Raidboxes Partnerský program Podmínky účasti

Máte zájem o náš partnerský program pro agentury a nezávislé pracovníky? Jsme rádi, že jste jeho součástí! Níže najdete naše aktuální podmínky účasti pro váš start jako partnera na Raidboxes .

§ 1 Oblast působnosti

(1) Tyto partnerské podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy Raidboxes GmbH s partnerem v souvislosti s partnerským programem Raidboxes pro agentury a nezávislé pracovníky.

(2) Raidboxes neuzavírá se spotřebiteli partnerské smlouvy ve smyslu § 13 BGB. Registrací do partnerského programu partner prohlašuje, že nevystupuje jako spotřebitel.

(3) Je-li partnerem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, vztahují se tyto partnerské podmínky i na budoucí obchodní vztahy s partnerem, aniž by na ně Raidboxes musel v každém jednotlivém případě znovu odkazovat. Totéž platí, pokud je partnerem podnikatel ve smyslu § 14 BGB.

(4) Platí výhradně tyto partnerské podmínky. Odchylné, rozporné nebo doplňující podmínky partnera se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud Raidboxes výslovně souhlasil s jejich platností. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, např. i tehdy, pokud Raidboxes provádí služby bez výhrad při znalosti podmínek.

§ 2 Partnerský program; úroveň partnera

(1) Předmětem smlouvy je účast v partnerském programu, jehož cílem je zvýšit prodej našich výrobků prostřednictvím našich webových stránek. Účast v partnerském programu je pro partnera bezplatná. 

(2) Raidboxes nabízí partnerům rozšířené funkce, atraktivní slevy na jejich vlastní hostingové smlouvy a jednorázové provize za úspěšně doporučené nové zákazníky.

(3) Výše slev i výše provize závisí na zařazení partnera do partnerské a provizní úrovně podle Raidboxes.
Informace o partnerských a provizních úrovních a o příslušných slevách a provizích naleznete zde.

(4) Zařazení partnera není automatické, ale určuje ho na žádost partnera portál Raidboxes . Portál Raidboxes přihlíží mimo jiné k požadavkům jednotlivých úrovní, které jsou k nahlédnutí zde, ale může se rozhodnout sám. Partner nemá právo na zařazení do určité úrovně.

(5) Změny ve výši partnerů nebo provizí a související změny podmínek platí výhradně s účinností do budoucna. Již uzavřené nebo zprostředkované smluvní vztahy nejsou dotčeny.

§ 3 Uzavření smlouvy, text smlouvy, vstupní chyby a znění smlouvy

(1) Podmínkou uzavření smlouvy je, že partner má účet na Raidboxes a že funkce byla předem aktivována na Raidboxes na adrese Dashboard . Smlouva je uzavřena, když se partner přihlásí svým účtem, vyvolá funkci "Partnerský program" a klikne na tlačítko "Stát se partnerem nyní". Uzavření smlouvy je bezprostředně poté potvrzeno e-mailem na adresu Raidboxes .

(2) Text smlouvy je po uzavření smlouvy uložen na Raidboxes a poté již není partnerovi přístupný.

(3) Partner může kdykoli před kliknutím na tlačítko "Stát se partnerem" zkontrolovat své údaje a rozpoznat chyby při zadávání. V případě potřeby může využít funkce dostupné v jeho prohlížeči a zvětšit zobrazení údajů. Partner může své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k dispozici na adrese Dashboard , a nové položky zadat pomocí myši a klávesnice. Uzavření smlouvy může partner kdykoli před kliknutím na tlačítko "Stát se partnerem nyní" zrušit zavřením prohlížeče.

(4) Jazykem pro uzavření smlouvy je němčina.

§ 4 Povinnosti partnera

(1) Partner využívá reklamní materiál poskytnutý Raidboxes , aby upozornil na nabídky Raidboxes . Partner se může svobodně rozhodnout, zda, kde a jak často bude odkazovat na stránky Raidboxes .

(2) Pokud partner upozorňuje na nabídky Raidboxes , je povinen neporušovat platné právní předpisy (zejména předpisy na ochranu mládeže) a neporušovat práva třetích osob (např. autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná práva průmyslového vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů, osobnostní práva, právo na vlastní image). Zejména je zakázán obsah, který je rasistický, pornografický, obscénní, oslavuje násilí nebo je urážlivý.

(3) Jakékoli zneužití partnerského programu je zakázáno. Je zakázáno generování potenciálních zákazníků nebo prodejů pomocí nekalých metod, nepřípustných prostředků a/nebo obcházení technických ochranných opatření. Partner se zavazuje, že nebude předstírat leady nebo prodeje, které se neuskutečnily. Zejména jsou zakázány praktiky, které zakrývají sledování uživatele nebo zobrazují reklamní nosiče způsobem, který není pro uživatele patrný.

§ 5 Reklamní materiály

(1) Raidboxes uděluje partnerovi jednoduché, prostorově neomezené a nepřenosné právo užívání poskytnutého reklamního materiálu, omezené na dobu trvání smlouvy. Právo užití nezahrnuje právo na udělení dalších práv užití (sublicence). Partner není oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob upravovat nebo přepracovávat poskytnutý reklamní materiál.

(2) Raidboxes si vyhrazuje právo zakázat partnerovi používání poskytnutých reklamních materiálů, pokud by to mohlo ohrozit oprávněné duševní nebo osobní zájmy Raidboxes . Takový případ existuje zejména tehdy, pokud je poskytnutý reklamní materiál používán ve spojení s nezákonným obsahem.

(3) Raidboxes si vyhrazuje právo na změnu poskytnutých reklamních materiálů v průběhu trvání smlouvy. V takovém případě bude Raidboxes partnera včas informovat.

