Raidboxes Partnerprogramma algemene voorwaarden voor deelname

Ben je geïnteresseerd in ons Partnerprogramma voor bureaus en freelancers? We zijn blij dat je er deel van uitmaakt! Hieronder vind je onze huidige deelnamevoorwaarden voor jouw start als Raidboxes partner.

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze partnervoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Raidboxes GmbH en de partner in samenhang met het Raidboxes Partnerprogramma voor bureaus en freelancers.

(2) Raidboxes sluit geen partnercontracten af met consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits wetboek). Door zich aan te melden voor het partnerprogramma verklaart de partner dat hij niet handelt als consument.

(3) Als de partner een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, zijn deze partnervoorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met de partner zonder dat Raidboxes er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeft te verwijzen. Hetzelfde geldt als de partner een ondernemer is in de zin van § 14 BGB.

(4) Deze partnervoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de partner worden alleen onderdeel van het contract indien en voor zover Raidboxes uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als Raidboxes de diensten zonder voorbehoud uitvoert met kennis van de voorwaarden.

§ 2 Partnerprogramma; Partnerlevel

(1) Het onderwerp van het contract is de deelname aan het Partnerprogramma, dat bedoeld is om de verkoop van onze producten via onze website te verhogen. Deelname aan het Partnerprogramma is gratis voor de partner. 

(2) Raidboxes biedt de partner uitgebreide functies, aantrekkelijke kortingen voor eigen hostingcontracten en eenmalige commissies voor succesvol doorverwezen nieuwe klanten.

(3) De hoogte van de kortingen en de hoogte van de commissie zijn afhankelijk van de indeling van de partner in een partner- en commissieniveau door Raidboxes.
Informatie over de partner- en commissieniveaus en over de bijbehorende kortingen en de provisie vind je hier.

(4) De indeling van de partner gebeurt niet automatisch, maar wordt bepaald door Raidboxes op verzoek van de partner. Raidboxes houdt onder andere rekening met de vereisten van de individuele niveaus die hier kunnen worden bekeken, maar is vrij om een eigen beslissing te nemen. De partner heeft geen recht op toewijzing aan een bepaald niveau.

(5) Wijzigingen in het partner- of commissieniveau en daarmee samenhangende wijzigingen in de voorwaarden gelden uitsluitend voor de toekomst. Reeds afgesloten of bemiddelde contractuele relaties worden niet beïnvloed.

§ 3 Sluiting van het contract, contracttekst, invoerfouten en contracttaal

(1) Voor het afsluiten van het contract is vereist dat de partner een account heeft op Raidboxes en dat de functie eerder is geactiveerd door Raidboxes in het Dashboard. Het contract wordt gesloten wanneer de partner inlogt met zijn account, de functie "Partnerprogramma" oproept en op de knop "Nu partner worden" klikt. De sluiting van het contract wordt onmiddellijk daarna per e-mail bevestigd door Raidboxes.

(2) De tekst van het contract wordt na het sluiten van het contract opgeslagen door Raidboxes en is daarna niet meer toegankelijk voor de Partner.

(3) De partner kan op elk moment voordat hij op de knop "Word nu partner" klikt zijn gegevens controleren en invoerfouten herkennen. Indien nodig kunnen de beschikbare functies in zijn browser worden gebruikt om de weergave van de gegevens te vergroten. De partner kan zijn gegevens corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen in het Dashboard en nieuwe invoeren met behulp van zijn muis en toetsenbord. De partner kan het afsluiten van het contract op elk moment voor het klikken op de knop "Nu partner worden" annuleren door de browser te sluiten.

(4) De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

§ 4 Plichten van de partner

(1) De partner gebruikt het reclamemateriaal van Raidboxes om de aanbiedingen van Raidboxes onder de aandacht te brengen. De partner is vrij om te beslissen of, waar en hoe vaak hij verwijst naar Raidboxes.

