Raidboxes Program partnerski Warunki uczestnictwa

Jesteś zainteresowany naszym programem partnerskim dla agencji i freelancerów? Cieszymy się, że jesteś jego częścią! Poniżej znajdziesz nasze aktualne warunki uczestnictwa dla Twojego startu jako partner Raidboxes .

§ 1 Obszar obowiązywania

(1) Niniejsze Warunki dla Partnerów mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych między Raidboxes GmbH a Partnerem w związku z programem partnerskim Raidboxes dla agencji i freelancerów.

(2) Raidboxes nie zawiera umów partnerskich z konsumentami w rozumieniu § 13 BGB. Rejestrując się w programie partnerskim, partner oświadcza, że nie działa jako konsument.

(3) Jeśli Partner jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, niniejsze Warunki Partnera mają również zastosowanie do przyszłych stosunków handlowych z Partnerem bez konieczności ponownego odwoływania się do nich przez Raidboxes w każdym indywidualnym przypadku. To samo dotyczy sytuacji, gdy Partner jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB.

(4) Niniejsze warunki partnera mają wyłączne zastosowanie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki partnera stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim Raidboxes wyraźnie zgodził się na ich ważność. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli Raidboxes wykonuje usługi bez zastrzeżeń, znając warunki.

§ 2 Program partnerski; Poziom partnerski

(1) Przedmiotem umowy jest udział w programie partnerskim, który ma na celu zwiększenie sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Uczestnictwo w programie partnerskim jest dla partnera bezpłatne. 

(2) Raidboxes oferuje partnerowi rozszerzone funkcje, atrakcyjne rabaty na własne umowy hostingowe oraz jednorazowe prowizje za pomyślne polecenie nowych klientów.

(3) Wysokość rabatów, jak również wysokość prowizji zależy od klasyfikacji partnera do poziomu partnera i poziomu prowizji przez Raidboxes.
Informacje na temat poziomów partnera i prowizji, jak również na temat odpowiednich rabatów i prowizji można znaleźć tutaj.

(4) Klasyfikacja Partnera nie jest automatyczna, ale jest określana przez Raidboxes na wniosek Partnera. Raidboxes bierze pod uwagę, między innymi, wymagania poszczególnych poziomów, które można zobaczyć tutaj, ale może podjąć własną decyzję. Partner nie ma prawa zostać przypisany do określonego poziomu.

(5) Zmiany poziomu partnera lub prowizji i związane z nimi zmiany warunków mają zastosowanie wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na już zawarte lub pośredniczone relacje umowne.

§ 3 Zawarcie umowy, tekst umowy, błędy wejściowe i język umowy

(1) Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Partnera konta w serwisie Raidboxes oraz uprzednie aktywowanie tej funkcji przez serwis Raidboxes pod adresem Dashboard . Umowa zostaje zawarta, gdy partner zaloguje się na swoje konto, wywoła funkcję "Program partnerski" i kliknie przycisk "Zostań partnerem teraz". Zawarcie umowy jest niezwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną na adres Raidboxes .

(2) Tekst umowy jest przechowywany przez Raidboxes po zawarciu umowy i nie jest już później dostępny dla Partnera.

(3) Partner może sprawdzić swoje dane w dowolnym momencie przed kliknięciem przycisku "Zostań partnerem teraz" i rozpoznać wprowadzone błędy. W razie potrzeby można użyć funkcji dostępnych w przeglądarce, aby powiększyć wyświetlane dane. Partner może skorygować swoje dane za pomocą pomocy korekcyjnych dostępnych na stronie Dashboard oraz nowych wpisów za pomocą myszy i klawiatury. Partner może anulować zawarcie umowy w dowolnym momencie przed kliknięciem przycisku "Zostań partnerem teraz", zamykając przeglądarkę.

(4) Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

§ 4 Obowiązki partnera

(1) Partner wykorzystuje materiały reklamowe dostarczone przez Raidboxes , aby zwrócić uwagę na oferty Raidboxes . Partner może swobodnie decydować, czy, gdzie i jak często odnosi się do Raidboxes .

