Raidboxes Partnerprogram Villkor för deltagande

Är du intresserad av vårt partnerprogram för byråer och frilansare? Vi är glada att du är en del av det! Nedan hittar du våra aktuella villkor för deltagande för din start som Raidboxes -partner.

§ 1 Tillämpningsområdet

(1) Dessa partnervillkor gäller för alla affärsförbindelser mellan Raidboxes GmbH och partnern i samband med Raidboxes partnerprogram för byråer och frilansare.

(2) Raidboxes ingår inga partneravtal med konsumenter enligt definitionen i § 13 i BGB. Genom att registrera sig för partnerprogrammet försäkrar partnern att han inte agerar som konsument.

(3) Om partnern är en näringsidkare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, ska dessa partnervillkor också gälla för framtida affärsrelationer med partnern utan att Raidboxes måste hänvisa till dem igen i varje enskilt fall. Detsamma gäller om partnern är en entreprenör enligt definitionen i § 14 BGB.

(4) Dessa partnervillkor gäller exklusivt. Avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor från partnern ska endast bli en del av avtalet om och i den mån Raidboxes uttryckligen har samtyckt till deras giltighet. Detta krav på samtycke ska gälla i alla fall, till exempel även om Raidboxes utför tjänsterna utan förbehåll i kunskap om villkoren.

2 § Partnerprogram; Partnernivå

(1) Föremålet för avtalet är deltagande i partnerprogrammet, som är avsett att öka försäljningen av våra produkter via vår webbplats. Deltagandet i partnerprogrammet är kostnadsfritt för partnern. 

(2) Raidboxes erbjuder partnern utökade funktioner, attraktiva rabatter för egna hostingavtal och engångsprovisioner för framgångsrikt förmedlade nya kunder.

(3) Storleken på rabatterna samt storleken på provisionen beror på klassificeringen av partnern i en partnernivå och en provisionsnivå genom Raidboxes.
Information om partner- och provisionsnivåerna samt om motsvarande rabatter och provisionen finns här.

(4) Partnerns klassificering är inte automatisk, utan bestäms av Raidboxes på Partnerns begäran. Raidboxes tar bland annat hänsyn till kraven för de enskilda nivåerna som kan ses här, men är fri att fatta sitt eget beslut. Partnern har ingen rätt att bli tilldelad en viss nivå.

(5) Ändringar av partner- eller provisionsnivån och därmed sammanhängande ändringar av villkoren gäller uteslutande med verkan för framtiden. Avtalsförhållanden som redan ingåtts eller förmedlats påverkas inte.

3 § Avtalets ingående , avtalstext, inmatningsfel och avtalsspråk

(1) För att avtalet ska kunna ingås krävs att partnern har ett konto på Raidboxes och att funktionen tidigare har aktiverats av Raidboxes på Dashboard . Avtalet ingås när partnern loggar in med sitt konto, öppnar funktionen "Partnerprogram" och klickar på knappen "Bli partner nu". Avtalets ingående bekräftas omedelbart därefter per e-post till Raidboxes .

(2) Avtalstexten lagras av Raidboxes efter avtalets ingående och är därefter inte längre tillgänglig för partnern.

(3) Partnern kan när som helst kontrollera sina uppgifter innan han klickar på knappen "Bli partner nu" och känna igen inmatningsfel. Vid behov kan de funktioner som finns tillgängliga i hans webbläsare användas för att förstora visningen av uppgifterna. Partnern kan korrigera sina uppgifter med hjälp av de korrigeringshjälpmedel som finns på Dashboard och nya poster med mus och tangentbord. Partnern kan avbryta ingåendet av avtalet när som helst innan han klickar på knappen "Bli partner nu" genom att stänga webbläsaren.

(4) Det tillgängliga språket för ingående av avtalet är tyska.