(2) Voor zover de partner de aandacht vestigt op de aanbiedingen van Raidboxes is hij verplicht om de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder jeugdbeschermingsvoorschriften) niet te schenden en geen inbreuk te maken op de rechten van derden (bijv. auteursrechten, handelsmerkrechten en andere industriële eigendomsrechten, gegevensbeschermingsrechten, persoonlijke rechten, recht op het eigen imago). In het bijzonder is inhoud die racistisch, pornografisch, obsceen, geweld verheerlijkend of aanstootgevend is, verboden.

(3) Elk misbruik van het Partnerprogramma is verboden. Het genereren van leads of sales via oneerlijke methoden, ontoelaatbare middelen en/of het omzeilen van technische beschermingsmaatregelen is verboden. De partner verplicht zich geen leads of verkopen te vervalsen die niet hebben plaatsgevonden. In het bijzonder zijn praktijken verboden waarbij het volgen van de gebruiker wordt verhuld of reclamemedia worden weergegeven op een manier die niet waarneembaar is voor de gebruiker.

§ 5 Reclamemateriaal

(1) Raidboxes verleent de Partner een eenvoudig, ruimtelijk onbeperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het geleverde reclamemateriaal, beperkt tot de looptijd van het contract. Het gebruiksrecht omvat niet het recht om verdere gebruiksrechten te verlenen (sublicentie). De partner heeft niet het recht om het verstrekte reclamemateriaal zelf of via derden te bewerken of opnieuw vorm te geven.

(2) Raidboxes behoudt zich het recht voor om de partner te verbieden het ter beschikking gestelde reclamemateriaal te gebruiken als dit de legitieme intellectuele of persoonlijke belangen van Raidboxes in gevaar kan brengen. Hiervan is met name sprake als het beschikbaar gestelde reclamemateriaal wordt gebruikt in verband met illegale inhoud.

(3) Raidboxes behoudt zich het recht voor om het aangeleverde advertentiemateriaal tijdens de looptijd van het contract te wijzigen. In dit geval zal Raidboxes de partner tijdig informeren.

§ 6 Vergoeding en afrekening

(1) De Partner ontvangt een prestatiegerelateerde beloning als pay-per-sale (commissie).

(2) De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het commissieniveau van de Partner en wordt berekend over de maandelijkse prijs (netto) van het eerste gefactureerde Box tarief dat door de eindklant is betaald. Verdere tarieven van dezelfde eindklant worden niet in aanmerking genomen.

(3) De aanspraak van de Partner op vergoeding ontstaat zodra aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
– Het contract van een eindklant met Raidboxes is tot stand gekomen als gevolg van de advertentieactiviteit van de Partner;
– De totstandkoming van het contract is geregistreerd ("getraceerd") door Raidboxes en toegewezen aan de Partner;
– De betaling van de eindklant is volledig ontvangen door Raidboxes ;
– Het contract van de eindklant moet gedurende een bepaalde periode bestaan (minimale klantenbinding). De duur van de minimale klantenbinding is afhankelijk van het commissieniveau en kan hier worden bekeken.
– De eindklant is een nieuwe klant. Contracten afgesloten door de partner zelf, zijn familieleden of werknemers en een werknemer van Raidboxes GmbH zijn uitgesloten.

(4) Raidboxes verrekent de vergoeding waarop de partner recht heeft op de 15e van elke kalendermaand voor de voorafgaande kalendermaand. De partner ontvangt een e-mail met informatie over wanneer de eindklant een Box tarief heeft besteld met welke voorwaarden en of de minimale klantverplichting is bereikt. Raidboxes informeert de partner – als aan alle voorwaarden is voldaan – over de vergoeding waarop hij recht heeft.

(5) De Partner dient eventuele bezwaren binnen 6 weken na verzending van de declaratie kenbaar te maken. Anders wordt de declaratie geacht te zijn goedgekeurd. Raidboxes wijst de Partner aan het begin van de periode uitdrukkelijk op dit rechtsgevolg.