§ 6 Odměňování a vypořádání

(1) Partner dostává odměnu závislou na výkonu ve formě odměny za prodej (provize).

(2) Výše odměny závisí na výši provize Partnera a vypočítává se z měsíční ceny (netto) prvního vyúčtovaného tarifu Box zaplaceného Koncovým zákazníkem. K dalším tarifům téhož koncového zákazníka se nepřihlíží.

Box (3) Nárok Partnera na odměnu vzniká, jakmile jsou splněny všechny následující podmínky:
- smlouva koncového zákazníka s Raidboxes vznikla v důsledku reklamní činnosti Partnera;
- uzavření smlouvy bylo zaznamenáno ("sledováno") Raidboxes a přiřazeno Partnerovi;
- platba koncového zákazníka byla v plné výši přijata Raidboxes ;
- smlouva koncového zákazníka musí existovat po určitou dobu (minimální doba udržení zákazníka). Doba trvání minimálního závazku zákazníka závisí na výši provize a lze ji zobrazit zde.
- Koncový zákazník je nový zákazník. Vyloučeny jsou smlouvy uzavřené samotným partnerem, jeho příbuznými nebo zaměstnanci, jakož i zaměstnancem Raidboxes GmbH .

(4) Raidboxes zúčtuje odměnu náležející partnerovi vždy k 15. dni kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Partner obdrží e-mail s informací, kdy si koncový zákazník objednal Box Tarif , s jakými podmínkami a zda bylo dosaženo minimálního závazku zákazníka. Raidboxes informuje partnera - pokud jsou splněny všechny podmínky - o odměně, na kterou má nárok.

(5) Partner musí oznámit případné námitky do 6 týdnů po zaslání vyúčtování. V opačném případě se vyúčtování považuje za schválené. Raidboxes na tento právní důsledek Partnera výslovně upozorní na začátku období.

(6) Výplata odměny včetně zákonné daně z přidané hodnoty se provede do 7 dnů po vyhotovení vyúčtování. Výplata se provádí na bankovní údaje, které partner uložil v partnerské zóně informačního panelu, a předpokládá, že je partner předem správně uložil.

§ 7 Doba trvání a ukončení; nečinnost partnera

(1) Smlouva trvá na dobu neurčitou a partner ji může kdykoli vypovědět bez dodržení výpovědní lhůty prostřednictvím příslušného prohlášení o výpovědi. Raidboxes může smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

(2) Právo na mimořádnou výpověď z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.

(3) Po ukončení smluvního vztahu ztrácí partner právo používat reklamní materiály z Raidboxes . Ty musí být neprodleně odstraněny.

(4) Ukončení smluvního vztahu s partnerem nemá vliv na odměnu za zprostředkování smluv v době trvání smlouvy. Smlouvy s koncovými zákazníky zprostředkované po ukončení smlouvy se však nezohledňují.

(5) Raidboxes je oprávněn vypovědět partnerskou smlouvu a deaktivovat partnerskou funkci, pokud je partnerský účet neaktivní po dobu nejméně 12 měsíců. Účet je považován za neaktivní, pokud v tomto období nebyly aktivní žádné smlouvy, nebyli přivedeni žádní noví zákazníci a nebyly využívány žádné aktivní Dev Boxy. Uživatelé, kteří byli deaktivováni z důvodu nečinnosti, se mohou kdykoli po konzultaci s Raidboxes do partnerského programu znovu zapojit.

§ 8 Odpovědnost

(1) Raidboxes je odpovědný bez omezení:
- v případě zlého úmyslu, úmyslu nebo hrubé nedbalosti;
- v rámci výslovně převzaté záruky;
- za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví;
- za porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění především umožňuje řádné plnění této smlouvy a na jejíž dodržení partner pravidelně spoléhá a může spoléhat ("kardinální povinnost"), avšak s omezením na škodu, kterou lze rozumně očekávat v době uzavření smlouvy;
- v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

(2) Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost Raidboxes vyloučena. 

(3) Výše uvedená pravidla odpovědnosti se přiměřeně použijí na jednání a nároky vůči zaměstnancům, právním zástupcům a zástupcům Raidboxes.

§ 9 Osvobození

Partner je povinen na první žádost odškodnit Raidboxes za všechny nároky třetích stran, které budou vzneseny vůči Raidboxes v souvislosti s porušením práv, za které je partner odpovědný v souvislosti s tímto partnerským programem. Odškodnění zahrnuje rovněž náhradu nákladů, které vzniknou nebo vznikly v důsledku nutné a přiměřené právní obrany.

§ 10 Výhrada práva na změnu

Raidboxes je oprávněna tyto podmínky účasti pro partnerský program v průběhu trvání smlouvy měnit a upravovat, pokud to bude technicky, právně a/nebo ekonomicky nezbytné. Raidboxes zašle partnerovi změněné podmínky v textové podobě a upozorní zejména na nová ustanovení. Současně Raidboxes poskytne partnerovi přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda změněné podmínky účasti v partnerském programu přijímá. Pokud v této lhůtě žádné prohlášení neučiní, považují se změněné podmínky za odsouhlasené. Raidboxes na tento právní důsledek partnera na začátku lhůty výslovně upozorní.

§ 11 Závěrečná ustanovení

(1) Použije se právo Spolkové republiky Německo.

(2) Pokud je partnerem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je místem příslušnosti sídlo Raidboxes.

(3) Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany nahradí taková ustanovení účinnými a proveditelnými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají smyslu a hospodářskému účelu, jakož i úmyslu stran v době uzavření smlouvy. Totéž platí v případě mezery ve smlouvě.