Allmänna villkor

1 § Tillämpningsområde

(1) Dessa allmänna villkor gäller för alla avtalsförhållanden mellan Raidboxes GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster (nedan kallad "Raidboxes") och dess kunder.

(2) Dessa allmänna villkor för Raidboxes gäller exklusivt. Avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor från kunden ska endast bli en del av avtalet om och i den mån Raidboxes uttryckligen har samtyckt till deras giltighet. Detta krav på samtycke ska gälla i alla fall, till exempel även om Raidboxes utför tjänsterna utan förbehåll i vetskap om villkoren.

(3) Dessa allmänna villkor för Raidboxes ska gälla för kunder som är entreprenörer för alla framtida avtalsförhållanden med kunden, även om de inte uttryckligen inkluderas igen vid ett senare tillfälle.

§ 2 Förmåner från Raidboxes

(1) Den överenskomna omfattningen av tjänsterna följer i varje enskilt fall av den tjänstebeskrivning som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående.

(2) Raidboxes använder tredje parter som underleverantörer för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna.

(3) Raidboxes utför regelbundna säkerhetskopieringar av data.

(4) Kunden har inget krav på överlämnande av säkerhetskopior i form av backupmedia, utan endast på återöverföring av det säkerhetskopierade innehållet till det tillhandahållna lagringsutrymmet.

(5) Raidboxes tillhandahåller vissa tjänster utöver den avtalade omfattningen av tjänsterna kostnadsfritt. Det finns ingen rätt till sådana tjänster och de kan ändras eller avbrytas när som helst, med hänsyn till kundernas legitima intressen.

§ 3 Förändringar i prestanda, datamigrering

(1) Raidboxes förbehåller sig rätten att i efterhand ändra eller avvika från avtalade tjänster om det finns en teknisk, juridisk och/eller ekonomisk nödvändighet att göra det. Ändringen eller avvikelsen måste vara rimlig för kunden, med hänsyn till Raidboxes :s intressen.

(2) Om kundens användning eller skäl från Raidboxes gör det nödvändigt, förbehåller sig Raidboxes rätten att överföra kundens data till en annan servermiljö (datamigrering) för att förbättra tjänsten (tillgänglighet, prestanda, tjänstens omfattning). Raidboxes ska se till att datamigreringen är rimlig för kunden med hänsyn till kundens intressen.

(3) Kunden har inte rätt att få en fast IP-adress tilldelad till det lagringsutrymme som tilldelats honom under hela avtalsperioden. Raidboxes har rätt att ändra den tilldelade IP-adressen i den mån detta är nödvändigt av tekniska och/eller organisatoriska skäl.

4 § Registrering av domäner

(1) Kunden kan ge Raidboxes i uppdrag att ansöka om och registrera domäner hos motsvarande register. Raidboxes tillhandahåller följande tjänster för detta ändamål:

a) Raidboxes vidtar alla nödvändiga faktiska och tekniska åtgärder för att registrera den domän som kunden har begärt.

b) Raidboxes kontrollerar först om den domän som kunden har begärt redan har tilldelats en tredje part. Om så är fallet kommer Raidboxes att informera kunden omedelbart. Det finns inga ytterligare skyldigheter med avseende på den redan tilldelade domänen.

c) Om den domän som kunden begär ännu inte har tilldelats en tredje part, kommer Raidboxes att ansöka om registrering av domänen hos de relevanta registren på kundens vägnar. Raidboxes är inte ansvarig för tillgängligheten av domänen.

d) Raidboxes är inte skyldig någon framgång för registrarens verksamhet.

(2) Kunden förbinder sig att acceptera respektive affärs- eller avtalsvillkor för de register (t.ex. DENIC e.G.) som hänför sig till den önskade toppdomänen. Respektive innehåll i dessa affärs- eller avtalsvillkor finns tillgängliga på Internet. På begäran informerar Raidboxes kunden om den exakta platsen på Internet. Kunden skall utan dröjsmål informera Raidboxes om han inte vill erkänna enskilda eller specifika affärs- eller avtalsvillkor för register.

