Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane. Osoba odpowiedzialna z punktu widzenia Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych:

W dalszej części informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z naszej oferty online.


Podmiot odpowiedzialny

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Telefon: +49 251 1498 2000

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Specjalista ds. ochrony danych

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Okres przechowywania

Z reguły usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli wycofasz swoją zgodę i nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania pokrewnego.

Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ ich przetwarzanie jest nadal konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (ustawowe okresy przechowywania itp.), któremu podlegamy, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania znajdziesz również w następujących punktach.

2. Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
- Prawo do informacji
- Prawo do sprostowania
- Prawo do usunięcia danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania
- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli taką zgodę nam wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych z reguły nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Z reguły nie jesteś zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak tak by się stało, poinformujemy Cię o tym oddzielnie podczas zbierania Twoich danych osobowych (np. poprzez zaznaczenie obowiązkowych pól w formularzach do wprowadzania danych).

Niepodanie danych osobowych regularnie skutkuje tym, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w jednym z celów opisanych poniżej, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z oferty związanej z danym przetwarzaniem (przykład: bez podania adresu e-mail nie będziesz otrzymywać naszego newslettera).

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie hostingu stron internetowych. Serwisy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie korzystania z naszych usług online. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Amazon Web Services
Provider: Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg.
Strona internetowa: https://aws.amazon.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://aws.amazon.com/de/legal/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

4. Web Hosting

DigitalOcean
Provider: DigitalOcean, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.digitalocean.com
Dalsze informacje i polityka prywatności: https://www.digitalocean.com/legal/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

5. Webserver-Logfiles

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić naszą ofertę online oraz aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszej oferty online. Informacje (np. żądany element, wywołany URL, system operacyjny, data i godzina żądania, typ i wersja przeglądarki, adres IP, zastosowany protokół, ilość przesłanych danych, agent użytkownika, URL odsyłający, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) i/lub kod statusu HTTP) są przechowywane w tzw. plikach dziennika (dziennik dostępu, dziennik błędów itp.).

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty online.

6. Bezpieczeństwo

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji Twoich danych osobowych i innych poufnych treści, na naszej domenie stosujemy szyfrowanie. Możesz to rozpoznać w linii przeglądarki po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki.

Używamy również uwierzytelniania dwusetapowego, aby zapewnić potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą kombinacji dwóch różnych identyfikatorów.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest Twoja unikalna identyfikacja, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego żądania, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

Korzystamy z zewnętrznych usług w zakresie dwuetapowego uwierzytelniania. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procedurach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Authy
Provider: Twilio Ireland Limited, Irlandia.
Strona internetowa: https://www.twilio.com/de/authy-static
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.twilio.com/legal/tos i https://www.twilio.com/legal/privacy
Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

7. Kontakt

Jeśli się z nami skontaktujesz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego kontaktu.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Twojego kontaktu. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego żądania, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

Korzystamy z usług zewnętrznych, aby zapewnić i utrzymać nasze kanały kontaktu i komunikacji. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w kontekście kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Aircall
Dostawca: Aircall SAS, Francja.
Strona internetowa: https://aircall.io/de/
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://aircall.io/privacy/ i https://aircall.io/security/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

Gmail
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Tam można zapoznać się z kopią standardowych klauzul umownych UE.

Aby wesprzeć przetwarzanie Twojego kontaktu, korzystamy z systemów wsparcia (systemy rezerwacji spotkań, czaty na żywo, systemy sprzedaży lub centra pomocy itp.) oraz zatrudniamy w tym celu zewnętrzne firmy. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie kontaktowania się z nami za pośrednictwem systemu wsparcia. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Calendly

Dostawca: Calendly, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki. Strona internetowa: https://calendly.com/de

Dodatkowe informacje i ochrona danych: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security i https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 Gwarancja: standardowe klauzule umowne UE. Można zwrócić się do nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Intercom Business Messenger 

Dostawca: Intercom, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki, oraz Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.intercom.com/de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.intercom.com/legal/privacy i https://www.i ntercom.com/legal/security-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

8. Pliki cookie i podobne technologie

Wykorzystywane są pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Rozróżnia się cookies sesyjne, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz cookies stałe, które są usuwane dopiero po pewnym czasie.

