Quick Fixes från 2020: Början på EU:s stora momsreform

Dominik Larcher Senast uppdaterad den 21 oktober 2020
7 Min.
snabbkorrigeringar eu moms
Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Mellan 2022 och 2024 kommer EU att införa en holistisk momsreform. För att säkerställa större tydlighet när det gällerSerietransaktioner,förflyttningar inom gemenskapenOchLager för sändningde så kallade "snabbkorrigeringarna" kommer att användas som omedelbara åtgärder.

Vad är dessa quick fixar?

EU:s nuvarande momssystem är faktiskt bara en tillfällig lösning för EU – trots att de har funnits i årtionden. Med en handlingsplan för unionen, de så kallade Quick Fixes, vill man nu uppfylla de nya kraven på internationellt nätverkande och digitalisering – och för övrigt en enklare princip för moms i Europa som är avsett att begränsa missbruket. I den här artikeln vill vi visa dig vad detta innebär, vilka steg som är nödvändiga och hur du i slutändan kan dra nytta av det.

Inför Quick Fixes för 2020 har lagen för onlineplattformar och svensk Återförsäljare: Sedan dess är onlineplattformen inte längre ansvarig för obetald omsättningsskatt. Som ett resultat kommer Amazon, eBay & Co. i framtiden Intyg enligt avsnitt 22f som bevisar för dem en korrekt betalning av mervärdesskatten av återförsäljarna.

En av de saker som påverkas av den reform som kommer är principen om destinationsland. Detta ska ändras i den mån det inte längre finns någon skattebefrielse i ursprungslandet för en leverans inom EU (eller inom gemenskapen). I stället genereras momsen i landet för det företag som tar emot tjänsten. När det gäller tredjeländer de nuvarande förordningarna men kvarstår.

Quick Fixar som en omedelbar åtgärd mot missbruk

Quick Fixes är bara ett första steg mot nya, slutgiltiga momsregler i Europa . De träder i kraft den 1 januari 2020 i form av nödåtgärder. Under åren 2022–2024 ska alla åtgärder träda i kraft och de enhetliga lagarna blir rättsligt bindande.

Huvudsyftet med nödåtgärderna är att förebygga bedrägerier och missbruk. I synnerhet bör handeln med varor inom gemenskapen dra nytta av förändringarna genom att förenkla och försvåra missbruket.

Från och med 2020 kommer det alltså att finnas många innovationer när det gäller det europeiska mervärdesskattesystemet, såsom serietransaktioner, leveranser inom gemenskapen och fraktlager. Jag ska förklara för er vad det betyder.

Vilka snabba lösningar kommer att finnas tillgängliga snart?

I det följande sammanfattar vi reformens ändringar för er. Vi vill ge dig en översikt över vad du behöver tänka på i ditt företag från och med 1 januari 2020 – så att du kan

 1. Skatter spara,
 2. kan arbeta lagligt säkert och
 3. du kan spara ansträngningen att studera den nya rättspraxisen själv.

EU-omfattande direktiv om serietransaktioner

linje infobox

Definition: Serie verksamhet
I en serietransaktion är det inte bara två företag som är inblandade i en leverans. Dessutom hjälper en mellanhand till transport av varorna. Det kallas en serieverksamhet när samma artikel levereras en efter en och transporteras direkt från den första leverantören till den sista köparen.

linje blå
Vad är en serie verksamhet?
Detta illustrerar en serie verksamhet.

För första gången kommer snabbkorrigeringarna att införa ett EU-omfattande direktiv om beskattning av medelstora företag. Hittills har skatterna gått samman på olika sätt beroende på EU-medlemsstat, trots samma situation.

Situationen är en annan om transporten av förmedlaren sker för den första eller den sista näringsidkarens räkning: i detta fall hänförs avsändningen av varorna till den första eller sista operatören.

Vad betyder detta för dig och din webbutik?

Online-återförsäljare bör granska företagets interna processer och processer i förhållande till de kommande förändringarna. Behöver interna justeringar göras? Behöver den internationella försäljningen räknas om på grund av reformen?

Sammantaget är quick fixes avsedda att göra momsbehandlingen mer kostnadseffektiv och enklare för online-återförsäljare. Och om du informera dig i god tid, kan du definitivt dra nytta av det.

Hur leveranser inom gemenskapen är undantagna från skatt

linje infobox

Definition: leverans inom gemenskapen
En leverans inom gemenskapen är gränsöverskridande leveranser av varor och produkter inom EU. Detta är undantagen från moms.

linje blå

I framtiden kommer strängare villkor att gälla för Befrielse från skatter på leveranser inom gemenskapen. De materiella villkoren för undantag av dessa leveranser kompletteras på följande sätt:

 • Köparens moms-ID är tillgängligt.
 • Köparen är registrerad i en EU-medlemsstat för andra mervärdesskatteändamål än det land där transporten har sitt ursprung.
 • Moms-ID:t är i MIAS-systemet (även kallat VIES-systemet).
 • Leveransen sammanfattas korrekt.

Om köparen inte har något giltigt moms-ID blir leveransen inom gemenskapen skattepliktig omedelbart. För närvarande är det fortfarande så att endast böter ska betalas om reglerna inte följs. Detta skapar ännu ingen skatteskuld.

Vad innebär detta konkret?

För dig som operatör av en B2B-webbshop innebär detta att du nu måste vara säker när du frågar moms-ID. Om misstag görs här, är du hotad med en skattskyldighet - och därmed en verklig förlust av pengar. För att all information ska vara korrekt i sammanfattningen av leveranser inom gemenskapen kan det vara nödvändigt med nya interna strukturer och processer – till exempel med hjälp av WooCommerce Och German Market för att göra en säker och regelbunden fråga om value duty-ID för köparen.