4 § Delägarens skyldigheter

(1) Partnern använder det reklammaterial som tillhandahålls av Raidboxes för att uppmärksamma erbjudandena från Raidboxes . Det står partnern fritt att bestämma om, var och hur ofta han hänvisar till Raidboxes .

(2) I den mån partnern uppmärksammar erbjudanden från Raidboxes är den skyldig att inte bryta mot tillämplig lag (särskilt ungdomsskyddsbestämmelser) eller kränka tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärke och andra industriella äganderätter, dataskyddsrättigheter, personliga rättigheter, rätten till sin egen bild). I synnerhet är innehåll som är rasistiskt, pornografiskt, obscent, våldsförhärligande eller stötande förbjudet.

(3) Allt missbruk av partnerprogrammet är förbjudet. Det är förbjudet att generera leads eller försäljning genom oskäliga metoder, otillåtna medel och/eller kringgående av tekniska skyddsåtgärder. Partnern förbinder sig att inte förfalska leads eller försäljning som inte har ägt rum. I synnerhet är metoder som döljer spårningen av användaren eller visar reklammedier på ett sätt som inte är synligt för användaren förbjudna.

§ 5 Reklammaterial

(1) Raidboxes ger partnern en enkel, rumsligt obegränsad, icke-överförbar nyttjanderätt till det tillhandahållna reklammaterialet, begränsad till avtalets löptid. Nyttjanderätten omfattar inte rätten att bevilja ytterligare nyttjanderätter (underlicensiering). Partnern har inte rätt att själv eller genom tredje part redigera eller omforma det tillhandahållna reklammaterialet.

(2) Raidboxes förbehåller sig rätten att förbjuda partnern att använda det tillhandahållna reklammaterialet om detta sannolikt äventyrar de berättigade intellektuella eller personliga intressena för Raidboxes . Ett sådant fall föreligger i synnerhet om det tillhandahållna reklammaterialet används i samband med olagligt innehåll.

(3) Raidboxes förbehåller sig rätten att ändra det reklammaterial som tillhandahålls under avtalets löptid. I detta fall kommer Raidboxes att informera partnern i god tid.

6 § Ersättning och avräkning

(1) Partnern erhåller en prestationsrelaterad ersättning i form av pay-per-sale (provision).

(2) Ersättningens storlek beror på Partnerns provisionsnivå och beräknas på månadspriset (netto) för den första fakturerade Box tariffen som betalas av Slutkunden. Ytterligare tariffer för samma slutkund ska inte tas med i beräkningen.

Box (3) Partnerns krav på ersättning uppstår så snart alla följande villkor är uppfyllda:
- En slutkunds avtal med Raidboxes har kommit till stånd till följd av partnerns reklamaktivitet;
- Avtalets ingående har loggats ("spårats") av Raidboxes och tilldelats partnern;
- Slutkundens betalning har mottagits i sin helhet av Raidboxes ;
- Slutkundens avtal måste finnas under en viss tidsperiod (minsta kundretention). Varaktigheten av det minsta kundåtagandet beror på provisionsnivån och kan ses här.
- Slutkunden är en ny kund. Avtal som ingås av partnern själv, hans släktingar eller anställda samt en anställd hos Raidboxes GmbH är uteslutna.

(4) Raidboxes reglerar ersättningen till partnern den 15:e i varje kalendermånad för den föregående kalendermånaden. Partnern får ett e-postmeddelande med information om när slutkunden beställde en Box tariff med vilka villkor och om det minsta kundåtagandet har uppnåtts. Raidboxes informerar partnern - om alla krav är uppfyllda - om den ersättning som han har rätt till.

(5) Partnern måste meddela eventuella invändningar inom 6 veckor efter det att kontoutdraget har skickats. I annat fall ska kontoutdraget anses ha godkänts. Raidboxes ska uttryckligen uppmärksamma partnern på denna rättsliga konsekvens i början av perioden.