(3) Vid registrering av domäner hos olika registry (t.ex. DENIC e.G.) måste en fysisk person anges som innehavare eller allmän kontaktperson för förfrågningar. Kunden ska informera Raidboxes om vilken person som ska anges här. Kunden åtar sig att se till att den person som han har utsett följer respektive affärs- eller tilldelningsvillkor och att han iakttar de skyldigheter som följer av dessa villkor. Kunden befriar Raidboxes från allt ansvar i detta avseende.

(4) Kunden är ansvarig för överträdelser av den önskade domänen mot tredje parts rättigheter (t.ex. av namn-, varumärkes- eller konkurrensrättslig karaktär).

(5) Om kunden säger upp sitt avtalsförhållande med Raidboxes påverkas inte hans avtalsförhållande med respektive register, Raidboxes kommer endast att säga upp detta avtalsförhållande på uttrycklig begäran av kunden på hans vägnar. Om kunden, trots uppsägning av sitt avtalsförhållande med Raidboxes , inte uttrycker sin åsikt om var hans domän finns i rätt tid, kommer Raidboxes att överföra domänen till registrets direkta administration och avbryta sina egna tjänster.

§ 5 Ingående av avtal, korrigeringsmöjligheter, avtalsspråk

(1) Presentationen av tjänsterna på webbplatsen Raidboxes utgör inte juridiskt bindande erbjudanden om att ingå ett avtal, utan icke-bindande inbjudningar för kunden att lämna ett juridiskt bindande erbjudande. Kunder kan lämna detta erbjudande genom att välja önskade tjänster och gå igenom beställningsprocessen.

(2) Mottagandet av erbjudandet ska omedelbart därefter bekräftas via e-post av Raidboxes . Denna mottagningsbekräftelse utgör inte accept av erbjudandet.

(3) Accept av erbjudandet kan förklaras av Raidboxes inom två dagar, med början från den dag efter vilken kunden har lämnat sitt erbjudande, genom de alternativ som beskrivs nedan:

a) Raidboxes skickar en orderbekräftelse via e-post. Den tidpunkt då orderbekräftelsen tas emot är avgörande.

b) Raidboxes börjar med tillhandahållandet av de beställda tjänsterna. Den tidpunkt då de beställda tjänsterna finns tillgängliga är avgörande i detta avseende.

c) Raidboxes begär betalning från kunden. Den tidpunkt då begäran om betalning tas emot skall vara avgörande.

d) Om kunden använder en betalningsmetod för vilken betalningsinstruktionen utfärdas under beställningsprocessen eller genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen eller omedelbart efter slutförandet av beställningsprocessen, förklarar Raidboxes redan accept av erbjudandet vid den tidpunkt då kunden utfärdar betalningsinstruktionen. Huruvida detta är fallet och, om så är fallet, för vilka betalningsmetoder, framgår av betalningsvillkoren.

(4) För det fall flera av de ovan beskrivna alternativen föreligger, ska tidpunkten för accept av erbjudandet bestämmas av det alternativ som inträffar först.

(5) Om Raidboxes inte accepterar erbjudandet i tid ska det anses avvisat. Kunden är då inte längre bunden av erbjudandet.

(6) Kunder kan när som helst kontrollera poster innan de gör en beställning och identifiera inmatningsfel. Vid behov kan de funktioner som finns tillgängliga i webbläsaren användas för att förstora visningen av posterna. Posterna kan korrigeras med hjälp av de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls i beställningsprocessen. Beställningsprocessen kan avbrytas när som helst innan beställningen görs genom att stänga webbläsaren.

(7) Avtalstexten kommer att lagras av Raidboxes efter det att avtalet har ingåtts. Beställningsuppgifterna kommer att skickas till kunden via e-post. Avtalstexten är inte längre tillgänglig för kunden efter det att avtalet har ingåtts. De allmänna villkoren - i den aktuella versionen - kan när som helst läsas och laddas ner på webbplatsen.
(8) De språk som är tillgängliga för ingående av avtalet visas i beställningsprocessen och kan väljas där.

