raidboxes ma prawo do usunięcia konta klienta.
 2. Wysyłanie spamu za pomocą oprogramowania zainstalowanego w Boxie jest niedopuszczalne, o ile nie chodzi tylko o wysyłanie e-maili do odbiorców bez ich zgody, a zgoda danego odbiorcy nie jest dostępna, choć jest wymagana ("spam"). Ciężar udowodnienia zgody (por. § 7 ust. 2 UWG) danego odbiorcy nie spoczywa na Raidboxes, lecz na kliencie. Klientowi zabrania się również reklamowania zawartości Box za pomocą spamu wysyłanego przez innych oferentów. Klientowi zabrania się również wysyłania tzw. "płatnych e-maili" lub e-maili reklamujących "system poleceń".
 3. O ile klient nie działa jako konsument, Raidboxes może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości do 5.000,00 EUR w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszych OWH, za które klient jest odpowiedzialny, której wysokość zostanie określona przez Raidboxes w indywidualnym przypadku i której wysokość klient może zweryfikować w sądzie. Wykluczony jest zarzut kontynuacji; w przypadku ciągłych naruszeń prawa, co najmniej każdy miesiąc jest uważany za niezależne naruszenie. Dochodzenie dalszych odszkodowań pozostaje nienaruszone przez karę umowną.
 4. Klient zwolni Raidboxes z odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Raidboxes z powodu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, o ile wina leży po stronie klienta. Jeśli odszkodowanie nie jest możliwe, klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje również uzasadnione koszty koniecznej obrony prawnej ze strony Raidboxes. Raidboxes bezzwłocznie poinformuje klienta o roszczeniach osób trzecich i da mu możliwość ustosunkowania się do nich.

§13.Odpowiedzialność Raidboxes

 1. Raidboxes ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w ramach odpowiedzialności za winę umyślną i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego niedbalstwa Raidboxes odpowiada, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne sprawy, nieznaczne naruszenie obowiązków itp.), jedynie: 
 1. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, oraz
 2. za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać). W tym przypadku jednak odpowiedzialność Raidboxes jest ograniczona do naprawienia przewidywalnej, typowej szkody. W przypadku utraty danych, odpowiedzialność Raidboxes jest ograniczona do kosztów skopiowania danych z kopii zapasowych, które zostaną wykonane przez klienta oraz do kosztów przywrócenia danych, które zostałyby utracone nawet w przypadku prawidłowego wykonania kopii zapasowej.

Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 dotyczą także naruszeń obowiązków przez osoby, za których winy Raidboxes ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa lub na ich rzecz. Nie obowiązują one w przypadku, gdy Raidboxes w sposób nieuczciwy zataił wadę lub przyjął gwarancję oraz w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§14. Ograniczenia w użytkowaniu (blokada Box, wysyłanie e-maili)

 1. Raidboxes ma prawo zablokować Boxy bez uprzedzenia, jeśli obiektywne fakty dają podstawy do podejrzeń, że Box jest w znacznym stopniu nadużywany przez osoby trzecie (np. atak hakerski). Podobnie Raidboxes ma prawo zablokować Box bez uprzedzenia, jeśli z jego strony dojdzie do kolejnego znaczącego i oczywistego (ewidentnego) naruszenia prawa lub praw osób trzecich.
 2. Raidboxes niezwłocznie poinformuje klienta o zablokowaniu. Raidboxes wypełnia swój obowiązek powiadomienia, jeśli wyśle powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta.
 3. Jeżeli blokada jest spowodowana naruszeniem prawa i/lub umowy, Raidboxes może uzależnić zniesienie blokady od usunięcia przez Klienta stanu niezgodnego z prawem oraz, w celu wykluczenia ryzyka powtórzenia się sytuacji, złożenia Raidboxes oświadczenia o zaprzestaniu działalności, co podlega karze umownej, a także złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. Wysokość przyrzeczonej kary umownej oraz zabezpieczenia uzależniona jest od wagi naruszenia. W celu naprawienia naruszenia może być konieczne tymczasowe zniesienie blokady przez Raidboxes. Z reguły Raidboxes radzą sobie z tym w następujący sposób: Klient musi najpierw dostarczyć pisemne oświadczenie, że chce usunąć naruszenie. Raidboxes tymczasowo odblokuje konto w celu podjęcia działań naprawczych i poinformuje o tym klienta.
 4. Raidboxes ma również prawo do zablokowania Boxów, jeśli klient zalega z płatnościami. Jak tylko klient wywiąże się ze swojej zaległej płatności, jego Box zostanie ponownie odblokowany.
 5. Nowe Boxy mogą być również blokowane w celach walidacyjnych. Po potwierdzeniu tożsamości przez nowego klienta Box jest aktywowany.
 6. W przypadku zainfekowania Boxa złośliwym oprogramowaniem, Raidboxes ma prawo do natychmiastowego zablokowania zainfekowanego Boxa. Robi się to dla bezpieczeństwa systemu, a także jako ochrona dla właściciela Boxa, ponieważ nie otrzyma on żadnej kary od wyszukiwarek i nie narazi odwiedzających jego Box na niebezpieczeństwo.
 7. Raidboxes ma również prawo do uniemożliwienia wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem przekaźnika SMTP udostępnionego przez Raidboxes, jeśli Raidboxes zostanie o to poproszony przez dostawcę usługi.

