Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane. Osoba odpowiedzialna z punktu widzenia Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych:

W dalszej części informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z naszej oferty online.

Podmiot odpowiedzialny

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de

Specjalista ds. ochrony danych

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Okres przechowywania

Z reguły usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli wycofasz swoją zgodę i nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego lub powiązanego profilowania.

Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ ich przetwarzanie jest nadal konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (ustawowe okresy przechowywania itp.), któremu podlegamy, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania znajdziesz w kolejnych fragmentach.

2. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

- Prawo do informacji

- Prawo do sprostowania

- Prawo do anulowania

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów.

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli udzieliłeś nam takiej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych z reguły nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Z reguły nie jesteś zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak tak by się stało, poinformujemy Cię o tym oddzielnie podczas zbierania Twoich danych osobowych (np. poprzez zaznaczenie obowiązkowych pól w formularzach do wprowadzania danych).

Niepodanie danych osobowych regularnie powoduje, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w jednym z celów opisanych poniżej, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z oferty związanej z danym przetwarzaniem (przykład: bez podania adresu e-mail nie będziesz otrzymywać naszego newslettera).

4. Web Hosting

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie hostingu. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie korzystania z naszych usług online. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Amazon Web Services

Dostawca: Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg.

Strona internetowa: https://aws.amazon.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://aws.amazon.com/de/legal/

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

DigitalOcean

Dostawca: DigitalOcean, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.digitalocean.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.digitalocean.com/legal/

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

5. pliki dziennika serwera WWW

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić naszą ofertę online oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszej oferty online. Informacje (np. żądany element, wywołany adres URL, system operacyjny, data i godzina żądania, typ i wersja przeglądarki, adres IP, zastosowany protokół, ilość przesłanych danych, agent użytkownika, URL odsyłający, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) i/lub kod statusu HTTP) są przechowywane w tzw. plikach dziennika (dziennik dostępu, dziennik błędów itp.).

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty online.

6. Bezpieczeństwo

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji Twoich danych osobowych i innych poufnych treści, na naszej domenie stosujemy szyfrowanie. W linii przeglądarki można to rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki.

Używamy również uwierzytelniania dwuetapowego, aby zapewnić potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą kombinacji dwóch różnych identyfikatorów.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj Twoja jednoznaczna identyfikacja w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystamy z zewnętrznych usług uwierzytelniania dwuetapowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

Authy

Dostawca: Twilio Ireland Limited, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.twilio.com/de/authy-static

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.twilio.com/legal/tos i https://www.twi lio.com/legal/privacy

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Sentry

Dostawca: Sentry Inc, Stany Zjednoczone Ameryki

Strona internetowa: https://sentry.io/welcome/

Więcej informacji i ochrona danych: ttps://sentry.io/privacy/ oraz https://sentry.io/legal/Garantie:Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

7. Kontakt

Jeśli się z nami skontaktujesz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zająć się Twoim kontaktem.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Twoich danych kontaktowych. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystamy z usług zewnętrznych, aby zapewnić i utrzymać nasze kanały kontaktu i komunikacji. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w kontekście kontaktu z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Aircall

Dostawca: Aircall SAS, Francja.

Strona internetowa: https://aircall.io/de/

Więcej informacji i ochrona danych: https://aircall.io/privacy/ i https://ai rcall.io/security/

Gmail

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz tam wyświetlić kopię standardowych klauzul umownych UE.
Firma Google podpisała umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Aby ułatwić przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, korzystamy z systemów wsparcia (systemy rezerwacji wizyt, czaty na żywo, systemy biletowe lub punkty pomocy technicznej itp.) oraz korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem systemu pomocy technicznej. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Calendly

Dostawca: Calendly, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Strona internetowa: https://calendly.com/de

Więcej informacji i ochrona danych: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security i https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Intercom Business Messenger 

Dostawca: Intercom, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.intercom.com/de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.intercom.com/legal/privacy i https://www.i ntercom.com/legal/security-policy

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

8. Pliki cookie i podobne technologie

Wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Rozróżnia się ciasteczka sesyjne, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz ciasteczka stałe, które są usuwane dopiero po pewnym czasie.