Bevis från berörda parter

Enligt snabbkorrigeringar måste båda parter dessutom styrka en leverans inom gemenskapen. Det säger sig självt att de inte får motsäga varandra. Detta bevis kan vara av olika slag: oavsett om det CMR räkningar, speditörens räkningar, räkningar av konossement eller flygfrakt räkningar.

Ersättningsdokument för bevis

Om det är så att endast ett bevis finns tillgängligt kan följande dokument dock användas som ersättning för det andra beviset:

 • Bankdokument som bevisar att försändelsen har betalats eller en försäkring för frakt.
 • Officiella handlingar, t.ex.
 • Ett kvitto som undertecknats av en lagerhavare i den mottagande medlemsstaten och som bekräftar lagringen av varorna.

Fördelar och nackdelar med innovation

De nya reglerna har svensk företagens fördelar och nackdelar är följande:

Den ökade administrativa insatsen är negativ, eftersom två dokument eller bevis kommer att krävas i framtiden.

Å andra sidan innebär enandet av förordningar att lagarna i de enskilda EU-medlemsstaterna inte längre behöver studeras. I stället finns det en enklare och enhetlig lösning. Skattebedrägerier kan också motverkas och en rättvis marknad främjas.

Lager

Enhetliga föreskrifter för försändelselager

Om vi tittar på den gränsöverskridande Visa utrustning för sändningslagerhar vi olika regler och kontrollkrav i hela Europa.

linje infobox

Definition: Sändningslager
Försändelselager är lager i närheten (dvs. åtminstone i samma skick som) av kunderna. Här finns varorna kvar i säljarens lager tills kunden tar bort dem.

linje blå

I och med införandet av snabbkorrigeringarna om mervärdesskatt 2020 kommer ett nytt EU-omfattande direktiv att träda i kraft, vilket kommer att utesluta snedvridning av konkurrensen i framtiden och ge en tydligare och enklare bild av reglerna. Oavsett i vilken medlemsstat europeiska unionen en näringsidkare är belägen.

Det har till exempel förekommit olösta frågor om fastställandet av bedömningsgrunden för ett köp inom gemenskapen och efterföljande leverans.

Vad kommer att förändras?

Tack vare de nya lagarna kommer leverantören i destinationslandet att befrias av vissa registrerings- och deklarationsskyldigheter. Leveranser inom gemenskapen kan i framtiden godkännas under följande omständigheter:

 • Varorna levereras till ett sändningslager i en annan medlemsstat och därifrån till en annan näringsidkare.
 • Leverantören är inte etablerad i en destinationsmedlemsstat eller i etableringen av ett fast driftställe till vilken produkterna transporteras.
 • Leverantören måste ha identitet och Omvandlingsskatteregistreringsnummer för kunden redan känt.
 • Leverantören och kunden har vars och ett enda register.
 • Varorna skall levereras till kunden inom ett år efter lagring i sändningslagret.

I så fall får leverans och förvärv inom gemenskapen inte ske förrän varorna har tagits från sändningslagret. Detta gör det möjligt att kringgå en momsregistrering av den första företagaren i destinationslandet.

Anta att artiklarna returneras till distributionslagret under en 12-månadersperiod och processen registreras i enlighet med detta: i det här fallet finns det ingen överföring, även om kraven för detta är uppfyllda. Detta fastställer uppskovsperioden mellan lagring och utläggning på entreprenad av varorna till tolv månader.

Dessutom är det nu möjligt att ersätta kunden med en annan kund – så är att denna ändring förs in i registret och de övriga villkoren är också uppfyllda.

I slutändan är det därför fördelaktigt för de berörda parterna att kunna agera mer flexibelt och rättsligt säkert om de vill bedöma sändningslagret för mervärdesskatt.

Fördelar och nackdelar med skattereformen?

Fördelar

 • Skärpta straff för skattebedrägeri
 • Rättvis konkurrens
 • Högre leveranströsklar
 • Tydlig definition av sändningslager och serietransaktioner

Nackdelar

 • Administrativ insats
 • Mer kontroll och bevis

Dom: Quick Fixar inte slutet ännu

Sammanfattningsvis innebär detta att snabbkorrigeringarna av mervärdesskatt nu skapar tydliga villkor i hela EU: ingen längre forskning när man arbetar med en ny EU-medlemsstat, inga kostsamma juridisk rådgivning och en betydligt lägre risk i förlikningen.

När allt kommer runt om är de nuvarande lagarna från Tyskland kända och tillämpliga i hela Europa.

Vad som är lika tydligt är dock att quick fixarna bara är ett första steg i momsreformen och ännu inte slutet. Europeiska unionen siktar på en mycket enhetlig reform för åren 2022–2024. Fram till dess visar snabbkorrigeringarna i vilken riktning den går – oavsett i vilken medlemsstat.

Tyvärr är ämnet Quick Fixes ganska komplicerat, särskilt i början, och kräver viss kunskap om skatteområdet. Om du har några ytterligare frågor eller något är fortfarande oklart, lämna mig en kommentar!

Bilder: Hej Jag är Nik | Unsplash, hellotax

Dominik arbetar som content manager på hellotax. Han älskar högkvalitativt och strukturerat innehåll samt djupgående forskning om ämnen som skatter och Amazon.

Liknande artiklar

Kommentarer om den här artikeln

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är * Markerade.