§15. Ochrona danych

 1. Raidboxes gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klientów. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
 2. Raidboxes wyraźnie zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że ochrona danych podczas transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet, nie może być w pełni zagwarantowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Klient jest świadomy, że z technicznego punktu widzenia dostawca może w każdej chwili przejrzeć ofertę strony zapisaną na serwerze internetowym oraz, w pewnych okolicznościach, inne dane klienta tam zapisane. Inni uczestnicy Internetu mogą być również technicznie zdolni do ingerowania w bezpieczeństwo sieci bez autoryzacji i do kontrolowania ruchu wiadomości. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i kopie zapasowe danych przekazywanych przez niego do Internetu i przechowywanych na serwerach internetowych.

§16 Właściwość sądów, prawo właściwe

 1. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między stronami umowy, w szczególności dotyczących zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy, jest - o ile klient jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego - Münster w Westfalii, powiat Münster. Raidboxes może również pozwać klienta w miejscu jego ogólnej jurysdykcji.
 2. Umowy zawarte przez Raidboxes na podstawie niniejszego regulaminu oraz wszelkie roszczenia z nich wynikające, niezależnie od ich charakteru, podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§17 Inne postanowienia

 1. Klient może kompensować roszczenia Raidboxes tylko w takim zakresie, w jakim są one bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Klient jest uprawniony do dochodzenia prawa zatrzymania tylko z powodu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umownego z dostawcą.
 2. Jeśli poszczególne postanowienia tych warunków będą nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność całej umowy.

B. Szczególne warunki

§1. Warunki specjalne dla kopii zapasowych

 1. Oferujemy naszym klientom automatyczne tworzenie kopii zapasowych jako część naszej usługi. Są one tworzone automatycznie codziennie od godziny 3:00 MEST. W zależności od wielkości kopii zapasowej jej tworzenie może zająć kilka godzin. Nasze kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych Amazon Web Services, Inc. pod adresem 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, w skrócie: AWS. Jako lokalizację serwera wybraliśmy Frankfurt. Jeśli zostanie utworzona kopia zapasowa, to o godzinie 3:00 Box zostanie odzwierciedlony w swojej aktualnej wersji na serwerze. Nie przeprowadzamy żadnej kontroli zawartości ani funkcjonalności strony.
 2. Każda automatycznie utworzona kopia zapasowa jest przechowywana przez 30 dni. Po upływie 30 dni dana kopia zapasowa jest nieodwracalnie usuwana.
 3. Jeśli używana jest wtyczka do tworzenia kopii zapasowych niezależna od Raidboxes, Raidboxes nie może zagwarantować kompletności i funkcjonalności utworzonej przez nas kopii zapasowej.
 4. Raidboxes oferuje klientom możliwość ręcznego tworzenia kopii zapasowych. Ręcznie utworzona kopia zapasowa jest usuwana, gdy tylko klient zrezygnuje i usunie swoją skrzynkę. Liczba możliwych kopii zapasowych zależy od taryfy i można ją znaleźć w opisie produktu.
 5. Środowisko Staging (baza danych i system plików) nie jest częścią backupu w Raidboxes.

§2. Warunki specjalne dla bezpłatnych Boxów (demo Box)

Opisane tu warunki specjalne uzupełniają i konkretyzują regulacje zawarte w części A §4.
1. Odstępstwo od przepisów
W przypadku darmowych Boxów w fazie testowej, usługi wymienione w Sekcji A §5 nie obowiązują w pełnym zakresie.
2. Zawartość usługi

 1. Raidboxes oferuje demo Boxy dla każdej możliwej do wyboru taryfy. Mini i Starter mogą być testowane bezpłatnie przez 14 dni, skrzynki High Traffic przez 4 dni. Dokładny czas trwania demo jest wyświetlany, gdy wybierzesz Box demo.
 2. W przypadku bezpłatnych Boxów w fazie testowej, klient nie ma prawa do korzystania z pełnego zakresu funkcji regularnego produktu.