(2) W zakresie, w jakim Partner zwraca uwagę na oferty Raidboxes , jest on zobowiązany do nienaruszania obowiązującego prawa (w szczególności przepisów dotyczących ochrony młodzieży) lub naruszania praw osób trzecich (np. praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej, praw do ochrony danych, dóbr osobistych, prawa do własnego wizerunku). W szczególności zabronione są treści rasistowskie, pornograficzne, obsceniczne, gloryfikujące przemoc lub obraźliwe.

(3) Wszelkie nadużycia programu partnerskiego są zabronione. Generowanie leadów lub sprzedaży za pomocą nieuczciwych metod, niedopuszczalnych środków i/lub obchodzenie technicznych środków ochronnych jest zabronione. Partner zobowiązuje się nie fałszować leadów lub sprzedaży, które nie miały miejsca. W szczególności zabronione są praktyki ukrywające śledzenie użytkownika lub wyświetlanie nośników reklamowych w sposób niezauważalny dla użytkownika.

§ 5 Materiały reklamowe

(1) Raidboxes przyznaje Partnerowi proste, nieograniczone przestrzennie, niezbywalne prawo do korzystania z dostarczonych materiałów reklamowych, ograniczone do okresu obowiązywania umowy. Prawo użytkowania nie obejmuje prawa do udzielania dalszych praw użytkowania (sublicencji). Partner nie jest uprawniony do edytowania lub przeprojektowywania dostarczonych materiałów reklamowych samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich.

(2) Raidboxes zastrzega sobie prawo do zakazania partnerowi korzystania z dostarczonych materiałów reklamowych, jeśli może to zagrozić uzasadnionym interesom intelektualnym lub osobistym Raidboxes . Taki przypadek ma miejsce w szczególności, gdy dostarczony materiał reklamowy jest wykorzystywany w związku z nielegalnymi treściami.

(3) Raidboxes zastrzega sobie prawo do zmiany dostarczonych materiałów reklamowych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Raidboxes poinformuje partnera w odpowiednim czasie.

§ 6 Wynagrodzenie i rozliczenie

(1) Partner otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników jako wynagrodzenie za sprzedaż (prowizja).

(2) Wysokość wynagrodzenia zależy od poziomu prowizji Partnera i jest obliczana na podstawie miesięcznej ceny (netto) pierwszej rozliczonej taryfy Box zapłaconej przez klienta końcowego. Kolejne taryfy tego samego klienta końcowego nie będą brane pod uwagę.

Box (3) Roszczenie Partnera do wynagrodzenia powstaje, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
- Umowa klienta końcowego z Raidboxes została zawarta w wyniku działalności reklamowej Partnera;
- Zawarcie umowy zostało zarejestrowane ("śledzone") przez Raidboxes i przypisane do Partnera;
- Płatność klienta końcowego została w całości otrzymana przez Raidboxes ;
- Umowa klienta końcowego musi obowiązywać przez określony czas (minimalne utrzymanie klienta). Okres minimalnego zaangażowania klienta zależy od poziomu prowizji i można go sprawdzić tutaj.
- Klient końcowy jest nowym klientem. Umowy zawarte przez samego partnera, jego krewnych lub pracowników, a także pracownika Raidboxes GmbH są wykluczone.

(4) Raidboxes rozlicza wynagrodzenie należne partnerowi 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Partner otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, kiedy klient końcowy zamówił taryfę Box , z jakimi warunkami i czy osiągnięto minimalne zaangażowanie klienta. Raidboxes informuje partnera - jeśli wszystkie wymagania są spełnione - o przysługującym mu wynagrodzeniu.

(5) Partner musi zgłosić wszelkie zastrzeżenia w ciągu 6 tygodni od wysłania wyciągu z konta. W przeciwnym razie wyciąg z konta zostanie uznany za zatwierdzony. Raidboxes wyraźnie zwróci uwagę Partnera na tę konsekwencję prawną na początku okresu.

