Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane. Osoba odpowiedzialna z punktu widzenia Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych:

W dalszej części informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z naszej oferty online.


Podmiot odpowiedzialny

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Özlem Adaslik

Mail: datenschutz@raidboxes.de


Specjalista ds. ochrony danych

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Haus Sentmaring 9

48151 Münster

Mail: datenschutz@raidboxes.de

1. Okres przechowywania

Z reguły usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę i udzieliłeś jej, usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli wycofasz swoją zgodę i nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub powiązanego profilowania.

Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ ich przetwarzanie jest nadal konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (ustawowe okresy przechowywania itp.), któremu podlegamy, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania znajdziesz w kolejnych fragmentach.

2. Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
- Prawo do informacji
- Prawo do sprostowania
- Prawo do usunięcia danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania
- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli udzieliłeś nam takiej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych z reguły nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Z reguły nie jesteś zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak tak by się stało, poinformujemy Cię o tym oddzielnie podczas zbierania Twoich danych osobowych (np. poprzez zaznaczenie obowiązkowych pól w formularzach do wprowadzania danych).

Niepodanie danych osobowych regularnie powoduje, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w jednym z celów opisanych poniżej, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z oferty związanej z danym przetwarzaniem (przykład: bez podania adresu e-mail nie będziesz otrzymywać naszego newslettera).

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie hostingu. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w trakcie korzystania z naszych usług online. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Amazon Web Services
Dostawca: Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg.
Strona internetowa: https://aws.amazon.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://aws.amazon.com/legal/?nc1=h_ls
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

4. Web Hosting

DigitalOcean
Dostawca: DigitalOcean, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.digitalocean.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://www.digitalocean.com/legal/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

5. Webserver-Logfiles

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić naszą ofertę online oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszej oferty online. Informacje (np. żądany element, wywołany adres URL, system operacyjny, data i godzina żądania, typ i wersja przeglądarki, adres IP, zastosowany protokół, ilość przesłanych danych, agent użytkownika, URL odsyłający, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) i/lub kod statusu HTTP) są przechowywane w tzw. plikach dziennika (dziennik dostępu, dziennik błędów itp.).

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest właściwe wyświetlanie naszej oferty online oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty online.

6. Bezpieczeństwo

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji Twoich danych osobowych i innych poufnych treści, na naszej domenie stosujemy szyfrowanie. W linii przeglądarki można to rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki.

Używamy również uwierzytelniania dwuetapowego, aby zapewnić potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą kombinacji dwóch różnych identyfikatorów.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest Twoja unikalna identyfikacja, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystamy z zewnętrznych usług uwierzytelniania dwuetapowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

Authy
Podmiot odpowiedzialny: Twilio Ireland Limited, Irlandia.
Strona internetowa: https://www.twilio.com/de/authy-static
Informacje dodatkowe & Polityka prywatności: https://www.twilio.com/legal/tos i https://www.twilio.com/legal/privacy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

7. Kontakt

Jeśli się z nami skontaktujesz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zająć się Twoim kontaktem.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Twoich kontaktów. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b RODO.

Korzystamy z usług zewnętrznych, aby zapewnić i utrzymać nasze kanały kontaktu i komunikacji. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane w kontekście kontaktu z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Aircall
Dostawca: Aircall SAS, Francja.
Strona internetowa: https://aircall.io/
Dalsze informacje & ochrona danych: https://aircall.io/privacy/ oraz https://aircall.io/security/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

Gmail
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=pl.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Można tam znaleźć kopię standardowych klauzul umownych UE.

Aby ułatwić przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, korzystamy z systemów wsparcia (systemy rezerwacji wizyt, czaty na żywo, systemy biletowe lub punkty pomocy technicznej itp.) oraz korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych. Usługi te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem systemu pomocy technicznej. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Calendly

Dostawca: Calendly, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki. Strona internetowa: https://calendly.com/de

Więcej informacji i ochrona danych: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security i https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Intercom Business Messenger 

Dostawca: Intercom, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Intercom R&D Unlimited Company, Irlandia.

Strona internetowa: https://www.intercom.com/de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.intercom.com/legal/privacy i https://www.i ntercom.com/legal/security-policy

Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii standardowych klauzul umownych UE.

8. Pliki cookie i podobne technologie

Wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Rozróżnia się ciasteczka sesyjne, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz ciasteczka stałe, które są usuwane dopiero po pewnym czasie.