6 § Tillgänglighet, servicenivåavtal

(1) Raidboxes garanterar en total tillgänglighet för tjänsterna på minst 99 % i årsgenomsnitt vid överföringspunkten. Överföringspunkten är routerutgången för respektive datacenter som används.

(2) Tillgänglighet anses vara kundens förmåga att använda alla huvudfunktioner. Underhållstider samt tider för funktionsstörningar med iakttagande av avhjälpningstiden skall betraktas som tider för tillgänglighet. Vid beräkning av tillgänglighet skall även tid för obetydliga störningar bortses från. Leverantörens mätinstrument i datacentret skall vara avgörande för beviset på tillgänglighet.

(3) Kunden måste omedelbart rapportera fel och brister till Raidboxes . Felanmälan och felavhjälpning garanteras måndag till fredag (utom helgdagar) mellan kl. 09.00 och kl. 18.00 (servicetid).

(4) Raidboxes utför regelbundet underhållsarbete. I den mån detta är förknippat med avbrott i tjänsten kommer Raidboxes , om möjligt, endast att utföra underhållsarbete vid tidpunkter då efterfrågan vanligtvis är låg.

(5) Raidboxes har rätt att när som helst uppdatera den tillhandahållna programvaran och i synnerhet anpassa den på grund av en förändrad rättslig situation, teknisk utveckling eller för att förbättra IT-säkerheten. I samband med detta ska Raidboxes ta vederbörlig hänsyn till kundens berättigade intressen och i god tid informera kunden om eventuella nödvändiga uppdateringar. I händelse av en betydande försämring av kundens legitima intressen ska kunden ha en särskild uppsägningsrätt.

§ 7 Kundens skyldigheter

(1) Kunden ska skydda sina åtkomstuppgifter mot åtkomst från tredje part och hålla dem säkra i enlighet med den senaste tekniken. I synnerhet ska han tilldela tillräckligt komplexa lösenord och ändra dem regelbundet.

(2) Kunden är skyldig att tillhandahålla sina avtalsuppgifter korrekt och fullständigt och att omedelbart informera Raidboxes om eventuella ändringar.

(3) Kunden ska säkerställa att användningen endast sker i den omfattning som överenskommits i avtalet. Obehörig åtkomst måste omedelbart rapporteras till Raidboxes .

(4) Raidboxes erbjuder kunder funktioner för automatisk och manuell säkerhetskopiering av data. Kunden är dock ansvarig för tillräcklig säkerhetskopiering av de uppgifter som lagras på Raidboxes och måste skapa sina egna säkerhetskopior som möjliggör en oberoende återställning av uppgifterna.

§ 8 Förbjuden användning

(1) Kunder får inte ladda upp innehåll som bryter mot tillämplig lag (i synnerhet ungdomsskyddsbestämmelser) eller kränker tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken och andra industriella äganderätter, dataskyddsrättigheter, personliga rättigheter, rätten till den egna bilden).

(2) Kunderna publicerar specifikt inte något innehåll som är rasistiskt, pornografiskt, obscent eller vulgärt, våldsförhärligande, på annat sätt omoraliskt, förolämpande eller stötande. De får inte heller publicera länkar som hänvisar till webbplatser där ovan nämnda innehåll publiceras.

(3) Kunder får inte installera några program, skript eller liknande som äventyrar eller försämrar tjänsterna på Raidboxes, främst säkerheten och integriteten för servrarna och de kommunikationsmedel som används. Det skall undvikas att servrarna på Raidboxes överbelastas. En överbelastning kan särskilt orsakas av skript som inte ingår i programbiblioteket på Raidboxes .