(6) Wypłata wynagrodzenia wraz z ustawowym podatkiem VAT nastąpi w ciągu 7 dni od sporządzenia zestawienia. Płatność zostanie dokonana na dane bankowe zdeponowane przez Partnera w obszarze Partner Dashboard i zakłada, że zostały one wcześniej poprawnie zdeponowane przez Partnera.

§ 7 Okres obowiązywania i rozwiązanie; brak aktywności Partnera

(1) Umowa obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Partnera w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Raidboxes może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

(2) Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(3) Po zakończeniu stosunku umownego Partner traci prawo do korzystania z materiałów reklamowych Raidboxes . Należy je niezwłocznie usunąć.

(4) Wynagrodzenie z tytułu umów pośrednictwa zawartych w okresie obowiązywania umowy pozostaje nienaruszone przez rozwiązanie stosunku umownego z partnerem. Jednak umowy z klientami końcowymi, w których pośredniczono po rozwiązaniu umowy, nie będą brane pod uwagę.

(5) Raidboxes ma prawo rozwiązać umowę partnerską i dezaktywować funkcję partnera, jeśli konto partnera było nieaktywne przez co najmniej 12 miesięcy. Konto uznaje się za nieaktywne, jeśli w tym okresie nie były aktywne żadne umowy, nie polecono żadnych nowych klientów i nie używano żadnych aktywnych skrzynek Dev Box. Użytkownicy, którzy zostali dezaktywowani z powodu braku aktywności, mogą ponownie przystąpić do programu partnerskiego w dowolnym momencie po konsultacji z Raidboxes .

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Raidboxes ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń:
- w przypadku złej woli, umyślności lub rażącego niedbalstwa;
- w zakresie wyraźnie założonej gwarancji;
- za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia;
- za naruszenie istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie niniejszej umowy i na którego przestrzeganiu partner regularnie polega i może polegać ("zobowiązanie kardynalne"), ale ograniczone do szkody, której można było racjonalnie oczekiwać w momencie zawarcia umowy;
- zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(2) We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność ze strony Raidboxes jest wykluczona. 

(3) Powyższe zasady odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do postępowania i roszczeń wobec pracowników, przedstawicieli prawnych i zastępców prawnych Raidboxes.

§ 9 Zwolnienie

Partner zwolni Raidboxes na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich, które zostaną podniesione przeciwko Raidboxes w związku z naruszeniem praw, za które Partner jest odpowiedzialny w związku z niniejszym programem partnerskim. Odszkodowanie obejmuje również zwrot kosztów, które powstały lub powstały w wyniku niezbędnej i odpowiedniej obrony prawnej.

§ 10 Zastrzeżenie prawa do poprawek

Raidboxes Raidboxes jest uprawniony do zmiany i dostosowania niniejszych Warunków uczestnictwa w programie partnerskim w okresie obowiązywania umowy, o ile istnieje taka konieczność techniczna, prawna i/lub ekonomiczna. prześle zmienione warunki partnerowi w formie tekstowej i zwróci szczególną uwagę na nowe postanowienia. Jednocześnie wyznaczy Partnerowi rozsądny termin na zadeklarowanie, czy akceptuje zmienione warunki uczestnictwa w programie partnerskim. W przypadku braku oświadczenia w tym terminie, zmienione warunki uznaje się za zaakceptowane. wyraźnie zwróci uwagę Partnera na tę konsekwencję prawną na początku tego okresu. Raidboxes Raidboxes

§ 11 Postanowienia końcowe

(1) Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

(2) O ile Partner jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest siedziba Raidboxes.

(3) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zastąpią takie postanowienia skutecznymi i wykonalnymi postanowieniami, które jak najdokładniej odpowiadają znaczeniu i celowi gospodarczemu, a także intencji stron w momencie zawarcia umowy. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w umowie.