3. Usunięcie danych

 1. Jeśli klient nie przekształci darmowego Boxa w płatny Box, ani nie utworzy kolejnego płatnego Boxa, to umowa kończy się automatycznie, bez konieczności jej wypowiedzenia przez klienta lub Raidboxes, z końcem okresu próbnego. Darmowe konto Raidboxes będzie nadal istniało.

§3. Warunki specjalne dla taryfy "W pełni zarządzanej".

 1. W taryfie Fully Managed oferujemy automatyczne aktualizacje wtyczek (wspierających oprogramowanie WordPress) i motywów (szablonów projektowych WordPress) dla systemu CMS WordPress.

1. Procedura aktualizacji wtyczek i motywów

 1. Proces aktualizacji zawsze wymaga codziennej kopii zapasowej. Po procesie aktualizacji strona jest sprawdzana pod kątem dostępności. Nie jest przeprowadzana pełna kontrola strony internetowej pod względem funkcjonalności i designu. Ze względu na liczne aktualizacje wtyczek, które należy przeprowadzić, klient nie jest informowany o przeprowadzonych aktualizacjach wtyczek. Dlatego klient jest zobowiązany do sprawdzania swojej strony internetowej przynajmniej raz w tygodniu.
 2. Nie dotyczy to stron, które nie są ani dostępne, ani poprawnie podlinkowane. W tym przypadku nie dochodzi do automatycznej aktualizacji. W takim przypadku Raidboxes skontaktuje się z klientem za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

2. Postępowanie w przypadku problemów

 1. Jeśli po aktualizacji strona nie jest już dostępna, Raidboxes podejmie próbę przywrócenia wcześniej utworzonej kopii zapasowej.
 2. Jeśli klient wykryje problemy ze swoją stroną internetową, może w każdej chwili przywrócić ją do poprzednio utworzonej kopii zapasowej. Jeśli na stronie zostanie wykryty błąd spowodowany aktualizacją wtyczki lub motywu przez Raidboxes, wcześniej utworzona kopia zapasowa zostanie przywrócona na Boxie, a klient zostanie o tym poinformowany. Można wtedy wspólnie ustalić, czy aktualizacja powinna być na razie wstrzymana, czy też należy skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi wsparcia.

3. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

 1. Raidboxes nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez aktualizacje wtyczek lub motywów. W szczególności, klient nie ma prawa twierdzić, że problemy z aktualizacjami wtyczek i motywów zostaną naprawione przez Raidboxes.