Oprócz plików cookie mogą być stosowane podobne technologie (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.). Poniższe stwierdzenia dotyczące plików cookie odnoszą się również do podobnych technologii. Te wyjaśnienia dotyczą również dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami (analiza i marketing itp.). Dotyczy to również w szczególności wszelkich zgód, których mogłeś udzielić na korzystanie z plików cookie. Dotyczy to również innych technologii oraz dalszego przetwarzania danych w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami.

Cookies mogą być używane, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do mierzenia zasięgu naszej oferty online, dostosowywania jej do potrzeb i zainteresowań, a tym samym do optymalizacji naszej oferty online i naszych działań marketingowych. Pliki cookie mogą być używane przez nas i przez serwisy zewnętrzne.

Do zarządzania wykorzystywanymi plikami cookie i odpowiednimi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody. Szczegóły dotyczące stosowanych plików cookie (cel, okres przechowywania, usługi zewnętrzne itp.) oraz narzędzia do wyrażania zgody znajdują się w poniższych fragmentach oraz w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie wykorzystywanymi plikami cookie i związanymi z nimi zgodami. W zależności od celu przetwarzania danych, nasze uzasadnione interesy mogą pochodzić z następujących fragmentów.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows. microsoft.com/en/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Więcej sposobów zgłaszania sprzeciwu znajdziesz pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług internetowych. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał wprowadzić je ponownie.

Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zaznaczyć, że nie chcesz być śledzony. Poniżej znajdują się typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat ustawienia Do-Not-Track:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?%20co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/u%C5%BCywanie-%C5%BC%C4%85dania-nie-%C5%9Bled%C5%BA-w-programie-internet-explorer-11-ad61fa73-d533-ce96-3f64-2aa3a332e792
- Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
- Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track" od lutego 2019 roku. Poniższe łącze może być użyte do zapobiegania śledzeniu przez strony internetowe w Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html.

Możesz również wycofać swoją zgodę lub zarządzać nią w odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych w używanym przez nas narzędziu do wyrażania zgody.

9. Rejestracja i składanie zamówień

Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny lub złożysz zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia i obsługi Twojego zamówienia oraz przestrzegania związanych z tym praw i obowiązków. W ramach rejestracji lub składania zamówień konieczne jest utworzenie przez Ciebie konta klienta, abyś mógł korzystać z naszych usług. Dostarczamy Ci nasze teksty umów w formie cyfrowej i umożliwiamy Ci ich podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego. 

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie i obsługa Twojej rejestracji lub Twojego zamówienia. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub do wdrożenia środków przedumownych na podstawie Twojego wniosku, podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 (1) lit. b RODO.

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być osoby trzecie (dostawcy usług spedycyjnych, banki, doradcy podatkowi, prawnicy, urzędy itp.), o ile jest to konieczne do przetwarzania i obsługi twojej rejestracji lub twojego zamówienia oraz związanych z tym praw i obowiązków.

Korzystamy z usług zewnętrznych w celu cyfrowego udostępnienia tekstów umów oraz możliwości ich podpisania za pomocą podpisu elektronicznego. Przekazujemy Twoje dane osobowe do tych serwisów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do złożenia podpisu elektronicznego. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu oraz w podanych tam linkach.

Do przetwarzania płatności korzystamy z usług zewnętrznych. Przekazujemy Twoje dane osobowe do tych serwisów, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Więcej informacji o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług można znaleźć w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego rozdziału oraz w podanych tam linkach.

PAYONE
Dostawca: PAYONE GmbH, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.payone.com/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/RODO/ und https://www.payone.com/RODO-haendler/

Chargebee
Dostawca: CHARGEBEE INC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.chargebee.com/
Dalsze informacje i prywatność: https://www.chargebee.com/privacy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz zażądać od nas kopii Standardowych Klauzul Umownych UE.

GoCardless
Dostawca GoCardless Ltd, Wielka Brytania.
Strona internetowa: https://gocardless.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf
Adequate level of data protection for transfers of personal data to the United Kingdom: EU Commission adequacy decision.