(6) De uitbetaling van de vergoeding plus de wettelijke btw vindt plaats binnen 7 dagen na het opstellen van het overzicht. De uitbetaling vindt plaats op de bankgegevens die door de partner zijn opgeslagen in het Partnergedeelte van het Dashboard en gaat ervan uit dat deze vooraf correct door de partner zijn opgeslagen.

§ 7 Looptijd en beëindiging; inactiviteit van de partner

(1) Het contract loopt voor onbepaalde tijd en kan op elk moment door de partner worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een overeenkomstige opzeggingsverklaring. Raidboxes kan het contract op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

(2) Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast.

(3) Bij beëindiging van de contractuele relatie verliest de partner het recht om reclamemateriaal van Raidboxes te gebruiken. Deze moeten onmiddellijk worden verwijderd.

(4) De vergoeding voor contracten die binnen de looptijd van het contract tot stand zijn gekomen, wordt niet beïnvloed door de beëindiging van de contractuele relatie met de partner. Contracten met eindklanten die na de beëindiging tot stand zijn gekomen, worden echter niet in aanmerking genomen.

(5) Raidboxes heeft het recht om het Partnercontract te beëindigen en de partnerfunctie te deactiveren als het account van de partner minstens 12 maanden inactief is geweest. Een account wordt als inactief beschouwd als er in deze periode geen contracten actief waren, geen nieuwe klanten zijn doorverwezen en geen actieve Dev Boxen zijn gebruikt. Gebruikers die zijn gedeactiveerd vanwege inactiviteit kunnen na overleg met Raidboxes op elk moment weer deelnemen aan het Partnerprogramma.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Raidboxes is onbeperkt aansprakelijk:
– in geval van opzet, kwaadwilligheid of grove nalatigheid;
– in het kader van een uitdrukkelijk aangenomen garantie;
– voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;
– voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de vervulling de goede uitvoering van dit contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen ("kardinale verplichting"), maar beperkt tot de schade die redelijkerwijs te verwachten was op het moment van het sluiten van het contract;
– in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid.

(2) In alle andere opzichten is aansprakelijkheid van Raidboxes uitgesloten. 

(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op het gedrag van en vorderingen tegen werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Raidboxes.

§ 9 Vrijstelling

De partner vrijwaart Raidboxes op eerste verzoek voor alle aanspraken van derden die tegen Raidboxes worden ingesteld in verband met een inbreuk op rechten waarvoor de partner verantwoordelijk is in verband met dit Partnerprogramma. De vrijwaring omvat tevens de vergoeding van de kosten die ontstaan of zijn ontstaan als gevolg van de noodzakelijke en passende juridische verdediging.

§ 10 Voorbehoud van wijzigingsrecht

Raidboxes heeft het recht deze deelnamevoorwaarden voor het Partnerprogramma gedurende de looptijd van het contract te wijzigen en aan te passen, voor zover daartoe een technische, juridische en/of economische noodzaak bestaat. Raidboxes zal de gewijzigde voorwaarden in tekstvorm aan de partner toesturen en daarbij in het bijzonder de aandacht vestigen op de nieuwe bepalingen. Tegelijkertijd geeft Raidboxes de partner een redelijke termijn om te verklaren of hij/zij de gewijzigde voorwaarden voor deelname aan het partnerprogramma accepteert. Als er binnen deze termijn geen verklaring wordt afgelegd, worden de gewijzigde voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Raidboxes zal de Partner aan het begin van de termijn uitdrukkelijk op dit rechtsgevolg wijzen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(2) Voor zover de Partner een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van Raidboxes.

(3) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen vervangen dergelijke bepalingen door effectieve en uitvoerbare bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de betekenis en het economische doel alsmede de intentie van de partijen ten tijde van het sluiten van het contract. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in het contract.