Oprócz plików cookie mogą być stosowane podobne technologie (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.). Poniższe stwierdzenia dotyczące plików cookie odnoszą się również do podobnych technologii. Te wyjaśnienia dotyczą również dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami (analiza i marketing itp.). Dotyczy to również w szczególności wszelkich zgód, których mogłeś udzielić na korzystanie z plików cookie. Dotyczy to również innych technologii oraz dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami.

Cookies mogą być używane, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do mierzenia zasięgu naszej oferty online, dostosowywania jej do potrzeb i zainteresowań, a tym samym do optymalizacji naszej oferty online i naszych działań marketingowych. Pliki cookie mogą być używane przez nas i przez serwisy zewnętrzne.

Do zarządzania wykorzystywanymi plikami cookie i odpowiednimi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody. Szczegóły dotyczące stosowanych plików cookie (cel, okres przechowywania, usługi zewnętrzne itp.) oraz narzędzia do wyrażania zgody znajdują się w poniższych fragmentach oraz w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie wykorzystywanymi plikami cookie i powiązanymi zgodami. W zależności od celu przetwarzania, nasze uzasadnione interesy można znaleźć w następujących fragmentach.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Więcej sposobów zgłaszania sprzeciwu znajdziesz pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług internetowych. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał wprowadzić je ponownie.

Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zasygnalizować, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat ustawienia "Do-Not-Track":

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Od lutego 2019 r. przeglądarka Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track". Aby zapobiec śledzeniu między witrynami w Safari, możesz użyć następującego łącza: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Możesz również wycofać swoją zgodę lub zarządzać nią w odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

9. Rejestracja i składanie zamówień

Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny lub złożysz zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia i obsługi Twojego zamówienia oraz przestrzegania związanych z tym praw i obowiązków. W ramach rejestracji lub składania zamówień konieczne jest utworzenie przez Ciebie konta klienta, abyś mógł korzystać z naszych usług. Dostarczamy Ci nasze teksty umów w formie cyfrowej i umożliwiamy Ci ich podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego. 

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie i realizacja Twojej rejestracji lub zamówienia. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy itp.), o ile jest to konieczne do przetwarzania i obsługi twojej rejestracji lub twojego zamówienia oraz związanych z tym praw i obowiązków.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu cyfrowego udostępnienia tekstów umów oraz możliwości ich podpisania za pomocą podpisu elektronicznego. Przekazujemy Twoje dane osobowe do tych serwisów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do złożenia podpisu elektronicznego. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Do przetwarzania płatności korzystamy z usług zewnętrznych. Przekazujemy Twoje dane osobowe do tych serwisów, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego rozdziału oraz w podanych tam linkach.

PAYONE

Dostawca: PAYONE GmbH, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.payone.com/

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/RODO / i https://www.payone.com/RODO -haendler/

Chargebee

Dostawca: CHARGEBEE INC., Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.chargebee.com/

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.chargebee.com/privacy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

GoCardless

Dostawca GoCardless Ltd, Wielka Brytania.

Strona internetowa: https://gocardless.com/de-de/

Więcej informacji i ochrona danych: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf

Gwarancja: Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności.

DocuSign

Dostawca: DocuSign, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.docusign.de/

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutzGarantie:Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE. Ponadto: Przetwarzanie jako podmiot przetwarzający i administrator danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych, które zapewniają poziom ochrony danych zgodny z wymogami RODO ("Wiążące reguły korporacyjne", art. 47 RODO): https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code.

10. Skrzynka e-mail

Do dostarczania i utrzymywania skrzynek e-mailowych korzystamy z usług zewnętrznych, które można odpłatnie rezerwować. Serwisy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane podczas kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Mailbox.org

Dostawca: Heinlein Hosting GmbH, Niemcy

Strona internetowa: https://mailbox.org/

Więcej informacji i ochrona danych: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Newsletter

Jeśli poprosiliśmy o Twoją zgodę i wyraziłeś na to zgodę, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego oraz, w razie potrzeby, inne dane osobowe w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Treść e-mail marketingu jest szczegółowo opisana po uzyskaniu Twojej zgody. E-mail marketing zawiera również informacje o nas, naszych towarach i usługach.

Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapobiec ewentualnemu nadużyciu Twoich danych osobowych. W tym celu, po zebraniu Twojego adresu e-mail, wysyłamy Ci wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail, w której prosimy Cię o potwierdzenie, że rzeczywiście chcesz otrzymywać e-mail marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja działań email marketingowych.

Rejestrujemy czas wyrażenia przez Ciebie zgody i czas jej potwierdzenia, a także Twój adres IP i treść Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody, aby móc udowodnić, że Twoja zgoda została uzyskana zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja email marketingu.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Aby wycofać swoją zgodę, możesz skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami na podane powyżej dane kontaktowe.

Jeśli cofnąłeś swoją zgodę, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blokadzie w celu zapewnienia, że w przyszłości nie będzie miał miejsca żaden dalszy e-mail marketing w związku z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia i pomiaru wydajności w celu pomiaru zasięgu naszego marketingu e-mailowego, zaprojektowania go zgodnie z Twoimi potrzebami i zainteresowaniami, a tym samym optymalizacji naszego marketingu e-mailowego. Może to również obejmować profilowanie (na potrzeby reklam, spersonalizowanych informacji itp.). Profilowanie może również odbywać się w ramach różnych usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego marketingu e-mailowego. Oddzielne wycofanie Twojej zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Będziesz musiał skorzystać z powyższych opcji, aby wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu marketingu e-mailowego jako całości.

ActiveCampaign

Dostawca: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.acti vecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Mailgun

Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.mailgun.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mai lgun.com/privacy-policy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dzięcioł

Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.

Strona internetowa: https://woodpecker.co

Więcej informacji i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ i https://woodpecker.co/pri vacy-policy/

12. Marketing dla obecnych klientów - reklama przez e-mail

Jeśli otrzymaliśmy Twój adres e-mail w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, a Ty nie wyraziłeś sprzeciwu, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego dotyczącego naszych podobnych towarów lub usług, a także ewentualnie inne dane osobowe w celu osobistego kontaktu z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby e-mail marketingu, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem e-mailowym. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu, możesz skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami na podane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu elektronicznego, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blokadzie, aby w przyszłości nie prowadzić dalszego marketingu elektronicznego w związku z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia lub pomiaru wydajności w celu pomiaru zasięgu naszego marketingu e-mailowego, zaprojektowania go zgodnie z Twoimi potrzebami i zainteresowaniami, a tym samym optymalizacji naszego marketingu e-mailowego. Może to również obejmować profilowanie (na potrzeby reklam, spersonalizowanych informacji itp.). Profilowanie może również odbywać się w ramach różnych usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego marketingu e-mailowego. Oddzielne wycofanie Twojej zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Będziesz musiał skorzystać z powyższych opcji, aby wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu marketingu e-mailowego jako całości.

ActiveCampaign

Dostawca: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.acti vecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov) , która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Intercom Business Messenger 

Dostawca: Intercom, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.intercom.com/de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.intercom.com/legal/privacy i https://www.i ntercom.com/legal/security-policy

Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.
Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Mailgun

Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.mailgun.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mai lgun.com/privacy-policy/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

13. inne środki marketingowe

Speedtest

Jeśli otrzymaliśmy Twój adres e-mail w kontekście przeprowadzania testu prędkości i nie sprzeciwiłeś się temu, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego dotyczącego naszych własnych podobnych towarów lub usług oraz, w razie potrzeby, innych danych osobowych w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście. Przetwarzamy Twój adres e-mail na potrzeby naszych własnych podobnych towarów lub usług oraz, w stosownych przypadkach, inne dane osobowe w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

E-booki

Jeśli otrzymaliśmy Twój adres e-mail i numer telefonu w związku z dostarczaniem naszych e-booków i nie sprzeciwiłeś się temu, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego dotyczącego naszych własnych podobnych towarów lub usług oraz, w razie potrzeby, innych danych osobowych w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

14. analiza i marketing

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zmierzyć zasięg naszej oferty online, dostosować ją do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie analizy i marketingu. Może to również wiązać się z profilowaniem (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Więcej sposobów zgłaszania sprzeciwu znajdziesz pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług internetowych. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał wprowadzić je ponownie.

Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zasygnalizować, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat ustawienia "Do-Not-Track":

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Od lutego 2019 r. przeglądarka Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track". Aby zapobiec śledzeniu między witrynami w Safari, możesz użyć następującego łącza: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB

Dostawca: Albacross Nordic AB, Szwecja.

Strona internetowa: https://albacross.com/

Więcej informacji i ochrona danych: https://albacross.com/privacy-policy/ i https://albacross.com/cooki e-policy/

Piksel Facebooka z niestandardowymi odbiorcami

Dostawca: Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia. Meta Platforms Ireland Limited jest spółką zależną Meta Platforms, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Website: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Weitere Informationen & Datenschutz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp und https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Śledzenie konwersji Google Ads

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Informacje na temat wspólnej odpowiedzialności

Raidboxes korzysta z Google Ads Remarketing we współpracy z innymi firmami wymienionymi poniżej

team.blue Group. Wszystkie spółki należące do grupy działają jako współadministratorzy w zakresie przetwarzania danych. The

oznacza, że Raidboxes może otrzymywać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej usługi od innych spółek z Grupy.

dla własnych celów remarketingowych. Każda spółka w Grupie informuje swoich

użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wspólnej odpowiedzialności. Użytkownicy mogą poinformować swoich

Korzystaj z praw do ochrony danych za pośrednictwem @{this_application} lub dowolnej innej spółki z grupy.

spółki team.blue działające jako współadministratorzy:

team.blue N.V., Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgia - Polityka prywatności.

iubenda s.r.l., via San Raffaele 1, 20121 Mediolan, Włochy - Polityka prywatności.

LeadInfo B.V., Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holandia - Polityka prywatności.

Hypernode B.V., Herenstraat 49 A, 3911JB Rhenen, Holandia - Polityka prywatności.

Google AdSense

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Google Analytics

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Więcej informacji i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://poli cies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Google Optimise

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/

Więcej informacji i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://poli cies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Remarketing Google

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Google Tag Manager

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i z zastosowaniem różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Kopię standardowych klauzul umownych UE możesz obejrzeć tutaj.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Google Universal Analytics

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Więcej informacji i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://poli cies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

FullStory

Dostawca: FullStory, Inc., Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.fullstory.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://help.fullstory.com/hc/en-us/articles/360020624254-Security-Overview i https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

uppr GmbH
Dostawca: uppr GmbH, Niemcy
Strona internetowa: https://www.uppr.rocks/
Więcej informacji i ochrona danych: https://netzwerk.uppr.de/privacy-policy.do i https://www.uppr.rocks/i mprint-page-0

Optinmonster

Dostawca: Retyp, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://optinmonster.com/

Więcej informacji i ochrona danych: https://optinmonster.com/privacy/ i https://opti nmonster.com/gdpr/

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

RUMvision

Dostawca: RUMvision B.V, Holandia
Strona internetowa: https://www.rumvision.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.rumvision.com/statements/terms-and-conditions/ i https://www.rumvi sion.com/statements/privacy-policy/

Reklama Microsoft

Dostawca: Microsoft Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/de-de

Więcej informacji i ochrona danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/ i https://www.mi crosoft.com/de-de/trust-center/privacy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE. Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Rollbar 

Dostawca: Rollbar Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://rollbar.com/ 

Więcej informacji i ochrona danych: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy i https://rollbar.com/compli ance/gdpr/#

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE. Gwarancja: Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Twitter Analytics

Dostawca: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Unlimited Company, Irlandia. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju poza Unią Europejską, państwami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem jest X Corp, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Strona internetowa: https://analytics.twitter.com/about

Więcej informacji i ochrona danych: https://twitter.com/de/privacy 

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE. Gwarancja: Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Leadinfo

Dostawca: Leadinfo B.V., Holandia

Strona internetowa: https://www.leadinfo.com/en/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.leadinfo.com/en/privacy/ i https://help.leadi https://help.leadinfo.com/en/gdpr

15. Obecność w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność w mediach społecznościowych za pomocą zewnętrznych usług, aby móc komunikować się z użytkownikami i w ten sposób optymalizować naszą ofertę online oraz nasze działania marketingowe.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy również następujących mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Facebook

Dostawca: Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia. Meta Platforms Ireland Limited jest spółką zależną Meta Platforms, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.facebook.com

Dostawca i my ponosimy wspólną odpowiedzialność. Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą. Możesz poprosić nas o kopię umowy.