DocuSign
Dostawca: DocuSign, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.docusign.de/
Dodatkowe informacje i prywatność: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

10. Skrzynka e-mail

Do dostarczania i utrzymywania skrzynek e-mailowych korzystamy z usług zewnętrznych, które można odpłatnie rezerwować. Serwisy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane podczas kontaktowania się z nami. Dalsze informacje na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procesów związanych z korzystaniem z poszczególnych usług znajdziesz poniżej w dalszych informacjach na temat wykorzystywanych przez nas usług oraz pod podanymi tam linkami:

Mailbox.org
Dostawca: Heinlein Hosting GmbH, Niemcy
Strona internetowa: https://mailbox.org/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Newsletter

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego oraz, jeśli to konieczne, inne dane osobowe w celu osobistego zwrócenia się do Ciebie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Treść e-mail marketingu jest szczegółowo opisana podczas uzyskiwania Twojej zgody. Poza tym e-mail marketing zawiera informacje o nas, naszych towarach i usługach.

Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapobiec ewentualnemu nadużyciu Twoich danych osobowych. W tym celu, po zebraniu Twojego adresu e-mail, wysyłamy Ci wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail, w której prosimy Cię o potwierdzenie, że rzeczywiście chcesz otrzymywać e-mail marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja działań email marketingowych.

Rejestrujemy czas wyrażenia przez Ciebie zgody i czas jej potwierdzenia, a także Twój adres IP i treść Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody, aby móc udowodnić, że Twoja zgoda została uzyskana zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja email marketingu.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Aby wycofać swoją zgodę, możesz skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami na podane powyżej dane kontaktowe.

Jeśli cofnąłeś swoją zgodę, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blokadzie w celu zapewnienia, że w przyszłości nie będzie miał miejsca żaden dalszy e-mail marketing w związku z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia lub pomiaru sukcesu, aby zmierzyć zasięg naszego email marketingu, zaprojektować go zgodnie z potrzebami i w oparciu o zainteresowania, a tym samym zoptymalizować nasz email marketing. Może to również wiązać się z profilowaniem (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego marketingu e-mailowego. Niestety nie jest możliwe oddzielne odwołanie zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiarów wydajności. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć swoją zgodę lub całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby e-mail marketingu.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/
Informacje dodatkowe i prywatność: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Mailgun
Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.mailgun.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Woodpecker
Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.
Strona internetowa: https://woodpecker.co
Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ i https://woodpecker.co/pri vacy-policy/

12. Marketing dla obecnych klientów - reklama przez e-mail

Jeśli otrzymaliśmy Twój adres e-mail w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, a Ty nie wyraziłeś sprzeciwu, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego dotyczącego naszych podobnych towarów lub usług, a także ewentualnie inne dane osobowe w celu osobistego kontaktu z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama bezpośrednia.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie e-mail marketingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych usług, zakresu przetwarzania danych oraz technologii i procedur związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także tego, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla Ciebie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat usług, z których korzystamy, znajdującymi się na końcu tego fragmentu oraz z podanymi tam linkami.

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby e-mail marketingu, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem e-mailowym. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu, możesz skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami na podane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu elektronicznego, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blokadzie, aby w przyszłości nie prowadzić dalszego marketingu elektronicznego w związku z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście śledzenia lub pomiaru sukcesu, aby zmierzyć zasięg naszego email marketingu, zaprojektować go zgodnie z potrzebami i w oparciu o zainteresowania, a tym samym zoptymalizować nasz email marketing. Może to również wiązać się z profilowaniem (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszego marketingu e-mailowego. Oddzielne odwołanie zgody lub sprzeciwu w odniesieniu do śledzenia lub pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. Musiałbyś skorzystać z powyższych opcji, aby cofnąć swoją zgodę lub całkowicie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby e-mail marketingu.

ActiveCampaign
Provider: ActiveCampaign, LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.activecampaign.com/de/
Informacje dodatkowe i prywatność: https://www.activecampaign.com/de/legal i https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Mailgun
Dostawca: Mailgun Technologies, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.mailgun.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://www.mailgun.com/gdpr/ i https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Woodpecker
Dostawca: Woodpecker.co S.A., Polska.
Strona internetowa: https://woodpecker.co
Dalsze informacje i ochrona danych: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ i https://woodpecker.co/pri vacy-policy/

13. Analiza i marketing

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zmierzyć zasięg naszej oferty online, dostosować ją do potrzeb i zainteresowań, a tym samym zoptymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty internetowej i naszych działań marketingowych.

Korzystamy z usług zewnętrznych w zakresie analizy i marketingu. Może to również wiązać się z profilowaniem (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.). Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług ma miejsce profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Poniżej podajemy linki do typowych przeglądarek, w których można znaleźć więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows. microsoft.com/en/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Więcej sposobów zgłaszania sprzeciwu znajdziesz pod następującymi linkami: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info i https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Jeśli uniemożliwisz zapisywanie plików cookie, może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług internetowych. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, powyższe ustawienia również zostaną utracone i będziesz musiał wprowadzić je ponownie.

Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track" w swojej przeglądarce, aby zaznaczyć, że nie chcesz być śledzony. Poniżej znajdują się typowe linki do przeglądarek, w których możesz znaleźć więcej informacji na temat ustawienia Do-Not-Track:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761? co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari nie obsługuje już funkcji "Do-Not-Track" od lutego 2019 roku. Poniższe łącze może być użyte do zapobiegania śledzeniu przez strony w Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB
Dostawca: Albacross Nordic AB, Schweden.
Strona internetowa: https://albacross.com/
Inne informacje i ochrona danych: https://albacross.com/privacy-policy/i https://albacross.com/cookie-policy/

Amplitude
Podmiot odpowiedzialny: Amplitude Inc., USA.
Strona internetowa: https://amplitude.com
Informacje dodatkowe i ochrona prywatności: https://amplitude. com/privacy                                              Gwarancja: Standardowe Klauzule Umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Facebook Pixel with Custom Audiences
Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494
Weitere Informationen & Datenschutz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341? id=2469097953376494&locale=en_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp i https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe Klauzule Umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Google Ads Conversion Tracking
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://ads.google.com/intl/de_de/home/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google AdSense
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google Analytics
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google Optimize
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google Remarketing
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Google Tag Manager

Dostawca: Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Strona internetowa: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Dalsze informacje i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w zależności od danej usługi Google i z zastosowaniem różnych standardowych klauzul umownych UE, o ile są one oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat odpowiedzialności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://business.safety.google/gdpr/. Kopię standardowych klauzul umownych UE możesz obejrzeć tutaj.

Google Universal Analytics
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de i https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

Hotjar

Dostawca: Hotjar Limited, Malta.

Strona internetowa: https://www.hotjar.com/

Dodatkowe informacje i ochrona danych: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Advertising
Dostawca: Microsoft Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/de-de
Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/ i  https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Rollbar
Podmiot odpowiedzialny: Rollbar Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://rollbar.com/#
Dodatkowe informacje & Polityka prywatności: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy i https://rollbar.com/compliance/gdpr/#
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Twitter Analytics
Dostawca: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju poza Unią Europejską, krajami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://analytics.twitter.com/about
Informacje dodatkowe i prywatność: https://twitter.com/de/privacy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Userfeed.io
Provider: Ad Reform LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.userfeed.io/
Dodatkowe informacje i prywatność: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

UserVoice
Provider: UserVoice Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://uservoice.com/
Dodatkowe informacje i prywatność: https://uservoice.com/privacy i https://uservoice.com/gdpr-compliance2
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Wootric
Podmiot odpowiedzialny: InMoment, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://inmoment.com/wootric/
Dodatkowe informacje i prywatność: https://inmoment.com/privacy-policy/ i https://inmoment.com/gdpr/
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Leadinfo

Dostawca: Leadinfo B.V., Holandia

Strona internetowa: https://www.leadinfo.com/en/

Dalsze informacje i ochrona danych: https://www.leadinfo.com/en/privacy/ i https://help.leadi https://help.leadinfo.com/en/gdpr

14. Obecność w Social Media

Utrzymujemy obecność w mediach społecznościowych za pomocą zewnętrznych usług, aby móc komunikować się z użytkownikami i w ten sposób optymalizować naszą ofertę online oraz nasze działania marketingowe.

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą również następujących mediów społecznościowych:
https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty internetowej i naszych działań marketingowych.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Facebook
Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com
Dostawca i my jesteśmy głównymi podmiotami odpowiedzialnymi. W tym celu zawarliśmy umowę z dostawcą. Możesz poprosić nas o kopię umowy.
Dalsze informacje &Prywatność: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de. facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp i https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Instagram
Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.instagram.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://help.instagram.com/581066165581870 i https://help.instagram.com/519522125107875
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

LinkedIn
Dostawca: Jeśli znajdujesz się w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, ta usługa jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia. Jeśli znajdujesz się poza granicami UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.linkedin.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy i https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE.Możesz poprosić o kopię Standardowych klauzul umownych UE.