Oprócz plików cookie mogą być również używane podobne technologie (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.). Poniższe stwierdzenia dotyczące cookies odnoszą się również do podobnych technologii. Wyjaśnienia te dotyczą również dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami (analiza i marketing itp.). Dotyczy to również w szczególności wszelkich zgód, których mogłeś udzielić na wykorzystanie plików cookies. Dotyczy to również innych technologii oraz dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami.

Cookies mogą być używane, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do mierzenia zasięgu naszej oferty online, dostosowywania jej do potrzeb i zainteresowań, a tym samym do optymalizacji naszej oferty online i naszych działań marketingowych. Pliki cookie mogą być używane przez nas i przez serwisy zewnętrzne.

Do zarządzania wykorzystywanymi plikami cookie i odpowiednimi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody. Szczegóły dotyczące stosowanych plików cookie (cel, okres przechowywania, usługi zewnętrzne itp.) oraz narzędzia do wyrażania zgody można znaleźć w poniższych fragmentach oraz w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. f DS-GVO.- Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie używanymi plikami cookie i związanymi z nimi zgodami. W zależności od celu przetwarzania, nasze uzasadnione interesy mogą pochodzić z następujących fragmentów.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https:
//browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Dalsze opcje sprzeciwu można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług online. Jeśli usuniesz wszystkie ciasteczka, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał dokonać ich ponownie.

Ponadto możesz aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zasygnalizować, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć dalsze informacje na temat ustawienia "Do-Not-Track":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track" od lutego 2019 r. Następujący link może być użyty w celu zapobieżenia śledzeniu przez strony w Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Użytkownik może również cofnąć swoją zgodę lub zarządzać nią w odniesieniu do plików cookie używanych w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

9. Rejestracja i składanie zamówień

Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny lub złożysz zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia i obsługi Twojego zamówienia oraz w celu wypełnienia związanych z tym praw i obowiązków. W ramach rejestracji lub składania zamówienia konieczne jest utworzenie przez Ciebie konta klienta, abyś mógł korzystać z naszych usług. Dostarczamy Ci nasze teksty umów w formie cyfrowej i oferujemy Ci możliwość podpisania ich podpisem elektronicznym. 

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie i obsługa Twojej rejestracji lub Twojego zamówienia. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego żądania, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b DS-GVO.

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy itp.), o ile jest to konieczne do przetwarzania i obsługi twojej rejestracji lub twojego zamówienia oraz związanych z tym praw i obowiązków.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu cyfrowego udostępnienia tekstów naszych umów oraz możliwości ich kontrasygnowania podpisem elektronicznym. Twoje dane osobowe przekazujemy do tych serwisów w zakresie, w jakim jest to konieczne do złożenia podpisu elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat wykorzystywanych przez nas usług, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

Korzystamy z usług zewnętrznych do przetwarzania płatności. Przekazujemy Twoje dane osobowe do tych serwisów, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu i podanymi tam linkami.

PAYONE
Dostawca: PAYONE GmbH, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.payone.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/RODO/ und https://www.payone.com/RODO-haendler/

Chargebee
Dostawca: CHARGEBEE INC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.chargebee.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.chargebee.com/privacy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

GoCardless
Dostawca GoCardless Ltd, Wielka Brytania.
Strona internetowa: https://gocardless.com/de-de/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf
Adequate level of data protection for transfers of personal data to the United Kingdom: EU Commission adequacy decision.

DocuSign
Provider: DocuSign, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.docusign.de/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

10. Skrzynka e-mail

Do dostarczania i utrzymywania skrzynek e-mailowych korzystamy z usług zewnętrznych, które można odpłatnie rezerwować. Serwisy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane podczas kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Mailbox.org
Provider: Heinlein Hosting GmbH, Niemcy
Strona internetowa: https://mailbox.org/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Newsletter

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, będziemy przetwarzać Twój adres email w celu prowadzenia email marketingu oraz, jeśli to stosowne, inne dane osobowe, aby zwracać się do Ciebie osobiście w tym procesie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Treść e-mail marketingu jest dokładnie opisana podczas uzyskiwania Twojej zgody. Poza tym e-mail marketing zawiera informacje o nas, naszych towarach i usługach.

Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapobiec ewentualnemu niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. W tym celu, po zebraniu Twojego adresu email, wysyłamy Ci na podany przez Ciebie adres email wiadomość, w której prosimy Cię o potwierdzenie, że rzeczywiście chcesz otrzymywać email marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja email marketingu.

Rejestrujemy czas wyrażenia przez Ciebie zgody i czas jej potwierdzenia, a także Twój adres IP i treść Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody, aby móc udowodnić, że Twoja zgoda została uzyskana zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja email marketingu.

Korzystamy z zewnętrznych usług w zakresie email marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także na temat tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Aby wycofać swoją zgodę, możesz skorzystać z linku podanego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli cofnąłeś zgodę, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blockliście, aby w przyszłości móc zapewnić, że nie będzie miał miejsca żaden dalszy e-mail marketing związany z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia lub pomiaru sukcesu, aby zmierzyć zasięg naszego email marketingu, zaprojektować go zgodnie z potrzebami i w oparciu o zainteresowania, a tym samym zoptymalizować nasz email marketing. Może to również wiązać się z profilowaniem (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego email marketingu. Oddzielne odwołanie Twojej zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć swoją zgodę lub całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów email marketingu.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Mailgun
Provider: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.mailgun.com
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

Woodpecker
Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.
Strona internetowa: https://woodpecker.co
Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ i https://woodpecker.co/pri vacy-policy/

12. Marketing dla obecnych klientów - reklama przez e-mail

Jeśli otrzymaliśmy Twój adres email w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Ty nie wyraziłeś sprzeciwu, będziemy przetwarzać Twój adres email w celu prowadzenia marketingu emailowego dla naszych własnych, podobnych produktów lub usług oraz, jeśli to konieczne, inne dane osobowe w celu zwrócenia się do Ciebie osobiście. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

Korzystamy z zewnętrznych usług w zakresie email marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także na temat tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych dla celów email marketingu. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów e-mail marketingu, możesz skorzystać z linku podanego w tym celu w e-mailach lub skontaktować się z nami na podane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingu e-mailowego, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blockliście, aby w przyszłości móc zapewnić, że nie będzie miał miejsca żaden dalszy marketing e-mailowy związany z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu email marketingowi.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia lub pomiaru sukcesu, aby zmierzyć zasięg naszego email marketingu, zaprojektować go zgodnie z potrzebami i w oparciu o zainteresowania, a tym samym zoptymalizować nasz email marketing. Może to również wiązać się z profilowaniem (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego email marketingu. Oddzielne odwołanie Twojej zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć swoją zgodę lub całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów email marketingu.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Mailgun
Provider: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.mailgun.com
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

Woodpecker
Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.
Strona internetowa: https://woodpecker.co
Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ i https://woodpecker.co/pri vacy-policy/

13. Analiza i marketing

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zmierzyć zasięg naszej oferty online, dostosować ją do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Korzystamy z zewnętrznych usług w zakresie analizy i marketingu. Może to również wiązać się z profilowaniem (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.). Profilowanie może odbywać się także w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https:
//browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Dalsze opcje sprzeciwu można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług online. Jeśli usuniesz wszystkie ciasteczka, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał dokonać ich ponownie.

Ponadto możesz aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zasygnalizować, że nie chcesz być śledzony. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć dalsze informacje na temat ustawienia "Do-Not-Track":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track" od lutego 2019 r. Następujący link może być użyty w celu zapobieżenia śledzeniu przez strony w Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB
Anbieter: Albacross Nordic AB, Schweden.
Strona internetowa: https://albacross.com/
Inne informacje i ochrona danych: https://albacross.com/privacy-policy/i https://albacross.com/cookie-policy/

Amplitude
Dostawca: Amplitude Inc., USA.
Strona internetowa: https://amplitude.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://amplitude.com/privacy Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Facebook Pixel z Custom Audiences
Provider: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494
Dalsze informacje i ochrona prywatności: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp oraz https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Ads Conversion Tracking
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://ads.google.com/intl/de_de/home/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google AdSense
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Analytics
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem:
https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Optimize
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem:
https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Remarketing
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998
Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Google Tag Manager

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Tam można zapoznać się z kopią standardowych klauzul umownych UE.

Google Universal Analytics
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de
Dalsze informacje i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i przy zastosowaniu różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem:
https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Hotjar

Dostawca: Hotjar Limited, Malta.