§4 Szczególne warunki umów dotyczących domen

 1. Jeśli domena jest rejestrowana za pośrednictwem Raidboxes, umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy klientem a odpowiednim rejestratorem. Raidboxes działa w stosunku do Klienta jako pośrednik, dostawca usług internetowych (ISP), w ramach płatnego stosunku agencyjnego (§675 BGB). W związku z tym obowiązują warunki rejestracji i wytyczne danego rejestru. W zakresie, w jakim są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem Raidboxes, odpowiednie warunki rejestracji i wytyczne mają pierwszeństwo przed Regulaminem Raidboxes. Przegląd wytycznych i warunków rejestracji można znaleźć tutaj.
 2. Rejestracja domen odbywa się w sposób zautomatyzowany. Raidboxes nie ma wpływu na przydzielanie domen. Raidboxes nie gwarantuje zatem, że domeny, o które ubiega się klient, mogą zostać przydzielone (delegowane), będą trwałe i wolne od praw osób trzecich.
 3. Klient jest zobowiązany do współpracy w rozsądny sposób przy rejestracji, transferze i usuwaniu domen, jak również przy modyfikacji wpisów w bazach danych rejestrów.
 4. Klient gwarantuje, że jego domeny i dostępne w nich treści nie naruszają przepisów prawa ani nie naruszają praw osób trzecich. W zależności od rodzaju domeny lub celu związanej z nią treści, należy niejako przestrzegać innych krajowych systemów prawnych.
 5. Jeśli osoby trzecie w sposób wiarygodny twierdzą, że domeny lub treści naruszają ich prawa lub jeśli Raidboxes jest przekonany, że naruszenie praw jest prawdopodobne ze względu na obiektywne okoliczności, możemy tymczasowo zablokować treści i podjąć działania, aby dana domena stała się niedostępna.
 6. Klient zabezpieczy Raidboxes przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu nieuprawnionego korzystania z domeny internetowej lub związanych z nią treści.
 7. Jeśli klient zrezygnuje z domeny wobec odpowiedniego rejestru, powinien niezwłocznie poinformować o tym Raidboxes.
 8. Zakończenie stosunku umownego z Raidboxes w zasadzie nie ma wpływu na umowę o rejestrację domeny istniejącą pomiędzy klientem a rejestrem lub registratorem. Niemniej jednak, zlecenia anulowania dotyczące stosunku rejestracji powinny być kierowane do Raidboxes, ponieważ ten ostatni administruje domeną dla właściciela domeny, a powiadomienia właściciela domeny, w tym anulowanie umowy, powinny być regularnie przekazywane za pośrednictwem dostawcy do odpowiedniego rejestru lub rejestratora.
 9. Zakończenie umowy z Raidboxes przez Klienta wymaga zatem wyraźnego pisemnego oświadczenia Klienta, że domena jest (również) zakończona i może zostać usunięta, aby stosunek rejestracji domeny został w tym samym czasie ważnie zakończony. Jeśli klient nie jest jednocześnie właścicielem domeny, zlecenie wypowiedzenia lub usunięcia domeny wymaga pisemnej zgody właściciela lub administratora domeny.
 10. Termin składania zamówień na anulowanie domen do Raidboxes wynosi cztery tygodnie do końca okresu trwania stosunku rejestracji dla wszystkich domen związanych z domenami najwyższego poziomu .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, oraz trzy miesiące dla wszystkich innych domen.
 11. Raidboxes niezwłocznie przekaże rejestrowi spóźnione zamówienia na anulowanie domen. Wyjaśniono jednak, że jeśli zlecenie rozwiązania umowy o rejestrację domeny nie zostanie wydane przez klienta w odpowiednim czasie, a w rezultacie okres rejestracji domeny zostanie przedłużony wobec rejestru lub rejestratora, zobowiązanie klienta do zapłaty pozostaje w mocy przez okres przedłużenia.
 12. Jeśli klient zakończy stosunek umowny z Raidboxes, ale nie wyda wyraźnego polecenia, co ma się stać z domenami zarejestrowanymi do tej pory za pośrednictwem Raidboxes, obowiązek zapłaty za domeny również pozostaje w mocy do odwołania. Po bezskutecznym wezwaniu klienta, wysłanym na podany przez niego adres e-mail, do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie domen w rozsądnym terminie, Raidboxes ma prawo przekazać domeny pod bezpośrednią administrację odpowiedniego rejestru lub zwolnić domeny w imieniu klienta. To samo dotyczy sytuacji, gdy Raidboxes zakończy stosunek umowny z klientem.
 13. Jeśli domeny nie zostaną oddane przez klienta pod administrację innego dostawcy najpóźniej do daty zakończenia umowy agencyjnej o administrowanie domeną pomiędzy klientem a Raidboxes, Raidboxes ma prawo przekazać domeny pod bezpośrednią administrację odpowiedniego rejestru lub zwolnić domeny w imieniu klienta. Dotyczy to również w szczególności sytuacji, w której klient wydał dyspozycję dotyczącą przeniesienia domeny do nowego dostawcy, ale nie została ona zrealizowana w odpowiednim czasie.

§5. Warunki specjalne dla dodatków (Add-on)

1. Specyfikacja działania

 1. W ramach swojej umowy klient ma możliwość zarezerwowania dodatkowych dodatków.
 2. Zakres usług oferowanych przez nas dodatków znajdziesz w opisie danej usługi.

2. Zawarcie umowy, realizacja umowy, rozwiązanie umowy

 1. Do każdego Boxa można zarezerwować jeden lub więcej dodatków. Dodatek jest automatycznie łączony z umową, w której znajduje się Box.
 2. Jeśli Boks zostanie usunięty, automatycznie zostanie usunięty również powiązany z nim dodatek.
 3. Każdy dodatek może być anulowany niezależnie od Boxa i umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia do końca umowy.

3. Warunki płatności

 1. Każdy dodatek jest rozliczany razem z umową, w której znajduje się Box. Synchronizacja metody płatności i przedziału czasowego płatności jest automatyczna.
 2. Sposób płatności odpowiada sposobowi wybranemu w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeśli początek obowiązywania umowy na dodatek jest inny niż początek obowiązywania umowy na Box, dodatek będzie rozliczany niezależnie na zasadzie proporcjonalności za odpowiedni okres.