Więcej informacji i ochrona danych: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp i https://de-de.facebook.com/help/568137493302217.

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Instagram

Dostawca: Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia. Meta Platforms Ireland Limited jest spółką zależną Meta Platforms, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.instagram.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://help.instagram.com/581066165581870 i https://help.i nstagram.com/519522125107875

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

LinkedIn

Dostawca: Jeśli znajdujesz się w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, ta usługa jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia. Jeśli znajdujesz się poza UE, Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią, ta usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.linkedin.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://de.linkedin .com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy oraz https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

X Corp (poprzednio: Twitter)

Dostawca: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju poza Unią Europejską, państwami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.twitter.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies i https://help.twitter.com/de/safety-and-security

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Xing

Dostawca: New Work SE, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.xing.de

Więcej informacji i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de i https://pri vacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu

Kununu

Dostawca: New Work SE, Niemcy.

Strona internetowa: https://www.kununu.com

Więcej informacji i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

16. inne narzędzia/wtyczki

Używamy narzędzi do integracji używanych przez nas aplikacji internetowych i automatyzacji przepływów pracy w celu optymalizacji naszej oferty online.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online.

Więcej informacji na temat usług, z których korzystamy, można znaleźć na końcu tego fragmentu pod podanymi tam linkami.

Zapier
Dostawca: Zapier, Inc., Stany Zjednoczone Ameryki
Strona internetowa: https://zapier.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://zapier.com/legal/terms-of-service i https://zapier.com/privacy
Gwarancja: Dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework
(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

17. Skrypty

Korzystamy ze skryptów pochodzących z usług zewnętrznych, aby móc wyświetlać Ci naszą ofertę online i zapewnić, że skrypty te są zawsze aktualne.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online oraz zagwarantowanie aktualnych czcionek i skryptów.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

jQuery

Dostawca: Fundacja OpenJS, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://openjsf.org/WeitereInformacje i ochrona danych: https://images.prismic.io/openjsf/ba00b254-685f-4e54-b1ca-17984b0f3e55_OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

18. karty

Używamy map z usług zewnętrznych, aby pokazać Ci naszą lokalizację i umożliwić Ci korzystanie z innych funkcji tych usług zewnętrznych w kontekście map.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest uproszczone korzystanie z map.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Google Maps

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://www.google.de/maps

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od odpowiedniej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat i odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework(https://www.dataprivacyframework.gov), która gwarantuje zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

19. platformy ratingowe

Korzystamy z platform ewaluacyjnych i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny naszych usług, a tym samym optymalizacji naszej oferty online i naszego marketingu.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Jeśli my lub platformy do recenzji, z których korzystamy, poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, my lub platformy do recenzji, z których korzystamy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przypomnienia Ci o przesłaniu recenzji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat platform ratingowych, z których korzystamy, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur stosowanych podczas korzystania z odpowiednich platform ratingowych można znaleźć w dalszych informacjach na temat platform ratingowych, z których korzystamy, na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Trusted Shops
Dostawca: Trusted Shops AG, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.trustedshops.de/bewertungen/
Więcej informacji i polityka prywatności: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

20. aplikacje

Jeśli zgłosisz się do nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Po zakończeniu procesu aplikacji ograniczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych i usuwamy je lub niszczymy nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu odmowy lub zwracamy Ci dokumenty aplikacyjne i usuwamy lub niszczymy wszelkie ich kopie, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe przeprowadzenie procedury aplikacyjnej oraz, w razie potrzeby, obrona przed roszczeniami wynikającymi z odrzucenia aplikacji. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania jest również § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

21. komentarze

Jeśli zostawiasz komentarze za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji (wpisy na blogu, produkty itp.), przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić Twoje komentarze i zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie Twoich komentarzy i zapobieganie nadużyciom.

22. umowa o realizację zamówienia

Jeśli zamierzasz przekazać nam dane osobowe podczas korzystania z naszych produktów, możesz zawrzeć z nami umowę o realizację zamówienia (AVV) online. Dzięki tej umowie możesz prawnie potwierdzić swoim klientom bezpieczeństwo danych znajdujących się na naszych serwerach.