Strona internetowa: https://www.hotjar.com/

Dodatkowe informacje i ochrona danych: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Advertising
Provider: Microsoft Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/de-de
Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/ i  https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Rollbar
Dostawca: Rollbar Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://rollbar.com/#
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy i https://rollbar.com/compliance/gdpr/#
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Twitter Analytics
Provider: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju poza Unią Europejską, krajami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://analytics.twitter.com/about
Informacje dodatkowe i prywatność: https://twitter.com/de/privacy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Userfeed.io
Provider: Ad Reform LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.userfeed.io/
Dalsze informacje i ochrona danych: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

UserVoice
Provider: UserVoice Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://uservoice.com/
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://uservoice.com/privacy i https://uservoice.com/gdpr-compliance2
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Wootric
Dostawca: InMoment, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://inmoment.com/wootric/
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://inmoment.com/privacy-policy/ i https://inmoment.com/gdpr/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

14. Obecność w Social Media

Utrzymujemy obecność w mediach społecznościowych za pomocą zewnętrznych usług, aby móc komunikować się z użytkownikami i w ten sposób optymalizować naszą ofertę online oraz nasze działania marketingowe.

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą również następujących mediów społecznościowych:
https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Profilowanie (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się także w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Facebook
Provider: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com
Usługodawca i my ponosimy wspólną odpowiedzialność. Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą. Możesz zażądać od nas kopii umowy.
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp i https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Instagram
Provider: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.instagram.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://help.instagram.com/581066165581870 i https://help.instagram.com/519522125107875
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

LinkedIn
Provider: Jeśli użytkownik znajduje się w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia. Jeśli użytkownik znajduje się poza UE, Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią, usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.linkedin.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy i https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Twitter
Provider: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeżeli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w innym kraju poza Unią Europejską, państwami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Strona internetowa: https://www.twitter.com
Dalsze informacje i ochrona danych osobowych: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies i https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

Xing
Provider: New Work SE, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.xing.de
Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de i https://pri https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu
Dostawca: New Work SE, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.kununu.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

15. Treści/wtyczki do social media

Korzystamy z treści/wtyczek mediów społecznościowych z usług zewnętrznych, aby móc wyświetlać Ci treści i funkcje usług zewnętrznych i w ten sposób optymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszego marketingu.

Profilowanie (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się także w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

W celu ochrony danych osobowych użytkowników stosujemy system Shariff.

Więcej informacji o Shariffie można znaleźć na stronie https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Facebook
Provider: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp oraz https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

16. Czcionki i skrypty

Używamy czcionek i skryptów z zewnętrznych serwisów, aby móc wyświetlić Ci naszą ofertę online i aby zagwarantować zawsze aktualne czcionki i skrypty.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszej oferty online oraz zagwarantowanie aktualnych czcionek i skryptów.

Profilowanie (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się także w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Font Awesome
Dostawca: Fonticons, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.fontawesome.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://fontawesome.com/privacy

Google Fonts
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://fonts.google.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

jQuery
Provider: The OpenJS Foundation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://openjsf.org/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

17. Mapy

Używamy map z zewnętrznych serwisów, aby pokazać Ci naszą lokalizację i umożliwić Ci korzystanie z innych funkcji tych zewnętrznych serwisów w połączeniu z mapami.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest ułatwienie korzystania z map.

Profilowanie (dla celów reklamy, informacji spersonalizowanej itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się także w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o wykorzystywanych przez nas usługach na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Google Maps
Provider: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.de/maps
Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności firmy Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

18. Aplikacje

Jeśli aplikujesz do nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Po zakończeniu procesu aplikacji ograniczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych i usuwamy je lub niszczymy nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu odmowy lub zwracamy Ci dokumenty aplikacyjne i usuwamy lub niszczymy wszelkie ich kopie, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj prawidłowe przeprowadzenie procesu składania wniosków oraz, jeśli to konieczne, obrona przed roszczeniami wynikającymi z odrzucenia wniosku. Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest również paragraf 26 (1) zdanie 1 BDSG.

19. Komentarze

Jeśli zostawiasz komentarze za pomocą przewidzianych do tego celu funkcji (do wpisów na blogu, produktów itp.), przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić Twoje komentarze i zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest właściwe wyświetlanie Twoich komentarzy i zapobieganie nadużyciom.