§6. Warunki specjalne dla programu "Free Dev”

 1. Raidboxes oferuje swoim klientom darmowe środowisko programistyczne. W ramach tego programiści mogą tworzyć strony internetowe za darmo przez 90 dni na 3 demo Boxach w usługach typu Starter. Po ukończeniu strony internetowej jest ona przekazywana klientowi zleceniodawcy w ramach zmiany właściciela i dopiero wtedy przekształcana w płatny Box. Transfer do podopiecznego może być dodatkowo premiowany w systemie partnerskim Raidboxes. Więcej informacji o naszym programie partnerskim znajdziesz tutaj.
 2. Ta oferta skierowana jest wyłącznie do twórców stron internetowych. Aby zostać aktywowanym w programie Free Dev, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to zrobić wypełniając formularz jako część procesu onboardingu. Alternatywnie, aktywacja może nastąpić poprzez kontakt z naszą obsługą czatu.
 3. Po pomyślnym przystąpieniu do programu Free Dev, Raidboxes udostępnia klientowi do 3 demo Boxów za darmo przez 90 dni każdy. Po upływie 90 dni Box jest automatycznie usuwany.
 4. Po wysłaniu formularza Raidboxes może aktywować klienta do programu Free Dev w ciągu 3 dni lub odrzucić go bez podania przyczyn.
 5. Raidboxes ma prawo w każdej chwili wykluczyć klienta z udziału w Programie Free Dev, jeśli fakty uzasadniają przypuszczenie nadużycia programu lub innych naruszeń zgodnie z § 12 Ogólnych Warunków niniejszego regulaminu.

§7. Warunki specjalne dla usług poczty elektronicznej

 1. Klienci Raidboxes mają możliwość zarezerwowania dodatkowych skrzynek mailowych w ramach swojej umowy. Aby móc oferować usługi poczty elektronicznej, Raidboxes współpracuje z mailbox.org w ramach umowy resellerskiej.
 2. Zakres usług wynika z opisu usługi wybranego pakietu.
 3. Skrzynka e-mail może być utworzona tylko wtedy, gdy domena jest dostępna. Musi to być powiązane z procesem składania zamówienia.
 4. Odpowiedzialnością klienta jest zapewnienie, że ważne kopie zapasowe e-maili są tworzone.

5. Okres obowiązywania umowy/rozwiązanie umowy

 1. Okres umowy skrzynki e-mailowej odpowiada okresowi przypisanej umowy.
 2. Skrzynka e-mail może zostać zamknięta w każdej chwili, bez uprzedzenia, niezależnie od umowy na koniec przydzielonej umowy.
 3. Jeśli umowa, do której przypisana jest skrzynka e-mail, zostanie rozwiązana, skrzynka e-mail zostanie automatycznie rozwiązana w tym samym czasie i usunięta na koniec okresu obowiązywania umowy.

6. Warunki płatności

 1. Każda skrzynka e-mail jest rozliczana razem z przypisaną do niej umową.
 2. Sposób płatności odpowiada sposobowi wybranemu w uprzednio zawartej umowie.
 3. Jeśli data rozpoczęcia umowy dla skrytki pocztowej różni się od daty rozpoczęcia umowy związanej z Boxem, skrytka pocztowa będzie rozliczana niezależnie na zasadzie proporcjonalnej za odpowiedni okres.

§8. Warunki specjalne dla opcji "Content Delivery Network" (opcja CDN)

 1.  Klienci Raidboxes mają możliwość zwiększenia dostępności swojej strony na całym świecie poprzez użycie sieci dystrybucji treści (CDN). W celu świadczenia tej usługi Raidboxes współpracuje z proinity LLC (https://www.keycdn.com/) w ramach umowy resellerskiej. Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. Opcja CDN może być dodana lub usunięta z istniejącej umowy w dowolnym momencie. Anulowanie przydzielonej umowy automatycznie prowadzi do anulowania opcji CDN. Rozliczenie następuje zgodnie z warunkami zawartej umowy.
 3. Do udostępniania opcji CDN stosuje się odpowiednio nasze ogólne warunki dostępności (patrz wyżej A § 5) oraz warunki odpowiedzialności Raidboxes (patrz wyżej A § 13).

§9. Warunki specjalne dla opcji Multisite

 1. Klienci Raidboxes mają możliwość obsługi kilku podkatalogów lub stron WordPress na jednej instalacji WordPressa poprzez Multisite. Zakres usług wynika z opisu usługi.
 2. W porównaniu do WordPress Single Sites, nie można wykorzystać pełnego zakresu wydajności Raidboxes. Aktualny stan sprawności może być w każdej chwili sprawdzony w opisie sprawności "Multisite" na stronie Raidboxes.

Obowiązuje od 20 listopada 2019 r.