(4) Avtalsenligt förbjudet är i första hand att använda tjänsterna på Raidboxes för

a) pornografiskt innehåll, samt för att erbjuda och marknadsföra varor och tjänster som har pornografiskt och/eller erotiskt innehåll som föremål (t.ex. försäljning och erbjudande av nakenbilder, sexleksaker, peep shows, prostitution, eskorttjänster etc.);

b) drift av nedladdnings- eller streamingportaler eller för jämförbar användning för massdistribution av filer (fildelning);

c) driva webbplatser för nätfiske, distribuera skadlig kod (virus, trojaner, utpressningstrojaner, spionprogram etc.) och driva botnät;

d) utvinning av kryptovalutor;

e) skicka oönskad reklam via e-post (skräppost);

f) anordnande av offentliga hasardspel eller erbjudande av, reklam för och/eller jämförelse av webbplatser som erbjuder hasardspel;

g) Innehåll som avslöjar andra personers identitet (efternamn, förnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, ID-kortnummer etc.) (doxxing) och/eller tjänar syftet att mobba andra personer;

h) Innehåll som är extremistiskt och/eller innehåll som uppmanar till våld och hat mot grupper av människor och/eller organisationer;

i) Innehåll som erbjuder eller gör reklam för förbjudna eller farliga ämnen eller föremål (t.ex. droger, vapen etc.).

§ 9 Begränsningar av användning, rapporter om missbruk

(1) Raidboxes är i allmänhet inte ansvarig för det innehåll som publiceras av kunder. I den mån Raidboxes blir medveten om en överträdelse av rättigheter, Raidboxes kommer att vidta omedelbara åtgärder efter lämplig undersökning och, beroende på typ och svårighetsgrad, ta bort överträdelsen eller blockera åtkomst till den.

(2) Raidboxes förbehåller sig rätten att vidta följande åtgärder om kunden uppsåtligen bryter mot sina skyldigheter eller använder tjänsterna från Raidboxes i strid med lagen och/eller avtalet:

a) Uteslutning av enskilda funktioner;

b) Blockering av kundens åtkomst, tillfälligt eller permanent beroende på hur allvarlig överträdelsen är;

c) Delvis eller fullständig blockering eller radering av innehåll;

d) Extraordinär uppsägning av avtalet på goda grunder;

(3) Om Raidboxes får en rapport om ett möjligt intrång i rättigheter eller en möjlig överträdelse (missbruksrapporter), kommer Raidboxes att konfrontera kunden med anklagelsen och ge honom möjlighet att kommentera. Detta gäller endast i den mån det rapporterade intrånget eller överträdelsen inte är uppenbar.

(4) I händelse av en blockering kommer åtkomsten endast att återställas när överträdelsen eller överträdelsen permanent har eliminerats eller kunden har lämnat in en tillräcklig upphörande- och desistförklaring med en straffklausul. Kunden förblir skyldig att betala den överenskomna ersättningen under blockeringens varaktighet om han är ansvarig för överträdelsen eller överträdelsen.

§ 10 Undantag

Kunden ska på första begäran ersätta Raidboxes för alla krav från tredje part som ställs mot Raidboxes i samband med en överträdelse av rättigheter som kunden är ansvarig för när han använder tjänsterna på Raidboxes . Skadeståndet omfattar även ersättning för de kostnader som uppstår eller har uppstått till följd av nödvändigt och lämpligt rättsligt försvar.

§ 11 Betalningsvillkor

(1) Ersättningens storlek, respektive faktureringsperiod och förfallodag ska i varje enskilt fall framgå av den tjänstebeskrivning som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående.

(2) Om inte annat avtalats förfaller den avtalade ersättningen i varje fall till betalning i början av den avtalade faktureringsperioden.

(3) Raidboxes tillhandahåller kundfakturor i inloggningsområdet (Dashboard) som filer för nedladdning och utskrift.

(4) Detaljerna i betalningshanteringen beror på det betalningsmedel som kunden valt och den betaltjänstleverantör som används. Kunden kommer att informeras om den använda betaltjänstleverantören och dess avtalsbestämmelser under beställningsprocessen.

(5) Kunden är skyldig att deponera och hålla aktuellt ett giltigt betalningsmedel som motsvarar det valda betalningssättet under hela avtalsperioden.

§ 12 Avtalets löptid, uppsägning

(1) Avtalets löptid följer i varje enskilt fall av den beskrivning av tjänsten som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående.