(6) Utbetalningen av ersättningen plus lagstadgad mervärdesskatt ska ske inom 7 dagar efter upprättandet av redovisningen. Betalningen ska göras till de bankuppgifter som deponerats av partnern i partnerområdet på instrumentpanelen och förutsätter att dessa har deponerats korrekt av partnern i förväg.

§ 7 Varaktighet och uppsägning; Partnerns inaktivitet

(1) Avtalet löper på obestämd tid och kan sägas upp av partnern när som helst utan att iaktta en uppsägningstid genom en motsvarande uppsägningsförklaring. Raidboxes kan säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på en månad.

(2) Rätten till extraordinär uppsägning av goda skäl förblir opåverkad.

(3) Vid avtalsförhållandets upphörande förlorar partnern rätten att använda reklammaterial från Raidboxes . Dessa ska omedelbart tas bort.

(4) Ersättningen för avtal som förmedlats under avtalets löptid ska inte påverkas av att avtalsförhållandet med partnern upphör. Kontrakt med slutkunder som förmedlats efter uppsägning ska dock inte beaktas.

(5) Raidboxes har rätt att säga upp partneravtalet och inaktivera partnerfunktionen om partnerns konto har varit inaktivt i minst 12 månader. Ett konto anses vara inaktivt om inga avtal har varit aktiva, inga nya kunder har värvats och inga aktiva Dev Boxar har använts under denna period. Användare som har avaktiverats på grund av inaktivitet kan när som helst återinträda i partnerprogrammet efter samråd med Raidboxes .

§ 8 Ansvar

(1) Raidboxes är ansvarig utan begränsning:
- i händelse av uppsåt, avsikt eller grov vårdslöshet;
- inom ramen för en uttryckligen antagen garanti;
- för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa;
- för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, vars uppfyllande gör det möjligt att korrekt genomföra detta avtal i första hand och på vars iakttagande partnern regelbundet förlitar sig och kan förlita sig ("kardinalplikt"), men begränsad till den skada som rimligen kunde förväntas vid tidpunkten för ingåendet av avtalet;
- i enlighet med bestämmelserna i produktansvarslagen.

(2) I alla andra avseenden är ansvar från Raidboxes uteslutet. 

(3) Ovanstående ansvarsregler gäller i tillämpliga delar för agerande av och anspråk mot anställda, juridiska ombud och ställföreträdare för Raidboxes.

§ 9 Undantag

Partnern ska på första begäran hålla Raidboxes skadeslös från alla krav från tredje part som riktas mot Raidboxes i samband med ett intrång i rättigheter som Partnern ansvarar för i samband med detta partnerprogram. Skadeståndet omfattar även ersättning för de kostnader som uppstår eller har uppstått till följd av nödvändigt och lämpligt rättsligt försvar.

§ 10 Förbehåll om rätt till ändring

Raidboxes har rätt att ändra och anpassa dessa villkor för deltagande i partnerprogrammet under avtalets löptid, i den mån det finns en teknisk, juridisk och/eller ekonomisk nödvändighet att göra detta. Raidboxes kommer att skicka de ändrade villkoren till partnern i textform och särskilt uppmärksamma de nya bestämmelserna. Samtidigt ska Raidboxes ge partnern en rimlig tidsperiod för att förklara om den accepterar de ändrade villkoren för deltagande i partnerprogrammet. Om ingen förklaring görs inom denna period, ska de ändrade villkoren anses ha överenskommits. Raidboxes ska uttryckligen uppmärksamma partnern på denna rättsliga konsekvens i början av perioden.

11 § Slutbestämmelser

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas.

(2) I den mån partnern är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska behörig domstol vara det registrerade sätet för Raidboxes.

(3) Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller inte kan verkställas, skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Parterna ska ersätta sådana bestämmelser med effektiva och genomförbara bestämmelser som så nära som möjligt motsvarar innebörden och det ekonomiska syftet samt parternas avsikt vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Detsamma skall gälla i händelse av en lucka i avtalet.