Twitter
Przekazujący: Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych jest Twitter International Company, Irlandia. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innym kraju poza Unią Europejską, krajami EFTA lub Wielką Brytanią, administratorem danych jest Twitter, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.twitter.com
Informacje dodatkowe i prywatność: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies i https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

Xing
Dostawca: New Work SE, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.xing.de
Informacje dodatkowe &polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de i https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu
Dostawca: New Work SE, Niemcy.
Strona internetowa: https://www.kununu.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

15. Treści/wtyczki do social media

Korzystamy z treści mediów społecznościowych/wtyczek usług zewnętrznych, aby móc wyświetlać Ci treści i funkcje usług zewnętrznych, a tym samym optymalizować naszą ofertę online i nasz marketing.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty internetowej i naszych działań marketingowych.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

W celu ochrony danych osobowych użytkowników stosujemy system Shariff.

Więcej informacji o Shariffie znajdziesz na stronie https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Facebook
Dostawca: Facebook Ireland Limited, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną Facebook, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com
Informacje dodatkowe &Polityka prywatności: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp i https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Gwarancja: Standardowe klauzule umowne UE. Możesz poprosić nas o kopię Standardowych Klauzul Umownych UE.

16. Czcionki i skrypty

Używamy czcionek i skryptów z zewnętrznych serwisów, aby móc wyświetlić Ci naszą ofertę online i aby zagwarantować zawsze aktualne czcionki i skrypty.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest właściwe wyświetlanie naszej oferty online oraz zagwarantowanie aktualnych czcionek i skryptów.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Font Awesome
Dostawca: Fonticons, Inc, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.fontawesome.com
Dalsze informacje i ochrona danych: https://fontawesome.com/privacy

Google Fonts
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://fonts.google.com/
Dalsze informacje & Ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

jQuery
Dostawca: The OpenJS Foundation, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://openjsf.org/
Dalsze informacje i ochrona danych: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

17. Mapy

Używamy map z usług zewnętrznych, aby pokazać Ci naszą lokalizację i umożliwić Ci korzystanie z innych funkcji tych usług zewnętrznych w kontekście map.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest uproszczenie korzystania z map.

Profilowanie (na potrzeby reklamy, informacji spersonalizowanych itp.) może mieć miejsce również w ramach korzystania z usług zewnętrznych. Profilowanie może odbywać się również w obrębie usług i urządzeń. Dalsze informacje o wykorzystywanych usługach, zakresie przetwarzania danych oraz technologiach i procesach związanych z korzystaniem z poszczególnych usług, a także o tym, czy podczas korzystania z poszczególnych usług dochodzi do profilowania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o zastosowanej logice, jak również o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie, znajdziesz w dalszych informacjach o usługach, z których korzystamy, znajdujących się na końcu tego fragmentu i pod podanymi tam linkami.

Google Maps
Dostawca: W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii usługi Google są świadczone przez Google Ireland Limited, Irlandia. Google Ireland Limited jest spółką zależną Google LLC, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.google.de/maps
Informacje dodatkowe i ochrona danych: https://policies.google.com/?hl=de
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich zależy od danej usługi Google i podlega różnym standardowym klauzulom umownym UE, jeśli są oferowane przez Google. Więcej informacji na ten temat oraz na temat obowiązków Google'a znajdziesz w poniższym linku: https://business.safety.google/gdpr/. Możesz poprosić nas o kopię standardowych klauzul umownych UE.

18. Aplikacje

Jeśli zgłosisz się do nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Po zakończeniu procesu aplikacji ograniczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych i usuwamy je lub niszczymy nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu odmowy lub zwracamy Ci dokumenty aplikacyjne i usuwamy lub niszczymy wszelkie ich kopie, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj prawidłowa realizacja procesu składania wniosków oraz, w razie potrzeby, obrona przed roszczeniami wynikającymi z odrzucenia wniosku. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest również § 26 (1) zdanie 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

19. Komentarze

Jeśli zostawiasz komentarze za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji (wpisy na blogu, produkty itp.), przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc wyświetlić Twoje komentarze i zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty ją wyraziłeś, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a RODO. Jeśli nie poprosiliśmy Cię o zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest właściwe wyświetlanie Twoich komentarzy i zapobieganie nadużyciom.

20. Umowa o realizację zamówienia

Jeśli zamierzasz przekazać nam dane osobowe podczas korzystania z naszych produktów, możesz zawrzeć z nami umowę o realizację zamówienia (AVV) online. Dzięki tej umowie możesz prawnie potwierdzić swoim klientom bezpieczeństwo danych znajdujących się na naszych serwerach.