(2) Om inte annat överenskommits ska följande gälla:

a) Den inledande avtalsperioden kan när som helst sägas upp utan föregående meddelande från din sida;

b) Utan uppsägning förlängs den ursprungliga avtalsperioden automatiskt med den valda faktureringsperioden. Konsumenten kan därefter när som helst säga upp det förlängda avtalsförhållandet med en månads uppsägningstid. Företagare är bundna av avtalet under den valda faktureringsperioden.

(3) Rätten till extraordinär uppsägning av goda skäl förblir opåverkad.

(4) Om kunden är i dröjsmål med betalningen av ersättningen eller en inte obetydlig del av ersättningen under två på varandra följande månader eller, i en period som sträcker sig över mer än två månader, med betalningen av ersättningen till ett belopp som når ersättningen för två månader, har Raidboxes rätt att säga upp avtalet utan föregående uppsägning.

(5) Raidboxes förbehåller sig rätten att göra gällande anspråk på grund av utebliven betalning.

§ 13 Ansvar

(1) Raidboxes har obegränsat ansvar:

- i händelse av uppsåt, avsikt eller grov vårdslöshet;

- inom ramen för en uttryckligen övertagen garanti;

- för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa;

- för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras korrekt och vars efterlevnad kunden regelbundet förlitar sig på och kan förlita sig på ("kardinalförpliktelse"), men begränsad till den skada som rimligen kunde förväntas vid tidpunkten för ingåendet av avtalet;

- i enlighet med bestämmelserna i produktansvarslagen.

(2) I alla andra avseenden är ansvar från Raidboxes uteslutet.

(3) Raidboxes ansvarar inte för fel som redan existerar vid tidpunkten för avtalets ingående, såvida inte ett fall enligt punkt 1 föreligger.

(4) Ovanstående ansvarsregler gäller i tillämpliga delar för agerande av och anspråk mot anställda, juridiska ombud och ställföreträdare för Raidboxes.

 § 14 Förbehåll om rätt till ändring, prisjustering

(1) Raidboxes har rätt att ändra och anpassa de allmänna villkoren under avtalstiden om det finns en teknisk, juridisk och/eller ekonomisk nödvändighet för detta. Raidboxes kommer att skicka de ändrade villkoren i textform till kunden och särskilt hänvisa till de nya bestämmelserna. Samtidigt kommer Raidboxes att ge kunden en rimlig tidsperiod för att förklara om han / hon accepterar de ändrade allmänna villkoren för vidare användning av tjänsterna. Om ingen förklaring görs inom denna period, ska de ändrade villkoren anses ha godkänts. Raidboxes ska uttryckligen uppmärksamma kunden på denna rättsliga konsekvens i början av perioden.

(2) Raidboxes har rätt att justera de priser som överenskommits med kunden efter eget rimligt gottfinnande till utvecklingen av de kostnader som är avgörande för prisberäkningen. I enlighet med den uppåtgående eller nedåtgående kostnadsutvecklingen kommer Raidboxes att sänka eller höja priserna i enlighet därmed. Kostnader för drift och underhåll av IT-infrastruktur, personalkostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader samt finansieringskostnader, skatter och andra avgifter är avgörande för prisberäkningen. Raidboxes kommer att överväga en prishöjning, till exempel om kostnadsutvecklingen leder till en ökning av de totala kostnaderna för tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna. Raidboxes kommer att informera kunderna i god tid om planerade prisjusteringar. Prisjusteringar kommer att träda i kraft tidigast för nästa faktureringsperiod. Kundens ordinarie uppsägningsrätt påverkas inte.

§ 15 Övrigt

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas. Om kunden är en konsument ska de tvingande bestämmelserna i lagen i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort förbli opåverkade.

(2) I den mån kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt, ska jurisdiktionen vara det registrerade sätet för Raidboxes.

(3) Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller inte kan verkställas, skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Parterna ska ersätta sådana bestämmelser med effektiva och genomförbara bestämmelser som så nära som möjligt motsvarar innebörden och det ekonomiska syftet samt parternas avsikt vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Detsamma skall gälla i händelse av en lucka i avtalet.

(4) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internetadressen https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(5) Raidboxes är inte beredd att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter och är inte skyldig att göra det.